Rochas magnificas

347 visualizações

Publicada em

Rochas magnificas

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
347
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
54
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Rochas magnificas

 1. 1. Árvore ddee ppeeddrraa -- BBoollíívviiaa
 2. 2. Bárdenas RReeaalleess -- NNaavvaarrrraa -- EEssppaannhhaa
 3. 3. Pedra do Balanço, JJaarrddiimm ddooss DDeeuusseess,, CCoolloorraaddoo,, EEUUAA
 4. 4. Boulders - SSoouutthh IIssllaanndd –– NNoovvaa ZZeellâânnddiiaa
 5. 5. BBrriimmhhaamm RRoocckk -- IInnggllaatteerrrraa
 6. 6. Parque Nacional BBrryyccee CCaannyyoonn -- UUttaahh,, EEUUAA
 7. 7. AArrccoo DDeelliiccaaddoo -- UUttaahh,, EEUUAA
 8. 8. Deserto dos Pináculos – Parque Nacional NNaammbbuunngg –– AAuussttrráálliiaa OOcciiddeennttaall
 9. 9. Torre ddoo DDiiaabboo -- WWyyoommiinngg,, EEUUAA
 10. 10. Geiser no Deserto Pedra NNeeggrraa -- NNeevvaaddaa,, EEUUAA
 11. 11. Chaminés no Vale ddaass FFaaddaass GGoorreemmee -- TTuurrqquuiiaa
 12. 12. IIllhhaa JJaammeess BBoonndd -- TTaaiillâânnddiiaa
 13. 13. Karlu Karlu ou Mármores do Diabo - Território ddoo NNoorrttee -- AAuussttrráálliiaa
 14. 14. Bola de MMaanntteeiiggaa ddee KKrriisshhnnaa -- ÍÍnnddiiaa
 15. 15. Arco ddaa PPaaiissaaggeemm -- UUttaahh,, EEUUAA
 16. 16. AAss TToorrrreess -- TTeenneerriiffee
 17. 17. Pedra da Cruz ddee MMaallttaa –– ÁÁffrriiccaa ddoo SSuull
 18. 18. MMoonnttsseerrrraatt –– CCaattaalluunnhhaa,, EEssppaannhhaa
 19. 19. Pedra ddoo CCoogguummeelloo -- KKaannssaass,, EEUUAA
 20. 20. PPeeddrraa NNaannyyaa -- TTaaiiwwaann,, CChhiinnaa
 21. 21. CCâânniioonn PPaalloo DDuurroo -- TTeexxaass,, EEUUAA
 22. 22. PPeerrccee RRoocckk -- CCaannaaddáá
 23. 23. Pedra movediça ddee TTaannddiill -- AArrggeennttiinnaa
 24. 24. PPoorrtt CCaammppbbeellll -- AAuussttrráálliiaa
 25. 25. PPrreekkeessttoolleenn -- NNoorruueeggaa
 26. 26. ““Queijo TToorrcciiddoo”” –– RReeiinnoo UUnniiddoo
 27. 27. Pedra da Aranha, CChheellllyy CCaannyyoonn -- AArriizzoonnaa,, EEUUAA
 28. 28. EExxtteerrnnsstteeiinnee -- AAlleemmaannhhaa
 29. 29. Caminho do GGiiggaannttee –– IIrrllaannddaa ddoo NNoorrttee
 30. 30. AA OOnnddaa -- AArriizzoonnaa,, EEUUAA
 31. 31. Torcal de AAnntteeqquueerraa –– AAnnddaalluuzziiaa,, EEssppaannhhaa
 32. 32. Uluru ou AAyyeerrss RRoocckk -- AAuussttrráálliiaa
 33. 33. WWaaddii RRuumm -- JJoorrddâânniiaa
 34. 34. Pedra ddaa OOnnddaa –– AAuussttrráálliiaa OOcciiddeennttaall F I M

×