Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius

Diverses
DiversesProf. de català. TIC, alfabetització digital, multilingüisme, interculturalitat em Diverses

Solucionari de la tasca cooperativa de morfologia nominal, d'accentuació i de pronoms relatiu del curs IS del CPC

Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat

Accentuació
1. Quins tipus de paraules hi ha segons la posició de la síl·laba
tònica? Doneu-ne bastants exemples.
Segons la posició de la síl·laba tònica, les paraules poden ser:
-

-

-

agudes: tenen l’última síl·laba tònica:
noció, hotel, vermut, Raül, cançó, casar, cursor, raïm, udol,
comprèn, Ramon...
planes: tenen la penúltima síl·laba tònica impressora, telèfon, cortina,
llapis, examen, exàmens, fàcil, feina, veïna, pèndol, tenia, havia,
dormia, Maria, compren...
esdrúixoles: tenen l’antepenúltima síl·laba tònica
màquina, òptima, esdrúixola, fórmula, bèstia, família, fístula...

2. Sabeu quines terminacions cal tenir en compte a l’hora d’aplicar
les normes d’accentuació?
Cal tenir en compte 12 terminacions:
- vocal: -a, -e, -i, -o, -u (sempre que la i o la u no correspongui a un
diftong decreixent. Com que els diftongs no es poden separar, en
aquest cas considerem que la paraula no acaba en vocal sinó en
diftong: mar-xeu, te-niu)
- vocal+s: -as, -es, -is, -os, -us
- -en, -in
3. Segons els dos apartats anteriors, les normes d’accentuació són:
A) S’accentuen les paraules agudes que acaben en qualsevol de les 12
terminacions anteriors
B) S’accentuen les paraules planes quan no acaben en cap de les 12
terminacions anteriors
C) S’accentuen totes les paraules esdrúixoles
4. Quins són els diftongs en català? Recordeu que n’hi ha dues
categories, els creixents i els decreixents. Definiu-les.
Els diftongs són la combinació d’una i o una u amb qualsevol vocal,
incloent-hi la i i la u mateixes.
Tot i que ortogràficament es representin amb una vocal, la i i la u dels
diftongs fan funció de consonant. De fet, fonèticament no es transcriuen
com a sons vocàlics. En alguns estrangerismes, per exemple, es manté la
grafia consonàntica: Nova York, web, wok.
Per això, la i de iogurt és igual que la y de York. Aquestes is i aquestes us, en
fer funció consonàntica, no es poden separar de les vocals que les
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat
acompanyen, de la mateixa manera que no separem la y de la o en el cas de
York o la t i la a inicials de la paraula taula.
Dit d’una altra manera: els diftongs no es poden separar.
Els diftongs creixents són els que tenen la i o la u en primer lloc i tot seguit
una altra vocal:
ia
ua

ie
ue

io
uo

iu
uu

Aquests diftongs solen aparèixer a principi absolut de mot (iogurt, hiena,
iuca, iaia), després de vocal (papaia, noia...) i en els dígrafs –gu- i –qu(sempre, és clar, que la u soni: aigua, pingüí, lingüística, quota, qüestió, etc.).
Aquests diftongs no apareixen mai després de consonant, cosa que fa que
moltes paraules es considerin planes erròniament (fa-mí-li-a, his-tò-ri-a) o bé
que, tot i ser planes, no s’accentuïn: (Ma-ri-a, te-ni-a, por-ta-ri-a, etc.)
Es diuen creixents perquè, articulatòriament, la cavitat oral s’engrandeix, és
a dir, “creix” quan es pronuncien: ia, ua, io, etc.
Els diftongs decreixents són els que tenen una vocal seguida d’una i o d’una
u, incloent-hi la mateixa combinació i+u (es-tiu) i u+i (cui-na):
ai
au

ei
eu

oi
iu

ui
ou

Es diuen decreixents perquè, articulatòriament, la cavitat oral s’empetiteix,
és a dir, “decreix” quan es pronuncien: ai, oi¸au, etc.
5. Per què no s’accentuen, doncs, les formes tenia/tenien, venia,
venien, aniria/anirien, etc? Poseu bastants exemples semblants
vostres.
Aquestes paraules no s’accentuen perquè són totes planes i acaben o bé en
vocal (tenia, venia, aniria) o bé en –en (tenien, venien, anirien). Passaria el
mateix en el cas de la 2a persona (tenies, venies, aniries).
Com que aquestes terminacions són desinències verbals, cal tenir molt
present que aquesta norma afecta un gran nombre de paraules que
s’accentuen per la inèrcia de la norma en castellà.
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat
6. Per què porta dièresi la paraula veïna? Quina norma regeix
aquesta dièresi? Doneu-ne alguns exemples més.
La paraula veïna porta dièresi perquè la i és tònica, però no es pot accentuar,
ja que és una paraula plana que acaba en vocal. Tanmateix, si no es marca
de cap manera especial, caldria pronunciar-la amb la e tònica, com en el cas
de feina. Per indicar que la i és tònica encara que no es pugui accentuar, s’hi
posa la dièresi.
heroïna, raïm, reüll, peülla, cocaïna, cafeïna, etc.
7. Per què no porta dièresi agrair/agrairé/agrairà? Quina norma
regeix aquesta absència de dièresi?
Segons la norma anterior, moltes paraules portarien dièresi i per això hi ha
una norma, anomenada estalvi de la dièresi, segons la qual no porten
dièresi els infinitius, gerundis, futurs i condicionals dels verbs de la 3a
conjugació que tenen l’arrel acabada en vocal: agrair, conduir, produir, envair,
etc.
Segons l’estalvi de la dièresi, tampoc en posem en els sufixos -isme, -ista:
egoisme, egoista, panteisme, judaisme, altruista... (excepte proïsme, perquè no
està formada amb sufix).
Tampoc posem dièresi a les paraules compostes amb els prefixos contra-, re-,
co-, anti-, semi-: contraindicació, reincidir, antiinflamatori, coincidir... (excepte
reüll).
I finalment, també s’estalvien la dièresi els mots que acaben en les
terminacions llatines -ius, -ium: Aquàrium, pòdium, mèdium, Màrius...
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat

Morfologia nominal
1. Què és un nom? Quin tipus de realitats designa? Quins tipus de
nom coneixeu?
Un nom o substantiu és un mot que designa persones, animals i coses. Pot
designar realitats concretes (taula, got, el llum) o abstractes (felicitat, confessió,
estupidesa).
2. Què és el gènere i el nombre?
Són les variacions de forma que es produeixen en els noms referits a persones i
animals quan se’n fa la forma femenina o bé la forma plural.
3. Quines normes podeu deduir dels quadres següents?
nom masculí
arrel
gènere
senyor
president
mestr
e
gerr
o

nom femení
arrel
gènere
senyor
a
president a
mestr
a
gerr
a

Quadre 1

A) Norma: En molts casos, la forma masculina no té cap desinència (també es diu
que té desinència zero), en altres la desinència és una –e i en altres casos, menys
nombrosos, una –o. En aquests tres casos, la forma femenina es forma afegint una
–a quan no hi ha desinència al masculí, o bé substituint la –e o la -o per la –a.
B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma:
carnissera, conductora, gossa, inspectora, ...
nom masculí
administratiu
amic
nebot

nom femení
administrativa
amiga
neboda

Quadre 2

A) Norma: El fet d'afegir -a a l'arrel provoca, de vegades, una adaptació de l'arrel,
que es pot traduir en canvis fonètics i ortogràfics.
B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma:
llop-lloba, jueu-jueva, gallec-gallega, grec-grega, etc.
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat
Quadre 3

nom masculí
heroi
metge
abellot

nom femení
heroïna
metgessa
abella

A) Norma: hi ha noms masculins i femenins que adopten terminacions especials o
menys freqüents
B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma:
dida-didot, perdiu-perdigot, jutge-jutgessa...
nom
el/la
el/la
el/la

masculí i nom femení
dansaire captaire boletaire
pacifista artista
turista
parricida suïcida homicida

Quadre 4

A) Norma: els noms acabats en -aire, -ista, -cida són invariables.
B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma:
captaire, turista, magnicida...
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat

Pronoms relatius
1) Sabeu què és un pronom relatiu? Sabríeu identificar els pronoms
relatius d’aquestes oracions? (Abans, penseu si són oracions simples o
compostes).
Un pronom relatiu és una partícula que fa la mateixa funció que faria un nom i
que, al mateix temps, relaciona dues oracions simples (per això es diu relatiu)
subordinant la segona a la primera.
Totes aquestes oracions són compostes. Ho sabem perquè totes tenen més d’una
forma verbal.

L’home que ens ha saludat és l’advocat que porta el cas.
No sé qui és el responsable d’això.
La casa de què et vaig parlar s’ha incendiat.
Aquells documents, els quals pertanyen a l’església, no es poden consultar
sense un permís especial.
El país d’on vinc és preciós.
2) Quins són, doncs, els pronoms relatius en català?
Els pronoms relatius són: que, què, qui, on i el qual/la qual/els quals/les quals
3) Creieu que aquestes dues frases signifiquen exactament el mateix?
No signifiquen el mateix.

La filla que viu a Roma és actriu.
La filla, que viu a Roma, és actriu.
Raoneu la vostra resposta:
En el primer cas, l’oració subordinada (que viu a Roma) és necessària entendre de
quina filla s’està parlant. Se sobreentén que n’hi ha una que viu a Roma i n’hi
ha d’altres que no. D’aquesta oració subordinada, se’n diu especificativa i s’escriu
sense cap coma entre el pronom relatiu que i l’antecedent (filla).
En canvi, en el segon cas, la subordinada només afegeix una informació
addicional que no és necessària per entendre el sentit complet de l’oració
principal. Aquest tipus d’oració subordinada adjectiva s’escriu sempre entre
comes i s’anomena explicativa.
Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya
Novembre i desembre de 2013
Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat
4) És correcta la frase següent?:

La filla la qual viu a Roma és actriu
Aquesta frase no és correcta.
Raoneu la vostra resposta: No és correcta perquè la subordinada (la qual
viu a Roma) és especificativa i s’ha d’escriure sense coma. El pronom relatiu de
les subordinades adjectives especificatives sempre és que i no pot ser mai el
relatiu compost. En canvi, en les explicatives, és a dir, les que van entre comes,
es pot utilitzar tant que com el qual/la qual/els quals/les quals.
5) Són iguals les frases de relatiu següents?

Els qui / els que vulguin participar en la cursa s’hauran d’inscriure
a la secretaria de l’associació esportiva.
El diari digital i el que publiquen setmanalment tenen el mateix
nombre de lectors.
El viatge del qual et vaig parlar va ser meravellós.
No són iguals.
Raoneu la vostra resposta: en els dos primers casos, es tracta d’oracions
subordinades substantives.
El tercer cas es tracta d’una oració de relatiu adjectiva, és a dir, la subordinada
és equiparable a un adjectiu.

Recomendados

L’oració composta relatius por
L’oració composta  relatiusL’oració composta  relatius
L’oració composta relatiusDolors Taulats
4.9K visualizações29 slides
TEMA 3. EL LÈXIC por
TEMA 3. EL LÈXIC TEMA 3. EL LÈXIC
TEMA 3. EL LÈXIC lesteven
3.5K visualizações20 slides
Pronoms febles por
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms feblesNombre Apellidos
13.8K visualizações16 slides
Funcions Dels Verbs por
Funcions Dels VerbsFuncions Dels Verbs
Funcions Dels Verbspamargant
17.7K visualizações9 slides
Reforç llengua 1 por
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Rocío Avila Gamero
1.3K visualizações11 slides
Puntuacio por
PuntuacioPuntuacio
PuntuacioInstitut Joaquim Mir
5K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals por
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbalsI3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbalsAngelsHerrero
22 visualizações3 slides
Signes de puntuació por
Signes de puntuacióSignes de puntuació
Signes de puntuacióDolors Taulats
11.6K visualizações29 slides
El verb: aspectes generals i formes no personals por
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personalsannaasiscar
5.8K visualizações23 slides
Verb tots els temps por
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els tempsannaasiscar
12.2K visualizações32 slides
El verb. el present d'indicatiu actiu por
El verb. el present d'indicatiu actiuEl verb. el present d'indicatiu actiu
El verb. el present d'indicatiu actiujsanzman
3.2K visualizações5 slides
Verbs Irregulars por
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs IrregularsEpsa Llengues
31.8K visualizações14 slides

Mais procurados(19)

I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals por AngelsHerrero
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbalsI3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
AngelsHerrero22 visualizações
Signes de puntuació por Dolors Taulats
Signes de puntuacióSignes de puntuació
Signes de puntuació
Dolors Taulats11.6K visualizações
El verb: aspectes generals i formes no personals por annaasiscar
El verb: aspectes generals i formes no personalsEl verb: aspectes generals i formes no personals
El verb: aspectes generals i formes no personals
annaasiscar5.8K visualizações
Verb tots els temps por annaasiscar
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar12.2K visualizações
El verb. el present d'indicatiu actiu por jsanzman
El verb. el present d'indicatiu actiuEl verb. el present d'indicatiu actiu
El verb. el present d'indicatiu actiu
jsanzman3.2K visualizações
Verbs Irregulars por Epsa Llengues
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
Epsa Llengues31.8K visualizações
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia10.6K visualizações
Declinacions por Ainoaim
DeclinacionsDeclinacions
Declinacions
Ainoaim10K visualizações
La derivació por ngt1776
La derivacióLa derivació
La derivació
ngt17763.3K visualizações
El substantiu. la primera declinació por jsanzman
El substantiu. la primera declinacióEl substantiu. la primera declinació
El substantiu. la primera declinació
jsanzman1K visualizações
Adverbis por annaasiscar
AdverbisAdverbis
Adverbis
annaasiscar3.1K visualizações
Les figures retòriques por MARIBEL SOSPEDRA
Les figures retòriquesLes figures retòriques
Les figures retòriques
MARIBEL SOSPEDRA178.7K visualizações
El verb sum por jsanzman
El verb sumEl verb sum
El verb sum
jsanzman896 visualizações
Berber amazig por vicsaneg
Berber amazigBerber amazig
Berber amazig
vicsaneg596 visualizações
Les normes ortogràfiques por GiselaSolaRotes
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes86 visualizações
Ortografia catalana por tabolafi
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
tabolafi2.3K visualizações
Verbs Irregulars por Educació
Verbs IrregularsVerbs Irregulars
Verbs Irregulars
Educació1.4K visualizações

Destaque

Paronimes por
ParonimesParonimes
ParonimesEster Pascual
11.7K visualizações1 slide
Flexió del nom i l'adjectiu por
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiuannaasiscar
20.8K visualizações15 slides
Paraules individuals i paraules col·lectives por
Paraules individuals i paraules col·lectivesParaules individuals i paraules col·lectives
Paraules individuals i paraules col·lectivesEster Pascual
10K visualizações1 slide
Unitat 2. Els substantius por
Unitat 2. Els substantiusUnitat 2. Els substantius
Unitat 2. Els substantiusMercePallarols
1.4K visualizações15 slides
EL NOM O SUBSTANTIU por
EL NOM O SUBSTANTIUEL NOM O SUBSTANTIU
EL NOM O SUBSTANTIUalbigom
926 visualizações4 slides
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT. por
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.mllfl
30.5K visualizações3 slides

Destaque(13)

Paronimes por Ester Pascual
ParonimesParonimes
Paronimes
Ester Pascual11.7K visualizações
Flexió del nom i l'adjectiu por annaasiscar
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiu
annaasiscar20.8K visualizações
Paraules individuals i paraules col·lectives por Ester Pascual
Paraules individuals i paraules col·lectivesParaules individuals i paraules col·lectives
Paraules individuals i paraules col·lectives
Ester Pascual10K visualizações
Unitat 2. Els substantius por MercePallarols
Unitat 2. Els substantiusUnitat 2. Els substantius
Unitat 2. Els substantius
MercePallarols1.4K visualizações
EL NOM O SUBSTANTIU por albigom
EL NOM O SUBSTANTIUEL NOM O SUBSTANTIU
EL NOM O SUBSTANTIU
albigom926 visualizações
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT. por mllfl
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
mllfl30.5K visualizações
LES CATEGORIES GRAMATICALS por ieslt
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
ieslt105.8K visualizações
El substantiu por mlope657
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mlope65754.3K visualizações
Text Expositiu por pilarmogent2009
Text ExpositiuText Expositiu
Text Expositiu
pilarmogent200918.1K visualizações
Accentuació por M. Carme Escarrà
AccentuacióAccentuació
Accentuació
M. Carme Escarrà12.3K visualizações
Normes d accentuacio por institutmontgros
Normes d accentuacioNormes d accentuacio
Normes d accentuacio
institutmontgros18K visualizações
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa por isabeljaume
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
isabeljaume47.5K visualizações

Similar a Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius

Morfologia verbal por
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbalmarclia
5K visualizações43 slides
Ortografia catalana por
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanaescola santa teresa de lisieux
1K visualizações22 slides
Valencià mitja por
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitjapepe5507
12K visualizações240 slides
El wòlof por
El wòlofEl wòlof
El wòlofEvapemo
910 visualizações70 slides
Lexemes i-morfemes por
Lexemes i-morfemesLexemes i-morfemes
Lexemes i-morfemesINMACULADA TENA PRADES
273 visualizações8 slides
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu por
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu jsanzman
1.3K visualizações7 slides

Similar a Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius(20)

Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K visualizações
Valencià mitja por pepe5507
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe550712K visualizações
El wòlof por Evapemo
El wòlofEl wòlof
El wòlof
Evapemo910 visualizações
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu por jsanzman
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
El verb. el pretèrit perfet d'indicatiu actiu
jsanzman1.3K visualizações
Unitat 03 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 03 superiorUnitat 03 superior
Unitat 03 superior
Barbara Sales Alos575 visualizações
Vocalisme por lurdessaavedra
VocalismeVocalisme
Vocalisme
lurdessaavedra6.8K visualizações
Ortografia catalana por camelero10
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
camelero10617 visualizações
02- dièresi.pdf por Eduard Comeig
02- dièresi.pdf02- dièresi.pdf
02- dièresi.pdf
Eduard Comeig4 visualizações
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia por Antonia Mulet
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Antonia Mulet42.3K visualizações
Text argumentatiu por gvallher
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
gvallher1.3K visualizações
Llatí 1 Batxillerat por Amparo Gasent
Llatí 1 BatxilleratLlatí 1 Batxillerat
Llatí 1 Batxillerat
Amparo Gasent11.5K visualizações
Normes ortogràfiques por Oriol Batlló
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló97 visualizações
Xines Catala Jb por Arnau Cerdà
Xines Catala JbXines Catala Jb
Xines Catala Jb
Arnau Cerdà760 visualizações
Derivació-composició-habilitació-neologismes por annaasiscar
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar13.8K visualizações
LE06 Semàntica. Sinonímia por Fred Sentandreu
LE06 Semàntica. SinonímiaLE06 Semàntica. Sinonímia
LE06 Semàntica. Sinonímia
Fred Sentandreu60 visualizações
Ortografia U1 La Vocal Neutra por Àngel Carrera
Ortografia U1 La Vocal NeutraOrtografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Àngel Carrera12.6K visualizações
Preguntes Freqüents por Antonia Mulet
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes Freqüents
Antonia Mulet277 visualizações
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció por Fred Sentandreu
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
Fred Sentandreu171 visualizações

Mais de Diverses

Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superior por
Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superiorKahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superior
Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superiorDiverses
1.9K visualizações19 slides
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política Lingüística por
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política LingüísticaProva mostra del nivell superior - Direcció General de Política Lingüística
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política LingüísticaDiverses
1.7K visualizações18 slides
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECR por
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECRLa prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECR
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECRDiverses
1.1K visualizações21 slides
De la retòrica clàssica a les propietats textuals por
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDe la retòrica clàssica a les propietats textuals
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDiverses
719 visualizações1 slide
De la retòrica clàssica a les propietats textuals por
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDe la retòrica clàssica a les propietats textuals
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDiverses
454 visualizações1 slide
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – Decálogo por
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – DecálogoLa exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – Decálogo
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – DecálogoDiverses
1.5K visualizações12 slides

Mais de Diverses(17)

Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superior por Diverses
Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superiorKahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superior
Kahoot de pronoms febles - Nivells suficiència i superior
Diverses1.9K visualizações
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política Lingüística por Diverses
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política LingüísticaProva mostra del nivell superior - Direcció General de Política Lingüística
Prova mostra del nivell superior - Direcció General de Política Lingüística
Diverses1.7K visualizações
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECR por Diverses
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECRLa prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECR
La prova del nivell C2 de llengua catalana de la DGPL en el MECR
Diverses1.1K visualizações
De la retòrica clàssica a les propietats textuals por Diverses
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDe la retòrica clàssica a les propietats textuals
De la retòrica clàssica a les propietats textuals
Diverses719 visualizações
De la retòrica clàssica a les propietats textuals por Diverses
De la retòrica clàssica a les propietats textualsDe la retòrica clàssica a les propietats textuals
De la retòrica clàssica a les propietats textuals
Diverses454 visualizações
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – Decálogo por Diverses
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – DecálogoLa exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – Decálogo
La exposición oral formal en el examen del nivel C2 MECR – Decálogo
Diverses1.5K visualizações
L'exposició oral en l'examen del nivell superior de llengua catalana - Decàleg por Diverses
L'exposició oral en l'examen del nivell superior de llengua catalana - DecàlegL'exposició oral en l'examen del nivell superior de llengua catalana - Decàleg
L'exposició oral en l'examen del nivell superior de llengua catalana - Decàleg
Diverses10.7K visualizações
Síntesi de tècniques de redacció II por Diverses
Síntesi de tècniques de redacció IISíntesi de tècniques de redacció II
Síntesi de tècniques de redacció II
Diverses820 visualizações
Síntesi de tècniques de redacció por Diverses
Síntesi de tècniques de redaccióSíntesi de tècniques de redacció
Síntesi de tècniques de redacció
Diverses2.3K visualizações
Un ús didàctic del Twitter - Enunciat de la tasca por Diverses
Un ús didàctic del Twitter - Enunciat de la tascaUn ús didàctic del Twitter - Enunciat de la tasca
Un ús didàctic del Twitter - Enunciat de la tasca
Diverses1.5K visualizações
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ... por Diverses
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...
Diverses784 visualizações
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ... por Diverses
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...
Iniciant l'alumnat no alfabetitzat digitalment en l'ús obligatori del bloc - ...
Diverses788 visualizações
Perfil pàgina recomanacions i criteris por Diverses
Perfil pàgina recomanacions i criterisPerfil pàgina recomanacions i criteris
Perfil pàgina recomanacions i criteris
Diverses171 visualizações
Elaborem els nostres àudios - Tasca final unitat 7 por Diverses
Elaborem els nostres àudios - Tasca final unitat 7Elaborem els nostres àudios - Tasca final unitat 7
Elaborem els nostres àudios - Tasca final unitat 7
Diverses276 visualizações
Tasca - Elaborem els nostres àudios por Diverses
Tasca - Elaborem els nostres àudiosTasca - Elaborem els nostres àudios
Tasca - Elaborem els nostres àudios
Diverses208 visualizações
Cercós vilademunt sergi_pràcticum_mecal por Diverses
Cercós vilademunt sergi_pràcticum_mecalCercós vilademunt sergi_pràcticum_mecal
Cercós vilademunt sergi_pràcticum_mecal
Diverses423 visualizações
Avaluació mòdul 5 por Diverses
Avaluació mòdul 5Avaluació mòdul 5
Avaluació mòdul 5
Diverses599 visualizações

Último

Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 visualizações37 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 visualizações5 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 visualizações22 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides

Último(7)

Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau9 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin915 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA89 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações

Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius

 • 1. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat Accentuació 1. Quins tipus de paraules hi ha segons la posició de la síl·laba tònica? Doneu-ne bastants exemples. Segons la posició de la síl·laba tònica, les paraules poden ser: - - - agudes: tenen l’última síl·laba tònica: noció, hotel, vermut, Raül, cançó, casar, cursor, raïm, udol, comprèn, Ramon... planes: tenen la penúltima síl·laba tònica impressora, telèfon, cortina, llapis, examen, exàmens, fàcil, feina, veïna, pèndol, tenia, havia, dormia, Maria, compren... esdrúixoles: tenen l’antepenúltima síl·laba tònica màquina, òptima, esdrúixola, fórmula, bèstia, família, fístula... 2. Sabeu quines terminacions cal tenir en compte a l’hora d’aplicar les normes d’accentuació? Cal tenir en compte 12 terminacions: - vocal: -a, -e, -i, -o, -u (sempre que la i o la u no correspongui a un diftong decreixent. Com que els diftongs no es poden separar, en aquest cas considerem que la paraula no acaba en vocal sinó en diftong: mar-xeu, te-niu) - vocal+s: -as, -es, -is, -os, -us - -en, -in 3. Segons els dos apartats anteriors, les normes d’accentuació són: A) S’accentuen les paraules agudes que acaben en qualsevol de les 12 terminacions anteriors B) S’accentuen les paraules planes quan no acaben en cap de les 12 terminacions anteriors C) S’accentuen totes les paraules esdrúixoles 4. Quins són els diftongs en català? Recordeu que n’hi ha dues categories, els creixents i els decreixents. Definiu-les. Els diftongs són la combinació d’una i o una u amb qualsevol vocal, incloent-hi la i i la u mateixes. Tot i que ortogràficament es representin amb una vocal, la i i la u dels diftongs fan funció de consonant. De fet, fonèticament no es transcriuen com a sons vocàlics. En alguns estrangerismes, per exemple, es manté la grafia consonàntica: Nova York, web, wok. Per això, la i de iogurt és igual que la y de York. Aquestes is i aquestes us, en fer funció consonàntica, no es poden separar de les vocals que les
 • 2. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat acompanyen, de la mateixa manera que no separem la y de la o en el cas de York o la t i la a inicials de la paraula taula. Dit d’una altra manera: els diftongs no es poden separar. Els diftongs creixents són els que tenen la i o la u en primer lloc i tot seguit una altra vocal: ia ua ie ue io uo iu uu Aquests diftongs solen aparèixer a principi absolut de mot (iogurt, hiena, iuca, iaia), després de vocal (papaia, noia...) i en els dígrafs –gu- i –qu(sempre, és clar, que la u soni: aigua, pingüí, lingüística, quota, qüestió, etc.). Aquests diftongs no apareixen mai després de consonant, cosa que fa que moltes paraules es considerin planes erròniament (fa-mí-li-a, his-tò-ri-a) o bé que, tot i ser planes, no s’accentuïn: (Ma-ri-a, te-ni-a, por-ta-ri-a, etc.) Es diuen creixents perquè, articulatòriament, la cavitat oral s’engrandeix, és a dir, “creix” quan es pronuncien: ia, ua, io, etc. Els diftongs decreixents són els que tenen una vocal seguida d’una i o d’una u, incloent-hi la mateixa combinació i+u (es-tiu) i u+i (cui-na): ai au ei eu oi iu ui ou Es diuen decreixents perquè, articulatòriament, la cavitat oral s’empetiteix, és a dir, “decreix” quan es pronuncien: ai, oi¸au, etc. 5. Per què no s’accentuen, doncs, les formes tenia/tenien, venia, venien, aniria/anirien, etc? Poseu bastants exemples semblants vostres. Aquestes paraules no s’accentuen perquè són totes planes i acaben o bé en vocal (tenia, venia, aniria) o bé en –en (tenien, venien, anirien). Passaria el mateix en el cas de la 2a persona (tenies, venies, aniries). Com que aquestes terminacions són desinències verbals, cal tenir molt present que aquesta norma afecta un gran nombre de paraules que s’accentuen per la inèrcia de la norma en castellà.
 • 3. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat 6. Per què porta dièresi la paraula veïna? Quina norma regeix aquesta dièresi? Doneu-ne alguns exemples més. La paraula veïna porta dièresi perquè la i és tònica, però no es pot accentuar, ja que és una paraula plana que acaba en vocal. Tanmateix, si no es marca de cap manera especial, caldria pronunciar-la amb la e tònica, com en el cas de feina. Per indicar que la i és tònica encara que no es pugui accentuar, s’hi posa la dièresi. heroïna, raïm, reüll, peülla, cocaïna, cafeïna, etc. 7. Per què no porta dièresi agrair/agrairé/agrairà? Quina norma regeix aquesta absència de dièresi? Segons la norma anterior, moltes paraules portarien dièresi i per això hi ha una norma, anomenada estalvi de la dièresi, segons la qual no porten dièresi els infinitius, gerundis, futurs i condicionals dels verbs de la 3a conjugació que tenen l’arrel acabada en vocal: agrair, conduir, produir, envair, etc. Segons l’estalvi de la dièresi, tampoc en posem en els sufixos -isme, -ista: egoisme, egoista, panteisme, judaisme, altruista... (excepte proïsme, perquè no està formada amb sufix). Tampoc posem dièresi a les paraules compostes amb els prefixos contra-, re-, co-, anti-, semi-: contraindicació, reincidir, antiinflamatori, coincidir... (excepte reüll). I finalment, també s’estalvien la dièresi els mots que acaben en les terminacions llatines -ius, -ium: Aquàrium, pòdium, mèdium, Màrius...
 • 4. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat Morfologia nominal 1. Què és un nom? Quin tipus de realitats designa? Quins tipus de nom coneixeu? Un nom o substantiu és un mot que designa persones, animals i coses. Pot designar realitats concretes (taula, got, el llum) o abstractes (felicitat, confessió, estupidesa). 2. Què és el gènere i el nombre? Són les variacions de forma que es produeixen en els noms referits a persones i animals quan se’n fa la forma femenina o bé la forma plural. 3. Quines normes podeu deduir dels quadres següents? nom masculí arrel gènere senyor president mestr e gerr o nom femení arrel gènere senyor a president a mestr a gerr a Quadre 1 A) Norma: En molts casos, la forma masculina no té cap desinència (també es diu que té desinència zero), en altres la desinència és una –e i en altres casos, menys nombrosos, una –o. En aquests tres casos, la forma femenina es forma afegint una –a quan no hi ha desinència al masculí, o bé substituint la –e o la -o per la –a. B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma: carnissera, conductora, gossa, inspectora, ... nom masculí administratiu amic nebot nom femení administrativa amiga neboda Quadre 2 A) Norma: El fet d'afegir -a a l'arrel provoca, de vegades, una adaptació de l'arrel, que es pot traduir en canvis fonètics i ortogràfics. B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma: llop-lloba, jueu-jueva, gallec-gallega, grec-grega, etc.
 • 5. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat Quadre 3 nom masculí heroi metge abellot nom femení heroïna metgessa abella A) Norma: hi ha noms masculins i femenins que adopten terminacions especials o menys freqüents B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma: dida-didot, perdiu-perdigot, jutge-jutgessa... nom el/la el/la el/la masculí i nom femení dansaire captaire boletaire pacifista artista turista parricida suïcida homicida Quadre 4 A) Norma: els noms acabats en -aire, -ista, -cida són invariables. B) Incloeu aquí altres exemples vostres que segueixin aquesta norma: captaire, turista, magnicida...
 • 6. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat Pronoms relatius 1) Sabeu què és un pronom relatiu? Sabríeu identificar els pronoms relatius d’aquestes oracions? (Abans, penseu si són oracions simples o compostes). Un pronom relatiu és una partícula que fa la mateixa funció que faria un nom i que, al mateix temps, relaciona dues oracions simples (per això es diu relatiu) subordinant la segona a la primera. Totes aquestes oracions són compostes. Ho sabem perquè totes tenen més d’una forma verbal. L’home que ens ha saludat és l’advocat que porta el cas. No sé qui és el responsable d’això. La casa de què et vaig parlar s’ha incendiat. Aquells documents, els quals pertanyen a l’església, no es poden consultar sense un permís especial. El país d’on vinc és preciós. 2) Quins són, doncs, els pronoms relatius en català? Els pronoms relatius són: que, què, qui, on i el qual/la qual/els quals/les quals 3) Creieu que aquestes dues frases signifiquen exactament el mateix? No signifiquen el mateix. La filla que viu a Roma és actriu. La filla, que viu a Roma, és actriu. Raoneu la vostra resposta: En el primer cas, l’oració subordinada (que viu a Roma) és necessària entendre de quina filla s’està parlant. Se sobreentén que n’hi ha una que viu a Roma i n’hi ha d’altres que no. D’aquesta oració subordinada, se’n diu especificativa i s’escriu sense cap coma entre el pronom relatiu que i l’antecedent (filla). En canvi, en el segon cas, la subordinada només afegeix una informació addicional que no és necessària per entendre el sentit complet de l’oració principal. Aquest tipus d’oració subordinada adjectiva s’escriu sempre entre comes i s’anomena explicativa.
 • 7. Llengua catalana – Curs IS – Col·legi de Periodistes de Catalunya Novembre i desembre de 2013 Professor: Sergi Cercós Vilademunt sergi.cercos@cllicenciats.cat 4) És correcta la frase següent?: La filla la qual viu a Roma és actriu Aquesta frase no és correcta. Raoneu la vostra resposta: No és correcta perquè la subordinada (la qual viu a Roma) és especificativa i s’ha d’escriure sense coma. El pronom relatiu de les subordinades adjectives especificatives sempre és que i no pot ser mai el relatiu compost. En canvi, en les explicatives, és a dir, les que van entre comes, es pot utilitzar tant que com el qual/la qual/els quals/les quals. 5) Són iguals les frases de relatiu següents? Els qui / els que vulguin participar en la cursa s’hauran d’inscriure a la secretaria de l’associació esportiva. El diari digital i el que publiquen setmanalment tenen el mateix nombre de lectors. El viatge del qual et vaig parlar va ser meravellós. No són iguals. Raoneu la vostra resposta: en els dos primers casos, es tracta d’oracions subordinades substantives. El tercer cas es tracta d’una oració de relatiu adjectiva, és a dir, la subordinada és equiparable a un adjectiu.