مزایای بهینه سازی سایت

sepandweb.com
sepandweb.comsepandweb.com

سپند وب آموزش و اجرای پروژهای سئو دانلود رایگان کتاب 5 راز طلایی سئو https://sepandweb.com/

‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬
‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬‫؟‬
‫حدود‬ ‫امروزه‬85%‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬(Search Engine)‫وب‬ ‫به‬
‫حدود‬ ‫آمار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫راه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬65%‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگان‬
‫رتبه‬ ‫فیمابین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬1‫الی‬3‫دارند‬ ‫قرار‬.‫مهمترین‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬:
‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬
‫هس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬‫هدفمند‬ ‫(تبلیغات‬ .‫تند‬)
‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ "‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬.
‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫محبوبیت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫کسب‬
‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫جایگاه‬ ‫برتری‬
‫دیگر‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ،‫هدفمند‬ ،‫همیشگی‬ ‫تبلیغات‬
‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬
‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬
‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خاص‬‫راه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ً‫معموال‬ ،‫نشناسید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫ی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫متداول‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫قطعا‬ ‫یابید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫هایی‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬.
‫سایت،خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امور‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫موتورهای‬ ‫برای‬
‫جستج‬‫وگر‬‫سئو‬ ‫خدمات‬(Search Engine Optimization).‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ً‫کامال‬ ‫نیز‬
‫گاه‬ ‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬1‫الی‬3‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیاز‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫ماه‬.
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫مفید‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫گستره‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬‫وب‬
‫و‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رنکینگ‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫تا‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تان‬ ‫سایت‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫برندتان‬ ‫شناساندن‬.‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫نباید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫آن‬ ‫شده‬
‫بلکه‬‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬.
‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫سئو‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫آشنا‬‫سئو‬‫ترافیک‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫هدفمند‬‫سايت‬ ‫وب‬‫خواهد‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تاثیراتی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ،‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬
‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ،‫برعکس‬ ‫کامال‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ .‫بمانید‬ ‫غافل‬ ،‫گذاشت‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫که‬‫سايت‬‫نائل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫تان‬
‫شوید‬.
‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫اگر‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫به‬ ‫پلتفرمی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬
‫را‬ ‫شما‬‫دهد؟‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬
‫(سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫موثر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫باالتر‬ )‫بندی‬ ‫(رتبه‬ ‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ،‫مختلف‬ ‫ی‬
‫مزایای‬‫سئو‬‫قرارند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫اما‬ ،‫شمارند‬ ‫بی‬:
‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫حجم‬ ‫هدایت‬‫سايت‬ ‫وب‬‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫تان‬
‫رنکینگ‬ ‫توسط‬‫سايت‬ ‫وب‬‫ارزشمند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫موثر‬ ‫و‬.
‫سئو‬‫ک‬ ‫زمانی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫برای‬ ‫شما‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬.
‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫سايت‬‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫که‬‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ‫بنابراین‬ ،‫مندند‬ ‫عالقه‬
‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫درخواست‬.
‫تر‬ ‫باال‬ ‫کاربران‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جایگاهتان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،)‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫(ایجاد‬ ‫سازی‬ ‫برند‬
‫شوید‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ،‫باشد‬.
‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اعتماد‬ ،‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫امروزه‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬
‫در‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫نیاز‬ ‫با‬
‫ثانیه‬ ‫هر‬34000‫پیدا‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ )‫(سرچ‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مورد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫بررسی‬ ،‫محصوالت‬ ‫کردن‬
‫سوی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ .‫است‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مثبتی‬ ‫نشانه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫فواید‬SEO
‫اساس‬ ‫بر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫برتر‬
‫آمارها‬:
۸۷‫اند‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بینندگان‬ ‫صد‬ ‫در‬.
۷۳‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ، ‫آنالین‬ ‫معامالت‬ ‫صد‬ ‫در‬.
۳.۵‫کسری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ، ‫هستند‬ ‫پول‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بیلیون‬
‫سای‬ ‫این‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ، ‫ها‬ ‫ت‬.
‫تحلیل‬(Analyze)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعلی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫رقبا‬
‫آن‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫قبل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫تهیه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫استانداردهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫روز‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫(بخصوص‬)
‫همچون‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫معرفی‬Google،Yahoo،Bing‫موتورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫جستجو‬
‫میان‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫آمار‬ ‫تحلیل‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬
‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫رررتجو‬‫ر‬‫جس‬ ‫رررای‬‫ر‬‫موتوره‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررازی‬‫ر‬‫س‬ ‫ررره‬‫ر‬‫بهین‬ ‫رررد‬‫ر‬‫فوای‬ ‫و‬ ‫رررا‬‫ر‬‫مزای‬ ‫ررره‬‫ر‬‫متوج‬ ‫ررره‬‫ر‬‫اینک‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬
‫ترررا‬ ‫کررررد‬ ‫خرررواهم‬ ‫برررازگو‬ ‫شرررما‬ ‫بررررای‬ ‫اینجرررا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمررری‬ ‫نکرررات‬ ‫بشررروید‬ ‫گوگرررل‬ ‫بخصررروص‬
‫کنیررررد‬ ‫کسررررب‬ ‫زمینرررره‬ ‫ایررررن‬ ‫در‬ ‫بیشررررتری‬ ‫اطالعررررات‬‫را‬ ‫وسرررریعی‬ ‫گسررررتره‬ ‫سررررئو‬ ‫مزایررررای‬
.‫گیرد‬ ‫دربرمررری‬‫و‬ ‫هرررا‬ ‫وبسرررایت‬ ‫افرررزایش‬ ‫گیرررر‬ ‫چشرررم‬ ‫رشرررد‬ ‫بررره‬ ‫باتوجررره‬ ‫امرررروزه‬‫همچنرررین‬
‫گیررررری‬ ‫او‬ ‫بخصرررروص‬ ‫کرررراراینترنتی‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫سررررمت‬ ‫برررره‬ ‫گونرررراگون‬ ‫کارهررررای‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬
‫حررررداقل‬ ‫یررررا‬ ‫رتبرررره‬ ‫اولررررین‬ ‫در‬ ‫شررررما‬ ‫وبسررررایت‬ ‫نبررررودن‬ ‫ایررررران‬ ‫در‬ ‫اینترنترررری‬ ‫کررررار‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬
‫کرررار‬ ‫و‬ ‫کسرررب‬ ‫خودشررران‬ ‫کررره‬ ‫هدفمنررردی‬ ‫مخاطبررران‬ ‫بیشرررتر‬ ‫جرررذب‬ ‫بررررای‬ ‫صرررفحه‬ ‫اولرررین‬
‫ای‬ ‫نکتررره‬ .‫نررردارد‬ ‫فرقررری‬ ‫وبسرررایت‬ ‫نداشرررتن‬ ‫برررا‬ ‫کننرررد‬ ‫مررری‬ ‫جسرررتجو‬ ‫را‬ ‫شرررما‬‫کررره‬ ‫مهرررم‬
‫سنگینی‬ ‫بسیار‬ ‫خسارت‬ ‫آن‬ ‫ندانستن‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫به‬.
‫وبسرررایت‬ ‫سرررازی‬ ‫بهینررره‬‫کررراربران‬ ‫کررره‬ ‫زمرررانی‬ ‫کنرررد‬ ‫مررری‬ ‫کمرررک‬‫آنالیرررن‬ ‫دنیرررای‬ ‫در‬
‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫بررره‬‫خرررود‬ ‫نظرررر‬ ‫مرررورد‬ ‫عبرررارت‬ ‫یرررا‬ ‫کلمررره‬‫پردازنرررد‬ ‫مررری‬‫ت‬ ‫سرررا‬‫شرررما‬
‫باشررر‬ ‫دسرررترس‬ ‫قابرررل‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫موتورهرررای‬ ‫بررررای‬، ‫برررودن‬ ‫جرررام‬ ‫درصرررورت‬ ‫و‬ ‫د‬
‫اول‬ ‫رررفحه‬‫ر‬‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫ررره‬‫ر‬‫زمین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررراربردی‬‫ر‬‫ک‬ ‫و‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررروز‬‫ر‬‫ب‬
‫باالتری‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫نش‬. ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫داده‬ ‫ان‬

Recomendados

طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
کمی درباره سئو و آموزش سئو por
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 visualizações5 slides
Behine sazi por
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 visualizações21 slides
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOزهره علیشاهی
41 visualizações4 slides
META IRAN por
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 visualizações11 slides
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ por
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگDigital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگHamed Takmil
215 visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

The importance of seo for the sneaker business por
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 visualizações11 slides
why Seo is important? por
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 visualizações13 slides
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... por
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 visualizações238 slides
Why SEO? por
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 visualizações14 slides
مشتریان شما در گوگل هستند! por
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!G-ads Agency
30 visualizações10 slides
کتاب راهنمای صفحه فرود por
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
746 visualizações11 slides

Mais procurados(7)

The importance of seo for the sneaker business por Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 visualizações
why Seo is important? por Shervin Kargary
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
Shervin Kargary82 visualizações
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 visualizações
Why SEO? por Nooshin Noroozi
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?
Nooshin Noroozi48 visualizações
مشتریان شما در گوگل هستند! por G-ads Agency
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!
G-ads Agency30 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرود por Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações

Similar a مزایای بهینه سازی سایت

افزایش بازدید رپورتاژ por
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 visualizações5 slides
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 visualizações10 slides
خرید بازدید سایت por
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
11 visualizações7 slides
Seo por
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides
افزایش ورودی گوگل por
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
62 visualizações6 slides
seo por
seoseo
seoElham Gofranpoor
387 visualizações35 slides

Similar a مزایای بهینه سازی سایت(20)

افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 visualizações
خرید بازدید سایت por clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 visualizações
افزایش ورودی گوگل por clickaval1
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
clickaval162 visualizações
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 visualizações
Why seo matters por ErfanAfkar
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
ErfanAfkar103 visualizações
Support site-پشتیبانی سایت por webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 visualizações
seo site por esfahandoor95
seo siteseo site
seo site
esfahandoor957 visualizações
Behine saze site por danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 visualizações
طراحی سایت por Ehsan Shahsavan
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
کتاب آموزش سئو por Masoud Javaheri
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações
BERZILA por Hamid Chamanchi
BERZILABERZILA
BERZILA
Hamid Chamanchi188 visualizações

مزایای بهینه سازی سایت

  • 1. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬‫؟‬ ‫حدود‬ ‫امروزه‬85%‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬(Search Engine)‫وب‬ ‫به‬ ‫حدود‬ ‫آمار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫راه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬65%‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫رتبه‬ ‫فیمابین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬1‫الی‬3‫دارند‬ ‫قرار‬.‫مهمترین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬: ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫هس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬‫هدفمند‬ ‫(تبلیغات‬ .‫تند‬) ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ "‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬. ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫محبوبیت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫کسب‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫جایگاه‬ ‫برتری‬ ‫دیگر‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ،‫هدفمند‬ ،‫همیشگی‬ ‫تبلیغات‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خاص‬‫راه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ً‫معموال‬ ،‫نشناسید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫متداول‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫قطعا‬ ‫یابید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫هایی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬.
  • 2. ‫سایت،خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امور‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫جستج‬‫وگر‬‫سئو‬ ‫خدمات‬(Search Engine Optimization).‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ً‫کامال‬ ‫نیز‬ ‫گاه‬ ‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬1‫الی‬3‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیاز‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫ماه‬. ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫مفید‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫گستره‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬‫وب‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رنکینگ‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫تا‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫برندتان‬ ‫شناساندن‬.‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫نباید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫بلکه‬‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬. ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫سئو‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫آشنا‬‫سئو‬‫ترافیک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هدفمند‬‫سايت‬ ‫وب‬‫خواهد‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تاثیراتی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ،‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ،‫برعکس‬ ‫کامال‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ .‫بمانید‬ ‫غافل‬ ،‫گذاشت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫که‬‫سايت‬‫نائل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫تان‬ ‫شوید‬. ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫اگر‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫به‬ ‫پلتفرمی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫شما‬‫دهد؟‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫(سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫موثر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫باالتر‬ )‫بندی‬ ‫(رتبه‬ ‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ،‫مختلف‬ ‫ی‬ ‫مزایای‬‫سئو‬‫قرارند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫اما‬ ،‫شمارند‬ ‫بی‬: ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫حجم‬ ‫هدایت‬‫سايت‬ ‫وب‬‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫رنکینگ‬ ‫توسط‬‫سايت‬ ‫وب‬‫ارزشمند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موثر‬ ‫و‬. ‫سئو‬‫ک‬ ‫زمانی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬.
  • 3. ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫سايت‬‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫که‬‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ‫بنابراین‬ ،‫مندند‬ ‫عالقه‬ ‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫درخواست‬. ‫تر‬ ‫باال‬ ‫کاربران‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جایگاهتان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،)‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫(ایجاد‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ،‫باشد‬. ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اعتماد‬ ،‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫امروزه‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬34000‫پیدا‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ )‫(سرچ‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫بررسی‬ ،‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مثبتی‬ ‫نشانه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫فواید‬SEO ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫برتر‬ ‫آمارها‬: ۸۷‫اند‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بینندگان‬ ‫صد‬ ‫در‬. ۷۳‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ، ‫آنالین‬ ‫معامالت‬ ‫صد‬ ‫در‬. ۳.۵‫کسری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ، ‫هستند‬ ‫پول‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بیلیون‬ ‫سای‬ ‫این‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ، ‫ها‬ ‫ت‬.
  • 4. ‫تحلیل‬(Analyze)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعلی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ‫آن‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫تهیه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫استانداردهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫روز‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫(بخصوص‬) ‫همچون‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫معرفی‬Google،Yahoo،Bing‫موتورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫میان‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫آمار‬ ‫تحلیل‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫رررتجو‬‫ر‬‫جس‬ ‫رررای‬‫ر‬‫موتوره‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررازی‬‫ر‬‫س‬ ‫ررره‬‫ر‬‫بهین‬ ‫رررد‬‫ر‬‫فوای‬ ‫و‬ ‫رررا‬‫ر‬‫مزای‬ ‫ررره‬‫ر‬‫متوج‬ ‫ررره‬‫ر‬‫اینک‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ترررا‬ ‫کررررد‬ ‫خرررواهم‬ ‫برررازگو‬ ‫شرررما‬ ‫بررررای‬ ‫اینجرررا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمررری‬ ‫نکرررات‬ ‫بشررروید‬ ‫گوگرررل‬ ‫بخصررروص‬ ‫کنیررررد‬ ‫کسررررب‬ ‫زمینرررره‬ ‫ایررررن‬ ‫در‬ ‫بیشررررتری‬ ‫اطالعررررات‬‫را‬ ‫وسرررریعی‬ ‫گسررررتره‬ ‫سررررئو‬ ‫مزایررررای‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمررری‬‫و‬ ‫هرررا‬ ‫وبسرررایت‬ ‫افرررزایش‬ ‫گیرررر‬ ‫چشرررم‬ ‫رشرررد‬ ‫بررره‬ ‫باتوجررره‬ ‫امرررروزه‬‫همچنرررین‬ ‫گیررررری‬ ‫او‬ ‫بخصرررروص‬ ‫کرررراراینترنتی‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫سررررمت‬ ‫برررره‬ ‫گونرررراگون‬ ‫کارهررررای‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫حررررداقل‬ ‫یررررا‬ ‫رتبرررره‬ ‫اولررررین‬ ‫در‬ ‫شررررما‬ ‫وبسررررایت‬ ‫نبررررودن‬ ‫ایررررران‬ ‫در‬ ‫اینترنترررری‬ ‫کررررار‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫کرررار‬ ‫و‬ ‫کسرررب‬ ‫خودشررران‬ ‫کررره‬ ‫هدفمنررردی‬ ‫مخاطبررران‬ ‫بیشرررتر‬ ‫جرررذب‬ ‫بررررای‬ ‫صرررفحه‬ ‫اولرررین‬ ‫ای‬ ‫نکتررره‬ .‫نررردارد‬ ‫فرقررری‬ ‫وبسرررایت‬ ‫نداشرررتن‬ ‫برررا‬ ‫کننرررد‬ ‫مررری‬ ‫جسرررتجو‬ ‫را‬ ‫شرررما‬‫کررره‬ ‫مهرررم‬ ‫سنگینی‬ ‫بسیار‬ ‫خسارت‬ ‫آن‬ ‫ندانستن‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫به‬.
  • 5. ‫وبسرررایت‬ ‫سرررازی‬ ‫بهینررره‬‫کررراربران‬ ‫کررره‬ ‫زمرررانی‬ ‫کنرررد‬ ‫مررری‬ ‫کمرررک‬‫آنالیرررن‬ ‫دنیرررای‬ ‫در‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫بررره‬‫خرررود‬ ‫نظرررر‬ ‫مرررورد‬ ‫عبرررارت‬ ‫یرررا‬ ‫کلمررره‬‫پردازنرررد‬ ‫مررری‬‫ت‬ ‫سرررا‬‫شرررما‬ ‫باشررر‬ ‫دسرررترس‬ ‫قابرررل‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫موتورهرررای‬ ‫بررررای‬، ‫برررودن‬ ‫جرررام‬ ‫درصرررورت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫اول‬ ‫رررفحه‬‫ر‬‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫ررره‬‫ر‬‫زمین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررراربردی‬‫ر‬‫ک‬ ‫و‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررروز‬‫ر‬‫ب‬ ‫باالتری‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫نش‬. ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫داده‬ ‫ان‬