O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Digital IT
July 2014
‫שורץ‬ ‫אלון‬|‫יולי‬2014
Digital IT
July 2014
‫של‬ ‫מאמרים‬ ‫סדרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫המצגת‬McKinsey
Digital IT
July 2014
‫במצגת‬
•‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬
•‫עובדים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬ ‫איך‬
•‫מ‬ ‫המשתנות...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬
‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫חברות‬‫במשך‬‫שנים‬ ‫עשרות‬
...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬
•‫גם‬‫העלות‬,‫פתרונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫והזמן‬ ‫המורכבות‬IT
‫מתמ...
Digital IT
July 2014
‫נקודת‬
‫המפנה‬
‫הדיגיטלית‬
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬
•‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫נכנסים‬ ‫חדשים‬ ‫מתחרים‬:
•‫בנקים‬‫ל...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬
•‫לשתף‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫חושבים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מנ...
Digital IT
July 2014
‫מתמודדים‬ ‫איך‬?
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬
‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬
•‫לתקוף‬ ‫חשש‬:‫מ...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬
‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬
•‫גבוה‬ ‫רווחים‬ ...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬
‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬)
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬
‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬?
‫רבים‬ ‫בארגונים‬,‫המנכ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מובל‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫השינוי‬"‫ל‬...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬?
‫אחר‬ ‫פתרון‬:Chief Digital Officer.
‫רבים‬ ‫יתרונות‬,‫אתגרים‬ ‫גם...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬?
‫השינוי‬ ‫את‬ ‫יוביל‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הניהולי‬ ‫הגורם‬ ‫מסוימים‬ ‫בסקט...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬
‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
Digital IT
July 2014
•‫מניסויים‬‫אמיתית‬ ‫לטרנספורמציה‬
•‫מחדש‬ ‫בניה‬:‫החברה‬ ‫מבנה‬,‫תהליכים‬,‫עסקיים‬ ‫מודלים‬,
‫חדשות‬...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
‫של‬ ‫במחקר‬‫מקינזי‬‫אותרו‬7‫ארגונים‬ ‫המאפיינות‬ ‫תכונות‬...
Digital IT
July 2014
1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬
•‫גבוהות‬ ‫שאיפות‬ ‫הצבת‬(‫הגיוניות‬ ‫הלא‬ ‫גבול‬ ‫על‬)
•‫כגון‬ ‫יעדים‬ ‫הגדרת‬...
Digital IT
July 2014
1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬
‫בשנת‬2006‫מנכ‬ ‫מונתה‬"‫לחברת‬ ‫חדשה‬ ‫לית‬Burberry,‫בדעיכה‬ ‫מותג‬....
Digital IT
July 2014
1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬
‫גם‬Netflix‫אפשריים‬ ‫בלתי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫גבוהים‬ ‫ויעדים‬ ‫חזון‬ ‫הציג...
Digital IT
July 2014
2."‫רכישת‬"‫כשרון‬
‫יחסית‬ ‫וייחודיים‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ ‫דיגיטל‬ ‫כישורי‬
‫הדיגיטל‬ ‫כישורי‬>‫וורטיקלית‬ ...
Digital IT
July 2014
2."‫רכישת‬"‫כשרון‬/‫דוגמאות‬
‫טסקו‬,‫שנתיים‬ ‫במהלך‬ ‫ביצעה‬ ‫הבריטית‬ ‫המזון‬ ‫קמעונאית‬
‫משמעותיות‬...
Digital IT
July 2014
3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬
•‫על‬ ‫להגן‬ ‫יש‬"‫דיגיטליים‬ ‫כשרונות‬"‫מ‬-Business As
Usual.
•‫אדם‬ ‫לכ...
Digital IT
July 2014
3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬/‫דוגמא‬
•‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫לשוק‬ ‫להיכנס‬ ‫איחרה‬ ‫החברה‬(‫מתוך‬ ‫גם‬
...
Digital IT
July 2014
4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬
•‫נורמות‬ ‫לקבל‬ ‫ולא‬ ‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬ ‫באגרסיביות‬ ‫לאתג...
Digital IT
July 2014
4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬
‫הגדולה‬ ‫המוסיקה‬ ‫לקמעונאית‬ ‫מחשבים‬ ‫מיצרנית‬
‫...
Digital IT
July 2014
4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬
‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫גם‬ ‫הם‬ ‫...
Digital IT
July 2014
5.‫מהירות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססות‬
•‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬,‫קבלת‬‫מהירה‬ ‫החלטות‬
•‫מחזורי‬...
Digital IT
July 2014
5.‫מהירות‬,‫על‬ ‫התבססות‬‫מידע‬/‫דוגמאות‬
‫ב‬-P&G,‫מרכזי‬ ‫מידע‬ ‫פורטל‬ ‫נבנה‬,Decision Cockpit.
‫מ‬...
Digital IT
July 2014
6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬
•‫לערך‬ ‫מותאם‬ ‫תקציב‬.‫הערך‬ ‫שרשרת‬ ‫לאורך‬ ‫השקעה‬.‫שכפול‬
‫הצלחות‬ ‫של‬ ‫...
Digital IT
July 2014
6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬/‫דוגמאות‬
•‫בסטארבקס‬,‫חווית‬ ‫של‬ ‫בחדשנות‬ ‫המובילים‬ ‫הגופים‬ ‫אחד‬
‫לקוח‬,...
Digital IT
July 2014
7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬
‫אינטראקציה‬ ‫מכל‬ ‫ללמוד‬.‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬.
•‫מעולה‬ ...
Digital IT
July 2014
7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬
•‫לעמוד‬ ‫חייב‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫המתמיד‬ ‫המאמץ‬
‫דיגיטלי‬ ‫מאמץ‬...
Digital IT
July 2014
‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
‫חשיבתי‬ ‫שינוי‬
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫הדרישות‬-IT‫משתנות‬
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
1.‫יותר‬ ‫מתוחכמת‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬
•‫מערכת‬‫של‬ ‫ההמלצה‬‫נטפליקס‬‫מ...
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
2.‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬
‫משתנים‬
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
2.‫סדרי‬‫משתנים‬ ‫עדיפויות‬
‫בעבר‬‫יעילות‬‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫המדד‬ ‫היתה‬,...
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
3.‫בעסק‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מעורבות‬,‫של‬ ‫ישירה‬ ‫ומעורבות‬
‫ההנהלה‬‫הבכיר...
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
4.‫תפקיד‬‫ה‬-IT‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משמעותי‬
•‫ותומכת‬ ‫מובילה‬ ‫פונקציה‬
•‫וח...
Digital IT
July 2014
‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT
‫ה‬-IT‫בחברות‬Pure Digital/‫דוגמא‬
•‫משקיעה‬‫פי‬5‫יותר‬‫ב‬-IT‫כאחוז‬‫מהכ...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
‫לתמיכה‬‫ב‬‫דיגיטל‬‫יזציה‬
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
•‫ל‬ ‫תקדים‬ ‫חסרות‬ ‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫שתוארו‬ ‫השינויים‬-IT
•‫נאבקות‬ ...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
‫דיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫ה‬ ‫על‬-IT
‫מחדש‬ ...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
1.‫מנהיגות‬‫עסקית‬‫הדיגיטל‬ ‫לנושא‬ ‫ומרכזית‬ ‫ברורה‬
•‫הארגון‬‫צריך‬‫בר...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
2.‫מעולים‬ ‫כישורים‬
•‫דיגיטלי‬ ‫כגוף‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להמציא‬ ‫מנת...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
3.‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫גמישות‬
•‫יכולת‬ ‫דורשות‬ ‫חדשות‬ ‫ודרישות‬ ‫תכופים‬ ‫שי...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
4.‫פיתוח‬‫אג‬'‫מהירים‬ ‫ושחרורים‬ ‫ילי‬
•‫אספקת‬‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫קצה‬ ‫...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
5.‫חדשנות‬ ‫תומכת‬ ‫ארכיטקטורה‬
‫מסתמכת‬ ‫לדרישות‬ ‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬‫כ...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
6.‫תשתית‬‫סקיילאבילית‬‫מבוססת‬‫ענן‬
•‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולסקי...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
7.‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫אינטגרטיבי‬ ‫מידע‬
•‫טכנולוגיות‬‫המלצה‬ ‫מערכות‬ ‫כג...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
•‫לביצוע‬ ‫מעניינת‬ ‫גישה‬ ‫מציגים‬ ‫מקינזי‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשת‬ ‫הטרנספ...
Digital IT
July 2014
‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
‫גישת‬‫המהירויות‬ ‫שתי‬
•‫פונקציית‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫בניה‬IT‫דיגיטלית‬‫לצד‬...
Digital IT
July 2014
‫השינוי‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫כיצד‬
‫השלבים‬ ‫שני‬ ‫שיטת‬ ‫ליישום‬ ‫המלצות‬:
.1‫תרבות‬ ‫שילוב‬‫סטארטאפ‬,‫א...
Digital IT
July 2014
‫סיכום‬
•‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ ‫המתחרים‬ ‫גופים‬
‫ל‬ ‫מאתגרות‬-IT,‫להשתנות‬ ‫ממנו‬ ‫הד...
Digital IT
July 2014
‫תודה‬@schwarts
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Digital it

697 visualizações

Publicada em

כיצד חברות בכלל וגופי IT בפרט נערכים לעידן הדיגיטלי ?

 • Seja o primeiro a comentar

Digital it

 1. 1. Digital IT July 2014 ‫שורץ‬ ‫אלון‬|‫יולי‬2014
 2. 2. Digital IT July 2014 ‫של‬ ‫מאמרים‬ ‫סדרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫המצגת‬McKinsey
 3. 3. Digital IT July 2014 ‫במצגת‬ •‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ •‫עובדים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬ ‫איך‬ •‫מ‬ ‫המשתנות‬ ‫הדרישות‬-IT •‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT
 4. 4. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬
 5. 5. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫חברות‬‫במשך‬‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬?‫והתנהגותו‬ ‫הלקוח‬ ‫ציפיות‬ •‫כ‬-80%‫הפיסיות‬ ‫מהרכישות‬,‫באינטרנט‬ ‫בחינה‬ ‫לאחר‬ •‫מעל‬10%‫מוצרי‬ ‫רוכשים‬ ‫מהלקוחות‬‫באינטרנט‬ ‫מכולת‬ •‫כ‬-30%‫באינטרנט‬ ‫בקנאות‬ ‫מוצרי‬ ‫רוכשים‬ ‫מהלקוחות‬ *‫בריטניה‬
 6. 6. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫עכשיו‬ ‫הוא‬ ‫העתיד‬ •‫גם‬‫העלות‬,‫פתרונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫והזמן‬ ‫המורכבות‬IT ‫מתמדת‬ ‫בירידה‬ ‫ונמצאת‬ ‫משתנה‬ •‫טכנולוגיות‬‫דיגיטל‬‫מאפשרות‬"‫תקיפה‬"‫חלקים‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בשרשרת‬ ‫ספציפיים‬,‫בכולה‬ ‫להחזיק‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ •‫תשתית‬IT‫גמישה‬‫מאפשרת‬‫ב‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫יצירת‬- Plug & Play
 7. 7. Digital IT July 2014 ‫נקודת‬ ‫המפנה‬ ‫הדיגיטלית‬
 8. 8. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬ •‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫נכנסים‬ ‫חדשים‬ ‫מתחרים‬: •‫בנקים‬‫לעסקי‬ ‫נכנסים‬‫התיירות‬ •‫סוכנויות‬‫לעסקי‬ ‫נכנסות‬ ‫נסיעות‬‫הביטוח‬ •‫קמעונאים‬‫לענפי‬ ‫נכנסים‬‫המדיה‬
 9. 9. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫משתנה‬ ‫תחרותי‬ ‫נוף‬ •‫לשתף‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫חושבים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מנצחים‬ ‫פעולה‬ •‫לדוגמא‬:‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫המשתף‬ ‫בנק‬‫סטארטאפ‬‫המציע‬ ‫הלוואות‬p2p •‫נוספת‬ ‫דוגמא‬:
 10. 10. Digital IT July 2014 ‫מתמודדים‬ ‫איך‬?
 11. 11. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬ •‫לתקוף‬ ‫חשש‬:‫מתח‬ ‫בעלי‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫חדשניות‬ ‫ערך‬ ‫הצעות‬ ‫להצדיק‬ ‫מתקשות‬ ‫גבוה‬ ‫רווחים‬ ‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫במחירים‬ •‫שני‬ ‫מצד‬,‫לבעיה‬ ‫להוביל‬ ‫יכולה‬ ‫הגנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫עלויות‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫מתחרים‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬
 12. 12. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מפתח‬ ‫החלטת‬:‫להגן‬ ‫או‬ ‫לתקוף‬ •‫גבוה‬ ‫רווחים‬ ‫מתח‬ ‫בעלי‬ ‫בתחומים‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫במחירים‬ ‫חדשניות‬ ‫ערך‬ ‫הצעות‬ ‫יצירת‬ ‫להצדיק‬ ‫מתקשות‬ ‫יותר‬ ‫נמוכים‬ •‫שני‬ ‫מצד‬,‫לבעיה‬ ‫להוביל‬ ‫יכולה‬ ‫הגנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫עלויות‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫מתחרים‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬
 13. 13. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬)
 14. 14. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫הנכונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בדיגיטל‬ ‫הטמון‬ ‫הערך‬ ‫הבנת‬(‫ההייפ‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬) •‫לשוק‬ ‫וזולה‬ ‫פשוטה‬ ‫כניסה‬ ‫או‬ ‫חדשים‬ ‫מערוצים‬ ‫המגיעות‬ ‫הזמנויות‬ •‫הרווחיות‬ ‫בשולי‬ ‫לצמצום‬ ‫להוביל‬ ‫היכולה‬ ‫משקיפות‬ ‫הנובעים‬ ‫איומים‬ •‫טובה‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫והאיומים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫המשקל‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫הנדרש‬ ‫הקצב‬ ‫ואת‬ ‫מהדיגיטל‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫להבין‬. •‫בהגנה‬ ‫אותם‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולות‬ ‫חוזקות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ‫מסורתיות‬ ‫לחברות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫תוקפים‬ ‫נגד‬:‫רחב‬ ‫לקוחות‬ ‫בסיס‬,‫מותג‬,‫ומידע‬(Data.) •‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ ‫אלו‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫היא‬ ‫החוכמה‬
 15. 15. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫רבים‬ ‫בארגונים‬,‫המנכ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מובל‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫השינוי‬"‫ל‬(‫קריטי‬ ‫מסורתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫בעיקר‬.) ‫לכך‬ ‫הסיבה‬:‫בארגון‬ ‫רבות‬ ‫פונקציות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫נדרשת‬
 16. 16. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫אחר‬ ‫פתרון‬:Chief Digital Officer. ‫רבים‬ ‫יתרונות‬,‫אתגרים‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫לאסוף‬ ‫כזה‬ ‫לגורם‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫הארגון‬ ‫בכל‬ ‫מספקת‬ ‫השפעה‬. ‫לדוגמא‬:‫אחידה‬ ‫ערוצית‬ ‫רב‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫ליצור‬ ‫הרוצה‬ ‫בנק‬ ‫הקו‬ ‫לאורך‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫צריך‬:‫מוצרים‬,‫הפצה‬,‫תפעול‬ ‫וטכנולוגיה‬.
 17. 17. Digital IT July 2014 ‫דיגיטלית‬ ‫אסטרטגיה‬/‫נוהג‬ ‫מי‬? ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫יוביל‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הניהולי‬ ‫הגורם‬ ‫מסוימים‬ ‫בסקטורים‬. ‫לדוגמא‬–‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫ההשפעה‬ ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫בחברת‬ ‫בשיווק‬ ‫היא‬ ‫הדיגיטל‬.‫שסמנכ‬ ‫טבעי‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬"‫השיווק‬ ‫ל‬ ‫האג‬ ‫את‬ ‫יוביל‬'‫הדיגיטלית‬ ‫נדה‬.
 18. 18. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 19. 19. Digital IT July 2014 •‫מניסויים‬‫אמיתית‬ ‫לטרנספורמציה‬ •‫מחדש‬ ‫בניה‬:‫החברה‬ ‫מבנה‬,‫תהליכים‬,‫עסקיים‬ ‫מודלים‬, ‫חדשות‬ ‫יכולות‬,‫מערכות‬,‫תמריצים‬ •‫דיגיטלית‬ ‫תרבות‬ ‫הטמעת‬ •‫גורם‬‫אחראי‬‫בכיר‬ •‫גמיש‬ ‫חזון‬ •‫הערך‬ ‫מדידת‬‫הדיגיטלי‬,‫לא‬‫כמות‬‫טראנזקציות‬‫דיגיטליות‬
 20. 20. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? ‫של‬ ‫במחקר‬‫מקינזי‬‫אותרו‬7‫ארגונים‬ ‫המאפיינות‬ ‫תכונות‬ ‫מובילים‬ ‫דיגיטליים‬: .1‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬ .2"‫רכישת‬"‫מבחוץ‬ ‫וידע‬ ‫כשרונות‬ .3‫הכישרון‬ ‫וגידור‬ ‫טיפוח‬ .4‫כל‬ ‫של‬ ‫ואתגור‬ ‫קוו‬ ‫בסטטוס‬ ‫ספק‬ ‫הטלת‬‫דבר‬ .5‫מהירות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ .6‫הכסף‬ ‫אחר‬ ‫מתמיד‬ ‫חיפוש‬ .7(‫חווית‬)‫הלקוח‬‫במרכז‬
 21. 21. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬ •‫גבוהות‬ ‫שאיפות‬ ‫הצבת‬(‫הגיוניות‬ ‫הלא‬ ‫גבול‬ ‫על‬) •‫כגון‬ ‫יעדים‬ ‫הגדרת‬: •‫הערוצים‬ ‫באמצעות‬ ‫השוק‬ ‫בנתח‬ ‫או‬ ‫העסקית‬ ‫בפעילות‬ ‫גידול‬ ‫הדיגיטליים‬ •‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫העלויות‬ ‫ממבנה‬ ‫כתוצאה‬ ‫עלויות‬ ‫הפחתת‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בחוסר‬ ‫לנוע‬ ‫לארגון‬ ‫גורמים‬ ‫אינם‬ ‫שהוצגו‬ ‫היעדים‬ ‫אם‬ ‫נוחות‬,‫מספיק‬ ‫גבוה‬ ‫מכוונים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫כנראה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 22. 22. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬ ‫בשנת‬2006‫מנכ‬ ‫מונתה‬"‫לחברת‬ ‫חדשה‬ ‫לית‬Burberry,‫בדעיכה‬ ‫מותג‬. ‫קיבלה‬ ‫שהיא‬ ‫ההחלטה‬:‫דיגיטלי‬ ‫כמותג‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להמציא‬. ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫אחריות‬ ‫לקחה‬ ‫היא‬‫הדיגיטל‬,‫האג‬ ‫את‬ ‫הובילה‬'‫על‬ ‫ישירות‬ ‫ופיקחה‬ ‫נדה‬ ‫דרך‬ ‫פורצות‬ ‫דיגיטליות‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬: •‫אתר‬ArtoftheTrench.com‫כדוגמנים‬ ‫לקוחות‬ ‫המציג‬ •‫קטלוג‬eCommerce‫בחנויות‬ ‫למלאי‬ ‫המותאם‬ •‫דיגיטליזציה‬‫עצמן‬ ‫החנויות‬ ‫של‬,‫כגון‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בשילוב‬RFID. •‫כהונתה‬ ‫במהלך‬,‫שולשו‬ ‫החברה‬ ‫הכנסות‬ •‫ע‬ ‫גויסה‬ ‫האחרון‬ ‫באוקטובר‬"‫העסקים‬ ‫בראש‬ ‫לעמוד‬ ‫אפל‬ ‫י‬ ‫שלה‬ ‫הקמעונאיים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 23. 23. Digital IT July 2014 1.‫קיצונית‬ ‫שאפתנות‬/‫דוגמאות‬ ‫גם‬Netflix‫אפשריים‬ ‫בלתי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫גבוהים‬ ‫ויעדים‬ ‫חזון‬ ‫הציגה‬. ‫סרטים‬ ‫להשכרת‬ ‫ומוביל‬ ‫מצליח‬ ‫אונליין‬ ‫עסק‬ ‫בנתה‬ ‫החברה‬ ‫ההנהלה‬‫החדירה‬ ‫את‬ ‫ראתה‬‫המהירה‬‫התפתחות‬ ‫ואת‬ ‫הרחב‬ ‫הפס‬ ‫של‬ ‫סרטים‬ ‫בהשכרת‬ ‫ממיקוד‬ ‫לעבור‬ ‫החלטה‬ ‫וקיבלה‬ ‫הטכנולוגיה‬‫לסטרימינג‬ ‫החדשה‬ ‫המדיה‬ ‫תעשיית‬ ‫בחזית‬ ‫אותה‬ ‫מיקמה‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגית‬ ‫החלטה‬ •‫התחום‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬,‫הורדת‬ ‫מהיקפי‬ ‫שליש‬ ‫כמעט‬ ‫החברה‬ ‫תופסת‬ ‫באינטרנט‬ ‫הווידאו‬ •‫שנת‬ ‫בסוף‬2013‫מעל‬ ‫לנטפליקס‬40‫בשירות‬ ‫מנויים‬ ‫מיליון‬ ‫שלה‬ ‫הסטרימינג‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 24. 24. Digital IT July 2014 2."‫רכישת‬"‫כשרון‬ ‫יחסית‬ ‫וייחודיים‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ ‫דיגיטל‬ ‫כישורי‬ ‫הדיגיטל‬ ‫כישורי‬>‫וורטיקלית‬ ‫בתעשיה‬ ‫מהניסיון‬ •‫דיגיטלי‬ ‫לשינוי‬ ‫הנדרשים‬ ‫הכישורים‬(‫אסטרטגיה‬,‫אנשי‬ ‫מוצר‬,‫חווית‬‫וכו‬ ‫משתמש‬)‫ככל‬‫בלעדית‬ ‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫הנראה‬ ‫מבפנים‬,‫והתמחות‬ ‫ידע‬ ‫לרכוש‬ ‫יש‬ ‫לעיתים‬ •‫של‬ ‫זרעים‬ ‫לזרוע‬ ‫מסייעת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫חדשנות‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 25. 25. Digital IT July 2014 2."‫רכישת‬"‫כשרון‬/‫דוגמאות‬ ‫טסקו‬,‫שנתיים‬ ‫במהלך‬ ‫ביצעה‬ ‫הבריטית‬ ‫המזון‬ ‫קמעונאית‬ ‫משמעותיות‬ ‫רכישות‬ ‫שלוש‬:‫סטרימינג‬ ‫וידאו‬ ‫שירות‬,‫חנות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ספרים‬ ‫ופלטפורמת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מוסיקה‬.‫רכישות‬ ‫לה‬ ‫שנדרשו‬ ‫כישורים‬ ‫במהירות‬ ‫לפתח‬ ‫לטסקו‬ ‫אפשרו‬ ‫אלו‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫לעולם‬ ‫במהירות‬ ‫להכנס‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 26. 26. Digital IT July 2014 3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬ •‫על‬ ‫להגן‬ ‫יש‬"‫דיגיטליים‬ ‫כשרונות‬"‫מ‬-Business As Usual. •‫אדם‬ ‫לכוח‬ ‫הגישה‬"‫דיגיטלי‬"‫שונה‬ ‫היא‬.‫שיטות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫שלהם‬ ‫העבודה‬,‫העבודה‬ ‫וגישות‬ ‫הכלים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 27. 27. Digital IT July 2014 3.‫הדיגיטלי‬ ‫הידע‬ ‫טיפוח‬/‫דוגמא‬ •‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫לשוק‬ ‫להיכנס‬ ‫איחרה‬ ‫החברה‬(‫מתוך‬ ‫גם‬ ‫הפיסיים‬ ‫לעסקים‬ ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫חשש‬) •‫בשנת‬2011‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫באינטרנט‬ ‫החברה‬ ‫מכירות‬5 ‫מיליארד‬$‫על‬ ‫שעמד‬ ‫אמזון‬ ‫של‬ ‫הנתון‬ ‫לעומת‬28‫מיליארד‬$. •‫מחטיבת‬ ‫כחלק‬ ‫הרעיונות‬ ‫חממת‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫השיקה‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫החברה‬ ‫ממטה‬ ‫בנפרד‬ ‫שהוקמה‬ ‫שלה‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ •‫הכנסות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫לוולמארט‬ ‫סייעה‬ ‫הזו‬ ‫הקבוצה‬ ‫חדשנות‬ ‫ב‬ ‫שלה‬ ‫האונליין‬-30%‫בשנת‬2013,‫של‬ ‫הגידול‬ ‫מקצב‬ ‫יותר‬ ‫אמזון‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 28. 28. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬ •‫נורמות‬ ‫לקבל‬ ‫ולא‬ ‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬ ‫באגרסיביות‬ ‫לאתגר‬ ‫יש‬ ‫קיימות‬ •‫ולשאול‬ ‫מתבצעים‬ ‫דברים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬:‫מדוע‬? •‫שאלות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫השואל‬ ‫סטארטאפ‬ ‫שם‬ ‫אי‬ ‫שיש‬ ‫להניח‬ ‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לתקוף‬ ‫מתכנן‬ ‫בעודו‬ ‫בדיוק‬. •‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חשוב‬‫חדשנות‬ ‫לאתר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האספקטים‬ ‫כל‬ ‫דיגיטלית‬:‫גם‬‫אלו‬ ‫וגם‬ ‫ללקוחות‬ ‫הפונים‬ ‫אלו‬‫הפנימיים‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 29. 29. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬ ‫הגדולה‬ ‫המוסיקה‬ ‫לקמעונאית‬ ‫מחשבים‬ ‫מיצרנית‬ ‫בעולם‬(‫כמובן‬ ‫העיסוקים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬) ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 30. 30. Digital IT July 2014 4.‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫ספק‬ ‫ומטילים‬ ‫מאתגרים‬/‫דוגמאות‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫גם‬ ‫הם‬ ‫שונים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫לחדשנות‬ ‫מקור‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 31. 31. Digital IT July 2014 5.‫מהירות‬,‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ •‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬,‫קבלת‬‫מהירה‬ ‫החלטות‬ •‫מחזורי‬‫פיתוח‬‫מהירים‬,‫בדיקות‬‫בלייב‬ •‫רלוונטיים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שנה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫מחזורי‬‫היום‬ •‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫לשיטות‬ ‫מעבר‬,‫תוך‬ ‫מתמיד‬ ‫ושחרור‬ ‫שיפור‬ ‫כמו‬ ‫שיטות‬ ‫אימוץ‬Agile‫ו‬-Live Beta •‫מידע‬ ‫מבוססות‬ ‫החלטות‬ ‫הנגישה‬ ‫אחידה‬ ‫למערכת‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫לכולם‬.‫ניתוחי‬ ‫מבוססים‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫כלים‬Big Data ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 32. 32. Digital IT July 2014 5.‫מהירות‬,‫על‬ ‫התבססות‬‫מידע‬/‫דוגמאות‬ ‫ב‬-P&G,‫מרכזי‬ ‫מידע‬ ‫פורטל‬ ‫נבנה‬,Decision Cockpit. ‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מאפשר‬-50,000‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫עובדים‬, ‫לפתרון‬ ‫מתאימים‬ ‫בצעדים‬ ‫ולנקוט‬ ‫ומגמות‬ ‫בעיות‬ ‫לזהות‬ ‫בעיות‬. ‫ממגוון‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מידע‬ ‫האוספת‬ ‫אמריקאית‬ ‫הובלה‬ ‫חברת‬ ‫מקורות‬,‫נוסעים‬ ‫רכב‬ ‫מכלי‬ ‫כולל‬. ‫הערך‬ ‫רב‬ ‫למידע‬ ‫דוגמא‬:‫רכבים‬ ‫של‬ ‫הדלק‬ ‫צריכת‬"‫עומדים‬" ‫בצריכת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫שחסך‬ ‫לשינוי‬ ‫הובילה‬ ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬ ‫כבר‬ ‫הדלק‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 33. 33. Digital IT July 2014 6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ •‫לערך‬ ‫מותאם‬ ‫תקציב‬.‫הערך‬ ‫שרשרת‬ ‫לאורך‬ ‫השקעה‬.‫שכפול‬ ‫הצלחות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬. •‫ללקוחות‬ ‫הפונים‬ ‫בפתרונות‬ ‫מתמקדות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬. •‫בפונקציות‬ ‫גם‬ ‫להתמקד‬ ‫חשוב‬Back Office‫התייעלות‬ ‫המייצרות‬. •‫חדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חדשנות‬,‫גם‬ ‫היא‬ ‫ע‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬"‫התייעלות‬ ‫י‬. •‫בשם‬ ‫אקראית‬ ‫בצורה‬ ‫להתבצע‬ ‫צריכות‬ ‫לא‬ ‫בחברה‬ ‫ההשקעות‬ ‫וההתנסות‬ ‫החדשנות‬.‫את‬ ‫שישיאו‬ ‫בתחומים‬ ‫להתמקד‬ ‫יש‬ ‫ביותר‬ ‫הרב‬ ‫הערך‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 34. 34. Digital IT July 2014 6.‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬/‫דוגמאות‬ •‫בסטארבקס‬,‫חווית‬ ‫של‬ ‫בחדשנות‬ ‫המובילים‬ ‫הגופים‬ ‫אחד‬ ‫לקוח‬,‫רק‬35‫מתוך‬100‫פרויקטי‬IT‫ב‬ ‫פעילים‬-2013 ‫ללקוח‬ ‫הפונות‬ ‫ביוזמות‬ ‫מתמקדים‬. ‫שלא‬ ‫ופריון‬ ‫יעילות‬ ‫לשיפור‬ ‫הוקדשו‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שליש‬ ‫והביטחון‬ ‫החוסן‬ ‫בשיפור‬ ‫הושקעו‬ ‫כשליש‬ ‫ועוד‬ ‫בסניפים‬. •‫ב‬-P&G‫בייעול‬ ‫שיסייעו‬ ‫תהליכים‬ ‫בפיתוח‬ ‫רבות‬ ‫השקיעו‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילות‬ ‫זמן‬ ‫והגברת‬ ‫במפעלים‬ ‫הפעילות‬,‫מה‬ ‫כמיליארד‬ ‫של‬ ‫לחיסכון‬ ‫שהביא‬$‫בשנה‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 35. 35. Digital IT July 2014 7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫אינטראקציה‬ ‫מכל‬ ‫ללמוד‬.‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬. •‫מעולה‬ ‫לקוח‬ ‫לחוויית‬ ‫לקוחות‬ ‫מצד‬ ‫דרישה‬ •‫לקוחות‬‫מצפים‬‫הערוצים‬ ‫בכל‬ ‫זהה‬ ‫לחוויה‬ •‫ירדה‬ ‫שלילית‬ ‫לקוח‬ ‫לחווית‬ ‫סבילות‬ •‫כי‬ ‫מורים‬ ‫מחקרים‬89‫מהצרכנים‬ ‫אחוזים‬‫לעבור‬ ‫עלולים‬ ‫גרועה‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫בעקבות‬ ‫למתחרה‬,‫בעוד‬86‫אחוזים‬‫יהיו‬ ‫מוכנים‬‫ללקוחות‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬. ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? * 2011 Customer Experience Impact Report: Getting to the Heart of the Consumer and Brand Relationship, Oracle, 2012, oracle.com.
 36. 36. Digital IT July 2014 7.(‫חווית‬)‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ •‫לעמוד‬ ‫חייב‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫לשיפור‬ ‫המתמיד‬ ‫המאמץ‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בבסיסו‬ •‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫לבחון‬ ‫חייבים‬(‫ושלילית‬ ‫חיובית‬) ‫ולשפרה‬. •‫לדוגמא‬:‫ב‬-Zappos,‫מהמלאי‬ ‫אזל‬ ‫ומוצר‬ ‫במידה‬,‫אנשי‬ ‫יחפשו‬ ‫החברה‬,‫מתחרים‬ ‫אצל‬ ‫גם‬.75%‫באתר‬ ‫מהרכישות‬ ‫חוזרים‬ ‫מלקוחות‬ ‫מגיעות‬! ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬?
 37. 37. Digital IT July 2014 ‫דיגיטליים‬ ‫ארגונים‬/‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫איך‬? ‫חשיבתי‬ ‫שינוי‬
 38. 38. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫הדרישות‬-IT‫משתנות‬
 39. 39. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 1.‫יותר‬ ‫מתוחכמת‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ •‫מערכת‬‫של‬ ‫ההמלצה‬‫נטפליקס‬‫מנתחת‬‫טרה‬‫בייטים‬ ‫עבור‬ ‫בהצלחה‬ ‫להמליץ‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫של‬%70 ‫הלקוחות‬ ‫מבחירות‬ •‫מערכת‬‫החיפוש‬‫הקניינית‬‫של‬Booking.com‫אפשרה‬ ‫לאתר‬ ‫להפוך‬ ‫לה‬‫מאגר‬ ‫עם‬ ‫בעולם‬ ‫המוביל‬ ‫המלונאות‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫חיפוש‬‫מ‬450,000‫נכסים‬ •‫רשתות‬ ‫אפילו‬‫קפה‬‫יישומי‬ ‫מציעות‬‫נייד‬ ‫תשלום‬‫ותכניות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מבוססות‬ ‫מתקדמות‬ ‫נאמנות‬(star bucks)
 40. 40. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 2.‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫משתנים‬
 41. 41. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 2.‫סדרי‬‫משתנים‬ ‫עדיפויות‬ ‫בעבר‬‫יעילות‬‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫המדד‬ ‫היתה‬,‫חשוב‬ ‫הכל‬ ‫עכשיו‬: •TTM‫מוצרים‬ ‫בה‬ ‫המהירות‬ ‫על‬ ‫מתחרות‬ ‫חברות‬ ‫בו‬ ‫בעידן‬ ‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫לשוק‬ ‫יוצאים‬. •‫אמינות‬‫היא‬‫בעלת‬‫עוצר‬ ‫השבתה‬ ‫זמן‬ ‫שבו‬ ‫בעולם‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫ובו‬ ‫מכירות‬,‫הפיזי‬ ‫לעולם‬ ‫בניגוד‬,‫לא‬‫ידנית‬ ‫בצורה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫ניתן‬. •‫אבטחה‬‫חיונית‬ ‫היא‬,‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫באינטרנט‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬ ‫כי‬‫גורמת‬ ‫לנקודות‬‫להפסדים‬ ‫והפוטנציאל‬ ‫חדשות‬ ‫תורפה‬‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫פונקציות‬IT‫היכולת‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫חסרות‬ ‫ביעילות‬ ‫למיקוד‬ ‫שהותאמו‬ ‫רבות‬ ‫במהירות‬ ‫לגדול‬.
 42. 42. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 3.‫בעסק‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מעורבות‬,‫של‬ ‫ישירה‬ ‫ומעורבות‬ ‫ההנהלה‬‫הבכירה‬ ‫שעל‬ ‫הערך‬‫מאשר‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הוא‬ ‫המאזניים‬ ‫כף‬ ‫בעבר‬:‫עד‬40‫אחוזים‬‫ב‬ ‫תלויות‬ ‫מהכנסות‬-IT,20‫אחוזים‬ ‫מהעלויות‬,‫ולעיתים‬-‫החברה‬ ‫של‬ ‫הישרדותה‬ ‫עצם‬
 43. 43. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT 4.‫תפקיד‬‫ה‬-IT‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משמעותי‬ •‫ותומכת‬ ‫מובילה‬ ‫פונקציה‬ •‫וחדשנות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ •‫של‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫השפעה‬‫ההשקעה‬ ‫ה‬-IT‫בחברות‬Pure Digital ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬←‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫הפועלות‬ ‫קמעונאיות‬
 44. 44. Digital IT July 2014 ‫מה‬ ‫בדרישות‬ ‫השינויים‬-IT ‫ה‬-IT‫בחברות‬Pure Digital/‫דוגמא‬ •‫משקיעה‬‫פי‬5‫יותר‬‫ב‬-IT‫כאחוז‬‫מהכנסות‬ •‫מהווה‬‫יעד‬‫טכנולוגיה‬ ‫לימודי‬ ‫בוגרי‬ ‫עבור‬ ‫נחשק‬ •‫יכולות‬‫אמזון‬ ‫של‬ ‫ונתונים‬ ‫הטכנולוגיה‬‫יכולות‬ ‫מהוות‬ ‫מרכזיות‬‫שלה‬ ‫ביכולת‬‫לקמעונאית‬ ‫ספרים‬ ‫ממשווק‬ ‫לגדול‬ ‫עם‬ ‫ענק‬‫דירוגי‬‫מובילים‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬
 45. 45. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫לתמיכה‬‫ב‬‫דיגיטל‬‫יזציה‬
 46. 46. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT •‫ל‬ ‫תקדים‬ ‫חסרות‬ ‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫שתוארו‬ ‫השינויים‬-IT •‫נאבקות‬ ‫חברות‬‫כדי‬‫להתמודד‬,‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫נדרשות‬ ‫הן‬ ‫לדרישות‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫חדשות‬‫טיפין‬ ‫המתבצע‬ ‫שינוי‬‫טיפין‬ ‫שלהם‬ ‫הקיימת‬ ‫לפעילות‬. •‫מה‬‫הוא‬ ‫נדרש‬ ‫שבאמת‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ההמצאה‬-IT‫כולו‬, ‫איומים‬ ‫נגד‬ ‫בהצלחה‬ ‫להתחרות‬ ‫לסייע‬ ‫שיכול‬ ‫מהלך‬ ‫מכך‬ ‫ויותר‬ ‫דיגיטליים‬:‫ליצור‬‫אסטרטגי‬ ‫יתרון‬‫חדש‬
 47. 47. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫דיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫ה‬ ‫על‬-IT ‫מחדש‬ ‫עצמו‬ ‫להמציא‬.‫המרכזיות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬: .1‫מנהיגות‬‫ומרכזית‬ ‫ברורה‬ ‫עסקית‬‫דיגיטל‬ ‫בתחום‬ .2‫כישורי‬IT‫מעולים‬ .3‫גמישות‬‫בכוח‬‫אדם‬ .4‫פיתוח‬‫אג‬'‫ילי‬‫ושחרורים‬‫מהירים‬ .5‫ארכיטקטורת‬‫מהירה‬ ‫חדשנות‬‫הנתמכת‬‫שירותים‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫יציבים‬ .6‫תשתית‬‫סקיילאבילית‬‫ענן‬ ‫מבוססת‬ .7‫מידע‬‫באיכות‬ ‫אינטגרטיבי‬‫גבוהה‬
 48. 48. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 1.‫מנהיגות‬‫עסקית‬‫הדיגיטל‬ ‫לנושא‬ ‫ומרכזית‬ ‫ברורה‬ •‫הארגון‬‫צריך‬‫ברורה‬ ‫הגדרה‬‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫של‬‫על‬ ‫שלו‬ ‫הדיגיטל‬ ‫מתחום‬ ‫מקסימלי‬ ‫ערך‬ ‫להשיא‬ ‫מנת‬. •‫חשוב‬ ‫התחום‬ ‫ריכוז‬‫משום‬ ‫במיוחד‬‫שנכסי‬IT‫כגון‬ ‫דיגיטליים‬ ‫אינטרנט‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫לקוחות‬ ‫נתוני‬‫באופן‬ ‫לרוב‬ ‫נוצרו‬ ‫מרכזי‬‫בארגון‬ ‫עסקיות‬ ‫יחידות‬ ‫בין‬ ‫ומפוזרים‬ •‫מקובלת‬ ‫גישה‬:‫שתפקידו‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מצוינות‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫התבססות‬ ‫תוך‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬ ‫ליצור‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫על‬,‫מענה‬ ‫ומתן‬ ‫השטח‬ ‫מן‬ ‫ועובדות‬ ‫מידע‬ ‫בסדרי‬ ‫לקונפליקטים‬‫העדיפויות‬‫תחומים‬ ‫בין‬ ‫המתחרים‬ ‫עסקיים‬(‫לדוגמא‬ ‫ושירות‬ ‫שיווק‬)
 49. 49. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 2.‫מעולים‬ ‫כישורים‬ •‫דיגיטלי‬ ‫כגוף‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫להמציא‬ ‫מנת‬ ‫על‬, ‫בשיטות‬ ‫והתמחתות‬ ‫ומעולים‬ ‫ייחודיים‬ ‫כישורים‬ ‫נדרשים‬ ‫טכנולוגיה‬‫מובילות‬ •‫לעבוד‬ ‫מעדיפים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫שהאנשים‬ ‫למרות‬ ‫בסטארטאפים‬ ‫או‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברות‬,‫למשוך‬ ‫ניתן‬ ‫דיגיטליים‬ ‫התמחות‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬ ‫באמצעות‬ ‫כשרונות‬, ‫הסטארטאפים‬ ‫לעידן‬ ‫המותאמת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬.
 50. 50. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 3.‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫גמישות‬ •‫יכולת‬ ‫דורשות‬ ‫חדשות‬ ‫ודרישות‬ ‫תכופים‬ ‫שינויים‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫או‬ ‫להרחיב‬,‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ •‫יכולים‬ ‫גמישים‬ ‫ספקים‬ ‫מול‬ ‫ופעילות‬ ‫מראש‬ ‫מוכנות‬ ‫המשתנה‬ ‫בביקוש‬ ‫לעמוד‬ ‫לסייע‬.
 51. 51. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 4.‫פיתוח‬‫אג‬'‫מהירים‬ ‫ושחרורים‬ ‫ילי‬ •‫אספקת‬‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫קצה‬ ‫מוצרי‬‫דורשת‬ ‫ובמהירות‬ ‫חדשים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬,‫זריז‬ ‫פיתוח‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬,‫מחזורי‬ ‫מהירים‬ ‫שחרור‬,‫אוטומטיות‬ ‫ופריסה‬ ‫בדיקה‬,‫וגישת‬ ‫שינויים‬ ‫לביצוע‬ ‫ולימוד‬ ‫בדיקה‬ •‫באופן‬‫מפתיע‬,‫לעתים‬‫הוא‬ ‫האתגר‬ ‫ב‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬-IT,‫העסקי‬ ‫בצד‬ ‫אלא‬
 52. 52. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 5.‫חדשנות‬ ‫תומכת‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מסתמכת‬ ‫לדרישות‬ ‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬‫כמה‬ ‫על‬‫מאפייני‬IT: •‫שירותים‬‫יציבים‬‫מטרה‬ ‫ומותאמי‬(‫הבניין‬ ‫אבני‬ ‫את‬ ‫מהווים‬) •‫אבני‬ ‫שילוב‬‫למרכיבים‬ ‫אלו‬ ‫בניין‬‫להשתמש‬ ‫שניתן‬ ‫מודולריים‬ ‫השונים‬ ‫בערוצים‬ ‫בהם‬(‫לדוגמא‬:‫פרסונליות‬ ‫המלצות‬) •‫בפלטפורמת‬ ‫שימוש‬‫אינטרנט‬‫לרוחב‬ ‫ומובייל‬‫ארגון‬ ‫המכשירים‬ ‫בכל‬ ‫מהיר‬ ‫יישום‬ ‫המאפשרת‬,‫הפלטפורמות‬, ‫השווקים‬‫ומותגים‬. (‫באתר‬ ‫שפיתחנו‬ ‫הרספונסיבית‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫למעשה‬ ‫זוהי‬)
 53. 53. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 6.‫תשתית‬‫סקיילאבילית‬‫מבוססת‬‫ענן‬ •‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ולסקיילינג‬ ‫מהיר‬ ‫ליישום‬ ‫ייכולת‬ ‫גמישה‬ ‫תשתית‬ ‫דורשת‬ ‫תכופה‬ ‫בצורה‬ ‫המשתנות‬ •‫מצוין‬ ‫מענה‬ ‫מספקת‬ ‫ענן‬ ‫מבוססי‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫התבססות‬
 54. 54. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT 7.‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫אינטגרטיבי‬ ‫מידע‬ •‫טכנולוגיות‬‫המלצה‬ ‫מערכות‬ ‫כגון‬ ‫מתוחכמות‬‫אישיות‬ ‫דורשות‬‫נתונים‬‫איכותיים‬,‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המתוחזקים‬ ‫העסקיים‬ •‫ולזהות‬ ‫למפות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫לעבודה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬,‫הנתונים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬,‫ולדאוג‬ ‫מתמיד‬ ‫נתונים‬ ‫לטיוב‬
 55. 55. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT •‫לביצוע‬ ‫מעניינת‬ ‫גישה‬ ‫מציגים‬ ‫מקינזי‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשת‬ ‫הטרנספורמציה‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬‫השוק‬ ‫לדרישות‬: ‫גישת‬‫המהירויות‬ ‫שתי‬ •‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בעיצוב‬ ‫מסייעת‬ ‫הגישה‬ ‫ה‬-IT,‫מהירות‬ ‫תוצאות‬ ‫הצגת‬ ‫תוך‬ ‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
 56. 56. Digital IT July 2014 ‫ה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממציאים‬-IT ‫גישת‬‫המהירויות‬ ‫שתי‬ •‫פונקציית‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫בניה‬IT‫דיגיטלית‬‫לצד‬‫קיימות‬ ‫פונקציות‬ •‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫עסקי‬ ‫בתחום‬ ‫מיקוד‬(‫לדוגמא‬:‫ו‬ ‫אינטרנט‬- CRM) •‫לדיגיטל‬ ‫קריטיים‬ ‫באזורים‬ ‫מהיר‬ ‫טיפול‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ ‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ‫בתוך‬,‫לכסות‬ ‫שממשיכים‬ ‫לפני‬‫האזורים‬ ‫את‬ ‫הנותרים‬. •‫בהמשך‬–‫ביצוע‬Scaling‫הפעילות‬ ‫לכלל‬
 57. 57. Digital IT July 2014 ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫כיצד‬ ‫השלבים‬ ‫שני‬ ‫שיטת‬ ‫ליישום‬ ‫המלצות‬: .1‫תרבות‬ ‫שילוב‬‫סטארטאפ‬,‫ארגוניות‬ ‫דיווח‬ ‫ושיטות‬ ‫אחריות‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬–‫שילוב‬ ‫חברות‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫בהן‬ ‫המהירות‬ ‫הפיתוח‬ ‫שיטות‬‫סטארטאפ‬,‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫ארגוניות‬ ‫ובקרה‬ ‫ניהול‬ ‫שיטות‬. .2‫ה‬ ‫תיק‬ ‫איזון‬-IT–‫בתחום‬ ‫מתמקדת‬ ‫אך‬ ‫רב‬ ‫עסקי‬ ‫ערך‬ ‫יוצרת‬ ‫המהירה‬ ‫הפונקציה‬ ‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫עסקי‬.‫לפרויקטים‬ ‫לצפות‬ ‫הוא‬ ‫המידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫שיתמכו‬ ‫התשתית‬ ‫במערכות‬ ‫יסודיים‬ ‫שינויים‬ ‫כגון‬ ‫אחרים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫מורכבים‬ ‫בעתיד‬.‫האלו‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫במהירות‬ ‫יפתח‬ ‫המסורתי‬ ‫שהגוף‬ ‫חשוב‬. .3‫ב‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫צריכה‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬-IT‫עליונה‬ ‫בעדיפות‬. ‫היתרונות‬‫של‬‫הדיגיטל‬‫והסיכונים‬‫כישלון‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאליים‬‫מעורבות‬ ‫דורשים‬ ‫הנהלה‬. ‫חשוב‬‫ביותר‬,‫מנמ‬"‫רים‬‫של‬ ‫המוקדמת‬ ‫בתמיכה‬ ‫לזכות‬ ‫חייבים‬‫על‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬‫הגדרת‬‫מפת‬‫במהירות‬ ‫ערך‬ ‫המספקת‬ ‫דרכים‬.
 58. 58. Digital IT July 2014 ‫סיכום‬ •‫דרישות‬ ‫מציבים‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעולם‬ ‫המתחרים‬ ‫גופים‬ ‫ל‬ ‫מאתגרות‬-IT,‫להשתנות‬ ‫ממנו‬ ‫הדורשות‬. •‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫שתוארו‬ ‫העבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫הגישה‬ ‫אימוץ‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫במהירות‬-IT‫מובהק‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫בעל‬ ‫לגוף‬ •‫לחברות‬ ‫שיגרום‬ ‫מה‬‫מסורתיות‬‫מעולה‬ ‫בפוזיציה‬ ‫להיות‬ ‫לתחרות‬‫תוקפים‬ ‫עם‬‫דיגיטליים‬
 59. 59. Digital IT July 2014 ‫תודה‬@schwarts

×