O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

הכרת דוחות כספיים

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a הכרת דוחות כספיים (20)

Anúncio

הכרת דוחות כספיים

 1. 1. ‫‪054-4999773nesher.finance@gmail.com‬‬ ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫המצגות המצורפות הנן בבעלותה של שרונה נשר - רו"ח ,‬ ‫והשימוש בהן הוא רק באישור בכתב של שרונה נשר – רו"ח . חל איסור‬ ‫להעתיק, לשכפל, למסור, להפיץ את המצגות המצורפות ללא אישור בכתב‬ ‫של שרונה נשר.‬ ‫הנתונים במצגות הם בגדר המלצה. שרונה נשר לא תישא בכל אחריות בגין‬ ‫כל נזק ישיר או עקיף, בגין השימוש בהמלצות ובמידע המוצג במצגות‬ ‫המצורפות.‬ ‫שרונה נשר, רו"ח‬
 2. 2. ‫3779994-450‬ ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫הכרות עם‬ ‫הדוחות הכספיים‬ ‫שרונה נשר, רו"ח‬
 3. 3. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫למה העסק צריך דוחות כספיים???‬ ‫דיווחים סטטוטוריים - דיווח‬ ‫‪‬‬ ‫למוסדות המס‬ ‫מידע לבעלי המניות‬ ‫‪‬‬ ‫כלי ניהולי לבעל העסק‬ ‫‪‬‬ ‫ומנהליו לניתוח הפעילות‬ ‫וקבלת החלטות‬
 4. 4. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫דוחות כספיים - הכרות ראשונית‬ ‫‪ ‬מושגים בסיסיים בחשבונאות‬ ‫‪ ‬מושגים בסיסיים בניהול ספרים‬ ‫‪ ‬סוגים של דוחות כספיים‬ ‫‪ ‬הנתונים בדוחות - מהיכן?‬ ‫‪ ‬הכרות לעומק של הדוחות‬
 5. 5. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫מושגים בסיסיים בחשבונאות:‬ ‫העלות ההיסטורית - כל פעולה פיננסית נרשמת לפי הערך ביום‬ ‫ביצוע העסקה.‬ ‫התקופה החשבונאית - הדוחות נערכים כך שישקפו את‬ ‫פעילות העסק לתקופה מסוימת, ויתנו מידע על מצב העסק לנקודת‬ ‫זמן ספציפית.‬ ‫שלמות הוצאות - הדוחות נערכים לאחר שבוצעו התאמות‬ ‫והשלמות שיציגו את התמונה הנכונה לתקופה ולנקודת הזמן‬ ‫)פחת, תשלומי מראש, הכנסות לקבל וכדו'(.‬
 6. 6. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫מושגים בסיסיים בניהול ספרים:‬ ‫הנהלת חשבונות חד צידית - רישום של הכנסות והוצאות העסק בלבד.‬ ‫הנהלת חשבונות דו צידית - רישום כל פעולה פעמיים, הן בצד החובה והן בצד‬ ‫הזכות וכך מתאפשר גם רישום של נכסים ,התחייבויות והון.‬ ‫צד חובה וצד זכות - בצד חובה נרשמים הנכסים של העסק וההוצאות של‬ ‫העסק. בצד זכות נרשמים ההתחייבויות של העסק , ההכנסות של העסק וההון של‬ ‫העסק.‬ ‫כרטיס/כרטסת - רישום כל הפעולות מסוג מסוים לתקופה מוגדרת . בכרטסת‬ ‫קיימים כרטיסים מאזניים וכרטיסים תוצאתיים.‬ ‫מאזן בוחן - ריכוז כל יתרות הכרטיסים, לפי יתרות בחובה ויתרות בזכות. סכום‬ ‫כל הכרטיסים, בניהול ספרים דו צידי, חייב להיות שווה לאפס.‬
 7. 7. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫זכות‬ ‫חובה‬ ‫אשראי בבנק‬ ‫יתרת העו"ש‬ ‫דוגמא למאזן‬ ‫חובות לעובדים‬ ‫פיקדונות‬ ‫בוחן:‬ ‫מוסדות מס‬ ‫חובות של לקוחות‬ ‫חובות לספקים‬ ‫מלאי‬ ‫הלוואות של החברה‬ ‫רכוש קבוע‬ ‫‪‬חשוב:‬ ‫פחת נצבר‬ ‫קניות חומרי גלם‬ ‫בניהול ספרים דו צידי, מאזן‬ ‫הכנסות ממכירות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫הבוחן חייב להיות מאוזן -‬ ‫צד החובה זהה לצד הזכות.‬ ‫הכנסות מריבית‬ ‫הוצאות ריבית‬ ‫הון ועודפים‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫סה"כ זכות‬ ‫סה"כ חובה‬
 8. 8. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫סוגים של דוחות כספיים:‬ ‫מאזן - מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון של‬ ‫החברה בנקודת זמן.‬ ‫דוח רווח והפסד - סיכום הביצועים של העסק‬ ‫לתקופה מוגדרת.‬ ‫דוח תזרים מזומנים - סיכום תנועות מזומנים‬ ‫של העסק לתקופה מוגדרת ולפי סוגי פעילות‬ ‫שונים.‬
 9. 9. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫מאיפה מגיעים הנתונים של‬ ‫הדוחות?‬ ‫‪ ‬ספרי הנהלת החשבונות של‬ ‫העסק.‬ ‫‪ ‬הסכמים וחוזים ואירועים‬ ‫משמעותיים של העסק.‬ ‫‪ ‬ניתוחים כלכליים על מצב‬ ‫העסק והענף‬
 10. 10. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫חברה לדוגמא בע"מ‬ ‫מאזן ליום 13 בדצמבר 9002‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התחייבויות:‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫נכסים:‬ ‫05‬ ‫הלוואות לז"ק‬ ‫052‬ ‫יתרת מזומנים‬ ‫07‬ ‫עובדים‬ ‫031‬ ‫פיקדונות וני"ע‬ ‫03‬ ‫מוסדות מס‬ ‫005‬ ‫לקוחות חייבים, נטו‬ ‫054‬ ‫ספקים וזכאים שונים‬ ‫021‬ ‫חייבים שונים‬ ‫006‬ ‫סה"כ התחייבויות ז"ק‬ ‫05‬ ‫מלאי‬ ‫002‬ ‫הלוואות לז"א‬ ‫050,1‬ ‫סה"כ נכסים לז"ק‬ ‫001‬ ‫עתודה לפיצויים‬ ‫005‬ ‫השקעות‬ ‫003‬ ‫סה"כ התחייבויות לז"א‬ ‫005‬ ‫רכוש קבוע, נטו‬ ‫051,1‬ ‫הון ועודפים‬ ‫000,1‬ ‫סה"כ נכסים לז"א‬ ‫050,2‬ ‫סה"כ התחייבויות והון‬ ‫050,2‬ ‫סה"כ נכסים‬
 11. 11. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫מאזן:‬ ‫המאזן נותן לנו מידע בדבר מצב הנכסים וההתחייבויות‬ ‫של העסק לנקודת זמן.‬ ‫שמו של הדוח 'מאזן' נגזר מכך שהמאזן חייב להיות‬ ‫מאוזן. הנכסים שווים להתחייבויות בתוספת ההון‬ ‫והעודפים.‬ ‫למאזן מצורפים ביאורים המפרטים את הרכבי היתרות‬ ‫ומוסיפים מידע שלא ניתן לכמת אותו.‬
 12. 12. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫נכסים?‬ ‫כל משאב שנמצא בבעלות‬ ‫או בשליטה של העסק‬ ‫שהוא בעל ערך ואמור‬ ‫לייצר תועלת עתידית‬ ‫לעסק‬ ‫לדוגמא: כסף, חובות של לקוחות, מלאי, ציוד, השקעות‬
 13. 13. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫התחייבויות?‬ ‫כל חוב קיים או עתידי של‬ ‫העסק המייצג עסקאות‬ ‫שבוצעו בעבר ולכן מהווה‬ ‫בסיס לתביעה על נכסי‬ ‫העסק.‬ ‫לדוגמא: חובות לספקים, חובות לעובדים, אשראי בבנק‬
 14. 14. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫הון?‬ ‫הון המניות הוא בעצם ההון הפרטי שהביאו‬ ‫בעלי המניות לתוך העסק.‬
 15. 15. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫עודפים?‬ ‫כל הרווחים שנצברו במהלך כל חיי העסק‬ ‫מיום הקמתו בניכוי הדיבידנדים ששולמו‬ ‫לבעלי במניות.‬
 16. 16. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫על אילו שאלות המאזן עונה?‬ ‫1. האם העסק הוא בר פירעון? האם העסק יכול לממן‬ ‫את התחייבויותיו לז"ק מנכסיו הנזילים?‬ ‫3. מה הרכב המימון של העסק ?‬ ‫5. האם הרכב הנכסים של העסק מתאים לפעילותו‬ ‫ומתאים לנהוג בענף בו הוא פועל?‬
 17. 17. ‫חברה לדוגמא בע"מ‬ ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫דוח רווח והפסד‬ ‫לשנה שנסתיימה ביום 13 בדצמבר 9002‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫005,4‬ ‫הכנסות, נטו‬ ‫עלות המכירות:‬ ‫048‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫005‬ ‫קניות ושינוי במלאי‬ ‫002‬ ‫קבלני משנה‬ ‫007‬ ‫תקורה‬ ‫042,2‬ ‫סה"כ עלות המכירות‬ ‫רווח גולמי 062,2‬ ‫059‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫020,1‬ ‫הוצאות שיווק ומכירה‬ ‫רווח תפעולי 092‬ ‫05‬ ‫הוצאות מימון, נטו‬ ‫רווח נקי לפני מס 042‬ ‫06‬ ‫הוצאות מס‬ ‫רווח נקי לתקופה 081‬
 18. 18. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫דוח רווח והפסד:‬ ‫הדוח נותן לנו מידע בדבר הביצועים הפיננסיים של‬ ‫העסק בתקופת זמן מוגדרת.‬ ‫שמו של הדוח רווח והפסד' נגזר מכך שהדוח מסתיים‬ ‫בשורת רווח או הפסד שמסכמת את פעילות העסק‬ ‫לתקופה המדוברת.‬ ‫הדוח מציג את הכנסות העסק ומפרט את כל הוצאותיו‬ ‫בכל התחומים: התפעוליים, היצרניים, המכירתיים ,‬ ‫המנהליים והמימוניים.‬ ‫לדוח מצורפים ביאורים המפרטים את הרכבי היתרות.‬
 19. 19. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫הכנסות?‬ ‫כל ההכנסות של‬ ‫העסק מפעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫)לדוגמא: מכירות, מתן‬ ‫שירותים(.‬
 20. 20. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫הוצאות?‬ ‫כל הוצאה שהוצאה לצורך יצור ההכנסה.‬ ‫לדוגמא: עלות המכירות, הנהלה, שיווק ומימון.‬
 21. 21. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫רווחים והפסדים אחרים?‬ ‫הרווחים או ההפסדים שאינם מהפעילות‬ ‫השוטפת של העסק ומטבעם הינם חד‬ ‫פעמיים, מוצגים בנפרד .‬ ‫למשל, מימוש רכוש קבוע, רווחים על‬ ‫השקעות ז"א, תוצאות מפעולות מימוניות.‬
 22. 22. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫על אילו שאלות דוח רווח והפסד עונה?‬ ‫1. האם העסק הוא רווחי?‬ ‫3. ממה מורכבות עלויות המכר והאם הם דומות לנהוג בענף?‬ ‫5. האם שיעור הוצאות התפעול דומה לנהוג בענף?‬ ‫7. האם ניתן לקצץ או לייעל הוצאות?‬ ‫9. מהן הפעילויות הרווחיות של העסק?‬
 23. 23. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫חשוב מאד!‬ ‫‪ ‬כדאי להקפיד על דיווחים ברמה‬ ‫תקופתית‬ ‫‪ ‬מומלץ לבקש מהרו"ח לערוך אותם‬ ‫סמוך ככל האפשר לסיום התקופה‬
 24. 24. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫לסיכום‬ ‫דוחות כספיים משמשים למספר מטרות:‬ ‫ככלי ניהולי לקבלת החלטות‬ ‫3.‬ ‫כדיווח מסודר ואחיד על מצב החברה.‬ ‫5.‬
 25. 25. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫תודה רבה‬

×