BIOSENSORS

Sepideh Deari
Sepideh DeariTehran, Iran
BIOSENSORS
sepideh Azizisepideh Azizi
:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬
:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬
Graduate Adviser Dr.AnarjaniGraduate Adviser Dr.Anarjani
‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬))M.scM.sc((
•‫از‬ ‫گروهی‬ ‫م‬ِ ‫نا‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یا‬ ‫زیستی‬ ‫حسگر‬
‫های‬‌‫ا‬ ‫گون‬ ‫به‬ ‫حسگرها‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫حسگرها‬
‫خاص‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫ماد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫تا‬ ‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫طراحی‬
‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫نتیج‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫ییآید‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫مهایی‬‌‫ا‬ ‫پیا‬ ‫ت‬ِ ‫صور‬
‫کند‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ا‬ ‫یآ‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ،‫ریزپردازنده‬.
‫مقدمه‬‫مقدمه‬
•‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫امروزه‬
،‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ،‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ،‫پزشكي‬
‫محصولت‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫مانيتورينگ‬
‫مي‬ ‫بهره‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫از‬ ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫دارويي‬
‫جهت‬ ‫توانمند‬ ‫ابزاري‬ ‫سنسورها‬ ‫اين‬ .‫گيرند‬
‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫زيستي‬ ‫مولكولهاي‬ ‫شناسايي‬
‫انسان‬ ‫چشايي‬ ‫و‬ ‫بويايي‬ ‫حواس‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬
‫مي‬ ‫مختلف‬ ‫طعمهاي‬ ‫و‬ ‫بوها‬ ‫شناسايي‬ ‫به‬ ‫كه‬
‫زيست‬ ‫يك‬ ‫نيز‬ ‫بدن‬ ‫ايمني‬ ‫سيستم‬ .‫پردازد‬
‫نوع‬ ‫ميليونها‬ ‫كه‬ ،‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬
.‫كند‬ ‫مي‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫مولكول‬
•‫ابزارهاي‬ ‫حسگرها‬ ‫زيست‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬
‫از‬ ‫گيري‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫یآناليتيكي‬
‫تركيباتي‬ ‫يا‬ ‫تركيب‬ ،‫بيولوژيكي‬ ‫مواد‬ ‫هوشمندي‬
.‫دهند‬ ‫واكنش‬ ‫یآنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬
‫پيغام‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫واكنش‬ ‫اين‬ ‫محصول‬
.‫باشد‬ ‫الكتريكي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ،‫شيميايي‬
•‫زيست‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬
‫هاي‬ ‫تشخيص‬ ‫در‬ ‫حسگرها‬
‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬
‫در‬ .‫است‬ ‫یآزمايشگاهي‬
‫حاضر‬ ‫حال‬‫بيوسنسورهاي‬
‫ترين‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫گلوكز‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫بيوسنسورهاي‬
‫اندازه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫بازار‬
‫خون‬ ‫گلوكز‬ ‫غلظت‬ ‫گيري‬
‫پانكراس‬ ‫در‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬
‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ديابتي‬ ‫بيماران‬
‫نمي‬ ‫توليد‬ ‫انسولين‬ ‫كافي‬
‫موارد‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫مصرف‬ ‫تنظيم‬ ‫براي‬
‫مداوم‬ ‫سنجش‬ ،‫انسولين‬
BIOSENSORS
‫بیوسنسور‬ ‫تعریف‬
‫در‬‫یک‬‫بیوسنسور،عنصر‬‫حسگر‬‫که‬‫به‬
‫ماده‬‫ای‬‫بیولوژیککی‬‫پاسکخ‬‫مکی‬‫دهکد،دارا‬
‫ی‬‫طبیعت‬‫بیولوژیکی‬‫است‬‫این‬‫عنصر‬‫ب‬
‫اید‬‫به‬‫نوعی‬‫مبدل‬‫متصل‬‫شود‬‫تا‬‫یک‬
‫پاسخ‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫با‬‫چشم‬‫را‬‫تولی‬
‫د‬‫کند‬‫بیو‬‫سنسور‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫ا‬
‫حسکاس‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫مواد‬‫شیمیایکی‬
‫خاصی‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫فیزیولوژیکی‬‫نیز‬
‫باشد،مربوط‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫این‬‫مو‬
‫اد‬‫را‬‫سوبسترا‬‫می‬‫نامند،در‬‫حالی‬‫که‬
‫واژه‬‫ی‬‫کلی‬‫تر‬‫آن‬‫آنالیت‬‫است‬
‫یک‬‫بیوسنسور‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬
: ‫اجزای‬ ‫بررسی‬
‫بیوسنسور‬
‫اجزای‬ ‫شامل‬ ‫بیوسنسور‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬
•1) -‫آنالیت‬‫زیستی‬ ‫پذیرنده‬ ‫یا‬ ‫بیورسپتور‬(
•2-‫ساز‬ ‫آشکار‬
•3-‫مبدل‬
•)4( -‫پردازشگر‬
•)5( -‫نمایشگر‬
Block Diagram of a
Biosensor :
)a(‫بیوکاتالیست‬
)b(‫مبدل‬
)c(‫آمپلیفایر‬
)d(‫پردازنده‬
)e(‫نمایشگر‬
BIOSENSORS
‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
•‫آن‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫اجزا‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬
‫از‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫کارایی‬ ‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫مزاحم‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫مداخله‬
‫است،جلوگیری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫واکنش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیولوژیک‬ ‫جزء‬ .‫کند‬ ‫می‬
‫انتخابی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫(آنزیم‬ ‫کند‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫سوبسترا‬
‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫متصل‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬
‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ، ‫بیولوژیکی‬ ‫جزء‬ ‫عنوان‬
.‫است‬ ‫متداول‬
•‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
‫عناصردارای‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بیوسنسورها‬
‫خاصی‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قدرتی‬ ‫چنان‬
‫واکنشی‬ ‫سوبستراها‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫متصل‬
.‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬
BIOSENSORS
‫بیوسنسورها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫بیوسنسورها‬ ‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬
‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
:‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫میگردندکه‬
1-‫ها‬ ‫آنزیم‬
)‫بیوکاتالیتیک‬(
2-‫ها‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬
)‫ایمونولوژیک‬(
3-‫نوکلئیک‬ ‫های‬ ‫اسید‬
)DNA(
4-‫سلولی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬
BIOSENSORS
‫اجزای‬ ‫تثبیت‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫بیولوژیکی‬
•‫جزء‬ ‫پایدار،باید‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫متصل‬ ‫ها‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫بیولوژیکی‬
‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫گردد،چنین‬‫تثبیت‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫گویند.برای‬
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫پنج‬
1‫سطحی‬ ‫-جذب‬4‫عرضی‬ ‫-پیوند‬
2‫سازی‬ ‫-ریزپوشینه‬5‫کووالنسی‬ ‫-پیوند‬
3‫سازی‬ ‫-محبوس‬
‫مبدل‬
‫یا‬ (‫مشاهده)فیزیکی‬ ‫قابل‬ ‫مبدل،تغییر‬
‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پیغام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ (‫)شیمیایی‬
‫یا‬ ‫ماده‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫گیری،که‬
‫است،تبدیل‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬
‫فرایند‬ ‫دو‬ ‫ازتلفیق‬ ‫عملی‬ ‫نماید.چنین‬ ‫می‬
‫ویژگی‬ ‫وسیله‬ ‫شود.این‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫متفاوت‬
‫قدرت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مواد‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬
.‫نماید‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ریزپردازشگر‬ ‫گری‬ ‫محاسبه‬
‫های‬ ‫مبدل‬ ‫از‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫بیشتر‬
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫الکتروشیمیایی‬
‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫:مبدل‬
‫نتیجه‬
•‫حساسیت‬ ،‫کوچک‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫بیوسنسور‬
‫بال‬‫و‬‫مورد‬ ‫آنالیت‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬
‫های‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫درغلظتهای‬ ‫نظررا‬
‫طراحی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ .‫کند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیولوژیک‬
:‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫مناسب‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬
ο‫که‬ ‫جامد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیورسپتور‬ ‫تثبیت‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬
‫و‬ ‫حساسیت‬ ،‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫آن‬ ‫پایداری‬
.‫میگردد‬
ο‫مناسب‬ ‫مبدل‬ ‫.انتخاب‬
‫و‬ ‫دقت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫روش‬ ‫حساسیت‬‫به‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫‌و‬
‫صرف‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬
‫تها‬‌ ‫آنالی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫کم‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مراکز‬ ‫در‬
‫روشها‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫نیز‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬
‫برخی‬ ‫مکانیسم‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امر‬ ‫در‬ ،‫اختللت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬
‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬
‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آورنده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫علل‬
،‫داروسازی‬ ‫نظیر‬ ‫مرتبط‬ ‫علوم‬ ‫سایر‬ ‫در‬
‫و‬ ‫دارورسانی‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کاربردهای‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫بالین‬
(...... ‫و‬ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ ) ‫بیماریها‬ ‫ودرمان‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ )‫ژن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیماریها‬ ‫تشخیص‬ ◊
(...... ‫و‬
‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫کشف‬ ،‫آنها‬ ‫متابولیتهای‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ◊
‫آنها‬ ‫فعالیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫داروهای‬
‫نمونه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫آنالیتها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ◊
‫بیولوژیک‬
‫سریع‬ ‫تستهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیماریها‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ◊
‫یا‬Point-of- care،‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫تستها‬ ‫این‬ ‫ویژگی‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬
‫همانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
:
•‫بنزن‬ ‫آلكيل‬ ‫ميزان‬ ‫بررسي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بيوسنسور‬ ‫كاربرد‬
‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫خطي‬
•‫هاي‬ ‫فراورده‬ ‫كيفيت‬ ‫دركنترل‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫كاربرد‬
‫ماهي‬
•‫روی‬ ‫نانومتریك‬ ‫فلورسانس‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫كاربرد‬
‫سرطان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬
•‫ميكرو‬ ‫فناوري‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ت‬‌ ‫زيس‬ ‫كاربردهاي‬
‫و‬‫مهاي‬‌ ‫سيست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬ً ‫ا‬ ‫معمو‬ ‫كه‬ ‫نانو‬
‫منابع‬‫منابع‬
www.irbme.ir
www.lsbu.ac.ir/biosensor
‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ ماهنامه‬
www.chemistmag.com - ‫شیمیدان‬ ‫مجله‬
‫گیاهپزشکی‬۱۱۰
and ....
BIOSENSORS
1 de 24

Recomendados

Bio Sensor por
Bio SensorBio Sensor
Bio SensorSeyed Yahya Moradi
2.7K visualizações30 slides
Microbial Biosensors por
Microbial BiosensorsMicrobial Biosensors
Microbial BiosensorsLaleh Mehryar
10.5K visualizações62 slides
Biosensors por
BiosensorsBiosensors
BiosensorsDr.M.Prasad Naidu
45.7K visualizações87 slides
Biosensor por
BiosensorBiosensor
BiosensorParthasarathy Ravichandran
15.1K visualizações13 slides
Imen Power Supply Chain por
Imen Power Supply ChainImen Power Supply Chain
Imen Power Supply Chainمهدي پورصادق
141 visualizações67 slides
Devi lp por
Devi lpDevi lp
Devi lpanoop kp
287 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها por
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاآشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاmansour abolghasemi
152 visualizações21 slides
Khodkoshi2 por
Khodkoshi2Khodkoshi2
Khodkoshi2Reza Maleki
152 visualizações7 slides
Selfprotec introduction por
Selfprotec introductionSelfprotec introduction
Selfprotec introductionKappa Data
811 visualizações37 slides
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن por
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآندرآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآنDr Fereidoun Dejahang
131 visualizações24 slides
QHSE Fire Prevention Safety por
QHSE Fire Prevention SafetyQHSE Fire Prevention Safety
QHSE Fire Prevention SafetySaif-ur-Rahman Siddiqui
67 visualizações1 slide
حوادث و خرابی تاور کرین por
حوادث و خرابی تاور کرینحوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرینDr Sanaat
282 visualizações17 slides

Destaque(20)

آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها por mansour abolghasemi
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنهاآشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
آشنائي با گريسها وطبقه بندي آنها
mansour abolghasemi152 visualizações
Khodkoshi2 por Reza Maleki
Khodkoshi2Khodkoshi2
Khodkoshi2
Reza Maleki152 visualizações
Selfprotec introduction por Kappa Data
Selfprotec introductionSelfprotec introduction
Selfprotec introduction
Kappa Data 811 visualizações
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن por Dr Fereidoun Dejahang
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآندرآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن
Dr Fereidoun Dejahang131 visualizações
حوادث و خرابی تاور کرین por Dr Sanaat
حوادث و خرابی تاور کرینحوادث و خرابی تاور کرین
حوادث و خرابی تاور کرین
Dr Sanaat282 visualizações
تست و بازرسی فنی لیفتراک por Dr Sanaat
تست و بازرسی فنی لیفتراکتست و بازرسی فنی لیفتراک
تست و بازرسی فنی لیفتراک
Dr Sanaat393 visualizações
آموزش استاتیک - بخش سوم por faradars
آموزش استاتیک - بخش سومآموزش استاتیک - بخش سوم
آموزش استاتیک - بخش سوم
faradars371 visualizações
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys... por Hamid Khabbaz
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی   Iran: A statistical analys...
بررسی آماری گونه های مواد پلیمری داخلی و خارجی Iran: A statistical analys...
Hamid Khabbaz383 visualizações
Biofilm Formation asignment por punjab university
Biofilm Formation asignmentBiofilm Formation asignment
Biofilm Formation asignment
punjab university389 visualizações
متلازمة إرلن وأسلوب إرلن por Rasha Anwar
متلازمة إرلن وأسلوب إرلنمتلازمة إرلن وأسلوب إرلن
متلازمة إرلن وأسلوب إرلن
Rasha Anwar1.2K visualizações
Structures concrete por ze baran
Structures concreteStructures concrete
Structures concrete
ze baran1.1K visualizações
(5 s) نظام آراستگی محیط کار por Abolfazl Fatehi
(5 s) نظام آراستگی محیط کار(5 s) نظام آراستگی محیط کار
(5 s) نظام آراستگی محیط کار
Abolfazl Fatehi2.4K visualizações
گلخانه هوشمند por Edwin baboomian
گلخانه هوشمندگلخانه هوشمند
گلخانه هوشمند
Edwin baboomian493 visualizações
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمند por hooman farzinrad
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمندآموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
آموزش برنامه نویسی خانه هوشمند
hooman farzinrad3.9K visualizações
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی por Dr Sanaat
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجیایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
ایمنی و بازرسی تاورکرین جرثقیل برجی
Dr Sanaat2.5K visualizações
آموزش استاتیک - بخش دوم por faradars
آموزش استاتیک - بخش دومآموزش استاتیک - بخش دوم
آموزش استاتیک - بخش دوم
faradars870 visualizações
Water Treatment-Domestic por Shubham Jain
Water Treatment-Domestic Water Treatment-Domestic
Water Treatment-Domestic
Shubham Jain2.8K visualizações
Training por Pedro Mota
TrainingTraining
Training
Pedro Mota1.1K visualizações

Similar a BIOSENSORS

V-REP software por
V-REP softwareV-REP software
V-REP softwarehadi sanati
72 visualizações16 slides
nanomedicine por
nanomedicinenanomedicine
nanomedicineSafoura Karami
285 visualizações28 slides
Antibiotics in dentistry por
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryدکتر سید هادی حسینی
1.8K visualizações80 slides
Antibiotics in dentistry por
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistryHadi hoseini
42 visualizações80 slides
Radioisotps in medicine por
Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicineSima Taghizadeh
199 visualizações25 slides
Drug delivery por
Drug deliveryDrug delivery
Drug deliverymahdi shahbazi
1.9K visualizações12 slides

Similar a BIOSENSORS(20)

V-REP software por hadi sanati
V-REP softwareV-REP software
V-REP software
hadi sanati72 visualizações
nanomedicine por Safoura Karami
nanomedicinenanomedicine
nanomedicine
Safoura Karami285 visualizações
Antibiotics in dentistry por Hadi hoseini
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistry
Hadi hoseini42 visualizações
Radioisotps in medicine por Sima Taghizadeh
Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicine
Sima Taghizadeh199 visualizações
Drug delivery por mahdi shahbazi
Drug deliveryDrug delivery
Drug delivery
mahdi shahbazi1.9K visualizações
Antimicrobial resistance shakhes por Shoaib Ahmad Shakhes
Antimicrobial resistance shakhesAntimicrobial resistance shakhes
Antimicrobial resistance shakhes
Shoaib Ahmad Shakhes21 visualizações
Bioinformatic por pbasirat
BioinformaticBioinformatic
Bioinformatic
pbasirat525 visualizações
Biomedical and health informatics por soheil farajollahi
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informatics
soheil farajollahi59 visualizações
Food & industrial microbiology por afshin fahim
Food & industrial microbiologyFood & industrial microbiology
Food & industrial microbiology
afshin fahim373 visualizações
داروهای ضد سرطان1 por jalil Javedani
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1
jalil Javedani1.9K visualizações
Dsmz por shadan87
DsmzDsmz
Dsmz
shadan87465 visualizações
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction por seyed H
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of AddictionProblems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
Problems and Issues Facing Pharmacotherapy of Addiction
seyed H149 visualizações
سناریوهای آینده زیست فناوری por Esmaeil Abedi
سناریوهای آینده زیست فناوریسناریوهای آینده زیست فناوری
سناریوهای آینده زیست فناوری
Esmaeil Abedi1.1K visualizações
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt por MitraAzizian1
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptدوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
MitraAzizian17 visualizações
Immunoprecipitation (1) por ElhamLakmazaheri
Immunoprecipitation (1)Immunoprecipitation (1)
Immunoprecipitation (1)
ElhamLakmazaheri45 visualizações
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای por faradars
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
faradars1.8K visualizações
Biotechnology and Biochemistry por guest8bfdff
Biotechnology and BiochemistryBiotechnology and Biochemistry
Biotechnology and Biochemistry
guest8bfdff1.6K visualizações

BIOSENSORS

 • 2. sepideh Azizisepideh Azizi :‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬:‫عزیزی‬ ‫سپیده‬ ‫تنظیم‬ :‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫انرجانی‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬ Graduate Adviser Dr.AnarjaniGraduate Adviser Dr.Anarjani ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬‫بیوتکنولوژی‬ ‫گرایش‬ ‫شیمی‬))M.scM.sc((
 • 3. •‫از‬ ‫گروهی‬ ‫م‬ِ ‫نا‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یا‬ ‫زیستی‬ ‫حسگر‬ ‫های‬‌‫ا‬ ‫گون‬ ‫به‬ ‫حسگرها‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫حسگرها‬ ‫خاص‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫ماد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫تا‬ ‫یشوند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫این‬ ‫هی‬‌‫ا‬ ‫نتیج‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ییآید‬‌‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫مهایی‬‌‫ا‬ ‫پیا‬ ‫ت‬ِ ‫صور‬ ‫کند‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ا‬ ‫یآ‬ ‫یتواند‬‌‫ا‬ ‫م‬ ،‫ریزپردازنده‬. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬
 • 4. •‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ،‫غذايي‬ ‫صنايع‬ ،‫شيميايي‬ ‫صنايع‬ ،‫پزشكي‬ ‫محصولت‬ ‫توليد‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫مانيتورينگ‬ ‫مي‬ ‫بهره‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫از‬ ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫دارويي‬ ‫جهت‬ ‫توانمند‬ ‫ابزاري‬ ‫سنسورها‬ ‫اين‬ .‫گيرند‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫زيستي‬ ‫مولكولهاي‬ ‫شناسايي‬ ‫انسان‬ ‫چشايي‬ ‫و‬ ‫بويايي‬ ‫حواس‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نمونه‬ ‫مي‬ ‫مختلف‬ ‫طعمهاي‬ ‫و‬ ‫بوها‬ ‫شناسايي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫زيست‬ ‫يك‬ ‫نيز‬ ‫بدن‬ ‫ايمني‬ ‫سيستم‬ .‫پردازد‬ ‫نوع‬ ‫ميليونها‬ ‫كه‬ ،‫است‬ ‫طبيعي‬ ‫حسگر‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫مولكول‬
 • 5. •‫ابزارهاي‬ ‫حسگرها‬ ‫زيست‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫گيري‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫یآناليتيكي‬ ‫تركيباتي‬ ‫يا‬ ‫تركيب‬ ،‫بيولوژيكي‬ ‫مواد‬ ‫هوشمندي‬ .‫دهند‬ ‫واكنش‬ ‫یآنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫شناسايي‬ ‫را‬ ‫پيغام‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫واكنش‬ ‫اين‬ ‫محصول‬ .‫باشد‬ ‫الكتريكي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نوري‬ ،‫شيميايي‬
 • 6. •‫زيست‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬ ‫هاي‬ ‫تشخيص‬ ‫در‬ ‫حسگرها‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشكي‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫یآزمايشگاهي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫بيوسنسورهاي‬ ‫ترين‬ ‫موفق‬ ‫از‬ ‫گلوكز‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بيوسنسورهاي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫بازار‬ ‫خون‬ ‫گلوكز‬ ‫غلظت‬ ‫گيري‬ ‫پانكراس‬ ‫در‬ .‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫ديابتي‬ ‫بيماران‬ ‫نمي‬ ‫توليد‬ ‫انسولين‬ ‫كافي‬ ‫موارد‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫مصرف‬ ‫تنظيم‬ ‫براي‬ ‫مداوم‬ ‫سنجش‬ ،‫انسولين‬
 • 8. ‫بیوسنسور‬ ‫تعریف‬ ‫در‬‫یک‬‫بیوسنسور،عنصر‬‫حسگر‬‫که‬‫به‬ ‫ماده‬‫ای‬‫بیولوژیککی‬‫پاسکخ‬‫مکی‬‫دهکد،دارا‬ ‫ی‬‫طبیعت‬‫بیولوژیکی‬‫است‬‫این‬‫عنصر‬‫ب‬ ‫اید‬‫به‬‫نوعی‬‫مبدل‬‫متصل‬‫شود‬‫تا‬‫یک‬ ‫پاسخ‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫با‬‫چشم‬‫را‬‫تولی‬ ‫د‬‫کند‬‫بیو‬‫سنسور‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫ا‬ ‫حسکاس‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫مواد‬‫شیمیایکی‬ ‫خاصی‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫فیزیولوژیکی‬‫نیز‬ ‫باشد،مربوط‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫این‬‫مو‬ ‫اد‬‫را‬‫سوبسترا‬‫می‬‫نامند،در‬‫حالی‬‫که‬ ‫واژه‬‫ی‬‫کلی‬‫تر‬‫آن‬‫آنالیت‬‫است‬ ‫یک‬‫بیوسنسور‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫عنوان‬
 • 9. : ‫اجزای‬ ‫بررسی‬ ‫بیوسنسور‬ ‫اجزای‬ ‫شامل‬ ‫بیوسنسور‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ •1) -‫آنالیت‬‫زیستی‬ ‫پذیرنده‬ ‫یا‬ ‫بیورسپتور‬( •2-‫ساز‬ ‫آشکار‬ •3-‫مبدل‬ •)4( -‫پردازشگر‬ •)5( -‫نمایشگر‬
 • 10. Block Diagram of a Biosensor : )a(‫بیوکاتالیست‬ )b(‫مبدل‬ )c(‫آمپلیفایر‬ )d(‫پردازنده‬ )e(‫نمایشگر‬
 • 12. ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ •‫آن‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫اجزا‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫مزاحم‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫مداخله‬ ‫است،جلوگیری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫واکنش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیولوژیک‬ ‫جزء‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫انتخابی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫(آنزیم‬ ‫کند‬ ‫کاتالیز‬ ‫را‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬ ‫آنزیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫متصل‬ ‫سوبسترا‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ، ‫بیولوژیکی‬ ‫جزء‬ ‫عنوان‬ .‫است‬ ‫متداول‬ •‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ ‫عناصردارای‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫خاصی‬ ‫سوبسترای‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قدرتی‬ ‫چنان‬ ‫واکنشی‬ ‫سوبستراها‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫متصل‬ .‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬
 • 14. ‫بیوسنسورها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫در‬ ‫گزینش‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫عناصر‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫گروه‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ :‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫میگردندکه‬ 1-‫ها‬ ‫آنزیم‬ )‫بیوکاتالیتیک‬( 2-‫ها‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬ )‫ایمونولوژیک‬( 3-‫نوکلئیک‬ ‫های‬ ‫اسید‬ )DNA( 4-‫سلولی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬
 • 16. ‫اجزای‬ ‫تثبیت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بیولوژیکی‬ •‫جزء‬ ‫پایدار،باید‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫ها‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫گردد،چنین‬‫تثبیت‬‫منظور‬ ‫این‬ ‫گویند.برای‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫پنج‬ 1‫سطحی‬ ‫-جذب‬4‫عرضی‬ ‫-پیوند‬ 2‫سازی‬ ‫-ریزپوشینه‬5‫کووالنسی‬ ‫-پیوند‬ 3‫سازی‬ ‫-محبوس‬
 • 17. ‫مبدل‬ ‫یا‬ (‫مشاهده)فیزیکی‬ ‫قابل‬ ‫مبدل،تغییر‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫پیغام‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ (‫)شیمیایی‬ ‫یا‬ ‫ماده‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫گیری،که‬ ‫است،تبدیل‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫فرایند‬ ‫دو‬ ‫ازتلفیق‬ ‫عملی‬ ‫نماید.چنین‬ ‫می‬ ‫ویژگی‬ ‫وسیله‬ ‫شود.این‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫متفاوت‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مواد‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫ریزپردازشگر‬ ‫گری‬ ‫محاسبه‬ ‫های‬ ‫مبدل‬ ‫از‬ ‫بیوسنسورها‬ ‫بیشتر‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫الکتروشیمیایی‬
 • 18. ‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫:مبدل‬
 • 19. ‫نتیجه‬ •‫حساسیت‬ ،‫کوچک‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫سیستمی‬ ‫بیوسنسور‬ ‫بال‬‫و‬‫مورد‬ ‫آنالیت‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫درغلظتهای‬ ‫نظررا‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ .‫کند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیولوژیک‬ :‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫نقش‬ ‫مناسب‬ ‫بیوسنسور‬ ‫یک‬ ο‫که‬ ‫جامد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیورسپتور‬ ‫تثبیت‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ،‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫آن‬ ‫پایداری‬ .‫میگردد‬ ο‫مناسب‬ ‫مبدل‬ ‫.انتخاب‬
 • 20. ‫و‬ ‫دقت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫حساسیت‬‫به‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫‌و‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫تها‬‌ ‫آنالی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کم‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫روشها‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫نیز‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫برخی‬ ‫مکانیسم‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫امر‬ ‫در‬ ،‫اختللت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آورنده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫علل‬ ،‫داروسازی‬ ‫نظیر‬ ‫مرتبط‬ ‫علوم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارورسانی‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
 • 21. ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کاربردهای‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متصور‬ ‫بالین‬ (...... ‫و‬ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ ) ‫بیماریها‬ ‫ودرمان‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫دیابت‬ ،‫سرطان‬ )‫ژن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بیماریها‬ ‫تشخیص‬ ◊ (...... ‫و‬ ‫بیماریزا‬ ‫عوامل‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫کشف‬ ،‫آنها‬ ‫متابولیتهای‬ ‫و‬ ‫داروها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ◊ ‫آنها‬ ‫فعالیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫داروهای‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫آنالیتها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ◊ ‫بیولوژیک‬ ‫سریع‬ ‫تستهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیماریها‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ◊ ‫یا‬Point-of- care،‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫تستها‬ ‫این‬ ‫ویژگی‬
 • 22. ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوسنسور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫همانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ : •‫بنزن‬ ‫آلكيل‬ ‫ميزان‬ ‫بررسي‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بيوسنسور‬ ‫كاربرد‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫خطي‬ •‫هاي‬ ‫فراورده‬ ‫كيفيت‬ ‫دركنترل‬ ‫بيوسنسورها‬ ‫كاربرد‬ ‫ماهي‬ •‫روی‬ ‫نانومتریك‬ ‫فلورسانس‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫كاربرد‬ ‫سرطان‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ •‫ميكرو‬ ‫فناوري‬ ‫پزشكي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ت‬‌ ‫زيس‬ ‫كاربردهاي‬ ‫و‬‫مهاي‬‌ ‫سيست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬ً ‫ا‬ ‫معمو‬ ‫كه‬ ‫نانو‬
 • 23. ‫منابع‬‫منابع‬ www.irbme.ir www.lsbu.ac.ir/biosensor ‫آزمایشگاهی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫مهندسی‬ ‫ ماهنامه‬ www.chemistmag.com - ‫شیمیدان‬ ‫مجله‬ ‫گیاهپزشکی‬۱۱۰ and ....