Eu sou o palhaço

326 visualizações

Publicada em

Eu sou o palhaço

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Eu sou o palhaço

 1. 1. AA LLEEII DDEE ZZEECCAA PPAAGGOODDIINNHHOO (clicar)
 2. 2. DDiizz uummaa hhiissttóórriiaa qquuee nnuummaa cciiddaaddee aappaarreecceeuu uumm cciirrccoo,, ee qquuee eennttrree sseeuuss aarrttiissttaass hhaavviiaa uumm ppaallhhaaççoo ccoomm oo ppooddeerr ddee ddiivveerrttiirr,, sseemm mmeeddiiddaa,, ttooddaass aass ppeessssooaass ddaa ppllaattééiiaa ee oo rriissoo eerraa ttããoo bboomm,, ttããoo pprrooffuunnddoo ee nnaattuurraall qquuee ssee ttoorrnnoouu tteerraappêêuuttiiccoo..
 3. 3. TTooddooss ooss qquuee ppaaddeecciiaamm ddee ttrriisstteezzaass aagguuddaass oouu ccrrôônniiccaass eerraamm iinnddiiccaaddooss ppeelloo mmééddiiccoo ddoo lluuggaarr ppaarraa qquuee aassssiissttiisssseemm aaoo ttaall aarrttiissttaa qquuee ppoossssuuííaa oo ddoomm ddee eelliimmiinnaarr aannggúússttiiaass..
 4. 4. UUmm ddiiaa,, ppoorréémm,, uumm mmoorraaddoorr ddeessccoonnhheecciiddoo,, ttoommaaddoo ddee pprrooffuunnddaa ddeepprreessssããoo,, pprrooccuurroouu oo ddoouuttoorr..
 5. 5. OO mmééddiiccoo eennttããoo,, sseemm rreelluuttaarr,, iinnddiiccoouu oo cciirrccoo ccoommoo oo lluuggaarr ddee ccuurraa ddee ttooddooss ooss mmaalleess ddaaqquueellaa nnaattuurreezzaa,, ddee aabbrraannddaammeennttoo ddee ttooddaass aass ddoorreess ddaa aallmmaa,, ddee iilluummiinnaaççããoo ddee ttooddooss ooss ccaannttooss eessccuurrooss ddoo nnoossssoo jjeeiittoo ppeerrddiiddoo ddee sseerr..
 6. 6. OO hhoommeemm nnaaddaa ddiissssee,, lleevvaannttoouu--ssee,, ccaammiinnhhoouu eemm ddiirreeççããoo àà ppoorrttaa,, ee qquuaannddoo jjáá eessttaavvaa ssaaiinnddoo,, vviirroouu--ssee,, oollhhoouu oo mmééddiiccoo nnooss oollhhooss,, ee sseenntteenncciioouu::
 7. 7. ""nnããoo ppoossssoo pprrooccuurraarr oo cciirrccoo...... aaíí eessttáá oo mmeeuu pprroobblleemmaa :: eeuu ssoouu oo ppaallhhaaççoo""..
 8. 8. CCoommoo pprrooffeessssoorr,, vveejjoo qquuee,, ààss vveezzeess,, ssoouu eessssee ppaallhhaaççoo,, aallgguuéémm qquuee ttrraabbaallhhaa ppaarraa ccoonnssttrruuiirr ooss oouuttrrooss ee nnããoo vvêê rreessuullttaaddoo mmuuiittoo ccllaarroo ddaaqquuiilloo qquuee ffaazz..
 9. 9. TTeennhhoo aa iimmpprreessssããoo ddee qquuee eennssiinnoo nnoo vvaazziioo ((ee sseeii qquuee nnããoo eessttoouu ssóó nneessssee sseennttiimmeennttoo)) ppoorrqquuee,, ddeeppooiiss ddee ffoorrmmaaddooss,, mmeeuuss eexx--aalluunnooss ppaarreecceemm qquuee ssee aaccoossttuummaamm rraappiiddaammeennttee ccoomm aaqquueellee mmuunnddoo ddee iinniiqqüüiiddaaddeess qquuee ccoommbbaattííaammooss jjuunnttooss..
 10. 10. PPaarreeccee qquuee qquuaannddoo mmeeuuss mmeenniinnooss((aass)) ccaaeemm nnoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo,, aa úúnniiccaa ccooiissaa qquuee iimmppoorrttaa éé qquuaannttoo ccaaddaa uumm vvaaii lluuccrraarr,, nnããoo iimmppoorrttaannddoo qquueemm vvaaii ppaaggaarr eessssaa ccoonnttaa ee nneemm ssee aallgguuéémm vvaaii sseerr lleessaaddoo nneessssee pprroocceessssoo..
 11. 11. AApprreennddeerraamm rriinnddoo mmaass nnããoo qquueerreemm ppaassssaarr oo rriissoo àà ffrreennttee ee nneemm ssee ccoommoovveemm ccoomm oo cchhoorroo aallhheeiioo..
 12. 12. DDiiggoo iissssoo,, aattéé eemm ttoomm ddee ddeessaabbaaffoo,, ppoorrqquuee vveejjoo qquuee ccaaddaa ddiiaa mmaaiiss mmeeuuss aalluunnooss ssee ggaabbaamm ddee ddeessoonneessttiiddaaddee ss..
 13. 13. OOss qquuee ppaassssaamm ooss oouuttrrooss ppaarraa ttrrááss ssããoo hheerróóiiss ee ooss qquuee pprrootteessttaamm ssããoo oottáárriiooss,, iiddiioottaass oouu eexxcclluuííddooss,, éé uummaa ttoottaall iinnvveerrssããoo ddooss vvaalloorreess..
 14. 14. VVeejjoo qquuee aallgguunnss pprrooffeessssoorreess ppaarrttiillhhaamm ddaass mmeessmmaass iiddééiiaass,, ee aass ddeeffeennddeemm eemm ssaallaa ddee aauullaa ee nnaa ssaallaa ddee pprrooffeessssoorreess ee ssee vvaanngglloorriiaamm ddiissssoo..
 15. 15. EEssssaa iiddééiiaa vveemm mmee aassssuussttaannddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss,, ddeessddee qquuee rreepprreeeennddii,, nnuummaa ccoonnvveerrssaa ccoomm aalluunnooss,, oo ccoommppoorrttaammeennttoo ddoo ccaannttoorr ZZeeccaa PPaaggooddiinnhhoo,, nnoo eeppiissóóddiioo ddaa gguueerrrraa ddaass cceerrvveejjaass ee qquuaassee ttooddooss ddiisssseerraamm qquuee oo ccaannttoorr eessttaavvaa cceerrttoo,, ttoonnttooss ffoorraamm
 16. 16. "O importante professor é que o cara embolsou milhões", disse-me um; outro: "daqui a pouco ninguém lembra mais, no Brasil é assim, e ele vai continuar sendo o Zeca, só que um pouco mais rico", todos se entreolharam e riram, só eu, bobo que sou, fiquei sem graça.
 17. 17. OO ppiioorr éé qquuaannddoo aa ggeennttee ssee ddáá ccoonnttaa ddee qquuee nnoo BBrraassiill éé aassssiimm mmeessmmoo,, oo qquuee vvaallee éé aa lleeii ddee GGéérrssoonn:: ""oo iimmppoorrttaannttee éé lleevvaarr vvaannttaaggeemm eemm ttuuddoo"".. (( LLeeii ddee GGéérrssoonn......ddáá ppaarraa rriirr......))
 18. 18. AA ppeerrgguunnttaa éé :: SSeemm ttrraabbaallhhoo pprroodduuttiivvoo éé ppoossssíívveell,, uussaannddoo aa llóóggiiccaa,, qquuee ttooddoo mmuunnddoo ggaannhhee ?? SSeemm oo ttrraabbaallhhoo hhoonneessttoo,, ppaarraa aallgguuéémm ggaannhhaarr éé óóbbvviioo qquuee aallgguuéémm ddeevveerráá ppeerrddeerr..
 19. 19. AA llóóggiiccaa éé gguuaarrddaarr oo ttrrooccoo aa mmaaiiss rreecceebbiiddoo nnoo ccaaiixxaa ddoo ssuuppeerrmmeerrccaaddoo;; éé eennrroollaarr aa aauullaa ffiinnggiinnddoo qquuee aa mmaattéérriiaa eessttáá sseennddoo ddaaddaa;;
 20. 20. éé ffiinnggiirr qquuee aa aappoossttiillaa eessttáá aabbeerrttaa nnaa mmaattéérriiaa ddaaddaa,, mmaass uussáá--llaa ccoommoo aappooiioo eennqquuaannttoo ssee jjooggaa ffoorrccaa,, bbaattaallhhaa nnaavvaall oouu jjooggoo ddaa vveellhhaa;;
 21. 21. éé ccoorrttaarr aa ffiillaa ddoo cciinneemmaa oouu ddaa eennttrraaddaa ddoo sshhooww;; éé ddiizzeerr qquuee lleeuu oo lliivvrroo,, qquuaannddoo ffiiccoouu ssóó nnoo rreessuummoo oouu nnaa ccoonnvveerrssaa ccoomm qquueemm lleeuu;;
 22. 22. éé mmaarrccaarr ssóó oo ggaabbaarriittoo nnaa pprroovvaa eemm bbrraannccoo,, ccooppiiaaddoo ddoo vviizziinnhhoo,, aalleeggaannddoo qquuee ffeezz aass ccoonnttaass ddee ccaabbeeççaa;; éé ccoommpprraarr nnaa ffeeiirraa uummaa ddúúzziiaa ddee qquuiinnzzee llaarraannjjaass;;
 23. 23. éé bbaatteerr nnuumm ccaarrrroo ppaarraaddoo ee ssaaiirr rrááppiiddoo aanntteess qquuee aallgguuéémm ppeerrcceebbaa;; é bbrriiggaarr ppaarraa bbaaiixxaarr oo pprreeççoo mmíínniimmoo ddaass rreeffeeiiççõõeess nnooss rreessttaauurraanntteess uunniivveerrssiittáárriiooss,, ppaarraa ssoobbrraarr mmaaiiss ddiinnhheeiirroo ppaarraa aa cceerrvveejjaa ddaa ttaarrddee;;
 24. 24. éé aarrrraannccaarr aass ppáággiinnaass oouu eessccrreevveerr nnooss lliivvrrooss ddaass bbiibblliiootteeccaass ppúúbblliiccaass;; éé aarrrraannccaarr ppllaaccaass ddee ttrrâânnssiittoo ee ccoollooccáá--llaass ddee eennffeeiittee nnoo qquuaarrttoo;;
 25. 25. éé ttrrooccaarr oo vvoottoo ppoorr eemmpprreeggooss,, ppaarreess ddee ssaappaattoo oouu cceessttaass bbáássiiccaass;; éé ffrraauuddaarr pprrooppaaggaannddaa ppoollííttiiccaa mmoossttrraannddoo rreeaalliizzaaççõõeess qquuee nnuunnccaa ffoorraamm ffeeiittaass ((aassssiimm ccoommoo ccoossttuummaa ffaazzeerr aa dduuppllaa sseerrttaanneejjaa LLuullaa ee DDuuddaa))..
 26. 26. EEssssaa éé aa llóóggiiccaa ddaa ppeerrppeettuuaaçç ããoo ddaa bbuurrrriiccee..
 27. 27. QQuuaannddoo uumm ppaaííss ppeerrddee,, ttooddoo mmuunnddoo ppeerrddee.. EE nnããoo aaddiiaannttaa ppeennssaarr qquuee llooggoo bbaatteerreemmooss nnoo ffuunnddoo ddoo ppooççoo,, ppoorrqquuee oo ppooççoo nnããoo tteemm ffuunnddoo..
 28. 28. PPaarraaffrraasseeaannddoo SScchhooppeennhhaauueerr:: ""NNããoo hháá nnaaddaa ttããoo ddeessggrraaççaaddoo nnaa vviiddaa ddaa ggeennttee qquuee aaiinnddaa nnããoo ppoossssaa ffiiccaarr ppiioorr""..
 29. 29. SSee ooss ddeessoonneessttooss bbrraassiilleeiirrooss vvooaasssseemm,, nnóóss nnuunnccaa vveerrííaammooss oo ssooll..
 30. 30. FFeelliizzmmeennttee hháá ooss ddeessccoonntteenntteess,, ooss lluuttaaddoorreess,, ooss ssoonnhhaaddoorreess,, ooss qquuee qquueerreemm mmaanntteerr oo ssooll aacceessoo,, bbrriillhhaannddoo ee nnoo aallttoo..
 31. 31. AA lluuzz éé,, ee sseemmpprree ffooii,, aa mmeettááffoorraa ddaa iinntteelliiggêênncciiaa.. NNoo eennttaannttoo,, ddee nnaaddaa aaddiiaannttaa oo ccoonnhheecciimmeennttoo sseemm oo ccaarráátteerr..
 32. 32. QQuuee nnaass eessccoollaass sseejjaa ttããoo iimmppoorrttaannttee eennssiinnaarr LLiitteerraattuurraa,, MMaatteemmááttiiccaa oouu HHiissttóórriiaa qquuaannttoo ddeeccêênncciiaa,, sseennssoo ddee ccoolleettiivviiddaaddee,, ccoolleegguuiissmmoo ee rreessppeeiittoo ppoorr ssii ee ppeellooss oouuttrrooss..
 33. 33. AAcchhoo qquuee oo mmuunnddoo ((ee,, ssoobbrreettuuddoo,, oo BBrraassiill)) pprreecciissaa mmaaiiss ddee ggeennttee hhoonneessttaa ddoo qquuee ddooss ppsseeuuddoo lliitteerraattooss,, hhiissttoorriiaaddoorreess oouu mmaatteemmááttiiccooss..
 34. 34. Ou o BBrraassiill eennccoonnttrraa ee ddeeffeennddee eesssseess vvaalloorreess ee aabboommiinnaa ZZeeccaass,, GGéérrssoonnss,, DDiirrcceeuuss,, DDuuddaass ee ttooddooss ooss mmaarrkkeetteeiirrooss qquuee cchhaammaamm ddeessoonneessttiiddaaddeess ffllaaggrraanntteess ddee eessppeerrtteezzaass ttééccnniiccaass,, oouu oo BBrraassiill ppaassssaa ddee ppaaííss ddoo ffuuttuurroo ppaarraa ppaaííss ddoo ssóó ffuurroo..
 35. 35. DDee uumm PPrreessiiddeennttee ddaa RReeppúúbblliiccaa eessppeerraa--ssee mmaaiiss ddoo qquuee cchhoorroo ee ccoonnddeeccoorraaççããoo aa ggaarriiss hhoonneessttooss,, eessppeerraa--ssee hhoonneessttiiddaaddee eemm ffoorrmmaa ddee ttrraabbaallhhoo ee ttrraannssppaarrêênncciiaa..
 36. 36. DDee pprrooffeessssoorreess,, eessppeerraa--ssee mmaaiiss qquuee ddiissccuurrssoo ddee bboonnss mmooddooss,, eessppeerraa--ssee qquuee mmeerreeççaamm oo ssaalláárriioo qquuee ggaannhhaamm ((ppoouuccoo oouu mmuuiittoo)) mmiinniissttrraannddoo aa hhoonneessttiiddaaddee..
 37. 37. AA hhoonneessttiiddaaddee nnããoo pprreecciissaa ddee pprrooppaaggaannddaa,, nneemm ddee hhoommeennaaggeennss,, pprreecciissaa ddee eexxeemmppllooss.. QQuueemm ppllaannttaarr jjooiioo,, jjaammaaiiss ccoollhheerráá ttrriiggoo..
 38. 38. QQuuaannddoo rreefflleexxõõeess aassssiimm ssããoo ffeeiittaass,, ccaaddaa uumm ddee nnóóss ssee sseennttee oo ppaallhhaaççoo ppeerrddiiddoo nnoo ppaallccoo ddaass iilluussõõeess..
 39. 39. AA ggeennttee ssee sseennttee vveennddeennddoo oo qquuee nnããoo ppooddee vviivveerr,, nnããoo ppoorrqquuee nnããoo mmeerreeççaa,, mmaass ppoorrqquuee nnããoo hháá aammbbiieennttee ppaarraa iissssoo..
 40. 40. QQuuaannddoo sseerriiaa ddee ssee eessppeerraarr uummaa vvaaiiaa ccoolleettiivvaa ppeelloo ttoommbboo,, ppeelloo ggoollppee ddaaddoo nnaa ddeeccêênncciiaa,, nnaa ccooeerrêênncciiaa,, nnaa ccrreeddiibbiilliiddaaddee,, nnoo sseennssoo ddee rreessppeeiittoo,, vveemmooss aa ppooppuullaaççããoo eemm ccoorroo ddeelliirraannttee ggrriittaannddoo ""bbiiss"" ee,, ccoommoo ttooddooss ssaabbeemmooss,, uumm bbiiss nnããoo ssee ddeesspprreezzaa..
 41. 41. EEnnttããoo,, uummaa ppiirruueettaa,, dduuaass ppiirruueettaass,, bbrraavvoo !! bbrraavvoo !! EE vvaammooss ttooddooss rriinnddoo ee aaffiinnaannddoo oo ccoorroo ddoo ""ssee eeuu lliivvrraarr aa mmiinnhhaa ccaarraa oo rreessttoo qquuee ssee ddaannee""..
 42. 42. EEnnqquuaannttoo iissssoo,, oo BBrraassiill ddee iirrmmãã DDuullccee,, ddee MMaannuueell BBaannddeeiirraa,, ddoo BBeettiinnhhoo,, ddee CCllaarriiccee LLiissppeeccttoorr,, ddee CChhiiqquuiinnhhaa GGoonnzzaaggaa ee ddee mmuuiittooss oouuttrrooss hheerróóiiss aannôônniimmooss qquuee ddiimmiinnuuíírraamm aa ddoorr ddeessssee ppaaííss ccoomm aa ssuuaa oobbrraa,, lleevvaannttaa--ssee,, ccaammiinnhhaa eemm ssiillêênncciioo aattéé aa ppoorrttaa,, vviirraa--ssee ee ddiizz::
 43. 43. ""EEssssee éé oo pprroobblleemmaa...... eeuu ssoouu oo ppaallhhaaççoo""..

×