O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

درمان مال اکلوژن کلاس 2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Ortho2
Ortho2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

درمان مال اکلوژن کلاس 2

 1. 1. ‫کالس‬ ‫اکلوژن‬ ‫مال‬ ‫درمان‬2 ‫شرافتمند‬ ‫یاسمن‬
 2. 2. ‫ممکن‬ ‫درمانی‬ ‫روشهای‬ •‫فانکشنال‬ ‫اپالینسهای‬:‫مندیبل‬ ‫رشد‬ ‫تحریک‬ ‫فوسا‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫مندیبل‬ ‫کندیل‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ع‬ ‫کشش‬ ‫الگوی‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫کندیل‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬‫ضالنی‬ ‫شامل‬ ‫تغییرات‬: 1)‫مندیبل‬ ‫کلی‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬(‫متوسط‬mm0.16( 2)‫اکلوزال‬ ‫پلن‬ ‫ساعتگرد‬ ‫چرخش‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫مندیبل‬ ‫و‬ ‫ماگزیال‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬‫و‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫فک‬ ‫دو‬ ‫چرخش‬) •‫دهانی‬ ‫خارج‬ ‫نیروی‬:‫ماگزیال‬ ‫رشد‬ ‫کاهش‬(‫عکس‬ ‫نیروی‬ ‫مندیبل‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫العمل‬)
 3. 3. ‫فانکشنال‬ ‫اپالینسهای‬ ‫با‬ ‫درمان‬ ‫تاثیر‬ .1‫کندیلی‬ ‫رشد‬ ‫تحریک‬ ‫با‬ ‫مندیبل‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ .2‫هدگیر‬ ‫اثر‬:‫دندانها‬ ‫و‬ ‫ماگزیال‬ ‫رشد‬ ‫مهار‬ .3‫رام‬ ‫ارتفاع‬ ‫رشد‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫مولر‬ ‫دندانهای‬ ‫رویش‬‫وس‬ .4‫کالس‬ ‫االستیک‬ ‫اثر‬2:‫و‬ ‫ماگزیال‬ ‫دندانهای‬ ‫رترکشن‬ ‫مندیبل‬ ‫دندانهای‬ ‫پروتروژن‬ .5‫اصالح‬curve of spee:‫دندانهای‬ ‫رویش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫خلفی‬ ‫دندانهای‬ ‫رویش‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫فک‬ ‫در‬ ‫قدامی‬
 4. 4. ‫اپالینسها‬ ‫انواع‬
 5. 5. • herbst Passive • Twin block • Activator • bionator • MARA Active
 6. 6. Bionator •Tooth-borne •‫شامل‬: •‫لینگوال‬ ‫فلنج‬ •‫خلفی‬ ‫بالک‬ ‫بایت‬ •‫شیلد‬ ‫لینگوال‬ •‫کام‬ ‫اصلی‬ ‫دهنده‬ ‫اتصال‬
 7. 7. Activator •‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫اپالینس‬ ‫اولین‬ •‫مندیبل‬ ‫فعال‬ ‫آوردن‬ ‫جلو‬ •‫شامل‬: .1‫شیلد‬ ‫لینگوال‬ .2‫خلفی‬ ‫بالک‬ ‫بایت‬‫قدامی‬ ‫و‬ .3‫کننده‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫فنر‬ .4‫بو‬ ‫لبیال‬
 8. 8. Twin block •40%‫و‬ ‫دنتال‬60%‫اسکلتال‬ •Ramp‫شیب‬ ‫با‬70‫درجه‬ •‫بیمار‬ ‫بیشتر‬ ‫همکاری‬ •‫ب‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬‫ه‬ ‫ها‬ ‫آکریل‬ •‫عیب‬:‫فاقد‬labial cap‫و‬ ‫شد‬ ‫لبیالی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫عدم‬‫ن‬ ‫دندانها‬ •Relapse‫زیاد‬ ‫درمان‬
 9. 9. Herbst •‫دایمی‬ ‫دندانی‬ ‫دوره‬ ‫اوایل‬ •‫خلفی‬ ‫دندانهای‬ ‫اینتروژن‬ ‫ماگزیال‬(‫در‬ ‫مناسب‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫نرمال‬ ‫صورتهای‬ ‫یافته‬) •‫شکل‬ ‫به‬ ‫مندیبل‬ ‫آوردن‬ ‫جلو‬ ‫غیرفعال‬ •‫اجزا‬: .1‫مولرها‬ ‫روکش‬ .2‫و‬ ‫تیوب‬plunger
 10. 10. MARA •‫کمتر‬ ‫حجم‬ •‫هربست‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اثر‬‫و‬twin block •‫بیم‬ ‫توسط‬ ‫راحتتر‬ ‫پذیرش‬‫ار‬
 11. 11. Frankel II •Tissue borne •‫باکال‬ ‫شیلدهای‬: expansion •‫پایین‬ ‫لب‬ ‫پد‬ •‫بیمار‬ ‫تکلم‬ ‫با‬ ‫تداخل‬ ‫بدون‬ •‫تغی‬ ‫مستعد‬ ‫و‬ ‫آکریل‬ ‫کم‬ ‫حجم‬‫یر‬ ‫شکل‬
 12. 12. elastics •‫اسکلتال‬ ‫و‬ ‫دنتال‬ ‫اثر‬ •‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫گذاری‬ ‫اثر‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دهانی‬ ‫خارج‬ ‫اپالینسهای‬ ‫به‬ •‫دوره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫درمان‬
 13. 13. Cervical headgear •‫به‬ ‫رو‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫پای‬ ‫چرخش‬ ‫و‬ ‫ماگزیال‬ ‫پایین‬‫ین‬ ‫مندیبل‬ ‫عقب‬ ‫و‬ •Tip‫باز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مولر‬ ‫دیستالی‬ ‫بایت‬ ‫شدن‬ •‫دندان‬ ‫به‬ ‫اکستروزیو‬ ‫نیروی‬‫های‬ ‫خلفی‬
 14. 14. ‫با‬ ‫زودهنگام‬ ‫درمانهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتیجه‬ ‫فانکشنال‬ ‫های‬ ‫اپالینس‬ •‫درمانهای‬ ‫تغییرات‬ ‫محو‬growth modification‫ادامه‬ ‫با‬ ‫رشد‬ •‫دندانی‬ ‫حرکات‬ ‫وجود‬ •‫و‬ ‫اکلوژن‬alignment‫یکسان‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دندانها‬ •‫کشیدن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کاهش‬ ‫عدم‬ •‫یکسان‬ ‫دوم‬ ‫فاز‬ ‫درمان‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
 15. 15. ‫زودهنگام‬ ‫درمان‬ ‫اندیکاسیون‬ ‫روحی‬ ‫مشکالت‬-‫اجتماعی‬
 16. 16. ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫فانکشنال‬ ‫اپالینسهای‬ ‫اجزا‬ ‫متحرک‬
 17. 17. .1‫مندیبل‬ ‫آوردن‬ ‫جلو‬ ‫برای‬ ‫اجزایی‬ •‫فلنج‬ •‫پد‬ ‫لینگوال‬ •Ramps‫در‬twin block
 18. 18. 2.‫عمودی‬ ‫کنترل‬ ‫اجزای‬ •‫ها‬ ‫بالک‬ ‫بایت‬ ‫در‬ ‫دندانها‬ ‫رویش‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ •‫لی‬ ‫شیلدهای‬ ‫در‬ ‫دندانها‬ ‫بین‬ ‫زبان‬ ‫قرارگیری‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬‫نگوال‬
 19. 19. 3.‫دهنده‬ ‫ثبات‬ ‫اجزا‬
 20. 20. 4.‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫اجزا‬ •‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫وارده‬ ‫نیروی‬ ‫برداشتن‬ •‫دندانها‬ ‫باکالی‬ ‫حرکت‬ •Expansion‫دندانی‬ ‫قوس‬ •‫بیمار‬ ‫آزردگی‬
 21. 21. ‫فعال‬ ‫اجزا‬alignment‫و‬expansion •‫مشکالت‬: .1‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫دندانی‬ ‫تغییرات‬ .2‫فنر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کم‬ ‫دقت‬ .3‫دندانی‬ ‫حرکات‬ ‫پایداری‬ ‫عدم‬
 22. 22. ‫نباشید‬ ‫خسته‬

×