why Seo is important?

‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوره‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬
‫آورنده‬ ‫گرد‬:
‫کارگری‬ ‫شروین‬
‫سئو‬ ‫چرا‬
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
1 ‫مقدمه‬
•‫سئو؟‬ ‫اهیمت‬ ‫و‬ ‫سئو‬
‫مجموعه‬ ‫سئو‬‫هایی‬‫فعالیت‬‫خارج‬ ‫یا‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫ت‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬‫ا‬
‫را‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫ما‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫سایت‬‫موت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫در‬‫ورهای‬
‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫جستجو‬.
‫هدف‬‫سئو‬‫ایجاد‬‫اعتماد‬‫و‬‫اعتبار‬‫طوالنی‬‫مدت‬‫و‬‫پایدار‬‫در‬‫بین‬‫جستجوگران‬
‫موتورهای‬‫جستجو‬‫است‬.‫تجربه‬‫ی‬‫مناسب‬‫کاربر‬‫و‬‫سئو‬‫می‬‫تواند‬‫تضمین‬‫م‬‫وفقیت‬
‫یک‬‫برند‬‫یا‬‫بیزنس‬‫باشد‬.
2
‫فعالیت‬ ‫نوع‬:
‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫پزشکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫های‬‫شرکت‬
‫مدت‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫اهداف‬:
‫اینستاگرام‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫پزشکی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫پزشکی‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تولید‬
‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬
3 ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬
‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬:
‫مشاوره‬‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پزشکی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬
‫برگزاری‬‫آفالین‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬
‫آموزش‬‫آموزشی‬ ‫وبینارهای‬ ‫برگزاری‬ ‫و‬
‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬:
•‫متخصصین‬ ‫و‬ ‫پزشکان‬
•‫زیبایی‬ ‫های‬‫کلینیک‬
•‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫مراکز‬
•‫پزشکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫های‬‫شرکت‬
4 ‫ترافیک‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬
•‫هایی‬‫سایت‬‫خوبی‬ ‫سئو‬ ‫که‬‫نرخ‬ ،‫دارند‬‫کلیک‬‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬‫وسیله‬ ‫به‬
‫در‬ ‫تبلیغات‬‫اول‬ ‫صفحه‬‫موتورهای‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬.
•‫از‬ ‫زیادی‬ ‫درصد‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬potential costumers‫به‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫نیازشان‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ،
‫باالیی‬ ‫های‬‫ردیف‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ،‫گردند‬‫می‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫دنبال‬‫جستجوها‬(‫سه‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫ویژه‬ ‫به‬)‫باشد‬‫دی‬ ‫شانس‬‫ده‬
‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫شدن‬.
•‫از‬ ‫بعضی‬ ‫توانم‬‫می‬ ‫هم‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫سئو‬ ‫با‬cold costumers‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬
‫کنم‬ ‫هدایت‬ ‫خدمات‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬.‫باشم‬ ‫آنها‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫اگر‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬‫و‬ ‫شده‬ ‫جلب‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اعتماد‬‫تبدی‬‫به‬ ‫ل‬
‫شوند‬‫می‬ ‫من‬ ‫دائمی‬ ‫مشتری‬.
5
‫هزینه‬ ‫کم‬
‫سئو‬‫است‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬.
‫ممکنه‬ ‫البته‬‫سئو‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫باشد‬‫طوالنی‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫اما‬،‫مدت‬
‫های‬‫هزینه‬ ‫میزان‬‫هاست‬ ‫روش‬ ‫ی‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫سئو‬.
‫مارکتینگ‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫روش‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ،‫ندارم‬ ‫کارم‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫اولیه‬ ‫ی‬ ‫سرمایه‬ ‫راه‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬
‫باشد‬ ‫من‬ ‫مخاطبان‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫تر‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫لید‬ ‫جذب‬.
6 ‫برندینگ‬
•‫سئو‬‫می‬ ‫برندسازی‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫کمک‬‫کند‬.
•‫است‬ ‫پزشکی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫شاخص‬ ،‫من‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬ ‫با‬‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬
‫رود‬‫می‬.‫افراد‬ ‫بیشتر‬ ‫چون‬‫به‬‫لیست‬ ‫اولین‬‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬‫کنند‬‫می‬ ‫اعتماد‬ ‫اول‬ ‫سایت‬ ‫سه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬.‫د‬ ،‫سئو‬ ‫با‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫ر‬
‫وب‬ ‫اگر‬‫سایت‬‫می‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫جستجوگر‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫من‬‫به‬ ‫توان‬‫یک‬
‫معروف‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬‫شد‬ ‫تبدیل‬.
•‫کن‬ ‫بازدید‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫ندگان‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫برندینگ‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫کمک‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬.
7
‫بهترین‬ROI
‫در‬ ‫ها‬ ‫بیزنس‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬
‫با‬ ‫مقایسه‬‫دیگر‬،‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫مثل‬ ‫مارکتینگ‬ ‫های‬‫روش‬
‫ایمیل‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬،‫فروش‬
‫سئو‬ROI‫درازمدت‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتری‬‫می‬ ‫نتیجه‬‫دهد‬.
‫بشود‬ ‫شروع‬ ‫محدود‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پس‬‫و‬ROI‫انتخاب‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سئو‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ،‫است‬ ‫مهمی‬ ‫پارامتر‬
‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬.
8
‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬
‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬‫تواند‬‫می‬ ‫سئو‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫باشد‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬.
‫سایتی‬‫داشته‬ ‫موفقی‬ ‫سئو‬ ‫که‬،‫باشد‬‫دارد‬ ‫محبوبیت‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫هم‬.‫تو‬ ‫جلب‬ ‫سبب‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫جه‬
‫مخاطبان‬‫شود‬‫می‬.
‫صفحات‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سئو‬‫من‬ ‫سایت‬‫مطالب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬‫تر‬‫مناسب‬
‫نمایش‬‫مردم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫سایت‬ ‫در‬‫راحت‬‫تر‬‫جستجو‬‫کنند‬ ‫می‬.‫باعث‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬
‫بازدیدکنندگان‬ ‫شود‬‫می‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫تجربه‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫من‬‫این‬ ‫که‬‫امکان‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬‫کند‬‫می‬.
‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫گلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫طور‬‫مداوم‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬‫در‬ ‫بشود‬‫اعتماد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫طول‬‫تب‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫دیل‬‫به‬
‫شوند‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬
9
‫مشتریا‬ ‫تحلیل‬‫ن‬
‫سئو‬‫راحتی‬ ‫به‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬‫است‬.‫به‬‫با‬ ‫مثال‬ ‫طور‬Google Analytics‫میزان‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫اطالعات‬ ‫مسیر‬ ،‫سایت‬‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫ارزشمند‬‫است‬.
‫در‬‫سئو‬ ‫واقع‬‫ارزشمند‬ ‫ترافیک‬‫می‬ ‫ایجاد‬‫کند‬.‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬‫می‬‫توان‬
‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫این‬‫کرد‬.‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫را‬‫از‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬
‫یک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬‫مناسب‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬‫اینکه‬ ‫از‬‫از‬ ‫چقدر‬
‫که‬ ‫افرادی‬ ‫این‬‫تبدیل‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫ش‬ ‫بالفعل‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬‫شده‬ ‫ما‬‫اند‬
‫می‬‫دهد‬.
‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اساس‬‫کار‬‫آن‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬‫الین‬
‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬‫کرد‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫آفالین‬.
10
‫رقبا‬ ‫حضور‬
‫دنب‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫رقبا‬ ‫تمامی‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬‫ال‬
‫من‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫جستجوها‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬‫هم‬
‫بدهم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫باید‬.
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بودن‬ ‫پایدار‬
‫فیلتری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫برخالف‬‫نگ‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ثابت‬ ‫جایگاه‬ ‫است‬ ‫سالیان‬ ‫گوگل‬ ،‫هستند‬.‫نسب‬ ‫به‬ ‫پس‬‫ت‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫روشی‬ ‫سئو‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بزارایابی‬.
‫دیگر‬ ‫دالیل‬
11
‫اجرای‬‫صحیح‬‫سئو‬ ‫اصولی‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬‫کند‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ما‬.‫سایت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫جواب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬
‫گردند‬‫می‬.‫اگر‬‫یک‬ ‫آنها‬‫و‬ ‫مناسب‬ ‫تجربه‬‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫بهینه‬‫ما‬‫داشته‬،‫باشند‬‫شانس‬ ‫میزان‬‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬Bookmark‫بسیار‬ ‫کنند‬
‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.‫آنکه‬ ‫احتمال‬ ‫همچنین‬‫لینک‬‫کرده‬ ‫سیو‬ ‫را‬ ‫صفحه‬‫بازدید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دوباره‬ ‫تا‬،‫کنند‬‫پیدا‬ ‫افزایش‬‫کند‬‫می‬.‫امر‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫خواهن‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جلب‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫افراد‬ ‫نظر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سبب‬‫شد‬ ‫د‬.
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫پایدارتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫خرج‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اصولی‬ ‫سئوی‬ ‫اجرای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫های‬‫روش‬‫میزان‬ ،‫مارکتینگ‬ ‫دیگر‬ROI‫و‬ ‫باال‬
‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫مزایای‬ ‫دیگر‬،‫من‬ ‫خدمات‬‫الزامی‬‫است‬.
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
12
‫منابع‬
• http://firstviewonlinemarketing.com/why-seo-is-important-for-businesses/
• https://www.reliablesoft.net/what-is-search-engine-optimization-and-why-is-it-important/
• https://moz.com/beginners-guide-to-seo
• https://www.internetcreation.net/4407/6-reasons-why-seo-is-so-important-for-your-website/
• https://businessmarketingengine.com/5-reasons-why-seo-is-important-for-small-businesses/
• https://www.titan-seo.com/NewsArticles/5-seo-benefits.html
• https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-seo-and-why-it-important/
• https://www.inmotionhosting.com/blog/what-is-seo-and-why-is-it-important-for-your-business/
1 de 13

Recomendados

Why seo is important for my business por
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
74 visualizações15 slides
Why SEO? por
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 visualizações14 slides
The importance of seo for the sneaker business por
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 visualizações11 slides
Seo in my business por
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my businesssarakhansari
93 visualizações15 slides
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل por
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 visualizações3 slides
Why seo matters por
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
103 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

کتاب راهنمای صفحه فرود por
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
746 visualizações11 slides
علت نیاز به وب سایت por
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتطراحی وب سایت فکر برتر
85 visualizações3 slides
Behine sazi por
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 visualizações21 slides
شرکت پردیس ارم جویشگر por
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
55 visualizações6 slides
Content Marketing & Bloggers por
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 visualizações18 slides
Seo por
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides

Mais procurados(20)

کتاب راهنمای صفحه فرود por Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
Behine sazi por hekmat saeideh
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
شرکت پردیس ارم جویشگر por farahnazsheykhan
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan55 visualizações
Content Marketing & Bloggers por Alireza Mokhtari
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
Alireza Mokhtari22 visualizações
چگونه یک استراتژی محتوایی موفق داشته باشیم por webyaran
چگونه یک استراتژی محتوایی موفق داشته باشیمچگونه یک استراتژی محتوایی موفق داشته باشیم
چگونه یک استراتژی محتوایی موفق داشته باشیم
webyaran119 visualizações
META IRAN por Hamid Chamanchi
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 visualizações
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین por Anetwork
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپیننمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
Anetwork659 visualizações
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم por Alijah Shahrbanoui
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
Alijah Shahrbanoui788 visualizações
مشتریان شما در گوگل هستند! por G-ads Agency
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!
G-ads Agency30 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) por kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 visualizações
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی por sarvenaz arianfar
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar1.7K visualizações
مزایای بهینه سازی سایت por sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل por Anetwork
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
Anetwork323 visualizações
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ por Hamed Takmil
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگDigital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Hamed Takmil215 visualizações
دیجی فالوور por sanazhojati
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوور
sanazhojati12 visualizações
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ por mmfallah005
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
mmfallah00556 visualizações

Similar a why Seo is important?

افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOزهره علیشاهی
41 visualizações4 slides
کمی درباره سئو و آموزش سئو por
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 visualizações5 slides
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 visualizações10 slides
افزایش بازدید رپورتاژ por
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 visualizações5 slides
کتاب آموزش سئو por
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 visualizações55 slides
Inbound marketing (rasoul namvar) por
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
625 visualizações28 slides

Similar a why Seo is important?(20)

افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por زهره علیشاهی
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
زهره علیشاهی41 visualizações
کمی درباره سئو و آموزش سئو por PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 visualizações
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
کتاب آموزش سئو por Masoud Javaheri
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 visualizações
Inbound marketing (rasoul namvar) por itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 visualizações
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx por chalakhesab chalak
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docxچگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
chalakhesab chalak5 visualizações
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por Vahid Rostamibani
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
Vahid Rostamibani8 visualizações
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
Vahid Rostamibani8 visualizações
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش por ShaghayeghAjam
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروشانتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش
ShaghayeghAjam36 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟ por کسب و کار شما
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟ ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟
کسب و کار شما73 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
ارائه حمیدرضا اعتدال مهر por Mohammad Yoosef Farahani
ارائه حمیدرضا اعتدال مهرارائه حمیدرضا اعتدال مهر
ارائه حمیدرضا اعتدال مهر
Mohammad Yoosef Farahani68 visualizações
مزیت رقابتی رصد نشانه ها por Hossein Nourian, DBA
مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Hossein Nourian, DBA59 visualizações
Content marketing.pdf por mzarabieh
Content marketing.pdfContent marketing.pdf
Content marketing.pdf
mzarabieh3 visualizações

why Seo is important?

 • 1. ‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دوره‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫آورنده‬ ‫گرد‬: ‫کارگری‬ ‫شروین‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
 • 2. 1 ‫مقدمه‬ •‫سئو؟‬ ‫اهیمت‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مجموعه‬ ‫سئو‬‫هایی‬‫فعالیت‬‫خارج‬ ‫یا‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫ت‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬‫ا‬ ‫را‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫ما‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫سایت‬‫موت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫در‬‫ورهای‬ ‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫جستجو‬. ‫هدف‬‫سئو‬‫ایجاد‬‫اعتماد‬‫و‬‫اعتبار‬‫طوالنی‬‫مدت‬‫و‬‫پایدار‬‫در‬‫بین‬‫جستجوگران‬ ‫موتورهای‬‫جستجو‬‫است‬.‫تجربه‬‫ی‬‫مناسب‬‫کاربر‬‫و‬‫سئو‬‫می‬‫تواند‬‫تضمین‬‫م‬‫وفقیت‬ ‫یک‬‫برند‬‫یا‬‫بیزنس‬‫باشد‬.
 • 3. 2 ‫فعالیت‬ ‫نوع‬: ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫پزشکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫اهداف‬: ‫اینستاگرام‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫پزشکی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پزشکی‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬
 • 4. 3 ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫اهداف‬: ‫مشاوره‬‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پزشکی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫برگزاری‬‫آفالین‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫آموزش‬‫آموزشی‬ ‫وبینارهای‬ ‫برگزاری‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬: •‫متخصصین‬ ‫و‬ ‫پزشکان‬ •‫زیبایی‬ ‫های‬‫کلینیک‬ •‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫مراکز‬ •‫پزشکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫های‬‫شرکت‬
 • 5. 4 ‫ترافیک‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ •‫هایی‬‫سایت‬‫خوبی‬ ‫سئو‬ ‫که‬‫نرخ‬ ،‫دارند‬‫کلیک‬‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬‫اول‬ ‫صفحه‬‫موتورهای‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬. •‫از‬ ‫زیادی‬ ‫درصد‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬potential costumers‫به‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫نیازشان‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ، ‫باالیی‬ ‫های‬‫ردیف‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ،‫گردند‬‫می‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫دنبال‬‫جستجوها‬(‫سه‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫ویژه‬ ‫به‬)‫باشد‬‫دی‬ ‫شانس‬‫ده‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫شدن‬. •‫از‬ ‫بعضی‬ ‫توانم‬‫می‬ ‫هم‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫سئو‬ ‫با‬cold costumers‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫کنم‬ ‫هدایت‬ ‫خدمات‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬.‫باشم‬ ‫آنها‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫اگر‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬‫و‬ ‫شده‬ ‫جلب‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اعتماد‬‫تبدی‬‫به‬ ‫ل‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫من‬ ‫دائمی‬ ‫مشتری‬.
 • 6. 5 ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫سئو‬‫است‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬. ‫ممکنه‬ ‫البته‬‫سئو‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫باشد‬‫طوالنی‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫اما‬،‫مدت‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫میزان‬‫هاست‬ ‫روش‬ ‫ی‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫سئو‬. ‫مارکتینگ‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫روش‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ،‫ندارم‬ ‫کارم‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫اولیه‬ ‫ی‬ ‫سرمایه‬ ‫راه‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫من‬ ‫مخاطبان‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫تر‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫لید‬ ‫جذب‬.
 • 7. 6 ‫برندینگ‬ •‫سئو‬‫می‬ ‫برندسازی‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫کمک‬‫کند‬. •‫است‬ ‫پزشکی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫شاخص‬ ،‫من‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬ ‫با‬‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫رود‬‫می‬.‫افراد‬ ‫بیشتر‬ ‫چون‬‫به‬‫لیست‬ ‫اولین‬‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬‫کنند‬‫می‬ ‫اعتماد‬ ‫اول‬ ‫سایت‬ ‫سه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬.‫د‬ ،‫سئو‬ ‫با‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫ر‬ ‫وب‬ ‫اگر‬‫سایت‬‫می‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫جستجوگر‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫من‬‫به‬ ‫توان‬‫یک‬ ‫معروف‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬‫شد‬ ‫تبدیل‬. •‫کن‬ ‫بازدید‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫ندگان‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫برندینگ‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫کمک‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬.
 • 8. 7 ‫بهترین‬ROI ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیزنس‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫دیگر‬،‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫مثل‬ ‫مارکتینگ‬ ‫های‬‫روش‬ ‫ایمیل‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬،‫فروش‬ ‫سئو‬ROI‫درازمدت‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتری‬‫می‬ ‫نتیجه‬‫دهد‬. ‫بشود‬ ‫شروع‬ ‫محدود‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پس‬‫و‬ROI‫انتخاب‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سئو‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ،‫است‬ ‫مهمی‬ ‫پارامتر‬ ‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬.
 • 9. 8 ‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬‫تواند‬‫می‬ ‫سئو‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫باشد‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬. ‫سایتی‬‫داشته‬ ‫موفقی‬ ‫سئو‬ ‫که‬،‫باشد‬‫دارد‬ ‫محبوبیت‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫هم‬.‫تو‬ ‫جلب‬ ‫سبب‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫جه‬ ‫مخاطبان‬‫شود‬‫می‬. ‫صفحات‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سئو‬‫من‬ ‫سایت‬‫مطالب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬‫تر‬‫مناسب‬ ‫نمایش‬‫مردم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫سایت‬ ‫در‬‫راحت‬‫تر‬‫جستجو‬‫کنند‬ ‫می‬.‫باعث‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫شود‬‫می‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫تجربه‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫من‬‫این‬ ‫که‬‫امکان‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬‫کند‬‫می‬. ‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫گلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫طور‬‫مداوم‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬‫در‬ ‫بشود‬‫اعتماد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫طول‬‫تب‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫دیل‬‫به‬ ‫شوند‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬
 • 10. 9 ‫مشتریا‬ ‫تحلیل‬‫ن‬ ‫سئو‬‫راحتی‬ ‫به‬‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬‫است‬.‫به‬‫با‬ ‫مثال‬ ‫طور‬Google Analytics‫میزان‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫اطالعات‬ ‫مسیر‬ ،‫سایت‬‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫ارزشمند‬‫است‬. ‫در‬‫سئو‬ ‫واقع‬‫ارزشمند‬ ‫ترافیک‬‫می‬ ‫ایجاد‬‫کند‬.‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬‫می‬‫توان‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫این‬‫کرد‬.‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫را‬‫از‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬‫مناسب‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬‫اینکه‬ ‫از‬‫از‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫این‬‫تبدیل‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫ش‬ ‫بالفعل‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬‫شده‬ ‫ما‬‫اند‬ ‫می‬‫دهد‬. ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اساس‬‫کار‬‫آن‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬‫الین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬‫کرد‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫آفالین‬.
 • 11. 10 ‫رقبا‬ ‫حضور‬ ‫دنب‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫رقبا‬ ‫تمامی‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬‫ال‬ ‫من‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫جستجوها‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬‫هم‬ ‫بدهم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫باید‬. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بودن‬ ‫پایدار‬ ‫فیلتری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫برخالف‬‫نگ‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ثابت‬ ‫جایگاه‬ ‫است‬ ‫سالیان‬ ‫گوگل‬ ،‫هستند‬.‫نسب‬ ‫به‬ ‫پس‬‫ت‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫روشی‬ ‫سئو‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بزارایابی‬. ‫دیگر‬ ‫دالیل‬
 • 12. 11 ‫اجرای‬‫صحیح‬‫سئو‬ ‫اصولی‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬‫کند‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ما‬.‫سایت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫جواب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫گردند‬‫می‬.‫اگر‬‫یک‬ ‫آنها‬‫و‬ ‫مناسب‬ ‫تجربه‬‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫بهینه‬‫ما‬‫داشته‬،‫باشند‬‫شانس‬ ‫میزان‬‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬Bookmark‫بسیار‬ ‫کنند‬ ‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.‫آنکه‬ ‫احتمال‬ ‫همچنین‬‫لینک‬‫کرده‬ ‫سیو‬ ‫را‬ ‫صفحه‬‫بازدید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دوباره‬ ‫تا‬،‫کنند‬‫پیدا‬ ‫افزایش‬‫کند‬‫می‬.‫امر‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خواهن‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جلب‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫افراد‬ ‫نظر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سبب‬‫شد‬ ‫د‬. ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫پایدارتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫خرج‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اصولی‬ ‫سئوی‬ ‫اجرای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫های‬‫روش‬‫میزان‬ ،‫مارکتینگ‬ ‫دیگر‬ROI‫و‬ ‫باال‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫مزایای‬ ‫دیگر‬،‫من‬ ‫خدمات‬‫الزامی‬‫است‬. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬
 • 13. 12 ‫منابع‬ • http://firstviewonlinemarketing.com/why-seo-is-important-for-businesses/ • https://www.reliablesoft.net/what-is-search-engine-optimization-and-why-is-it-important/ • https://moz.com/beginners-guide-to-seo • https://www.internetcreation.net/4407/6-reasons-why-seo-is-so-important-for-your-website/ • https://businessmarketingengine.com/5-reasons-why-seo-is-important-for-small-businesses/ • https://www.titan-seo.com/NewsArticles/5-seo-benefits.html • https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-seo-and-why-it-important/ • https://www.inmotionhosting.com/blog/what-is-seo-and-why-is-it-important-for-your-business/