O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Constitution of India.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Constitution of India.pptx

  1. 1. THE CONSTITUTION OF INDIA
  2. 2. संविधान म्हणजे काय? • संविधान व ं िा राज्यघटना (इंग्रजी : Constitution) हा एखादा देश अथिा राष्ट्र चालिण्यासाठी आखून वदलेले मूळ आदशश, पायंडे अथिा वनयमांचा संच आहे. हे वनयम ए वितपणे राष्ट्र ाचे अस्तित्व ठरितात. जर हे वनयम ए अथिा अने पुि े अथिा ायदेशीर लमामध्ये वलवहले गेले असतील तर त्याला वलस्तखत संविधान असे म्हणतात
  3. 3. • देशाचा राज्य ारभार सुरलीत चालण्यासाठी तयार रण्यात आलेले मूलभूत ायदे ज्या गंथात ए वित आहेत, त्यास संविधान असे म्हणतात. • 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाले. • तर 26जानेिारी 1950 रोजी ते अंमलात आणले . • संविधान सभेत 299 सदस्य होते. • संविधान सभेची पवहली बैठ 9 वडसेंबर 1946 रोजी झाली. • संविधान सभेचे अध्यक्ष डााँ.राजेंदृ पसाद होते. • मसूदा सवमतीचे अध्यक्ष डााँ. बी.आर.आंबेड र होते. • संविधानसभेचे ायदेविषय सल्लागार बी.एन.राि होते. • संविधान सभेत दुगाशबाई देशमुख,हंसाबेन मेहता, सरोजीनी नायड ू , राज ु मारी अमत ौर,जे बी पालानी इत्यादी मवहलांचा समािेश होता.
  4. 4. • संविधान सभेचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे,त्याविषयी विचारलेल्या पश्ांचे उत्तर देण्याचे,संविधान सभेच्या सुचनांनुसार मूल मुद्दयाद फ े रबद्दल रण्याचे महत्वाचे ायश आंबेड रांनी े ले म्हणून त्यांना भारतीय घटनेचे वशल्प ार म्हणतात. • आंबेड रांनी अने देशातील संविधानाचा अभ्यास रुन भारतीय संविधान तयार े ले आहे. • ाद्यापुढे सिश समान हे तत्व इंग्लंड ड ू न घेतले आहे. • भारताचे संविधान हे जगातील सिाशत मोठी राज्यघटना आहे.

×