Koshtoris 2023.pdf

1

i:oi:
опе
'"4
о.
t'
ь]
3
саr{с. П Га {;,:a
шкшl),
&
F
о
АiЁ
ко}
ии *
* ь
укр
I ццнв iдYапыrrrЙ роlрах}*лок
кlщ-l]к*Б0611020lllJ&tаuпяцглпьuоi""р"д,ооi*"п"хiЖ;:ТrJl":J:j-Ж:};НТ'J:};"*,:Н:;,Н:;л",,,
Jiцеямц гlD!пазlflfrtш, ftФегlrмамft ''
лоходIt R'I'M 72 Kl|{P
{9пdрзqll?ДlД ,|Д,lgццl.,-цр--аlt2lt,,цуе,пlзl:взj,l razc|!(l{){!p!:.1!!!,i!r!,Q сlц|аQац!!J!.л!цlt:цзl,t:tц,.||
Т'оварообiл х;rрчlваlпя
){d|а_lт.ilип лjr!,i Гt'IД О' - ]o,?(l l PIr
Харч}ts!}щ дiтоi _ý- l I шI
fiY#:.T#H" ]{'1 чол х ?0,18грп, х
К,ф"'gsро!"2Ц!0l_:цlllц.|!ц,ц49рO|J2!Jцrlgцl!l.ýеlрцеаццлц'уsцtзtо_с!ц4аз.iр-а's!!!з!!!,|!L!,!!!йн!-1:
Макlтатура
]i,l*алобр}пт
i!ý- 1_1i,QQзрц,.
о7
llof,{2.1a]Pn.
р.д. х ] ,1]8 9з7.-11 фн,
1l9,1,i5.9l цлr
: J]-LQ0-!2ц,
2 025_00 ГРts
_500.00 Фв,
l'азом по k!дам доодlв
I}tljiдll{I,
719 260,00 грц.
ц!2L{!911р!2lq!,р,Ц*ц!], !s9 р!!|!!1,у!с..|!ь!' зj..z_а!цalJц!!L!!2ir].s-'ц!9lа1:!9! !)!!ц!|!LQ!!ц!.::
ZJ Q_._i!1.,.!ý tр.ь.
l1
Pi](rM
всього ]38,6.1 rptl
КЕКВ ] ] 20 "l{арах}ъаюlя на зароб]тry шо.rr*,
*r,оa
K}iKl] 2] ]0 "i}редметIl. Maтcpiurl. облsдItlюlя та i]fiсяlар''
Каю{товари
кЕкВ 3]]0 "]иепiкаNеlflll та перев4]}ъавrOЙ MaTeplш''
КЕКI] 2]З0 "Продrmll харýъащя''
харч!ъаtOш дiтеli t'IlД 85 чоп
Харч}ъffi дiтей 5-i 1 ц
комшекс (1бiдФgl з44 чLrд
КЕКВ 1:40 "Оплатtr поспут (Фiм ком}!а,ъlж)''
'ГранспLrртц
лос.т!тl
28 188,64 грп,
х 22.00!,о
(' ]02,00 грfi
6 201,50 цтr
I30,0() ry{
l80,00 ry{
350,()0 цrii,
20,7В Ф]l
20,7li ryп.
х 61
61
р,д, х l
r97 2]9,j4 грil
I I8 З.12,1i] Tpt[,
х х
р,д. х l 478 9]],"14 ц)t
9 0З5.00 гр}I
9 0З5,00 lpп
I(EKB зl I0 "Ilрцбiffiя облiцfiалllq 1
{aЦУюлйяа ruша
ПРеДМеТВ llОВГОýlРО(ОВОГО КОРИст}заIй(я"
75 000.00 rylr.
7,i 000,00 .pfl,
Kgldo'ady,250]04 "Коuшtu, tцо Q|Iрtlмуюtttься брОжеlпнtьvl l,спttнова,uч Bio uorr.oiror,i, -.,rrriro'
КЕКВ 22l0'Предмtrit, Maтepiшt, обл;Lalш та Ьеюар''
Дрова (вiд crýlclimi
Фарба рlзЕа
Пшр krероксщj
I'aJoM по к!дам доходiв
!5Э5.00 юн
]00.00 t?H.
1 0]5,00 чrн
l ]00,00 Фн,
719 260,00 грс.
I-onoBшo'i б)iIштеl)
} hтщj,я ll]l]BrII]tiKO
Р"d**з*r-*-
iIа]ва.тр}к).l)ного пiдц)здlцч та кьtriйь
lшатщ посал
поса/dи
l
Розряд
Ilосадrrвлlii
окпад
1]арmата ло
ок&лам
l]ошата l296
(]а BaKi та
lrroцщi
JMoB]l пра]d)
з.]7,1 о
Дошатв до
,iirышItoi
Фзп
-- зsс/7
ФЗII за l
Mic iц)н)
ФЗt] ]a,l ilIic, 202_] р
l 289з з47.1 о
7047,1б
j047,] 6 ]3ltiS.d,l
крА ll
кри8орiзькА
гlмнА3|я t{972
криЕOрlзькоi
мlськоiрАди
lдентифiкацiйвий
код 334lбd02

iсього
розрлх}тlок
до кошторису на 2023 piK
061 102 l " надання laгaJb !oi сереДЕьоi освiти заклядами загальпоi середgьот oc*i'п ta рахунок коштiв мiсцеsого бюджету,,
Криворiзъка гiлrназrя )iчi2
КIКВ 2110 "опrата працi t'
Фоп
Доп,rав на оздоровлеяня i 0O9n
бiблiотекарl -
мед прац ,
Всього Ф]]П l 1 9,15 80з -32,1 ] 92 (економiя)
22,00о/.
],5
l
од
од.
х
61
6,7
67
61
1,715
5005
1 931 308 гря.
l4.195 грп.
9 490 грн
5 00J грп,
I 621 611 грff
356 75,1 гDff.
з56 754 гDн
2 917 739 грн
J7_!л rDIl.
3 000 грн
_ý 260 грн,
I9 З57 грн
l 590 грн.
З 875 грн
_] 2З0 грн
600 rргl
225 грн
ýýlл tD&
5.1 с]б0 грн
27 600 грн
26 .160 грн
2.179 лрн
2]0 грн
9{)0 грrr
20 грн
90 грн
l _]0 гря
l9 грл
] 60 грп
] 00 лрн
200 грн.
75 грн,
2?5 грн,
З50 грн
кЕкВ 2120 ''IlаDахчванпq Еа оmап пDаЕi''
Фоп t 62l бl1
КЕКВ 2200"Впкооастаняя ToBaoiB i ушг''
в т,ч,
Лридбаняя слортивноi формп
Прид5ання класних жчрямtв:
придбання миючих засобiв
ГIапrр А;1
пакети illя смlт,гя
Прилбання протигазiв
flридбання вогнегаснjiкlв
Респlратор
КЕКВ 2220 "Медякаменти та пеоев''язчваr"*i
""r"oi*u''
прядбання rезiяфiхvючого засобу]
дя обробкIr рук. lл
ф]я обробки поверхонь. l кг
КЕКВ 2210t|ПDеdмепu. Ma@iшu, облаDflаilш m lmепмD ''
IIридбанвя:
3 дят
28ш
2цт
lmT
3шт
х
х
х
1000 грн
l615 грн
600 грн
75 грн
120 шт
98 ул
7 фл,/20мл Х 30 грн
20флЛOмл х ,15 грн
1 флД0 мл х 20грв
1 5 шт/6,0 rpE
l0 шт/lЗ,0 ryн
2 штl'9,5 rрн
5 уп/250 г,/32,0 грн
5 чп/50 г,120,0 грн
t шт/200,00 грн
5 уп/1 5,00 грн
3 уп/75,00 лрЕ
1 0,00 грн Х -]5 пар
х
х 210
медикаменrи
розчпв дiаrrант зеленого спирт 1 9.,6
розчин перекiсю водню ] О,6
aMiaкy розчин lОgб
бинт мар-rевий меличнлi'i нест 5xl О
бинт марлевий N!еди.]!ий нест 7xl4
бинт мар,lевий меличrrий стер 5х 1 0
вата мед нестерrльна
вата мед стерIiльна
щгут кровоспишниli гумовий
леЙкопiастирь ffа ткап ocнoвi 2*5ОО
пластир бак,геоицидниЙ 2,5*7,6 Л!] 00
рукав{чкI пiеличнi стериJьнi
КЕ КВ 2 2 3 0 "ПроdJ, кпч ха оцувалLtш''
] 01.09.2023
Дiти1-4кrrаси
пiльгова 100оъ 22
Загшьна категорiя _]92
Поогоама iдrти батькiв з А'Го)
Пiльгова l 00о,'о
28,60 грн
l 8,00 грн.
28,60 грн Х
х
х
х1
х1
xl
поогрша (дiти з багатодiтпих сiмей)
п;rьгова ] 009'о
бх
х
5J2 154"20 zад
51,1 908..l0 грн
,:l2 ] 56.,+0 грн
.172 752.00 грн.
ll 497,20 rря
5 7,18,60 rрн
15 126 zрп,
4 /L4 грн
8 500 грв
] ]08 грн
? 000 грн
] .100 грн
2-1 000 грн
13 200 грн
8.]04 гр(
6 000 грн.
zl!!.D!J.
600 грн
l 500 грн
2 214 З83.18 грн.
9{ý]lýfuц гон.
5З0 777.67 грп
28,60 грн Х
КЕКВ 2240|' {)пппо пo<:ttz (коi.ц *o,uуuu_r"un*l,t
Заправка вогнегаснпкiв
промивка та гiдравлiчнi випробчвання системи опщення
Послуга з coc,tvt овr,вання rенера loplB
вивiз лист,я
Розробка технiчвоi дОкуменmцii (акт розмежування бмансовоi fi&!ежносI) з КП ''КривбасводоканФ''
1 еrяtчне ta .,варrине Об;-r | овуqJннq ,Hl,ellepHIIx череы
обслуговl,вання автоматilчноi пожеrкноl сигнмiзашii
послуги з оперативвого реагvванвя на iнформацlю про моiшиве скосння правопорушення
послl,ги з обстеженrrя лiчlт.пьникiв телловоi евергji та зняття ix показань
кЕкВ 2250 "В!даmи на вiдDядтенця"
проiзд 9лiзн.трансп, ] чол х зОО грн, х 2
Добовr l чо,r ч 5 лн ]0OlpH
КЕКВ 2270 "Опла,та комчнальних послчr та евергоносiiЪ''
кЕкв 2271 '' Ол-шmч trcпtоttос,mочаtttщ''
Теплоцентрэль
l лiвр: 136.26 х ]895 З_] х ]
Il пiвр] 80,7:l х з895,з] х ]..]22
Ф
а
а
Ф
Ё
Ф
ь-
JС(ёdвrв Kot
lyilB+IHt
Ъ=
Категорiя
355
з50
.}60
кtлькiсть
ставок
Середня
ставка
Фзп
(пооад оклаД)
ва мtсяцъ
.Щоплати на
мiсяць
Допlrати до
MiH,6700,00
на мiсяць
l
|
Налбавки що
l
зоtльш окiад
на чlсяць
I
Доплата
пкМ j{s 695
вiд
10 07 20] 9р
на 1096
Надбавки
509'о
бiблiотек, зг.
пост, KN{Y
}9з7з Еа
мiсяць
"ж
W
r_
Вислуга яа рlк
1 719
| 7,79
0
4з 9]8
159 "141
]15
спецtалiсти
моп
всього
6,25
] 6,5
22,15
з098
з665
5161 з2 257
83 з75
5] 118
9 028
59 4з2
68 ;160
0
0
470
480
814
5 82,7
4 952
0
] 9lз 290
1 з86 028
527
t8 0l8
х
х
х
0
lB 0li
кЕкв 2272 "оппru воiопоспл4чапш па воlовiiаеiеilм',
КП "Кривбасводокаsа,1"
2417 м ку6, Х Зl.З68 х l.З22
КЕКВ 22 73 " опlа па е tеmоое Heplil'''
ТОВ "I'азенергоапьянс'
1з1962 кВт х 6,] х l,з?:
КЕКВ 2275 "Oпшml iпtцtв eHepzoHociiB ttm iншв ю,хtцtмьпw поаtz''
Вивiз твердл х побуТовлх вiдходiВ ? I ,08 м куб, Х 232,8 грн х l,З 22
Палlrво дtя генератора
всього 4896104,JE
.Щиректор КГ Nэ 72
Головнлй бухгштер
1Щ229J5 гдц.
l00 229,35 грв
loEl бl3.J.{ ць
i 08l бi З.З4 грн
85 982.00 гDн.
2l 876.00 rрн.
6,1 106.00 грн
Вiкторiя НИ.IИПОРК
нашiя IIБвЧЕнко
0979з2а250
dф'
:,
криЕФрlзьк.fi
rl&лнАзlFt |i972
i{риЕOрýзькЁТ
lctJkci рдflи
:&
'r
(l
{
Ф
:1
ф
,i ,"{
lдентифiкацiйниЙ
ксlд l6402
]4
Ё
,:i
L РОЗРАХУНОК
до кощорпсу цд 2023 piк
0611031 |'НядаШя загшьноi сереДшоi освiтп зашядамп загальпоi середшоt освiти за рахунок освiтпьоi субвепцiПt
Кршорiзька гiмшiя Nэ72
КЕКВ 2110 "ошатаппашi ''
"зАтвЕрджую,,
34 110 грн.
229 151 rрн.
7 982 053 грн.
452 16t грн,
45 21б грн.
8 482 788 грн
1 866 213 гпп.
1 866 2lЗ грн,
огвiти виконколrr
Micтi !аlи
Прсстшtliсть по штаlам на piK
Престихнiсrь псl тарифiкафi на piK
Фоп
!оrulата на оздоровленм 100%
Винагоролir за сумлiшу прzшло l0%
Всього ФЗll : 8 479 4J0 + 3 з58
КЕКВ 2120 "Наоахчвання на оплату ппацi''
Фоп
всього
tt 182 788
10З49001 грн.
х 22,00%
!иректор KI Nл 72
Головний бl,хгштер
ничипорук
шЕвчЕнко
Анна il I?BT, 09793 20250
о
ч
ý
о ч
R
Надбавки
що
ldняй кОА
ЦваrtцL
Категорiя
кiлькiсть
ставок
Середи
Фзп
(посад.ош
ад) на
йсяrр
Дошати
на йсяць
,Щошаш
до MiH.
6700,00 на
мiсяIФ
ад на
мiсяrь
.Щоrulата
пкNI л! 22
вiд
1 1.01.18p,
на 10%
Надбавки
50%
бiблiотек, зг,
пост.кМУ
Nl373 на
мiсяtlь
сть у
роботi на
мlсяць
-ulщ
ВIlслуI а на
piK
Виховат,, лrуз.ксрiвн, з55 #дЕлi0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пел.стшки (годши) з50 51,4,7 6492 зз4 I22 9з з45 0 19 9зl зз 4l2 0 0 480 81 0 5 769 7l8 ] 06з 907
IIer, працiвники 460 7,5 690l 51 756 0 4|2 0 5 1,76 0 0 57:]44 688 127 ] 9] 0,10
спефшiсти 1,70 #дЕлlо!
lиоп 480 #дЕ_jIlO!
всього 5я q? 6544 з85 878 9з з45 4|2 19 9з1 з8 588 0 0 5з8 l 5,1 6 .157 841 1 260 9.17
ф
it
&
!1,
,.д
"i
,с
ЖриВоРtЗь,кJt
nMHA}tfi ill97}..
крhlворiэhкфl
Ф
ti;
о
-}..
1
к,lд 3]4164{,l.,|
рА+r{и
L
зАтв Е рд}i Ено
нжазом MiнiФepcтBa фiнансlв У"рdви
вiд 28 сiчм 2002 р, N 57
iy редмц]j нsазу MiHicтepflBa фjнансiв Украfuп
вiд 0+, 12, 2О15 року Na1 1 1а]
ЗатверджениЙ v cyMi 1_О Щ9_а!]-аа
Десять мЬйонiв триста сорок лев'Ъть тrrсяч олна
00 копiйок
.ловами i ц9Iфрыиj
виконкому
ради
кошторис
па 2О23 piK
КГ lts 72
0лzзz
(код за СДРПОУ та нil-{мечвФм бюЖ_rоi 1,.rоБr1
---'- --- .,:
м. Крrrвий Рiг Днiпропетоовськоi областi
(яа:fuекlъш MicTa, району, обпастi)
Вид бюджету: мiськиЙ
кол та назва вцомчоi класифйацii видаткiв та кредитувацня 06 освiти i
код аа назва прогрФпоI цасифiкацii видаткiв та Ередиryваящ державного бюджету
( код та Еава лрограN{ноi шасифiкщii видаткiв та кредиту-вапня мiслевш бюлжетiв (код та нава l.иповоi прогршноi к,пас!фiкацii вддаткiв га кредипванllя мlсцевих
бюджетjв)* 06] l0j l НадФня загмьноi середнъоi освjти зщщNи загмьяоi'середньоi освiти за раrl,нок ocBiTHboi субвевцii)
грч.
ЛАВРIНЕНКО
м. п.
Наймен}ъаrтш Код залальвий фопд спеII1fuьЕIтIi рлз()м
х 1о з49 оо1 о 1о з49 оо1
349 001 х 10 з49 00t
т. ч.
коштtв Iз сЕецt€шЕоIо
х 0 0
Bid
юdхоdэкенш за
mаmu uro
llоuаfu, бюdжеmншu
юdаюmьu
в
зzidно юrcоноёавmвом 25о 100о0 х 0 0
посл]диJ Еадаюъся
Iцо бюд>r<етними устацовши ж
зriдно
дlяБЕlстю 25010100
бюджетаих устаЕов вiд додатковоi (юсподарськоi)
25010200 х
майна)
за мшна
ореню, бюдлmнш що
устшов, здiйснюеться вlдIIовlдно
250 10з00
бюджетких устаЕов реfuiзацiТ
вц усшов^еЁому
мштЕа 250 10400 х
25020000 х
25020 100 х
майЕа,
осiб
що устmови
1Ешх
вlд бюдlжmпж установ дм
числ1
у
зжодiв, 1юму заходlв вi,:1gження дм
эемельЕш
потреб дlмнок Еа
розмiщених об"ктiв
Еих
що перебlвають BлacEocTi або
приватпiй
у фiзшЕих
25020200 х
що зmади
25020300
mомg ччui.:
наdхоdженш,
х
за rcоdшu
doxodu
х х
коdшu
за
lрозпuФmu
фiююgванш
шафiюцit
muпом
зQ, зобов'яюнш) х
за акпluвншцu оtrcрацiмu
б00000
що
Кошти, 1з заIальЕого
передаються фо*ду до
бюд;*<ету бюджету
602400 х
поверненю 0о
креduпiв бюdжеmg за
(розпuсаmu коdшu проzрLмноi
BudamKiB
к-лаruфircацii' mа креёumgвоння бюdжеmg, масuфiкацii
бюdжеmу)
тА
видАтки нддАння крЕдитIв усьою 1о а49 оо1 о 1о з49 oot
2ооо 1о 349 оо1 о 1о з49 оо1
2 1оо о 1о
8 8
21|2
21
1
Nfrd
з
lo з49 оо1
lln о
2] 1l я 4R?, 7яя 8 482 788
212о о l 8tiб 2]з
о о о
2r1 о
22rо
22зо
224о
Дирепор КГ N9 72
Головний бухгалтер
2о23 р,
N{ п ***
'" суМа проставметься за кодом вiдповiдЕо до еасифiкацii кредитувffiня бюджету та не врцову€ться у рядку
,,нАдхо/LжЕння - усього
сr(п 
226о
227о 0 0 0
,227l
I 2272
2273
2274
2275
2276
l розробш, заходи
oкpeMi [о реалiзацii державЕих
прогрш
(регiопалъних)
228о 0 0 0
l захоdu по
розробкu, окрыi розвumка dержавнш
решiзацit 2281
(реziошlьнш) проzрш, не
lLo
зшоdu реuвацп dержавнuх
dо зцоdiв
22а2
зобов'язахь 24оо о о о
241о
242о
26оо о о о
та поmчнi тршсферти пйпрuемствш ýzстшовш, 2б 10
262о
Лmощi траЕсферти
оргацiзаlЬм
]Фядам iЕоземЕш держав та мiжародшм 26зо
27оо о о о
2770
272о
273о
2аоо о о о
зооо о о о
31оо о о о
31 10
зl2о
3121
з122
зi30 о о 0
3131
3|з2
3140 0 0 0
3141
з142
3 143
i 3150
3 160
з2оо о о о
32 1о
з22о
траясферти урядш iноземнж дерю та мiжароддим 323о
324о
4110
4111
4|12
41 1з l'|;t l' l lt j'ч
4210 //*t- -"ч-*
9000
ll:tевтифiкаr;iilниir
lзькsТ
}i!27э
f.,,Ади
кOд j.i4lб102
енергоЕосiiъ
ошmа mеmоftосmацанш
ошmа шkmpoeHepztt
()шпа прuроdноzо zreu
Ошаmq Ьццш eHepzoHocitB mа iншш комuшьш посп-112
Ошаmа eHeDzoceoBicu
lбсlrпвmяяоо rлрqiптu
виплата пецсiй i допомоги
[ншi вимати наседешю
]ншi поточнi видатffi
Ппипбяннg пбrд п-а-*- пDеДметiв довtостпоковоm кппи.пЕяЕrо
кшiташне будiвництво {поидбмяl
Рекоцстрl,тцй жтловоm фондч {ппимiшеньl
Капlта4 пl травсфертн
шпmлiнш iHTTTж пiянiп
зFýвЕрдкЕна
rr@й t lisi*Фff ý фз*еiв yxp?l@
зiд2е аФ 2sО2 р, К 5?
Ф рщфii нкаry М-нiст€рmаа фЁФсiв yкpajЕ,
эИ g. 12. 2or; року ý!li 18)
у cyмi грв.
5 б15_3б4,38
пЪт}iадцять тJiсяч TptIcTa
З8 колlliок
викоякому
MicTi радll
лАврIЕЕпк0
р.
ва аО23 ptx
КГ Nд 72
02 12478 1 Вiддй ocBiTrr BltKoHKolTy Саксаганськоi oailoнHoi v MicTi радrl
iЕод за €jДРПОУ та EaiMeHJBMя бющетноi устаови)
rr. kottBtlt-l Рiг Днiпоопетровськоi областi
(rrаr-Iмелl)ъФФа ýicTa, Pailo$y, o6юi)
Bn;l бюджетi,; lricbKrrfr_
код та назва вйоь{чоi tбасифiRацi-i видаткiв та кредитуваящ 06 лепапmчеп
Koi та яазва ЕрограмЕо-i &€сrфi]{ацii вЕдакiв Ё кредfiпъаýgя дсржавяоrc бюд:кету
{kcl та нфз програуноi юlаслфiкщii ввдаткiв та креlиryванrrя мiсrlевих бш;етiв (хо! та на]ва Тиловоj прогреiЕоi масяфiхщii вилаткiв та кре;firyвдння viсцевпч
бюfжФiв}* Сб l i0? l tiаf,ання зат ыьяо'r cepef,Hюi ocBiTl{ зцлцачх зт&lьяоi cxp:ft(bol ocвlтlt v_ ра) яоь tоrцтiв qrlсqевого бюз*е-)
i
l
]
l
l
l
l
l
LIailMeý,Bar{Iý Код
усього иа nik PA_-JO11
загалъншй фояд спсI{}шлrIII1
1 фЕд
ЕМХОДЖЕНItЯ - усьою х 4 896 1о4,38 719 26о,ао ý 615 з64,38
надходжеI{ня коштiв iз заIшког0 фояду бюджету 4 89б 104,38 х 4 896 104,з8
llа*аходr{еFЁя коrцтiв iз спецiшвоm фонду бюдхетl,, у т. ч. х 719 260,00 7ls 260,0о
- нсd-tоdження Bid пщmu за llouLgzu, u1o наdаюпься бюdхеmlаt-",tч
|lcll1alloBa-lu зzidно Ь заrcоноdавсmвoц
250 1оOо0 х 719 260,00 719 260,00
Паата за Еос^J,Iц, щ0 Ёмmткя бюджетв*rшrt ycTшoBaMlI згiдно з Lx
ocHoBHoro дirш,иiстю
25010l00 х 0,о0 0,00
t{аjцодr{еЕIlя бюджmgirх Yсжов вiд додатковоi (rосподарськоi')
дЬ,ъностi
230 1о200 716 735,00 71б 7з5,00
Плата за орекду иаilна бrод;кетяпх усwов, ulо злiiiсяюстъся вiдловjдао
до Зжояу YKpaigrr " Про opegAy держаIrого та комlъмьного маfiяа,
250 10300 х 0,00 0,00
!-{адходжеrвя бюддетяirх устшов вiд реиiзаlii в устаЕовлеяом},
порялку маirна {Kpilт Ёерр{омоIо цrл"Iна)
250 i0400 2 525,00 2 325,00
irtшi dжерцo в,ласнш наdхаdжень бюdхепншt gспlанов aS02o000 х
Блаmдiйвi вЕсск1, граýтх та дар)ýк1 25020 100 х
rцо
вiд 11{ixllx д^я
у TOMJ. sc^i заходiв з дý
земельвrrх дiмкок та розgirцеяgх ва ffiх об"ектiв
що перебlъають у прrтватнiir власflост1 фiзrпrтшх або
250202о0
2ý020300 х
iкtлi Had,todяeHш, g mолg чuml'; { х
iншt )охоOu {розпuшпч за гоdапu ш].афiкацii' dохоdiв) х х
i)iilанс,вqння (розпrсопч ]а коdа}л! кlаслфiкllцil фiнавс},всьgя бюd.кепtу за tпчпо.lt
бор l oaoi о ] о б ов'я з а н н я)
х
rI i ла лс1 вавня за а Klfl !вн l Lt ц о перацi я.rI бо0000 х о,оо о,оо
коштlr, що лередшться iз загаьноrо фовд, бюд2<ету да бюд2кmу
розвЕ],к"у {спецiшною фонд})
бо24оо х 0,00 0,00
- паверценLý креdчrпiв dо бюdжеmg {розrпlmmч зсl KadaHtt tt1lozpa-,ltto[
tJосuфircацii' BudamKiB mа креёum gвонш бюОжепу, кмсuфirацii
кр е dч t ttц BaHta бю d жеmа )
к
ВИДАТКЕ ТА HAдAHI{ I КРЕДИТВ - ус}ого 4 896 lо4,з8 719 26о,оо 5 615 364,38
поючнl вшатш 2ооо 4 896 1о4,3а 644 26о,оо 5 54о 364,38
ошта пDацl i хаоаxваffня ха заообlтш пмту 21{ю 1 97а збs.оо з4 391,оо 2 о12 756.оо
OnraTa працi 21 10 1 б21 611,0о 28 189,00 1 б49 800,о0
заробiжа шата 2111 1б21 б11,0о 28 189,0о 1 64s t]00,00
го оuлове заб altaeHg вiйъково шчж бовuiв 2712 0,00 о,о0 0.00
Сuddiвъка Buюzooooo 21 1з
наоаmаm Еа ошат пошi ?,12о з56 754.о0 б 202,о0 з62 g56.0o
вжоDкствххя тозаDiв i посдчг 22оо 2 911 7з9.в8 бпе Rбg оо з s27 бо8.38
пDедмtrЕ, матерiаш, обладнштш m iHBeHTap 221а з7 137,00 2 7о3.оо зs 8+2,00
ме,Еffi eвfi{ та ЕеDев'{зчвмьЕi иатерiалg Sб 5з9,о0 а50,0о 57 з89,00
Гlоош,ктrr хаочъшffi 22зо 332 154.2t) 397 279,оа 1 12s 433,20
оmmа послчг {KBiM комжашш} 2,24о ,7з 426.оа 9 о35,00 84 461.оо
ввдаrc на вiдояжеш 225о 2 1оо.оо 0,0о 2 1о0.00
ВIlдатхfi та зжодlr спепiмыlою пDltзl{а,IсЕtбI 22б0
Ошата кош,вжаIIх Еослт та еRерговосiТв 2270 2 214 383,18 о.00 2 21+ 383,i8
{.оý *
*
ll
}IаtrIо]ие}tня, шо отра5{уrФь ;t9ржавяi i яояl,яа:ьнi заrтадя tрфесiйноI iпрофкiйво-
техяi,iноI), фаховоi переавtшоi та вишоl ocBiTH Bll розviшеtsЁв на fелозита{ тЕучаСовО
вi.тьних бю:жgняк коштiв, отримаrих за надання Iiатвих послуг, якцо таки1l
]atra:a}т захоýо}{ на:аво вi]повiJне право, яаjlаоJжеllЕя, що отриrт;'ютъ ;lеряавri i
ко:,l1,яатьнi зак,rа:и фахоЕоj пере]ввщоI та вищоi освiти, aayxoBi установи та эtrlадg
к),,]ьт}ри ях B,f,cofKя, dapiloвaHl на J&]и(ок кошrlв lla гlQlочьнх ра) чNа. в!!нплич
v бавках державвоaо сешору аlя ро}viцIенвя впасних каf,чоf,Б-еft, olpвl{afiK ях пJата
u fiФIугЕ. шо наlаються sи,{и згt.lно з осIiоýЕою дlяa{ьff}rc, оaаго;]lка! аяеска та
L
) )11
))7) 10о 229,з5 0,00 1о0 229,з5
227з 1 Otli б 13.з4 0,оо 1081б13,з4
22?4
85 982,00 ооо _ 85 982.00
22?6 0,00 0,о0 0,00
i
1ншш
по
oKpeMi
розробш, заход11 реалiзафi державнjrх
{регiонашrlхi проrраи
228о 0,00 0,00 0,о{]
2б10
2б30
1
1
з11
з1
3
1
розробкч, мхооч
oKpыli па
розвuпкg решiзацi| dержлвнu
llo
затоdL
()крачi
внщ
dержа {реziошlь||ш) |1ро?рL|,L,
do
лоточЕi траясфертrt пiдtrр!емствау {устжовш,
трмсфtрт: iяоземgттх
}рядж та
дерffi мireародЕIlм
зобоз'язаfiь
2281
24оо
,22а2
321о
160
о,Oо 0,00 о,00
о,оо о,оо о,оо
о,оо о,оо о,оо
о,оо 0,оо о,оо
о,Oо о,оо о,оо
о,оо 7ý ооо,оо 7ý ооо,оо
0,оо ?ý ооо,оо 75 ооо,о0
0,0о 75 00о,00 75 оOо,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,0о
о.оо о.оо о.оо
322о
траясферпr iяозеияттх
урядай лержш мilжародням 323а
324о
4i 10
4111
4l12
'+s
+1 1з ,r
42Lo // nl

9000
Диреtтор КГ М 72
Голоstsий бухrалтер
d*
(
0 .tл-tлr }
Ф'
-
2023 р,
ýl:ГI; +
ь,
;GЁ#g]]]-
'СС]Мqlt@ЯИЖ*{щiщор@ФфiвrйеФФтфеýФffiзlяsфýýчщrрЕý9"fl*Д(адхýяая
_
Jф.
**ф,*ВЧ'*
ФМРiЩ !Фiи фмFýФF{qжь ъсФi@ýв+ýв*щ!Фi*,еьферq8.Ф ж@i dржФ}Фр8д*ýч.6Еýý
пм}lАзlяNý
--<
24]о
24,2{
26оо
262о
2,1oo
7-11п
)7,)л
2-7 зо
2воа
збпп
зlоб
з12.,
зlзо
зlз1
зlз2
зl 4п
щсЁь)
рест8рацiя iЕшЕх об'ектiв
ЕтоR пIлLтvпff j.f/rn]i та -_*;*]]]]].-
з l4)
?]4?
3 150
э2ао
ё
|дентифiкlrliriний
FАди
{0д :}34l6402

Recomendados

1 por
11
1Viktoriya2205
46 visualizações8 slides
2019 por
20192019
2019home
37 visualizações50 slides
Untitled.fr10 1 por
Untitled.fr10 1Untitled.fr10 1
Untitled.fr10 1pr1nc1k
172 visualizações9 slides
Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013 por
Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013
Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013Art Geliar
741 visualizações8 slides
алгебра 10 ступеньки por
алгебра 10 ступенькиалгебра 10 ступеньки
алгебра 10 ступенькиMalianna16
906 visualizações76 slides
С.Кошарук. Успішний досвід реалізації енергоефективних заходів у закладах ох... por
С.Кошарук. Успішний досвід реалізації енергоефективних заходів у закладах ох...С.Кошарук. Успішний досвід реалізації енергоефективних заходів у закладах ох...
С.Кошарук. Успішний досвід реалізації енергоефективних заходів у закладах ох...MCH_Programme
284 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de school_inform72

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Положення про дистанційне навчання.pdf por
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
8 visualizações9 slides
cpecfond 3 kvartal.pdf por
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
vidatki 1-3 kvart.pdf por
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfschool_inform72
6 visualizações3 slides
blag_vneski_09_2023.pdf por
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfschool_inform72
7 visualizações1 slide

Mais de school_inform72(20)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Положення про дистанційне навчання.pdf por school_inform72
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform728 visualizações
cpecfond 3 kvartal.pdf por school_inform72
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
vidatki 1-3 kvart.pdf por school_inform72
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform726 visualizações
blag_vneski_09_2023.pdf por school_inform72
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform727 visualizações
blag_vneski_07_2023_removed.pdf por school_inform72
blag_vneski_07_2023_removed.pdfblag_vneski_07_2023_removed.pdf
blag_vneski_07_2023_removed.pdf
school_inform727 visualizações
vidatki 01-08.pdf por school_inform72
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
school_inform7211 visualizações
vidarki 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform7213 visualizações
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform7215 visualizações
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf por school_inform72
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform7230 visualizações
blag_vneski traven.pdf por school_inform72
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform7232 visualizações
blag_vneski kviten.pdf por school_inform72
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform7234 visualizações
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7231 visualizações
zagalfond 72_2022.pdf por school_inform72
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform7235 visualizações
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7239 visualizações
cpecfond 72_2.pdf por school_inform72
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
school_inform7242 visualizações
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин... por school_inform72
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72115 visualizações
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf por school_inform72
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72112 visualizações
Зразок заяви.pdf por school_inform72
Зразок заяви.pdfЗразок заяви.pdf
Зразок заяви.pdf
school_inform72120 visualizações

Último

ЗУ.pdf por
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 visualizações6 slides
М. Гоголь.pptx por
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
11 visualizações15 slides
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 visualizações14 slides
111.pptx por
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
14 visualizações15 slides
структура МР 23-24.pptx por
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxhome
5 visualizações9 slides

Último(18)

ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1411 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Č-UKencik.na web..pptx por savcenkoalena
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações

Koshtoris 2023.pdf

 • 1. i:oi: опе '"4 о. t' ь] 3 саr{с. П Га {;,:a шкшl), & F о АiЁ ко} ии * * ь укр I ццнв iдYапыrrrЙ роlрах}*лок кlщ-l]к*Б0611020lllJ&tаuпяцглпьuоi""р"д,ооi*"п"хiЖ;:ТrJl":J:j-Ж:};НТ'J:};"*,:Н:;,Н:;л",,, Jiцеямц гlD!пазlflfrtш, ftФегlrмамft '' лоходIt R'I'M 72 Kl|{P {9пdрзqll?ДlД ,|Д,lgццl.,-цр--аlt2lt,,цуе,пlзl:взj,l razc|!(l{){!p!:.1!!!,i!r!,Q сlц|аQац!!J!.л!цlt:цзl,t:tц,.|| Т'оварообiл х;rрчlваlпя ){d|а_lт.ilип лjr!,i Гt'IД О' - ]o,?(l l PIr Харч}ts!}щ дiтоi _ý- l I шI fiY#:.T#H" ]{'1 чол х ?0,18грп, х К,ф"'gsро!"2Ц!0l_:цlllц.|!ц,ц49рO|J2!Jцrlgцl!l.ýеlрцеаццлц'уsцtзtо_с!ц4аз.iр-а's!!!з!!!,|!L!,!!!йн!-1: Макlтатура ]i,l*алобр}пт i!ý- 1_1i,QQзрц,. о7 llof,{2.1a]Pn. р.д. х ] ,1]8 9з7.-11 фн, 1l9,1,i5.9l цлr : J]-LQ0-!2ц, 2 025_00 ГРts _500.00 Фв, l'азом по k!дам доодlв I}tljiдll{I, 719 260,00 грц. ц!2L{!911р!2lq!,р,Ц*ц!], !s9 р!!|!!1,у!с..|!ь!' зj..z_а!цalJц!!L!!2ir].s-'ц!9lа1:!9! !)!!ц!|!LQ!!ц!.:: ZJ Q_._i!1.,.!ý tр.ь. l1 Pi](rM всього ]38,6.1 rptl КЕКВ ] ] 20 "l{арах}ъаюlя на зароб]тry шо.rr*, *r,оa K}iKl] 2] ]0 "i}редметIl. Maтcpiurl. облsдItlюlя та i]fiсяlар'' Каю{товари кЕкВ 3]]0 "]иепiкаNеlflll та перев4]}ъавrOЙ MaTeplш'' КЕКI] 2]З0 "Продrmll харýъащя'' харч!ъаtOш дiтеli t'IlД 85 чоп Харч}ъffi дiтей 5-i 1 ц комшекс (1бiдФgl з44 чLrд КЕКВ 1:40 "Оплатtr поспут (Фiм ком}!а,ъlж)'' 'ГранспLrртц лос.т!тl 28 188,64 грп, х 22.00!,о (' ]02,00 грfi 6 201,50 цтr I30,0() ry{ l80,00 ry{ 350,()0 цrii, 20,7В Ф]l 20,7li ryп. х 61 61 р,д, х l r97 2]9,j4 грil I I8 З.12,1i] Tpt[, х х р,д. х l 478 9]],"14 ц)t 9 0З5.00 гр}I 9 0З5,00 lpп I(EKB зl I0 "Ilрцбiffiя облiцfiалllq 1 {aЦУюлйяа ruша ПРеДМеТВ llОВГОýlРО(ОВОГО КОРИст}заIй(я" 75 000.00 rylr. 7,i 000,00 .pfl, Kgldo'ady,250]04 "Коuшtu, tцо Q|Iрtlмуюtttься брОжеlпнtьvl l,спttнова,uч Bio uorr.oiror,i, -.,rrriro' КЕКВ 22l0'Предмtrit, Maтepiшt, обл;Lalш та Ьеюар'' Дрова (вiд crýlclimi Фарба рlзЕа Пшр krероксщj I'aJoM по к!дам доходiв !5Э5.00 юн ]00.00 t?H. 1 0]5,00 чrн l ]00,00 Фн, 719 260,00 грс. I-onoBшo'i б)iIштеl) } hтщj,я ll]l]BrII]tiKO Р"d**з*r-*- iIа]ва.тр}к).l)ного пiдц)здlцч та кьtriйь lшатщ посал поса/dи l Розряд Ilосадrrвлlii окпад 1]арmата ло ок&лам l]ошата l296 (]а BaKi та lrroцщi JMoB]l пра]d) з.]7,1 о Дошатв до ,iirышItoi Фзп -- зsс/7 ФЗII за l Mic iц)н) ФЗt] ]a,l ilIic, 202_] р l 289з з47.1 о 7047,1б j047,] 6 ]3ltiS.d,l крА ll кри8орiзькА гlмнА3|я t{972 криЕOрlзькоi мlськоiрАди lдентифiкацiйвий код 334lбd02 iсього
 • 2. розрлх}тlок до кошторису на 2023 piK 061 102 l " надання laгaJb !oi сереДЕьоi освiти заклядами загальпоi середgьот oc*i'п ta рахунок коштiв мiсцеsого бюджету,, Криворiзъка гiлrназrя )iчi2 КIКВ 2110 "опrата працi t' Фоп Доп,rав на оздоровлеяня i 0O9n бiблiотекарl - мед прац , Всього Ф]]П l 1 9,15 80з -32,1 ] 92 (економiя) 22,00о/. ],5 l од од. х 61 6,7 67 61 1,715 5005 1 931 308 гря. l4.195 грп. 9 490 грн 5 00J грп, I 621 611 грff 356 75,1 гDff. з56 754 гDн 2 917 739 грн J7_!л rDIl. 3 000 грн _ý 260 грн, I9 З57 грн l 590 грн. З 875 грн _] 2З0 грн 600 rргl 225 грн ýýlл tD& 5.1 с]б0 грн 27 600 грн 26 .160 грн 2.179 лрн 2]0 грн 9{)0 грrr 20 грн 90 грн l _]0 гря l9 грл ] 60 грп ] 00 лрн 200 грн. 75 грн, 2?5 грн, З50 грн кЕкВ 2120 ''IlаDахчванпq Еа оmап пDаЕi'' Фоп t 62l бl1 КЕКВ 2200"Впкооастаняя ToBaoiB i ушг'' в т,ч, Лридбаняя слортивноi формп Прид5ання класних жчрямtв: придбання миючих засобiв ГIапrр А;1 пакети illя смlт,гя Прилбання протигазiв flридбання вогнегаснjiкlв Респlратор КЕКВ 2220 "Медякаменти та пеоев''язчваr"*i ""r"oi*u'' прядбання rезiяфiхvючого засобу] дя обробкIr рук. lл ф]я обробки поверхонь. l кг КЕКВ 2210t|ПDеdмепu. Ma@iшu, облаDflаilш m lmепмD '' IIридбанвя: 3 дят 28ш 2цт lmT 3шт х х х 1000 грн l615 грн 600 грн 75 грн 120 шт 98 ул 7 фл,/20мл Х 30 грн 20флЛOмл х ,15 грн 1 флД0 мл х 20грв 1 5 шт/6,0 rpE l0 шт/lЗ,0 ryн 2 штl'9,5 rрн 5 уп/250 г,/32,0 грн 5 чп/50 г,120,0 грн t шт/200,00 грн 5 уп/1 5,00 грн 3 уп/75,00 лрЕ 1 0,00 грн Х -]5 пар х х 210 медикаменrи розчпв дiаrrант зеленого спирт 1 9.,6 розчин перекiсю водню ] О,6 aMiaкy розчин lОgб бинт мар-rевий меличнлi'i нест 5xl О бинт марлевий N!еди.]!ий нест 7xl4 бинт мар,lевий меличrrий стер 5х 1 0 вата мед нестерrльна вата мед стерIiльна щгут кровоспишниli гумовий леЙкопiастирь ffа ткап ocнoвi 2*5ОО пластир бак,геоицидниЙ 2,5*7,6 Л!] 00 рукав{чкI пiеличнi стериJьнi КЕ КВ 2 2 3 0 "ПроdJ, кпч ха оцувалLtш'' ] 01.09.2023 Дiти1-4кrrаси пiльгова 100оъ 22 Загшьна категорiя _]92 Поогоама iдrти батькiв з А'Го) Пiльгова l 00о,'о 28,60 грн l 8,00 грн. 28,60 грн Х х х х1 х1 xl поогрша (дiти з багатодiтпих сiмей) п;rьгова ] 009'о бх х 5J2 154"20 zад 51,1 908..l0 грн ,:l2 ] 56.,+0 грн .172 752.00 грн. ll 497,20 rря 5 7,18,60 rрн 15 126 zрп, 4 /L4 грн 8 500 грв ] ]08 грн ? 000 грн ] .100 грн 2-1 000 грн 13 200 грн 8.]04 гр( 6 000 грн. zl!!.D!J. 600 грн l 500 грн 2 214 З83.18 грн. 9{ý]lýfuц гон. 5З0 777.67 грп 28,60 грн Х КЕКВ 2240|' {)пппо пo<:ttz (коi.ц *o,uуuu_r"un*l,t Заправка вогнегаснпкiв промивка та гiдравлiчнi випробчвання системи опщення Послуга з coc,tvt овr,вання rенера loplB вивiз лист,я Розробка технiчвоi дОкуменmцii (акт розмежування бмансовоi fi&!ежносI) з КП ''КривбасводоканФ'' 1 еrяtчне ta .,варrине Об;-r | овуqJннq ,Hl,ellepHIIx череы обслуговl,вання автоматilчноi пожеrкноl сигнмiзашii послуги з оперативвого реагvванвя на iнформацlю про моiшиве скосння правопорушення послl,ги з обстеженrrя лiчlт.пьникiв телловоi евергji та зняття ix показань кЕкВ 2250 "В!даmи на вiдDядтенця" проiзд 9лiзн.трансп, ] чол х зОО грн, х 2 Добовr l чо,r ч 5 лн ]0OlpH КЕКВ 2270 "Опла,та комчнальних послчr та евергоносiiЪ'' кЕкв 2271 '' Ол-шmч trcпtоttос,mочаtttщ'' Теплоцентрэль l лiвр: 136.26 х ]895 З_] х ] Il пiвр] 80,7:l х з895,з] х ]..]22 Ф а а Ф Ё Ф ь- JС(ёdвrв Kot lyilB+IHt Ъ= Категорiя 355 з50 .}60 кtлькiсть ставок Середня ставка Фзп (пооад оклаД) ва мtсяцъ .Щоплати на мiсяць Допlrати до MiH,6700,00 на мiсяць l | Налбавки що l зоtльш окiад на чlсяць I Доплата пкМ j{s 695 вiд 10 07 20] 9р на 1096 Надбавки 509'о бiблiотек, зг. пост, KN{Y }9з7з Еа мiсяць "ж W r_ Вислуга яа рlк 1 719 | 7,79 0 4з 9]8 159 "141 ]15 спецtалiсти моп всього 6,25 ] 6,5 22,15 з098 з665 5161 з2 257 83 з75 5] 118 9 028 59 4з2 68 ;160 0 0 470 480 814 5 82,7 4 952 0 ] 9lз 290 1 з86 028 527 t8 0l8 х х х 0 lB 0li
 • 3. кЕкв 2272 "оппru воiопоспл4чапш па воlовiiаеiеilм', КП "Кривбасводокаsа,1" 2417 м ку6, Х Зl.З68 х l.З22 КЕКВ 22 73 " опlа па е tеmоое Heplil''' ТОВ "I'азенергоапьянс' 1з1962 кВт х 6,] х l,з?: КЕКВ 2275 "Oпшml iпtцtв eHepzoHociiB ttm iншв ю,хtцtмьпw поаtz'' Вивiз твердл х побуТовлх вiдходiВ ? I ,08 м куб, Х 232,8 грн х l,З 22 Палlrво дtя генератора всього 4896104,JE .Щиректор КГ Nэ 72 Головнлй бухгштер 1Щ229J5 гдц. l00 229,35 грв loEl бl3.J.{ ць i 08l бi З.З4 грн 85 982.00 гDн. 2l 876.00 rрн. 6,1 106.00 грн Вiкторiя НИ.IИПОРК нашiя IIБвЧЕнко 0979з2а250 dф' :, криЕФрlзьк.fi rl&лнАзlFt |i972 i{риЕOрýзькЁТ lctJkci рдflи :& 'r (l { Ф :1 ф ,i ,"{ lдентифiкацiйниЙ ксlд l6402 ]4 Ё ,:i
 • 4. L РОЗРАХУНОК до кощорпсу цд 2023 piк 0611031 |'НядаШя загшьноi сереДшоi освiтп зашядамп загальпоi середшоt освiти за рахунок освiтпьоi субвепцiПt Кршорiзька гiмшiя Nэ72 КЕКВ 2110 "ошатаппашi '' "зАтвЕрджую,, 34 110 грн. 229 151 rрн. 7 982 053 грн. 452 16t грн, 45 21б грн. 8 482 788 грн 1 866 213 гпп. 1 866 2lЗ грн, огвiти виконколrr Micтi !аlи Прсстшtliсть по штаlам на piK Престихнiсrь псl тарифiкафi на piK Фоп !оrulата на оздоровленм 100% Винагоролir за сумлiшу прzшло l0% Всього ФЗll : 8 479 4J0 + 3 з58 КЕКВ 2120 "Наоахчвання на оплату ппацi'' Фоп всього tt 182 788 10З49001 грн. х 22,00% !иректор KI Nл 72 Головний бl,хгштер ничипорук шЕвчЕнко Анна il I?BT, 09793 20250 о ч ý о ч R Надбавки що ldняй кОА ЦваrtцL Категорiя кiлькiсть ставок Середи Фзп (посад.ош ад) на йсяrр Дошати на йсяць ,Щошаш до MiH. 6700,00 на мiсяIФ ад на мiсяrь .Щоrulата пкNI л! 22 вiд 1 1.01.18p, на 10% Надбавки 50% бiблiотек, зг, пост.кМУ Nl373 на мiсяtlь сть у роботi на мlсяць -ulщ ВIlслуI а на piK Виховат,, лrуз.ксрiвн, з55 #дЕлi0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пел.стшки (годши) з50 51,4,7 6492 зз4 I22 9з з45 0 19 9зl зз 4l2 0 0 480 81 0 5 769 7l8 ] 06з 907 IIer, працiвники 460 7,5 690l 51 756 0 4|2 0 5 1,76 0 0 57:]44 688 127 ] 9] 0,10 спефшiсти 1,70 #дЕлlо! lиоп 480 #дЕ_jIlO! всього 5я q? 6544 з85 878 9з з45 4|2 19 9з1 з8 588 0 0 5з8 l 5,1 6 .157 841 1 260 9.17 ф it & !1, ,.д "i ,с ЖриВоРtЗь,кJt nMHA}tfi ill97}.. крhlворiэhкфl Ф ti; о -}.. 1 к,lд 3]4164{,l.,| рА+r{и
 • 5. L зАтв Е рд}i Ено нжазом MiнiФepcтBa фiнансlв У"рdви вiд 28 сiчм 2002 р, N 57 iy редмц]j нsазу MiHicтepflBa фjнансiв Украfuп вiд 0+, 12, 2О15 року Na1 1 1а] ЗатверджениЙ v cyMi 1_О Щ9_а!]-аа Десять мЬйонiв триста сорок лев'Ъть тrrсяч олна 00 копiйок .ловами i ц9Iфрыиj виконкому ради кошторис па 2О23 piK КГ lts 72 0лzзz (код за СДРПОУ та нil-{мечвФм бюЖ_rоi 1,.rоБr1 ---'- --- .,: м. Крrrвий Рiг Днiпропетоовськоi областi (яа:fuекlъш MicTa, району, обпастi) Вид бюджету: мiськиЙ кол та назва вцомчоi класифйацii видаткiв та кредитувацня 06 освiти i код аа назва прогрФпоI цасифiкацii видаткiв та Ередиryваящ державного бюджету ( код та Еава лрограN{ноi шасифiкщii видаткiв та кредиту-вапня мiслевш бюлжетiв (код та нава l.иповоi прогршноi к,пас!фiкацii вддаткiв га кредипванllя мlсцевих бюджетjв)* 06] l0j l НадФня загмьноi середнъоi освjти зщщNи загмьяоi'середньоi освiти за раrl,нок ocBiTHboi субвевцii) грч. ЛАВРIНЕНКО м. п. Наймен}ъаrтш Код залальвий фопд спеII1fuьЕIтIi рлз()м х 1о з49 оо1 о 1о з49 оо1 349 001 х 10 з49 00t т. ч. коштtв Iз сЕецt€шЕоIо х 0 0 Bid юdхоdэкенш за mаmu uro llоuаfu, бюdжеmншu юdаюmьu в зzidно юrcоноёавmвом 25о 100о0 х 0 0 посл]диJ Еадаюъся Iцо бюд>r<етними устацовши ж зriдно дlяБЕlстю 25010100 бюджетаих устаЕов вiд додатковоi (юсподарськоi) 25010200 х майна) за мшна ореню, бюдлmнш що устшов, здiйснюеться вlдIIовlдно 250 10з00 бюджетких устаЕов реfuiзацiТ вц усшов^еЁому мштЕа 250 10400 х 25020000 х 25020 100 х майЕа, осiб що устmови 1Ешх вlд бюдlжmпж установ дм числ1 у зжодiв, 1юму заходlв вi,:1gження дм эемельЕш потреб дlмнок Еа розмiщених об"ктiв Еих що перебlвають BлacEocTi або приватпiй у фiзшЕих 25020200 х що зmади 25020300 mомg ччui.: наdхоdженш, х за rcоdшu doxodu х х коdшu за lрозпuФmu фiююgванш шафiюцit muпом зQ, зобов'яюнш) х за акпluвншцu оtrcрацiмu б00000 що Кошти, 1з заIальЕого передаються фо*ду до бюд;*<ету бюджету 602400 х поверненю 0о креduпiв бюdжеmg за (розпuсаmu коdшu проzрLмноi BudamKiB к-лаruфircацii' mа креёumgвоння бюdжеmg, масuфiкацii бюdжеmу) тА видАтки нддАння крЕдитIв усьою 1о а49 оо1 о 1о з49 oot 2ооо 1о 349 оо1 о 1о з49 оо1 2 1оо о 1о 8 8 21|2 21 1 Nfrd з lo з49 оо1 lln о 2] 1l я 4R?, 7яя 8 482 788 212о о l 8tiб 2]з о о о 2r1 о 22rо 22зо 224о
 • 6. Дирепор КГ N9 72 Головний бухгалтер 2о23 р, N{ п *** '" суМа проставметься за кодом вiдповiдЕо до еасифiкацii кредитувffiня бюджету та не врцову€ться у рядку ,,нАдхо/LжЕння - усього сr(п 226о 227о 0 0 0 ,227l I 2272 2273 2274 2275 2276 l розробш, заходи oкpeMi [о реалiзацii державЕих прогрш (регiопалъних) 228о 0 0 0 l захоdu по розробкu, окрыi розвumка dержавнш решiзацit 2281 (реziошlьнш) проzрш, не lLo зшоdu реuвацп dержавнuх dо зцоdiв 22а2 зобов'язахь 24оо о о о 241о 242о 26оо о о о та поmчнi тршсферти пйпрuемствш ýzстшовш, 2б 10 262о Лmощi траЕсферти оргацiзаlЬм ]Фядам iЕоземЕш держав та мiжародшм 26зо 27оо о о о 2770 272о 273о 2аоо о о о зооо о о о 31оо о о о 31 10 зl2о 3121 з122 зi30 о о 0 3131 3|з2 3140 0 0 0 3141 з142 3 143 i 3150 3 160 з2оо о о о 32 1о з22о траясферти урядш iноземнж дерю та мiжароддим 323о 324о 4110 4111 4|12 41 1з l'|;t l' l lt j'ч 4210 //*t- -"ч-* 9000 ll:tевтифiкаr;iilниir lзькsТ }i!27э f.,,Ади кOд j.i4lб102 енергоЕосiiъ ошmа mеmоftосmацанш ошmа шkmpoeHepztt ()шпа прuроdноzо zreu Ошаmq Ьццш eHepzoHocitB mа iншш комuшьш посп-112 Ошаmа eHeDzoceoBicu lбсlrпвmяяоо rлрqiптu виплата пецсiй i допомоги [ншi вимати наседешю ]ншi поточнi видатffi Ппипбяннg пбrд п-а-*- пDеДметiв довtостпоковоm кппи.пЕяЕrо кшiташне будiвництво {поидбмяl Рекоцстрl,тцй жтловоm фондч {ппимiшеньl Капlта4 пl травсфертн шпmлiнш iHTTTж пiянiп
 • 7. зFýвЕрдкЕна rr@й t lisi*Фff ý фз*еiв yxp?l@ зiд2е аФ 2sО2 р, К 5? Ф рщфii нкаry М-нiст€рmаа фЁФсiв yкpajЕ, эИ g. 12. 2or; року ý!li 18) у cyмi грв. 5 б15_3б4,38 пЪт}iадцять тJiсяч TptIcTa З8 колlliок викоякому MicTi радll лАврIЕЕпк0 р. ва аО23 ptx КГ Nд 72 02 12478 1 Вiддй ocBiTrr BltKoHKolTy Саксаганськоi oailoнHoi v MicTi радrl iЕод за €jДРПОУ та EaiMeHJBMя бющетноi устаови) rr. kottBtlt-l Рiг Днiпоопетровськоi областi (rrаr-Iмелl)ъФФа ýicTa, Pailo$y, o6юi) Bn;l бюджетi,; lricbKrrfr_ код та назва вйоь{чоi tбасифiRацi-i видаткiв та кредитуваящ 06 лепапmчеп Koi та яазва ЕрограмЕо-i &€сrфi]{ацii вЕдакiв Ё кредfiпъаýgя дсржавяоrc бюд:кету {kcl та нфз програуноi юlаслфiкщii ввдаткiв та креlиryванrrя мiсrlевих бш;етiв (хо! та на]ва Тиловоj прогреiЕоi масяфiхщii вилаткiв та кре;firyвдння viсцевпч бюfжФiв}* Сб l i0? l tiаf,ання зат ыьяо'r cepef,Hюi ocBiTl{ зцлцачх зт&lьяоi cxp:ft(bol ocвlтlt v_ ра) яоь tоrцтiв qrlсqевого бюз*е-) i l ] l l l l l LIailMeý,Bar{Iý Код усього иа nik PA_-JO11 загалъншй фояд спсI{}шлrIII1 1 фЕд ЕМХОДЖЕНItЯ - усьою х 4 896 1о4,38 719 26о,ао ý 615 з64,38 надходжеI{ня коштiв iз заIшког0 фояду бюджету 4 89б 104,38 х 4 896 104,з8 llа*аходr{еFЁя коrцтiв iз спецiшвоm фонду бюдхетl,, у т. ч. х 719 260,00 7ls 260,0о - нсd-tоdження Bid пщmu за llouLgzu, u1o наdаюпься бюdхеmlаt-",tч |lcll1alloBa-lu зzidно Ь заrcоноdавсmвoц 250 1оOо0 х 719 260,00 719 260,00 Паата за Еос^J,Iц, щ0 Ёмmткя бюджетв*rшrt ycTшoBaMlI згiдно з Lx ocHoBHoro дirш,иiстю 25010l00 х 0,о0 0,00 t{аjцодr{еЕIlя бюджmgirх Yсжов вiд додатковоi (rосподарськоi') дЬ,ъностi 230 1о200 716 735,00 71б 7з5,00 Плата за орекду иаilна бrод;кетяпх усwов, ulо злiiiсяюстъся вiдловjдао до Зжояу YKpaigrr " Про opegAy держаIrого та комlъмьного маfiяа, 250 10300 х 0,00 0,00 !-{адходжеrвя бюддетяirх устшов вiд реиiзаlii в устаЕовлеяом}, порялку маirна {Kpilт Ёерр{омоIо цrл"Iна) 250 i0400 2 525,00 2 325,00 irtшi dжерцo в,ласнш наdхаdжень бюdхепншt gспlанов aS02o000 х Блаmдiйвi вЕсск1, граýтх та дар)ýк1 25020 100 х rцо вiд 11{ixllx д^я у TOMJ. sc^i заходiв з дý земельвrrх дiмкок та розgirцеяgх ва ffiх об"ектiв що перебlъають у прrтватнiir власflост1 фiзrпrтшх або 250202о0 2ý020300 х iкtлi Had,todяeHш, g mолg чuml'; { х iншt )охоOu {розпuшпч за гоdапu ш].афiкацii' dохоdiв) х х i)iilанс,вqння (розпrсопч ]а коdа}л! кlаслфiкllцil фiнавс},всьgя бюd.кепtу за tпчпо.lt бор l oaoi о ] о б ов'я з а н н я) х rI i ла лс1 вавня за а Klfl !вн l Lt ц о перацi я.rI бо0000 х о,оо о,оо коштlr, що лередшться iз загаьноrо фовд, бюд2<ету да бюд2кmу розвЕ],к"у {спецiшною фонд}) бо24оо х 0,00 0,00 - паверценLý креdчrпiв dо бюdжеmg {розrпlmmч зсl KadaHtt tt1lozpa-,ltto[ tJосuфircацii' BudamKiB mа креёum gвонш бюОжепу, кмсuфirацii кр е dч t ttц BaHta бю d жеmа ) к ВИДАТКЕ ТА HAдAHI{ I КРЕДИТВ - ус}ого 4 896 lо4,з8 719 26о,оо 5 615 364,38 поючнl вшатш 2ооо 4 896 1о4,3а 644 26о,оо 5 54о 364,38 ошта пDацl i хаоаxваffня ха заообlтш пмту 21{ю 1 97а збs.оо з4 391,оо 2 о12 756.оо OnraTa працi 21 10 1 б21 611,0о 28 189,00 1 б49 800,о0 заробiжа шата 2111 1б21 б11,0о 28 189,0о 1 64s t]00,00 го оuлове заб altaeHg вiйъково шчж бовuiв 2712 0,00 о,о0 0.00 Сuddiвъка Buюzooooo 21 1з наоаmаm Еа ошат пошi ?,12о з56 754.о0 б 202,о0 з62 g56.0o вжоDкствххя тозаDiв i посдчг 22оо 2 911 7з9.в8 бпе Rбg оо з s27 бо8.38 пDедмtrЕ, матерiаш, обладнштш m iHBeHTap 221а з7 137,00 2 7о3.оо зs 8+2,00 ме,Еffi eвfi{ та ЕеDев'{зчвмьЕi иатерiалg Sб 5з9,о0 а50,0о 57 з89,00 Гlоош,ктrr хаочъшffi 22зо 332 154.2t) 397 279,оа 1 12s 433,20 оmmа послчг {KBiM комжашш} 2,24о ,7з 426.оа 9 о35,00 84 461.оо ввдаrc на вiдояжеш 225о 2 1оо.оо 0,0о 2 1о0.00 ВIlдатхfi та зжодlr спепiмыlою пDltзl{а,IсЕtбI 22б0 Ошата кош,вжаIIх Еослт та еRерговосiТв 2270 2 214 383,18 о.00 2 21+ 383,i8 {.оý * * ll }IаtrIо]ие}tня, шо отра5{уrФь ;t9ржавяi i яояl,яа:ьнi заrтадя tрфесiйноI iпрофкiйво- техяi,iноI), фаховоi переавtшоi та вишоl ocBiTH Bll розviшеtsЁв на fелозита{ тЕучаСовО вi.тьних бю:жgняк коштiв, отримаrих за надання Iiатвих послуг, якцо таки1l ]atra:a}т захоýо}{ на:аво вi]повiJне право, яаjlаоJжеllЕя, що отриrт;'ютъ ;lеряавri i ко:,l1,яатьнi зак,rа:и фахоЕоj пере]ввщоI та вищоi освiти, aayxoBi установи та эtrlадg к),,]ьт}ри ях B,f,cofKя, dapiloвaHl на J&]и(ок кошrlв lla гlQlочьнх ра) чNа. в!!нплич v бавках державвоaо сешору аlя ро}viцIенвя впасних каf,чоf,Б-еft, olpвl{afiK ях пJата u fiФIугЕ. шо наlаються sи,{и згt.lно з осIiоýЕою дlяa{ьff}rc, оaаго;]lка! аяеска та
 • 8. L ) )11 ))7) 10о 229,з5 0,00 1о0 229,з5 227з 1 Otli б 13.з4 0,оо 1081б13,з4 22?4 85 982,00 ооо _ 85 982.00 22?6 0,00 0,о0 0,00 i 1ншш по oKpeMi розробш, заход11 реалiзафi державнjrх {регiонашrlхi проrраи 228о 0,00 0,00 0,о{] 2б10 2б30 1 1 з11 з1 3 1 розробкч, мхооч oKpыli па розвuпкg решiзацi| dержлвнu llo затоdL ()крачi внщ dержа {реziошlь||ш) |1ро?рL|,L, do лоточЕi траясфертrt пiдtrр!емствау {устжовш, трмсфtрт: iяоземgттх }рядж та дерffi мireародЕIlм зобоз'язаfiь 2281 24оо ,22а2 321о 160 о,Oо 0,00 о,00 о,оо о,оо о,оо о,оо о,оо о,оо о,оо 0,оо о,оо о,Oо о,оо о,оо о,оо 7ý ооо,оо 7ý ооо,оо 0,оо ?ý ооо,оо 75 ооо,о0 0,0о 75 00о,00 75 оOо,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0о о.оо о.оо о.оо 322о траясферпr iяозеияттх урядай лержш мilжародням 323а 324о 4i 10 4111 4l12 '+s +1 1з ,r 42Lo // nl 9000 Диреtтор КГ М 72 Голоstsий бухrалтер d* ( 0 .tл-tлr } Ф' - 2023 р, ýl:ГI; + ь, ;GЁ#g]]]- 'СС]Мqlt@ЯИЖ*{щiщор@ФфiвrйеФФтфеýФffiзlяsфýýчщrрЕý9"fl*Д(адхýяая _ Jф. **ф,*ВЧ'* ФМРiЩ !Фiи фмFýФF{qжь ъсФi@ýв+ýв*щ!Фi*,еьферq8.Ф ж@i dржФ}Фр8д*ýч.6Еýý пм}lАзlяNý --< 24]о 24,2{ 26оо 262о 2,1oo 7-11п )7,)л 2-7 зо 2воа збпп зlоб з12., зlзо зlз1 зlз2 зl 4п щсЁь) рест8рацiя iЕшЕх об'ектiв ЕтоR пIлLтvпff j.f/rn]i та -_*;*]]]]].- з l4) ?]4? 3 150 э2ао ё |дентифiкlrliriний FАди {0д :}34l6402