9 r angi pizik dulaan

Shagaishuu Xoo
Shagaishuu Xoo380 em LkhaTV

9-р анги Физик. Дулаан

9-р ангийн ангийн Физикийн даалгавар
1. Бодис хатуу төлвөөс шингэн төлөвт шилжих үзэгдлийг ............ гэдэг. Бодисууд тодорхой температурт
хайлах бөгөөд энэ температурыг .......................... .........................гэнэ.
A. уурших, хайлах ба уурших температур B. конденсацлах, хайлах ба царцах температур C. хайлах,
хайлах ба царцах температур D. сублимацлах, хайлах ба царцах температур 2. Бүх бодис хайлах
температуртаа шингэн төлвөөс эргэж хатуу төлөвт шилждэг. Шингэн төлвөөс хатуу төлөвт шилжих
үзэгдлийг ........................гэнэ.
A. Царцах B. конденсацлах C. хайлах D. сублимацлах
3. Бодисын хайлах ба . . . . . . . . . . температур ижил, уурших ба . . . . . . . . . . . температур мөн . . . . . . . .
байна.
A. Царцах, конденсацлах, ижил B. Буцлах, сублимацлах, ижил C. Конденсацлах, царцах, ижил D.
сублимацлах, буцлах, ижил
4. Эмнэлгийн багаж ариутгах температур 473 °К бол Фаренгейтийн хуваариар илэрхийлнэ үү? A. 3600F B.
3920F C. 2000F D. 2600F
5. Аль нь бодис уурших процессын томьёо вэ?
A. Q = mλ B. Q = - mλ C. Q = mr D. Q = - mr
6. Хайлах температурт байгаа 500 гр масстай төмрийг хайлуулахын тулд хичнээн хэмжээний дулааны
энерги шаардлагатай вэ?
Төмөрний хайлахын хувийн дулаан 270кЖ/кг
A. 135кЖ B. 210кЖ C. 420кЖ D. 540кЖ
7. Эрдэнэт үйлдвэрт 200С температурт байгаа 500 кг зэсийг хайлах температуртай болтол халаасны
дараа бүрэн хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийн тоо хэмжээг тооцоол. Зэсийн хайлах
температур 15350C, хувийн дулаан багтаамж 0,4кЖ/кг*0C, хайлахийн хувийн дулаан нь 180кЖ/кг.
A. 303000кЖ B. 90000кЖ C. 393000кЖ D. 213000кЖ
8. 200 гр масстай зэс халбагыг 23 0С- 273 0С хүртэл нь гал дээр барьж халаасан бол зэс халбага ямар
хэмжээний дулааны энерги авсан бэ? /Зэсний хувийн дулаан шингээлт 880Ж/кг*0C/ A. 13кЖ B. 15кЖ C.
44кЖ D. 17кЖ
9. Алтны дархан 30 гр алтаар бөгж хийхийн тулд мөнгийг 25 0С байхаас нь эхлэн халаасан байна. Халааж
эхэлсэнээс хойш 487.5 Ж дулааны энерги зарцуулсан бол хэдэн цельс хүртэл нь халаасан бэ?/Алтны
хувийн дулаан шингээлт 0.129гЖ/0C A. 1000C B. 800C C. 100C D. 700
10. 1 л буцалсан усыг тасалгааны температуртай болтол нь хөргөхөд ямар хэмжээний дулаан энерги
алдагдах вэ? A. 336кЖ B. 315кЖ C. 136кЖ D. 1,365к
11. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2 кг масстай мөс байв. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2
кг масстай мөс байв. 0 0С – с 100 0С температуртай болохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги
шаардлагатай вэ? /Усны хувийн дулаан шингээлт 4200 Ж/кг0C A. 840 кЖ B. 480 кЖ C. 680 кЖ D. 105 кЖ
12. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2 кг масстай мөс байв. 100 0С температуртай байгаа ус бүрэн
уур болохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатайг тооцоолно уу? /усны ууршихын
хувийн дулаан 2260 кЖ/кг/ A. 4520 кЖ B. 6720 кЖ C. 680 кЖ D. 105 кЖ
13. Зэс саваан дээр лааны тосоор наалдуулж тогтоосон жижиг хадаасуудыг зурагт харуулжээ.
a. Дулааны энерги тархах чиглэлийг зурна уу?
b. Аль хадаас түрүүлж унасан бэ?...............................
c. Хадаасуудын унах дарааллыг бичнэ үү?
............. 2. ............ 3. ............ 4. .............
14.Дараах зургийг ажиглаарай.
a. Физикийн үүднээс ямар ямар үзэгдэл болж байгааг тоочин бичнэ үү?
.......................................................
.......................................................
b. Яагаад дээрх зурганд чиний бичсэн үзэгдлүүд явагдаж байна вэ?
......................................................................................................................................................
........................................................................................
c. Нэг үзэгдлийг сонгон авч физик үндэслэлтэйгээр тайлбарлана уу?
....................................................................................................................
15.Биетийг газрын гадаргаас эгц дээш 50 м/с анхны хурдтайгаар харвав. Агаарын
эсэргүүцлийг тооцохгүй. 10м/с гэж тооцно.
а ) Координатын “у” тэнхлэг эгц дээш чиглэсэн. Биетийн анхны координат 0 . Биетийн
координат хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийг бичнэ үү.
b) Биет 2 с хугацаанд хөөрөх өндрийг тооцоолно уу.
с) Хөдөлгөөний эхний 5 с хугацаанд харгалзах хурд хугацааны хамаарлын графикийг
зурна уу.
d) Биетийн хөөрөлтийн хамгийн их өндрийг тооцоолно уу.
e) Биетийг харваснаас хойш буцаж унах хугацааг тооцоолно уу.
f) 0.1 кг масстай биетийг харваснаас хойш 3 с хугацааны дараа
i. биетийн кинетик энергийн утгыг тооцоолно уу.
ii. биетийн потенциал энергийн утгыг тооцоолно уу.
16.1,5т масс б¿õèé òîîñãîí çóóõûã 10
0
Ñ-ààñ 20
0
Ñ õ¿ðòýë õàëààõàä ÿìàð äóëààí çàðöóóëàõ
âý? (1. 1320кЖ, 2.13200кЖ, 3. 132∙10
4
Ж, 4. 132∙10
2
Ж)
17. 200 г масстай хөнгөн цагаан жижигхэн тогоон дотор 1,5 л усыг 20
0
С-аас буцлах хүртэл
халаахад ямар дулаан шаардлагатай вэ? (1. 518,7кЖ, 2.518,7Ж, 3. 5187∙10
3
Ж, 4.
5187∙10
2
)
18. 800 г масс бүхий хөнгөн цагаан саван дотор 5л эзэлхүүнтэй усыг 10
0
С-аас буцлах хүртэл
халаав. Сав, ус хоёрыг халаахад ямар хэмжээний дулаан зарцуулав? (1956,24кЖ)
19.0,5л эзэлхүүн бүхий ус, 500г масстай цагаан тугалга, 2см
3
эзэлхүүн бүхий мөнгө,
0,5м
3
эзэлхүүнтэй болд, 0,2т масстай гуулийн температурийг тус тус 1
0
С-аар халаахад
ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (2,1кЖ, 125Ж, 5,25Ж, 1950кЖ, 76кЖ)
20.Буцалгамал ус бүхий шилэн аяга (250см
3
) 14
0
С хүртэл хөрөхдөө ямар хэмжээний дулаан
алдах вэ? (1. 90,3кЖ, 2. 903кЖ, 3. 903∙10
3
Ж, 4. 903Ж )
21. 60м
3
эзэлхүүн бүхий тасалгаан доторхи агаарыг 10
0
С-аас 20
0
Схүртэл халаахад, ямар
хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (1. 774кЖ, 2. 77,4кЖ, 3. 774∙10
2
Ж 4. 774∙10
4
Ж)
22.3 л багтаамж бүхий халуун савыг буцалгасан усаар дүүргэв. Түүн доторх усны
температур хоногийн дараа 77
0
С хүртэл буурав. Усны дотоод энерги ямар хэмжээгээр
өөрчлөгдсөн бэ? (295,8кЖ-аар хорогдов)
 Q = mc∆t
0
(ж)
 m – биеийн масс (кг)
 с – бодисын хувийн дулаан шингээлт (ж/кг
0
с)
 ∆t
0
– температурын өөрчлөлт (
0
c)
 t
0
– эцсийн температур (
0
c)
 t
0
– эхний температур (
0
c)
 Q= mλ (ж)
 λ – бодисын хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)
 Q= mr (ж)
 r – бодисын уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)
 Q = mq (ж) q – Түлш шаталтын хувийн дулаан
 c, λ,r,q-ийн утгуудыг хүснэгтээс авна
660
0
Мөнгөн ус -39
0
Хөнгөн цагаан 920 Нафталин 1300
Ус 4200 Мөнгөн ус 140
Төмөр 460 Спирт 2500
Керосин 2100 Шил 840
Тоосго 880 Цайр 380
Гуйль 400 Болд 500
Мөс 2100 Ган 460
Тос ургам 1700 Хар тугалга 140
Зэс 400 Цагаан
тугалга
250
Вольфрам 5600 Никель 460
Мод 2730 Сүү 3950
Төмөр 1535
0
Мөнгө 960
0
Алт 1063
0
Спирт -114
0
Мөс 0
0
Болд 1500
0
Зэс 1085
0
Цайр 420
0
Нафталин 80
0
Хар тугалга 327
0
хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)
Хөнгөн цагаан
Хөнгөн цагаан 3,9 ∙ 10
5
Мөнгөн ус 0,88∙ 10
5
Төмөр 2,7 ∙ 10
5
Мөнгө 0,84∙ 10
5
Алт 0,66 ∙ 10
5
Спирт 0,13 ∙ 10
5
Мөс 3,4 ∙ 10
5
Болд 1,2 ∙ 10
5
Зэс 1,8 ∙ 10
5
Цайр 0,98 ∙ 10
5
Нафталин 1,5 ∙ 10
5
Хар тугалга 0,25 ∙ 10
5
Уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)
Ус 2,3 ∙ 10
6
Спирт 0,9 ∙ 10
6
Мөнгөн ус 0,3 ∙ 10
6
Эфир 0,4 ∙ 10
6

Recomendados

9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимNTsets
54.5K visualizações11 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.8K visualizações15 slides
механик энерги por
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
27.9K visualizações14 slides
физик 9 жишиг даалгавар por
физик  9 жишиг даалгаварфизик  9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварtuya9994
14.6K visualizações7 slides
бодисын хувирал por
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувиралganzorig_od
10.7K visualizações7 slides
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн por
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөнChimgee Chimgee
26.2K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ажил чадал энерги por
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энергиbulgaa gs
9.2K visualizações19 slides
Tsahim hicheel 1 por
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1batgerel79
5.6K visualizações28 slides
механик ажил por
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
23.3K visualizações13 slides
PhHS12 por
PhHS12PhHS12
PhHS12E-Gazarchin Online University
5.6K visualizações10 slides
конденсатор por
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
17K visualizações28 slides
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii por
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiotgoo80
33.5K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

ажил чадал энерги por bulgaa gs
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энерги
bulgaa gs9.2K visualizações
Tsahim hicheel 1 por batgerel79
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1
batgerel795.6K visualizações
механик ажил por nsuren1
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.3K visualizações
конденсатор por bolor_chin
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin17K visualizações
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii por otgoo80
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
otgoo8033.5K visualizações
жишиг даалгавар 10 анги 2012 por Anji25
жишиг даалгавар 10 анги 2012жишиг даалгавар 10 анги 2012
жишиг даалгавар 10 анги 2012
Anji257.3K visualizações
термодинамикийн I хууль por davaa627
термодинамикийн I хуультермодинамикийн I хууль
термодинамикийн I хууль
davaa62720.4K visualizações
хадгалагдах хуулиуд por khulan_
хадгалагдах хуулиудхадгалагдах хуулиуд
хадгалагдах хуулиуд
khulan_5.7K visualizações
9 р анги цахим por ganzorig_od
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.7K visualizações
шингэний даралт por davazolko222
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
davazolko22213.5K visualizações
хөшүүргийн эргэх момент por bulgaa gs
хөшүүргийн эргэх моментхөшүүргийн эргэх момент
хөшүүргийн эргэх момент
bulgaa gs2.9K visualizações
салхи ба даралт 4 por Baterdene Solongo
салхи ба даралт 4салхи ба даралт 4
салхи ба даралт 4
Baterdene Solongo20.3K visualizações
шингэний даралт por Баяраа Х.
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
Баяраа Х.22.7K visualizações
энергийн хувирал por ulziihappy_0130
энергийн хувиралэнергийн хувирал
энергийн хувирал
ulziihappy_013016.7K visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia por Shagaishuu Xoo
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo7.4K visualizações
физикийн хичээлийн тест por Dash Oogii
физикийн хичээлийн тестфизикийн хичээлийн тест
физикийн хичээлийн тест
Dash Oogii8.8K visualizações
хатуу биеийн даралт золоо por davazolko222
хатуу биеийн даралт золоохатуу биеийн даралт золоо
хатуу биеийн даралт золоо
davazolko22210K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets10.8K visualizações

Similar a 9 r angi pizik dulaan

8 р анги por
8 р анги8 р анги
8 р ангиenhktsetseg-79
1.8K visualizações2 slides
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест por
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
281 visualizações1 slide
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест por
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
331 visualizações1 slide
бие даалт2 por
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2bachimeg0101
241 visualizações2 slides
тест por
тесттест
тестMunkhchimeg Tumurkhuyag
994 visualizações4 slides
800.mn 2013 physics a by byambaa avirmed por
800.mn   2013 physics a by byambaa avirmed800.mn   2013 physics a by byambaa avirmed
800.mn 2013 physics a by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
215 visualizações10 slides

Similar a 9 r angi pizik dulaan(15)

8 р анги por enhktsetseg-79
8 р анги8 р анги
8 р анги
enhktsetseg-791.8K visualizações
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест por Dash Oogii
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
Dash Oogii281 visualizações
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест por Dash Oogii
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
Dash Oogii331 visualizações
бие даалт2 por bachimeg0101
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
bachimeg0101241 visualizações
тарааж өгөх материал por moogii102
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материал
moogii1029K visualizações
3à òåñò por ztuu97
3à òåñò3à òåñò
3à òåñò
ztuu97609 visualizações
Anji por Anji25
AnjiAnji
Anji
Anji252.9K visualizações
тарааж өгөх материал por lhamjargal
тарааж өгөх материалтарааж өгөх материал
тарааж өгөх материал
lhamjargal870 visualizações
Dadlagin hicheel 4 por erdmon
Dadlagin hicheel 4Dadlagin hicheel 4
Dadlagin hicheel 4
erdmon7.6K visualizações
дулаан1 por nsuren1
дулаан1дулаан1
дулаан1
nsuren11.5K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets789 visualizações

Mais de Shagaishuu Xoo

Mongol khelnii zow bichgiin durem por
Mongol khelnii zow bichgiin duremMongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin duremShagaishuu Xoo
1K visualizações20 slides
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай por
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайShagaishuu Xoo
1.1K visualizações20 slides
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх por
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхБүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхShagaishuu Xoo
403 visualizações20 slides
8 r angi bieiin tamir-onol por
8 r angi bieiin tamir-onol8 r angi bieiin tamir-onol
8 r angi bieiin tamir-onolShagaishuu Xoo
3.4K visualizações16 slides
1 r angi bieiin tamir por
1 r angi bieiin tamir1 r angi bieiin tamir
1 r angi bieiin tamirShagaishuu Xoo
1.5K visualizações14 slides
12 r angi pizikiin daalgavar por
12 r angi pizikiin daalgavar12 r angi pizikiin daalgavar
12 r angi pizikiin daalgavarShagaishuu Xoo
448 visualizações5 slides

Mais de Shagaishuu Xoo(20)

Mongol khelnii zow bichgiin durem por Shagaishuu Xoo
Mongol khelnii zow bichgiin duremMongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin durem
Shagaishuu Xoo1K visualizações
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай por Shagaishuu Xoo
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
Shagaishuu Xoo1.1K visualizações
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх por Shagaishuu Xoo
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэхБүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх
Shagaishuu Xoo403 visualizações
8 r angi bieiin tamir-onol por Shagaishuu Xoo
8 r angi bieiin tamir-onol8 r angi bieiin tamir-onol
8 r angi bieiin tamir-onol
Shagaishuu Xoo3.4K visualizações
1 r angi bieiin tamir por Shagaishuu Xoo
1 r angi bieiin tamir1 r angi bieiin tamir
1 r angi bieiin tamir
Shagaishuu Xoo1.5K visualizações
12 r angi pizikiin daalgavar por Shagaishuu Xoo
12 r angi pizikiin daalgavar12 r angi pizikiin daalgavar
12 r angi pizikiin daalgavar
Shagaishuu Xoo448 visualizações
12 r angi gerliin xoerdmol shinj por Shagaishuu Xoo
12 r angi gerliin xoerdmol shinj12 r angi gerliin xoerdmol shinj
12 r angi gerliin xoerdmol shinj
Shagaishuu Xoo495 visualizações
11 r angi tsaxilgaan por Shagaishuu Xoo
11 r angi tsaxilgaan11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaan
Shagaishuu Xoo447 visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia por Shagaishuu Xoo
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo1.7K visualizações
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar por Shagaishuu Xoo
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar
10 r angi dolgion ba duu jishig daalgawar
Shagaishuu Xoo1.7K visualizações
8 r angi tsaxilgaan soronzon por Shagaishuu Xoo
8 r angi tsaxilgaan soronzon8 r angi tsaxilgaan soronzon
8 r angi tsaxilgaan soronzon
Shagaishuu Xoo1.4K visualizações
8 r angi mexanik xodolgoon por Shagaishuu Xoo
8 r angi mexanik xodolgoon8 r angi mexanik xodolgoon
8 r angi mexanik xodolgoon
Shagaishuu Xoo812 visualizações
7 r angi shalgalt 1 por Shagaishuu Xoo
7 r angi shalgalt 17 r angi shalgalt 1
7 r angi shalgalt 1
Shagaishuu Xoo3K visualizações
7 -r angiin shalgalt por Shagaishuu Xoo
7 -r angiin shalgalt7 -r angiin shalgalt
7 -r angiin shalgalt
Shagaishuu Xoo299 visualizações
7 r angi duu awia por Shagaishuu Xoo
7 r angi duu awia7 r angi duu awia
7 r angi duu awia
Shagaishuu Xoo2.3K visualizações
7 r angi bie daaj bodox bodlogog por Shagaishuu Xoo
7 r angi bie daaj bodox bodlogog7 r angi bie daaj bodox bodlogog
7 r angi bie daaj bodox bodlogog
Shagaishuu Xoo2.3K visualizações
6 r angi pizik por Shagaishuu Xoo
6 r angi pizik6 r angi pizik
6 r angi pizik
Shagaishuu Xoo1.2K visualizações
9 r angi gazarzui por Shagaishuu Xoo
9 r angi gazarzui9 r angi gazarzui
9 r angi gazarzui
Shagaishuu Xoo2K visualizações
8 r ang dasgal ajil por Shagaishuu Xoo
8 r ang dasgal ajil8 r ang dasgal ajil
8 r ang dasgal ajil
Shagaishuu Xoo915 visualizações
Tsag agaar 7 angi p por Shagaishuu Xoo
Tsag agaar 7 angi pTsag agaar 7 angi p
Tsag agaar 7 angi p
Shagaishuu Xoo514 visualizações

9 r angi pizik dulaan

  • 1. 9-р ангийн ангийн Физикийн даалгавар 1. Бодис хатуу төлвөөс шингэн төлөвт шилжих үзэгдлийг ............ гэдэг. Бодисууд тодорхой температурт хайлах бөгөөд энэ температурыг .......................... .........................гэнэ. A. уурших, хайлах ба уурших температур B. конденсацлах, хайлах ба царцах температур C. хайлах, хайлах ба царцах температур D. сублимацлах, хайлах ба царцах температур 2. Бүх бодис хайлах температуртаа шингэн төлвөөс эргэж хатуу төлөвт шилждэг. Шингэн төлвөөс хатуу төлөвт шилжих үзэгдлийг ........................гэнэ. A. Царцах B. конденсацлах C. хайлах D. сублимацлах 3. Бодисын хайлах ба . . . . . . . . . . температур ижил, уурших ба . . . . . . . . . . . температур мөн . . . . . . . . байна. A. Царцах, конденсацлах, ижил B. Буцлах, сублимацлах, ижил C. Конденсацлах, царцах, ижил D. сублимацлах, буцлах, ижил 4. Эмнэлгийн багаж ариутгах температур 473 °К бол Фаренгейтийн хуваариар илэрхийлнэ үү? A. 3600F B. 3920F C. 2000F D. 2600F 5. Аль нь бодис уурших процессын томьёо вэ? A. Q = mλ B. Q = - mλ C. Q = mr D. Q = - mr 6. Хайлах температурт байгаа 500 гр масстай төмрийг хайлуулахын тулд хичнээн хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? Төмөрний хайлахын хувийн дулаан 270кЖ/кг A. 135кЖ B. 210кЖ C. 420кЖ D. 540кЖ 7. Эрдэнэт үйлдвэрт 200С температурт байгаа 500 кг зэсийг хайлах температуртай болтол халаасны дараа бүрэн хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийн тоо хэмжээг тооцоол. Зэсийн хайлах температур 15350C, хувийн дулаан багтаамж 0,4кЖ/кг*0C, хайлахийн хувийн дулаан нь 180кЖ/кг. A. 303000кЖ B. 90000кЖ C. 393000кЖ D. 213000кЖ 8. 200 гр масстай зэс халбагыг 23 0С- 273 0С хүртэл нь гал дээр барьж халаасан бол зэс халбага ямар хэмжээний дулааны энерги авсан бэ? /Зэсний хувийн дулаан шингээлт 880Ж/кг*0C/ A. 13кЖ B. 15кЖ C. 44кЖ D. 17кЖ 9. Алтны дархан 30 гр алтаар бөгж хийхийн тулд мөнгийг 25 0С байхаас нь эхлэн халаасан байна. Халааж эхэлсэнээс хойш 487.5 Ж дулааны энерги зарцуулсан бол хэдэн цельс хүртэл нь халаасан бэ?/Алтны хувийн дулаан шингээлт 0.129гЖ/0C A. 1000C B. 800C C. 100C D. 700 10. 1 л буцалсан усыг тасалгааны температуртай болтол нь хөргөхөд ямар хэмжээний дулаан энерги алдагдах вэ? A. 336кЖ B. 315кЖ C. 136кЖ D. 1,365к 11. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2 кг масстай мөс байв. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2 кг масстай мөс байв. 0 0С – с 100 0С температуртай болохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатай вэ? /Усны хувийн дулаан шингээлт 4200 Ж/кг0C A. 840 кЖ B. 480 кЖ C. 680 кЖ D. 105 кЖ 12. Өвөл гадаа – 25 0С-ын температуртай 2 кг масстай мөс байв. 100 0С температуртай байгаа ус бүрэн уур болохын тулд ямар хэмжээний дулааны энерги шаардлагатайг тооцоолно уу? /усны ууршихын хувийн дулаан 2260 кЖ/кг/ A. 4520 кЖ B. 6720 кЖ C. 680 кЖ D. 105 кЖ 13. Зэс саваан дээр лааны тосоор наалдуулж тогтоосон жижиг хадаасуудыг зурагт харуулжээ. a. Дулааны энерги тархах чиглэлийг зурна уу? b. Аль хадаас түрүүлж унасан бэ?............................... c. Хадаасуудын унах дарааллыг бичнэ үү? ............. 2. ............ 3. ............ 4. ............. 14.Дараах зургийг ажиглаарай.
  • 2. a. Физикийн үүднээс ямар ямар үзэгдэл болж байгааг тоочин бичнэ үү? ....................................................... ....................................................... b. Яагаад дээрх зурганд чиний бичсэн үзэгдлүүд явагдаж байна вэ? ...................................................................................................................................................... ........................................................................................ c. Нэг үзэгдлийг сонгон авч физик үндэслэлтэйгээр тайлбарлана уу? .................................................................................................................... 15.Биетийг газрын гадаргаас эгц дээш 50 м/с анхны хурдтайгаар харвав. Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй. 10м/с гэж тооцно. а ) Координатын “у” тэнхлэг эгц дээш чиглэсэн. Биетийн анхны координат 0 . Биетийн координат хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийг бичнэ үү. b) Биет 2 с хугацаанд хөөрөх өндрийг тооцоолно уу. с) Хөдөлгөөний эхний 5 с хугацаанд харгалзах хурд хугацааны хамаарлын графикийг зурна уу. d) Биетийн хөөрөлтийн хамгийн их өндрийг тооцоолно уу. e) Биетийг харваснаас хойш буцаж унах хугацааг тооцоолно уу. f) 0.1 кг масстай биетийг харваснаас хойш 3 с хугацааны дараа i. биетийн кинетик энергийн утгыг тооцоолно уу. ii. биетийн потенциал энергийн утгыг тооцоолно уу. 16.1,5т масс б¿õèé òîîñãîí çóóõûã 10 0 Ñ-ààñ 20 0 Ñ õ¿ðòýë õàëààõàä ÿìàð äóëààí çàðöóóëàõ âý? (1. 1320кЖ, 2.13200кЖ, 3. 132∙10 4 Ж, 4. 132∙10 2 Ж) 17. 200 г масстай хөнгөн цагаан жижигхэн тогоон дотор 1,5 л усыг 20 0 С-аас буцлах хүртэл халаахад ямар дулаан шаардлагатай вэ? (1. 518,7кЖ, 2.518,7Ж, 3. 5187∙10 3 Ж, 4. 5187∙10 2 ) 18. 800 г масс бүхий хөнгөн цагаан саван дотор 5л эзэлхүүнтэй усыг 10 0 С-аас буцлах хүртэл халаав. Сав, ус хоёрыг халаахад ямар хэмжээний дулаан зарцуулав? (1956,24кЖ) 19.0,5л эзэлхүүн бүхий ус, 500г масстай цагаан тугалга, 2см 3 эзэлхүүн бүхий мөнгө, 0,5м 3 эзэлхүүнтэй болд, 0,2т масстай гуулийн температурийг тус тус 1 0 С-аар халаахад ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (2,1кЖ, 125Ж, 5,25Ж, 1950кЖ, 76кЖ) 20.Буцалгамал ус бүхий шилэн аяга (250см 3 ) 14 0 С хүртэл хөрөхдөө ямар хэмжээний дулаан алдах вэ? (1. 90,3кЖ, 2. 903кЖ, 3. 903∙10 3 Ж, 4. 903Ж ) 21. 60м 3 эзэлхүүн бүхий тасалгаан доторхи агаарыг 10 0 С-аас 20 0 Схүртэл халаахад, ямар хэмжээний дулаан шаардагдах вэ? (1. 774кЖ, 2. 77,4кЖ, 3. 774∙10 2 Ж 4. 774∙10 4 Ж) 22.3 л багтаамж бүхий халуун савыг буцалгасан усаар дүүргэв. Түүн доторх усны температур хоногийн дараа 77 0 С хүртэл буурав. Усны дотоод энерги ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ? (295,8кЖ-аар хорогдов)
  • 3.  Q = mc∆t 0 (ж)  m – биеийн масс (кг)  с – бодисын хувийн дулаан шингээлт (ж/кг 0 с)  ∆t 0 – температурын өөрчлөлт ( 0 c)  t 0 – эцсийн температур ( 0 c)  t 0 – эхний температур ( 0 c)  Q= mλ (ж)  λ – бодисын хайлахын хувийн дулаан (ж/кг)  Q= mr (ж)  r – бодисын уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг)  Q = mq (ж) q – Түлш шаталтын хувийн дулаан  c, λ,r,q-ийн утгуудыг хүснэгтээс авна 660 0 Мөнгөн ус -39 0 Хөнгөн цагаан 920 Нафталин 1300 Ус 4200 Мөнгөн ус 140 Төмөр 460 Спирт 2500 Керосин 2100 Шил 840 Тоосго 880 Цайр 380 Гуйль 400 Болд 500 Мөс 2100 Ган 460 Тос ургам 1700 Хар тугалга 140 Зэс 400 Цагаан тугалга 250 Вольфрам 5600 Никель 460 Мод 2730 Сүү 3950
  • 4. Төмөр 1535 0 Мөнгө 960 0 Алт 1063 0 Спирт -114 0 Мөс 0 0 Болд 1500 0 Зэс 1085 0 Цайр 420 0 Нафталин 80 0 Хар тугалга 327 0 хайлахын хувийн дулаан (ж/кг) Хөнгөн цагаан Хөнгөн цагаан 3,9 ∙ 10 5 Мөнгөн ус 0,88∙ 10 5 Төмөр 2,7 ∙ 10 5 Мөнгө 0,84∙ 10 5 Алт 0,66 ∙ 10 5 Спирт 0,13 ∙ 10 5 Мөс 3,4 ∙ 10 5 Болд 1,2 ∙ 10 5 Зэс 1,8 ∙ 10 5 Цайр 0,98 ∙ 10 5 Нафталин 1,5 ∙ 10 5 Хар тугалга 0,25 ∙ 10 5 Уур үүсэхийн хувийн дулаан (ж/кг) Ус 2,3 ∙ 10 6 Спирт 0,9 ∙ 10 6 Мөнгөн ус 0,3 ∙ 10 6 Эфир 0,4 ∙ 10 6