הפילנתרופיה בישראל

S
‫היקף הפילנתרופיה בישראל‬

  ‫המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל‬
       ‫1 בינואר, 2102‬
‫מקורות לנתינה פילנתרופית‬

                       ‫‪ ‬יחידים‬
                  ‫‪ ‬הציבור הרחב‬
                  ‫‪ ‬בעלי הון ניכר‬
            ‫‪ ‬פילנתרופיה תאגידית/ עסקים‬
                       ‫‪ ‬קרנות‬
‫2‬
‫מה גודל העוגה?‬
   ‫חלקה של הפילנתרופיה‬     ‫העברות מחו"ל‬     ‫סה"כ הכנסות מלכ"רים מתרומות (חו"ל +‬          ‫שנה‬
‫בישראלית (משקי בית ועסקים)‬       ‫למלכ"רים‬                       ‫ישראל)‬
   ‫במיליארד ₪ ו- % במיליארד ₪ ו- % מסך‬       ‫במיליארדי ₪ ו- % מכלל הכנסות המלכ"רים‬
        ‫מסך הפילנתרופיה הפילנתרופיה‬         ‫*לא כולל מענקים מהמוסדות הלאומיים‬
          ‫4014.4‬          ‫739.8‬                       ‫843.31‬     ‫6002‬
           ‫%33‬           ‫%76‬                        ‫%9.51‬
           ‫248.4‬          ‫993.9‬                       ‫242.41‬     ‫7002‬
           ‫%43‬           ‫%66‬                        ‫%9.51‬
           ‫642.4‬         ‫693.01‬                       ‫346.41‬     ‫8002‬
           ‫%92‬           ‫%17‬                        ‫%5.51‬
           ‫338.5‬          ‫715.9‬                       ‫153.51‬     ‫9002‬
           ‫%83‬           ‫%26‬                        ‫%5.51‬
                                                ‫781.61‬     ‫0102‬

‫3‬                                                ‫%5.51‬
               ‫בהתבסס על נתוני הלמ"ס מסקר הכנסות מלכ"רים ומנתוני מאזן התשלומים על העברות מחו"ל‬
‫מגמות מסתמנות‬

   ‫סה"כ חלקה של הפילנתרופיה במימון מלכ"רים נשאר יציב.‬  ‫‪‬‬
       ‫שיעור הפילנתרופיה מחו"ל נמצא במגמת ירידה.‬  ‫‪‬‬
         ‫נראה גידול בחלקה של הפילנתרופיה בישראל‬  ‫‪‬‬
    ‫לא ניתן להפריד בין סכום הפילנתרופיה מעסקים וממשקי‬  ‫‪‬‬
                           ‫בית‬
‫4‬
‫נתוני מס הכנסה על תרומות מיחידים ומעסקים‬
     ‫8002‬         ‫7002‬        ‫6002‬        ‫5002‬       ‫4002‬      ‫0002‬          ‫9991‬

                                  ‫סך‬
            ‫סך‬           ‫סך‬                 ‫סך‬       ‫סך‬           ‫סך‬
‫סך התרומה‬            ‫מס'‬              ‫מס' התרומה‬
      ‫התרומה מס' תורמים‬        ‫התרומה‬   ‫מס'‬           ‫התרומה מס' התרומה‬      ‫מס'‬    ‫התרומה‬    ‫מס'‬
‫במיליוני ₪‬           ‫תורמים‬             ‫תורמים במיליוני‬
           ‫במיליוני ₪‬       ‫במיליוני‬  ‫תורמים‬          ‫במיליוני תורמים במיליוני‬  ‫תורמים‬   ‫במיליוני‬  ‫תורמים‬
                                  ‫₪‬
                        ‫₪‬                  ‫₪‬        ‫₪‬           ‫₪‬

  ‫144‬     ‫710,36‬  ‫605‬   ‫652,36‬  ‫511.833‬  ‫723,34‬  ‫303‬   ‫264,05‬  ‫852‬   ‫750.051 716,15‬  ‫036,33‬   ‫4.021‬   ‫405,92‬   ‫יחידים‬


   ‫-‬       ‫-‬   ‫885‬   ‫474,01‬  ‫771,463‬  ‫263,7‬   ‫843‬   ‫216,8‬  ‫862‬   ‫892,521 557,7‬   ‫882,4‬  ‫117,98‬     ‫669,3‬  ‫עסקים‬


                                                         ‫הטבלה מייצגת את סך התרומה‬     ‫*‬


                    ‫גידול במספר התורמים ובגובה התרומה‬
                         ‫מספר התורמים המדווחים נמוך‬
     ‫היקף התרומה נמוך ופער בין נתון זה ובין מה שידוע על כלל הפילנתרופיה‬
                                 ‫הישראלית‬
‫5‬                            ‫לא ידועים יעדי התרומה‬
‫נתוני מס הכנסה על תרומות מיחידים ועסקים‬
          ‫8002‬          ‫7002‬         ‫6002‬
   ‫סה"כ זיכוי‬   ‫מס'‬    ‫סה"כ‬    ‫מס'‬  ‫סה"כ זיכוי‬   ‫מס'‬
   ‫במיליונים‬  ‫מקרים‬     ‫זיכוי‬  ‫מקרים‬   ‫במיליונים‬  ‫מקרים‬
              ‫במיליונים‬

    ‫235,57‬  ‫140,63‬   ‫923,69‬   ‫610,53‬  ‫516,82 636,563,18‬  ‫עצמאים‬
    ‫926,28‬   ‫436,8‬  ‫082,901‬    ‫324,8‬  ‫309,869,69‬  ‫025,7‬  ‫חברות‬
    ‫111,49‬  ‫104,81‬   ‫075,73‬   ‫072,12‬  ‫660,91 639,437,33‬   ‫אחרים‬
    ‫372,291‬  ‫670,36‬  ‫081,342‬   ‫102,55 574,960,212 907,46‬    ‫סה"כ‬
‫6‬
‫משמעויות‬
     ‫גידול במספר התורמים ובגובה התרומה אבל עדיין‬   ‫‪‬‬
              ‫מספר התורמים המדווח נמוך.‬
   ‫היקף התרומה נמוך ופער בין נתון זה ובין מה שידוע על‬  ‫‪‬‬
               ‫כלל הפילנתרופיה הישראלית.‬
   ‫העלייה החדה ביותר בהיקף התרומות חלה בין -9991‬    ‫‪‬‬
    ‫0002 בהן הועלתה תקרת הזיכוי מ-084 אלף ₪ ל-2‬
   ‫מיליון ₪. בשנים אלו העלייה בהיקף התרומות, בטווחים‬
  ‫שמעל תקרת הזיכוי נעה בין פי-3 לפי 4 לעומת עליה של‬
             ‫בין %11-4 בלבד ביתר התרומות.‬
  ‫ההשפעה של העלאת תקרת הזיכוי על תרומות מחברות‬     ‫‪‬‬
       ‫היתה משמעותית יותר מההשפעה על יחידים.‬
‫7‬
‫ישראל והעולם- תמונה השוואתית‬
  ‫הולנד‬  ‫אנגליה‬   ‫ארה"ב‬  ‫ישראל‬
                     ‫% הפילנתרופיה‬
   ‫54.0‬  ‫9.0-36.0‬  ‫1.2‬   ‫47.0‬    ‫מהתמ"ג‬
                     ‫% הפילנתרופיה‬
   ‫3‬   ‫8.02‬    ‫22‬    ‫61‬   ‫מהכנסות מלכ"רים‬

   ‫68‬   ‫86-45‬   ‫07‬   ‫5.66‬  ‫% היחידים התורמים‬

                 ‫9‬   ‫% העסקים התורמים‬
                    ‫% תרומות מעסקים‬
   ‫34‬    ‫5‬     ‫4‬    ‫8?‬   ‫מסך הפילנתרופיה‬
                     ‫% תרומות מיחידים‬
   ‫24‬    ‫25‬    ‫38‬   ‫%78.8‬  ‫מסך הפילנתרופיה‬

‫8‬
‫נתונים משלימים‬
  ‫1. לפי הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 9002 תרמו %5.66 מכלל האוכלוסייה‬
  ‫הבוגרת (בני 02 ומעלה) לאלכ"רים בשנת 7002. מהם, %4.31 תרמו סכומים‬
  ‫שמעל 0001 ₪. כלל התרומות לשנת 7002 מוערכות ב-242.1 מיליארד ₪.‬
  ‫להשוואה: בעוד הנתינה של יחידים בארה"ב עומדת על 557 מהפילנתרופיה,‬
    ‫בישראל עומד היקף הנתינה של היחידים על פחות מ-%8 מכלל הפילנתרופיה.‬
  ‫2. רק %9 מהתאגידים תורמים לקהילה ("עסקים-קהילה"). התרומתו בשנת 6002‬
                        ‫הסתכמו ב-1.1 מיליארד ₪.‬
  ‫3. % בלבד מאזרחי ישראל משתתפים בפעילות התנדבותית. להשוואה: שיעור‬
      ‫ההתנדבות באנגליה ובקנדה – %05. באוסטרליה הולנד וגרמניה – %03.‬
  ‫4. משקי בית רבים בישראל מעורבים בתרומה אולם בהיקפים נמוכים יחסית‬
                          ‫לאירופה ולארה"ב.‬
  ‫5. הוצאות הפילנתרופיה המוסדית בישראל לשנת 6002 מהוות %30.1 מהתמ"ג ו-‬
  ‫%83.2 מהוצאות הממשלה. מתוכן העברות כספיות בניתנו ע"י מוסדות‬
           ‫פילנתרופיה עמדו על 1.5 מיליארד ₪ שהיו %8.0 מהתמ"ג.‬‫9‬
1 de 9

Recomendados

היקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמיד por
היקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמידהיקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמיד
היקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמידsheatufim
885 visualizações9 slides
כסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישי por
כסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישיכסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישי
כסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישיsheatufim
439 visualizações10 slides
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי por
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיתפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיsheatufim
367 visualizações10 slides
עצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישי por
עצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישיעצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישי
עצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישיsheatufim
720 visualizações9 slides
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית por
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתמקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתsheatufim
445 visualizações13 slides
תקשורת ככלי להשפעה חברתית por
תקשורת ככלי להשפעה חברתיתתקשורת ככלי להשפעה חברתית
תקשורת ככלי להשפעה חברתיתsheatufim
639 visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de sheatufim

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf por
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfsheatufim
142 visualizações212 slides
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר por
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירsheatufim
293 visualizações99 slides
Gadi breir por
Gadi breirGadi breir
Gadi breirsheatufim
99 visualizações99 slides
מהו מהלך משותף por
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףsheatufim
201 visualizações14 slides
להיות שותף במהלך משותף por
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףsheatufim
163 visualizações15 slides
Liat2111 por
Liat2111Liat2111
Liat2111sheatufim
140 visualizações10 slides

Mais de sheatufim(20)

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf por sheatufim
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
sheatufim142 visualizações
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר por sheatufim
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
sheatufim293 visualizações
Gadi breir por sheatufim
Gadi breirGadi breir
Gadi breir
sheatufim99 visualizações
מהו מהלך משותף por sheatufim
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותף
sheatufim201 visualizações
להיות שותף במהלך משותף por sheatufim
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותף
sheatufim163 visualizações
Liat2111 por sheatufim
Liat2111Liat2111
Liat2111
sheatufim140 visualizações
Inbar2111 por sheatufim
Inbar2111Inbar2111
Inbar2111
sheatufim179 visualizações
Liat2111 por sheatufim
Liat2111Liat2111
Liat2111
sheatufim57 visualizações
First meeting por sheatufim
First meetingFirst meeting
First meeting
sheatufim82 visualizações
Invest roundtable por sheatufim
Invest roundtableInvest roundtable
Invest roundtable
sheatufim179 visualizações
Magen haiim por sheatufim
Magen haiimMagen haiim
Magen haiim
sheatufim623 visualizações
Web third sector por sheatufim
Web third sectorWeb third sector
Web third sector
sheatufim54 visualizações
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה por sheatufim
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
sheatufim275 visualizações
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018 por sheatufim
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
sheatufim367 visualizações
מדידה משותפת por sheatufim
מדידה משותפתמדידה משותפת
מדידה משותפת
sheatufim104 visualizações
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact por sheatufim
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactReadyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
sheatufim240 visualizações
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017 por sheatufim
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
sheatufim100 visualizações
חשיבה אסטרטגית por sheatufim
חשיבה אסטרטגיתחשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגית
sheatufim471 visualizações
שיעורים במנהיגות por sheatufim
שיעורים במנהיגותשיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגות
sheatufim311 visualizações
מיצוב ומיתוג por sheatufim
מיצוב ומיתוגמיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוג
sheatufim425 visualizações

הפילנתרופיה בישראל

 • 1. ‫היקף הפילנתרופיה בישראל‬ ‫המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל‬ ‫1 בינואר, 2102‬
 • 2. ‫מקורות לנתינה פילנתרופית‬ ‫‪ ‬יחידים‬ ‫‪ ‬הציבור הרחב‬ ‫‪ ‬בעלי הון ניכר‬ ‫‪ ‬פילנתרופיה תאגידית/ עסקים‬ ‫‪ ‬קרנות‬ ‫2‬
 • 3. ‫מה גודל העוגה?‬ ‫חלקה של הפילנתרופיה‬ ‫העברות מחו"ל‬ ‫סה"כ הכנסות מלכ"רים מתרומות (חו"ל +‬ ‫שנה‬ ‫בישראלית (משקי בית ועסקים)‬ ‫למלכ"רים‬ ‫ישראל)‬ ‫במיליארד ₪ ו- % במיליארד ₪ ו- % מסך‬ ‫במיליארדי ₪ ו- % מכלל הכנסות המלכ"רים‬ ‫מסך הפילנתרופיה הפילנתרופיה‬ ‫*לא כולל מענקים מהמוסדות הלאומיים‬ ‫4014.4‬ ‫739.8‬ ‫843.31‬ ‫6002‬ ‫%33‬ ‫%76‬ ‫%9.51‬ ‫248.4‬ ‫993.9‬ ‫242.41‬ ‫7002‬ ‫%43‬ ‫%66‬ ‫%9.51‬ ‫642.4‬ ‫693.01‬ ‫346.41‬ ‫8002‬ ‫%92‬ ‫%17‬ ‫%5.51‬ ‫338.5‬ ‫715.9‬ ‫153.51‬ ‫9002‬ ‫%83‬ ‫%26‬ ‫%5.51‬ ‫781.61‬ ‫0102‬ ‫3‬ ‫%5.51‬ ‫בהתבסס על נתוני הלמ"ס מסקר הכנסות מלכ"רים ומנתוני מאזן התשלומים על העברות מחו"ל‬
 • 4. ‫מגמות מסתמנות‬ ‫סה"כ חלקה של הפילנתרופיה במימון מלכ"רים נשאר יציב.‬ ‫‪‬‬ ‫שיעור הפילנתרופיה מחו"ל נמצא במגמת ירידה.‬ ‫‪‬‬ ‫נראה גידול בחלקה של הפילנתרופיה בישראל‬ ‫‪‬‬ ‫לא ניתן להפריד בין סכום הפילנתרופיה מעסקים וממשקי‬ ‫‪‬‬ ‫בית‬ ‫4‬
 • 5. ‫נתוני מס הכנסה על תרומות מיחידים ומעסקים‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫סך‬ ‫סך‬ ‫סך‬ ‫סך‬ ‫סך‬ ‫סך‬ ‫סך התרומה‬ ‫מס'‬ ‫מס' התרומה‬ ‫התרומה מס' תורמים‬ ‫התרומה‬ ‫מס'‬ ‫התרומה מס' התרומה‬ ‫מס'‬ ‫התרומה‬ ‫מס'‬ ‫במיליוני ₪‬ ‫תורמים‬ ‫תורמים במיליוני‬ ‫במיליוני ₪‬ ‫במיליוני‬ ‫תורמים‬ ‫במיליוני תורמים במיליוני‬ ‫תורמים‬ ‫במיליוני‬ ‫תורמים‬ ‫₪‬ ‫₪‬ ‫₪‬ ‫₪‬ ‫₪‬ ‫144‬ ‫710,36‬ ‫605‬ ‫652,36‬ ‫511.833‬ ‫723,34‬ ‫303‬ ‫264,05‬ ‫852‬ ‫750.051 716,15‬ ‫036,33‬ ‫4.021‬ ‫405,92‬ ‫יחידים‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫885‬ ‫474,01‬ ‫771,463‬ ‫263,7‬ ‫843‬ ‫216,8‬ ‫862‬ ‫892,521 557,7‬ ‫882,4‬ ‫117,98‬ ‫669,3‬ ‫עסקים‬ ‫הטבלה מייצגת את סך התרומה‬ ‫*‬ ‫גידול במספר התורמים ובגובה התרומה‬ ‫מספר התורמים המדווחים נמוך‬ ‫היקף התרומה נמוך ופער בין נתון זה ובין מה שידוע על כלל הפילנתרופיה‬ ‫הישראלית‬ ‫5‬ ‫לא ידועים יעדי התרומה‬
 • 6. ‫נתוני מס הכנסה על תרומות מיחידים ועסקים‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫סה"כ זיכוי‬ ‫מס'‬ ‫סה"כ‬ ‫מס'‬ ‫סה"כ זיכוי‬ ‫מס'‬ ‫במיליונים‬ ‫מקרים‬ ‫זיכוי‬ ‫מקרים‬ ‫במיליונים‬ ‫מקרים‬ ‫במיליונים‬ ‫235,57‬ ‫140,63‬ ‫923,69‬ ‫610,53‬ ‫516,82 636,563,18‬ ‫עצמאים‬ ‫926,28‬ ‫436,8‬ ‫082,901‬ ‫324,8‬ ‫309,869,69‬ ‫025,7‬ ‫חברות‬ ‫111,49‬ ‫104,81‬ ‫075,73‬ ‫072,12‬ ‫660,91 639,437,33‬ ‫אחרים‬ ‫372,291‬ ‫670,36‬ ‫081,342‬ ‫102,55 574,960,212 907,46‬ ‫סה"כ‬ ‫6‬
 • 7. ‫משמעויות‬ ‫גידול במספר התורמים ובגובה התרומה אבל עדיין‬ ‫‪‬‬ ‫מספר התורמים המדווח נמוך.‬ ‫היקף התרומה נמוך ופער בין נתון זה ובין מה שידוע על‬ ‫‪‬‬ ‫כלל הפילנתרופיה הישראלית.‬ ‫העלייה החדה ביותר בהיקף התרומות חלה בין -9991‬ ‫‪‬‬ ‫0002 בהן הועלתה תקרת הזיכוי מ-084 אלף ₪ ל-2‬ ‫מיליון ₪. בשנים אלו העלייה בהיקף התרומות, בטווחים‬ ‫שמעל תקרת הזיכוי נעה בין פי-3 לפי 4 לעומת עליה של‬ ‫בין %11-4 בלבד ביתר התרומות.‬ ‫ההשפעה של העלאת תקרת הזיכוי על תרומות מחברות‬ ‫‪‬‬ ‫היתה משמעותית יותר מההשפעה על יחידים.‬ ‫7‬
 • 8. ‫ישראל והעולם- תמונה השוואתית‬ ‫הולנד‬ ‫אנגליה‬ ‫ארה"ב‬ ‫ישראל‬ ‫% הפילנתרופיה‬ ‫54.0‬ ‫9.0-36.0‬ ‫1.2‬ ‫47.0‬ ‫מהתמ"ג‬ ‫% הפילנתרופיה‬ ‫3‬ ‫8.02‬ ‫22‬ ‫61‬ ‫מהכנסות מלכ"רים‬ ‫68‬ ‫86-45‬ ‫07‬ ‫5.66‬ ‫% היחידים התורמים‬ ‫9‬ ‫% העסקים התורמים‬ ‫% תרומות מעסקים‬ ‫34‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫8?‬ ‫מסך הפילנתרופיה‬ ‫% תרומות מיחידים‬ ‫24‬ ‫25‬ ‫38‬ ‫%78.8‬ ‫מסך הפילנתרופיה‬ ‫8‬
 • 9. ‫נתונים משלימים‬ ‫1. לפי הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 9002 תרמו %5.66 מכלל האוכלוסייה‬ ‫הבוגרת (בני 02 ומעלה) לאלכ"רים בשנת 7002. מהם, %4.31 תרמו סכומים‬ ‫שמעל 0001 ₪. כלל התרומות לשנת 7002 מוערכות ב-242.1 מיליארד ₪.‬ ‫להשוואה: בעוד הנתינה של יחידים בארה"ב עומדת על 557 מהפילנתרופיה,‬ ‫בישראל עומד היקף הנתינה של היחידים על פחות מ-%8 מכלל הפילנתרופיה.‬ ‫2. רק %9 מהתאגידים תורמים לקהילה ("עסקים-קהילה"). התרומתו בשנת 6002‬ ‫הסתכמו ב-1.1 מיליארד ₪.‬ ‫3. % בלבד מאזרחי ישראל משתתפים בפעילות התנדבותית. להשוואה: שיעור‬ ‫ההתנדבות באנגליה ובקנדה – %05. באוסטרליה הולנד וגרמניה – %03.‬ ‫4. משקי בית רבים בישראל מעורבים בתרומה אולם בהיקפים נמוכים יחסית‬ ‫לאירופה ולארה"ב.‬ ‫5. הוצאות הפילנתרופיה המוסדית בישראל לשנת 6002 מהוות %30.1 מהתמ"ג ו-‬ ‫%83.2 מהוצאות הממשלה. מתוכן העברות כספיות בניתנו ע"י מוסדות‬ ‫פילנתרופיה עמדו על 1.5 מיליארד ₪ שהיו %8.0 מהתמ"ג.‬ ‫9‬