Anúncio

تداوی دیهایدریشن.ppt

sharifi3
22 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

تداوی دیهایدریشن.ppt

 1. ‫دیهایدریشن‬ ‫تداوی‬
 2. ‫وریدی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مایعات‬ ً‫ا‬‫ان‬ ‫نماید‬ ‫شروع‬  ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نوشیده‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ ORS ‫بدهید‬  ‫مایع‬ ‫نوع‬  Ringer lactate  nomal salin ‫وریدی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مایعات‬ ‫تطبیق‬ (IV) ‫بلی‬ ‫نی‬ ‫پالن‬ ‫اسهاالت‬ ‫تداوی‬ C ( ‫شدید‬ ‫دیهایدریشن‬ )
 3.  ‫مایع‬ ‫مقدار‬ ( 100 ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫کیلوگرام‬ ‫فی‬ ‫لیتر‬ ‫ملی‬ ) 70ml/kg 30ml/kg 5 hour 1 hour <12M 21/2 hour ½ hour >12 M  ‫شود‬ ‫ارزیابی‬ ‫طفل‬ ( ‫هر‬ 15 - 30 ‫دقیقه‬ )
 4.  ‫تطبیق‬ ORS ( (5ml/kg /h  ‫ت‬ ‫مایعا‬ ‫تطبیق‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شود‬ ‫ارزیابی‬ ‫دوباره‬ ‫مریض‬ ( CBA (
 5.  ‫شود‬ ‫عاجالفرستاده‬  ORS  ORS (20ml/kg)  ‫شود‬ ‫ارزیابی‬ ‫طفل‬ ( ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫الی‬ ‫هریک‬ ) o ‫بطن‬ ‫انتفاخ‬ ‫و‬ ‫متکرر‬ ‫استفراغ‬ ‫اکر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ o ‫ساعت‬ ‫سه‬ ‫ظرف‬ ‫در‬ ‫دیهایدریشن‬ ‫نشود‬ ‫اصالح‬  ‫ارزیابی‬ ‫دوباره‬ ‫ساعت‬ ‫شش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شود‬ ( CBA ) NGT 30 ‫دقیقه‬ ‫بلی‬ ‫نی‬ ‫بلی‬ ‫نی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نوشیده‬ ‫طفل‬ ‫بلی‬ ‫نی‬ ‫تطبیق‬ ‫جهت‬ ‫عاجال‬ IV ‫شود‬ ‫فرستاده‬
 6. ‫پالن‬ ‫اسهاالت‬ ‫تداوی‬ B ) some dehydration )  ‫مایع‬ ‫نوع‬ – ORS  ‫تطبیق‬ ‫مدت‬ 4 ‫ساعت‬  ‫مقدارمحلول‬ ‫تعین‬ ORS 2-5Y 12-24m 4-12m 4m ‫عمر‬ 12-19kg 10-12kg 6-<10kg <6Kg ‫وزن‬ 900-1400 700-900 400-700 200-400 ORS ‫مقدار‬ (ML)
 7.  ‫بیشتر‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ ORS ‫شود‬ ‫داده‬ ‫برایش‬ ‫نمایید‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬  ‫محلول‬ ‫چطور‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ORS ‫تطبیق‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نماید‬  ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اطفال‬ ‫به‬ 2 ‫قاشق‬ ‫با‬ ‫سال‬  ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫اطفال‬ ‫به‬ 2 ‫گیالس‬ ‫با‬ ‫سال‬  ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫نظارت‬ ‫طفل‬ ‫منظم‬ ‫صورت‬ ‫به‬  ‫نماید‬ ‫استفراغ‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬  ‫نماید‬ ‫تاسس‬ ‫اجفان‬ ‫ازیما‬ ‫اگر‬  ‫بدهد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شیر‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫توصیه‬ ‫مادر‬ ‫به‬ 
 8.  ‫تداوی‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ( 4 ‫ساعت‬ )  ‫شود‬ ‫ارزیابی‬ ‫دوباره‬ ‫طفل‬  ‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫تداوی‬ ‫پالن‬ (C.B.A)  ‫گردد‬ ‫شروع‬ ‫کلینیک‬ ‫در‬ ‫طفل‬ ‫تغذی‬  ‫نمودن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫اگر‬ 4 ‫ترک‬ ‫را‬ ‫کلییک‬ ‫تداوی‬ ‫ساعت‬ ‫نماید‬  ‫نمودن‬ ‫تهیه‬ ‫طریقه‬ ORS ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫به‬  ‫چقدر‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ORS ‫بدهد‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫منزل‬ ‫در‬  ‫محلول‬ ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ORS ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ORS ‫شود‬ ‫داده‬ ‫اضافی‬  ‫طفل‬ ‫مادر‬ ‫به‬ 4 ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫تداوی‬ ‫قاعده‬ ‫یا‬ ‫اصل‬
 9.  ‫مادر‬ ‫به‬ 4 ‫تعلی‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫اسهاالت‬ ‫تداوی‬ ‫قاعده‬ ‫یا‬ ‫اصل‬ ‫م‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ( ،‫اضافی‬ ‫مایعات‬ zinc ‫دادن‬ ‫رجعت‬،‫تغذی‬ ‫دوام‬، ‫کلینک‬ ‫به‬ ‫طفل‬ )  ‫طفل‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫مایعات‬ ‫دادن‬ ( ‫مینوشد‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ) ‫پالن‬ ‫اسهاالت‬ ‫تداوی‬A (No dehyderation)
 10.  ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫مادر‬ ‫به‬  ‫رابدهد‬ ‫خود‬ ‫شیر‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫متکرر‬ ‫صورت‬ ‫به‬  ‫طفل‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫مادر‬ ‫شیر‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫تنها‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬  ‫پاک‬ ‫آب‬  ORS  ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫غذا‬ ‫سایر‬ ‫مادر‬ ‫شیر‬ ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ ‫باشد‬  ‫دارند‬ ‫غذایی‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫مایعات‬ ( ‫و‬ ‫برنج‬ ‫آب‬،‫سوپ‬ ‫دوغ‬ )  ‫پاک‬ ‫آب‬  ORS
 11.  ‫منزل‬ ‫در‬ ORS ‫شود‬ ‫داده‬ ‫ذیل‬ ‫حاالت‬ ‫در‬  ‫پالن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطفال‬ B& C ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تداوی‬  ‫نمیشوند‬ ‫آورده‬ ‫کلینیک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اطفال‬ ( ‫د‬ ‫ر‬ ‫شان‬ ‫اسهاالت‬ ‫شدن‬ ‫وخیم‬ ‫صورت‬ )  ‫ساختن‬ ‫طریقه‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ORS ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شود‬
 12.  ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫مایع‬ ‫چقدر‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ‫بدهد‬ ‫طفل‬ ( ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ ‫دیهایدریشن‬ ‫از‬ ‫تا‬ )  ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اطفال‬ 2 ‫سال‬ 50 100 ‫سی‬ ‫سی‬  ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫اطفال‬ 2 ‫سال‬ 100 - 200 ‫سی‬ ‫سی‬  ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫مادر‬ ‫به‬  ‫بدهد‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مایعات‬ ‫گیالس‬ ‫توسط‬ ‫کم‬ ‫کم‬  ‫نماید‬ ‫استفراغ‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ 10 ‫شود‬ ‫کشیده‬ ‫انتظار‬ ‫دقیقه‬  ‫توقف‬ ‫اسهال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫اضافی‬ ‫مایعات‬ ‫نماید‬
 13.  ‫تطبیق‬ zinc  ‫چقدر‬ zinc ‫شود‬ ‫داده‬  ‫عمر‬ ‫تا‬ 6 ‫روزانه‬ ‫ماهگی‬ 10 ‫گرام‬ ‫ملی‬  ‫از‬ 6 ‫روزانه‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ماه‬ 20 ‫ملیگرام‬  ‫شود‬ ‫داده‬ ‫قسم‬ ‫چی‬  ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اطفال‬ 1 ‫سال‬  ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫اطفال‬ 1 ‫سال‬  ‫شود‬ ‫داده‬ ‫وقت‬ ‫چی‬ ‫تا‬  10 - 14 ‫روز‬
 14.  ‫شود‬ ‫داده‬ ‫ادامه‬ ‫تغذی‬  ‫در‬ 4 ‫محلول‬ ‫با‬ ‫تداوی‬ ‫ساعت‬ ORS  ‫باشد‬ ‫مادر‬ ‫شیر‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬  ‫اخذ‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫غذای‬ ‫مادر‬ ‫شیر‬ ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ ‫نماید‬  ‫از‬ ‫بعد‬ 4 ‫داشته‬ ‫دیهایدریشن‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫طفل‬ ‫اگر‬ ‫ساعت‬ ‫باشد‬ ( ‫هر‬ ‫غذا‬ 3 - 4 ‫ساعت‬ )  ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫اطفال‬ ‫تمام‬ ‫به‬ 4 - 6 ‫به‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ماه‬ ‫شود‬ ‫فرستاده‬ ‫منزل‬
 15.  ‫اطفال‬ ‫تمام‬ ‫به‬ 6 ‫اخذ‬ ‫جامد‬ ‫غذای‬ ‫باالتر‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫باشد‬ ‫نموده‬  ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫تازه‬ ‫که‬ ‫غذای‬  ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫پخته‬ ‫غذا‬  ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اسیاب‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬  ‫رو‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫ترکاری‬ ‫باب‬ ‫پلی‬ ‫حبوبات‬ ‫مخلوط‬ ‫غن‬  ‫کیله‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫آب‬  ‫یک‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫غذا‬ ‫طفل‬ ‫به‬ ‫مراتبه‬ ‫شش‬ ‫روزانه‬ ‫اضافی‬ ‫غذای‬
 16.  ‫شود‬ ‫داده‬ ‫رجعت‬ ‫کلینیک‬ ‫به‬ ‫طفل‬ ‫قت‬ ‫و‬ ‫چی‬  ‫نتواند‬ ‫مکیده‬ ‫و‬ ‫نوشیده‬  ‫شود‬ ‫خراب‬ ‫مریض‬ ‫ضع‬ ‫و‬  ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫تب‬  ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫غایطه‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫خون‬  ‫مدت‬ ‫در‬ 5 ‫ننماید‬ ‫حاصل‬ ‫شفا‬ ‫روز‬
 17. ‫توفیق‬ ‫هللا‬ ‫من‬ ‫و‬
Anúncio