O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ده درس طلایی موفقیت از آلبرت انیشتین

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

ده درس طلایی موفقیت از آلبرت انیشتین

Baixar para ler offline

نبوغ انشتین در ساده سازی، جامع گرایی و ترکیب بندی حتی در قالب این متون هم قابل مشاهده است.
من سالهاست که به دنبال ساده سازی رموز موفقیت برای استفاده ی خودم و هر از چندگاهی مشتریان و دوستانی که به مصاحبت مینشینیم بوده ام. باید اقرار کنم هرگز و از هیچ فرهیخته ای مطالبی به این بلوغ و اجماع ندیده بودم. فقط یک مورد ارتباطی کم داشت که فکر کنم به دلیل عدم اجین بودن این اندیشمندان با عامه ی جامعه میباشد. بنده که یکی از شاگردان فلسفه ی بازاریابی میباشم از طرف فلسفه و منطق بازاریابی به خود اجازه دادم تا یک اسلاید به آخر اضافه کنم.
از دوستان مدیران ایران هم سپاسگزارم که بانی دریافت این سخنان به بنده ی مشتاق و نیازمند شدند.

نبوغ انشتین در ساده سازی، جامع گرایی و ترکیب بندی حتی در قالب این متون هم قابل مشاهده است.
من سالهاست که به دنبال ساده سازی رموز موفقیت برای استفاده ی خودم و هر از چندگاهی مشتریان و دوستانی که به مصاحبت مینشینیم بوده ام. باید اقرار کنم هرگز و از هیچ فرهیخته ای مطالبی به این بلوغ و اجماع ندیده بودم. فقط یک مورد ارتباطی کم داشت که فکر کنم به دلیل عدم اجین بودن این اندیشمندان با عامه ی جامعه میباشد. بنده که یکی از شاگردان فلسفه ی بازاریابی میباشم از طرف فلسفه و منطق بازاریابی به خود اجازه دادم تا یک اسلاید به آخر اضافه کنم.
از دوستان مدیران ایران هم سپاسگزارم که بانی دریافت این سخنان به بنده ی مشتاق و نیازمند شدند.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a ده درس طلایی موفقیت از آلبرت انیشتین (20)

Anúncio

Mais de Shahram Honarmayeh (17)

ده درس طلایی موفقیت از آلبرت انیشتین

 1. 1. ‫01 درس ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ، ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ام.‬ ‫ﺷﻬﺮام ﻫﻨﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻣﻮزﯾﮏ: ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎخ‬
 2. 2. ‫1. ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﻫﺴﺘﻢ"‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﻣﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد.‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮده ام.‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭼﻪ ﻣﻮرد ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ؟‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺷﻤﺎ رازي اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.‬
 3. 3. ‫2. ﭘﺸﺘﮑﺎر را ﺳﺮﻣﺸﻖ اﻣﻮر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.‬ ‫"ﻣﻦ ﻫﻮش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم ﻓﻘﻂ روي ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎن زﯾﺎدي ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺬارم"‬ ‫ﺗﻤﺎم ارزش ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.‬ ‫ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.‬
 4. 4. ‫3. ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ"‬ ‫ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺮ 2 اﺳﺐ ﺳﻮار ﺷﻮي.‬ ‫ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰ.‬ ‫ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﻓﺮاد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺮوزي و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.‬
 5. 5. ‫4. ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاب ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﻮد. ﺗﺨﯿــﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از داﻧﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ"‬ ‫آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﺗﺨﯿﻼت روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﺗﺨﯿﻞ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﻫﻮش داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ.‬ ‫آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺎن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟‬ ‫اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن درﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.‬
 6. 6. ‫5. از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ.‬ ‫"ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد"‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ، زﯾﺮك ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ام، و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ، اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺳﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ را 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.‬
 7. 7. ‫6. در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ، ﺧﻮدش ﺑﺰودي‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ"‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ راه درﺳﺖ آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.‬ ‫ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺑﺎ دﯾﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﺎري اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد.‬
 8. 8. ‫7. ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ارزش ﺷﻮﯾﺪ"‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ارزش ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﯽ را در راﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارزش ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.‬
 9. 9. ‫8. ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺷﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫"دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري دوﺑﺎره و دوﺑﺎره و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻦ"‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎري را ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ )ﮐﺎرﻫﺎي‬ ‫روزﻣﺮه( را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر و‬ ‫اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.‬
 10. 10. ‫9. ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﯾﺪ.‬ ‫"اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫اﺳﺖ"‬ ‫داﻧﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ،‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻂ داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺻﺮف ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ. دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫و دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.‬
 11. 11. ‫01. اول ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزي ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫"اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزي را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزي‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد"‬ ‫دو ﮔﺎم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ:‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزي ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ‬ ‫ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.‬ ‫ﮔﺎم دوم ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزي را از ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺎم را ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ‬
 12. 12. ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ي ﺑﻨﺪه‬ ‫اﺻﻼ ﻋﻼﻗﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻬﺮﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورم وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ‬ ‫دﯾﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ.‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ.‬ ‫در ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادش اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﯿﺰان ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‬ ‫ارزش ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺎي ارزش ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي دور و ﺑﺮﺗﺎن ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت و ﺧﻠﻖ ارزش ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ )ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﺷﻤﺴﯽ‬
 13. 13. ‫داﻧﻠﻮد اﺳﻼﯾﺪ اﺻﻠﯽ‬ http://www.4shared.com/file/vgKEqBeU/10_secrets_of_Einstein.html

×