O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

25th issue oct_2010_janata_ka_aa

297 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

25th issue oct_2010_janata_ka_aa

  1. 1. peveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veeefnboer meehleeefnkeÀ MAHHIN 07752/13/1/2010- TC He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 ¼ããÀ¦ã ‡ãŠã ¼ããäÌãӾ㠂ãâ£ãñÀñ ½ãò ºãÞã¹ã¶ã ‚ãâ£ãñÀñ½ãò ãä½ã©ãì¶ã, ‡ãŠ.ªã.Øãã¾ã‡ãŠÌã㡽ã¶ã¹ããÔ‡ãîŠÊã,6Ÿãè‡ãŠàãã,14ÔããÊã ``½ãö •ãºã ¦ããèÔãÀãè ‡ãŠàãã ½ãò ©ãã ¦ãºã ½ãñÀã ÜãÀ ¦ããñü¡ã Øã¾ãã „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ½ãñÀãè ¹ãÀãèàãã ÞãÊã ÀÖãè ©ããèý ½ãñÀã †‡ãŠ ÔããÊã ºãÀºã㪠Öãñ Øã¾ããý ‚ãºã ¼ããè ½ãö ¹ãÀãèàãã ¶ãÖãé ªñ ¹ãã ÀÖã Öîâý Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ‡ãŠãñ ¡À ÊãØã¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ãºã ¼ããè ½ãö Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã¦ãã ›ãèÞãÀ ¡ã⛦ãñ Öö, ãäÞãÊÊãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ½ããâ ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¶ãñ ‡ãŠãñ ºããñÊã¦ãñ Ööý „Ôã¶ãñ ‚ããØãñ ‡ãŠÖã, ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¹ã¦©ãÀ Ôãñ ½ããÀ‡ãŠÀ ¼ãØãã¶ãñ ‡ãŠã ½ãñÀã ½ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ ÜãÀ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã¶ãã ÞãããäÖ† ©ããý ½ãö ¾ãñ Ôã½ã¢ã ¶ãÖãé ¹ãã ÀÖã Öîâ ãä‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ºããÀ-ºããÀ Ö½ããÀñ ÜãÀ ‡ã‹¾ããò ¦ããñü¡ ÀÖãè Öõý'' ãä½ã©ãì¶ã ‡ãŠãñ ‚ãºã ‡ãŠãõ¶ã ¾ãñ Ôã½ã¢ãã¾ãñØãã ãä‡ãŠ „Ôã‡ãŠã ÜãÀ ¦ããñü¡ã Øã¾ã㠇㋾ããòãä‡ãŠ „Ôãñ Íãã¾ãª ƒÔã •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãÖãé ªñ¶ãã ÞããÖ¦ããèý ¹ãÀ ¾ãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ãä½ã©ãì¶ã ‡ãŠãñ ºããÀ-ºããÀ ¾ãñ ‡ã‹¾ããò ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ããŸÌããé ¦ã‡ãŠ ½ãì¹ã‹¦ã ‚ããõÀ ‚ããä¶ãÌãã¾ãà ãäÍãàãã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠã „Ôã‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ËØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ãºã ãäÔã¹ãÊ Íãã¾ãª ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý •ãõ¦ãìãä¸ãÔãã•ãã‡ãŠãèÀÖìÔãõ¶ãÍãñŒã(3Àãè½Öã¡ãÔ‡ãîŠÊã,„ªîÃ,„½ãÆ8ÔããÊã) ``½ãö Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé Øã¾ããè ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ãñÀã ÜãÀ ›î› Øã¾ããý ½ãö Ô‡ãîŠÊ㠇㊼ããè ¶ãÖãé •ãã…âØããèý'' Ôããñ¶ããè ‚ããõÀ ãä¶ãÍãã ãäÍãÌã¹ãì•ã¶ã ãäÔãâÖ ``Ö½ã Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé Øã¾ãñ Ö½ãñ Ö½ããÀãè ›ãèÞãÀ ½ããÀ¦ããè Öõý ½ãì¢ãñ ¡À ÊãØã¦ãã Öõý'' ƒÔã ¡À ‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã •ãʪ Öãè Ô‡ãîŠÊ㠜ãñ ½ãò ÖãñØãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ªñ¦ããè Öõý ‡ãŠÀãè½ã ƒ‡ã‹ºããÊã Þããõ£ãÀãè (Drop out 16 ÔããÊã) ¦ããè¶ã ºãÖ¶ããò ‡ãŠãñ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ``½ãö¶ãñ Ô‡ãîŠÊã œãñü¡ ã䪾ã㠇㋾ããòãä‡ãŠ ½ãì¢ãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ãý ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã•ããè Øãì•ãÀ Þãì‡ãñŠ Ööý ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î›¶ãñ Ôãñ ½ãñÀãè ºãÖ¶ãò Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã ÀÖãè Öõý Ö½ããÀã Ôãã½ãã¶ã ãäºãŒãÀã ¹ãü¡ã Öõý ‚ãºã Ö½ãò ºã¦ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãñ Ôãã½ãã¶ã ¶ãÖãé Ö›ã¾ãã ¦ããñ Ìããñ ¼ããè Œããü¡ãè ½ãò ¹ãòŠ‡ãŠ ªòØãñý ‚ãºã Ö½ã ÔããÀñ Ôãã½ãã¶ã Ö›ã¶ãñ ½ãò ÊãØãñ Ööý'' ƒ¶ã‡ãŠãè ¦ããè¶ã ºãÖ¶ãò, ãä½ã¶ãã•ã, Ôãã¾ã¶ãã•ã ‚ããõÀ Ôã¶ãã 6Ÿãé ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõý ãä½ã¶ãã•ã ‚ããõÀ Ôãã¾ã¶ãã•ã †‡ãŠ ÔããÊã ØãâÌãã Þãì‡ãŠãè Ööý ãä½ã¶ãã•ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ``›ãèÞãÀ Ö½ãò Ôãã½ã¶ãñ Œãü¡ñ ¶ãÖãé ÀÖ¶ãñ ªñ¦ãñý ØãããäÊã¾ããâ ªñ¦ãñ Ööý'' Ôãì•ãã¦ãã ãäÍãâªñ „½ãÆ 13 ÔããÊã, ‡ãŠã¥ãñ ¶ãØãÀ Ô‡ãîŠÊã, 6Ÿãé ‡ãŠàãã ½ãÀãŸãè ½ããèã䡾ã½ã ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõ, „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ``ֽ㠟ãè‡ãŠ ¦ãÀÖ Ôãñ Àã¦ã ‡ãŠãñ Ôããñ ¶ãÖãé ¹ãã¾ãñý ½ãÞœÀ ‡ãŠã› ÀÖñ ©ãñý „¹ãÀ Ôãñ ºãããäÀÍã Öãñ ÀÖãè ©ããèý ½ãö ¹ãÀãèàãã ½ãò •ãã ¹ãã…âØããè ¾ãã ¶ãÖãé¹ã¦ãã¶ãÖãéý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ½ãñÀã¹ãîÀãÜãÀ›î›Øã¾ããÖõý''Ôãì•ãã¦ãã‡ãŠãèÞããÀºãÖ¶ãò‚ããõÀ 1¼ããƒÃÖõ•ããñºããÊãÌãã¡ãè½ãò¹ãü¤¦ããÖõ‚ããõÀ„Ôã‡ãŠã脽ãÆÊãØã¼ãØãÔããü¤ñ¦ããè¶ãÔããÊã Öõý „Ôã¶ãñ ‚ããØãñ ‡ãŠÖã ``Ö½ã Ôãºã Àã¦ã ¼ãÀ ºããÖÀ ÀÖñ. ½ãö Ô‡ãîŠÊã •ãã…âØããè ‚ããõÀ ¹ãÀãèàãã•ãÂÀªîâØããè''(he=‰ 2 hej...) ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªñÍã ‡ãŠã ¼ããäÌãӾ㠄Ôã‡ãñŠ ºãÞÞãñ Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã•ã ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‡ã‹¾ãã ‚ãÌãÔ©ãã Öõ „ÔãÔãñ Öãè „Ôã Ôã½ãã•ã ‚ããõÀ ªñÍã‡ãŠã¼ããäÌãÓ¾ããä¶ã¼ãÃÀ‡ãŠÀ¦ããÖõýÌãõÔãñ‡ãŠÖ¶ãñ‡ãñŠãäÊㆦããñÔãâãäÌã£ãã¶ã ½ãò ã䪆 Öì† ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ãä½ãÊãñ Öì† Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ºãÞÞãñ •ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¦ãñ Öö, ÌãÖãâ ¹ãÀ ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ‚ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãñ ºãñÜãÀ ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõý „¶ã‡ãŠãè ãä‡ãŠ¦ããºãò ½ãÊãºãñ ½ãò ªºã •ãã¦ããè Ööý œãñ›ãè Ôããè „½ãÆ ½ãò ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ÀÔ¦ãñ ¹ãÀ ãäºãÊãŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠœãñü¡ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ, ¾ãÖ ÌãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ãä•ãÔã ¹ãÀ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Öãñ¦ããè Öõý •ãºã ºãÞÞããò ‡ãŠã ‚ãããäÍã¾ãã¶ãã „•ãü¡ •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ „¶ã ¹ãÀ ‡ã‹¾ãã Øãì•ãÀ¦ããè Öõ „Ôã‡ãŠãè †‡ãŠ ¢ãÊã‡ãŠ Ö½ããÀãè ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã ‡ãŠ¶ãìãä¹ãƾãã ºã¦ãã ÀÖãè Öö ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ, Ìã¡ãÊãã ƒÔ› ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ªãÔ¦ããâ... ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‚ããâŒãò ¹ãîœ ÀÖãè Öõ ¤ñÀ ÔããÀñ ÔãÌããÊã Ôããñ¶ããè ‚ããõÀ ãä¶ãÍãã ãäÍãÌã¹ãì•ã¶ã ãäÔãâÖ ãä½ã©ãì¶ã •ãõ¶ãºã Ôãì•ãã¦ãã ãäÍãâªñ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀ ãäÔã¹ãÊ ÌãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ÖãñØããè •ããñ ƒ¶Öò ãäÍãàãã
  2. 2. 2efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 pees meÛe efoKeelee nwpevelee keÀe DeeF&vee pevelee keâe DeKeyeej pees pevelee keâer yeele efoKeelee nw,Deehe Yeer Deheves Deeme heeme nes jns DelÙeeÛeej kesâ yeejs ceW nceW peevekeâejer os mekeâles nQ~ DeKeyeej meoe meÛÛeeF& kesâ meeLe jnsiee~ Jeeef<e&keâ meYeemeo yeefveS efmeHe&â 100 ®heÙes ceW nceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 megveerue ieewlece ë 9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetbpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj mekeâlee keäÙeeWefkeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ ‚ãâ£ãñÀñ ½ãò ºãÞã¹ã¶ã... (he=‰ 1 keâe Mes<e...) Ôãì•ãã¦ãã ‡ãŠãè ÔãÖñÊããè ÀñÍã½ãã •ããñ 16 ÔããÊã ‡ãŠãè Öõ ‚ããõÀ ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã ‡ãñŠ ¶ããƒÃ› Ô‡ãîŠÊã ½ãò 9Ìããé ‡ãŠàãã ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõý „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ``½ãö ¼ããè ¹ãÀãèàãã ªñ¶ãñ •ãã…âØããèý ‡ãŠÊã ¼ããè ØãƒÃ ©ããèý ½ãö ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ããè Öîâý ½ãì¢ãñ ¹ãìãäÊãÔã ¹ãÀ ØãìÔÔãã ‚ãã¦ãã Öõ, „¶ã½ãò ©ããñü¡ãè ¼ããè ½ãã¶ãÌããè¾ã¦ãã ¶ãÖãé Öõý •ãºã ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î› ÀÖñ ©ãñ ¦ãºã „¶Öãò¶ãñ ¶ã ºãÞÞãã ªñŒã㠶㠂ããõÀ¦ã ‚ããõÀ ¶ã Öãè ãä‡ãŠÔããè ºãîü¤ñ ƒâÔãã¶ã ‡ãŠãñ, ºãÔã ¦ããñü¡¦ãñ Øã¾ãñý ½ãñÀñ ¹ãü¡ãñÔããè ‡ãŠãè ›ãâØã ½ãÊãºãñ ½ãò ¹ãâŠÔã Øã¾ããèý •ãºã „Ôã‡ãŠã ¹ãõÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØãñ ¦ãºã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ¶ãñ ½ããâ ºãÖ¶ããò ‡ãŠãè ØãããäÊã¾ããâ ªñ¶ãã ÍãìÁ ãä‡ãŠ¾ããý ½ãö¶ãñ „ÔãÔãñ ‡ãŠÖã ֽ㠕ãã ¦ããñ ÀÖñ Öö, ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ããò ãäÞãÊÊãã ÀÖñ Öãñ? ‚ãã¹ã ØãããäÊã¾ããâ ½ã¦ã ªñ¶ãã ¹ãõÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¦ãñ Öãè Ö½ã ÞãÊãñ •ãã†âØãñý ¦ãºã „Ôã¶ãñ ‚ããõÀ ØãããäÊã¾ããâ ªãèý ‚ããõÀ ½ãì¢ãñ „Ôã¶ãñ ºã㪠½ãò ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖãý ½ãö ƒÔã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ‡ãŠãè ‡ã⊹Êãò› ‡ãŠÁâØããèý ¹ãìãäÊãÔã ‚ãØãÀ ¦ããñü¡¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñÞã¶ãã ÞãããäÖ†ý ¦ããñü¡¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã ØããÊããè-ØãÊããõ•ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊããò ‡ãŠãñ Íããñ¼ãã ¶ãÖãé ªñ¦ãã.'' ŒãìÍã¶ãì½ãã ¦ãõ¾¾ãºã ‚ãÊããè, „½ãÆ-16 ÔããÊã, ‡ãŠàãã-9Ìããé, ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã, 36 ãä½ãã䡾ã½ã ``½ãö ‚ã¹ã¶ãñ Ô‡ãîŠÊã ½ãò ‡ãŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã¾ããèý ½ãñÀã ¹ãñ¹ãÀ ©ãã, ‚ãã•ã ½ãö ¹ãñ¹ãÀ ªñ¶ãñ •ãã…âØããè ¾ãã ¶ãÖãé ¹ã¦ãã ¶ãÖãéý ½ãì¢ãñ ¡À Öõ ¹ãÀãèàã㠶㠪ñ¶ãñ Ôãñ ½ãñÀã ¶ãã½ã ‡ãŠ› •ãã†Øããý ½ãö Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¶ãÖãé ºã¦ãã…âØããè ãä‡ãŠ ½ãñÀã ÜãÀ ›î›ã Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ö½ããÀãè ‚ããÌãã•ã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé Ôãì¶ã¦ããý ÜãÀ ›î›¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠Ôãºã ÊããñØã Ö½ããÀã ½ã•ãã‡ãŠ „ü¡ã¶ãñ ÞãÊãñ ‚ãã¦ãñ Ööý ¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã‹¾ãã ÔããñÞãîâØããèý •ãºã ½ãì¢ãñ ‚ãã•ã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ¶ãÖãé Öõý'' ŒãìÍã¶ãì½ãã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ¼ããè ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé ©ããèý ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã ½ãò ‡ãŠÀãèºã 100 Ôãñ •¾ããªã ÜãÀ ºãì£ãÌããÀ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ñ Øã¾ãñ ãä•ãÔãÔãñ ÊãØã¼ãØã 300 Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ÌããÊãñ ºãÞÞãñ ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ ‚ãã ØㆠÖöý ƒÔã Ìã‡ã‹¦ã •ãºã ¹ãÆ©ã½ã Ôã¨ã ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã¾ãò ÞãÊã ÀÖãè Öö, ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ Ôã¹ã¶ããò ¹ãÀ ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ÞãÊãã ã䪾ããý ªñÍã ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ¹ãÆ£ãã¶ã½ãâ¨ããè •ãÌããÖÀÊããÊã ¶ãñÖÁ ¶ãñ ‡ãŠÖã ©ãã, ``ºãÞÞãñ ªñÍã ‡ãŠã ¼ããäÌãÓ¾ã Öõ?'' ¾ãìãä¶ãÔãñ¹ãŠ ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ¶ãã½ãñ ¹ãÀ ¼ããÀ¦ã ¶ãñ ÖÔ¦ããàãÀ ãä‡ãŠ¾ãñ Ööý ºãÞÞããò ‡ãŠã ¹ãÆ©ã½ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ •ããèÌã¶ã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ãä•ãÔã½ãò ÔÌããÔ©¾ã, ãäÍãàãã ‚ããõÀ ÔãìÀãäàã¦ã •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè ‚ããä¶ãÌãã¾ãæãã ªãè ØãƒÃ Öõý ‡ã‹¾ãã ¾ãÖãè ÔãìÀãäàã¦ã •ããèÌã¶ã ֽ㠃¶Öò ªñ ÀÖñ Öö? ªãñ ã䪶㠹ãÖÊãñ ¹ãõªã Öì† ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ½ãìÊãÔãìãä¸ã¦ãã ¾ãããäÔã¶ã ½ããñÖ½½ãª ¹ããèÀ ÍãñŒã ‡ãŠã ƒÃª ¹ãÀ ¹ãõªã Öì‚ãã ÊãØã¼ãØã 1 ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ºãÞÞãã Öõý „Ôã¶ãñ 8 ã䪶㠹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãñ ªîÔãÀñ ºãÞÞããò ‡ãŠã BMC Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀÌãã¾ããý ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î›¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠Ôãñ Ìããñ ã䪌ããƒÃ ¶ãÖãé ªãèý ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ‡ã슜 ¹ã¦ãã ¶ãÖãéý Íãã¾ãª ƒÔããäÊㆠ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ‡ã슜 ¹ãŠ‡ãÊ ¶ãÖãé ¹ãü¡ãý Íãã¾ãª ºãÞÞããò ‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÖ ÀÖñ Öö, ``Ö½ãò Ö½ããÀñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ºãü¡ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ Ôã¹ã¶ãñ ªñŒã¶ãñ ºã⪠‡ãŠÀ ªñ¶ãñ ÞãããäÖ†ý'' ¹ãŠãèÔã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Êãî›1970 Ôãñ ãä¹ãœü¡ñ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¶¾ãã¾ã ãäÌã¼ããØã ´ãÀã ã䪾ãã •ãã¦ãã ÀÖã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ¹ããèœñ ‡ãŠã „-ñ;㠾ãÖ ©ãã ãä‡ãŠ Ôã½ãã•ã ‡ãŠã •ããñ ¦ãºã‡ãŠã ¹ããèãäü¤¾ããò Ôãñ ãäÍãàãã Ôãñ ÌãâãäÞã¦ã ÀÖã Öõ, „Ôã ¦ã‡ãŠ ãäÍãàãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÖìâÞãã¾ãã •ãã†ý ¹ãÀ ‚ãã•ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ªãñØãÊãã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ¦ããñ ÖÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ãäÍãàãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãä½ãÊãñ ƒÔããäÊㆇãŠã¶ãî¶ãºã¶ãã¾ããØã¾ããÖõýÌãÖãéªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Ô‡ãîŠÊã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÌããºãªãÀãè ªñ ÀÖãè Öõý •ãºã ½ããâ-ºãã¹ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Ô‡ãîŠÊã ¦ã‡ãŠ Êãñ •ããÀÖñ Öö ¦ãºã ‚ã¶ãìªããä¶ã¦ã ¾ãã ãäºã¶ãã ‚ã¶ãìªããä¶ã¦ã Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãñ ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ÍããñÓã¥ã ‚ããõÀ ØããÊããè ØãÊããõ•ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ãä¹ãœÊãñ 3 ÔããÊããò Ôãñ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã Ô‡ãîŠÊããò ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ªãè ÖõýƒÔããäÊㆂããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò‡ãŠãñÔ‡ãîŠÊã¹ãÆÍããÔã¶ã ¹ãñÀÍãã¶ã‡ãŠÀÀÖãÖõý``¶ãÀñÍãØãâØããÀã½ãØããñÔããÌããè ãäÌãÁ® ÞãòºãîÀ ƒâãäØÊãÍã ÍããÊãã'' ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ½ãò ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ¾ãñ ‚ããªñÍã ã䪾ãã Öõ ãä‡ãŠ ªãñ ֹ㋦ãñ ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãä¹ãœ¡ñ ÌãØãà ‡ãñŠ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã ªñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ¾ãÖ ãä¶ã¥ãþã 5 ‚ãØãÔ¦ã 2010 ‡ãŠãñ ã䪾ããý ¹ãÀ ‚ãã•ã ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¹ãŠãèÔã •ã½ãã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Öõý †ñÔãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãŠã ‚ã¹ã½ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¶ããèãä¦ã Ôãñ ¹ãÖÊãñ Öãè ãä¹ãœ¡ã Öì‚ãã Ôã½ãã•ã ‚ããõÀ ¼ããè ãä¹ãœûü¡ •ãã†Øããý ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã†â •ãã¶ã¦ãñ ¶ãÖãé ØãðÖÔ©ã•ã¶ã ãä‡ãŠ ‚ã£ãîÀã¹ã¶ã ‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ ƒ¦ã¶ãñ ½ãضã Öãñ¦ãñ Öö Ìãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãîÀñ¹ã¶ã ½ãò ãä‡ãŠ ÖÀ ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã „¶Öò ‚ã£ãîÀãè Öãè ÊãØã¦ããè Öõ ¹ãÆñ½ããè Öãè •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¹ãîÀã¹ã¶ã ‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ. Ìãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ‚ã£ãîÀã ¶ãÖãé ‡ãŠÖ¦ãñ, ØãðÖÔ©ã ‡ãŠãñ ¼ããè ¶ãÖãé. ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ÔãªáØãðÖÔ©ã Öö, ¦ããñ àã½ãã ‡ãŠÀò ¹ãÆñ½ããè Öö, ¦ããñ ¼ããè àã½ãã ‡ãŠÀò. ½ãö ‚ã£ãîÀñ¹ã¶ã ‡ãŠã Øãã¾ã‡ãŠ Öîâ ‚ããõÀ Êãñ •ãã¶ãã ÞããÖ¦ãã Öîâ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã£ãîÀñ¹ã¶ã ‡ãŠãè Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ ªìãä¶ã¾ãã ½ãò. ªãñÔ¦ããñ, ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã†â Öãñ¦ããè Öö ºããªÊããò ‡ãŠãè Íã‡ã‹Êã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ Þããè•ã ¾ãã¶ããè „¶ã ºããªÊããò ‡ãŠãè Íã‡ã‹Êã ‡ãŠãè ¶ãÖãé •ããñ ºãÀÔã‡ãŠÀ ãä¶ã‡ãŠÊã Þãì‡ãñŠ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¶ã „¶ã‡ãŠãè, •ããñ ãä‡ãŠÔããè Ìã•ãÖ Ôãñ ºãÀÔã ¶ãÖãé ¹ãã¦ãñ. ½ãö ºãã¦ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öîâ „¶ã ºããªÊããò ‡ãŠãè •ããñ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ Ôãã¹ãŠ ¶ã ªñŒãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öì† ¼ããè ÜãñÀñ Öì† Öö Ö½ããÀñ Ôã½ãîÞãñ ÔããõÀ-½ãâ¡Êã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ •ãÖãâ Ôãñ ‚ãã¶ãñ ÌããÊãñ £ãî½ã‡ãñŠ¦ãì £ãÀ¦ããè ‡ãñŠ ¶ããÍã ‡ãŠã Œã¦ãÀã ºã¶ã‡ãŠÀ ‚ãã¦ãñ Öö. †ñÔããè Öãè ‚ãÒ;㠂ããõÀ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Öãñ¦ããè Öö ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã ‡ãŠ©ãã†â •ããñ ¶ã ‡ãŠ¼ããè ãäÊãŒããè •ãã¦ããè Öö ‚ããõÀ ¶ã ‡ãŠÖãè •ãã¦ããè Öö ãä•ã¶ã ‡ãŠãØã•ããò ¹ãÀ ƒ¶Öò ãäÊãŒãã •ãã¶ãã Öãñ¦ãã Öõ Ìãñ ƒ¶ã‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã Öãñ¦ãñ Öãè ‡ãŠãÊãñ ¹ãü¡ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ •ããñ ãäªÊã ƒ¶Öò £ããÀ¥ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö. ‡ãŠãÊããâ¦ãÀ ½ãò „¶ã‡ãŠãè £ããä••ã¾ããâ „ü¡ •ãã¦ããè Ööý -Þãâ³¼ãîÓã¥ã
  3. 3. 3efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 ÔãñãäÌã‡ãŠã†â ºã¦ãã‡ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ÍããñÓã¥ã ÔãñãäÌã‡ãŠã†â ºã¦ãã‡ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ÍããñÓã¥ã -†¡Ìããñ‡ãñŠ› Àãè¶ãã Íã½ããà ÔãÀ‡ãŠãÀãè „¹ãñàãã ‚ããõÀ ÍããñÓã¥ã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ ÀÖãè ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãŠãè Ôã½ãԦ㠂ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã¾ãò ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠã †‡ãŠ ºãü¡ã •ã¦©ãã 18 ‚ã‡ã‹›îºãÀÔãñ½ãìâºãƒÃ‡ãñŠ‚ãã•ã㪽ãõªã¶ã½ãò‚ã¹ã¶ããè ½ããâØããò ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ ºãõŸã Öì‚ãã Öõý ãäÞãÊããäÞãÊãã¦ããè£ãî¹ã½ãò‚ã¹ã¶ããè½ããâØããò‡ãŠãñÊãñ‡ãŠÀ £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ ºãõŸãè ãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã ½ãÖãÀãÓ›ÈÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãñŠ‡ãŠã¶ããò¦ã‡ãŠ¶ãÖãé¹ãÖìâÞã¦ããè Öõý ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ ‡ãŠãñ¶ãñ-‡ãŠãñ¶ãñ Ôãñ ‚ããƒÃ ƒ¶ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãèãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò‚ããõÀ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãèÔãÀ‡ãŠãÀÔãñ¾ãñ½ããâØãÖõãä‡ãŠ„¶ÖòÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè‡ãŠãª•ããÃã䪾ãã•ãã†ýãä¹ãœÊãñ34 ÔããÊã Ôãñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ÔãÌããÄØããè¥ã ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ¦ã©ãã Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ‚ã½ãîʾããäÖÔÔãñ‡ãŠãñ„¼ããÀ¶ãñ‡ãŠã½ãÖã¶ã‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè¾ãñãäÍããäàã‡ãŠã†âÔããÊããòÔãñÔãÀ‡ãŠãÀãè „ªãÔããè¶ã¦ãã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¦ããè ‚ããƒÃ Öõý ºããÊãÌãã¡ãè ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ãäÍããäàã‡ãŠã¾ãò ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠãò ‡ãŠãè ª¾ã¶ããè¾ã ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã ‚ãâªã•ãã ƒÔããè ºãã¦ã Ôãñ ÊãØããã¾ã•ããÔã‡ãŠ¦ããÖõãä‡ãŠ•ãÖãâ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‡ãŠãè †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãØããÀ 2300 Á¹ã¾ãñÖõÌãÖãé„Ôã‡ãñŠÔãÖã¾ã‡ãŠ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè‡ãŠãè ¹ãØããÀ ½ãã¨ã 1150 Á¹ã¾ãñ Öõý ½ãÖâØããƒÃ ‡ãñŠ ƒÔãªãõÀ½ãòƒ¦ã¶ãñ¹ãõÔããòÔãñÜãÀ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ Ôãã½ãØãÆãè‡ãŠãè¼ããè̾ãÌãÔ©ããÔãìÞããÁÁ¹ãÔãñ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý —ãã¦ã Öãñ ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ÞãÊãã¾ããè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ªñÍã ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‚ããõÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã, ‚ããÖãÀ •ãõÔãñ ãäÌã‡ãŠãÔã㦽ã‡ãŠ ¹ãÖÊãì‚ããò¹ãÀ‡ãŠã¾ãÃãä‡ãŠ¾ãã•ãã¦ããÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÌããÊã ¾ãÖ „Ÿ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ •ããñ ãäÍããäàã‡ãŠã†â ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ‚ããõÀ ½ãã¦ãð¦Ìã ÔãìŒããò ‡ãŠãè ‚ããÖìãä¦ã ªñ‡ãŠÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ÔãñÌãã ‚ããõÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãò ¹ãîÀãè ¦ã¦¹ãÀ¦ãã Ôãñ ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã Öö „¶ã‡ãñŠ ÔãÌããÄØããè¥ã ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ãããäŒãÀ „ªãÔããè¶ã ‡ã‹¾ããò Öõ? ‚ã¹ã¶ããè ãä¶ã•ããè ÔãìŒããò ‡ãŠãñ ºããäÊãªã¶ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ªñÍã ‡ãŠãè ¶ããéÌã ‡ãŠãñ ½ã•ãºãî¦ããè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ƒ¶ã ãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ‚ãããäŒãÀ ãä‡ãŠÔã ¹ãÀ Öõ? ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò´ãÀãÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãñŠÔãã½ã¶ãñ‚ã¹ã¶ããè ½ããâØãò ‡ãŠƒÃ ºããÀ ÀŒããè ØãƒÃ Öõý „¶ã½ãò Ôãñ ½ã쌾㠽ããâØã ©ããè, ``‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãŠã ª•ããà ãä½ãÊã¶ãã'' ‚ããØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞããÀãèÔãÀ‡ãŠãÀãè¾ããñ•ã¶ãã‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæããä¹ãœÊãñ34ÔããÊãÔãñ‡ãŠã¾ãÇãŠÀÀÖãè Ööãä¹ãŠÀºãã脶ã‡ãŠã¼ããäÌãÓ¾ãÔãìÀãäàã¦ã¶ãÖãéÖõý ƒÔã Ôãâºãâ£ã ½ãò ½ãÖãÀãÓ›È À㕾㠂ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãðŠãä¦ã Ôããä½ããä¦ã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã½ãâ¡Êã¶ãñ6‚ã‡ã‹›îºãÀ‡ãŠãñ½ããäÖÊãã ºããÊã ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ½ãâ¨ããè Ôãñ ½ãìÊãã‡ãŠã¦ã ‡ãŠãè ¦ã©ãã ‚ã¹ã¶ããè ½ããâØããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ Ôã½ãàã ÀŒããý „Ôã Ôã½ã¾ã½ãâ¨ããè½ãÖãñª¾ã¶ãñ‡ã슜‚ããÍÌããÔã¶ãã䪾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ¶ãã ãä‡ãŠ ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãè ‡ãŠ©ã¶ããè ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¶ããè ½ãò •ã½ããè¶ã-‚ããÔã½ãã¶ã ‡ãŠã ‚ãâ¦ãÀ Öãñ¦ããÖõý‚ããÍÌããÔã¶ã‡ãŠã¢ãì¶ã¢ãì¶ãã©ã½ãã¶ãñÌããÊãñ ½ãâ¨ããè ½ãÖãñª¾ã ¶ãñ ¶ãã ‡ãñŠÌãÊã „¶ã‡ãŠãè ½ããâØããò ‡ãŠãñ ‚ã¶ãªñŒããèãä‡ãŠ¾ããºããäʇ㊂ãâãØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ¹ãÀ ‚ã¶ããäØã¶ã¦ã ‡ãŠü¡ñ ‡ãŠã¾ãªñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ©ããñ¹ã ã䪾ãñ Øã¾ãñý †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Œãñ¦ã ‡ãŠãè ¹ãŠÔãÊã ¶ãÖãé ½ãã¶ã¦ããèÖõ‚ããõÀªîÔãÀãè¦ãÀ¹ãŠ¦ã½ãã½ã†ñÔãñãä¶ã½¶ã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ¹ãÀ ©ããñ¹ã ã䪾ãñ •ãã¦ãñ Öö, ãä•ã¶ãÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¹ãÀÖñ•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¶ã¾ããè ¾ããñ•ã¶ãã‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀ‚ãØãÀ‡ãŠãñƒÃ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‚ã©ãÌã㠇㊽ãÃÞããÀãè ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Þãì¶ããÌã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã½ãñâÔããä½½ããäÊã¦ãÖãñ¦ããèÖõ‚ããõÀ•ããè¦ã•ãã¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôãñ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¹ãª Ôãñ ¦¾ããØã¹ã¨ã ªñ¶ãã ÖãñØããý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ¾ãÖ Ôããõ¦ãñÊãã ̾ãÌãÖãÀ ãä¶ããäÍÞã¦ã Á¹ã Ôãñ „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ‚ããõÀ ãä¶ã⪶ããè¾ã Öãñ •ãã¦ãã Öõ •ãºã ¾ãÖ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãñªãè¹ããÌãÊããè‡ãŠãºããñ¶ãÔã¶ãÖãéªñ¦ããè Öõý ¼ãã… ºããè•ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ 500 Á¹ã¾ãñ ©ã½ãã ã䪆 •ãã¦ãñ Ööý 18¦ããÀãèŒãÔãñãäÞãÊããäÞãÊãã¦ããè£ãî¹ã½ãò¦ã¹ã ÀÖñ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãè½ããâØããò‡ãŠãñÔãì¶ã¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆶãã¦ããñÖ½ããÀñªñÍã‡ãŠãè½ããèã䡾ãã‡ãñŠ¹ããÔã Ìã‡ã‹¦ãÖõ‚ããõÀ¶ããÖãè½ã쌾ã½ãâ¨ããè•ããè‡ãñŠ¹ããÔãýÌã‡ã‹¦ã Öãñ¼ããè¦ããñ‡ãõŠÔãñ?ƒ¶ã‡ãñŠºãÞÞãñãä‡ãŠÔããè‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ½ãò ¶ãÖãé ¹ãü¤¦ãñý Ìããñ ¦ããñ ¹ãü¤¦ãñ Öö ƒâ›Àñ¶ãÍã¶ãÊã Ô‡ãîŠÊããò ½ãñâý Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ºããÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ƒÀãªñ ¹ã‡ã‹‡ãñŠ Ööý ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ÔãâÜ㛶ãã ‡ãŠãè ½ãÖãÀãÓ›È ÔããäÞãÌã Íãì¼ãã Íããä½ã½ã¶ãñ‡ãŠÖã,``‚ãºãÖ½ã¶ãÖãéÁ‡ãòŠØãñý‚ãØãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀÖ½ããÀãè½ããâØãñ¶ãÖãéÔãì¶ãñØããè¦ããñÖ½ããÀã‚ãØãÊã㠇㊪½ãÖãñØãã•ãñÊã¼ãÀãñ‚ããâªãñÊã¶ã''‡ãŠü¡ãè£ãî¹ã½ãò ¼ãîŒããè¹¾ããÔããè£ãÀ¶ãñ¹ãÀºãõŸã胶ã‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãñŠ ƒÀãªãò Ôãñ ¾ãñ ¦ããñ ¦ã¾ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãºã ¾ãñ ÔãããäÖÊã ãä‡ãŠ¶ããÀñ¹ãÖìâÞã‡ãŠÀÖã誽ãÊãòØãñ‚ããõÀ¼ãÊãã†ñÔããÖãñ ¼ããè‡ã‹¾ããò¶ãÖãé‡ãŠãñƒÃãäÌã£ãÌãã¾ãã¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã½ããäÖÊãã¾ãò Ôã½ãã•ã‡ãñŠ‚ãÞœñ‡ãŠã¾ãÇãñŠãäÊã†ÖãèƒÔã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ºã¶ã¦ããè Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ºãªÊãñ ½ãò „Ôãñ ÍããñÓã¥ã‚ããõÀ„¹ãñàãã‡ãñŠãäÔãÌãã¾ã‡ã슜¶ãÖãéãä½ãÊã¦ãã Öõý ƒ¶Öò ¶ãã ¦ããñ ¹ãòÍã¶ã ãä½ãÊã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ¼ããäÌãÓ¾ã‡ãŠãèÔãìÀàããý†‡ãŠ¦ãÀ¹ãŠ•ãÖãâÔãÀ‡ãŠãÀ œŸñ Ìãñ¦ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ´ãÀã ãä‡ãŠÔããè ‡ãñŠ œ¦ã ¹ãÀ Ôããñ¶ãñ‡ãŠãèºãÀÔãã¦ã‡ãŠÀÀÖãèÖõÌãÖãéªîÔãÀãè¦ãÀ¹ãŠ ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ œ¦ããò ¹ãÀ ‡ãŠãèÞã¡ ºãÀÔãã ÀÖãèÖõýÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãŠãè¾ãÖ‚ãÔã½ãã¶ã‚ããõÀ‚ãÔãâØã¦ã ¶ããèãä¦ã ãä¶ããäÍÞã¦ã Á¹ã Ôãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ¶ããèãä¦ã ¹ãÀ ÔãÌããÊã „Ÿã ÀÖãè Öõý „½½ããèª Öõ ãä‡ãŠ ªãèÌããÊããè ‡ãñŠ ¹ããÌã¶ã ‚ãÌãÔãÀ ‡ãñŠ ‚ããØã½ã¶ã Ôãñ ¹ãÖÊãñÖãè£ãÀ¶ãñ¹ãÀºãõŸãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãè½ããâØãñ ¹ãîÀãèÖãñ•ãã¾ãòØããèý ÔãºãÔãñØãÀãèºããäÌã£ãÌãã‚ããõÀ½ã•ãºãîÀ½ããäÖÊãã‚ããò‡ãŠã¹ãŠã¾ãªã„Ÿã¦ããèÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ã ¹ãØããÀ ¶ã ¹ãòÍã¶ã, ¶ã ºããñ¶ãÔã ¶ã ÔãìãäÌã£ãã†â £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ •ãã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè
  4. 4. 4efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 Ö½ããÀñ ªñÍã ‡ãŠãè ½ããäÖÊãã†â •ããñ ÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ããè Öö, Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè ¹ãÖÊãñ Öãè ã䪶ã Ôãñ „¶ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè „¶Öò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ãã, „¶ã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ãäÍãÍãì, „Ôã‡ãñŠ œÖ ÔããÊã ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ƒ¶ã ÔããÀãè Þããè•ããò ‡ãŠãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãÌããºãªãÀãè ƒ¶ã ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãñŠ ‡ã⊣ããò ¹ãÀ Öõý ƒ¦ã¶ãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ¶ã•ãÀ ‚ãâªã•ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔã ¹ãƇãŠãÀ ƒ¶ã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ÍããñÓã¥ã Öãñ¦ãã Öõ Ôãìãä¶ã¾ãñ „¶ã‡ãŠãè ªãÔ¦ããâ „¶Öãé ‡ãŠãè •ãºãã¶ããè... ¹ãÆÔ¦ãìãä¦ã : ãäÍãʹãã ¹ããÌãÔ‡ãŠÀ ºãñºããè ªñÍã½ãìŒã, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-12Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ö ½ ã ã À ã è ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã¹ãŠãè ª¾ã¶ããè¾ã Öõý ÜãÀ ½ãò ‡ãŠ½ãã¶ãñ ÌããÊãã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé, ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ¼ããè ½ãì¢ã ¹ãÀ Öõý ÔãìºãÖ 8 ºã•ãñ Ôãñ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè Ôãâ¼ããÊã¶ãã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Àã¦ã 8 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ÖÀ †‡ãŠ ºãÔ¦ããè ½ãò •ãã¶ãã ¹ãüü¡¦ãã Öõ, ãä•ãÔã½ãò Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ, ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞããò ‚ããõÀ ºãîü¤ãò ‡ãŠã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ÀŒã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºãªÊãñ ½ãò ãä½ãÊã¦ããè Öõ ¦ã¶ãŒÌããÖ 2300 Á¹ã¾ãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÌãÖ ¼ããè Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý 6-6 ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ƒâ¦ã•ããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ö½ãò Œãã¶ãñ-¹ããè¶ãñ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãè ½ãìÔããèºã¦ã ‚ãã •ãã¦ããè Öõý ¾ããäª ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÔã¹ãÊ ÔãìºãÖ ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã Öãñ ¦ããñ ֽ㠌ãñ¦ããò ½ãò ½ã•ãªîÀãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä•ãÔã½ãò Ö½ãò 150 Á¹ã¾ãã ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ½ãö ¼ãîŒããè ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ããè Öîâ ¹ãÀ ½ãñÀñ ºãÞÞãñ ‡ãõŠÔãñ ¼ãîŒãñ ÀÖòØãñý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠºã ֽ㠹ãÀ ª¾ãã ‚ãã¾ãñØããè? ½ãö ãä¶ãÀã£ããÀ Öîâ, ‡ãñŠÌãÊã ºãÞÞããò ‡ãñŠ ¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öîâ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀñ Ôãã©ã ‚㶾ãã¾ã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý Êã¦ããºããƒÃ ‚ããäÖÀñ, „½ãÆ 48 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-†½ã. †., ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Œ ã À ã º ã ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè Ö½ã¶ãñ ÔãâÜãÓãà ãä‡ãŠ¾ããý Œãìª ½ãò ºãªÊããÌã Êãã¾ãã ‚ããõÀ ƒ¦ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãèý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ãäºãʇãìŠÊã ºãñÀÖ½ããè Ôãñ ºãÀ¦ããÌã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý Ö½ã ØããâÌã ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö, ¶ã ¦ããñ Ö½ããÀñ ¹ããÔã Œãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ã Öãè ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã½ãý ƒÔããäÊㆠƒ¦ã¶ããè ãäÍãàãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè Ö½ãò ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý •ãÖãâ ¹ãÀ ¹ãØããÀ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò Ö½ãò ãäÔã¹ãÊ 2300 Á¹ã¾ãñ ãä½ãÊã¦ãã Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖ ÔãÀãÔãÀ Ö½ã¹ãÀ ‚㶾ãã¾ã Öõý •ãºããä‡ãŠ ªîÔãÀãè •ãØãÖ œŸã Ìãñ¦ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ½ããñ›ãè ¦ã¶ãŒÌããÖ ÔãÀ‡ãŠãÀ ªñ¦ããè Öõý ‚ãããäŒãÀ Ö½ãÔãñ ¾ãñ ¼ãñª¼ããÌ㠇㋾ããò? •ãºããä‡ãŠ ֽ㠇ãŠã½ã †‡ãŠ Öãè ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãäÞã¨ãã ºããƒÃ ºããñÀ©ãñ, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-10Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ö½ã ÔãìºãÖ 8 ºã•ãñ Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ÜãÀ-ÜãÀ •ãã‡ãŠÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¤î⤇ãŠÀ Êãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠã ¹ãîÀã Œ¾ããÊã ÀŒã¦ãñ Ööý „¶ã‡ãŠã ¹ãñÍããºã-Ôãâ¡ãÔã Ôãºã Ö½ã Öãè Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãä½ãÊã¦ããÖõý½ãöãäÌã£ãÌããÖîâ,‡ãŠ½ãã¶ãñÌããÊãã‡ãŠãñƒÃ¶ãÖãé,ºãÞÞããò‡ãŠãèãä•ã½½ãñªãÀãè½ãì¢ã ¹ãÀ Öãè Öõý ãä¹ãœÊãñ 5½ãÖãè¶ãñ Ôãñ ½ãì¢ãñ ¦ã¶ãŒÌããÖ ¶ãÖãé ãä½ãÊããè Öõý ½ã¶ããèÓãã Àñ›ñ, „½ãÆ 32 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-12Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ôã½ãã•ãÔãñÌãã ‡ãŠãè ƒÞœã ©ããè , ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ¹ãñ› ½ãò ºãÞÞãã Öãñ ¦ãºã Ôãñ „Ôã‡ãŠã Œ¾ããÊã ÀŒã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ •ãºã ¦ã‡ãŠ ºãÞÞãã ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã •ãã¦ããý ¾ãÖ Ôãºã Œ¾ããÊã Ö½ã Öãè ÀŒã¦ãñ Öö ¹ãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀã Œ¾ããÊã ¶ãÖãé ÀŒã¦ããèý ÔãìºãÖ 8 Ôãñ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè Œã¦ã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÜãÀ-ÜãÀ •ãã‡ãŠÀ Ö½ãò Ø ã ¼ ã Ã Ì ã ¦ ã ã è ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõ. ºãÖì¦ã Ôããè ºããÀ ªãñ¹ãÖÀ ½ãò ÊããñØããò ‡ãŠãè ¶ããéª ŒãÀãºã Öãñ¦ããè Öõ ¦ããñ ÊããñØã ֽ㠹ãÀ ãäÞãü¤ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ö½ãò ‚ã¹ã½ãããä¶ã¦ã ¼ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‚ããõÀ ¹ãñ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãÖ Ôãºã ºãªãÃͦ㠇ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã ‡ãŠÀ ¶ãÖãé Êãñ¦ããèý ÔãìÀñŒã Ôãªã¶ã⪠ÔããÌãâ¦ã, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-10Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : ``•ãºã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠã Þãì¶ããÌã Öãñ¦ãã Öõ ¦ãºã ãäÌã£ãÌãã, ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã, ¦ãÊãã‡ãŠÍãìªã, ‚ã¶ãã©ã ¾ãã ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÖ¦ããè Öõý †ñÔãñ Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ ªºããè ÖìƒÃ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ÔãÀ‡ãŠãÀ „¶ã‡ãŠãè •ãÁÀ¦ããò ‡ãŠã ¹ãŠã¾ãªã „Ÿã‡ãŠÀ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãØããÀ ªñ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠã ÍããñÓã¥ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ƒ¦ã¶ããè ‡ãŠ½ã ¹ãØããÀ ªñ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè ãä•ãâªØããè Ôãñ ŒãñÊã¦ãñ Ööý 6-6 ½ãÖãè¶ãã Ö½ãò ¦ã¶ãŒÌããÖ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý ֽ㠇㋾ãã Œãã†âØãñ? ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠãõ¶ã Ôãã ªîÔãÀã ‚ãã£ããÀ Öõý ½ãñÀñ ¦ããè¶ã ºãÞÞãñ Ööý „¶ã‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãè ÔããÀãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ½ãì¢ã ¹ãÀ Öõý ‚ãã¹ã Öãè ºã¦ãã†â ‡ãŠãè Ö½ããÀã Øãì•ããÀã ‡ãõŠÔãñ ÖãñØããý'' •ããè•ããºããƒÃ ãä¶ã‡ãŠ½ã, „½ãÆ 42 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-9Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : ½ãñÀñ ÜãÀ ½ãò ‡ãŠ½ãã¶ãñ ÌããÊãã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé, ÞããÀ œãñ›ñ œãñ›ñºãÞÞãñœãñü¡‡ãŠÀ ½ãö ºãü¡ãè „½½ããèª Ôãñ ‚ãã•ã㪠½ãõªã¶ã ½ãò ‚ããƒÃÖìâý18¦ããÀãèŒã Ôãñ ¾ãÖãâ ºãõŸãè Öîâ,. ¾ãÖ ÔããñÞã‡ãŠÀ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ¶¾ãã¾ã ãä½ãÊã •ãã†Øããý ½ãñÀã ØããâÌã ¦ããñ ‚ããõÀâØããºã㪠½ãò Öõý Ö½ã ãäÔã¹ãÊ ƒ¦ã¶ãã Öãè‡ãŠÖ¶ããÞããÖ¦ãñÖöãä‡ãŠÖ½ãò½ãã¶ã£ã¶ã¶ãÖãéÞãããäÖ†ýÖ½ãÔã½ãã•ãÔãñÌãã¶ãÖãé‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ֽ㠦ããñ ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãñ •ãºãÀªÔ¦ããè Ôã½ãã•ãÔãñÌããã䪌ãã‡ãŠÀÖ½ããÀãÍããñÓã¥ã‡ãŠÀ¶ããºã⪇ãŠÀãñý2300½ãòÖ½ã‚ã¹ã¶ããè ãä•ãâªØããè ¶ãÖãé ãäºã¦ãã Ôã‡ãŠ¦ãñý Ö½ãò ¦ããñ ¹ãòÍã¶ã ¼ããè ãä½ãÊã¶ããè ÞãããäÖ†, ¦ãããä‡ãŠ ºãìü¤ã¹ãñ ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãòÍã¶ã ¦ããñ Ö½ããÀã ÔãÖãÀã ºã¶ãñý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ÜãÀ-ÜãÀ ºãÔ¦ããè-ºãÔ¦ããè•ãã‡ãŠÀ Ö½ãØã¼ãÃÌã¦ããè½ããäÖÊãã ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞãñ, ºãîü¤ñ,ºããè½ããÀ‡ãìâŠÌããÀãè Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããâ‚ããã䪇ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ãÖ Ôãºã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ãÔãñ Ôããõ¦ãñÊãã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõý †‡ãŠ ¦ããñ ¦ã¶ãŒÌããÖ ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã Öõ …¹ãÀ Ôãñ ÌãÖ Ö½ãò Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ¼ããè ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý ƒ¦ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÔããñÞãã ©ãã ãä‡ãŠ ¦ãÀ‡ã‹‡ãŠãè ÖãñØããèý Ôãì¹ãÀÌããƒÃ•ãÀ ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ‡ãŠãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠãè ¹ãÀ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¼ããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀý Ôãì¹ãÀÌããƒÃ•ãÀ ºã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªÊããÊããò ‡ãŠãè ŒãìÊãñ‚ãã½ã ¹ãõÔããò ‡ãŠãè ½ããâØãý †ñÔãã ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ, ½ãÖâØããƒÃ, ØãÀãèºããè, ‚㶾ãã¾ã ‡ãñŠ ƒÔã ªìÍÞã‰ãŠ ½ãò ֽ㠇㊼ããè ãä¶ã‡ãŠÊã Öãè ¶ãÖãé ¹ãã†âØãñý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠºã •ããØãñØããè ‚ããõÀ Ö½ãò¶¾ãã¾ããä½ãÊãñØããý ¹ ã ì Ó ¹ ã ã À ã Ì ã Ô ã ã Ö ñ º ã •ãã£ãÌã, „½ãÆ 47 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã- 7Ìããé, ‡ãŠã½ã- ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‡ãŠãñ ½ãªª : 3 Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ 6 ÔããÊã ‡ãñŠ Ôã¼ããè ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ¹ãÀ Ö½ã Öãè £¾ãã¶ã ªñ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠֽ㠇ãŠÖãé ¹ãÀ ÜãÀ 700 Á¹ã¾ãã ãä‡ãŠÀã¾ãã ªñ‡ãŠÀ Êãñ¦ãñ Öö ¾ãã ãä‡ãŠÔããè ½ãâ¡Êã ½ãò ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÞããÊãî ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ºãÞÞãñ Àãñ¦ãñ Öö ¦ããñ „¶Öò Ôãâ¼ããÊã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ÔãÌãó ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ Ôãñ 9 ½ãÖãè¶ãñ ¦ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõ, „¶Öò ‚ããÖãÀ ‚ããõÀ ªÌããƒÃ¾ããò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõý ºãÞÞãã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠„Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ªî£ã ãä¹ãÊãã¶ãã Öõ ÌãÖ ¼ããèÖ½ã½ããâ‚ããò‡ãŠãñãäÔãŒãã¦ãñÖöýÖÀÀãñ•ã,ÖÀã䪶㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 5 ÜãÀãò ½ãò Ö½ãò Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõý ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¤î⤇ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè •ã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ããè Öãñ¦ããè Öõý ãäÌãÌãããä֦㠽ããäÖÊãã‚ããò‡ãŠãè½ããèãä›âØã Êãñ‡ãŠÀ„¶Öò½ãÖãè¶ãñ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¾ãÀ¶ã ‡ãŠãè ØããñÊããè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãèªñ¶ããè¹ãü¡¦ããè Öõ ‚ããõÀ ƒ¦ã¶ãã Ôãºã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè Ö½ãò ¦ã¶ãŒÌããÖ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò 1150 Á¹ã¾ãã Ìãñ¦ã¶ãÞãããäÖ†½ãã¶ã£ã¶ã¶ãÖãé
  5. 5. 5efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 •ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ãã¹ãÀ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ½ããñãä¶ã‡ãŠã ÔãŒãÀã¶ããè (¹ãÆãÞãã¾ãà ›ã›ã ƒâÔ›ã蛿ãî› ‚ããù¹ãŠ ÔããñÍãÊã ÔããƒÄÔã) ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ ¹ãîâ•ããè¹ããä¦ã¾ããò ‡ãŠãè ºããñÊããè ºããñÊã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ºãÖì¦ã Öãè ‚ãֽ㠂ããõÀ •ãÁÀãè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ ÔãÞã½ãìÞã ½ãò •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã Öõý ‚ãŒãºããÀ ½ãò Ö½ãñÍãã ‡ã슜 ¶ã ‡ã슜 ¹ãü¤¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõ, •ããñ ¼ããè ãäÖâªãè ½ãòãäÊãŒãã•ãã¦ããÖõ,ÌããñºãÖì¦ãÖãè‚ãÞœãÖãñ¦ããÖõ,ÌãÖ‚ãã½ã‚ã㪽ããèÔãñ•ãìü¡ã ÀÖ¦ãã Öõ. ‡ãŠãä½ã¾ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¶ãÖãé ÔããñÞã¦ããè, ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõ, ¹ãÆÌããÖ ‡ãñŠ ãäÌãÁ® †ñÔããè ÖãÊãã¦ã ½ãò ¹ãñ¹ãÀ ãä¶ã‡ãŠÊã ÀÖã Öõý¾ãÖãè‚ã¹ã¶ãñ‚ãã¹ã½ãò†‡ãŠºãü¡ã脹ãÊãã亣ãÖõý½ãöƒÔã‚ãŒãºããÀ½ãò‡ãŠãä½ã¾ããâ ¶ãÖãé ãä¶ã‡ãŠãÊã Ôã‡ãŠ¦ããèý ½ãì¢ãñÊãØã¦ããÖõãä‡ãŠÔãã½ãããä•ã‡ãŠÔãâØ㟶ããò‡ãŠãñ‚ããõÀ‡ãŠ½¾ãìãä¶ã›ãè‚ããùØãöãフãñÍã¶ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 25 ¹ãñ¹ãÀãò ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Êãñ¶ããè ÞãããäÖ†, ¦ãããä‡ãŠ ¾ãñ ¹ãñ¹ãÀ, •¾ããªãÔãñ•¾ããªãÊããñØããò¦ã‡ãŠ¹ãÖìâÞãñ‚ããõÀ‚ãã½ãª¶ããèÖãñÔã‡ãñŠ‚ããõÀ‡ã슜¹ãñ¹ãÀ, †‡ãŠ Ô›ãùÊã ½ãò ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý À½ã¶ã •ãã¾ã ¼ããÌãñ (†¡Ìããñ‡ãñŠ›) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÌãÖãè Ôã½ããÞããÀ ªñ¦ãã Öõ, •ããñ ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãÞã½ãìÞã ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ‡ãŠã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ¶ãñ ªîÔãÀãò Ôãñ Ö›‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè ‚ãÊãØã ¹ãÖÞãã¶ãºã¶ããƒÃÖõ,¾ãÖ‚ãŒãºããÀÞ㛹ã›ãèŒãºãÀñâÊãñ‡ãŠÀ¹ã㟇ãŠãò‡ãŠãñ‚ãã‡ãŠãäÓãæ㠶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã, ºããäʇ㊠ÔãÞã ºã¾ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ‡ãŠã¾ãªã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ªãè •ãã¦ããè Öõ, ÌãÖ ºãÖì¦ãÖãè•ãÁÀãèÞããè•ãÖõýãä¹ãœÊãñ‚ãâ‡ãŠ½ãòãä•ãÔã¦ãÀÖÔãñ‚ãŒãºããÀ¶ãñ¹ãã¶ããè‡ãñŠ ¹ãÆͶ㠹ãÀ ‚ããÌãã•ã „ŸãƒÃ Öõ, ÌãõÔããè ‚ããÌãã•ã ªîÔãÀã ¹ãñ¹ãÀ ¶ãÖãé „Ÿã Ôã‡ãŠ¦ãã, •ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ããÊããñØããò‡ãŠãè‚ããÌãã•ããäºãâªãÔãÖãñ‡ãŠÀ„Ÿã¦ããÖõ‚ããõÀ•ããñÔãÞã Öõ ÌãÖãè ãäÊãŒã¦ãã Öõý ‡ãŠãä½ã¾ããâ‡ã‹¾ããÖõ,ãä¹ãŠÊãÖãÊã¶ãÖãéºã¦ããÔã‡ãŠ¦ãã,Êãñãä‡ãŠ¶ã•ããñ‡ã슜¼ããèÖõ, Ÿãè‡ãŠ Öõý ‚ãããä©ãÇ㊠Á¹ã Ôãñ Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ÔãÖãÀã ªñ¶ãã Öõ, ƒÔã‡ãŠã „¦¦ãÀ ½ãö ‚ã¼ããè ¶ãÖãé ªñ ¹ãã…âØããý †¡Ìããñ‡ãñŠ› „½ãÀ Œ¾ãã½ã ÍãñŒã •ããñªîÔãÀñ‚ãŒãºããÀÖö,ÌãÖÔã½ããÞããÀãò½ãòãäºãÊ¡À‡ãŠãè¦ãÀ¹ãŠªãÀãè‡ãŠÀ¦ãñÖö, ¾ãã ãä¹ãŠÀ ‡ã슜 ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¦ãñ Öö, Ìããñ ¦ã¼ããè ãäÊãŒã¦ãñ Öö, •ãºã Ìããñ ŒãºãÀ ‡ã슜 Þ㛹ã›ãè Öãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ãäÔã¹ãÊ ÔãÞÞããƒÃ ºã¾ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ããÖõ,¾ãÖãèªãñ¶ããò‚ãŒãºããÀãò‡ãŠã¹ãŠ‡ãÊÖõýÖãâ,ªîÔãÀãèºãã¦ãªîÔãÀñ‚ãŒãºããÀ ¹ã㟇ãŠãò ‡ãŠãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ªñ¦ãñ, Öãâ ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ‚ãã •ãã¦ãã ¦ããñ „Ôã ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÊãØãã¦ããÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÊããñØããò ‡ãŠãñ ªñ¦ãã ÀÖ¦ãã Öõý •ãõÔãñ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ½ãò •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò Þãõ¹›À ‡ãñŠÔã ‚ããõÀ 151 ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã㟇ãŠãò ‡ãŠãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãè, ªîÔãÀñ ¹ãñ¹ãÀãò ½ãò ªñŒã¶ããñ ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããý ªîÔãÀãè ‚ãÞœãè ºãã¦ã ‚ãŒãºããÀ ½ãò ¾ãñ Öõ ãä‡ãŠ •ãÖãâ ¹ãÀ ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ ‚ã¹ã¶ãã £ãâ£ãã ªñŒã¦ãñ Öö, ¾ãã ãä¹ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ Ôãâºãâ£ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ÀŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñÖöÌãÖãéªîÔãÀãè‚ããñÀ•ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ãããä¶ã¡ÀÖãñ‡ãŠÀ‚ãã½ã‚ã㪽ããè‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ ºã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖ¦ãã Öõý ŒãºãÀò ¦ããñ ÔãÞÞããè ÀÖ¦ããè Öö, ƒÔã½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠ½ããè ¶ãÖãé Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ‡ãŠãè¦ãÀÖ¾ãÖÀâØããäºãÀâØãã¶ãÖãéÖãñ¦ãã,ƒÔãÔã½ããÞããÀ¹ã¨ã‡ãŠãñÊããñØããòÔãñ ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠã ¼ããè ½ã㣾ã½ã ºã¶ã¶ãã ÞãããäÖ†, •ãÖãâ ÊããñØã ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ¾ãã ºãã¦ã Ôããè£ãã ÀŒã Ôã‡ãòŠý „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè †‡ãŠ •ãØãÖ ºã¶ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ‚ãããä©ãÇ㊠ªÍãã ‡ãŠãñ Ôãì£ããÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã Ôãñ ‚ã¹ããèÊã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ãä‡ãŠÌãÖƒÔã‚ãŒãºããÀ‡ãŠãñ‚ããØãñºãü¤ã¶ãñ‡ãñŠãäÊㆂã¹ã¶ãã‚ãããä©ãÇãŠÔãÖ¾ããñØãªñý ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠã Ôã‡ãìÊÊãñÍã¶ã ºãü¤ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ‡ã슜 ‡ãŠã¾ãÉ㊽ããò‡ãŠã‚ãã¾ããñ•ã¶ããä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ããÞãããäÖ†,ãä•ãÔãÔãñãä‡ãŠ¹ãõÔãã•ã½ãããä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãñŠý Ôããñ¶ããÊããè •ããñÍããè (¹ã¨ã‡ãŠãÀ) pevelee keâe DeeF&vee, JeekeâF& ceW meceepe keâs Øeefleefyebye keâs ¤he ceW GYeje nw `hes[ vÙetpe' Deewj `heerle he$ekeâeefjlee' keâs Fme oewj ceW pevelee keâe DeeF&vee ves keâce meceÙe ceW ner mekeâejelcekeâ Deewj peveefnle-he$ekeâeefjlee keâj Skeâ efcemeeue keâeÙece keâer nw `Fme DeKeyeej ves meceepe keâs iejerye, Meesef<ele Deewj Ghesef#ele ueesieeW keâs cegöesb keâes ØecegKelee mes Úehee nw~ FmeceW Úheer efyeu[j-jepevesleeDeesb keâer meeb"-ieeb", heeveer Deewj PegiieerJeeefmeÙeeW keâer mecemÙeeDeesb keâer KeyejeW keâes ØemLeeefhele DeKeyeejeW Deewj vÙetpe-Ûewveume ves Yeer G"eÙee nw hewmee, meeOeve-mebmeeOeveeW keâer keâceer keâs yeeJepeto pevelee keâe DeeF&vee Deheves meeceefpekeâ mejeskeâej keâes hetje keâjves ceW pegše nw `Deece- Deeoceer mes peg[er nj Keyej keâes efve[jlee mes Úehekeâj Gmekeâer DeeJee]pe keâes cegKej keâjvesJeeueer pevelee keâe DeeF&vee keâer hetjer šerce keâes yeOeeF& Deewj neefo&keâ MegYekeâeceveeSb. Ìãð•ãñ¶³ (¹ãÆ㣾ãã¹ã‡ãŠ), ºããñÀãèÌãÊããè ½ãìâºãƒÃ ãä¹ãœÊãñ ÊãØã¼ãØã 6 ½ãÖãè¶ãñ Ôãñ œ¹ã¶ãñ ÌããÊãã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ `û•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã'½ãì¢ãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ¹ãÔã⪠Öõ, ½ãì¢ãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÍãÖÀ ‡ãŠãè ÖÀ ºãÔ¦ããè ½ãò ÌãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ŒããÔã¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãìÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ Ôãñ ¹ãÆñÀ¥ãã Êãñ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ‚ã¹ã¶ãñÔ©ãããä¶ã‡ãŠ‚ãŒãºããÀœã¹ã¶ãñÞãããäÖ†¦ãããä‡ãŠ•ã¶ã¦ãã‡ãŠãèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò, „¶ã‡ãñŠ ªìŒãªªãô, „¶ã‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ÔãâØ㟶ããò ‚ãããäª ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÊããñØã•ãã¶ã‡ãŠãÀãè¹ããÔã‡ãòŠ‚ããõÀãä½ãÊã‡ãŠÀ‚ã¹ã¶ããèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò‡ãŠãÖÊã¹ãã¶ãñ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍããò ‡ãŠãñ ‚ããõÀ •¾ããªã ½ã•ãºãî¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠý ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè ¼ããÓãã †‡ãŠª½ã ÔãÀÊã Öõý ‚ãŒãºããÀ ½ãò ¦ãÀÖ-¦ãÀÖ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãèÖõýÊããñØããò‡ãŠãñ•ããØã‡㊺ã¶ãã¶ãñ‡ãñŠãäÊã†ãä¶ã¾ããä½ã¦ãÁ¹ãÔãñ‚ãÊãØã- ‚ãÊãØã‡ãŠã¶ãî¶ããò‡ãñŠºããÀñ½ãòÊãñŒãœã¹ãñ•ãã¦ãñÖö,Ôã½ãã•ã‡ãñŠÖããäÍã¾ãñ¹ãÀ•ããèÀÖñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã Ôã½ãã•ããò ‚ããõÀ Ôã½ãîÖãò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ããÀãè ÊãñŒã½ããÊãã ¦ããñ Ìãã‡ãŠƒÃ ‚ã°ì¦ã Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ½ãì¢ãñ ŒãìÍããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ãŒãºããÀ ½ãò •ãã¶ãñ ½ãã¶ãñ ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ÊãñŒããò ‡ãŠãñ ¼ããè ãä¶ã¾ããä½ã¦ã Á¹ã Ôãñ œã¹ãã •ãã ÀÖã Öõý ¦ãããä‡ãŠ ‚ãŒãºããÀ ãäÔã¹ãÊ Àãñ•ã½ãÀãà ‡ãŠãè ãä•ãâªØããè Ôãñ •ãìü¡ãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ¦ã‡ãŠ Ôããèãä½ã¦ã ¶ã ÀÖ •ãã†ý ÖÀ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Öõý ‡ãŠãÍã ‡ãŠãè Ö½ããÀñ ºãü¡ñ ºãü¡ñ ‚ã¹ãŠÔãÀ, ÀƒÃÔã, „²ããñØã¹ããä¦ã ‚ããõÀ ¶ãñ¦ãã•ã¶ã ƒÔã ‚ãヶãñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ã¹ã¶ããè ÔãîÀ¦ã ªñŒã ¹ãã¦ãñ ¦ããñ Ìãñ Íãã¾ãª Ôã½ã¢ã ¹ãã¦ãñ ãä‡ãŠ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã „¶ã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããƒÃ¶ãñ Ôãñ ƒ¦ã¶ãã ‚ãÊãØ㠇㋾ããò Öõý 25Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ œã¹ã¶ãñ ¹ãÀ ºã£ããƒÃ ‚ããõÀ ºãÖì¦ã ºãÖì¦ã Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†â! ½ãñÖ¦ããºã Œãã¶ã (̾ãÌãÔãã¾ããè) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãŒãºããÀ ½ãö Ö½ãñÍãã ¹ãü¤¦ãã Öîâý ƒÔã½ãò ãä½ãÞãà ½ãÔããÊãã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÊããñØããò ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¦ãã Öõý ¾ãÖÊããñØããò‡ãñŠ•ããèÌã¶ã‡ãñŠºããÀñ½ãòºã¦ãã¾ããÖõýƒÔã½ãò‡ãŠã¾ãªã‡ãŠã¶ãî¶ã½ãò½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠããäÀ¾ããâªãè•ãã¦ããèÖöýãä•ãÔã‡ãŠãèÌã•ãÖÔãñÖ½ãòãäÔãÔ›½ãÔãñÊãü¡¶ãñ½ãò½ãªª ãä½ãÊã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ֽ㠹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè ¼ããè •¾ããªãä¦ã¾ããò ‡ãŠã ¼ããè Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÔã¹ãñ¹ãÀ½ãò‚ããõÀ•¾ããªã¹ãðÓŸÖãñ¶ãñÞãããäÖ†ãä•ãÔãÔãñ‡ãŠãèÖ½ã‚ããõÀ•¾ããªã •ãã¶ã‡ãŠããäÀ¾ããâ ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØããò‡ãŠãñ•ããñ¡¶ãûãÞãããäÖ†‚ããõÀ‚ãããä©ãÇãŠÁ¹ãÔãñ½ã•ãºãî¦ã‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠãäÊã†ãäÌã— ãã¹ã¶ã¼ããèŒããñ•ã¶ãñÞãããäÖ†ý ØãìÀ¹ãŠã¶ã Œãã¶ã (Öãñ›Êã ̾ãÌãÔãã¾ããè) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã ½ãö ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã㟇㊠Öîâý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ ÔãñØãÀãèºããò‡ãŠã¼ãÊããÖì‚ããÖõý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ¾ãÖãäÔã¹ãÊØãÀãèºããò‡ãñŠãäÊㆂããõÀØãÀãèºããò ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ Öõý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ¢ãîŸ „•ããØãÀ Öì† Ööý ½ãì¢ãñ †ñÔãã ¼ããè †‡ãŠ Ôã½ãã•ã ¾ãÖ ÊãñŒã ºãÖì¦ã ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõ, ÌãÖ Ö½ããÀñ ªñÍã‡ãŠãèã䜹ããèÖìƒÃÔãâÔ‡ãðŠãä¦ã‡ãŠãñ„•ããØãÀ‡ãŠÀ¦ããÖõ,ƒÔã‚ãŒãºããÀ¶ãñ¾ãìÌãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ Àãñ•ãØããÀ Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ¼ããè •ãØãÖ ªñ¶ããè ÞãããäÖ†•ããñ‚ã¼ããè¶ãÖãéÖõýƒÔã‚ãŒãºããÀ‡ãŠãñ‚ãããä©ãÇãŠÁ¹ãÔãñ½ã•ãºãî¦ãÖãñ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊã†ãäÌã—ãã¹ã¶ã¼ããèÊãñ¶ãñÞãããäÖ†ý‚ããõÀ¾ããäªÀã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ¹ãããä›Ã¾ããò‡ãñŠãäÌã—ãã¹ã¶ã ãä½ãÊã¦ãñ Öö ¦ããñ „Ôãñ ¼ããè Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ãäÍããäÍãÀ •ããñÍããè (ÌããäÀÓŸ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ) ½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãñ¹ãÀ Ö½ãñÍãã ¹ãü¤¦ãã Öîâ ‚ããõÀ ½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãè ÔãÀãÖ¶ãã‡ãŠÀ¦ããÖîâý¾ãÖ‚ãŒãºããÀ•ã½ããè¶ããèÔ¦ãÀ‡ãñŠÔã½ããÞããÀãò‡ãŠãñã䪌ãã¦ããÖõ ‚ããõÀ ºãÖì¦ã Öãè Ôãã£ããÀ¥ã ¼ããÓãã ½ãò ãäÊãŒãã •ãã¦ãã Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ¾ãÖ „¶ã ½ãì-ãò ‡ãŠãñ ¼ããè „Ÿã¦ãã Öõ •ããñ ÀãÓ›Èãè¾ã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ Ôã½ããÞãÀ ¹ã¨ã ‡ãŠÌãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñý ‚ãØãÀªîÔãÀãèÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ãÔãñªñŒãã•ãㆦããñ¹ãñ¹ãÀ‡ãŠãèØãì¥ãÌ㦦ãã‚ããõÀ¹ãÆÔ¦ãì¦ããè‡ãŠÀ¥ã ©ããñü¡ãè ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã•ã Ôã••ãã ¼ããè ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ •ã½ããè¶ããè Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ¹ãñ¹ãÀ ½ãò ¾ãñ ‡ãŠãä½ã¾ããâ ÀÖ¶ãã ÔÌãã¼ãããäÌã‡ãŠ Öãè Öõý ½ãì¢ãñ ¹ãñ¹ãÀ ‡ãñŠ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ½ãì-ãò ‚ããõÀ Ü㛶ãã Ô©ãÊããò ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ãì¦ããè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ãâªã•ã ‡ãŠã¹ãŠãè ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõý ½ãì¢ãñ ¾ãÖ ¼ããè ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ¹ãñ¹ãÀ „¶ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‚ããõÀ Ôã½ãã£ãã¶ããò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ •ããñ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ÔãºãÔãñ ØãÀãè ¦ãºã‡ãñŠ Ôãñ Ôãâºãâ£ã ÀŒã¦ãñ Ööý ‡ãŠãä½ã¾ããò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠãè •ãㆠ¦ããñ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ½ãì-ãò ‡ãŠãñ „Ÿã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•¾ããªã Ôãñ •¾ããªã ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ããÞãããäÖ†ý†‡ãŠ¹ãî¥ãöããØããäÀ‡ãŠ¹ã¨ã‡ãŠããäÀ¦ãã‡ãŠã¹ãƾããÔãÖãñ¶ããÞãããäÖ† ‚ããõÀ Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã „¶ã Ô©ãã¶ããò ¹ãÀ ¼ããè ¹ãÖìâÞã¶ãã ÞãããäÖ† •ãÖãâ ¹ãÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ¶ãÖãé •ãã¦ãñý ‚ãããä©ãÇ㊠¦ãâØããè ªîÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ „¶Öò ¹ãñ¹ãÀ ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ 1000 Á¹ã¾ãñ ‡ãŠã ½ãñ½ºãÀãäÍã¹ã Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ãâ‡ãŠ 25 25 Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ ¹ãîÀã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ Ö½ããÀñ ¹ã㟇ãŠãò ¶ãñ •ããñ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã†â ªãè Öö ÌãÖ Ö½ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö
  6. 6. 6efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã 25Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ÌãõÔãñ ¦ããñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ25 ‚ãâ‡ãŠ ¾ãÖ ºãÖì¦ã Öãè œãñ›ãè Ôããè ‚ãÌããä£ã Öãñ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀñ ãäÊㆠ¦ããñ ÖÀ†‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò †‡ãŠ Þãì¶ããõ¦ããè ©ããèý Ö½ãò ‚ããØãñ ‡ãŠã ¦ããñ ‡ã슜 ¹ã¦ãã ¶ãÖãé ©ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ÖÀ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ Ö½ããÀñ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò †‡ãŠ „¹ãÊãã亣㠩ããèý •ããñ Ö½ãò †‡ãŠ ‡ãŠª½ã ‚ããØãñ ¹ãÖìâÞãã¦ããè ©ããèý ƒ¶ã 25 ‚ãâ‡ãŠãò ‡ãŠãè „¹ãÊãã亣ã¾ããò ¶ãñ •ããñ Ö½ãò ãäÔãŒãã¾ãã ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò Ö½ããÀñ ãäÊㆠ¹ã¨ã‡ãŠããäÀ¦ãã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ©ããý Ö½ã¶ãñ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ´ãÀã •ã¶ã¦ãã ‚ããõÀ Ôã½ãã•ã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÊããñØããò ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ãä‡ãŠ¾ããý ¾ãÖ ¹ãƾããÔã ‡ãõŠÔãã ©ãã ƒÔã‡ãŠã ãä¶ã¥ãþ㠦ããñ ‚ãã¹ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ Öãè Êãñ¶ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ããõÀ Ö½ããÀãè ›ãè½ã ƒÔã½ãò ¹ãñÍãñÌãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ¦ããñ ¶ãÖãé ©ãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ÌããÊãñ †ñÔãñ ÊããñØã Öö ãä•ã¶Öò Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ÊãØã¦ããè Öõý ƒÔããäÊㆠֽããÀã ÖÀ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã Ôãñ •ãìü¡¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãƾããÔã Öõý ƒÔã Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ãäÊㆠֽããÀñ ¹ããÔã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠̾ãÌãÔ©ãã ¶ãÖãé Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ããÍÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ Á¹ã Ôãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ãäÖ¦ããäÞãâ¦ã‡ãŠãò ¶ãñ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ãâ•ãîÀãè ‡ãŠãè ½ãìÖÀ ÊãØããƒÃý †ñÔãñ ÊããñØããò ¶ãñ Öãè ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ‡ãŠãè, ãä•ã¶ã‡ãŠãè ºãã¦ã Ö½ããÀñ ‚ãŒãºããÀ ½ãò ºãÖì¦ã Öãè ‡ãŠ½ã ãäÊãŒããè ØãƒÃý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ƒÔã ‚ãŒãºããÀ Ôãñ ‡ãŠÀãèºã 300 ÔãªÔ¾ã ãä•ã¶Öãò¶ãñ †‡ãŠ ÔããÊã ‡ãŠãè ÔãªÔ¾ã¦ãã Êãñ‡ãŠÀ ֽ㠹ãÀ ãäÌãÍÌããÔã •ã¦ãã¾ããý ‚ãã•ã ƒ¶Öãé Ôãºã‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠ÔãÖã¾ã¦ãã Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÞãÊã ÀÖã Öõý ‚ãã¹ã ªñŒã¦ãñ ÖãòØãñ ãä‡ãŠ ãäÌã—ãã¹ã¶ã ¦ããñ ƒÔã½ãò ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãé Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠƒÃ ÌããäÀÓŸ ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÊãñŒã ãäÊãŒã‡ãŠÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ã¹ã¶ãã ¾ããñØãªã¶ã ã䪾ããý ƒÔã ‚ãâ‡ãŠ ‡ãñŠ ´ãÀã Ö½ã ÖÀ „Ôã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠã ‚ããä¼ã¶ã⪶㠇ãŠÀ¦ãñ Öö ãä•ãÔã¶ãñ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãƾããÔã ½ãã¶ãã ‚ããõÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠãñ Ö½ãñÍãã ãä‡ãŠÔããè ¶ã ãä‡ãŠÔããè ¹ã Ôãñ ½ãªª ¹ãÖìâÞããƒÃý ¾ãñ ÔããÀñ ÊããñØã ‚ããä¼ã¶ã⪶㠇ãñŠ ¹ãã¨ã Ööý ƒ¶ã Ôã¼ããè ÊããñØããò ‡ãŠã ÔãÖ¾ããñØã ãä½ãÊã¦ãã ÀÖñØãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÞãÊã¦ãã ÀÖñØãã, †ñÔããè Ö½ããÀãè ‚ããÍãã Öõ ‚ããõÀ Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ¾ãÖ Ìããªã ¼ããè Öõ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò ½ãÖ ‚ã¹ã¶ãñ Ôãâ‡ãŠÊ¹ã Ôãñ ¶ãÖãé ãä¡ØãòØãñ ‚ããõÀ ãä•ãÔã ½ã‡ãŠÔ㪠Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÍãìÁ ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ „Ôã ½ã‡ãŠÔ㪠Ôãñ ‡ãŠ¼ããè Ôã½ã¢ããõ¦ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀòØãñý ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãŠãñ 25Ìãò ‚ãâ‡ãŠ ‡ãŠãè Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†âý mebHeeokeÀer³e ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìããñ ŒãÀã說ãÀ ‡ãŠãè ¶ãã¹ãÔã⪠‡ãŠãñ Öãè ‚ã¹ã¶ããè ¶ãã¹ãÔã⪠½ãã¶ã¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ÊãØã¦ãã Öõ, ›ãƒ½Ôã ‚ãã¹ãŠ ƒâã䡾ãã ¾ãã ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã, ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ÌããÊããè ¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãŠãè ºãã›Êããè ‡ãŠãñ œã¹ãòØãñ ¶ãÖãé, ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãéý Öãâ Ìããñ ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ãäÌã— ãã¹ã¶ã œã¹ãòØãñ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¹ãü¤¶ãñ ÌããÊãñ ØãÆãև㊠‡ãŠãÀ ŒãÀã誦ãñ Öö, ¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãŠãè ºãã›Êããè ¶ãÖãéý ‚ãØãÀ ֽ㠂ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñÞã¦ãñ Öö ¦ããñ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãñ ã䪽ããØã ½ãò ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã‡ãŠã ‡ã‹¾ãã •ãÌããºã Öõ, ãä•ãÔã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¹ãÆñÔã ŒãºãÀ ãäÊãŒã¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ãã ֽ㠄Ôã‡ãŠãè ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ƒÔã‡ãŠãè ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠã¾ãªã ¶ãÖãé Öõý ªîÔãÀñ ̾ãã¹ããÀ ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‚ãŒãºããÀ ¼ããè ¹ãõÔã㠇㊽ãã ÀÖãè Öõý ƒÔããäÊㆠÌããñ ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ Êãì¼ãã¦ããè Öõ, ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠã ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠã¾ãªã ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ªîÔãÀñ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ŒãºãÀ ãäÊãŒãñ, •¾ããªã¦ãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ãä֦㠇ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÞãì¶ããõ¦ããè ©ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ ƒÔã Ü㛶ãã ‡ãŠãñ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ¼ããè ãäÊãŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ ©ãñ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ãä‡ãŠ ‡ãõŠÔãñ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã ÍãÖÀ ‡ãñŠ ‚ããõÀ ‡ãŠãÀ ½ãò ÞãÊã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ‚ãããä©ãÇ㊠¾ããñØãªã¶ã ªñ ÀÖñ Ööý ‚ãØãÀ ãäºã¶ãã ¹ãì¶ãÌããÃÔã ãä‡ãŠ† „¶ã‡ãŠã ÜãÀ ¦ããñü¡òØãñ ¦ããñ •ããñ ÊããñØã ÍãÖÀ ‡ãñŠ ‚ãããä©ãÇ㊠„¸ããä¦ã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõ, Ìããñ Ôããè£ãã-Ôããè£ãã ÍãÖÀ ‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠„¸ããä¦ã ‡ãŠã ¼ããÀãè ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öõý ‚ãã¹ã ÍãÖÀ ‡ãŠã •ããèÌã¶ã ‚ããÔãã¶ã ‡ãŠãè ºã•ãㆠ½ãìãä͇ãŠÊã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ƒÔãÔãñ ‡ãŠãÀ ÞãÊãã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠã •ããèÌã¶ã ¼ããè Ôããè£ãã-Ôããè£ãã ¹ãƼãããäÌã¦ã ÖãñØããý ¾ãÖ †‡ãŠ œãñ›ã Ôãã „ªãÖÀ¥ã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôã½ããÞããÀ ‡ãŠãñ †ñÔãñ ¼ããè ¹ãñÍã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ããý ½ãö ¹ãÆñÔã ‡ãŠãè ¦ãã‡ãŠ¦ã ¹ãÀ ãäÌãÍÌããÔã ÀŒã¦ãã Öâî, ¾ãÖ ¼ããè ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãã Öîâ ºãÖì¦ã ÔããÀñ Ôã½ã¢ãªãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Öö, ¦ããñ ŒãºãÀ ‡ãŠãñ ƒÔã ¦ãÀÖ ãäÊãŒã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ •ãØãÖ ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠý ªîÔãÀñ Í㺪ãò ½ãò ƒÔã ‚ãããä›Ã‡ãŠÊã ‡ãŠãñ ãäÊãŒã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ •ããñ Ôã¹ã¶ãã ªñŒãã ©ãã, ¾ãÖ Ôã¹ã¶ãã ¶ãÖãé ÀÖñØãã, ‚ããõÀ †‡ãŠ ã䪶ã ÔãÞã½ãìÞã ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ŒãºãÀãò ‡ãŠãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãä֦㠽ãò ¹ãñÍã ‡ãŠÀñØããý -ãäªÊããè¹ã ãä¡Ôãî•ãã ‡ã슜 ÔããÊããò ¹ãÖÊãñ ½ãö¶ãñ ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãñŠ ½ãìŒã¹ãðÓŸ ½ãò ¾ãÖ ¹ãü¤ã ©ãã •ãʪãè Öãè ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã Êãヶ㠂ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ •ãõÔãñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã Ôãì‡ã㠇ãŠãè ¶ããéª Ôããñ ¹ãã†âØãñ, ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ›È‡ãŠ ‡ãŠãè ÞããèŒã¦ããè Öãù¶ãà ‚ããõÀ ¦ãñ•ã À¹ã‹¦ããÀ ÌããÊããè Øãããäü¡¾ããò Ôãñ ¼ããè œì›‡ãŠãÀã ãä½ãÊã •ãã†Øããý ÊããñØããò ‡ãŠãè ãä•ãâªØããè ÔãìÀãäàã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ÒãäÓ› Ôãñ ºãðÖ¶½ãìâºãƒÃ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã (ºããè.†½ã.Ôããè.), ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã (›ÈõÌãÊÔã) Ôãâºãâãä£ã¦ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý ½ãì¢ãñ ½ãã¹ãŠ ‡ãŠãèãä•ã†, ¾ãÖ ÍãñŒããäÞãÊÊããè •ãõÔãã ŒÌããºã ©ãã, ªÀ‚ãÔãÊã „Ôã ÔãìºãÖ ½ãö¶ãñ •ããñ ¹ãü¤ã ©ãã, ÌãÖ ‡ã슜 ƒÔã ¦ãÀÖ ©ãã, ``‚ãºã ‚ãã¹ã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã Êãヶ㠂ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ ¹ãÀ ‚ããÀã½ã Ôãñ Øããü¡ãè ÞãÊãã ¹ãã†âØãñý ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã ‡ãñŠ ã䪶㠂ãºã ÞãÊãñ ØㆠÖöý ‡ãŠãñƒÃ ºãÞÞãã ¾ãã Àã¦ã ½ãò ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ Ôããñ¾ãã Öì‚ãã ‡ãŠãñƒÃ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Øããü¡ãè ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãìŠÞãÊãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã ‡ãŠãñ ÔãÀÊã, ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºããè. †½ã. Ôããè. ¶ãñ Ôãü¡‡ãŠ ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ Àãñ•ãØããÀ ÌããÊãñ àãñ¨ã ½ãò ºãÔãã¶ãñ ‡ãŠã ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ãã Öõ, ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ºãã膽ãÔããè À¹ã‹¦ããÀ ¹ãÀ ‚ãâ‡ãìŠÍã ÊãØãã¦ãñ Öì† ƒÔãñ 5 ãä‡ãŠ.½ããè. ¹ãÆãä¦ã Üãâ›ñ ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ‡ãðŠ¹ã¾ãã ½ãì¢ãñ ªìºããÀã ½ãã¹ãŠ ‡ãŠÀò, ªÀ‚ãÔãÊã ¾ãÖ ¼ããè Ôã¹ã¶ãñ ½ãñâ Œ¾ããÊããè ¹ãìÊããÌã ¹ã‡ãŠã¶ãñ •ãõÔãã Öãè ©ãã, ‚ãÔãÊã ½ãò •ããñ ½ãö¶ãñ ¹ãü¤ã ©ãã, ÌãÖ ‡ã슜 ƒÔã ¦ãÀÖ ©ãã, ‚ãºã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã ÊããƒÃ¶ã ‚ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ ¹ãÀ ‚ããÀã½ã Ôãñ Øããü¡ãè ÞãÊãã ¹ãã†âØãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¢ããñ¹ããäü¡¾ããò Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã‡ãŠÀ ÞããèŒã¦ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã Ôãñ ¼ããè ãä¶ã•ãã¦ã ãä½ãÊã •ãã†Øããè, Ôãü¡‡ãŠãò ‚ããõÀ ¹ãヹã Êãヶ㠇ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ºããè. †½ã. Ôããè. ¶ãñ ‚ããÌããÔããè¾ã àãñ¨ã ½ãò Ô©ãã¶ããâ¦ããäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ãäÌãÞããÀ ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ƒÔã ºããÀ ¾ãÖ ‡ãŠãñƒÃ ŒÌããºã ¶ãÖãé, ºããäʇ㊠ÔãÞÞããƒÃ ©ããè, ƒÔã ¹ãÀ •ãÀã £¾ãã¶ã ‡ãŠãèãä•ã†, ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã †‡ãŠ Í㺪 ½ãì¢ãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ¹ãÀñÍãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã ÀÖã ©ãã, ÌãÖ ©ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ, ¾ãããä¶ã ãä‡ãŠÔã‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ, Ôãã¹ãŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ‡ãŠÖã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ „¶ã ÊããñØããò ‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ ‡ãŠ¦ãƒÃ ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, •ããñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¦ãñ Öö ¾ãã ãä¹ãŠÀ ãä•ã¶ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ ÞããèŒã¦ãñ ãäÞãÊÊãã¦ãñ ¹ãㆠ•ãã¦ãñ Ööý ¾ãÖ ãäÀ¹ããñ›Ã „¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÊãŒããè ØãƒÃ Öõ, •ããñ ‡ãŠãÀ Ôãñ „¹ã¶ãØãÀãò Ôãñ ªãäàã¥ã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ‚ãã¦ãñ-•ãã¦ãñ Ööý„¶ã‡ãŠãñ Ìããñ ãäÞãâ¦ãã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¾ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠÖãé „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ÀãÔ¦ãñ ½ãò ¶ã ‚ãã •ãã†âý ãäÀ¹ããñ›Ã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ ½ãö¶ãñ ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ½ãò ‡ã슜 ÊããñØããò Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠãèý Ê㡇ãŠãò ‡ãñŠ Ôã½ãîÖ ½ãò †‡ãŠ ¶ãñ ¦ãü¡‡ãŠ ‡ãŠÀ •ãÌããºã ã䪾ãã ``ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãŠã ¹ã㟇㊠ÌãØãà ÌãÖãè Öõ, •ããñ ‡ãŠãÀãò ½ãò ºãõŸ‡ãŠÀ ƒ¶ã Ôãü¡‡ãŠãò ½ãò Üãî½ã¦ãã Öõý ÌãÖ ¶ãÖãé •ããñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¦ãñ Ööý'' ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠‡ãŠãñ ¾ãÖ ºãã¦ã ¹ã¦ãã Öõ, ¾ãÖãè Ìã•ãÖ Öõ ãä‡ãŠ „Ôã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ãäÞãâ¦ãã •ã¦ããƒÃ Öõý ƒÔã‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ãäÌãÞããÀ¹ãîÌãÇ㊠¹ãü¤ò ¦ããñ ÔããñÞãòØãñ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ãäÀ¹ããñ›Ã Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, •ãõÔãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ ½ãñÀã ¹ãÖÊãã ŒÌããºã ©ãã, ãä¶ããäÍÞã¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀ „¶Öò Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ŒãñÊã¦ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ºã•ãã†, ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¡ÈãƒÌãÀ ‡ãŠãè ãåÞã¦ãã •¾ããªã ÀÖ¦ããè Öõý ƒÔããäÊㆠÌããñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ØãÆãÖ‡ãŠãò ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã •¾ããªã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ¾ãÖ ãä‡ãŠÔããè ªìãäÌã£ãã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¶ãÖãé Öõ, Ö½ã ÔããñÞã¦ãñ ©ãñ ãä‡ãŠ ¹ãÆñÔã ÊããñØããò Ôãñ ÔãÀãñ‡ãŠãÀ ÀŒã¦ãñ Öì† ÌãÖãè ŒãºãÀ œã¹ã¦ãã Öõ •ããñ ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ÌãÖ „Ôããè ŒãºãÀ ‡ãŠãñ œã¹ã¦ããè Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠã ¦ããÊÊãì‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ØãÆãÖ‡ãŠãò Ôãñ Öãñ¦ãã Öõ, ãäÊãÖã•ãã †ñÔãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãã Êãã•ã½ããè ©ãã, •ããñ ãä‡ãŠ Àãñ•ãã¶ãã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã ÊããƒÃ¶ã ‚ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ Ôãñ Øãì•ãÀ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ †‡ãŠ Ôãã½ãâ¦ãÌããªãè ÔããñÞã Öõ? ‡ã‹¾ãã ƒÔãÔãñ ºãÞãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ãã, Íãã¾ãª ¶ãÖãéý ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã ¹ãõÔãã •¾ããªã¦ãÀ ãäÌã— ãã¹ã¶ããò Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¦ãã Öõ, ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ ‡ãŠãè ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ŒãºãÀ ½ãò ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé ÀÖ¦ããè Öõý ãä•ãÔãÔãñ ‡ãŠãè ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã „¶ãÔãñ ªîÀ ÞãÊãñ •ãã†âý †‡ãŠ ãä¶ããä¼ãÇãŠ, Ô¹ãÓ›Ìããªãè ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ ¶ãñ †‡ãŠ ºããÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ, ãäÌã²ãããä©ãþããò, ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ÀãñÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã¾ãã „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã, ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ã㟇㊠¾ãã ØãÆãև㊠„¹ãÊ㺣㠇ãŠÀÌãã¶ãã Öõý'' ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ÌãÔ¦ãì‚ããò ‡ãŠãñ ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, „¶ã‡ãŠãè ÔãÞÞãñ Ôã½ããÞããÀãò ½ãò ‡ãŠãñƒÃ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãñÀñ Ôã¹ã¶ããò ‡ãŠã ½ããèã䡾ãã
  7. 7. 7efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 Øããâ£ããè Ôãñ Øããâ£ããè ¦ã‡ãŠ ÖãÊã Öãè ½ãò ªñÍã ‡ãŠãè `Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè' ¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ „Ôã Ìã£ããà àãñ¨ã ½ãò ÔãñÌãã ÀõÊããè ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠãè •ãÖã⠇㊼ããè `¹ãîÌãà Øããâ£ããè' ‡ãŠãè ‡ãŠ½ãÃÔ©ãÊããè Öì‚ãã ‡ãŠÀ¦ããè ©ããèý ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ¶ãñ •ãÖãâ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããñ•ãÔÌããè ãäÌãÞããÀãò ‚ããõÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã¦ãã ‡ãñŠ ÞãÊã¦ãñ •ã¶ã Ôãã½ã㶾㠇ãŠãñ ‚ããâªãñãäÊã¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ÊããñØã ÔÌã¾ãâ Ìã£ããà ½ãò ãäŒãÞãñ ÞãÊãñ ‚ãã†, ÌãÖãé ÖãÊã Öãè ½ãò Ôãâ¹ã¸ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè ÀõÊããè ½ãò À㕾㠇ãñŠ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãŠãñ 2 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãŠãè ãäÀÍÌã¦ã ªñ¶ããè ¹ãü¡ãè ¦ãããä‡ãŠ ¼ããü¡ñ ‡ãŠãè ¼ããè¡ Ôãñ ãäªÊÊããè ŒãìÍã Öãñ •ãã¾ãñ ‚ããõÀ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Øããâ£ããè •ã¾ãâ¦ããè ‡ãñŠ „¹ãÊãà¾ã ½ãò ``Øããâ£ããèãäØãÀãè'' ‡ãŠã ¤ãòØã Ôã¹ãŠÊã Öãñ ‚ããõÀ Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ¹ãÆÔã¸ã Öãñ •ãã†âý ¾ãÖãè ¹ãŠ‡ãÊ Öõ ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ‚ããõÀ ‚ãã•ã „¶ã‡ãñŠ ´ãÀã Ôã½ããä©ãæã Ô㦦ãã£ããÀãè ¹ãã›ãê ‡ãŠãè ÔããñÞã ½ãòý ‚ãã•ã ¦ã‡ãÊ ¦ããñ ÌãÖãè ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔãÖãè ãäÌã‡ãŠãÔã ¦ã¼ããè ÖãñØãã •ãºã „Ôã‡ãŠã Êãã¼ã Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãä¶ã½¶ã¦ã½ã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ Œãü¡ñ ̾ããä‡ã‹¦ã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãñ, ãä‡ã⊦ãì ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ‡ãŠãñ ƒÔã ‚ãÌã£ããÀ¥ãã ‡ãŠã ½ãìŒããõ›ã ¹ãÖ¶ã‡ãŠÀ ãä¶ã½¶ã¦ã½ã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ Œãü¡ñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ãäÔã¹ãÊ Êãã¦ãò ½ããÀãè •ãã ÀÖãè Öö ãä‡ãŠ ¾ãÖ „Ôã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ ¼ããè ãä•ã-ãè ¤ãèŸ Ôãã½ã㶾㠕ã¶ã Œãü¡ã ‡ã‹¾ããò Öõ? Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ¶ãñ ƒÔã Ìã‡ã‹¦ã †‡ãŠ ¶ããÀã ã䪾ãã-``û‡ãŠãúØãÆñÔã ‡ãŠã Öã©ã, ØãÀãèºã ‡ãñŠ Ôãã©ã'' ƒÔã ¶ããÀñ ‡ãŠãñ ֽ㠾ããäª ØãÀãèºã ¢ãìØØããè ºããäÔ¦ã¾ããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã Ìã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãŠãñ ªãè ØãƒÃ ÔãÀ‡ãŠãÀãè Êãî› ‡ãŠãè œî› Ôãñ ¦ãìÊã¶ãã ‡ãŠÀò ¦ããñ ¦ãÔÌããèÀ ‡ã슜 †ñÔããè „¼ãÀ¦ããè Öõ : - 1) Ìã¡ãÊãã ½ãò ªãñ ã䪶㠹ãîÌãà 150 ¢ããñ¹ãü¡ñ £ÌãÔ¦ãá : ¹ããäÀÌããÀ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ 2) ÌãÓããà ‡ãŠãÊã ½ãò Ôãã¾ã¶ã, Øããâ£ããè ½ãã‡ãóŠ›, ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã, ¹ãÀñÊã, ªãªÀ, Üã㛇ãŠãñ¹ãÀ ƒ¦¾ãããäª àãñ¨ããò ½ãò ØãÀãèºããò ‡ãŠãè ºããäÔ¦ã¾ããâ ¦ããñü¡ãè ØãƒÃý 3) ËãÊãºããØãÞãã Àã•ãã ãäÌãܶãÖ¦ããà ‡ãŠãñ ÔãìÀàãã Öñ¦ãì ªÍã‡ãŠãò Ôãñ ºãÔãñ 25 ¢ããñ¹ãü¡ãÌããÔããè ¹ã슛¹ãã©ã ¹ãÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãñ Øã†ý 4) À㕾㠇ãŠãè SRA Ô‡ãŠãè½ã ½ãò 01- 01-1995 ‡ãŠãè ¹ãã¨ã¦ãã ¦ããÀãèŒã ªãè ØãƒÃ ‚ããõÀ ƒÔã ¦ãÊãÌããÀ Ôãñ ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠã ‡ãŠ› ‚ããù¹ãŠ ÍãìÁ Öõ, ÌãÖãé ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºã¶ããƒÃ ØãƒÃ ‡ãòŠ³ãè¾ã ¶ããèãä¦ã (Àã•ããèÌã ‚ããÌããÔã ¾ããñ•ã¶ãã •ãÌããÖÀÊããÊã ¶ãñÖÁ ‚ãºãöã ãäÀ¶¾ãìÌãÊã ãä½ãÍã¶ã) ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠ›-‚ããù¹ãŠ ¡ñ› ¶ãÖãé Öõý 5) ãäªÔãâºãÀ 2005-2006 ‡ãñŠ ºããèÞã ¦ã‡ãŠÀãèºã¶ã 90 Ö•ããÀ ¢ããñ¹ãü¡ñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ¹ãÀã‰ãŠ½ã ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ½ãò Ìã¦ãýãã¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ã䪾ãã ©ããý ØããõÀ¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ 26 ãäªÔãâºãÀ 2004 ‡ãŠãñ Ôãì¶ãã½ããè ½ãò ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ãªã ½ãò ªãäàã¥ããè ¼ããÀ¦ããè¾ã ¦ã›ãè¾ã àãñ¨ããò ½ãò ¦ãºããÖãè ½ãò ¹ãƼãããäÌã¦ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãîÀãè ªìãä¶ã¾ãã Ôãñ ½ãªª ‚ãã¾ããè, ãä‡ã⊦ãì „Ôããè ªÀ½¾ãã¶ã ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ÞãÊããƒÃ ØãƒÃ Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ôãî¶ãã½ããè ‡ãñŠ ¦ãºããÖ ÊããñØããò ‡ãŠãè ½ãªª ¦ããñ ªîÀ, ãäÔã‡ã‹¾ããñãäÀ›ãè Øãã¡Ã ¦ãõ¶ãã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ, ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖãé, ºããäʇ㊠¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÍÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ ãä¶ãÞãÊããè ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ ¹ãü¡ã `‚ãã½ã ‚ã㪽ããè' Ëã¦ã Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‡ãŠÖãé ÌãÖãé ¹ãü¡ã ¶ã ÀÖñý ‚ãºã ‚ãヾãñ ƒÔã‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ã䪌ããƒÃ ØãƒÃ ÔãÀ‡ãŠãÀãè „ªãÀ¦ãã Ôãñ ‡ãŠÀò:- 1) ¹ãÌãƒÃ ½ãò ÖãèÀã¶ãâªã¶ããè ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãñŠ ãäÊㆠ40 ¹ãõÔãñ ¹ãÆãä¦ã †‡ãŠü¡ ‡ãŠãè ªÀ Ôãñ •ã½ããè¶ã ãäÌã¦ããäÀ¦ã ‡ãŠãè ØãƒÃ- ‡ãŠãÀ¥ã- ‡ãŠ½ã ‡ãŠãè½ã¦ã ‡ãñŠ ÜãÀ ‚ãã½ã •ã¶ã ‡ãŠãñ „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ¹ãÀâ¦ãì ÌãÖãâ ºã¶ããè ‚ãããäÊãÍãã¶ã ‡ãŠãñã䟾ããâ, ãä•ã¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ‡ãŠÀãñü¡ãò ½ãò Ööý `‚ãã½ã ‚ã㪽ããè' ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãŠãè ‡ãŠºãÆ ¹ãÀ, ‚ãºãöã Êãö¡ ÔããèãäÊãâØã †‡ã‹›-ƒâãäªÀã Øããâ£ããè ‡ãñŠ ºã¶ãã¾ãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ¦ããñü¡‡ãŠÀ ¾ãÖ Öì‚ããý ‡ã‹¾ãã ¾ãñ ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡ãè ØãƒÃ, ‡ã‹¾ãã ‚ãã½ã `‚ã㪽ããè ‡ãŠã ÜãÀ'ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãèÀã¶ãâªã¶ããè ‡ãŠãñ ºã㣾ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ºããäʇ㊠„Ôã ¹ãÀ •ãì½ããöãã ÊãØãã¾ãã Øã¾ãã 3000 ‡ãŠÀãñü¡, •ããñ ãä‡ãŠ ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ©ãã, ãä¹ãŠÀ „Ôãñ Üã›ã‡ãŠÀ ã䪾ãã 200 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ, ¾ãã¶ããè †‡ãŠ ÊããŒã ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ Êããñ ‡ãñŠ ºã㪠200 ‡ãŠÀãñü¡ ‡ãŠãè ãäÀÍÌã¦ã ½ãò ½ãã½ãÊã㠹㛠Øã¾ãã, ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè? „Ôãñ Ôã½ã¢ã ‡ãŠÖãâ, ¼ãîÊã •ãã¾ãñØããý 2) „ÊÖãÔã¶ãØãÀ ½ãò ºã¶ããè 855 Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãŠãè ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ºããù½ºãñ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ã䪾ãã, „Ôã Ôã½ã¾ã •ãºã 2005 ½ãò ½ãìâºãƒÃ ½ãò ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠãñ ‚ãÌãõ£ã ºã¶ãã‡ãŠÀ, ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ÞãÊãã¾ãñ •ãã ÀÖñ ©ãñ ‚ããõÀ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò „¦ãÀãè ``ÊããõÖ ½ããäÖÊãã'' Øããâ£ããè-½ãñ£ãã ¹ã㛇ãŠÀ ¹ãÀ ãä‰ãŠãä½ã¶ãÊã ‡ãñŠÔã ºã¶ãã¾ãñ •ãã ÀÖñ ©ãñý „Ôã Ìã‡ã‹¦ã Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ÖãƒÃ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ‡ãŠãñ ãä¶ãÀԦ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ºãñƒÃ½ãã¶ã ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãŠãñ „¹ã‡ãðŠ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ †‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ƒ¶ã Ôã¼ããè ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ããò ‡ãŠãñ ÔãâÀãäàã¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ½ãã½ãîÊããè •ãì½ããöãã ÊãØãã ã䪾ããý ‡ãŠãñ›Ã †ñÔãã Öãè ‡ãŠãñƒÃ •ãì½ããöãã ¢ããñ¹ãü¡ãò ¹ãÀ ÊãØãã ‡ãŠÀ „¶Öò ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããèý 3) ÊãÌããÔãã ½ãò Ôãõ‡ãŠü¡ãò †‡ãŠü¡ ‚ãããäªÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ‚ããä£ãØãÆãäÖ¦ã ÖìƒÃ, ãäÔãâÞããƒÃ ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò Öñ¦ãì, ºããâ› ªãè ØãƒÃý ÔÌããä¥ãý㠶ãØãÀãè-ÊãÌããÔãã ‡ãŠãñ ãä‡ã⊦ãì ¾ãÖãâ ¼ããè ‡ã‹¾ãã Öì‚ãã, ‡ã‹¾ãã ÊãÌããÔãã ‡ãŠãè ¹ããùÍã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡ãè •ãã¾ãñØããè, ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¶ã ¹ãÀ`ÍãÀª ÌãÀª' Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñãä¶ã¥ãþããäÊã¾ããÖõãä‡ãŠ`‚ã½ããèÀãò‡ãñŠ‚ããÀã½ã' ½ãò ªŒãÊã ¶ãÖãé ã䪾ãã •ãã¾ãñØãã, •ãì½ããöãã ÊãØãã‚ããñ ‚ããõÀ ÀñØãìÊãÀフ㠇ãŠÀãñý 4) Ìãñªãâ¦ãã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ ÀãÖìÊã Øããâ£ããè ¶ãñ ºã⪠‡ãŠÀã¾ãã, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã Öì‚ãã ‚ããõÀ ØãÀãèºããò ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ºãÞããƒÃ, „Ôã Øããâ£ããè ‡ãŠãñÊãÌããÔã㠇㋾ããò ¶ãÖãé ã䪌ããƒÃ ¹ãü¡¦ãã •ãÖãâ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè £ããä••ã¾ããâ Öãè ¶ãÖãé „ü¡ãƒÃ ØãƒÄ ºããäʇ㊠Àãñ•ã ŒãìÊãñ‚ãã½ã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãŠã ¹ãƇãðŠãä¦ã ‡ãñŠ ãäÌã¶ããÍã ½ãò ÊãÌããÔãã ½ãò ÊãØãã Öì‚ãã Öõý ‡ãŠÖãé ¾ãÖ ƒÔããäÊㆠ¦ããñ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ Þãì¶ããÌããè ½ããÖãõÊã ºã¶ãã¶ãã Öõ ‚ããõÀ ÀãÖìÊã ºããºãã ‡ãŠãè •ãü¡ò •ã½ãã¶ããè Ööý ¦ããñ ¾ãÖ Ôãã¹ãŠ Öõ ãä‡ãŠ ØãÀãèºã ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ãä¶ã½ããå㠕ããñ ãä‡ãŠ ½ã•ãºãîÀãè ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõ, Ìãñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖöý ‚ã½ããèÀ ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ãä¶ã½ããå㠕ããñ ãä‡ãŠ †‡ãŠ Ó㡾ãâ¨ã ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõ, Ìãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖöý Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÔããñÞã ‚ããõÀ ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠã¾ãà ¶ãÖãé Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ãªãÊã¦ã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãÖãâ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠾ãããäÞã‡ãŠã ªã¾ãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãÞããÔã Ö•ããÀ ÊãØãòØãñý ¾ããäª ‚ãã¹ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè Üããñ›ãÊãã „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ªããäŒãÊã ‡ãŠÀòØãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Íã¹ã©ã Êãñ¶ããè ÖãñØããè ãä‡ãŠ ¾ãããäÞã‡ãŠã ãä¶ãÀÔ¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠãñ›Ã ´ãÀã ¦ã¾ã •ãì½ããöãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¼ãÀ¶ãã ÖãñØããý ¹ãÀâ¦ãì ¾ãããäÞã‡ãŠã ÔÌããè‡ãŠãÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ƒÃ¶ãã½ã ‡ãñŠ ½ãìØããÊã¦ãñ ½ãò ¶ã ÀÖòý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò ½ãò ÊããŒã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Öãñ, ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ÔãÌããÊã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ã½ããè¶ã Öõ-ÔãâªñÍã Ôãã¹ãŠ Öõ, Ö½ããÀñ ¶ããèãä¦ã ãä¶ã½ããæãã‚ããò ¶ãñ ‚ãªãÊã¦ããò ‡ãŠã ªã¾ãÀã Ôãâ‡ãìŠãäÞã¦ã ‡ãŠÀ ÀŒãã Öõ ‚ããõÀ ÌããäÀÓŸ ‚ããä£ãÌã‡ã‹¦ãã Ñããè Íããâãä¦ã ¼ãîÓã¥ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¶¾ãã¾ã¹ãããäÊã‡ãŠã ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ÀâØã Ôãñ ÔãÀãºããñÀ Öõý ¾ããäª „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ºãã¦ããò ‡ãŠãñ Ö½ã ÖãÊã Öãè ½ãò ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ Øããâ£ããèÌããªãè ½ãâãä¨ã½ãâ¡Êã ‡ãñŠ SRA Ô‡ãŠãè½ã ‡ãñŠ 30% ‡ãñŠ ¹ãõŠÔãÊãñ Ôãñ •ããñü¡ñ ¦ããñ Ôãã¹ãŠ Öãñ •ãã¾ãñØãã ãä‡ãŠ SRA Ô‡ãŠãè½ã ½ãò ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Ôãֶ㠇ãŠÀãñ, ‚㶾ã©ãã ãä¶ãÞãÊãñ ¹ãã¾ãªã¶ã Ôãñ ¼ããè Êããä¦ã¾ãㆠ•ãã‚ããñØãñý ¹ãÀâ¦ãì ƒÔã ½ãâãä¨ã½ãâ¡Êã ¶ãñ ƒÔã ºãã¦ã ¹ãÀ ‡ãŠãñ›Ã ØããõÀ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ Ìã¦ãýãã¶ã Ôã½ã¾ã ½ãò Öãè ¾ãÖ ÔãÀ‡ãŠãÀ ªãñ ‚ãÊãØã- ‚ãÊãØã SRA ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã¾ãò ÞãÊãã ÀÖãè Öõ, ãä•ãÔã½ãò †‡ãŠ ÌãÊ¡Ã ºãö‡ãŠ ‡ãŠãè SRA Ô‡ãŠãè½ã Öõ, ãä•ãÔã‡ãñŠ ¦ã֦㠇ãŠãñƒÃ ‡ãŠÀ ‚ãù¹ã¡ñ› ¶ãÖãé Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †ñÔãã ÌãÊ¡Ã ºãö‡ãŠ ‡ãŠã ªºããÌã Öõý ƒÔã Ô‡ãŠãè½ã ½ãò 2250 ‡ãŠÀãñü¡ ‡ãŠã ‡ãŠ•ãà À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãä½ãÊãã Öõ, •ãºããä‡ãŠ ‡ãŠÀãèºã 12000 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ›ãè¡ãè‚ããÀ ‡ãŠãè ºãâªÀºããâ› 4500 ‡ãŠÀãñü¡ Á. ‡ãŠãè ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò Öãñ ØãƒÃý ‡ã‹¾ãã ƒÔã 2250 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠ•ãà ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Ìãã‡ãŠƒÃ ©ããè, •ãºã „Ôã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ƒ¦ã¶ããè ‡ãŠ½ããƒÃ Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ ¼ããè ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ãŠ•ãà 9% º¾ãã•ã ªÀ Ôãñ ‚ãØãÊãñ 20 ÌãÓããô ½ãò Þãì‡ãŠã¶ãã Öõý ªîÔãÀãè SRA ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè½ã¦ããè •ã½ããè¶ãò ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãè ãä¦ã•ããñãäÀ¾ããò ½ãò •ãã ÀÖãè Öõ, ƒÔã ¶ãã½ã ¹ãÀ ãä‡ãŠ ØãÀãèºããò ‡ãŠã „®ãÀ Öãñ, ãä‡ã⊦ãì ƒÔã SRA Ô‡ãŠãè½ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ¹ãÖÊãñ ¦ããñ ØãÀãèºããò ‡ãŠãè œâ›ãƒÃ Öãñ¦ããè Öõ, ºã㪠½ãò ºãÞãñ Öì† ØãÀãèºã ÌãÓããô ½ã‡ãŠã¶ã ‡ãŠã Ôã¹ã¶ãã ªñŒã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔ½ã¦ã Ôãñ ½ã‡ãŠã¶ã ãä½ãÊãã ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ½ãò›ñ¶ãòÔã ¶ãÖãé ªñ ¹ãã¦ãñ, ¶ã¦ããè•ãã, ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ‡ãñŠ ºããÖÀ ¹ãÊãã¾ã¶ã, Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãñ ½ãìâºãƒÃ `Ôã¹ã¶ããò ‡ãŠãè ¶ãØãÀãè' •ããñ ºã¶ãã¶ããè Öõ ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ‚ãºã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãè ¹ããñÊã ŒããñÊã SRA Ô‡ãŠãè½ã ñãâ ‡ãŠãè ¦ããñ 30% ‡ãŠãè ªãèÌããÀ ½ãò ãä•ãâªã Þãì¶ãÌãã ã䪾ãñ •ãã‚ããñØãñý ¾ãÖ ¦ãìØãÊã‡ãŠãè ¹ãŠÀ½ãã¶ã ¶ãÖãé ¦ããñ ‡ã‹¾ãã Øããâ£ããè ‡ãŠã ‚ãÀ½ãã¶ã Öõ? ƒÔããäÊㆠ¾ãÖ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè ½ããâØã Öõ, ‚ãºã ºããÀ-ºããÀ Øããâ£ããè ¶ãÖãé ‚ãã†âØãñ, ½ãì¸ãã ¼ããƒÃ ‡ãŠã Øããâ£ããè ½ãÖ•ã ªãñ ¹ããèÔã Öõý Øããâ£ããè ‡ãŠãñ •ããñ ÔÌã¾ãâ ½ãò „¦¹ã¸ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ †‡ãŠ•ãì› Öãñ‡ãŠÀ Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ „¦ãÀ¶ãã ÖãñØãã, †‡ãŠ ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ÔãâØãÆã½ã ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã, Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ‚ãÔãÊããè Øããâãä£ã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãã ÖãñØãã, ¦ã¼ããè ¾ãÖ ª½ã¶ã Þã‰ãŠ Á‡ãñŠØããý Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè Ôãã‡ãŠãÀ ƒâÔãã¹ãŠ ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè, ‚ãªãÊã¦ããò ¶ãñ ‡ãŠãÊããè ¹ããä›á›¾ããâ ºããâ£ã ÀŒããè Öõ, ‚ããÍãã ‡ãŠãè ãä‡ãŠÀ¥ã ÔÌã¾ãâ •ããØãðãä¦ã ½ãò Öãè Öõ, •ããñ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ãヶãñ ½ãò ã䪌ã ÀÖã Öõ, ¾ããäª ‚ãºã ¼ããè ¶ã Ôãâ¼ãÊãñ ¦ããñ ªñÀ Öãñ •ãã†Øããèý ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ºã¶ãã½ã ãäÌã‡ãŠãÔã Àã•ã ‡ã슽ããÀ ‚ãÌãÔ©ããè ¾ãñ Öõ ‚ãã•ã ‡ãñŠ Øããâ£ããè ‡ãŠãè

×