O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (9)

Semelhante a Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma (20)

Anúncio

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma

  1. 1. INTELIĢENTA ENERĢIJA EIROPAI 2013.gada programma Eiropas Komisijas programmu Inteliģenta enerģija Eiropai (IEE) koordinē Konkurences un inovāciju izpildaģentūra (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI). 2013.gada IEE programma ir pēdējā 2007.-2013.gada finansēšanas periodā. IEE programma dod savu būtisku ieguldījumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī Direktīvas 2009/28/EK un Direktīvas 2012/27/ES prasību ieviešanā. IEE programma ir kļuvusi par galveno instrumentu netehnoloģisko barjeru novēršanai energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā. No 2007. gada IEE programma ir viena no ES Konkurences un inovāciju ietvarprogrammas (CIP) sastāvdaļām, līdzās citām divām programmām: Uzņēmējdarbības un inovāciju programma (UIP) un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma (IKT-PAP). CIP galvenais mērķis ir mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts. Galvenie darbības virzieni un 2013. gada programmas budžeta sadalījums:  SAVE – energoefektivitāte (15.6 milj.euro)  ALTENER – atjaunojamie energoresursi (12.6 milj.euro)  STEER – enerģija transportā (9.6 milj.euro)  Integrētās iniciatīvas (27.2 milj.euro) Programmas atbalsts – līdz pat 75% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 8.maijs, plkst. 17:00 pēc Briseles laika Kā notiek projektu pieteikšana un realizācija? 1. Pamatojoties uz ikgadējo aicinājumu, projekta iesniedzējs sagatavo projekta pieteikumu un elektroniski iesniedz Konkurences un inovāciju izpildaģentūrā (EACI) finansējuma saņemšanai; 2. EACI, piesaistot neatkarīgus nozaru ekspertus, izvērtē visus iesniegtos pieteikumus;
  2. 2. 3. Atbilstoši noteiktiem kritērijiem tiek izvēlēti labākie projektu pieteikumi un to iesniedzēji uzaicināti sagatavot un parakstīt mērķfinansējuma līgumus; 4. Projektu realizē atbilstoši parakstītajam darba plānam; 5. EACI uzrauga un atbalsta projekta realizāciju un palīdz izplatīt iegūtos rezultātus. Kas īsti ir programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai „ projekts? 1. Tas ir projekts, kas palīdz sasniegt Eiropas izvirzītos mērķus klimata izmaiņu samazināšanā un enerģētikā. 2. Projekts atbilst 2013. gada programmas nosacījumiem. 3. Tajā ir iesaistīti vismaz 3 partneri no dažādām valstīm, kuras var saņemt programmas atbalstu. 4. Projekta realizācijas laiks ir 2 līdz 3 gadi. 5. Netiek piešķirtas investīcijas iekārtu iegādei vai būvdarbiem, kā arī pētījumiem. Kas var pieteikties ? IEE programmai var pieteikties jebkura valsts vai privāta organizācija - juridiska persona, kura dibināta Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Horvātijā. Privātpersonas programmai pieteikties nevar! 2013.gada IEE programmas prioritārās finansējuma jomas un pasākumi: 1. SAVE - Energoefektivitāte ~ 15.6 milj.euro:  Patērētāji un produkti (ieradumu maiņa, viedo skaitītāju izmantošana, energoefektīvas mājsaimniecību elektroierīces);  Komercdarbība (MVU atbalsta pasākumi, asociāciju un sadarbības tīklojumu lomas paaugstināšana);  Energopakalpojumi un pienākuma shēmas (energopakalpojumu līgumu paraugi, energoefektivitātes pienākuma shēmu labākie piemēri). 2. ALTENER - Atjaunojamās enerģijas avoti ~ 12.6 milj.euro:  Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem (RES-E) (administratīvo procedūru uzlabošana, sabiedrības attieksmes veidošana);
  3. 3.  Apkure un dzesēšana izmantojot atjaunojamos energoresursus (dzīvokļu kooperatīvu vai lielu būvju īpašnieku iespējas izmantot atjaunojamo energoresursu avotus);  Bioenerģija (atbalsts ražošanas – piegādes shēmu izstrādāšanai, biogāzes ražošanas veicināšana no lauksaimniecības un sadzīves atkritumiem);  Atjaunojamās enerģijas patērētāji (iedzīvotāju iesaistīšanās iespējas RES-E projektu realizēšanā – kooperatīvu izveidošana). 3. STEER - Transporta sektors ~ 9.6 milj.euro:  Energoefektīvs transports (ilgtspējīgu transporta attīstības plānu izstrāde, iedzīvotāju transporta izmantošanas ieradumu maiņas veicināšana);  Energoefektīvi transporta līdzekļi (pasākumi, kas veicina energoefektīvu un bezizmešu transporta līdzekļu plašāku izmantošanu). 4. Integrētās iniciatīvas ~ 27.2 milj.euro:  Energoefektivitātes pasākumi un atjaunojamā enerģija ēkās (ēku energosertifikācija, kā viens no energoefektivitātes veicināšanas instrumentiem; gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecības veicināšana, tostarp lēmumu pieņēmēju izglītošana);  Vietējā “enerģijas “ līdera darbības atbalsts- Local Energy Leadership (LEL):  energovadības shēmu ieviešana ilgtspējīgas enerģētikas attīstības plānos  pieredzes apmaiņa ilgtspējīgas enerģētikas attīstības plānu ieviešanā  Enerģētikas statistikas datu vākšana un apstrāde enerģijas ietaupījumu noteikšanai  energoefektīvs publiskais iepirkums (energoefektivitātes un vides rādītāju un produktu dzīves cikla aprēķina izmantošana publiskajos iepirkumos)  Atbalsts projektu izstrādāšanai un investīciju piesaistīšanai - project development assistance (MLEI-PDA):  paredzēta pašvaldībām lai palīdzētu piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamos energoresursus izmantojošiem projektiem;
  4. 4.  minimālās investīcijas 6 milj.euro- minimālais tehniskās palīdzības apjoms 400 000 euro (līdz 75% no projekta izstrādāšanas izmaksām);  ES reģioniem, kuri atbilst Konverģences reģiona statusam iespējamā attiecība: >200 000 euro un 3 milj.euro investīcijas;  Latvija atbilst Konverģences reģiona statusam, tomēr - katra projekta gadījumā to vēlams saskaņot!!!  Pirmie pieteikumi 2011.gadā – noslēgti līgumi par 9 projekta pieteikumu izstrādāšanu;  Projektus koordinē Eiropas konkurētspējas un inovācijas izpildaģentūra (EACI). Galvenās prasības IEE atbalsta saņemšanai:  līdzfinansējums no EK līdz 75% no attiecināmajām izmaksām;  vienota 60% likme no personāla izmaksām netiešo izmaksu segšanai;  bezpeļņas projekts;  nepieciešami dokumentēts apliecinājums personāla izmaksām;  pamatojums ” trešās puses” vai pašu līdzfinansējumam;  maksājumu kārtība: 1. 30% projektu uzsākot; 2. 30% projekta realizācijas gaitā; 3. 40% pēc projekta realizācijas. Kāda tipa projekti gūs atbalstu?  projekti, kas veicina ES enerģētikas politikas ieviešanu;  veicina energoefektivitātes pakalpojumu un atjaunojamo resursu tirgus attīstību;  maina uzvedību, ieradumus un lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, sākot no mājsaimnieces un beidzot ar politikas veidotājiem;  piedāvā jaunas finansēšanas shēmas ilgtspējīgai produktu un pakalpojumu attīstībai;  apmāca un motivē cilvēkus, sniedzot zināšanas un piedāvājot konkrētus risinājumus. Projektu novērtēšanas process  godīgs un vienlīdzīgs visu projekta pieteikumu izvērtējums, kas balstīts uz izvirzītajiem kritērijiem;  konfidenciāls process, kas izslēdz interešu konfliktu;  neatkarīgi uzaicinātie eksperti.
  5. 5. Izvirzītie kritēriji 1. Atbilstības novērtējums:  projekta pieteikumam jāatbilst iesniegšanas nosacījumiem;  projekta dalībnieki var būt juridiskas personas no ES-27, Horvātijas, Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas;  vismaz 3 projekta partneriem no dažādām valstīm (jaunu aģentūru veidošanai – 1 dalībnieks);  projektam jāatbilst darbības programmas prioritātēm;  projekta ilgums 24-36 mēneši;  partneris nedrīkst būt uzņēmuma bankrota ierosināšanas procesā, profesionāli apšaubāms vai iesaistīts nelegālās darbībās;  visiem partneriem ir jāparaksta “iesniedzēja deklarācija”. 2. Atlases kritēriji:  projekta iesniedzējiem jāpierāda savas finansiālās spējas veikt projektā paredzētās darbības – jāuzrāda uzņēmuma bilance, izņemot valsts organizācijas („JĀ” vai „NĒ”);  projekta pieteicējiem jāpierāda savas tehniskās spējas veikt projektā paredzētās darbības – jāuzrāda informācija par galvenajiem projekta izpildītājiem, organizācijas apraksts, iepriekšējā darba pieredze (JĀ vai NĒ). 3. Punktu novērtējums:  atbilstība prasībām => 0…10, jābūt = vai > 6  metodoloģijas kvalitāte => 0…10, jābūt = vai > 6  nozīmīgums sabiedrībai => 0…10, jābūt = vai > 6  izmaksas un līdzfinansējums => 0…10, jābūt = vai > 6  projekta komandas organizācija un vadība => 0. 10, jābūt = vai > 6 KOPĒJAM PUNKTU SKAITAM JĀBŪT VISMAZ 35! Ko nevajadzētu darīt!!!  Necensties vienā projektā aptvert neiespējamo – labāk koncentrēties uz vienu svarīgu uzdevumu.  Necensties iekļaut partneri, kura pienākumi un nepieciešamība iesaistīties projektā ir neskaidra.  Nemēģiniet projektu adresēt kādai konkrētai mērķa grupai, neiekļaujot tās pārstāvjus projekta dalībnieku skaitā.  Nerakstiet politiskus lozungus! Izklāstiet problēmu un to, kā jūs gatavojaties to risināt.
  6. 6.  Neatkārtojiet vecas, sen zināmas darbības – esiet radoši un pārlieciniet projektu vērtētājus, ka jūsu idejas ir svarīgas plašam interesentu lokam. Galvenie jautājumi, uz kuriem ir jāsniedz atbildes projekta pieteikumā!  Kāda ir pašreizējā situācija? Kāda ir galvenā problēma? Kas līdz šim darīts problēmas risināšanā un kas to ir darījis? Kādēļ jūsu uzņēmums/ konsorcijs ir piemērots šī jautājuma risināšanai?  Ko Jūs vēlaties sasniegt vai kā izmainīt esošo situāciju projekta laikā?  Kāda ir projekta mērķa grupa, kā to iesaistīsiet projekta realizācijā?  Kāds būs ilgtermiņa efekts sabiedrībai pēc jūsu projekta realizācijas?  Ko tieši jūs darīsiet? Norādiet prioritāros pasākumus!  Kā ikviens varēs pārliecināties par jūsu projekta lietderīgumu? Kā veiksiet projekta rezultātu monitoringu? Papildu informācija: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2013.p df Ar IEE programmas ietvaros atbalstītajiem projektiem var iepazīties: http://www.iee-library.eu/ Eiropas Komisijas finanšu atbalsta instruments ELENA Finanšu instrumenta ELENA mērķis ir apvienot izkliedētos vietējos projektus investīciju saņemšanai un padarīt tos rentablus.  Finanšu atbalstu var saņemt dažādu pasākumu īstenošanai: projekta priekšizpētei un tirgus izpētei, ieguldījumu programmu strukturēšanai, uzņēmējdarbības plānu izstrādei, energoauditu veikšanai, konkursa procedūru un līguma noteikumu sagatavošanai un ieguldījumu programmas vadības uzticēšanai jauniem darbiniekiem.  Vienam saņemtajam finanšu atbalsta euro jādod vismaz 20 euro investīciju piesaistījums. ELENA ieviešanu nodrošina Eiropas Investīciju banka EIB, Eiropas Attīstības un rekonstrukcijas banka EBRD un Vācijas banka KfW:
  7. 7.  EIB – ELENA – atbalsts projektu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas projektu izstrādāšanai centralizētajā siltumapgādē, ielu apgaismošanā, sabiedriskajās un dzīvojamās ēkās;  KfW-ELENA – mērķis: atbilstošu pilotprojektu finansēšana, lai veidotos piemērots finanšu tirgus (sadarbībā ar lokālajām bankām);  EBRD-ELENA - (EE, LV, LT, PL, HU, SK, BG, RO, SI, CR).

×