Revoluções liberais Séc. XIX

366 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Revoluções liberais Séc. XIX

 1. 1. OO eemmbbaattee eennttrree aass ccoorrrreenntteess lliibbeerraaiiss ee ooss ssoocciiaalliissmmooss nnoo ssééccuulloo XXIIXX
 2. 2. EEuurrooppaa nnoo ssééccuulloo XXIIXX
 3. 3. OO CCoonnggrreessssoo ddee VViieennaa:: FFoorrççaass ddee CCoonnsseerrvvaaççããoo XX FFoorrççaass ddee TTrraannssffoorrmmaaççããoo
 4. 4. SSaannttaa AAlliiaannççaa  RRúússssiiaa,, PPrrúússssiiaa ee ÁÁuussttrriiaa  PPrriinnccííppiioo ddaa IInntteerrvveennççããoo:: ooss EEssttaaddooss eeuurrooppeeuuss ttiinnhhaamm oo ddiirreeiittoo ddee iinntteerrvviirr nnooss ppaaíísseess aammeeaaççaaddooss ppoorr rreevvoolluuççõõeess,, ccuujjaa pprrooppaaggaaççããoo ccoonnssttiittuuiirriiaa uummaa aammeeaaççaa àà ppaazz ee àà oorrddeemm ggeerraall.. ((pp.. 222266))  PPrreevviiaamm--ssee ccoonnssuullttaass,, rreeuunniiõõeess ee ccoonnggrreessssooss sseemmpprree qquuee uumm ffooccoo lliibbeerraall aammeeaaççaassssee oo eeqquuiillííbbrriioo eeuurrooppeeuu..
 5. 5. Reações contrárias aaoo CCoonnggrreessssoo ddee VViieennaa  CCoonnttrraa aa rreessttaauurraaççããoo ddaa oorrddeemm aabbssoolluuttiissttaa;;  DDeeffeessaa ddoo nnaacciioonnaalliissmmoo ee ddoo lliibbeerraalliissmmoo ((pp.. 222222));;  RReevvoolluuççããoo LLiibbeerraall ddoo PPoorrttoo ((11882200));;  RReevvoolluuççããoo ddee 11883300 ((FFrraannççaa));;
 6. 6. A Revolução liberal ddoo PPoorrttoo ((11882200))
 7. 7. Revolução ddee 11883300 nnaa FFrraannççaa ((pp.. 222299))
 8. 8. MMoovviimmeennttooss ssoocciiaaiiss  LLuuddiissmmoo -- mmoovviimmeennttoo ccoonnttrraa aa mmeeccaanniizzaaççããoo ddoo ttrraabbaallhhoo;;  CCaarrttiissmmoo -- iinncclluussããoo ppoollííttiiccaa ddaa ccllaassssee
 9. 9. Ludismo: ddeessttrruuiiççããoo ddaass mmááqquuiinnaass
 10. 10. William Lovett: uumm ddooss mmaaiiss eexxpprreessssiivvooss llííddeerreess ddoo mmoovviimmeennttoo ccaarrttiissttaa
 11. 11. IIddeeoollooggiiaass ooppeerráárriiaass  SSoocciiaalliissmmoo –– rreeffoorrmmaa ddaa ssoocciieeddaaddee bbeenneeffiicciiaannddoo aass ccllaasssseess mmaaiiss nnuummeerroossaass,, ooss mmaaiiss ppoobbrreess,, oouu sseejjaa,, oo pprroolleettaarriiaaddoo;;
 12. 12. DDoouuttrriinnaa ssoocciiaalliissttaa  SSoocciiaalliissmmoo uuttóóppiiccoo oouu rroommâânnttiiccoo;;  SSoocciiaalliissmmoo cciieennttííffiiccoo;;  SSoocciiaalliissmmoo ccrriissttããoo;;
 13. 13. SSoocciiaalliissmmoo uuttóóppiiccoo  PPoorr qquuee ““uuttóóppiiccoo””??  AAppoonnttaavvaamm ccoommoo rreeffoorrmmaass pprriinncciippaaiiss aa ssoocciiaalliizzaaççããoo ddooss mmeeiiooss ddee pprroodduuççããoo,, aa ssuupprreessssããoo ddaa hheerraannççaa,, aa pprrootteeççããoo ddoo iinnddiivvíídduuoo mmeeddiiaannttee lleeiiss ssoocciiaaiiss,, aa eexxttiinnççããoo ddaa mmooeeddaa,, aa pprroodduuççããoo sseemm ffiinnaalliiddaaddee ddee lluuccrroo,, oo eennssiinnoo ppaarraa ttooddooss,, aa ssiisstteemmaattiizzaaççããoo ddoo ttrraabbaallhhoo ee aa ccoommpplleettaa iigguuaallddaaddee ddee ddiirreeiittooss ppaarraa ttooddooss ooss hhoommeennss ee mmuullhheerreess..  PPrriinncciippaaiiss rreepprreesseennttaanntteess:: SSaaiinntt SSiimmoonn ((11776600--11882255)),, PPiieerrrree JJoosseepphh PPrroouuddhhoonn ((1188009--11886655)),, ffrraanncceesseess..
 14. 14. SSoocciiaalliissmmoo ccrriissttããoo  EExxpprriimmiiuu oo ddeesseejjoo ddaa IIggrreejjaa ddee ““hhuummaanniizzaarr ee ppôôrr uumm ffrreeiioo”” aaoo ccaappiittaalliissmmoo sseemm aattaaccaarr ooss sseeuuss ffuunnddaammeennttooss ee aa ssuuaa eessttrruuttuurraa.. TTeemm ssiiggnniiffiiccaaddoo mmaaiiss ééttiiccoo-- ssoocciiaall ddoo qquuee ppoollííttiiccoo..  DDeeffeennddiiaa aa oorrggaanniizzaaççããoo ssiinnddiiccaall ee aajjuussttiiççaa ssoocciiaall..  PPrriinncciippaall rreepprreesseennttaannttee:: rreelliiggiioossoo ffrraannccêêss RRoobbeerrtt LLaammeennnnaaiiss ((11778822--11885544))
 15. 15. SSoocciiaalliissmmoo cciieennttííffiiccoo
 16. 16. SSoocciiaalliissmmoo CCiieennttííffiiccoo  Baasseeiiaa--ssee nnaa aannáálliissee ddaass rreeaalliiddaaddeess eeccoonnôômmiiccaass,, ddaa eevvoolluuççããoo hhiissttóórriiccaa ee ddoo ccaappiittaalliissmmoo,, ffoorrmmuullaa lleeiiss ee pprriinnccííppiiooss ddeetteerrmmiinnaanntteess ddaa HHiissttóórriiaa eemm ddiirreeççããoo aa uummaa ssoocciieeddaaddee sseemm ccllaasssseess ee iigguuaalliittáárriiaa..  PPrriinncciippaaiiss rreepprreesseennttaanntteess:: KKaarrll MMaarrxx ((11881188--11888833)) ee FFrriieeddrriicchh EEnnggeellss ((11882200-- 1188955))
 17. 17. AAnnaarrqquuiissmmoo
 18. 18. AAnnaarrqquuiissmmoo  DDeeffeessaa ddoo ffiimm ddaa pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa;;  DDeeffeessaa ddaa eexxttiinnççããoo ddoo EEssttaaddoo;;  SSoocciieeddaaddee aannaarrqquuiissttaa ccoommoo uumm ccoonnjjuunnttoo ddee ppeeqquueennaass ccoommuunniiddaaddeess ccooooppeerraattiivvaass ddeeddiiccaaddaass aa ddiissttiinnttaass mmooddaalliiddaaddeess ddee aattiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa,, sseemm vviissaarr oo lluuccrroo,, mmaass aaoo aauuttooaabbaasstteecciimmeennttoo ee aaoo iinntteerrccââmmbbiioo ddiirreettoo ((ttrrooccaa))  PPrriinncciippaaiiss rreepprreesseennttaanntteess:: MMiigguueell BBaakkuunniinn ((11881144--11887766)) ee PPeeddrroo KKrrooppoottkkiinn ((11884422--
 19. 19. IInntteerrnnaacciioonnaall SSoocciiaalliissttaa
 20. 20. IInntteerrnnaacciioonnaaiiss ssoocciiaalliissttaass ((AAssssoocciiaaççõõeess IInntteerrnnaacciioonnaaiiss ddee TTrraabbaallhhaaddoorreess ))  OOrrggaanniizzaaççããoo ppoollííttiiccaa ddaa ccllaassssee ooppeerráárriiaa;;  UUnniiããoo ddee iinntteelleeccttuuaaiiss ee ttrraabbaallhhaaddoorreess;;  DDeeffeessaa ddoo pprroolleettaarriiaaddoo;;  CCoonnttrráárriiaass àà oorrddeemm bbuurrgguueessaa;;
 21. 21. AA PPrriimmaavveerraa ddooss ppoovvooss ((11884488))
 22. 22. PPrriimmaavveerraa ddooss PPoovvooss ((11884488))  CCoonnjjuunnttoo ddee mmaanniiffeessttaaççõõeess ssoocciiaaiiss ooccoorrrriiddaass nnoo ccoonnttiinneennttee eeuurrooppeeuu;;  AApprreesseennttaavvaa ddiivveerrssiiddaaddee iiddeeoollóóggiiccaa:: LLiibbeerraalliissmmoo,, NNaacciioonnaalliissmmoo ee SSoocciiaalliissmmoo  FFeeiittaa ppeellooss ssoocciiaalliissttaass ppaarraa ttoommaarr oo ppooddeerr ee ddeeffeennddeerr aass ccoonnqquuiissttaass ddoo pprroolleettaarriiaaddoo,, qquuee vviinnhhaamm sseennddoo ssaabboottaaddaass ppeellaa bbuurrgguueessiiaa..
 23. 23. RReevvoolluuççõõeess ddee 11884488
 24. 24. MMoovviimmeennttooss nnaacciioonnaalliissttaass  UUnniiffiiccaaççããoo ppoollííttiiccaa ddooss EEssttaaddooss eeuurrooppeeuuss;;  SSeennttiimmeennttoo ddee iiddeennttiiddaaddee nnaacciioonnaall;;  CCuullttoo ààss ttrraaddiiççõõeess hhiissttóórriiccaass ddoo ppaaííss;;  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo eeccoonnôômmiiccoo;;
 25. 25. UUnniiffiiccaaççããoo ddaa IIttáálliiaa  LLiiddeerraannççaa:: rreeiinnoo SSaarrddoo--PPiieemmoonnttêêss;;  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo iinndduussttrriiaall;;
 26. 26. Cavour ee GGaarriibbaallddii:: ppeerrssoonnaaggeennss ddaa uunniiffiiccaaççããoo iittaalliiaannaa mmuunniiddooss ddee ddiiffeerreenntteess ccoonncceeppççõõeess ppoollííttiiccaass..
 27. 27. UUnniiffiiccaaççããoo ddaa AAlleemmaannhhaa  LLiiddeerraannççaa:: PPrrúússssiiaa;;  OOttttoo VVoonn BBiissmmaarrcckk;;  PPrrooggrreessssoo iinndduussttrriiaall;;
 28. 28. UUnniiffiiccaaççããoo ddaa AAlleemmaannhhaa

×