O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sunnathintae sthaanam islaamil

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sunnathintae sthaanam islaamil
Sunnathintae sthaanam islaamil
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Semelhante a Sunnathintae sthaanam islaamil (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Sunnathintae sthaanam islaamil

 1. 1. kp¶¯nsâ Ømw ‫مكانة‬‫في‬ ‫السنة‬‫اإلسالم‬ Based on work of tUm x kzmenlv _vp ^ukm³ AÂ^ukm³ Ckveman WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. ‫ع‬ ‫إال‬ ‫عدوان‬ ‫وال‬ ‫للمتقني‬ ‫والعاقبة‬ ‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫احلمد‬‫لى‬ ‫امللك‬ ‫له‬ ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫وحده‬ ‫هللا‬ ‫إال‬ ‫إله‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وأشهد‬ ،‫الظاملني‬ ‫النبيني‬ ‫خامت‬ ‫ورسوله‬ ‫عبده‬ ً‫ا‬‫حممد‬ ‫أن‬ ‫وأشهد‬ ،‫املبني‬ ‫احلق‬‫وإمام‬ ‫تبع‬ ‫ومن‬ ‫وأصحابه‬ ‫آله‬ ‫وعلى‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ،‫املتقني‬‫بإحسان‬ ‫هم‬ ‫الدين‬ ‫يوم‬ ‫إىل‬. ‫الرحيم‬ ‫الرمحان‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. CXs{X Fsâ tcmb ]mX. n§Ä AXv ]n´p-S-cp-I. aäp-amÀ¤-§Ä ]n³]-ä- cp-Xv. Ah-sbms¡ Ahsâ (A-Ãm-lp-hn-sâ) amÀ¤-¯n n¶pw n§sf NnX-dn-¨p-I-f- bpw. n§Ä kq£-aX]men-¡p-¶-Xn-p- Å D]-tZ-iam-Wn-Xv. (A³Aw 153) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. {]hmNI∙mcpsS CSthf¡vtijw k∙mÀ¤hpw kXyaXhpw sImണ്ട് kphntijadnbn¡p¶hpw Xm¡oXpImcpw {]Imiw ÂIp¶ hnf¡pambn AÃmlp apl½Zv _n(‫)ﷺ‬sb Ab¨p, At±lw Av[XbnÂn¶v shfn¨hpw hgntISnÂn¶v tÀamÀKhpw ImWn¨v XcnIbpw hyIvXamb {]t_m[ ZuXyw F¯n¡pIbpw sNbvXp. AXnsâ cm{Xnt]mepw ]I t]msebpÅ shfn¨¯nemWv AhnSp¶v kapZmb¯nv _m¡nsh¨Xv. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. hnip² JpÀ-B--ÃmsX aäp hà hlvbpw _n (k)¡v e`n-¨n-«pണ്ടോ ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. ُ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬‫لوا‬ ِ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ ، ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ف‬‫ما‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬َّ‫س‬َ‫م‬‫ت‬ ‫ما‬: َ‫سنة‬َ‫و‬ ‫هللا‬ َ‫تاب‬ِ‫ك‬‫ه‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ( ‫في‬ ‫الحاكم‬ ‫رواه‬:«‫المستدرك‬ , ‫الموطأ‬ ‫في‬ ‫مالك‬ ‫رواه‬) Rm³ n§Ä¡vap¼nÂcട് Im-cy-§Ähnt«¨p t]mIp-¶p. Ah cടടും n§ÄapdpsI ]nSn-¡p-¶n-S-t¯mfwn§Ähgn]ng-¡p-I-bnÃþ AÃm-lp-hnsâ InXm_pw{]hm-N-I³ (‫)ﷺ‬bpsS Ncy-bp-am-W-Xv _n(-k) ]dªp: WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. ‫معه‬ ‫ومثله‬ ‫القرآن‬ ‫أوتيت‬ ‫إني‬ ‫أال‬ ]nÂIm-e¯v hnip² JpÀ-B-npwXncp-kp-¶-¯npwCSbnÂhn`-Pw ImWn-¡p¶Hcp Iq«À hcp-sa¶va-Ên-em-¡nb _n(-‫)ﷺ‬ hnip² JpÀ- BpwlZo-kp-IfpwhlvbmsW¶vs½ ]Tn-¸n-¨p. n§-f-dn-b-Ww, Fn¡v(hlvbmbn) hnip² JpÀ-BpwAXpt]mse thsdm¶pwe`n-¨n«pട് lZo-kp-IÄ ( ‫أحمد‬4/130‫رقم‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬3804،4604 ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. AÃm-lp-hnsâ InXm_pw{]hm-N-I³ (‫)ﷺ‬bpsS Ncy-bp- wapdpsI ]nSn-¡p¶ Hcp hn`mKwChnsS DടോIpsa-¶Xv XoÀ¨. AXnv hnip² JpÀ-B³ t]mse lZo-kp-Ifpwkwc-£n-¡- s¸tSടXpട്. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. Fn¡v tijw n§fn Pohn¨ncn¡p¶hÀ [mcmfw A`n{]mb`n¶XIÄ Iണ്ട¡mw At¸mÄ Fsâ kp¶¯pw k¨cnXcmb ap³KmanIfpsS Ncybpw n§Ä apdpsI¸nSn¡pI AXns AW¸Ãv sImട് ISn¨v ]nSn¡pI aX¯nse qXmNmc§Ä kq£n¡pI. FÃm ]pXnbXpw AmNmcamIp¶p. FÃm AmNmchpw hgntISmIp¶p.WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. kp¶¯v = ‘amÀ¤w, S-]-Sn-{Iaw, Ncy’ ‫ا‬‫َّل‬ِ‫إ‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ظ‬‫ن‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ف‬َ‫ت‬‫ا‬‫ن‬ُ‫س‬َ‫ين‬ِ‫ل‬‫ا‬‫و‬َ ْ‫اْل‬‫فاطر‬/43 ""At¸mÄ ]qÀÆnI∙mcpsS Imcy¯n Dണ്ടാb S]Sn {IaaÃmsX F´mWhÀ Im¯ncn¡p ¶Xv ''? (^mXnÀ 43) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. • _n (‫)ﷺ‬bn n¶v Øncs¸« hm¡v • {]hÀ¯n • AwKoImcw • Nne ]¬UnX∙mÀ _n(‫)ﷺ‬bpsS KpWw (‫)صفة‬ IqSn Iq«nt¨À¯ncn¡p¶p. _n(‫)ﷺ‬bn n¶v "Øncs¸«Xv ' F¶mWv icoA¯v ]¬UnX∙mÀ nÀÆNn¨Xv . kp¶s¯¶m WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. _n (‫)ﷺ‬ aXhnj-b-¯n Fs´Ãmw kwkm-cn-¡p-¶p-thm, AsXÃmw hlvbnsâASn-Øm--¯n-em-Wv. hnip² JpÀ-B³ _n (‫)ﷺ‬ -sb-¡p-dn¨v ]d-bp-¶Xv ImWpI ْ‫ن‬ِ‫إ‬‫ى‬َ‫وح‬ُ‫ي‬ ٌ‫ي‬ْ‫ح‬َ‫و‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬• ‫ى‬َ‫و‬َْ‫ْل‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ق‬ِ‫ط‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬• “At±lwX¶n-jvS-{]-Imcwkwkm-cn-¡p-I-bn-Ã, AXv At±-l-¯nv hlvbmbn ÂIs¸-Sp¶ Hcp DÂt_m-[wam{X-am-Ip¶p” (kq: Pvav 3,4) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. • hnip² JpÀBns hnhcn¡p¶p • IqSpX kv]jvSam¡p¶p • JpÀB³ s]mXphmbn (‫])عام‬dªXns {]tXyI (‫)خاص‬ am¡pIbpw ncp]m[nIw (‫])مطلق‬dªXns D]m[n (‫)قيد‬ shbv¡pIbpw Nne hn[nIsf ZpÀ_es¸Sp¯pIbpw NneXnv JpÀBnepÅXnt¡mÄ hnhcWw ÂIpIbpw sN¿p¶p. kp¶¯v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. _n (k) hnip² JpÀ-B³ ap-jyÀ¡v F¯n-¨p-s¡m-Sp-¡p-¶- Xnp thടി am{-X-amtWm ntbm-Kn-¡-s¸-«Xv ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. n¡v mw DÂt_m-[wAh-X-cn-¸n¨p X¶n-cn-¡p¶p þ P-§Ä¡mbn Ah-X-cn-¸n-¡-s¸«Xv o AhÀ¡v hnh-cn-¨p-sIm-Sp-¡m³ thടിbpw, AhÀNn´n-¡m³ thടിbpw. (kq: lvev 44) َ‫ون‬ُ‫ر‬‫ا‬‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ ِ‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫اس‬‫ا‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫الذ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫نز‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫الذ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ ِ‫ز‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫اس‬‫ا‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬َ‫ون‬ُ‫ر‬‫ا‬‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬ P§Ä¡mbn AhXcn¡s¸«Xv o AhÀ¡v hnhcn¨v sImSp¡m³thണ്ടിbpw n¡v mw DÂt_m[w AhXcn¸n¨p X¶ncn¡p¶p, (lv : 44) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 17. 17. kp¶¯v ntj[nIfmb JhmcnPpIfnÂs¸« Hcp hn `mKw Daho Jeo^ Dadp_vp A_vZn Akokn(d) tmSv kp¶¯ns¶Xncn XÀ¡hnXÀ¡§Ä S¯nbt¸mÄ At±lw AhtcmSv tNmZn¨p AÃmlp hnip² JpÀBn t½mSv akvIcn ¡m³ IÂ]n¨p msa§ns akvIcn¡pw? a kvImc¯nsâ cq]w hnhcn¡p¶ Hcmbs¯¦n epw sImട് hcm³ AhtcmSv Bhiys¸SpIbpw sNbvXp. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. At±l¯nsâ ap¶n D¯cw ap«pIbpw Cfn`ycmIpIbpw sNbvXhsc At±lw kp¶¯nsâ AnhmcyX t_m[ys¸Sp¯pIbpwsNbvXp. A{]Imcw Xs¶bmWv kIm¯nsâ Imcyhpw, kIm¯v ÂIm³ AÃmlp IÂ]n¨p. F¶m GsXms¡ kz ¯p¡fnemWv ÂtIടXv F¶v JpÀBnenÃ. kp¶¯p sImടÃmsX ap¡Xv aÊnemIpIbnÃ. kzÀ®w, shÅn, ]ghÀ¤§Ä, mÂImenIÄ, I¨hS¨c¡pIÄ F¶nhbn  hfÀ¨bpÅ kz¯nv kIm¯v nÀ_v[amsW¶v _n(‫)ﷺ‬ hnhcn¨p. kIm¯v nÀ_v[amIp¶ tXmXv (‫)نصاب‬ kp¶¯n n¶v am{Xta {Kln¡m³ km[n¡pIbpÅq WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. F¶m F{X tamjvSn¨memWv, GXvhtcbmWv, GXv ssIbmWv, tamjW¯nsâ tXmsX§ns F¶v JpÀBn enÃ. kp¶¯nemWv AXnsâ hnhcapÅXv. Hcp Zomdnsâ mensemt¶m Asæn aq¶v ZnÀltam AXnv XXpÃyambtXm I«memWv apdnt¡sX¶pw BZyw heXpI¿nsâ aWnIWvT¯ntmSv tNÀ¶mWv apdnt¡sX¶pw _n (‫)ﷺ‬ hniZoIcn¨p. I«hsâ ssIapdn¡m³ AÃmlp t½mSv IÂ]n¡p¶p. ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫ط‬ْ‫ق‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ة‬َ‫ق‬ ِ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫ال‬َ‫و‬ ُ‫ق‬ ِ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫ال‬َ‫و‬(‫المائدة‬:38) tamjvSn¡p¶htâbpw tamjvSn¡p¶hfptSbpw ssIIÄ n§Ä apdn¨p IfbpI. (amCZ : 38) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 20. 20. _n (‫)ﷺ‬ sb ]n´p-S-cÂnÀ_Ôw ! (_ntb) ]d-bp-I, n§ÄAÃm-lpsh kvtln-¡p¶pണ്ടട¦n Fs¶ n§Ä ]n´p-S-cp-I. F¦n AÃmlp n§sf kvtln-¡p-Ibpw n§-fpsS ]m]-§Ä s]mdp¯pXcn-Ibpw sN¿p¶Xm-Wv. AÃmlp Gsd s]mdp-¡p-¶-hpw Icp-Wm-n-[n-bp-a-s{X. (3:31) ُ‫ك‬ْ‫ب‬ِ‫ب‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ َ ‫ا‬‫اَّلل‬ َ‫ون‬ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ُ ‫ا‬‫اَّلل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ن‬ُ‫ذ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬َْْ‫ي‬َ‫و‬ ُ ‫ا‬‫اَّلل‬ ُ‫م‬‫يم‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ور‬ُ‫ف‬ََ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 21. 21. lZo-kp-Isf kwc-£nt¡ട _m[yX AÃmlp Gsä-Sp- ¯n«pണ്ടോ ? WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 22. 22. ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ل‬َ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫َك‬‫ن‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫ك‬ ِ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬•ِ‫إ‬َّ‫ن‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫آ‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬ْ‫م‬َ‫ج‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬• ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫آ‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ ْ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬‫َا‬‫ن‬ْ‫أ‬َ‫ر‬َ‫ق‬•ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫ن‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬َ‫ب‬• o AXv (JpÀ-B³) [rXns¸«v lrZyØ-am-¡m³thണ്ടി AXpw sImണ്ട് nsâmhv Nen-¸nt¡ണ്ട. XoÀ¨-bmbpwAXnsâ kam-l-c-WhpwAXv HmXn-¯-cepw½psS _m[y-X-bm-Ip-¶p. A§s mw AXv HmXn-¯-¶mÂB Hm¯v o ]n´p-S-cp-I. ]n¶oSv AXvhnh-cn¨p Xcepw ½psS _m[y-X-bm-Ip¶p.(75: 16-þ19) hnip² JpÀ-B³ lZokv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. َ‫ون‬ُ‫ظ‬ِ‫ف‬‫حا‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫الذ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ز‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ِ‫إ‬ XoÀ¨-bmbpwmamWvCu ZnIvdv Ah-X-cn-¸n-¨-h³. mwXs¶ AXns kwc-£n-¡p-IbpwsN¿pw. (lnPvdv 9) ZnIvdv= JpÀ-B³, lZokpwCXnÂDÄs¸-Sp-sa¶v]Þn-X-·mÀhni- Zo-I-cn-¨n«pട് hnip² JpÀ-B³ t]mse AXnsâ (l-Zo-kv ) hnh-c-Whpwkwc- £n-¡p¶ _m[yX AÃmlpGsä-Sp-¯n«pട്. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. ُ َّ‫اّلل‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ٍ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ُ‫م‬ ُ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ َ َّ‫اّلل‬ ِ‫ص‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ة‬ َ‫ر‬َ‫ي‬ ِ‫خ‬ْ‫ال‬ً‫ن‬‫ي‬ِ‫ب‬ُ‫م‬ ً‫ال‬ َََ‫ض‬ َّ‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫و‬‫ا‬ AÃm-lphpw Ahsâ dkqepw Hcp Imcy-¯n Xocp-am--sa-Sp¯p Ign- ªm kXy-hn-izm-kn-bmb ]pcp-j-m-Is« km{Xo-bm-Is«, X§-fpsS Imcy-s¯- kw_-Ôn¨v kzX-{´-amb A`n-{]mbw Dണ്ടാIm³ ]mSn-Ã. hÃ-hpw AÃm-lp-shbpw Ahsâ ZqZsbpw [n¡-cn-¡-s¸-Sp¶ ]£w Ah³ hyà-amb ne-bn hgn ]ng-¨p-t]m-bn-cn-¡p-¶p. (A-lvkm_v 36) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. َّ‫ي‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َّ‫الر‬ ِ‫ق‬ِ‫ق‬‫ا‬َ‫ش‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ ْ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ن‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ر‬ َ‫ج‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ص‬ُ‫ن‬ َ‫و‬ ‫ى‬َّ‫ل‬ َ‫َو‬‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ُ‫ن‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ال‬‫ا‬ً‫ير‬ ِ‫ص‬َ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫س‬ َ‫و‬ َ‫م‬َّ‫ن‬َ‫ه‬ Xn¡vk·mÀ¤whyà-am-bn-¡-gnª tijhpwssZh-Zq-Z-p-ambn FXnÀ¯v n¡pIbpw, kXy hnizm-kn-I-fp-tSX-Ãm¯ amÀ¤w]n´pScp¶ ]£wAh³ Xncnª hgn¡v Xs¶ mw Ahs Xncn-¨p- hn-Sp-¶Xpw, c-I-¯n-en«v ma-hs Icn-¡p-¶-Xp-am-Wv. A-Xs{Xtami-amb ]cy-h-kmw(n-km-Av115) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 27. 27. ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫م‬‫ا‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ا‬‫ل‬ْ‫م‬ُ‫ه‬‫اء‬َ‫و‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ت‬َ‫ي‬(‫القصص‬:50) Cn n¡v (apl½Zv _n(‫))ﷺ‬ AhÀ D¯cw ÂInbnsæn X§fpsS X¶njvS§sf am{XamWv AhÀ ]n´pScp¶Xv F¶v o Adntª¡pI (Jkkv : 50) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 28. 28. ‫أىب‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫اجلنة‬ ‫يدخلون‬ ‫أميت‬ ‫كل‬.‫؟‬ ‫يأىب‬ ‫ومن‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫قالوا‬‫قال‬(‫من‬ ‫أىب‬ ‫فقد‬ ‫عصاين‬ ‫ومن‬ ‫اجلنة‬ ‫دخل‬ ‫أطاعين‬)‫البخاري‬ ‫صحيح‬6851 Fsâ kaql¯nseÃmhcpw kzÀ¤¯n {]thin¡pw hnk½Xn¨hscmgnsI klm_nIÄ tNmZn¨p: _nsb BcmWv hnk½Xn¨hÀ ? _n(‫)ﷺ‬ ]dªp : Fs¶ Apkcn¨h³ kzÀ¤¯n {]thin¨p. Ft¶mSv ApkcWt¡Sv ImWn¨h³ hnk½Xn¡pIbpw sNbvXp. (_pJmcn : 6851) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 29. 29. َ‫ع‬ َ‫ون‬ُ‫ف‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫خ‬ُ‫ي‬ َ‫ِين‬‫ذ‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ر‬َ‫ذ‬ْ‫ح‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ص‬ُ‫ت‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ب‬‫ي‬ ِ‫ص‬ُ‫ي‬‫يم‬ِ‫ل‬َ‫أ‬(‫النور‬:63) _n(‫)ﷺ‬bpsS IÂ]bv¡v FXnÀ {]hÀ¯n¡p ¶hÀ X§Ä¡v hà B]¯pw h¶v `hn¡p Itbm thZtbdnb in£ _m[n¡pItbm sN¿p¶Xv kq£n¨v sImÅs«. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 30. 30. Bb¯n രട് ne¡pÅ Xm¡oXv AS§nbncn¡p¶p. lrZb¯n hcp¶ Ipg¸amWv kXy¯nÂn¶v sX äpIbpw hnizmk¯nv tijw AhnizmknbmhpIbpw F¶n«v amÀ¤{`wi¯nepw hgntISnepambn Pohn¨v ]n¶oSv kXy¯nsâ ]mXbnte¡v F¯m³ km[n ¡msX hnjan¡pIbpw sN¿p¶XmWXv. thZmPIamb in£ : H¶v CltemIs¯ in£ bmWv. tcmKw, sIme, kXyntj[nIÄ¡v h¶v `hn¡mdpÅ miw F¶nh AXnÂs]Sp¶p. asäm¶v ]ctemIs¯ in£bmIp¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 31. 31. AÃmlphpw Ahsâ dkqepw Hcp Imcy¯n XocpamsaSp¯p Ignªm kXyhnizmknbmb Hcp ]pcpjmIs« kv{XobmIs« X§fpsS Imcys¯ kw_v[n¨v kzX{´amb A`n{]mbw Dടോbncn¡mhp¶XÃ. hÃhpw AÃmlpthbpw Ahsâ ZqXtbpw [n¡cn¡p¶]£w Ah³ hy IvXamb nebn hgn]ng¨p t]mbncn¡p¶p.(Alvkm_v:36) َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ َ‫َّل‬َ‫و‬ ٍ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬‫ن‬َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ ُ ‫ا‬‫اَّلل‬ ‫ى‬َ‫ُون‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ا‬ ِ‫ص‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ي‬ ِ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ا‬‫ل‬َ‫ض‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ ‫ا‬‫َّلل‬ً‫َّل‬ َ‫ال‬َ‫ض‬ ً‫ا‬‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬)(‫األحزاب‬:36) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 32. 32. AÃmlphntâbpw {]hmNIXncptanbptSbpw IÂ] ewLn¨Xnv Zpnbmhn n¶v Xs¶ in£ e`n¨Xmbn ImWmw. CSXv ssIsImണ്ട് `£Ww Ign¨psImണ്ടിcp¶ Hcm tfmSv _n(‫)ﷺ‬ heXp ssIsImണ്ട് Ign¡mmhiy s¸«p heXp ssIsImണ്ട് Ign¡m³ km[n¡pIbnà F¶bmÄ {]Xyp¯cw ÂIn. _n(‫)ﷺ‬ ]dªp : Cà n¡v km[n¡pIbnÃ. _n(‫)ﷺ‬ AbmÄ s¡Xnsc {]mÀ°n¡pIbpw ]n¶oSbmÄ¡v B ssI hmbbnte¡v DbÀ¯m³ km[n¡msX hcnIbpw sNbvXp.(apkvenw :2021) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 33. 33. kzÀ®tamXncw ssIbneWnª HcmtfmSv _n(‫)ﷺ‬ tNmZn¨p. n§fnsemcmÄ cI¯nÂn¶pÅ Hcp Xo¡Â FSp¡pIbpw F¶n«v ssIbn AWnbpIbpw sN¿m³ Dt±in¡p¶ptടm? tijw _n(‫)ﷺ‬ AbmfpsS kzÀ®tamXncw FSp¯v hens¨dnªp. _n(‫)ﷺ‬ kZÊn ns¶gpt¶äp t]mbt¸mÄ kZÊyÀ ]dªp: nsâ tamXncsaSp¡pI n¡Xv D]Imcs¸t«¡mw. F¶m hnizmknbmb AbmfpsS adp]Sn C{]Imcambncp¶p. _n(‫)ﷺ‬ hens¨dn ªXv RmsSp¡pIbnÃ. ( apkvenw : 2090) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 34. 34. BZyIme¯v apÉnwIÄ AÃmlphnsâ IÂ] {]Imcw ss_¯p apJ±knp tsc Xncnªpn¶v akvIcn¨ncp¶p. Hcp kwLw klm_nIÄ ss_¯p apJ±knp tsc n¶v AkÀ akvImcw nÀhln¨p sImടിcn¡pt¼mgm Wv asämcp klm_n h¶v Jn_ve amänb hnhcw Ahsc Adnbn¡p¶Xv. tNmZyw sN¿pItbm AnjvStam IqSmsX akvImc¯n Xs¶ akvPnZp ldmanptsc AhÀ Xncnªp. CXmWv hnizmkw. AÃmlp Hcp Imcyw IÂ]n¨p Asæn {]hmNI³(‫)ﷺ‬ Hcp Imcyw IÂ]n¨p F¶v tI«m AX¸Sn PohnX¯n ]IÀ¯emWv hnizmknbpsS amXrI. A{]ImcamWv kzlm_nIÄ sNbvXXpw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 35. 35. F¶m lrZb¯n tcmKtam Im]Sytam DÅhcp sS AhØ AÃmlp hnhcn¡p¶p ½n ns¶s´¦nepw tIÄ¡pIbpw tI«Xv {]Imcw F¯n¡pIbpw sNbvXhs AÃmlp {]tim`nXam¡s« F{Xtbm F¯n¨psImSp¡s¸Sp¶hmWv tIÄ¡p¶ht¡mÄ Imcy§Ä {Kln¡p¶Xv. (XnÀapZn :2657) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 36. 36. n§fn n¶pw ChnsS lmPdpÅhÀ lmPdnÃm¯hv F¯n¨p sImSp¡s«. F{X F¯n¨p sImSp¡s¸Sp¶hmWv tI«ht¡mÄ Imcy§Ä {Kln¡p¶Xv. (_pJmcn 1654) ‫سامع‬ ‫من‬ ‫أوعى‬ ‫مبلغ‬ ‫فرب‬ ‫الْائب‬ ‫الشاهد‬ ‫فليبلغ‬ (‫البخاري‬:1654) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 37. 37. {]hmNINcybn n¶v BfpIsf AIäpIbpw kp¶¯nsâ Imcy¯n kwibw Pn¸n¡pIbpw sN¿p¶hcpsS Imcy¯n mw Pm{KXbnemI nÀ_ÔamIp¶p. Cu ImeL«¯n AhcpsS Xn∙ hfsc {]ISambncn¡p¶p. _n(‫)ﷺ‬bpsS kp¶¯n AhÀ kwibw Pn¸n¡p¶p. ap¡v JpÀB³ am{Xw aXn kp¶¯v Bhiyanà F¶ AhcpsS hmZ¯nv Bb¯pIÄ ZpÀhyJymw sNbvXv sXfnhv nc¯p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 38. 38. ImcWw kp¶¯v AhcpsS hmZ{]Imcw Ayqamb ]c¼cbneqsS h¶XÃ. AXv dnt¸mÀ«v sNbvXXv BlmZv aptJbmWv. AXnsâ dnt¸mÀ«Àamcn Ifhpw sXäpw hcm³ km[yXbpട് F¶m JpÀB³ hnizmktbmKyhpw JWvUnXhpam sW¶mWv AXnm kwibapÅXv Dt]£n¡pI F¶XmWhcpsS hmZw . WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 39. 39. C§ssbmcpImew hcmncn¡p¶Xns¡pdn¨v ]Xn mev qämണ്ടു ap¼v dkq (‫)ﷺ‬ {]hNn¨p : HcmÄ hbÀnd¨v sImട് AbmfpsS NmcpItkcbn Nmcnbncn¡p¶ ImeL«w hcmncn¡p¶p. Fsâsbmcp hNw F¯pt¼mÄ Ah³ ]dbpw R§fpsSbnSbn AÃmlphnsâ InXm_pട്. AXv lemem¡p¶Xns R§Ä lemem¡p¶p. AXv njn²am¡p¶Xns R§Ä njn²am ¡pIbpw sN¿p¶p. AdnbpI. Fn¡v JpÀBpw AtXmsSm¸w AXpt]mepÅXpw ÂIs¸«ncn¡p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 40. 40. GsXmcp P-Xbpw X§-fpsS ne-]m-Sp-I-fn amäw hcp-¯p- ¶Xp hsc AÃmlp Ah-cpsS ØnXn¡v amäw hcp-¯p-I-bn-Ã. XoÀ¨ (d-AZv 11) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 41. 41. AÃmlp kXyw kXyambn {Kln¨v AXv ]n³]ämpw AkXyw AkXyambn aÊnen¡mpw AXnÂn¶v hn«p n¡mpw Xu^o¡v ÂIpamdmIs«. XoÀ¨bmbpw AÃmlp FÃmImcy¯npw IgnhpÅhmIp¶p. ½psS _n (‫)ﷺ‬bpsS ta kem¯pw kemapapടോhs«. Bao³. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 42. 42. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×