200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

D
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM em Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng. Những đề tài luận văn logistics CHỌN LỌC, ĐIỂM CAO. NHẬN VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, ZALO/TELEGRAM 0917 193 864

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng
Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng:
1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng.
25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa.
27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh
chóng yêu cầu khách hàng.
28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng.
32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm.
59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng.
60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi
cung ứng.
61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội.
62. Tối
63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi
cung ứng.
64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng.
65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng.
66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi
cung ứng.
67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng.
68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng.
69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung
ứng.
70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất
toàn bộ hệ thống.
71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng.
72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối
cảnh khủng hoảng.
73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương.
74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng.
78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng.
79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng.
80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi
cung ứng.
81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng.
83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí.
84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng.
85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng.
86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng.
87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng.
88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi
cung ứng.
89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng.
90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng.
91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng.
92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm
bảo cung cấp hàng hóa.
93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng.
94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng
cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường.
95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid
risk) đối với doanh nghiệp.
96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung
ứng toàn cầu.
97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong
tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan.
98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong
chuỗi cung ứng.
99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp.
100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain)
trong giảm thiểu tác động đến môi trường.
101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy).
102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong
đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên.
104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource
management) trong chuỗi cung ứng.
105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung
ứng.
107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm
bảo an toàn thực phẩm.
108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng.
109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong
tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống.
110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề
tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến
thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Recomendados

Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH MTV Ph... por
Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH MTV Ph...Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH MTV Ph...
Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH MTV Ph...luanvantrust
2.9K visualizações98 slides
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh por
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhGiáo trình Quản trị Logistics Kinh doanh
Giáo trình Quản trị Logistics Kinh doanhIESCL
65.7K visualizações155 slides
Tieu luan Quản trị Chiến lược Vinamilk por
Tieu luan Quản trị Chiến lược VinamilkTieu luan Quản trị Chiến lược Vinamilk
Tieu luan Quản trị Chiến lược VinamilkQuang Đại Trần
133.3K visualizações78 slides
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết) por
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)希夢 坂井
77.6K visualizações92 slides
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu por
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập KhẩuKho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập KhẩuDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.2K visualizações8 slides
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics por
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsCâu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics
Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logisticsThanh Uyển
61.5K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂM por
Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂMBài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
2.2K visualizações93 slides
bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilk por
bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilkbài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilk
bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilkNang Vang
160.8K visualizações30 slides
Luận văn: Nghiên cứu thực trạng dịch vụ hậu cần điện tử (E-logistics), 9 ĐIỂM por
Luận văn: Nghiên cứu thực trạng dịch vụ hậu cần điện tử (E-logistics), 9 ĐIỂMLuận văn: Nghiên cứu thực trạng dịch vụ hậu cần điện tử (E-logistics), 9 ĐIỂM
Luận văn: Nghiên cứu thực trạng dịch vụ hậu cần điện tử (E-logistics), 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
1.6K visualizações140 slides
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703 por
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703nataliej4
1.8K visualizações60 slides
Bảng các thông số trong hồi quy eview por
Bảng các thông số trong hồi quy eviewBảng các thông số trong hồi quy eview
Bảng các thông số trong hồi quy eviewthewindcold
114.3K visualizações2 slides
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1 por
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1Già Hay Trẻ
8.5K visualizações35 slides

Mais procurados(20)

bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilk por Nang Vang
bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilkbài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilk
bài thảo luận về chuỗi cung ứng sữa vinamilk
Nang Vang160.8K visualizações
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703 por nataliej4
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703
Hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tecomen 5127703
nataliej41.8K visualizações
Bảng các thông số trong hồi quy eview por thewindcold
Bảng các thông số trong hồi quy eviewBảng các thông số trong hồi quy eview
Bảng các thông số trong hồi quy eview
thewindcold114.3K visualizações
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1 por Già Hay Trẻ
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1
bài giảng quản trị chuỗi cung ứng SCM chương 1
Già Hay Trẻ8.5K visualizações
Thuyết trình tgdđ por Vân Võ
Thuyết trình tgdđThuyết trình tgdđ
Thuyết trình tgdđ
Vân Võ59.9K visualizações
Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk por Pham Mai
Công ty cổ phần sữa Việt Nam VinamilkCông ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
Pham Mai3.9K visualizações
Logistics ngược nhóm 2 por Man Dem Iupac
Logistics ngược nhóm 2Logistics ngược nhóm 2
Logistics ngược nhóm 2
Man Dem Iupac11K visualizações
[Quản trị hệ thống phân phối] Mô hình hệ thống phân phối online por Vu Huy
[Quản trị hệ thống phân phối] Mô hình hệ thống phân phối online[Quản trị hệ thống phân phối] Mô hình hệ thống phân phối online
[Quản trị hệ thống phân phối] Mô hình hệ thống phân phối online
Vu Huy32.9K visualizações
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong) por Quynh Anh Nguyen
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)
Quynh Anh Nguyen419.1K visualizações
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1 por Lê Tiến
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1
Tiểu luận quản_trị_cung_ứng_-_nhóm_1
Lê Tiến9.3K visualizações
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng por IESCL
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng
IESCL130.2K visualizações
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng por IESCL
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung ỨngGiáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Giáo trình Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
IESCL104.4K visualizações
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY) por Khotailieu - Kiều My
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Khotailieu - Kiều My4.3K visualizações
Chuỗi cung ứng của Samsung por Luyến Hoàng
Chuỗi cung ứng của SamsungChuỗi cung ứng của Samsung
Chuỗi cung ứng của Samsung
Luyến Hoàng56.2K visualizações

Similar a 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx por
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxTrọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 visualizações8 slides
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 Điểm por
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 ĐiểmList 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 Điểm
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 ĐiểmDịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
33 visualizações9 slides
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx por
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxList 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 visualizações7 slides
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học por
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcKho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
103 visualizações9 slides
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx por
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxTuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
5 visualizações10 slides
200 đề tài báo cáo thực tập tại doanh nghiệp sản xuất por
200 đề tài báo cáo thực tập tại doanh nghiệp sản xuất200 đề tài báo cáo thực tập tại doanh nghiệp sản xuất
200 đề tài báo cáo thực tập tại doanh nghiệp sản xuấtDịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
187 visualizações8 slides

Similar a 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562

Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi por
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
30 visualizações8 slides
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao por
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
10 visualizações8 slides
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao por
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
147 visualizações8 slides
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY por
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
8 visualizações8 slides
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY por
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
21 visualizações9 slides
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân por
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân DânDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
17 visualizações8 slides

Mais de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562(20)

Último

Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 visualizações26 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
16 visualizações90 slides
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
17 visualizações381 slides
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações321 slides
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 visualizações103 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
14 visualizações83 slides

Último(20)

Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection34 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

 • 1. 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng: 1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng. 25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa. 27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng.
 • 2. 28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng. 30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng. 32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
 • 3. 57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm. 59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng. 60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi cung ứng. 61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội. 62. Tối 63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi cung ứng. 64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng. 65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng. 66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi cung ứng. 67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng. 68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng. 69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung ứng. 70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất toàn bộ hệ thống. 71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng. 72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối cảnh khủng hoảng. 73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương. 74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng. 78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng. 79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng. 80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi cung ứng. 81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 4. 82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng. 83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí. 84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng. 85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng. 86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng. 87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng. 88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi cung ứng. 89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng. 90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng. 91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng. 92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm bảo cung cấp hàng hóa. 93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng. 94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường. 95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid risk) đối với doanh nghiệp. 96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan. 98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong chuỗi cung ứng. 99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp. 100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) trong giảm thiểu tác động đến môi trường. 101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy). 102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên. 104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource management) trong chuỗi cung ứng.
 • 5. 105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. 108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng. 109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống. 110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
 • 6. 127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
 • 7. 148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 8. 169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
 • 9. 191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.