O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pravachakanmaariloodae

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Pravachakanmaariloodae (20)

Mais de shabeel pn (19)

Anúncio

Mais recentes (20)

Pravachakanmaariloodae

 1. 1. {]hm-N-I-·m-cn-eqsS.. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. 1. BZw _n(A) • a®n n¶v krjvSn¨p • Adn-bm-¯Xv AÃmlp ]Tn-¸n-¨p-s¡m-Sp¯p • `mcy þ lÆ _ohn • C_veokv þ Pn¶n s]«--h³ • AÃm-lp-thmSv [n¡mcw ImWn¨p þ shÃp-hnfn • lm_o þ Jm_o þ Im¡bpsS a¿¯v kwkvI-cWw WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. 3. qlv _n(A) • BZys¯ dkq • 950 hÀjw em Ceml CÃ-Ãbnte¡v P-§sf £Wn¨p • h±v, kphm-Av, bDu-kv, .. XpS-§n-b-h-cpsS {]Xn-a-IÄ • qlv _n (A)bpsS `mcybpw ]p{Xpw _lp-ssZ-h hnizmknIfmbncp¶p. • I¸Â nÀan-¡p¶p þ ag, Imäv, ASp-¸n n¶v Ddh • I¸-en 80 Hmfw hnizm-kn-IÄ 2. CZvcokv _n(A) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. 4. lqZv _n(A) • BZv kaqlw (Cdw tKm{X¡mÀ F¶pw Adn-b-s¸-Sp-¶p • in£ þ XpSÀ¨-bmbn 7 cm{Xnbpw 8 ]Iepw ià-amb Imäv • lqZv (A) bpw hnizm-kn-Ifpw lfÀ au¯n-te¡v ]mem-bw sNbvXp. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. 5. kzmenlv _n (A) • YaqZv tKm{Xw • ]md-bpsS Bfp-IÄ (15:80) • ZrjvSm´w þ ]md ]nfÀ¶v H«Iw ]pd¯p h¶p • in£ þ tLmc-i-_vZs¯ XpSÀ¶v `qI¼w aZmC³ kzmenlvH«Iw shÅw IpSn¨ InWÀ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. 6. C_vdmlow _n (A) • D¸ þ BkÀ þ _nw_-§Ä nÀan-¡p-¶-bmÄ • DÕh Znhkw þ _nw_-§sf XIÀ¯pþ hen-b-Xnsâ Igp-¯n tImSmen Xq¡n-bn-«p. • wdqZv þ Xo IpWvSw þ XotbmSv AÃm-lp-nsâ Iev] • BZy `mcy þ kmd _ohn þ ]n¶oSv lmPd _ohnsb • Jeo-ep-Ãmlv • Hcp D½¯v F¶v hnip² JpÀ-B³ hnti-jn-¸n¨p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. aJmap C_vdmlow CkvlmJv (A)CkvamCu (A) apl½Zv _n (k) C_vdmlow _n (A) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. 7. Ckvam-Cu _n (A) • C_vdmlow _n (A) þ lnPvd þ a¡ • Ckvam-Cu þ kwkw þk^ þ aÀÆ • Xhm-^v, kAvbv,… • IAv_ þ aJmw C_vdmlow • _en WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. 8. CkvlmJv _n (A) 9. bAvJq_v _n (A) • Ckvdm-Cu F¶ t]cnepw Adn-b-s¸-Sp¶p • 12 B¬ a¡Ä 10. bqkp^v _n (A) • Gähpw à IY • 11 £-{Xw, kqcy³, N{µ³ • s]m«¡n-W-dn n¶v sIm«m-c-¯n-te¡v • Pbn þ kz] hymJymw þ £maw • a{´n þ _n³bm-ao³ þ _Ô-§Ä tNÀ¡s¸Sp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. 11. eq¯v _n (A) • C_vdmlow _n (A) bpsS ImeL«¯n • kzhÀ¤ cXn • kZqw tKm{Xw • `mcy _lp-ssZ-h hn-izm-kn-bm-bn-cp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. 12. ipssA_v _n (A) • aZvb³ {]tZiw • Af-hnepw Xq¡-¯nepw Ir{Xnaw ImWn¨ PX • {]mkw-Kn-I-m-bn-cp¶p 13. A¿q_v _n (A) • Zpdvdv _m[n-¨-t¸mÄ ¶mbn £an¨p, AÃm-lp-hns ¶mbn £an¨p 14. ZpÂIn^n _n (A) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. 15. bqpkv _n (A) • ohm {]tZiw • Zp¶q³ F¶-dn-b-s¸-Sp-¶p • tZjy-¯m mSv hn«p þ aÂkyw hngp§n 16. aqk _n (A) • _q Ckvdm-Cu P-X-bn-te¡v • Pw þ Zn-bn Hgp¡n þ ^tdm-h-bpsS sIm«m-c-¯n • Jn_v¯nsb sImÃ-s¸-Sp¯n þ InWÀ • hnhmlw þ ips-sA_v (A) þ B«n-S-b³ • Bkym _ohn • ^nÀHunsâ kZÊn þ apAvPnk-¯p-IÄ þ kplv^v WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. 17. lmdq³ _n (A) • aqkm (A) bpsS klm-bn-bmbn ^nÀHunv ap¶n Xzphm Xmgvhc XqÀkom ]ÀÆXw WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. 18. CÂbmkv _n (A) 19. ZmhqZv _n (A) • tKmen-bm-¯ns s]mcp-Xn-t¯mÂ]n¨p • A[n-Imcw Âi-s¸«p • arK§-fpsS `mj a-Ên-em-Ip-am-bn-cp¶p (ap-AvPnk-¯v) • CS-hn« Znh-k-§-fn tm¼pjvSn-¨n-cp¶p (A-Ãm-lp-hnv Gähpw CjvS-apÅ tm¼v ) • Ccp¼ns A[o--s¸-Sp-¯n-s¡m-Sp¯p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. 20. kpsseam³ _n (A) • ZmhqZv (A)-bpsS ]p{X³ • Pn¶v, Imäv,…-F-¶n-hsb AÃmlp Iogvs¸-Sp-¯n-s¡m-Sp¯p • lpZv lpZv ]£n, Ddp¼nsâ kwkmcw • acWw ]Wn FSp¯n-cp¶ Pn¶p-IÄ Adn-ªnà _nÂIokv cmÚnbpsS sIm«mcw WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 17. 17. 21. kIcn¿ _n (A) • adnbw _oh#nbpsS kwc-£Ww • blym _n-(A)bpsS ]nXmhv 22. blym _n (A) • Cu t]cv blym _n(-A)¡v ap¼v BÀ¡pw CÃm-bn-cp¶p • Ip«n-bm-bn-cns¡ {]hm-N-Ixzw • sImÃ-s¸-Sp-I-bm-bn-cp¶p 23.AÂbk-Av _n (A) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. 24. Cukm _n (A) • adnbw þ Akm-[m-cW Pw • apAvPnk-¯p-IÄ • BIm-i-¯n-te¡v DbÀ¯n þ Ipcn-in-te-dn-bn-«nà 25. apl-½Zv _n (k) • A´y {]hm-N-I³ • a¡ þ 10 hÀjw • aZo þ 13 hÀjw • 11 `mcy-amÀ • 6 a¡Ä WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×