O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mookapanchasathi Telugu pdf

68.823 visualizações

Publicada em

Mookapanchasathi telugu script with table of contents

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

Mookapanchasathi Telugu pdf

 1. 1. భూకశంకభేందరసయసవతివియచిత భూక఩ంచశతి
 2. 2. విషమసాచిక అభ఺౅శతకం తృ఺థాయవిందశతకం సఽు తిశతకం కటాక్షశతకం భందస఻ౄతశతకం అభ఺౅శతకం Click the name of the Satakam to view it.
 3. 3. క఺యణ఩యచిదార తృ఺ క఺ంచీ఩ుయస఼త౉ి క఺భన఼ఠగణా | క఺చన విహయతి కయుణా క఺వౄౄయసుఫకకోభఱాంగఱణా ||1|| కంచన క఺ంచీతుఱమం కయధితకోదండఫాణసిణ౅తృ఺శమ్ | కఠినసునబయనభరం కెైవఱా౅నందకందభవఱంఫే ||2|| చింతితపఱ఩భితృోషణచింణాభణ౅భేవ క఺ంచితుఱమా ఫే | చియతయసఽచభితసఽఱపా చితుం వృవృయమతు చితుుఖాదాభ఺ ||3|| కుటౄఱకచం కఠినకుచం కుందస఻ౄతక఺ంతి కుంకుభచ్ాామమ్ | కుయుణే విహితిం క఺ంచ్ా౅ం కుఱ఩యవతవె఺యవపౌభసయవసవమ్ ||4|| ఩ంచశయశ఺సురఫోధన఩యభాచ్ాభే౅ణ దిష఻టతృ఺ణేన | క఺ంచీస఼త౉ి కుభాభీ క఺చన మోహమతి క఺భజేణాయమ్ ||5|| ఩యమా క఺ంచీ఩ుయమా ఩యవత఩భ఺౅మన఼నకుచబయమా | ఩యతంణార వమభనమా ఩ంకజసఫరహౄచ్ాభిఱోచనమా ||6|| ఐశవయ౅త౉ందఽభ్ఱేభెైకతౄయ఩రకితి క఺ంచిభధ౅గతమ్ | ఐందవకూశోయశేఖయఫైదం఩య౅ం చక఺స఻ు తుగభాధామ్ ||7||
 4. 4. వృితకం఩స఼భానం వృతిలిత఩యభవృవదైయ౅భహిభానమ్ | కఱబే ఩టలిభానం కంచన కంచఽకూతబువనబూభానమ్ ||8|| అదితక఺ంచీతుఱమభాథా౅భాయూఢమౌవధాటోతృ఺మ్ | అగభవతంసకలిక఺భానంథాథైవతకందలీం వంథే ||9|| తుంగ఺తేభ఺భకుచబయశింగ఺భితభాశిమాత౉ క఺ంచిగతమ్ | గంగ఺ధయ఩యతంతరం శింగ఺భ఺థైవతతంతరస఻థాా ంతమ్ ||10|| క఺ంచీయతివిబూవ౅఺ం క఺భన఻ కందయీసాతిక఺తృ఺ంగీమ్ | ఩యభాం కఱాభుతృ఺సే ఩యవృవవ఺భాంకన఼ఠిక఺స఼ధామ్ ||11|| కంతృ఺తీచభ఺ణాం కయుణాకోయకూతదిష఻టతృ఺ణాధామ్ | కేలీవనం భధో ఫే కేవ౅఺ంచిదృవతు చిథివఱావె఺ధామ్ ||12|| అభరతయుభూఱవసణేభ఺థిభ఩ుయుషస౅ నమనన఼మూషమ్ | అయఫామౌవధోతువభాభాిమయహస౅భంతయవఱంఫే ||13|| ఄదిక఺ంచి ఩యభయోగితేభ఺థిభ఩యన఼ఠస఼త౉ి దిశే౅న | ఄనఽఫదాం భభ భానసభయుణ౅భసయవసవసం఩రథాబేన ||14|| ఄంకూతశంకయథేవేభంకుభిణోభోజకంకణాశేేషైః | ఄదిక఺ంచి తుత౅తయుణీభథార క్షం క఺ంచిదదఽృణాం ఫాఱామ్ ||15||
 5. 5. భధఽయధనఽవ౅఺ భహీధయజనఽవ౅఺ నంథాత౉ సఽయతేఫాణజువ౅఺ | చిదవ఩ువ౅఺ క఺ంచి఩ుభే కేలిజువ౅఺ ఫంధఽజీవక఺ంతిభువ౅఺ ||16|| భధఽయస఻ౄణేన యభణే భాంసఱకుచపాయభందగభధేన | భదే౅క఺ంచి భధో ఫే భనస఻జవె఺భార జ౅గయవతెజేన ||17|| ధయణ౅భబీం తయణ౅భబీం ఩వనభబీం గగనదహనహోతిభబీమ్ | ఄంఫుభబీత౉ందఽభబీభంఫాభనఽకం఩భాథిభాతొక్షే ||18|| లీనస఻ితి భుతుహిదబే దా౅నస఻ుత౉తం త఩స౅దఽ఩కం఩మ్ | న఼నసునబయతొడే తొనధవజతంతర఩యభణాతీయ౅మ్ ||19|| శేవణా భంథయహస఻ణే శ఺ణా భదే౅ చ వ఺డృధో உతీణా | వౄణా ఱోచనతృ఺ణే స఼ుణా కుచస఼త౉ి శ఺శవతీ భాణా ||20|| ఩ుయతః కథా న కయవ౅ై ఩ుయవ౅ైభివిభయద఩ుఱకూణాంగఱణామ్ | ఩ునతీం క఺ంచీథేశం ఩ువ౅఺ీముధవీయ౅సయస఩భితృ఺టీమ్ ||21|| ఩ుణా౅ క఺உన఻ ఩ుయందరర ఩ుంఖితకందయీసం఩థా వ఩ువ౅఺ | ఩ులినచభీ కంతృ఺మాః ఩ుయభథనం ఩ుఱకతుచఽలితం కుయుణే ||22|| తతుభాథైవతవఱగిం తయుణాయుణసం఩రథామతనఽఱేఖమ్ | తటస఼భతు కంతృ఺మాసుయుణ౅భసయవసవభాద౅భథార క్షమ్ ||23||
 6. 6. తృౌష఻టకకయౄవితృ఺కం తృౌషీశయం సవిధస఼త౉ి కంతృ఺మాః | ఄథార క్షభాతుమౌవనభబు౅దమం కంచిదయాశవృభ్ఱైః ||24|| సంవృితక఺ంచీథేశే సయస఻జథౌభ఺ృగ౅జాగిదఽతుంసే | సంవినౄబే విలీబే వె఺యసవత఩ుయుషక఺యవె఺భార జే౅ ||25|| మోథితభధఽకయవివృఖం వె఺వథిభసభుథామవె఺యకోదండమ్ | అదితక఺ంచీఖేఱనభాథిభభాయుణ౅పేదభాకఱబే ||26|| ఈయభీకితక఺ంచి఩ుభీభు఩తుషదయవిందకుహయభధఽదాభ఺మ్ | ఈనిభరసునకఱవౄభుతువఱహభీభుతృ఺సౄహే శంపోః ||27|| ఏణవృవుథరయఘఱోచనఫేనః఩భి఩ంతి సంతతం బజణామ్ | ఏక఺భరధాథజీవితఫేవం఩దదాయఫేకభవఱంఫే ||28|| సౄమభానభుఖం క఺ంచీబమభానం కభన఻ థేవణాపేదమ్ | దమభానం వీక్ష౅ భుహృయవమభానంథాభిణాంఫుదౌ భగ఺ిః ||29|| కుతుకజుష఻ క఺ంచిథేశే కుభుదతతృోభ఺వృతృ఺కశేఖభిణే | కుయుణే భధోవివేయం కుఱగిభి఩భిఫిఢకుఱైకభణ౅థరనే ||30|| వీక్షేభహి క఺ంచి఩ుభే వి఩ుఱసునకఱశగభిభ఩యవవృతమ్ | విదఽర భసహచయథేహం విబరభసభవ఺మవె఺యసధాిహమ్ ||31||
 7. 7. కుయువిందగోతరగ఺తరం కూఱచయం కభన఻ ధౌత౉ కంతృ఺మాః | కూఱంకషకుచకుంబం కుసఽభాముధవీయ౅వె఺యసంయంబమ్ ||32|| కుడాభలితకుచకూశోభెైః కుభ఺వణైః క఺ంచిథేశవెౌవేయదమ్ | కుంకుభశోణైభిిచితం కుశఱ఩థం శంబుసఽకితసంపాభెైః ||33|| ఄంకూతకచ్ేన కేనచిదంధంకయణౌషదేన కభఱాధామ్ | ఄంతః఩ుభేణ శంపోయఱంకూిమా క఺ உన఻ కఱీయణే క఺ంచ్ా౅మ్ ||34|| ఉభీకభోత౉ సంతతభూషౄఱతౄ఺ఱేన ఱలితం ఩ుంవె఺ | ఈ఩కం఩భుచితఖేఱనభుభీవధయవంశసం఩దఽధేౄషమ్ ||35|| ఄంకుభితసునకోయకభంక఺ఱంక఺యఫేకచాత఩ణేః | అఱోకేభహి కోభఱభాగభసంఱా఩వె఺యమాతాయియమ్ ||36|| ఩ుంజితకయుణభుదంచితవృంజితభణ౅క఺ంచి కూభన఻ క఺ంచి఩ుభే | భంజభితభిదఽఱవేసం న఻ంజయతనఽయుచి న఻ధాకూభూఱధనమ్ ||37|| ఱోఱహిదయోஉస఻ు శంపోభోే చనముగఱేన ఱేహ౅భాధామామ్ | ఱలిత఩యభవృవ఺మాం ఱావణా౅భితతయంగభాఱామామ్ ||38|| భధఽకయసహచయచికుభెైయౄదధాగభసభమథరక్షుతకటాక్షెైః | భండుతకంతృ఺తీభెైయౄంగఱకంథైయౄభాసఽు వె఺యూ఩౅మ్ ||39||
 8. 8. వదధాయవిందవక్షోవ఺భాంకతటీవశంవథరబూణా | ఩ూయుషతిరతబే ణేరదా ఩ుయందిరయూతృ఺ తవఫేవ క఺భాక్షు ||40|| ఫాదాకభీం బవ఺ఫేాభ఺దాభ఺ద౅ంఫుజేషు విచయంతీమ్ | అదాభీకితక఺ంచీ ఫోదాభితవీచిఫేవ విభిశ఺భః ||41|| కఱమాభ౅ంతః శశధయకఱమా உంంకూతభ్లిభభఱచిదవఱమామ్ | ఄఱమాభాగభన఼ఠీతుఱమాం వఱమాంకసఽందభీభంఫామ్ ||42|| శభ఺వథి఩యభవె఺ధకగుభ఺వతూణామ క఺భన఼ఠజుషే | సభ఺వకితబే శోణ౅భగభ఺వమాసైౄ సభయీయణే హిదమమ్ ||43|| సభమా వె఺ంధ౅భమూఖెైః సభమా ఫుదామా సథైవ వౄలితమా | ఈభమా క఺ంచీయతమా న భమా ఱబ౅ణే కూం నఽ ణాథాతౄయమ్ ||44|| జంణోసువ ఩ద఩ూజనసంణోషతయంగితస౅ క఺భాక్షు | వందో మథి బవతి ఩ునః స఻ందోయంబసఽు ఫంబరతొతి వృఱా ||45|| కుండలి కుభాభి కుటౄఱే చండు చభ఺చయసవితిర చ్ాభుండే | గుణ౅తు గువేభిణ౅ గుహే౅ గుయుభూభేు ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||46|| ఄతేథాకితిభిృథాకితియచిథాకితియన఻ చిథాకితిభ఺ౄతః | ఄనహంణా తవభహంణా బరభమస఻ క఺భాక్షు శ఺శవతీ విశవమ్ ||47||
 9. 9. వృవ వృవ ఩శ౅ంతి సభం వౄిక఺భాక్షీకటాక్షుణాః ఩ుయువ౅఺ః | విన఻నం బవనభత౉తరం త౉తరం ఱోషటం చ మువతిత౅ంఫోషఠ మ్ ||48|| క఺భ఩భి఩ంతిక఺త౉తు క఺ఫేశవభి క఺భన఼ఠభధ౅గణే | క఺భదఽఘా బవ కభఱే క఺భకఱే క఺భకోటౄ క఺భాక్షు ||49|| భదే౅హిదమం భదే౅తుటౄఱం భదే౅వృభో உన఻ వ఺సువ఺౅మ్ | చండకయశకిక఺యుౄకచందరసభాపాం నభాత౉ క఺భాక్షీమ్ ||50|| ఄదిక఺ంచి కేలిఱోఱైయఖిఱాగభమంతరతంతరభబైః | ఄతివౄతం భభ భానసభసభశయథోరహిజీవధోతృ఺బైః ||51|| నందతి భభ హిథి క఺చన భంథియమంణా తుయంతయం క఺ంచీమ్ | ఆందఽయవిభండఱకుచ్ా త౅ందఽవిమధాిద఩భిణణా తయుణీ ||52|| శంతృ఺ఱణాసవయణం సంతృ఺దబతుం బవజవయచికూణాుమ్ | లింతృ఺త౉ భనస఻ కూంచన కంతృ఺తటభోహి స఻దాపైషజ౅మ్ ||53|| ఄనఽత౉తకుచక఺ఠిధా౅భదివక్షఃన఼ఠభంగజనౄభితృోః | అనందథాం బజే ణాభానంగఫరహౄతతవఫోధస఻భ఺మ్ ||54|| ఐక్షుష఻ తృ఺శ఺ంకుశధయహవె఺ు ంతం విసౄమాయహవిణాు ంతమ్ | ఄదిక఺ంచి తుగభవ఺చ్ాం స఻థాా ంతం వూఱతృ఺ణ౅వుథాా ంతమ్ ||55||
 10. 10. అహితవిఱాసబంగీభాఫరహౄసుంఫవృఱీకఱీనమా | అవృితక఺ంచీభతుఱాభాథా౅ం విసాుభిుభాథిరబే విథా౅మ్ ||56|| భూకోஉన఻ జటౄఱదఽయగతిశోకోஉన఻ సౄయతి మః క్షణం బవతీమ్ | ఏకో బవతి స జంతుభోే కోతుయకీభిుభేవ క఺భాక్షు ||57|| ఩ంచదశవయణయూ఩ం కంచన క఺ంచీవివేయదౌభేమమ్ | ఩ంచశభీమం శంపోయవంచనవ౅ైదగాయభూఱభవఱంఫే ||58|| ఩భిణతిభతీం చతుభ఺ా ఩దవీం సఽదిమాం సఫేత౅ వెౌషుతొిమ్ | ఩ంచ్ాశదయణకలిీతభదవృఱాీం ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||59|| అథిక్షనౄభ గుయుభ఺డాథిక్షాంణాక్షభ఺తిౄక఺ం విథా౅మ్ | వె఺వథిషఠ చ్ా఩దండాం ధేథివ౅఺ఠ ఫేవ క఺భన఼ఠగణామ్ ||60|| తువ౅఺౅త౉ హభిితసౄయశ఺సనమా క఺ంచి఩ుయకిణాసనమా | వె఺వసనమా సకఱజగథాృసనమా కలితశంఫభ఺సనమా ||61|| నేరభవతీ కంతృ఺మాం సేిభవతీ మతిభనసఽు బూభవతీ | వె఺భవతీ తుత౅గిభ఺ వెోభవతీ వృయస఻ పాతి హైభవతీ ||62|| కౌతుకూధా కంతృ఺మాం కౌసఽభచ్ానేన కీలిణేధాంతః | కుఱథైవణేన భహణా కుడౄఱభుథార ం ధఽధోతు నః఩రతిపా ||63||
 11. 11. మూధా కేధాన఻ త౉ఱథేదవే వె఺వవేసవేమతిఱకేన | సహక఺యభూఱథేశే సంవిదార తృ఺ కుటుంత౅తూ యభణే ||64|| కుసఽభశయగయవసం఩ణోోశగిహం పాతి క఺ంచిథేశగతమ్ | వె఺ి న఻తభస఻ౄనోథభన఻ గోన఻తభంతయౄమా భధోయతిమ్ ||65|| దగాషడదావయణ౅ం దయదలితకుసఽంబసంబిణాయుణ౅మ్ | కఱబే నవణాయుణ౅ం కంతృ఺తటస఼త౉ి కూభన఻ క఺యుణ౅మ్ ||66|| ఄదిక఺ంచి వయాభాధాభతుఱాం కయవ఺ణ౅ తృ఺యణాభక్షోణ ః | అనందతృ఺కపేథాభయుణ౅భ఩భిణాభగయవ఩ఱేవిణామ్ ||67|| ఫాణసిణ౅తృ఺శక఺యుౄకతృ఺ణ౅భభుం కభన఻ క఺భన఼ఠగతమ్ | ఏణధయకోణచాడం శోణ౅భ఩భితృ఺కపేదభాకఱబే ||68|| కూం వ఺ పఱతి భభాధౌ౅భిూంఫాధయచఽంత౅భందవేసభుఖీ | సంఫాధకభీ తభవె఺భంఫా జాగభిు భనస఻ క఺భాక్షీ ||69|| భంచ్ే సథావృవభబే ఩భివృవభమఱలితతృౌషీ఩య౅ంకే | ఄదిచకిభధ౅భాసేు క఺భాక్షీ ధాభ కూభన఻ భభ పాగ౅మ్ ||70|| యక్షో౅உస఻ౄ క఺భన఼ఠీఱాస఻కమా ఘనకితృ఺ంఫుభ఺వృకమా | వుి తిమువతికుంతలీభణ౅భాలికమా తుహినశైఱఫాలికమా ||71||
 12. 12. లీబే ఩ుయహయజాబే భాబే తవ తయుణ఩ఱేవచ్ాాబే | చయణే చంథార బయణే క఺ంచీశయణే నణాభిుసంహయణే ||72|| భూభిుభతి భుకూుతెజే భూభిాి సుఫకూతచకోయవె఺భార జే౅ | మోథితకంతృ఺కూఱే భుహృయుౄహృయౄనస఻ భుభుథివ౅఺ உవె఺ౄకమ్ ||73|| వేదభబీం ధాదభబీం త౅ందఽభబీం ఩య఩థోద౅థిందఽభబీమ్ | భంతరభబీం తంతరభబీం ఩రకితిభబీం ధౌత౉ విశవవికితిభబీమ్ ||74|| ఩ుయభథన఩ుణ౅కోటీ ఩ుంజితకవిఱోకసాకూుయసదాటీ | భనస఻ భభ క఺భకోటీ విహయతు కయుణావితృ఺క఩భితృ఺టీ ||75|| కుటౄఱం చటుఱం ఩ిథఽఱం భిదఽఱం కచనమనజఘనచయణేషు | ఄవఱోకూతభవఱంత౅తభదికంతృ఺తటభఫేమభవె఺ౄతేః ||76|| ఩రత౅ఙ్మౄఖా౅ దిషటమా ఩రవె఺దథరతృ఺ంకుభేణ క఺భాక్షా౅ః | ఩శ఺౅త౉ తుసఽు ఱభహో ఩చ్ేలిభం కభన఻ ఩యవృవోఱాే సమ్ ||77|| విథే౅ విదాతివిషబే క఺ణా౅మతు క఺లి క఺భకోటౄకఱే | పాయతి పైయవి బథేర శ఺కూతు శ఺ంబవి వృవే సఽు వే బవతీమ్ ||78||
 13. 13. భాలితు భహేశచ్ాలితు క఺ంచీఖేలితు వి఩క్షక఺లితు ణే | వూలితు విదఽర భశ఺లితు సఽయజనతృ఺లితు కతృ఺లితు నమో உసఽు ||79|| థేవృక ఆతి కూం శంకే తణాు దికువ నఽ తయుణ౅మోధేౄషః | క఺భాక్షు వూఱతృ఺ణేః క఺భాగభసభమథరక్షామామ్ ||80|| వేతండకుంబడంఫయవ౅ైతండుకకుచబభ఺యుభదా౅మ | కుంకుభయుచ్ే నభవె఺౅ం శంకయనమధాభిణామ యచమాభః ||81|| ఄదిక఺ంచితభణ౅క఺ంచనక఺ంచీభదిక఺ంచి క఺ంచిదథార క్షమ్ | ఄవనతజధానఽకంతృ఺భనఽకంతృ఺కూఱభసౄదనఽకూఱామ్ ||82|| ఩భిచితకంతృ఺తీయం ఩యవతభ఺జన౅సఽకితసధాిహమ్ | ఩యగుయుకి఩మా వీక్షే ఩యభవృవోతుంగభంగఱాబయణమ్ ||83|| దగాభదనస౅ శంపోః ఩రతరమస఼ం ఫరహౄచయ౅వ౅ైదగీామ్ | తవ థేవి తయుణ౅భవౄిచతుభిభతృ఺కో న చక్షఫే భాతః ||84|| భదజఱతభాఱ఩ణార వసతుత఩ణార కభ఺దితఖాతుణార | విహయతి ఩ులిందయోవ౅఺ గుంజాబూవ౅఺ పణీందరకితవేవ౅఺ ||85|| ఄంకే వుకూతూ గీణే కౌతుకూతూ ఩భిసభే చ గ఺మకూతూ | జమస఻ సవిదేஉంంఫ పైయవభండలితూ శివస఻ శంఖకునడలితూ ||86||
 14. 14. ఩రణతజనణా఩వభ఺గ కితఫహృసభ఺గ సస఻ంహసంసభ఺గ | క఺భాక్షు భుథితబభ఺గ హతభి఩ువభ఺గ తవఫేవ వె఺ దఽభ఺గ ||87|| శివణచఱథేవతండా సభభోదదండా ధఽణాసఽయవృఖండా | థేవి కలిణాంతరషండా ధితనయభుండా తవఫేవ చ్ాభుండా ||88|| ఈభీవధభేందరకధే౅ దభీవబభిణేన బకు఩ూభేణ | గుభీవభకూంచధాభిు ఖభీవకుయుషే తవఫేవ క఺భాక్షు ||89|| ణాడుతభి఩ు఩భిన఼డనబమహయణ తు఩ుణహఱభుసఱా | కోి డ఩తితైషణభుఖీ కీిడస఻ జగతి తవఫేవ క఺భాక్షు ||90|| సౄయభథనవయణఱోఱా భనౄథహేఱావిఱాసభణ౅శ఺ఱా | కనకయుచిచ్ౌయ౅వౄఱా తవభంఫ ఫాఱా కభ఺ఫజధితభాఱా ||91|| విభఱ఩టీ కభఱకుటీ ఩ుసుకయుథార క్షశసుహసు఩ుటీ | క఺భాక్షు ఩క్షౄఱాక్షీ కలితవి఩ంచీ విపాస఻ వ౅ైభించీ ||92|| కుంకుభయుచిన఻ంగభసికీంకూఱభుండాలిభండుతం భాతః | వౄిక఺భాక్షు తథరమసంగభకఱాభంథరబవణౌోతుకః జమతి తవ యూ఩దేమం జ఩఩ట఩ుసుకవభ఺బమకభ఺ఫజమ్ ||93||
 15. 15. కనకభణ౅కలితబూవ౅఺ం క఺ఱామసకఱహవౄఱక఺ంతికఱామ్ | క఺భాక్షు వౄఱబే ణావం కతృ఺ఱవూఱాతేభ఺భకయకభఱామ్ ||94|| ఱోహితిభ఩ుంజభదే౅ మోహితబువధే భుథా తుభీక్షంణే | వదనం తవ కువముగఱం క఺ంచీస఼భాం చ కే உన఻ క఺భాక్షు ||95|| జఱదిథివగుణ౅తహృతఫహథిశ఺థిధేశవయకఱావృవధేమదఱైః | నలిధ౅ైయౄహేవృ గచాస఻ సభోవతుయకయకభఱదఱభభఱమ్ ||96|| సతోితథేవృకచయణాః సతెజతుభీూజయోగతుశేిణా౅ | ఄ఩వయగవెౌధవఱతైభాభోహంత౅ంఫ కే உన఻ తవ కి఩మా ||97|| ఄంతయన఻ ఫహియన఻ తవం జంతుతణేయంతక఺ంతకిదహంణే | చింతితసంణానవణాం సంతతభన఻ తంతతూష఻ భహిభానమ్ ||98|| కఱభంజుఱవ఺గనఽత౉తగఱ఩ంజయగతవుకగిహౌతోంఠ఺౅త్ | ఄంఫ యదధాంఫయం ణే త౅ంఫపఱం శంఫభ఺భిణా న౅సుమ్ ||99|| జమ జమ జగదంఫ వృవే జమ జమ క఺భాక్షు జమ జమాథిరసఽణే | జమ జమ భహేశదబణే జమ జమ చిదగగనకౌభుథరదాభే ||100|| అభ఺౅శతకం బక఺ు య ఩ఠణాభాభ఺౅కటాక్షేణ | తుసుయతి వదనకభఱాథావణీ న఼మూషదోయణీ థివ఺౅ ||101||
 16. 16. || ఆతి అభ఺౅శతకం సం఩ూయణమ్ ||
 17. 17. తృ఺థాయవిందశతకం
 18. 18. భహిభిః ఩ంతానం భదన఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రబుభిిభేణతుం ణే బవతి మతభాధో உన఻ కతభః | తతాన఻ వౄిక఺ంచీవిహితియస఻కే కో உన఻ భనవెో వితృ఺కసువణాీదసఽు తివిదిషు జఱాీకమతి భామ్ ||1|| గఱగ఺ి హీ తృౌయందయ఩ుయవతూ఩ఱేవయుచ్ాం ధితతృ఺థభా౅ధాభయుణభహవె఺భాథిభగుయుః | సత౉ందే ఫంధాకసుఫకసహముదావ థివృ థివృ ఩రసయీధాోభాక్షా౅శచయణకూయణాధాభయుణ౅భా ||2|| భభ఺లీధాం మాధాబ౅సనకఱధాభూఱగుయవే దభిథార ణాం ణార ణవ౅తికయసఽభోథా౅నతయవే | తభవె఺ోండతృౌర ఢు఩రకటనతియవె఺ోయ఩టవే జధోஉమం క఺భాక్షా౅శచయణనలిధామ సీిహమణే ||3|| వహంతీ సైందాభీం సయణ౅భవనభార భయ఩ురీ - ఩ుయందరరస఼భంణే కవికభఱఫాఱాయోసఽషభా |
 19. 19. తరబీస఼భంతిధా౅ః సునతటతుచ్ోఱాయుణ఩టీ విపాంతీ క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినక఺ంతిభివజమణే ||4|| ఩రణతొరబూతస౅ ఩రణమకఱహతరసుభనసః సౄభ఺భ఺ణేవూచడావిమతి గిహఫేదర హిభకయః | మయోః వె఺ందా౅ం క఺ంతిం వహతి సఽషభాతేశచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ హిదమభ఩తందరం విహయణామ్ ||5|| మయోః న఼ఠ఺మంణే విఫుధభుకుటీధాం ఩టలిక఺ మయోః వెౌదామంణే సవమభుదమపాజో బణ౅తమః | మయోః థావె఺మంణే సయస఻జబవ఺థా౅శచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ థినభనఽ వభీవయుు హిదమమ్ ||6|| నమంతీ సంకోచం సయస఻జయుచం థికీభిసభే సిజంతీ ఱౌహిత౅ం నఖకూయణచంథార యాఖచిణా | కవీంథార ణాం హిణైోయవవికసధోథో౅గజనతూ సఽుయంతీ క఺భాక్షా౅ః చయణయుచిసందా౅ విజమణే ||7|| విభ఺వ౅ైభ఺ౄంజీభెైః కూభన఻ కథమంతీవ భధఽయం ఩ుయవె఺ు థానఫేర ఩ుయవిజబతు సేౄయవదధే |
 20. 20. వమసే౅వ తృౌర ఢా వృతిఱమతి మా నేరభకఱహ - ఩రభోహం క఺భాక్షా౅ః చయణముగలీ వె఺ విజమణే ||8|| సఽ఩యవస఼ురఱోఱాఱక఩భిచితం షటీదకుఱైః సఽుయఱాే క్షాభ఺గం తయుణతయణ౅జో౅తియయుణైః | బితం క఺ంత౅ంపోతేః విసిభయభయంథైః సయస఻జెైః విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగఱం ఫంధఽ఩దవీమ్ ||9|| యజఃసంసభేగஉన఻ స఻ితభయజవె఺ఫేవ హిదబే ఩యం యకుణేవన స఻ితభన఻ వియకె౉ుకశయణమ్ | ఄఱబ౅ం భంథాధాం దధదన఻ సథా భందగతిణాం విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగభాశచయ౅ఱహభీమ్ ||10|| జటాఱా భంజీయసఽుయదయుణయణాింవుతుకభెైః తుష఻దంతీ భదే౅ నఖయుచిఝభీగ఺ంగ఩మవె఺మ్ | జగణాు రణం కయుు ం జనతు భభ క఺భాక్షు తుమతం త఩శచభ఺౅ం ధణేు తవ చయణతృ఺తోజముగలీ ||11|| తుఱాకోటౄదవందవకోణ౅తబణ౅ణాతైతివచవెోః వినభరం క఺భాక్షీ విసిభయభహఃతృ఺టలితయోః |
 21. 21. క్షణం విధా౅సేన క్షన఻తతభవెోభేౄ ఱలితయోః ఩ుతూమానాౄభ఺ా నం ఩ుయహయ఩ుయందరర చయణయోః ||12|| బవ఺తు దఽర హే౅ణాం బవతుత౅డుణేపో౅ భభ భుహృ - సుమోవ఺౅మోహేబ౅సువ జనతు క఺భాక్షు చయణౌ | మయోభ఺ే క్షాత౅ందఽసఽుయణధయణాదావయజటౄజటా - కుటీభ఺ శోణాంకం వహతి వ఩ుభేణాంకకలిక఺ ||13|| ఩వితీరకుయు౅యుిః ఩దతఱబువః తృ఺టఱయుచః ఩భ఺గ఺సేు తృ఺఩఩రశభనధఽభీణాః ఩యవృవే | కణం ఱఫుా ం బేవ౅఺ం తుజవృయస఻ క఺భాక్షు వివశ఺ వఱంణో వ఺౅తనవంత౅హభహత౉క఺ం భాధవభుఖాః ||14|| ఫఱాక఺భాఱాతేయిఖయుచిభబీతేః ఩భివిణే వినభరసవభ఺ిభీవికచకచక఺ఱాంఫుదకుఱే | సఽుయంతః క఺భాక్షు సఽుటదలితఫంధాకసఽహిద - సుటౄఱేే ఖామంణే తవ చయణతృ఺తోజకూయణాః ||15|| సభ఺గః సథేవషః ఩రసిభయసభోజే ఩రతిథినం తుసభ఺గ థాక఺ి భతువఫుధజనభూభ఺ా నభదికమ్ |
 22. 22. కథంక఺యం భాతః కథమ ఩ద఩దౄసువ సణాం నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకటమతి కెైవఱ౅సయణ౅మ్ ||16|| జతృ఺ఱక్షీౄశోణో జతుత఩యభఙఞఞ ననలితూ - విక఺సవ఺౅సంగో విపలితజగజాజ డ౅గభిభా | భనః఩ూభ఺వథిరం ఫే తిఱకమతు క఺భాక్షు తయవె఺ తభవె఺ోండథోరహీ తవ చయణతృ఺తోజయభణః ||17|| నభసఽోయౄః నేరంఖనౄణ౅కటకతూఱోతీఱభహః - ఩యోదౌ భింఖథిృయిఖకూయణ఩ేధ౅ైయావలిణే | సఽుటం కుభ఺వణామ ఩రఫఱచఱథౌభ఺వనఱవృఖా - వితయోం క఺భాక్షా౅ః సతతభయుణ౅ఫేి చయణయోః ||18|| వృవే తృ఺శ఺బేణాభఱఘుతు తభఃకూ఩కుహభే థిధాదరశ఺బేణాం భభ హిదమతృ఺తోజవిన఻ధే | నపోభావె఺బేణాం సయసకవిణాభీతిసభితి తవథరమౌ క఺భాక్షు ఩రసితకూయణౌ థేవి చయణౌ ||19|| తుషకుం వుి త౅ంణే నమనత౉వ సదవితుయుచిభెైః సఫైయుజ షటం వుథధాయధయత౉వ యఫై౅భిదవజగణైః |
 23. 23. వృవే వక్షోజనౄథివతమత౉వ భుక఺ు వృితభుఫే తవథరమం క఺భాక్షు ఩రణతశయణం ధౌత౉ చయణమ్ ||20|| నభవె఺౅సంసజజనిభుచి఩భి఩ంతి఩రణబతూ - తుసయగనేరంఖోఱతుోయఱకుఱక఺ఱాహిశఫఱే | నఖచ్ాామాదఽగోా దది఩మస఻ ణే వ౅ైదఽర భయుచ్ాం ఩రచ్ాయం క఺భాక్షు ఩రచఽయమతి తృ఺థాఫజసఽషభా ||21|| కథా దాభీకయుు ం కటుదఽభితక఺కోఱజతుతం భవేంతం సంణా఩ం భదన఩భి఩ంతిన఻రమతఫే | క్షణాణేు క఺భాక్షు తిరబువన఩భీణా఩హయణే ఩టీమాంసం ఱనేుయ ఩దకభఱసేవ఺భితయసమ్ ||22|| మయోః వె఺ంధ౅ం భోచిః సతతభయుణ౅ఫేి సీిహమణే మయోశ఺చంథరర క఺ంతిః ఩భి఩తతి దివ౅఺ట వ నఖయుచిమ్ | మయోః తృ఺కోథేరకం న఻఩ఠిషతి బక఺ు య కూసఱమం భరథిభిః క఺భాక్షా౅ భనస఻ చయణౌ ణౌ తనఽభహే ||23|| జగధేిదం ధేదం ఩యత౉తి ఩భిత౅జ౅ మతితేః కుశ఺గీిమవె఺వంణైః కుశఱదిషణైః శ఺సురసయణౌ |
 24. 24. గవేష౅ం క఺భాక్షు ధఽర వభకితక఺ధాం గిభిసఽణే గిభ఺ఫైదం఩య౅ం తవ చయణ఩దౄం విజమణే ||24|| కితవె఺ినం శ఺వె఺ు ా భితసయస఻ క఺భాక్షు తుతభ఺ం దదానం వ౅ైశద౅ం కలితయసభానందసఽధమా | ఄఱంక఺యం బూఫేయుౄతుజనభనవృచనౄమభవే - ఩యోదేయంతస్థం తవ చయణయతిం భిగమణే ||25|| భధోగేహే మోహోదృవతిత౉య఩ూభేణ భభ భుహృః దభిథార ణీకుయవంథినకయసహవె఺ర ణ౅ కూయణైః | విధణాు ం క఺భాక్షు ఩రసిభయతమోవంచనచణః క్షణాయాం వె఺తుిధ౅ం చయణభణ౅థరతృో జనతు ణే ||26|| కవీధాం చ్ేణోవనిఖయయుచిసం఩భిో విఫుధ - సరవంతీవెోర ణోవతీటుభుఖభితం హంసకయవ౅ైః | థిధాయంబవౄివతుిమతభయుణచ్ాామసఽబగం భదంతః క఺భాక్షా౅ః సఽుయతు ఩ద఩ంకేయుహముగమ్ ||27|| సథా కూం సం఩భ఺ోత్రకితికఠిధ౅ైభ఺ికూభుకుటైః తటైభీివేభ఺థేరయదికభణుధా యోగిభనవె఺ |
 25. 25. వితేంణే సంమోహం వృవృయమతి బక఺ు నన఻ దిశ఺మ్ ఄదిశ౅ం క఺భాక్షు ఩రకటమతి ణే తృ఺దముగఱమ్ ||28|| ఩విణార పా౅భంఫ ఩రకితిభిదఽఱాపా౅ం తవ వృవే ఩థాపా౅ం క఺భాక్షు ఩రసబభతేబూణైః సచకూణైః | ఩రవ఺ఱైయంపోజెైయన఻ చ వనవ఺సవరతదశ఺ః సథైవ఺యబ౅ంణే ఩భిచభితధాధాథివజగణైః ||29|| చిభ఺దదిశ఺౅ హంసైః కథభన఻ సథా హంససఽఱబం తుయస౅ంతీ జాడ౅ం తుమతజడభదై౅కశయణమ్ | ఄథోషవ఺౅సంగ఺ సతతభన఻ థోవ౅఺న఻ుభలినం ఩యోజం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||30|| సఽభ఺ణాభానంద఩రఫఱనతమా భండనతమా నఖేందఽజో౅ణాుితేభివసిభయతభఃఖండనతమా | ఩యోజవౄిథేవషవరతయతతమా తవచచయణయోః విఱాసః క఺భాక్షు ఩రకటమతి ధ౅ైశ఺కయదశ఺మ్ ||31|| స఻తిభాి క఺ంతీధాం నఖయజనఽవ౅఺ం తృ఺దనలిన - చావీధాం శోణ౅భాి తవ జనతు క఺భాక్షు నభధే |
 26. 26. ఱబంణే భంథాయగితితనవఫంధాకకుసఽభ - సరజాం వె఺తొచీన౅ం సఽయ఩ుయ఩ుయందరరకచబభ఺ః ||32|| సఽుయనౄదే౅ వుథేా నఖకూయణదఽగ఺ా త౅ా఩మవె఺ం వహనిఫజం చకిం దయభన఻ చ ఱేఖాతౄకతమా | వృిణో భాతుయం యూ఩ం వృిమభన఻ దదాధో తుయు఩భాం తిరదాభా క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినధాభా విజమణే ||33|| నఖవౄిసనిదాసుఫకతుచితః సైవశచ కూయణైః న఻శంగెైః క఺భాక్షు ఩రకటౄతఱసతీఱేవయుచిః | సణాం గభ౅ః శంకే సకఱపఱథాణా సఽయతయుః తవథరమః తృ఺థోஉమం తుహినగిభిభ఺జన౅తనబే ||34|| వషటుోయవధాౄంజీయకఱకఱైః కయౄఱహభీ - హవీంష఻ తృౌర దదండం జవఱతి ఩యభఙఞఞ నదహధే | భహీమాధాోభాక్షు సఽుటభహస఻ జోహోతి సఽదిమాం భధోవేథా౅ం భాతసువ చయణమజావ గిభిసఽణే ||35|| భవేభంతరం కూంచినౄణ౅కటకధాథైయౄిదఽ జ఩న్ క్షు఩ంథిక్షు సవచాం నఖయుచిభమం పాసౄనయజః |
 27. 27. నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకితి఩టుయచ్ాచట౅ భభణా - న఻శ఺చీం తృ఺థోஉమం ఩రకటమతి ణే భాంతిరకదశ఺మ్ ||36|| ఈథరణే ఫోదేంథౌ తభస఻ తుతభ఺ం జగుౄష఻ దశ఺ం దభిథార ం క఺భాక్షు ఩రకటభనఽభ఺గం విదధతీ | స఻ణేధాచ్ాాథా౅ంగం నఖయుచి఩టేధాంఘ్ిరముగలీ - ఩ుయందరర ణే భాతః సవమభతేసయణే౅వ హిదమమ్ ||37|| థిధాయంబః సం఩నిలినవిన఻ధాధాభతేనవో విక఺వెో వ఺సంతః సఽకవిన఻కఱోకస౅ తుమతః | ఩రథోషః క఺భాక్షు ఩రకట఩యభఙఞఞ నశవృన - శచక఺స఻ు తవణాీదసౄయణభహిభా శైఱతనబే ||38|| ధితచ్ాామం తుత౅ం సయస఻యుహఫైతీర఩భిచితం తుదానం థరన఼ుధాం తుఖిఱజగణాం ఫోధజనకమ్ | భుభుక్షూణాం భాయగ఩రథన఩టు క఺భాక్షు ఩దవీం ఩దం ణే తృ఺తంగీం ఩భికఱమణే ఩యవతసఽణే ||39|| శధ౅ైస఼ుభ఺ు వ మోవేంఫుదిభథ సభాభోఢుభనసః కిభాణైోవఱా౅ఖా౅ం సఽకితిసఽఱపాం వెౌధవఱతైమ్ |
 28. 28. ఱబంణే తుఃశేిణీత౉వ ఝటౄతి క఺భాక్షు చయణం ఩ుయశచభ఺౅తేసేు ఩ుయభథనస఼భంతితు జధాః ||40|| ఩రచండాభిుక్షోబ఩రభథనకిణే తృ఺ర తిబసభి - త్రవ఺హతృోర దదండీకయణజఱథామ ఩రణభణామ్ | ఩రథరతృ఺మ తృౌర ఢే బవతభస఻ క఺భాక్షు చయణ - ఩రవె఺థౌనఽౄఖా౅మ సీిహమతి జధో உమం జనతు ణే ||41|| భయుథిృః సంసేవ఺౅ సతతభన఻ చ్ాంచఱ౅యహిణా సథాయుణ౅ం మాంతీ ఩భిణతిదభిథార ణసఽషభా | గుణోతోభ఺ి ధాౄంజీయకకఱకఱైసుయజన఩టుః ఩రవ఺ఱం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||42|| జగదరక్షాదక్షా జఱజయుచివృక్షా఩టుతభ఺ సఫైయిభా౅ యభా౅ సతతభతేగభా౅ ఫుధజధ౅ైః | దవబీ లీఱాఱోఱా వుి తిషు సఽయతృ఺ఱాథిభుకుటీ - తటీస఼భాదాభా తవ జనతు క఺భాక్షు ఩దయోః ||43|| గిభ఺ం దాభౌ చ్ోభౌ జడుభతిత౉భ఺ణాం కితజగ - తీభిణార ణౌ శోణౌ భుతుహిదమలీఱైకతు఩ుణౌ |
 29. 29. నఖెైః సేౄభౌ వె఺భౌ తుగభవచవె఺ం ఖండుతబవ - గిహోధాౄథౌ తృ఺థౌ తవ జనతు క఺భాక్షు కఱబే ||44|| ఄవిశ఺ి ంతం ఩ంకం మదన఻ కఱమధా౅వకభమం తుయస౅ధాోభాక్షు ఩రణభనజువ౅఺ం ఩ంకభఖిఱమ్ | తుఱాకోటౄదవందం దధదన఻ చ గచానితుఱణాం గిభ఺ం భాయగం తృ఺థో గిభివయసఽణే ఱంఘమతి ణే ||45|| ఩రవ఺ఱం సవీరఱం విన఻నవివభే వే఩మతి మా సఽుయలీేఱం ఫాఱాత఩భదికఫాఱం వదతి మా | యుచిం వె఺ందా౅ం వందా౅ం వియచమతి మా వయామతు వె఺ వృవం ఫే క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినతృ఺టఱ౅ఱహభీ ||46|| కూయంజో౅ణాుిభీతిం నఖభుఖయుచ్ా హంసభనవె఺ం వితధావనః న఼రతిం వికచతయుణాంపోయుహయుచిః | ఩రక఺శః వౄితృ఺దసువ జనతు క఺భాక్షు తనఽణే శయణాోఱతృౌర ఢుం శవృశకఱచాడన఻రమతఫే ||47|| నఖాంకూయసేౄయదఽ౅తివిభఱగంగ఺ంబస఻ సఽఖం కితవె఺ినం ఙఞఞ ధాభితభభఱభావె఺వద౅ తుమతమ్ |
 30. 30. ఈదంచనౄంజీయసఽుయణభణ౅థరనే భభ భధో భధోఙఞఞ క఺భాక్షా౅శచయణభణ౅హభేౄయ విహయణామ్ ||48|| బవ఺ంపోదౌ ధౌక఺ం జడుభవిన఻ధే తృ఺వకవృఖా - భభభేుయంథార థరధాభదిభుకుటభుతుంసకలిక఺మ్ | జగణాు నే జో౅ణాుిభకితకవచః఩ంజయ఩ుటే వుకస఼ురం క఺భాక్షా౅ భనస఻ కఱబే తృ఺దముగలీమ్ ||49|| ఩యతౄతృ఺ర క఺శ౅఩రతిపఱనచఽంచఽః ఩రణభణాం భధోఙఞసువణాీథో భణ౅భుకుయభుథార ం కఱమణే | మథరమాం క఺భాక్షు ఩రకితిభసిణాః శోధకదశ఺ం విదాతుం చ్ేషఠ ంణే ఫఱభి఩ువధాటీకచబభ఺ః ||50|| ఄవిశ఺ి ంతం తిషఠ నికితకవచఃకందయ఩ుటీ - కుటీభ఺ంతః తృౌర ఢం నఖయుచిసటాలీం ఩రకటమన్ | ఩రచండం ఖండతవం నమతు భభ క఺భాక్షు తయవె఺ తమోవేతండేందరం తవ చయణకంఠీయవ఩తిః ||51|| ఩ుయవె఺ు ణాోభాక్షు ఩రచఽయయసభాఖండఱ఩ుభీ - ఩ుయందరరణాం ఱాస౅ం తవ ఱలితభాఱోక౅ శనకెైః |
 31. 31. నఖవౄితేః సేౄభ఺ ఫహృ వితనఽణే నా఩ుయయవ౅ై - శచభతోిణా౅ శంకే చయణముగలీ చ్ాటుయచధాః ||52|| సభోజం తుందంతీ నఖకూయణకయూీయవృవృభ఺ తుష఻క఺ు భాభ఺భేయుౄకుటశవృభేఖాహిభజఱైః | సఽుయంతీ క఺భాక్షు సఽుటయుచిభబే ఩ఱేవచబే తవ఺ధణేు ఫైతీరం ఩తికసఽదిశ఺ తృ఺దముగలీ ||53|| నణాధాం సం఩ణేుయనవయతభాకయిణజ఩ః ఩రభోహతుంవె఺య఩రసయగభిభసుంబనజ఩ః | తవథరమః క఺భాక్షు సౄయహయభధోమోహనజ఩ః ఩టీమానిః తృ఺మాతీదనలినభంజీయతునదః ||54|| వితతూవతా ధాతే భభ వృయస఻ క఺భాక్షు కి఩మా ఩థాంపోజధా౅సం ఩వు఩భిఫిఢతృ఺ర ణదబణే | న఻ఫంణో మనఽౄథార ం ఩రకటభు఩కంతృ఺఩భిసయం దిశ఺ ధానంద౅ంణే నలినబవధాభ఺మణభుఖాః ||55|| ఩రణామోద౅దూింథాయభుకుటభంథాయకలిక఺ - విఱోఱఱోే ఱంఫ఩రకయభమధాభ఩రచఽభిభా |
 32. 32. ఩రథర఩ుః తృ఺థాఫజదఽ౅తివితతితృ఺టఱ౅ఱహభీ - కిశ఺నఽః క఺భాక్షా౅ భభ దహతు సంవె఺యవిన఻నమ్ ||56|| వఱక్షవౄియిక్షాది఩వృవుసదిక్షెైసువ నఖెైః జిఘిక్షుయదక్షతవం సయస఻యుహతేక్షుతవకయణే | క్షణాధేౄ క఺భాక్షు క్షన఻తబవసంక్షోబగభిభా వచ్ోవ౅ైచక్షన౅ం చయణముగలీ ఩క్షౄఱమణాత్ ||57|| సభంణాణాోభాక్షు క్షతతిత౉యసంణానసఽబగ఺న్ ఄనంణాతేభ఺ృతేభిదనభనఽ థిగంణాతువయచమన్ | ఄహంణామా హంణా భభ జడుభదంణావఱహభిః వితేంణాం సంణా఩ం తవ చయణచింణాభణ౅యవెౌ ||58|| దదాధో పాసవణాు భభితతుఱయో ఱోహితవ఩ుః వినభార ణాం వెౌమో౅ గుయుయన఻ కవితవం చ కఱమన్ | గణౌ భంథో గంగ఺ధయభహిష఻ క఺భాక్షు బజణాం తభఃకేతుభ఺ౄతసువ చయణ఩థోౄ విజమణే ||59|| నమంతీం థాసతవం నలినబవభుఖా౅నసఽఱబ - ఩రథాధాథరదధాధాభభయతయుథౌభ఺ృగ౅జనతూమ్ |
 33. 33. జగజజనౄక్షేభక్షమవిదిషు క఺భాక్షు ఩దయో - యుా భీణాతొషేట కయసువ బణ౅తుభాహో఩ుయుష఻క఺మ్ ||60|| జధోஉమం సంతతృోు జనతు బవచండాంవుకూయణైః ఄఱఫావ౅ైకం వౄతం కణభన఻ ఩యఙఞఞ న఩మసః | తమోభాభేగ తృ఺ంథసువ ఝటౄతి క఺భాక్షు వృవృభ఺ం ఩థాంపోజచ్ాామాం ఩యభవృవజాబే భిగమణే ||61|| జమత౅ంఫ వౄిభనిఖకూయణచీధాంవుకభమం విణానం త౅పార ణే సఽయభుకుటసంఘటటభసిణే | తుజాయుణ౅క్షౌభాసుయణవతి క఺భాక్షు సఽఱపా ఫుదైః సంవిధాిభీ తవ చయణభాణ౅క౅బవధే ||62|| ఩రతీభః క఺భాక్షు సఽుభితతయుణాథిత౅కూయణ - వృియో భూఱదరవ౅ం తవ చయణభథరరందరతనబే | సఽభేంథార శ఺భా఩ూయమతి మదవెౌ దావంతభఖిఱం ధఽతూణే థిగ఺ృగ఺నన఻ చ భహవె఺ తృ఺టఱమణే ||63|| భవేపాష౅వ఺౅ఖా౅఩టుశమనభాభో఩మతి వ఺ సౄయవ఺౅తృ఺భేభ఺ి యన఻వునతుటౄఱం క఺యమతి వ఺ |
 34. 34. థివభేతౄ఺ణాభదా౅సమతి సతతం వ఺దివసతిం ఩రణభార ధాోభాక్షా౅ః ఩దనలినభావేతౄయగభిభా ||64|| వివేక఺ంబవెో్ోతసుి఩న఩భితృ఺టీవృవృభిణే సతొబూణే శ఺సురసౄయణహఱసంకయిణవశ఺త్ | సణాం చ్ేతఃక్షేణేర వ఩తి తవ క఺భాక్షు చయణో భవేసంవితుస౅఩రకయవయతెజం గిభిసఽణే ||65|| దదాధో భంథాయసుఫక఩భితృ఺టీం నఖయుచ్ా వహంథరతృ఺ు ం శోణాంగులి఩టఱచ్ాంనేమకలిక఺మ్ | ఄశోకోఱాే సం నః ఩రచఽయమతు క఺భాక్షు చయణో విక఺స఼ వ఺సంతః సభమ ఆవ ణే శయవదబణే ||66|| నఖాంవుతృ఺ర చఽయ౅఩రసిభయభభ఺ఱాలిధవఱః సఽుయనౄంజీభోద౅నౄయకతభహశైైవఱముతః | బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుటచయణతృ఺టఱ౅క఩టో నదః శోణాతేఖో౅ నగ఩తితనాజే విజమణే ||67|| ధఽధానం ఩ంకౌఘం ఩యభసఽఱబం కంటకకుఱైః విక఺సవ఺౅సంగం విదధద఩భ఺దరనభతుశమ్ |
 35. 35. నఖేందఽజో౅ణాుితేభివశదయుచి క఺భాక్షు తుతభ఺మ్ ఄవె఺భాన౅ం భధే౅ సయస఻జత౉దం ణే ఩దముగమ్ ||68|| కభీంథార మ దఽర హ౅త౅ఱసగతిలీఱాసఽ విభఱైః ఩యోజెైభ఺ౄతుయ౅ం ఩రకటమతి క఺భం కఱమణే | ఩థాంపోజదవందవం తవ తదన఻ క఺భాక్షు హిదమం భుతూధాం శ఺ంణాధాం కథభతుశభసైౄ సీిహమణే ||69|| తుయవె఺ు శోణ౅భాి చయణకూయణాధాం తవ వృవే సత౉ందాధా సందా౅యుచియచఱభ఺జన౅తనబే | ఄవె఺భభ఺ి యథేనం ఩భిబవితుఫేతతుభయుచ్ాం సభోజాధాం జాధే భుకుఱమతి శోపాం ఩రతిథినమ్ ||70|| ఈతృ఺థిక్షథాద క్ష౅ం తవ చయణధాభా గుయుయవెౌ భభ఺ఱాధాం శంకే భసిణగతిఱాలిత౅సయణౌ | ఄతసేు తుసుందరం తుమతభభుధా సఖ౅఩దవీం ఩ర఩నిం తృ఺తోజం ఩రతి దధతి క఺భాక్షు కుతుకమ్ ||71|| దదాధ౅ైః సంసయగం ఩రకితిభలిధ౅ైః షటీదకుఱైః థివజాదరశశ఺ే ఘావిదిషు విదధథిృయుౄకుఱణామ్ |
 36. 36. యజోత౉శైైః ఩థైౄభిిమతభన఻ క఺భాక్షు ఩దయోః విభోధసేు ముకోు విషభశయవ౅ైభిన఻రమతఫే ||72|| కవితవవౄిత౉వౄికయణతు఩ుణౌ యక్షణచణౌ వి఩ధాిధాం వౄిభనిలినభసిణౌ శోణకూయణౌ | భుతూంథార ణాభంతఃకయణశయణౌ భందసయణౌ భధోఙ౎ఞ క఺భాక్షా౅ దఽభితహయణౌ ధౌత౉ చయణౌ ||73|| ఩యవె఺ౄతుయవవె఺ౄదన఻ చ ఩యయోయుౄకూుకయయోః నఖవౄితేభోజ యణాుికలితతుఱయోవె఺ు భరతఱయోః | తులీబే క఺భాక్షా౅ తుగభనఽతయోభ఺ికూనతయోః తుయసుతృోర తూౄఱనిలినభదయోభేవ ఩దయోః ||74|| సవపావ఺దధో౅న౅ం కూసఱమభన఼దం తవ ఩దం భరథిభాి శోణ౅భాి బగవతి దదాణే సదిశణామ్ | వధే ఩ూయవసే౅చ్ాా సతతభవధే కూం తు జగణాం ఩యసే౅తిం పేదః సఽుయతి హిథి క఺భాక్షు సఽదిమామ్ ||75|| కథం వ఺చ్ాఱోஉన఻ ఩రకటభణ౅భంజీయతునథైః సథైవ఺నంథాభ఺దా తువయచమతి వ఺చంమభజధాన్ |
 37. 37. ఩రకిణా౅ ణే శోణచావియన఻ చ క఺భాక్షు చయణో భతూవ౅఺ధ౅ైయౄఱ౅ం కథత౉వ నిణాం భాంసఱమణే ||76|| చఱతుివ౅఺ణ వీచీ఩భిచఱన఩భ఺౅కుఱతమా భుహృభ఺రోంతవె఺ు ంతః ఩యభవృవవ఺భాక్షు ఩యవ఺న్ | తితీయుి ః క఺భాక్షు ఩రచఽయతయకభ఺ౄంఫుదిభభుం కథాహం ఱనేుయ ణే చయణభణ౅సేతుం గిభిసఽణే ||77|| వివుష౅ంణా౅ం ఩రఙఞఞ సభితి దఽభితగీిషౄసభమ - ఩రపావేణ క్షీణే సతి భభ భనఃకేకూతు వుచ్ా | తవథరమః క఺భాక్షు సఽుభితచయణాంపోదభహిభా నపోభావె఺టో఩ం నగ఩తిసఽణే కూం న కుయుణే ||78|| వినభార ణాం చ్ేణోబవనవఱతైస఼త౉ి చయణ - ఩రథరనే తృ఺ర క఺శ౅ం దధతి తవ తుయూా తతభస఻ | ఄస఼భా క఺భాక్షు సవమభఱఘుదఽషోయౄఱహభీ విఘూయణంతీ శ఺ంతిం శఱబ఩భితృ఺టీవ బజణే ||79|| విభ఺జంతీ వుకూుయిఖకూయణభుక఺ు భణ౅తణేః వి఩ణాీతోభ఺శౌ తభియన఻ నభ఺ణాం ఩రణభణామ్ |
 38. 38. తవథరమః క఺భాక్షు ధఽర వభఱఘువహిియృవవధే భుతూధాం ఙఞఞ ధాగేియయణ౅యమభంఘ్ిభివజమణే ||80|| సభసతుః సంసేవ౅ః సతతభన఻ క఺భాక్షు విఫుదైః సఽు ణో గంధయవస఼ురసఽఱలితవి఩ంచీకఱయవ౅ైః | బవణా౅ తేంథాధో బవగిభికుఱం జింతేతతమో - ఫఱథోరహీ భాతశచయణ఩ుయుహౄణో విజమణే ||81|| వసంతం బక఺ు ధాభన఻ భనస఻ తుత౅ం ఩భిఱసద్ - ఘనచ్ాామా఩ూయణం వుచిభన఻ నిణాం ణా఩శభనమ్ | నఖేందఽజో౅ణాుితేః వృవృయభన఻ ఩థోౄదమకయం నభాభః క఺భాక్షా౅శచయణభదిక఺శచయ౅కయణమ్ ||82|| కవీంథార ణాం ధాధాబణ౅తిగుణచితీరకితవచః - ఩ర఩ంచవ఺౅తృ఺య఩రకటనకఱాకౌశఱతుదిః | ఄధఃకుయవనిఫజం సనకబిగుభుఖెై౅యుౄతుజధ౅ైః నభస౅ః క఺భాక్షా౅శచయణ఩యఫేష఼ఠ విజమణే ||83|| బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుభిత఩ద఩ంకేయుహబువ఺ం ఩భ఺గ఺ణాం ఩ూభెైః ఩భిహితకఱంకవ౅తికభెైః |
 39. 39. నణాధాభాభిషేట హిదమభుకుభే తుయౄఱయుచి ఩రసధేి తుశేైషం ఩రతిపఱతి విశవం గిభిసఽణే ||84|| తవ తరసుం తృ఺థాతిోసఱమభయణా౅ంతయభగ఺త్ ఩యం భేఖాయూ఩ం కభఱభభుఫేవ఺వృితభబూత్ | జిణాధాం క఺భాక్షు థివతమభన఻ ముకుం ఩భిబవే విథేశే వ఺వెో వ఺ శయణగభనం వ఺ తుజభితృోః ||85|| గిహీణావ మాతాయియం తుగభవచవె఺ం థేవృకకితృ఺ - కటాక్షయోజో౅తిశైత౉తభభణాఫంధతభసః | మతంణే క఺భాక్షు ఩రతిథివసభంతయదాఢబతుం తవథరమం తృ఺థాఫజం సఽకిత఩భితృ఺కేన సఽజధాః ||86|| జడాధాభ఩౅ంఫ సౄయణసభబే తవచచయణయోః బరభనౄంథక్షాౄబిదఽా భుఘుత౉తస఻ంధఽ఩రతిబటాః | ఩రసధాిః క఺భాక్షు ఩రసబభధయసీందనకభ఺ బవంతి సవచాందం ఩రకితి఩భి఩క఺ో బణ౅తమః ||87|| వహని఩౅శ఺ి ంతం భధఽయతునదం హంసకభవెౌ తఫేవ఺ధః కయుు ం కూత౉వ మతణే కేలిగభధే |
 40. 40. బవసై౅వ఺నందం విదధదన఻ క఺భాక్షు చయణో బవణా౅సుథోదాహం బగవతి కూఫేవం వితనఽణే ||88|| మదత౅ంతం ణాభ౅త౅ఱసగతివ఺భ఺ు సవన఻ వృవే తథేతణాోభాక్షు ఩రకితిభిదఽఱం ణే ఩దముగమ్ | కూభీటైః సంఘటటం కథత౉వ సఽభౌఘస౅ సహణే భుతూంథార ణాభాసేు భనస఻ చ కథం సాచితువృణే ||89|| భధోయంగే భణేో విఫుధజనసంమోదజనతూ సభ఺గవ఺౅సంగం సయసభిదఽసంచ్ాయసఽబగ఺ | భధోఙఞఞ క఺భాక్షు ఩రకటమతు ఱాస౅఩రకయణం యణనౄంజీభ఺ ణే చయణముగలీనయుకవధాః ||90|| ఩భిషుోయవధాౄతః ఩వు఩తిక఩యదం చయణభ఺ట్ ఩భ఺చ్ాం హితీదౄం ఩యభబణ౅తీధాం చ భకుటమ్ | బవ఺ఖే౅ తృ఺తోదౌ ఩భిహయతు క఺భాక్షు భభణా - ఩భ఺దరనతవం ఫే ఩భిభుష఻తతృ఺తోజభహిభా ||91|| ఩రసాధ౅ైః సం఩భ఺ోదభయతయుణీకుంతఱబవ౅ైః ఄతైవ౅఺ట ధాం థాధాదతుశభన఻ క఺భాక్షు నభణామ్ |
 41. 41. సవసంగ఺తోంకేలి఩రసవజనకణేవన చ వృవే తిరదా ధణేు వ఺భ఺ు ం సఽయతేభితి తృ఺థో గిభిసఽణే ||92|| భవేమోహసేునవ౅తికయబమాణాీఱమతి యో వితుక్షు఩ుం సవస఻ౄతుిజజనభధోయతిభతుశమ్ | స భ఺గవెో౅థేరక఺తుతతభన఻ క఺భాక్షు తయవె఺ కూఫేవం తృ఺థోஉవెౌ కూసఱమయుచిం చ్ోయమతి ణే ||93|| సథా వె఺వదఽంక఺యం విషమఱహభీశ఺లికణ౅క఺ం సభావె఺వద౅ శ఺ి ంతం హిదమవుకతృోతం జనతు ఫే | కితృ఺జాఱే తౄ఺ఱేక్షణభహిష఻ క఺భాక్షు యబవె఺త్ గిహీణావ యుందరతాయసువ ఩దముగీ఩ంజయ఩ుటే ||94|| ధఽధానం క఺భాక్షు సౄయణఱవభాణేరణ జడుభ - జవయతృౌర ఢుం గూఢస఻ితి తుగభధ౅ైకుంజకుహభే | ఄఱబ౅ం సభేవవ౅఺ం కతిచన ఱబంణే సఽకితినః చిభ఺దతువష౅ంతసువ చయణస఻థౌా షధత౉దమ్ ||95|| యణనౄంజీభ఺పా౅ం ఱలితగభధాపా౅ం సఽకితిధాం భధోవ఺సువ఺౅పా౅ం భతితతిత౉భ఺పా౅ం నఖయుచ్ా |
 42. 42. తుదేమాపా౅ం ఩ణా౅ తుజవృయస఻ క఺భాక్షు సతతం నభసేు తృ఺థాపా౅ం నలినభిదఽఱాపా౅ం గిభిసఽణే ||96|| సఽభ఺గే భ఺కేందఽ఩రతితుదిభుఖే ఩యవతసఽణే చిభ఺ఱేపే౅ బక఺ు య శభధనజధాధాం ఩భిషథా | భధోబింగో భతోః ఩దకభఱముగేౄ జనతు ణే ఩రక఺భం క఺భాక్షు తిర఩ుయహయవ఺భాక్షు యభణామ్ ||97|| వృవే సంవిదార నే శవృశకఱచాడన఻రమతఫే శధ౅ైయగణా౅గణా౅ జితసఽయవభేపే గిభిసఽణే | మతంణే సంతసేు చయణనలిధాఱానముగఱే సథా ఫదాం చితు఩రభదకభిమూథం దిఢతయమ్ ||98|| మశః సాణే భాతయౄధఽయకవిణాం ఩క్షౄఱమణే వృిమం దణేు చిణేు కభన఻ ఩భితృ఺కం ఩రథమణే | సణాం తృ఺శగింతిం వృతిఱమతి కూం కూం న కుయుణే ఩ర఩ధేి క఺భాక్షా౅ః ఩రణతి఩భితృ఺టీ చయణయోః ||99|| భతూవ౅఺ం భాహేంథరరం కకుబత౉వ ణే క఺భన఻ దశ఺ం ఩రధణేు క఺భాక్షా౅శచయణతయుణాథిత౅కూయణః |
 43. 43. మథరబే సం఩భేో ధితయసభయంథా కవమణాం ఩భీతృ఺కం ధణేు ఩భిభఱవతీ సాకూునలితూ ||100|| ఩ుభ఺ భాభ఺భ఺తిః ఩ుయభజమదంఫ సువశణైః ఩రసధాిమాం సణా౅ం తవబ తుహినశైఱేందరతనబే | ఄతసేు క఺భాక్షు సఽుయతు తయవె఺ క఺ఱసభబే సభామాణే భాతయౄభ భనస఻ తృ఺థాఫజముగఱమ్ ||101|| ఩దదవందవం భందం గతిషు తువసంతం హిథి సణాం గిభ఺భంణే పార ంతం కితకయహిణాధాం ఩భిఫిఢే | జధాధాభానందం జనతు జనమంతం ఩రణభణాం తవథరమం క఺భాక్షు ఩రతిథినభహం ధౌత౉ విభఱమ్ ||102|| ఆదం మః క఺భాక్షా౅శచయణనలినవెోు తరశతకం జనేతుిత౅ం బక఺ు య తుఖిఱజగథావేే దజనకమ్ | స విశేవవ౅఺ం వంద౅ః సకఱకవిఱోకెైకతిఱకః చియం బుక఺ు వ పోగ఺నీభిణభతి చిదార ఩కఱమా ||103|| || ఆతి తృ఺థాయవిందశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 44. 44. సఽు తిశతకం
 45. 45. తృ఺ండుత౅ం ఩యఫేశవభి సఽు తివిదౌ ధ౅ైవ఺శిమంణే గిభ఺ం వ౅ైభించ్ాన౅న఻ గుంపధాతు విగఱదగభ఺వణ౅ శభ఺వణ౅ ణే | వెోు తుం ణావం ఩భిపుఱేతూఱనలినశ఺౅భాక్షు క఺భాక్షు భాం వ఺చ్ాలీకుయుణే తతాన఻ తుతభ఺ం తవణాీదసేవ఺దయః ||1|| ణాన఻ఞాసుఫకతివషే తనఽబిణాం థాభిదరయభుథార థివషే సంవె఺భ఺ఖ౅తమోభుషే ఩ుయభితృోభ఺వభాంకస఼భాజుషే | కంతృ఺తీయభునేముషే కవమణాం జివేవకుటీం జగుౄషే విశవణార ణ఩ుషే నమో உసఽు సతతం తసైౄ ఩యంజో౅తిషే ||2|| బే సందా౅యుణమంతి శంకయజటాక఺ంణాయచధార యృకం స఻ందాయంతి చ బే ఩ుయందయవధాస఼భంతస఼భాంతభే | ఩ుణ౅.మ్ బే ఩భి఩కోమంతి బజణాం క఺ంచీ఩ుభే భాభతొ తృ఺మాసఽః ఩యఫేశవయ఩రణబతూతృ఺థోదృవ఺ః తృ఺ంసవః ||3|| క఺భాడంఫయ఩ూయమా శవృయుచ్ా కభరస఻ౄణాధాం తివవ౅఺ క఺భాభేయనఽభ఺గస఻ంధఽభదికం కఱోే లితం తనవతీ | క఺భాక్షీతి సభసుసజజననఽణా కఱా౅ణథాతీర నిణాం క఺యుణా౅కుఱభానవె఺ బగవతీ కంతృ఺తటే జింబణే ||4||
 46. 46. క఺భాక్షీణ఩భ఺కిభ఩రకటనం సంపావమంతీ దిశ఺ శ఺౅భా క్షీయసహోదయస఻ౄతయుచి఩రక్షాలిణాశ఺ంతభ఺ | క఺భాక్షీజనభ్లిబూషణభణ౅భ఺వచ్ాం ఩భ఺ థేవణా క఺భాక్షీతి విపాతి క఺న఻ కయుణా కంతృ఺తటౄధా౅సుటే ||5|| శ఺౅భా క఺చన చంథిరక఺ తిరబువధే ఩ుణా౅తౄధాభానధే స఼భావూన౅కవితవవయిజనతూ మా క఺న఻ క఺దంత౅తూ | భాభ఺భ఺తిభధోవిమోహనవిదౌ క఺చితతుభఃకందలీ క఺భాక్షా౅ః కయుణాకటాక్షఱహభీ క఺భామ ఫే కఱీణామ్ ||6|| తృౌర ఢదావంతకదంఫకే కుభుథితూ఩ుణా౅ంకుయం దయైమన్ జో౅ణాుిసంగభధేஉన఻ కోకత౉థఽనం త౉శిం సభుథాృవమన్ | క఺లింథరఱహభీదశ఺ం ఩రకటమనోభార ం నబస౅దఽృణాం కవృచధేితరభహోతువో విజమణే క఺ంచీ఩ుభే వూలినః ||7|| తంథార హీనతభాఱతూఱసఽషఫైవె఺ు యుణ౅లీఱాగిహైః ణాభ఺ధాథకూశోయఱాఞృాతకచ్ైవె఺ు భార యవింథేక్షణైః | భాతః సంశిమణాం భధో భనస఻జతృ఺ర గఱృయధాడుంధఫైః కంతృ఺తీయచభెైయఘనసునబభెైః ఩ుణా౅ంకభెైః శ఺ంకభెైః ||8||
 47. 47. తుత౅ం తుశచఱణాభునేత౅ భయుణాం యక్షావిదిం ఩ుషణతీ ణేజసుంచమతృ఺టవేన కూయణానఽషణదఽ౅ణేయుౄషణతీ | క఺ంచీభధ౅గణాన఻ థరన఻ుజనతూ విశ఺వంతభే జింబణే క఺చిచిచతరభహో సౄిణాన఻ తభవె఺ం తుభ఺వన఻క఺ థరన఻క఺ ||9|| క఺ంణైః కేశయుచ్ాం చబైయరరభభితం భందస఻ౄణైః ఩ుష఻ీతం క఺ంణా౅ ఩ఱేవితం ఩థాంఫుయుహయోభేితరతివవ౅఺ ఩తిరతమ్ | కంతృ఺తీయవధాంతయం విదధతీ కఱా౅ణజనౄసిలీ క఺ంచీభధ౅భవేభణ౅భివజమణే క఺చితోితృ఺కందలీ ||10|| భ఺క఺చందరసభానక఺ంతివదధా ధాక఺దిభ఺జసఽు ణా భూక఺ధాభన఻ కుయవతీ సఽయధతూతూక఺శవ఺గెైవబవమ్ | వౄిక఺ంచీనగభీవివేయయస఻క఺ శోక఺఩హంతీర సణామ్ ఏక఺ ఩ుణ౅఩యం఩భ఺ ఩వు఩ణేభ఺క఺భిణీ భ఺జణే ||11|| జాణా వౄతఱశైఱతః సఽకితిధాం దిశ఺౅ ఩యం థేహిధాం ఱోక఺ధాం క్షణభాతరసంసౄయణతః సంణా఩విచ్ేాథితూ | అశచయ౅ం ఫహృ ఖేఱనం వితనఽణే ధ౅ైశచఱ౅భాత౅బరతీ కంతృ఺మాసుటస఼త౉ి క఺న఻ తటౄతూ క఺యుణ౅తృ఺తోభబీ ||12||
 48. 48. ఐక౅ం బేన వియచ౅ణే హయతధౌ దంపావ఩ుంపావుకే భేఖా మతోచస఼త౉ి శేఖయదశ఺ం ధ౅ైశ఺కభీ గ఺హణే | ఔనిత౅ం భుహృభేతి బేన స భవేధేౄధాసఖః వె఺నఽభాన్ కంతృ఺తీయవివేభిణా సశయణాసేుధ౅ైవ దాభాి వమమ్ ||13|| ఄక్షోణ శచ సునయోః వృిమా శివణయోభ఺ూహోవశచ భూఱం సీిశన్ ఈతుంసేన భుఖేన చ ఩రతిథినం దఽర హ౅నీయోజనౄధే | భాధఽభే౅ణ గిభ఺ం గణేన భిదఽధా హంవె఺ంగధాం హేే఩మన్ క఺ంచీస఼త౉ి చక఺స఻ు కో உన఻ కవిణాసంణానతెజాంకుయః ||14|| ఖండం చ్ాందరభసం వతంసభతుశం క఺ంచీ఩ుభే ఖేఱనం క఺ఱామశావితసోభీం తనఽయుచిం కయణజనే ఱోచధే | ణాయుణో౅షౄనఖం఩చం సునబయం జంఘాసీిశం కుంతఱం పాగ౅ం థేవృకసంచితం భభ కథా సంతృ఺దబేదంత౅కే ||15|| తధావనం తుజకేలివెౌధసయణ౅ం ధ౅ైసభిగకీణాం గిభ఺ం కేథాయం కవిభఱేసాకూుఱహభీసస౅వృిమాం శ఺శవతమ్ | ఄంహోవంచనచఽంచఽ కూంచన బజే క఺ంచీ఩ుభీభండనం ఩భ఺౅మచావి తృ఺కశ఺సనభణేః తృౌషేీషవం తృౌయుషమ్ ||16||
 49. 49. అఱోకే భుఖ఩ంకజే చ దధతీ వెౌదాకభీం చ్ాతుభీం చాడాఱంకూిమభాణ఩ంకజవతూవ౅ైభ఺గభ఩రకూిమా | భుగాసేౄయభుఖీ ఘనుతనతటీభూభ఺చాఱభదా౅ంచిణా క఺ంచీస఼భతు క఺త౉తూ విజమణే క఺చిజజగధోౄహితూ ||17|| మస఻ౄనింఫ బవతోటాక్షయజతూ భంథే உన఻ భందస఻ౄత- జో౅ణాుిసంసిన఻ణా బవత౅తేభుఖీ తం ఩రత౅హో థేహినమ్ | దరక్షాభాక్షుకభాధఽభీభదబయవీరడాకభీ వ౅ైఖభీ క఺భాక్షు సవమభాతధోత౅తేసితిం వ఺ఫేక్షణేవ క్షణమ్ ||18|| క఺లింథరజఱక఺ంతమః స఻ౄతయుచిసవభ఺వహితూతృ఺థస఻ తృౌర ఢదావంతయుచః సఽుటాధయభహోఱౌహిత౅సందో౅దబే | భణ౅కో౅఩ఱకుండఱాంవువృఖితు వ఺౅త౉శిధాభవృిమః కఱా౅ణైకబువః కటాక్షసఽషభాః క఺భాక్షు భ఺జంతి ణే ||19|| కఱకఱయణణాోంచీ క఺ంచీవిబూషణభాలిక఺ కచబయఱసచచంథార చంథార వతంససధభిౄణీ | కవికుఱగియః శ఺ి వంశ఺ి వం త౉ఱతుీఱక఺ంకుభ఺ వియచితవృయఃకంతృ఺ కంతృ఺తటే ఩భిశోబణే ||20||
 50. 50. సయసవచవె఺ం వీచీ తూచీబవనౄధఽభాధఽభీ బభితబువధా కీభిుయూౄభిుయౄధోబవజితవభీ | జనతు భనవెో యోగ౅ం పోగ౅ం నిణాం తవ జామణే కథత౉వ విధా క఺ంచీబూషే కటాక్షతయంగితమ్ ||21|| బరభభితసభితకోఱో తూఱోతీఱ఩రబమా உஉబమా నతజనతభఃఖండీ తుండీయస఼త౉ి విజింబణే | ఄచఱత఩వె఺ఫేకః తృ఺కః ఩రసానశభ఺సన - ఩రతిబటభధోవేభీ ధాభీకుఱైకవృఖాభణ౅ః ||22|| భధఽయవచవెో భందసేౄభ఺ భతంగజగ఺త౉నః తయుణ౅భజుషవె఺ు న఻చ్ాాపాసుభః఩భి఩ంతినః | కుచబయనణాః కుయు౅యృదరం కుయంగవిఱోచధాః కలితకయుణాః క఺ంచీపాజః కతృ఺లిభహోతువ఺ః ||23|| కభఱసఽషభాక్షా౅భోహే విచక్షణవీక్షణాః కుభుదసఽకితకీిడాచాడాఱకుంతఱఫంధఽభ఺ః | యుచియయుచితేవె఺ు న఻చావౄి఩ర఩ంచనచఽంచవః ఩ుయవిజబనః కంతృ఺తీభే సఽుయంతి భధోయతాః ||24||
 51. 51. కలితయతమః క఺ంచీలీఱావిదౌ కవిభండలీ - వచనఱహభీవ఺సంతీధాం వసంతవిబూతమః | కుశఱవిధబే బూమాసఽభేౄ కుయంగవిఱోచధాః కుసఽభవివృఖాభ఺ణేయక్షాణ ం కుతకహఱవిబరభాః ||25|| కఫలితతభవె఺ోండాసఽు ండీయభండఱభండధాః సయస఻జవతూసంణాధాధాభయుంతుదశేఖభ఺ః | నమనసయణేభేిథరమంసః కథా నఽ బవంతి ఫే తయుణజఱదశ఺౅భాః శంపోసు఩ఃపఱవిబరభాః ||26|| ఄచయభత౉షుం థరనం తొనధవజస౅ భుఖవృిమా సయస఻జబువో మానం భాే నం గణేన చ భంజుధా | తిరదశసదవె఺భనిం ఖినిం గిభ఺ చ వితనవతీ తిఱకమతి వె఺ కంతృ఺తీయం తిరఱోచనసఽందభీ ||27|| జనతు బువధే చంకిఫే౅உహం కూమంతభధేహసం కు఩ుయుషకయబరషధటయుద షధటయాధ౅ైయుదయంబభిః | తయుణకయుణే తంథార వూధే౅ తయంగమ ఱోచధే నభతి భబ ణే కూంచిణాోంచీ఩ుభీభణ౅థరన఻కే ||28||
 52. 52. భుతుజనభనఃనేటీయతిం సఽుయతోయుణానటీ - విహయణకఱాగేహం క఺ంచీ఩ుభీభణ౅బూషణమ్ | జగతి భహణో మోహవ఺౅దేయిిణాం ఩యభ్షధం ఩ుయహయదిశ఺ం వె఺పఱ౅ం ఫే ఩ుయః ఩భిజింబణామ్ ||29|| భుతుజనమోదాఫేి దాఫేి వచ్ోభమజాహివీ - హిభగిభితటతృ఺ర గ఺ృభ఺మాక్షభ఺మ ఩భ఺తౄధే | విహయణజుషే క఺ంచీథేశే భహేశవయఱోచన - తిరతమసయసకీిడావెౌదాంగణామ నమో నభః ||30|| భయకతయుచ్ాం ఩రణా౅థేశం భహేశవయచక్షువ౅఺మ్ ఄభితఱహభీ఩ూయం తృ఺యం బవ఺ఖ౅఩యోతుదేః | సఽచభితపఱం క఺ంచీపాజో జనస౅ ఩చ్ేలిభం హిభవృఖభిణో వంశసై౅కం వతంసభుతృ఺సౄహే ||31|| ఩రణభనథిధాయంపే కంతృ఺నథరసఖి ణావకే సయసకవిణోధేౄషః ఩ూవ౅఺ సణాం సభుదంచితః | ఩రతిబటభవేతృౌర ఢతృోర ద౅తోవితవకుభుదవతీం నమతి తయవె఺ తుథార భుథార ం నగేశవయకన౅కే ||32||
 53. 53. శత౉తజడుభాయంపా కంతృ఺తటీతుకటేచభీ తుహతదఽభితవెోు భా వెోభాయాభుథిరతకుంతఱా | పలితసఽభధోవ఺ఞఛా తృ఺ంచ్ాముదర ఩యథేవణా సపఱమతు ఫే ధేణేర గోణేరశవయన఻రమనంథితూ ||33|| భభ తు దిషణా న఼డా౅ జాడా౅తిభేక కథం తవమా కుభుదసఽషభాఫైతీరతృ఺తీరవతంస఻తకుంతఱామ్ | జగతి శత౉తసుంపాం కంతృ఺నథరతుఱమాభవెౌ వృిమతి హి గఱతుంథార చంథార వతంససధభిౄణీమ్ ||34|| ఩భిభఱ఩భీతృ఺కోథేరకం ఩యోభుచి క఺ంచధే వృఖభిణ౅ ఩ునభెొదైదరపావం శవృన౅యుణాత఩మ్ | ఄన఻ చ జనమనోంఫోయేక్షీౄభనంఫుతు కో உ఩౅వెౌ కుసఽభధనఽషః క఺ంచీథేశే చక఺స఻ు ఩భ఺కిభః ||35|| ఩ుయదభబతుభ఺వమోతుంగసిఱేన యసఙఞమా సయసకవిణాపాజా క఺ంచీ఩ుభోదయస఼భమా | తట఩భిసభెైభీివేభ఺థేరయవచ్ోతేయకితిరఫైః కూత౉వ న తుఱాభసౄచ్ేచణో భహేశవభి గ఺హణే ||36||
 54. 54. నమనముగలీభావె఺ౄకీధాం కథా నఽ పఱేగిహీం విదధతి గణౌ వ఺౅కుభ఺వణా గజేందరచభతిిమామ్ | భయతకయుచ్ో భాహేశ఺ధా ఘనసుననత౉రణాః సఽకితవిబవ఺ః తృ఺ర ంచః క఺ంచీవతంసధఽయంధభ఺ః ||37|| భనస఻జమశఃతృ఺యం఩య౅ం భయందఝభీసఽవ఺ం కవికుఱగిభ఺ం కందం కంతృ఺నథరతటభండనమ్ | భధఽయఱలితం భతోం చక్షుయౄతూష఻భధోహయం ఩ుయవిజబనః సయవసవం తతుీయసఽోయుణే కథా ||38|| వృతిలితతమోలీఱాం తూఱాయవిందవిఱోచధాం దహనవిఱసణాుఱాం వౄిక఺భకోటౄభుతృ఺సౄహే | కయధితసచాాఱాం క఺ఱాభిచితుహభ఺ం ఩భ఺ం భనస఻జకితృ఺లీఱాం ఱోఱాఱక఺భలికేక్షణామ్ ||39|| కఱాలీఱాశ఺ఱా కవికుఱవచఃకెైయవవతూ - శయజోజ యణాుిదాభ఺ శశధయవృవుశ఺ే ఘ౅భుకుటీ | ఩ుతూణే నః కంతృ఺఩ులినతటవెౌవేయదతయఱా కథా చక్షుభ఺ౄయగం కనకగిభిదానఽషోభహిష఼ ||40||
 55. 55. నభః వె఺ు నిఫేరబ౅ః సునగభిభగభేవణ గుయుణా దదాధేబ౅వూచడాబయణభభితస౅ంథి వృవృయమ్ | సథా వ఺సువేబ౅ః సఽవిధబువి కంతృ఺ఖ౅సభిణే మశోవ఺౅తృ఺భేబ౅ః సఽకితవిబవేపో౅ యతి఩ణేః ||41|| ఄసామంతీ క఺చినౄయకతయుచ్ో ధాకూభుకుటీ - కదంఫం చఽంఫంతీ చయణనఖచంథార ంవు఩టఱైః | తమోభుథార ం విథార వమతు భభ క఺ంచీభిిఱమధా హభోతుంగవౄిభనౄణ౅గిహభవేథర఩కలిక఺ ||42|| ఄధాద౅ంణా క఺చితుుజననమధానందజనతూ తుయుందాధా క఺ంతిం తుజయుచివిఱాసైయజఱభుచ్ామ్ | సౄభ఺భేవె఺ు యఱ౅ం భనస఻ జనమంతీ సవమభహో గఱతోంతృ఺ శంతృ఺ ఩భిఱసతి కంతృ఺఩భిసభే ||43|| సఽదాడుండీయవౄిః స఻ౄతయుచిషు తుండీయవిషమం ఩భిషుోభ఺వణావెౌ ఩భిహస఻తతూఱోతీఱయుచిః | సుధాపా౅భానభార సుఫకమతు ఫే క఺ంక్షుతతయుం దిశ఺ఫైశ఺తూధాం సఽకితపఱతృ఺ండుత౅గభిభా ||44||
 56. 56. కితృ఺దాభ఺థోరణీ కి఩ణదిషణాధాం ఩రణభణాం తుహంతీర సంణా఩ం తుగభభుకుటోతుంసకలిక఺ | ఩భ఺ క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ ఩యవతసఽణా గిభ఺ం తూవీ థేవీ గిభిశ఩యతంణార విజమణే ||45|| కవితవవౄికందః సఽకిత఩భితృ఺టీ హిభగిభేః విదాతీర విశేవవ౅఺ం విషభశయవీయధవజ఩టీ | సఖీ కంతృ఺నథా౅ః ఩దహస఻తతృ఺తోజముగలీ ఩ుభ఺ణో తృ఺మానిః ఩ుయభథనవె఺భార జ౅఩దవీ ||46|| దభిథార ణా భదే౅ దయదలితణాన఻చాసఽషభాః సుధాపోగక఺ోంణాసుయుణహభిణాంక఺ంకూతకచ్ాః | హభ఺దరధా ధాధావిఫుధభుకుటీచఽంత౅త఩థాః కథా కంతృ఺తీభే కథమ విహభ఺మో గిభిసఽణే ||47|| వభీవయుు సేిభా తవబ భభ గిభ఺ం థేవి భనవెో నభీనయుు తృౌర ఢా వదనకభఱే వ఺క౅ఱహభీ | చభీచయుు ఩రఙఞఞ జనతు జడుభానః ఩యజధే సభీసయుు సైవయం జనతు భబ క఺భాక్షు కయుణా ||48||
 57. 57. క్షణాణేు క఺భాక్షు బరభయసఽషభావృక్షణగుయుః కటాక్షవ఺౅క్షేతృో భభ బవతు మోక్షామ వి఩థామ్ | నభీనయుు సైవయం వచనఱహభీ తుయజయ఩ుభీ - సభిథరవచీతూచీకయణ఩టుభ఺సే౅ భభ సథా ||49|| ఩ుయవె఺ు ధేౄ బూమః఩రశభన఩యః వె఺ు నౄభ యుజాం ఩రచ్ాయసేు కంతృ఺తటవిహితిసంతృ఺థితు దిశోః | ఆభాం మాచ్ాఞ భూభీకుయు స఩థి దాభీకుయు తభః - ఩భీతృ఺కం భతోం స఩థి ఫుధఱోకం చ నమ భామ్ ||50|| ఈదంచంతీ క఺ంచీనగయతుఱబే తవతోయుణమా సభిథాా వ఺గ఺ా టీ ఩భిహస఻తభాదరవ కవమణామ్ | ఈతృ఺దణేు భాయ఩రతిబటజటాజూటభుకుటీ - కుటీభోఱాే స఻ధా౅ః శతభఖతటౄధా౅ జమ఩టీమ్ ||51|| వృిమం విథా౅ం దథా౅జజనతు నభణాం కీభిుభత౉ణాం సఽ఩ుణార న్ తృ఺ర దణేు తవ ఝటౄతి క఺భాక్షు కయుణా | తిరఱోక఺౅భాదిక౅ం తిర఩ుయ఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రణాభసువణాీథే శత౉తదఽభిణే కూం న కుయుణే ||52||
 58. 58. భనఃసుంబం సుంబం గభమదఽ఩కం఩ం ఩రణభణాం సథా ఱోఱం తూఱం చికుయజితఱోఱంఫతుకయమ్ | గిభ఺ం దాయం సేౄయం ధితశవృకూశోయం ఩వు఩ణేః దిశ఺ం యోగ౅ం పోగ౅ం తుహినగిభిపాగ౅ం విజమణే ||53|| ఘనశ఺౅భాధాోభాంతకభహిష఻ క఺భాక్షు భధఽభ఺న్ దిశ఺ం తృ఺ణాధేణానభితజఱవౄణాననఽ఩భాన్ | బవోణాీణే తైణే భబ వితయ ధాతే దిఢబవ - నౄనశోైకే భూకే హిభగిభి఩ణాకే కయుణమా ||54|| నణాధాం భంథాధాం బవతుగఱఫందాకుఱదిమాం భవేందా౅ం యుందాధాభతేఱష఻తసంణానఱతిక఺మ్ | చయంతీం కంతృ఺మాసుటబువి సవితీరం తిరజగణాం సౄభ఺భవె఺ు ం తుత౅ం సౄయభథనజీవ఺తుకలిక఺మ్ ||55|| ఩భ఺ విథా౅ హిథా౅వృితభదనవిథా౅ భయకత - ఩రపాతూఱా లీఱా఩యవవృతవూఱాముధభధాః | తభః఩ూయం దాయం చయణనతతృౌయందయ఩ుభీ - భిగ఺క్షీ క఺భాక్షీ కభఱతయఱాక్షీ నమతు ఫే ||56||
 59. 59. ఄహంణాఖా౅ భతోం కఫఱమతి వే హంత హభిణీ హఠ఺తుంవిదార ఩ం హయభహిష఻ సవె఺౅ంకుయభవెౌ | కటాక్షవ఺౅క్షే఩఩రకటహభితృ఺వ౅఺ణ఩టఱైః ఆభాభుచ్ైచయుచ్ాచటమ ఝటౄతి క఺భాక్షు కి఩మా ||57|| ఫుదే వ఺ భూకే వ఺ తవ ఩తతి మస఻ౄనషణభవెౌ కటాక్షః క఺భాక్షు ఩రకటజడుభక్షోద఩టౄభా | కథంక఺యం ధాసైౄ కయభుకుఱచాడాఱభుకుటా నమోవ఺కం ఫూర ముయిభుచి఩భి఩ంతి఩రబితమః ||58|| ఩రతీచీం ఩శ఺౅భః ఩రకటయుచితూవ఺యకభణ౅ - ఩రపాసదరరచీధాం ఩రదలితషడాదాయకభఱామ్ | చయంతీం వెౌషుఫేి ఩తి ఩య఩థేందఽ఩రవిగఱ - తుుదాభ఺దా ం క఺భాక్షీం ఩భిణత఩యంజో౅తియుదమామ్ ||59|| జంపాభ఺తి఩రబితిభుకుటీః తృ఺దయోః న఼ఠమంతీ గుంతౄ఺ధావచ్ాం కవిజనకిణాధ౅ైువయభాభ఺భమంతీ | శంతృ఺ఱక్షీౄం భణ౅గణయుచ్ాతృ఺టఱైః తృ఺ర ఩మంతీ కంతృ఺తీభే కవి఩భిషథాం జింబణే పాగ౅స఼భా ||60||
 60. 60. చంథార న఼డాం చతుయవదధాం చంచఱాతృ఺ంగలీఱాం కుందసేౄభ఺ం కుచబయనణాం కుంతఱోదాా తబింగ఺మ్ | భాభ఺భ఺ణేయౄదనవృఖినం భాంసఱం థర఩మంతీం క఺భాక్షీం ణాం కవికుఱగిభ఺ం కఱీవలీేభుతృ఺సే ||61|| క఺ఱాంపోద఩రకయసఽషభాం క఺ంతితేస఻ుయజమంతీ కఱా౅ణాధాభుదమసయణ౅ః కఱీవలీే కవీధామ్ | కందభ఺ీభేః న఻రమసహచభీ కఱౄవ౅఺ణాం తుహంతీర క఺ంచీథేశం తిఱకమతి వె఺ క఺న఻ క఺యుణ౅స఼భా ||62|| ఉభీకుయవనఽియస఻జతటే చ్ాతుభీం బూధభ఺ణాం తృ఺తోజాధాం నమనముగఱే ఩భి఩ంథ౅ం వితనవన్ | కంతృ఺తీభే విహయతి యుచ్ా మోఘమధేౄఘశైలీం కోకథేవషం వృయస఻ కఱమధోో உన఻ విథా౅విశేషః ||63|| క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ క఺న఻ ణాన఻చాఱక్షీౄః జాడా౅యణే౅ హృతవహవృఖా జనౄబూత౉ః కితృ఺మాః | భాకందవౄియౄధఽయకవిణాచ్ాతుభీ కోకూఱాధాం భాభేగ బూమానౄభ నమనయోభ఺ౄనౄతర క఺న఻ విథా౅ ||64||
 61. 61. సేతుభ఺ౄతయౄయతకభయో బకూుపాజాం బవ఺ఫౌా లీఱాఱోఱా కువఱమభబీ భానౄతర వ౅ైజమంతీ | క఺ంచీబూవ౅఺ ఩వు఩తిదిశ఺ం క఺న఻ క఺ఱాంజధాలీ భతోం దఽఃఖం వృతిఱమతు ణే భంజుఱాతృ఺ంగభాఱా ||65|| వ఺౅విణావధాః కువఱమదఱ఩రకూిమావ౅ైయభుథార ం వ఺౅కుభ఺వణా భనస఻జభవేభ఺జవె఺భార జ౅ఱక్షీౄమ్ | క఺ంచీలీఱావిహితియస఻కే క఺ంక్షుతం నః కూిమాసఽః ఫంధచ్ేాథే తవ తుమత౉ధాం ఫదాథరక్షాః కటాక్షాః ||66|| క఺ఱాంపోథే శవృయుచి దఱం కెైతకం దయైమంతీ భదే౅వెౌథాత౉తు భధఽలివేం భాలిక఺ం భ఺జమంతీ | హంవె఺భ఺వం వికచకభఱే భంజుభుఱాే సమంతీ కంతృ఺తీభే విఱసతి నవ఺ క఺న఻ క఺యుణ౅ఱక్షీౄః ||67|| చితరం చితరం తుజభిదఽతమా బయుసమనీఱేవ఺లీం ఩ుంవె఺ం క఺భానఽృవి చ తుమతం ఩ూయమనఽీణ౅పాజామ్ | జాతః శైఱాని తు జఱతుదేః సైవయసంచ్ాయవౄఱః క఺ంచీబూవ౅఺ కఱమతు వృవం కో உన఻ చింణాభణ౅భేౄ ||68||
 62. 62. ణాభార ంపోజం జఱదతుకటే తతర ఫంధాక఩ుషీం తస఻ౄనౄలీేకుసఽభసఽషభాం తతర వీణాతుధాదమ్ | వ఺౅విధావధా సఽకితఱహభీ క఺న఻ క఺ంచినగభ఺౅మ్ ఐశ఺తూ వె఺ కఱమతితభ఺ఫైందరజాఱం విఱాసమ్ ||69|| అవేభ఺ంశం తిరదశసదవె఺భాశిబే చ్ాతక఺ధామ్ అక఺శో఩య౅న఻ చ కఱమధాిఱమం తుంగఫేవ౅఺మ్ | కంతృ఺తీభే విహయతితభ఺ం క఺భదేనఽః కవీధాం భందసేౄభో భదనతుగభ఩రకూిమాసం఩రథామః ||70|| అభీదాబూణైయవియఱకినైభ఺తులీఱావిఱాసైః అవె఺ి ఩ూభెొణయదికచ఩ఱైయంచిణాంపోజవృఱైీః | క఺ంణైయేక్షీౄఱలితబవధ౅ైః క఺ంతికెైవఱ౅వె఺భెైః క఺శౄఱ౅ం నః కఫఱమతు వె఺ క఺భకోటీ కటాక్షెైః ||71|| అధానవంణై౅ తయఱనమధ౅ైభ఺ంగజీం వ౅ైజమంతీమ్ అనంథిధ౅ై౅ తుజ఩దజువ౅఺భాతుక఺ంచీ఩ుభ఺బై | అవె఺ౄకీనం హిదమభఖిఱైభ఺గభాధాం ఩ర఩ంచ్ైః అభ఺దా౅బై సీిహమతితభ఺భథిభాబై జనధ౅ై౅ ||72||
 63. 63. దాయం వ఺చ్ాం తిరదశసదవె఺ం దఽఃఖస఻ందోసుభితరం మోహక్షేవఱక్షుతియుహవధే కూి యదాయం కుఠ఺యమ్ | కంతృ఺తీయ఩రణబ కవితేయవభిణణోద౅చచభితరం శ఺ంణై౅ సేవే సకఱవి఩థాం శ఺ంకయం తతోఱతరమ్ ||73|| ఖండీకిత౅ ఩రకితికుటౄఱం కఱౄషం తృ఺ర తిబవౄి - వుండీయతవం తుజ఩దజువ౅఺ం వూన౅తందరం థిశంతీ | తుండీభ఺ఖెై౅ భహతి విషబే సవయణవిష఻ట఩రథాతీర చండీ థేవీ కఱమతి యతిం చందరచాడాఱచాడే ||74|| బేన ఖా౅ణో బవతి స గిహీ ఩ూయువ౅ో ఫేయుధధావ మదదికోోణే భదనతుగభతృ఺ర బవం ఫోబవీతి | మతీ్ోణై౅వ తిరజగదదితృో జింబణే కూం఩చ్ానః కంతృ఺తీభే స జమతి భవేనోవృచథోజోవిశేషః ||75|| ధధా౅ ధధా౅ గతిభిహ గిభ఺ం థేవి క఺భాక్షు మధేౄ తుంథా౅ం తేంథా౅తు఩థి జడణాం కఱౄవ౅఺దఽతుౄషంతీమ్ | వె఺దరవ భాదరవయసభధఽయణాబంజితూ భంజుభీతిః వ఺ణీవేణీ ఝటౄతి విణుణాతువయుా తూసీభిాతూ భామ్ ||76||

×