Освітня програма КГ72_2023.pdf

1

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Криворізької
гімназії № 72
Криворізької міської ради
на 2022-2023 навчальний рік
Кривий Ріг 2022
СХВАЛЕНО
Рішення педагогічної ради
Криворізької гімназії №72
Криворізької міської ради
(протокол № 6 від
01 вересня 2022 року)
2
Структура освітньої програми
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ..................................................................................4
1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти 4
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)...................................................5
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад...................................................7
Розподіл годин інваріантної складової навчального плану ... Ошибка! Закладка не
определена.
1.4. Опис моделі випускника школи .................................................................................8
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.......................................................9
2.1. Напрями діяльності закладу........................................................................................9
2.2. Структура навчального року.....................................................................................10
2.3. Розподіл годин інваріантної складової навчального плану ................................12
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів.....................................12
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.....................................................................13
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів......................................13
3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9 класів.........................................15
РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ ............................................................................................22
4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів .......................................................23
4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-9 класів............................................................23
РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ..............................................................................................24
5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів.............................................................24
5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-9 класів.............................................................25
РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС .......................................26
6.1. Типи уроків....................................................................................................................26
6.2. Нестандартні уроків.....................................................................................................27
6.3. Наукове товариство А-Еліта......................................................................................27
6.4. Проєктна, екскурсійна діяльність.................................................................................27
РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ...................................................................................28
1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності ............................................................28
1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності...................................28
7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності...................................29
7.4. Якість проведення навчальних занять....................................................................31
Робота з молодими вчителями.............................................................................................32
7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)....32
РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ........................................................33
8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи...............................................33
8.2. Навчальні програми для учнів 5-9 класів..............................................................33
8.3. Перелік навчальних програм для факультативів, курсів за вибором,
спецкурсів, які реалізуються через варіативну складову навчальних планів.......35
IX. ДОДАТКИ........................................................................................................................35
Додаток 1. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 1 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22) .....................35
3
Додаток 2. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 2 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22) .....................36
Додаток 3. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 3 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22) ......................37
Додаток 4. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 4 класу на 2022-
2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової
школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22) ......................38
ЗАТВЕРДЖУЮ.....................................................................................................................38
Додаток 5. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений
відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної
середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) ..........................................39
Додаток 6. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений
відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018
№405)......................................................................................................................................40
Додаток 7. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від
20.04.2018 №405)...................................................................................................................41
Додаток 8. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений
відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018
№405)......................................................................................................................................42
Додаток 9. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від
20.04.2018 №405)...................................................................................................................43
4
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти
Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради з підрозділом «Початкова школа» – це заклад з
українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого класу. Заклад освіти
здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної
власності міста виконкому Криворізької міської ради № 198-ум від 02.08.2022 року, який відповідає
сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх
закладів:
 Конституція України (ст.53);
 Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988
 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
 постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження
Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про
затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із
змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від
26.02.2020 № 143);
 наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22 «Про затвердження типових освітніх та
навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22 «Про затвердження типових освітніх та
навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України для 5-х класів від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової
освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»
 наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 наказів Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної
адміністрації від 22.04.2021 р. № 183/0/212-21 «Про організацію дослідно-
експериментальної роботи за темою «Розроблення та впровадження навчально-
методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі», від
25.10.2021 №490/0/212-21 «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 22.04.2021 №183/0/212-21», від 27.06.2022 №264/0/212-22
«Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
22.04.2021 «183/0/212-22»наказ МОН України від 21.02.2019 №236 «Про внесення змін
до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної
середньої освіти»;
 наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій
щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої
освіти»;
 наказ МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 лист МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в
освітній галузі»;
 наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної середньої освіти»;
5
 лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції
різних освітніх галузей»;
 лист МОН №1/9-525 від 20.08.2019 «Щодо організації форм здобуття загальної
середньої освіти»;
 наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і
науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020);
 постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова
КМУ від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";
 Лист МОН України від 06.09.2022 № № 1/10258-22 «Щодо організації навчання осіб з
особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному
році»;
 наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про
індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН
України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від
12.01.2016 №8»;
 Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для
закладів загальної середньої освіти» (зареєстровано 10.11.2020 за №1111/35394).
Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної загальної
середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів
освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування,
впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та інноваційних
методик.
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)
Повна назва закладу: Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради.
Юридична адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50071,вул.. Катеринівська, 8а, тел..
(0564)64-25-15
Ліцензований обсяг прийому – 753 особи.
Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4)
«Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької
міської ради від 02.08.2022 №198-ум змінено назвуна «Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради».
У Криворізькій гімназії №72 у28 класах навчаються 900 учень. Станом на 01 вересня 2022 рокув закладі
працюють - 50 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 24 чол., першою категорією – 8 чол.,
другою категорією – 7 чол., спеціалістів – 9 чол., неповною вищою освітою – 2 чол., зі званням «Вчитель-
методист»- 8 чол., «Старший вчитель»- 8 чол.
Головною метою роботи Криворізької гімназії №72 є забезпечення реалізації права дітей на здобуття
базової середньої освіти.
Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.
З початковою ланкою закладу- 13 класів (417 чол.), 5-9 класи – 15 класів (478 чол.).
В закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з
особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопкувиклику.
Криворізька гімназія №72 - це заклад, в якомувивчають на високомурівні дві іноземні мови.
З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Науково-методичні засади
створення інноваційної моделі STEM-освіти».
Як інноваційний навчальний заклад Криворізька гімназія №72 забезпечує високий рівень якості освіти,
створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує всебічно розвинену особистість
через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до якісної освіти через допрофільне
навчання, впроваджує сучасні педагогічні технології навчання і виховання, інноваційні методики.
6
Учні школи є постійними учасниками регіональних та міжнародних конкурсів: «Колосок», «Кенгуру»,
«Бобер», «Грінвіч», «Соняшник», «Патріот», «Левеня», «Пазл», «Олімпус».
Учні є активними юними дослідниками, які за 10 років участі в Малій академії наук та Конгресу юних
науковців подали до захисту 12 власних наукових розробок, а 2 учениці стали стипендіаткою Малої академії
наук.
Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських
олімпіад. призерами обласної учнівської олімпіади з офісного програмування.
У 2020 році заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. була доповідачем у рамках Міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти», 2019, 2021 році отримано срібні медалі в рамках Міжнародної виставки
«Інноватика в сучасній освіті».
Протягом 8 років у закладі проводиться шкільний конкурс «Конгрес юних науковців», у якому беруть
участь усі учнівські колективи. Переможці отримують грошові гранти, цінні подарунки (телевізори,
металопластикові вікна, двері, натяжні стелі, відеокамери, фотоапарати, принтери, енергозберігаючі лампи). За
допомогою меценатських залучень фінансових інвестицій за даним напрямком класні кімнати суттєво
поповнили матеріально-технічні можливості.
У 2015 році директор школи здобула перемогу в міському конкурсі грантових проєктів компанії
«Метінвест» на кращий соціальний проєкт у рамках програми «Місто нашими руками», результатом якого є
сучасна багатофункціональна теплиця на території закладу. Саме проведення бінарних уроків та екскурсій
дають змогудітям 1-9 класів поглибити знання з предметів природничого циклу.
У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує
більше 50 особин. Згідно з графіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського районута міста.
Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку
«Громадський бюджет». Були реалізовані наступні проекти:
Рік Назва проєкту
2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії»
2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки»
2018 «Арт-майданчик науки та творчості під відкритим небом»
2019 «Stem-лабораторія»
2020 «Інформатизація освітнього простору»
2021 «STEM-start навчальних кабінетів, як центр наук про життя.
Біо/Хімія для чайників»
Перемоги в конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет»
Рік Назва проєкту Що зроблено Сума
2016 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття,
вимощення бруківкою
центрального ґанку закладу
1 299 815 грн.
2017 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття –
вимощення бруківкою
пішохідних доріжок та під’їзних
шляхів
445 800 грн.
«Територія безпеки» Встановлення огорожі по
периметру території закладу
449 970 грн.
2018 «Арт-майданчик науки та
творчості під відкритим
небом»
Критий майданчик як зони для
розвитку інтелектуальних видів
спорту, розвитку науки та
творчості, організації дозвілля
школярів у весняний, літній та
осінній періоди
475 000 грн.
7
2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території
закладу
1 329 050 грн.
2020 «Інформатизація освітнього
простору»
Протягом квітня 2021 планується
закупівля обладнання в «Stem-
лабораторію» (ноутбуки,
інтерактивна дошка, проєктор,
фрезувальний станок з ЧП-
забезпеченням, CamTouch Pro з
двома стілусами, базові набори
LEGO MINDSTORMS Education
EV3, тренувальний стіл з Lego-
пластинами з ігровим полем)
499000 грн.
2021 «STEM-start навчальних
кабінетів, як центр наук про
життя.
Біо/Хімія для чайників»
Призупинено
Учні закладує переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.
Учителі закладувикористовують дистанційнута Google Education форми навчання, спілкуються з учнями
через Zoom, Meet, Skype. Створенні віртуальні кабінети на платформах Classroom (1-4 класи), планується
впровадження платформи Human (5-11 класи), електронні журнали «Нові знання». Обладнані два комп’ютерні
класи. У приміщенні закладу проведено високошвидкісний локальний інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі
вчителі закладу 100% володіють навичками роботи з комп’ютерами, працюють творчо, використовуючи
інноваційні технології, інтерактивні техніки, що дозволяє свідомо, раціонально, цілеспрямовано й, головне,
результативно впроваджувати профільне навчання як новуосвітню модель.
У позаурочний час учні школи мають можливість самореалізуватися у туристично-пошуковому гуртку
«Сокір-Джура». Практична ж реалізація утвердження національних цінностей, ідеалів свободи, рівності,
справедливості, глибоке вивчення учнями української історії, життя, діяльності українського козацтва,
виховання в учнів лицарських чеснот, керуючись заповітами українських козаків, відбувається завдяки
спільній роботі школи з представництвом Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім.
І. Сірка».
В школі функціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, теплиця, звіринець та меморіальний
камінь «Пам’яті та Слави», гордість навчального закладу, на базі якого проходять районні та міські заходи.
Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 25 роки, «учитель методист»,
15 років працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги перед
містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської
організації «Лицарський орден ім. І. Сірка».
Криворізька гімназія №72 за багатьма критеріями визначається кращою в районі, місті. Так, заклад вже
багато років є опорним умісті з питань упровадження Стем-освіти в освітній процес.
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад
Робочий навчальний план 1-9 класів на 2022-2023 навчальний рік розроблено відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного
стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, а саме:
- для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272);
- для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273);
- для 5 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 №235 (додаток 3);
8
- для 6-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10).
1.4. Опис моделі випускника школи
Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних
кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише
наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник
школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно
взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.
Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у
житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти
ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.
Випускник Криворізької гімназії №72 – це людина освічена, що самостійно здобуває знання,
готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник вміє усвідомлювати
різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту
самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому колективі. Здатний
планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий досвід діяльності в
групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.
Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість,
що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе,
усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою
та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до
співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє
цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання,
рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими
здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка
знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери,
знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя.
Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом
початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,
вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття
самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої
гігієни і здорового способу життя.
Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог
державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів
шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз,
синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої
громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних
цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя;
готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено
завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні
робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові
компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і
здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу
засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів
здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка
передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-
пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці
й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє
9
встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання
посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури,
створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Таким чином, педагогічний колектив Криворізької гімназії №72 повинен виховувати
випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації.
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Напрями діяльності закладу
1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Держстандарту
початкової загальної середньої освіти.
2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними
програмами.
3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через
функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування
учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій,
телемостів тощо.
4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити
ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних
технологій в управлінську діяльність закладу.
5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу
закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
6. Використовувати сучасні технології навчання для допрофільної підготовки учнів. Забезпечити
наступність у змісті початкової школи і допрофільної підготовки; розробити й запровадити
технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання.
7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків,
досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя.
8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних
особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів.
9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному
середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому
просторах.
10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто
виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду,
проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи
переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи
однолітків.
11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проектом
«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової
української школи» (ІІ етап).
12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти.
13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти.
14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє
самореалізації компетентної життєво успішної особистості
10
2.2. Структура навчального року
РЕЖИМ РОБОТИ КЗШ № 72
на 2022-2023 н.р.
Навчальний рік починається з 01 вересня 2022 року.
Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами:
І семестр – 01.09.2022 – 23.12.2022
ІІ семестр – 09.01.2023 – 31.05.2023
Канікули:
осінні – 24.10.2022 – 30.10.2022 (7 днів)
зимові – 24.12.2022 – 08.01.2023 (16 днів)
весняні – 27.03.2022 – 02.04.2023 (7 днів)
В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації в країні (згідно наказу МОН від 01.08.2022
№ 1371):
Уроки:
З 09.00 – 14.35 год.
Тривалість уроків та розклад дзвінків:
1 класи 2,3,4 класи 5-6 класи 7-9 класи
Синхрон
ний
Асинхрон
ний
Синхрон
ний
Асиннхрон
ний
Синхрон
ний
Асиннхрон
ний
Синхронний Асиннхрон
ний
20 хв. 35 хв. 20 хв. 40 хв. 25 хв. 45 хв. 30 хв. 45 хв.
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
Синхронний формат
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва)
3-й урок – 10.10 - 10.30 (20 хв. перерва)
Асинхронний формат
4-й урок – 10.50 - 11.25 (20 хв. перерва)
5-й урок – 11.45 -12.20
Розклад дзвінків для учнів 2 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва)
3-й урок – 10.10 - 10.30 ( 20 хв. перерва)
Асинхронний формат
4-й урок – 10.50 - 11.30 (10 хв. перерва)
5-й урок – 11.40 - 12.20 (10 хв. перерва)
6-й урок – 12.30 - 13.10
Розклад дзвінків для 3 – 4 класів:
Синхронний формат
1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва)
3-й урок – 10.10 - 10.30 (15 хв. перерва)
4-й урок – 10.45 - 11.05 (20 хв. перерва)
Асинхронний формат
5-й урок – 11.25 – 12.05 (10 хв. перерва)
6-й урок – 12.15 - 12.55
Розклад дзвінків для 5 – 6 класів:
Синхронний формат
1-й урок – 09.00 - 09.25 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.35 - 10.00 (10 хв. перерва)
3-й урок – 10.10 - 10.35 (10 хв. перерва)
4-й урок – 10.45 - 11.10 (20 хв. перерва)
Асинхронний формат
5-й урок – 11.30 – 12.15 (10 хв. перерва)
6-й урок – 12.25 - 13.10 (10 хв. перерва)
7-й урок – 13.20 - 14.05
Розклад дзвінків для 7 – 9 класів:
Синхронний формат
1-й урок – 09.00 - 09.30 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.40 - 10.10 (10 хв. перерва)
3-й урок – 10.20 - 10.50 (10 хв. перерва)
4-й урок – 11.00 - 11.30 (20 хв. перерва)
Асинхронний формат
5-й урок – 11.50 – 12.35 (10 хв. перерва)
6-й урок – 12.45 - 13.30 (10 хв. перерва)
7-й урок – 13.40 - 14.25
11
В умовах посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Рух учнів здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території
закладу; маршрути руху учнів по поверхах).
Уроки:
З 08.30-15.05 – І група, з 09.00 – 15.35 год. – ІІ група
І група ІІ група
1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 3-А, 3-В, 4-А, 5-А,
5-Б, 6-В, 7-А, 7-В, 9-А, 9-В
2-А, 2-В, 3-Б, 4-Б, 4-В, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-Б,
8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б
Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж
через 45-хвилинної перерви після останнього уроку
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.05 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.20 - 09.55 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.15 - 10.50 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.10 - 11.45 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.05 -12.40
Розклад дзвінків для 5 – 9 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.15 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.25 - 10.10 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.30 - 11.15 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.35 - 12.20 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.30 - 13.15 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.25 - 14.10 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.20 - 15.05
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.10 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.20 - 10.00 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.20 - 11.00 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.20 -12.00 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.10 - 12.50 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.00 - 13.40
Розклад харчування учнів 1-9 класів,
І група:
1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г – 09.05 - 9.20
2-Б, 3-А, 3-В – 10.00 - 10.15
4-А, 5-А, 5-Б – 10.15 - 10.30
6-В, 7-А, 7-В – 11.15 - 11.35
9-А, 9-В – 12.20 - 12.30
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.30 - 14.10
Розклад дзвінків для 5 – 9 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва)
3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва)
4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.50 - 15.35
Розклад харчування учнів 1-9 класів,
ІІ група:
2-А, 2-В, 3-Б – 09.35 - 09.50
4-Б, 4-В, 5-В – 10.30 - 10.45
6-А, 6-Б, 7-Б – 10.45 - 11.00
8-А, 8-Б, 8-В – 11.45 - 12.05
9Б – 12.50 - 13.00
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
12
В звичайному очному форматі навчання:
Уроки:
З 9.00 – 15.35 год.
Тривалість уроків та розклад дзвінків:
1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-9 кл. – 45 хв.
Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж
через 45-хвилинної перерви після останнього уроку
2.3. Розподіл годин інваріантної складової навчального плану
Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту
шкільної освіти на рівні Державного стандарту.
У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів:
«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У 5
класах вивчається: предмет «Етика» вивчається у межах інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та
добробут» у кількості 1 години, інтегрований курс «Пізнаємо природу» у кількості 2 годин, предмет
«Вступ до історії України та громадянської освіти» у кількості 1 години, міжгалузевий інтегрований
курс «STEM-LAB» у кількості 0,5 годин; у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія
України» у кількості 2 годин. З 5 класу учні вивчають дві іноземні мови (німецька та польська).
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого
типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.30 - 14.10
Розклад дзвінків для 5 – 9 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва)
3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва)
4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.50 - 15.35
Розклад харчування учнів 1-9 класів:
1 класи – 09.35 – 09.50
2-4 класи – 10.30 – 10.50
5 класи – 10.40 – 11.00
6-9 класи – 11.45 – 12.05
13
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для
посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи:
- у 1-9-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів);
- у 5-9-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо
для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі);
- у 2-9-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при вивченні
німецької та англійської мови в одному класі;
- у 2-9 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі);
Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості
годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:
5 класи
Англійська мова (5 клас) – І семестр 3 години на тиждень; 4 години на тиждень;
6 класи
Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень;
7 класи
Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень;
Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень.
8- класи
Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень;
9 - класи
Історія України – І семестр 1 години на тиждень; ІІ семестр – 2 година на тиждень;
Географія – І семестр – 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 години на тиждень.
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів
Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21
лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів 1 класів 2021/2022 н.р.
визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено
ключові компетентності.
До ключових компетентностей належать:
вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої
думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси
слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження,
готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне
використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних
залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням
математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в
особистому і суспільному житті людини;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають
формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених
дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому
середовищі (клас, заклад, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою
14
компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного
природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання
природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою
цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання
засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними
для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової
інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних
навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і
можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети,
активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях,
пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та
ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження
здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості
(образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей,
творчого вираження особистості;
підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність
брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення
цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя
ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які
мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі,
родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість,
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями,
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових
компетентностей.
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в
цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для
їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.
Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури
відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.
Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів
і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і
національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися
ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого
досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.
Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для
безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших
ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.
Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових
компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з
повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також
здатності робити усвідомлений вибір.
15
Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих
наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування
знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з
природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення
відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на
основі усвідомлення принципів сталого розвитку.
Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і
технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами
сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної
самореалізації, культурного і національного самовираження.
Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної
компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з
використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного
мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок
безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.
Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної
компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції,
підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі
здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та
сталого розвитку.
Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших
компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між
минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і
свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з
урахуванням демократичних принципів.
Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей,
цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та
суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.
Здобувач освіти:
- виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності
через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
- пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду,
виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;
- пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових
компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для
забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей
організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.
3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9 класів
В Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними
відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143) визначені ключові
компетентності здобувачів освіти 5-11 класів, а саме:
громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно
реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;
загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення
національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного
суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;
здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної
ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я
та здоров’я інших людей;
16
інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати
інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно
значущих завдань;
комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді
спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані,
навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
міжпредметна естетична компетентність - здатність виявляти естетичне ставлення до
світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується
під час опанування різних видів мистецтва;
міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола
проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола
навчальних предметів і освітніх галузей;
проектно-технологічна компетентність - здатність учнів застосовувати знання, уміння та
особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;
соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами
у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним,
відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану
діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного
навчального предмета у формування зазначеної компетентності.
Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного
і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових
змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до
навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших
здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних
компетентностей.
До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною
та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки,
інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і
здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна,
мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та
інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих
знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного
середовища.
Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в
нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності,
гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції,
естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.
Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і
діяльнісна.
Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та
удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні,
письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.
Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних
знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.
Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння
культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між
статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.
Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом
формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву
діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і
розв’язання життєвих проблем.
17
Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є
невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої
діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками
використання мови в різних сферах і ситуаціях.
Для мовного компонента важливими є також такі предметні компетентності, як мовленнєва,
мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та
усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості
оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних
сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує
гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних
і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в
учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.
Володіння українською мовою сприяє консолідації громадян у розбудові та зміцненні держави,
забезпечує доступ до джерел української духовності, дає змогу випускникам загальноосвітніх
закладів у повному обсязі реалізувати в різних галузях чи сферах життєдіяльності можливості,
життєві потреби, плани, пов’язані з подальшим здобуттям освіти, опануванням спеціальністю.
Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-
діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування,
усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної
культури.
Складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча,
загальнокультурна і компаративна лінії.
Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної
цінності творів української, світової літератури, а також літератур національних меншин,
формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції.
Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори,
літературні явища і факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність та значущість в історії
української і світової культури, встановлює зв’язки між різними національними літературами,
літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою та
іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для
розуміння літератури як мистецтва слова, формування вмінь аналізувати та інтерпретувати художні
твори в різних аспектах.
Засвоєння учнями літературного компонента сприяє їх залученню до надбань вітчизняного і
світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої
літератури протягом життя, збагаченню духовно-емоційного досвіду, формуванню загальної
культури, підвищенню рівня володіння українською, іноземними мовами та мовами національних
меншин.
Вивчення української літератури сприяє вихованню любові до народу, його мови, звичаїв,
національних традицій, культури, розумінню світової та національної історії, проблем сьогодення,
розвиткові інтелектуальних, духовних та естетичних цінностей.
Вивчення літератур національних меншин сприяє усвідомленню учнями розмаїття культурного
багатства нашої держави, а світової літератури - залученню учнів до загальнолюдських цінностей,
вихованню толерантного ставлення до різних народів, народностей, рас і культур.
Зміст мовного і літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення
належного рівня сформованості в учнів вміння користуватися мовними засобами в усіх видах
мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане, на розвиток інтересу до художньої
літератури і системного читання, розкриття за допомогою засобів мови і літератури національних і
загальнолюдських цінностей, формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її
культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій українського
народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів. Одним із завдань освітньої
галузі в основній школі є формування комунікативної і літературної компетентностей.
Навчання мови і літератури у старшій школі полягає у розвитку здобутих в основній школі
вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності, розвитку комунікативної
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf

Recomendados

освітня програма кзш72 2022 por
освітня програма кзш72 2022освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022AleksSaf
89 visualizações48 slides
Osvitnya program 2020 por
Osvitnya program 2020Osvitnya program 2020
Osvitnya program 2020school_inform72
146 visualizações53 slides
Osvit2 por
Osvit2Osvit2
Osvit2Galina Ivanova
200 visualizações49 slides
Osvit por
OsvitOsvit
OsvitGalina Ivanova
77 visualizações49 slides
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf por
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfЮля Яловая
185 visualizações20 slides
Проект нової школи por
Проект нової школиПроект нової школи
Проект нової школиvodv72
733 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Освітня програма КГ72_2023.pdf

osvprogramm.pdf por
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfOstap Vuschna
11 visualizações78 slides
план заходIв на_2017_2029_роки_(1) por
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)Klinova Oxana
460 visualizações11 slides
Методичний паспорт por
Методичний паспортМетодичний паспорт
Методичний паспортymcmb_ua
218 visualizações50 slides
Організація освітнього процесу в умовах карантину por
Організація освітнього процесу в умовах карантинуОрганізація освітнього процесу в умовах карантину
Організація освітнього процесу в умовах карантинуЗШ №10 м.Світловодська
220 visualizações80 slides
07.12.2018 por
07.12.201807.12.2018
07.12.2018rmk-resh
25 visualizações11 slides
держбюджет por
держбюджетдержбюджет
держбюджетssusere15f981
38 visualizações15 slides

Similar a Освітня програма КГ72_2023.pdf(20)

osvprogramm.pdf por Ostap Vuschna
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdf
Ostap Vuschna11 visualizações
план заходIв на_2017_2029_роки_(1) por Klinova Oxana
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
Klinova Oxana460 visualizações
Методичний паспорт por ymcmb_ua
Методичний паспортМетодичний паспорт
Методичний паспорт
ymcmb_ua218 visualizações
07.12.2018 por rmk-resh
07.12.201807.12.2018
07.12.2018
rmk-resh25 visualizações
держбюджет por ssusere15f981
держбюджетдержбюджет
держбюджет
ssusere15f98138 visualizações
Doc 552863 por Oleksandr Bilous
Doc 552863Doc 552863
Doc 552863
Oleksandr Bilous1.1K visualizações
ПІГУЛКО 2023.pdf por ZhannaStruk
ПІГУЛКО 2023.pdfПІГУЛКО 2023.pdf
ПІГУЛКО 2023.pdf
ZhannaStruk17 visualizações
1 por ymcmb_ua
11
1
ymcmb_ua139 visualizações
Osvitnya programa2021 22 por Юля Яловая
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22
Юля Яловая96 visualizações
Nkpetl pr2019-1.5 por ssuser9f0893
Nkpetl pr2019-1.5Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5
ssuser9f089349 visualizações
Nakaz 226 por SsHh8
Nakaz 226Nakaz 226
Nakaz 226
SsHh84.8K visualizações
Pasporti (1) por solotvinsolotvin
Pasporti (1)Pasporti (1)
Pasporti (1)
solotvinsolotvin79 visualizações
04.10.2018 por rmk-resh
04.10.201804.10.2018
04.10.2018
rmk-resh33 visualizações
Secap БОбринецька ОТГ por BobrinetsCounsil
Secap БОбринецька ОТГSecap БОбринецька ОТГ
Secap БОбринецька ОТГ
BobrinetsCounsil37 visualizações
Проект плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської о... por Sumyoblrada
Проект плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської о...Проект плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської о...
Проект плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської о...
Sumyoblrada3.9K visualizações
Організація навчального року 2023-2024.ppt por Nataliya Persikova
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Nataliya Persikova152 visualizações
21.11.2018 por rmk-resh
21.11.201821.11.2018
21.11.2018
rmk-resh19 visualizações

Mais de school_inform72

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Положення про дистанційне навчання.pdf por
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
8 visualizações9 slides
cpecfond 3 kvartal.pdf por
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
vidatki 1-3 kvart.pdf por
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfschool_inform72
6 visualizações3 slides
blag_vneski_09_2023.pdf por
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfschool_inform72
7 visualizações1 slide

Mais de school_inform72(20)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Положення про дистанційне навчання.pdf por school_inform72
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform728 visualizações
cpecfond 3 kvartal.pdf por school_inform72
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
vidatki 1-3 kvart.pdf por school_inform72
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform726 visualizações
blag_vneski_09_2023.pdf por school_inform72
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform727 visualizações
blag_vneski_07_2023_removed.pdf por school_inform72
blag_vneski_07_2023_removed.pdfblag_vneski_07_2023_removed.pdf
blag_vneski_07_2023_removed.pdf
school_inform727 visualizações
vidatki 01-08.pdf por school_inform72
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
school_inform7211 visualizações
vidarki 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform7213 visualizações
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform7215 visualizações
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf por school_inform72
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform7230 visualizações
Koshtoris 2023.pdf por school_inform72
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
school_inform7213 visualizações
blag_vneski traven.pdf por school_inform72
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform7232 visualizações
blag_vneski kviten.pdf por school_inform72
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform7234 visualizações
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7231 visualizações
zagalfond 72_2022.pdf por school_inform72
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform7235 visualizações
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7239 visualizações
cpecfond 72_2.pdf por school_inform72
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
school_inform7242 visualizações
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин... por school_inform72
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72116 visualizações
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf por school_inform72
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72113 visualizações

Último

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 visualizações14 slides
ЗУ.pdf por
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 visualizações6 slides
«Жив і працював для Університету» por
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 visualizações61 slides
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
54 visualizações15 slides
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 visualizações10 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
18 visualizações13 slides

Último(14)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1412 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações

Освітня програма КГ72_2023.pdf

 • 1. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Криворізької гімназії № 72 Криворізької міської ради на 2022-2023 навчальний рік Кривий Ріг 2022 СХВАЛЕНО Рішення педагогічної ради Криворізької гімназії №72 Криворізької міської ради (протокол № 6 від 01 вересня 2022 року)
 • 2. 2 Структура освітньої програми РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ..................................................................................4 1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти 4 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)...................................................5 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад...................................................7 Розподіл годин інваріантної складової навчального плану ... Ошибка! Закладка не определена. 1.4. Опис моделі випускника школи .................................................................................8 РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.......................................................9 2.1. Напрями діяльності закладу........................................................................................9 2.2. Структура навчального року.....................................................................................10 2.3. Розподіл годин інваріантної складової навчального плану ................................12 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів.....................................12 РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.....................................................................13 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів......................................13 3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9 класів.........................................15 РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ ............................................................................................22 4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів .......................................................23 4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-9 класів............................................................23 РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ..............................................................................................24 5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів.............................................................24 5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-9 класів.............................................................25 РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС .......................................26 6.1. Типи уроків....................................................................................................................26 6.2. Нестандартні уроків.....................................................................................................27 6.3. Наукове товариство А-Еліта......................................................................................27 6.4. Проєктна, екскурсійна діяльність.................................................................................27 РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ...................................................................................28 1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності ............................................................28 1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності...................................28 7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності...................................29 7.4. Якість проведення навчальних занять....................................................................31 Робота з молодими вчителями.............................................................................................32 7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)....32 РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ........................................................33 8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи...............................................33 8.2. Навчальні програми для учнів 5-9 класів..............................................................33 8.3. Перелік навчальних програм для факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, які реалізуються через варіативну складову навчальних планів.......35 IX. ДОДАТКИ........................................................................................................................35 Додаток 1. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 1 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22) .....................35
 • 3. 3 Додаток 2. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 2 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22) .....................36 Додаток 3. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 3 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22) ......................37 Додаток 4. Робочий навчальний план КГ №72 початкової освіти для 4 класу на 2022- 2023 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми для початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22) ......................38 ЗАТВЕРДЖУЮ.....................................................................................................................38 Додаток 5. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений відповідно додатку 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 19.02.2021 №235) ..........................................39 Додаток 6. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)......................................................................................................................................40 Додаток 7. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2022 – 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)...................................................................................................................41 Додаток 8. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)......................................................................................................................................42 Додаток 9. Робочий навчальний план КГ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2022 - 2023 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)...................................................................................................................43
 • 4. 4 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради з підрозділом «Початкова школа» – це заклад з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого класу. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради № 198-ум від 02.08.2022 року, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів:  Конституція України (ст.53);  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».  постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;  постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143);  наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 12.08.2022 №743-22 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України для 5-х класів від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»  наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;  наказів Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.04.2021 р. № 183/0/212-21 «Про організацію дослідно- експериментальної роботи за темою «Розроблення та впровадження навчально- методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі», від 25.10.2021 №490/0/212-21 «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.04.2021 №183/0/212-21», від 27.06.2022 №264/0/212-22 «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.04.2021 «183/0/212-22»наказ МОН України від 21.02.2019 №236 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;  лист МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»;  наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
 • 5. 5  лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»;  лист МОН №1/9-525 від 20.08.2019 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020);  постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";  Лист МОН України від 06.09.2022 № № 1/10258-22 «Щодо організації навчання осіб з особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році»;  наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 №8»;  Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (зареєстровано 10.11.2020 за №1111/35394). Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та інноваційних методик. 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування) Повна назва закладу: Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради. Юридична адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50071,вул.. Катеринівська, 8а, тел.. (0564)64-25-15 Ліцензований обсяг прийому – 753 особи. Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4) «Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької міської ради від 02.08.2022 №198-ум змінено назвуна «Криворізька гімназія №72 Криворізької міської ради». У Криворізькій гімназії №72 у28 класах навчаються 900 учень. Станом на 01 вересня 2022 рокув закладі працюють - 50 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 24 чол., першою категорією – 8 чол., другою категорією – 7 чол., спеціалістів – 9 чол., неповною вищою освітою – 2 чол., зі званням «Вчитель- методист»- 8 чол., «Старший вчитель»- 8 чол. Головною метою роботи Криворізької гімназії №72 є забезпечення реалізації права дітей на здобуття базової середньої освіти. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова. З початковою ланкою закладу- 13 класів (417 чол.), 5-9 класи – 15 класів (478 чол.). В закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопкувиклику. Криворізька гімназія №72 - це заклад, в якомувивчають на високомурівні дві іноземні мови. З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». Як інноваційний навчальний заклад Криворізька гімназія №72 забезпечує високий рівень якості освіти, створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує всебічно розвинену особистість через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до якісної освіти через допрофільне навчання, впроваджує сучасні педагогічні технології навчання і виховання, інноваційні методики.
 • 6. 6 Учні школи є постійними учасниками регіональних та міжнародних конкурсів: «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Грінвіч», «Соняшник», «Патріот», «Левеня», «Пазл», «Олімпус». Учні є активними юними дослідниками, які за 10 років участі в Малій академії наук та Конгресу юних науковців подали до захисту 12 власних наукових розробок, а 2 учениці стали стипендіаткою Малої академії наук. Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад. призерами обласної учнівської олімпіади з офісного програмування. У 2020 році заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. була доповідачем у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 2019, 2021 році отримано срібні медалі в рамках Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Протягом 8 років у закладі проводиться шкільний конкурс «Конгрес юних науковців», у якому беруть участь усі учнівські колективи. Переможці отримують грошові гранти, цінні подарунки (телевізори, металопластикові вікна, двері, натяжні стелі, відеокамери, фотоапарати, принтери, енергозберігаючі лампи). За допомогою меценатських залучень фінансових інвестицій за даним напрямком класні кімнати суттєво поповнили матеріально-технічні можливості. У 2015 році директор школи здобула перемогу в міському конкурсі грантових проєктів компанії «Метінвест» на кращий соціальний проєкт у рамках програми «Місто нашими руками», результатом якого є сучасна багатофункціональна теплиця на території закладу. Саме проведення бінарних уроків та екскурсій дають змогудітям 1-9 класів поглибити знання з предметів природничого циклу. У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує більше 50 особин. Згідно з графіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського районута міста. Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет». Були реалізовані наступні проекти: Рік Назва проєкту 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки» 2018 «Арт-майданчик науки та творчості під відкритим небом» 2019 «Stem-лабораторія» 2020 «Інформатизація освітнього простору» 2021 «STEM-start навчальних кабінетів, як центр наук про життя. Біо/Хімія для чайників» Перемоги в конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» Рік Назва проєкту Що зроблено Сума 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, вимощення бруківкою центрального ґанку закладу 1 299 815 грн. 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття – вимощення бруківкою пішохідних доріжок та під’їзних шляхів 445 800 грн. «Територія безпеки» Встановлення огорожі по периметру території закладу 449 970 грн. 2018 «Арт-майданчик науки та творчості під відкритим небом» Критий майданчик як зони для розвитку інтелектуальних видів спорту, розвитку науки та творчості, організації дозвілля школярів у весняний, літній та осінній періоди 475 000 грн.
 • 7. 7 2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території закладу 1 329 050 грн. 2020 «Інформатизація освітнього простору» Протягом квітня 2021 планується закупівля обладнання в «Stem- лабораторію» (ноутбуки, інтерактивна дошка, проєктор, фрезувальний станок з ЧП- забезпеченням, CamTouch Pro з двома стілусами, базові набори LEGO MINDSTORMS Education EV3, тренувальний стіл з Lego- пластинами з ігровим полем) 499000 грн. 2021 «STEM-start навчальних кабінетів, як центр наук про життя. Біо/Хімія для чайників» Призупинено Учні закладує переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів. Учителі закладувикористовують дистанційнута Google Education форми навчання, спілкуються з учнями через Zoom, Meet, Skype. Створенні віртуальні кабінети на платформах Classroom (1-4 класи), планується впровадження платформи Human (5-11 класи), електронні журнали «Нові знання». Обладнані два комп’ютерні класи. У приміщенні закладу проведено високошвидкісний локальний інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі вчителі закладу 100% володіють навичками роботи з комп’ютерами, працюють творчо, використовуючи інноваційні технології, інтерактивні техніки, що дозволяє свідомо, раціонально, цілеспрямовано й, головне, результативно впроваджувати профільне навчання як новуосвітню модель. У позаурочний час учні школи мають можливість самореалізуватися у туристично-пошуковому гуртку «Сокір-Джура». Практична ж реалізація утвердження національних цінностей, ідеалів свободи, рівності, справедливості, глибоке вивчення учнями української історії, життя, діяльності українського козацтва, виховання в учнів лицарських чеснот, керуючись заповітами українських козаків, відбувається завдяки спільній роботі школи з представництвом Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». В школі функціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, теплиця, звіринець та меморіальний камінь «Пам’яті та Слави», гордість навчального закладу, на базі якого проходять районні та міські заходи. Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 25 роки, «учитель методист», 15 років працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». Криворізька гімназія №72 за багатьма критеріями визначається кращою в районі, місті. Так, заклад вже багато років є опорним умісті з питань упровадження Стем-освіти в освітній процес. 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад Робочий навчальний план 1-9 класів на 2022-2023 навчальний рік розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, а саме: - для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272); - для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273); - для 5 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 №235 (додаток 3);
 • 8. 8 - для 6-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10). 1.4. Опис моделі випускника школи Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. Випускник Криворізької гімназії №72 – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому колективі. Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером. Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість, що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя. Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої гігієни і здорового способу життя. Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально- пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє
 • 9. 9 встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Таким чином, педагогічний колектив Криворізької гімназії №72 повинен виховувати випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2.1. Напрями діяльності закладу 1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Держстандарту початкової загальної середньої освіти. 2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними програмами. 3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій, телемостів тощо. 4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій в управлінську діяльність закладу. 5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 6. Використовувати сучасні технології навчання для допрофільної підготовки учнів. Забезпечити наступність у змісті початкової школи і допрофільної підготовки; розробити й запровадити технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання. 7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя. 8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів. 9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторах. 10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків. 11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (ІІ етап). 12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти. 13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти. 14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє самореалізації компетентної життєво успішної особистості
 • 10. 10 2.2. Структура навчального року РЕЖИМ РОБОТИ КЗШ № 72 на 2022-2023 н.р. Навчальний рік починається з 01 вересня 2022 року. Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами: І семестр – 01.09.2022 – 23.12.2022 ІІ семестр – 09.01.2023 – 31.05.2023 Канікули: осінні – 24.10.2022 – 30.10.2022 (7 днів) зимові – 24.12.2022 – 08.01.2023 (16 днів) весняні – 27.03.2022 – 02.04.2023 (7 днів) В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації в країні (згідно наказу МОН від 01.08.2022 № 1371): Уроки: З 09.00 – 14.35 год. Тривалість уроків та розклад дзвінків: 1 класи 2,3,4 класи 5-6 класи 7-9 класи Синхрон ний Асинхрон ний Синхрон ний Асиннхрон ний Синхрон ний Асиннхрон ний Синхронний Асиннхрон ний 20 хв. 35 хв. 20 хв. 40 хв. 25 хв. 45 хв. 30 хв. 45 хв. Розклад дзвінків для учнів 1 класів: Синхронний формат 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва) 3-й урок – 10.10 - 10.30 (20 хв. перерва) Асинхронний формат 4-й урок – 10.50 - 11.25 (20 хв. перерва) 5-й урок – 11.45 -12.20 Розклад дзвінків для учнів 2 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва) 3-й урок – 10.10 - 10.30 ( 20 хв. перерва) Асинхронний формат 4-й урок – 10.50 - 11.30 (10 хв. перерва) 5-й урок – 11.40 - 12.20 (10 хв. перерва) 6-й урок – 12.30 - 13.10 Розклад дзвінків для 3 – 4 класів: Синхронний формат 1-й урок – 09.00 - 09.20 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.35 - 09.55 (15 хв. перерва) 3-й урок – 10.10 - 10.30 (15 хв. перерва) 4-й урок – 10.45 - 11.05 (20 хв. перерва) Асинхронний формат 5-й урок – 11.25 – 12.05 (10 хв. перерва) 6-й урок – 12.15 - 12.55 Розклад дзвінків для 5 – 6 класів: Синхронний формат 1-й урок – 09.00 - 09.25 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.35 - 10.00 (10 хв. перерва) 3-й урок – 10.10 - 10.35 (10 хв. перерва) 4-й урок – 10.45 - 11.10 (20 хв. перерва) Асинхронний формат 5-й урок – 11.30 – 12.15 (10 хв. перерва) 6-й урок – 12.25 - 13.10 (10 хв. перерва) 7-й урок – 13.20 - 14.05 Розклад дзвінків для 7 – 9 класів: Синхронний формат 1-й урок – 09.00 - 09.30 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.40 - 10.10 (10 хв. перерва) 3-й урок – 10.20 - 10.50 (10 хв. перерва) 4-й урок – 11.00 - 11.30 (20 хв. перерва) Асинхронний формат 5-й урок – 11.50 – 12.35 (10 хв. перерва) 6-й урок – 12.45 - 13.30 (10 хв. перерва) 7-й урок – 13.40 - 14.25
 • 11. 11 В умовах посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Рух учнів здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території закладу; маршрути руху учнів по поверхах). Уроки: З 08.30-15.05 – І група, з 09.00 – 15.35 год. – ІІ група І група ІІ група 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 2-Б, 3-А, 3-В, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-В, 7-А, 7-В, 9-А, 9-В 2-А, 2-В, 3-Б, 4-Б, 4-В, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж через 45-хвилинної перерви після останнього уроку Розклад дзвінків для учнів 1 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.05 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.20 - 09.55 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.15 - 10.50 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.10 - 11.45 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.05 -12.40 Розклад дзвінків для 5 – 9 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.15 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.25 - 10.10 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.30 - 11.15 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.35 - 12.20 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.30 - 13.15 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.25 - 14.10 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.20 - 15.05 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.10 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.20 - 10.00 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.20 - 11.00 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.20 -12.00 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.10 - 12.50 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.00 - 13.40 Розклад харчування учнів 1-9 класів, І група: 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г – 09.05 - 9.20 2-Б, 3-А, 3-В – 10.00 - 10.15 4-А, 5-А, 5-Б – 10.15 - 10.30 6-В, 7-А, 7-В – 11.15 - 11.35 9-А, 9-В – 12.20 - 12.30 Розклад дзвінків для учнів 1 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.30 - 14.10 Розклад дзвінків для 5 – 9 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва) 3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва) 4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.50 - 15.35 Розклад харчування учнів 1-9 класів, ІІ група: 2-А, 2-В, 3-Б – 09.35 - 09.50 4-Б, 4-В, 5-В – 10.30 - 10.45 6-А, 6-Б, 7-Б – 10.45 - 11.00 8-А, 8-Б, 8-В – 11.45 - 12.05 9Б – 12.50 - 13.00 Розклад дзвінків для учнів 1 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10
 • 12. 12 В звичайному очному форматі навчання: Уроки: З 9.00 – 15.35 год. Тривалість уроків та розклад дзвінків: 1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-9 кл. – 45 хв. Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж через 45-хвилинної перерви після останнього уроку 2.3. Розподіл годин інваріантної складової навчального плану Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У 5 класах вивчається: предмет «Етика» вивчається у межах інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» у кількості 1 години, інтегрований курс «Пізнаємо природу» у кількості 2 годин, предмет «Вступ до історії України та громадянської освіти» у кількості 1 години, міжгалузевий інтегрований курс «STEM-LAB» у кількості 0,5 годин; у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» у кількості 2 годин. З 5 класу учні вивчають дві іноземні мови (німецька та польська). 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні Розклад дзвінків для учнів 1 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.30 - 14.10 Розклад дзвінків для 5 – 9 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва) 3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва) 4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.50 - 15.35 Розклад харчування учнів 1-9 класів: 1 класи – 09.35 – 09.50 2-4 класи – 10.30 – 10.50 5 класи – 10.40 – 11.00 6-9 класи – 11.45 – 12.05
 • 13. 13 окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи: - у 1-9-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів); - у 5-9-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі); - у 2-9-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при вивченні німецької та англійської мови в одному класі; - у 2-9 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі); Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме: 5 класи Англійська мова (5 клас) – І семестр 3 години на тиждень; 4 години на тиждень; 6 класи Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень; 7 класи Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень; Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень. 8- класи Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень; 9 - класи Історія України – І семестр 1 години на тиждень; ІІ семестр – 2 година на тиждень; Географія – І семестр – 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 години на тиждень. РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів 1 класів 2021/2022 н.р. визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. До ключових компетентностей належать: вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою
 • 14. 14 компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей. Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту. Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти. Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір.
 • 15. 15 Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку. Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження. Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві. Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку. Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів. Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Здобувач освіти: - виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; - пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; - пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво. Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок. 3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-9 класів В Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143) визначені ключові компетентності здобувачів освіти 5-11 класів, а саме: громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства; загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності; здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;
 • 16. 16 інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; міжпредметна естетична компетентність - здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва; міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; проектно-технологічна компетентність - здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності; соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності. Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру. Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів. Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем.
 • 17. 17 Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях. Для мовного компонента важливими є також такі предметні компетентності, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна). Вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя. Володіння українською мовою сприяє консолідації громадян у розбудові та зміцненні держави, забезпечує доступ до джерел української духовності, дає змогу випускникам загальноосвітніх закладів у повному обсязі реалізувати в різних галузях чи сферах життєдіяльності можливості, життєві потреби, плани, пов’язані з подальшим здобуттям освіти, опануванням спеціальністю. Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно- діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури. Складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії. Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів української, світової літератури, а також літератур національних меншин, формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції. Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори, літературні явища і факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність та значущість в історії української і світової культури, встановлює зв’язки між різними національними літературами, літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою та іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для розуміння літератури як мистецтва слова, формування вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори в різних аспектах. Засвоєння учнями літературного компонента сприяє їх залученню до надбань вітчизняного і світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагаченню духовно-емоційного досвіду, формуванню загальної культури, підвищенню рівня володіння українською, іноземними мовами та мовами національних меншин. Вивчення української літератури сприяє вихованню любові до народу, його мови, звичаїв, національних традицій, культури, розумінню світової та національної історії, проблем сьогодення, розвиткові інтелектуальних, духовних та естетичних цінностей. Вивчення літератур національних меншин сприяє усвідомленню учнями розмаїття культурного багатства нашої держави, а світової літератури - залученню учнів до загальнолюдських цінностей, вихованню толерантного ставлення до різних народів, народностей, рас і культур. Зміст мовного і літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості в учнів вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане, на розвиток інтересу до художньої літератури і системного читання, розкриття за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей, формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів. Одним із завдань освітньої галузі в основній школі є формування комунікативної і літературної компетентностей. Навчання мови і літератури у старшій школі полягає у розвитку здобутих в основній школі вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності, розвитку комунікативної