План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf

1

lодаток 1
до наказу tlb "z7z
вlд
ПЛАН ЗАХОДIВ
з оргАнrзАцIi РОБОТИ З ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
В Криворiзькiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв NЬ72
на 202212023 н.р.
код з341м02
Jю
п/п
Змiст роботи
Вiдповiдальн
l
TepMiH
виконанн
я
1
Забезпечувати ефективну
консультацiйно-методичну робоry з
кJIасЕими керЬникашrи з питань
профiлактики бродяжництва,
злочинностi, HapKoMaHiT,
тютюнопалiння, iнших асоцiальнrдr
гlроявiв.
Засryгrник з
нвр
Луценко Л.I.
Соцiалъний
педагог
Кривич С.В.
Постiйно
2
Органiзувати rrроведеннrl
iнформацiйних зустрiчей дJuI юIасних
керiвникiв з питань cTBopeHHrI
безпечного освiтнього середовища
Засryпник з
нвр
Луценко Л.I.
Практичний
психолог
Гаренко К.В.
Протягом
рOку
а
J
Виявляти та ставити на вЕуц)iшкiлънlй
профiлактичний облiк неблагополуrнi
ciM'i з метою недOIцццеЕшI порушеннr{
прав дiтей.
ГIроводити обстеження умов
tIрожив€}ння дiтсй в даних сiм'ях iз
заIýценшIм rrредставникiв соцiальних
сrтужб
Засryпник з
нвр
Луценко Л,I.
Вересень
4 Органiзувати консультацii для yrHiB - ГIрактичний Постiйно
(|рупи ризику> з метою попередження
правопорушенъ та корекцiТ Тх поведiнки
психолог
Гаренко К.В.
5
Органiзувати i здiйснювати конц)олъ за
IIроведенн;Iм iнформацiйно-
роз'яснювальноi роботи серед
учасникiв освiтнього цроцесу щодо
trорядку реагуваннrI на випадки булiнry
та вiдповiдальностi за булiнг.
Bci
працlвцики
закладу
Постiйно
6
Проводити iнформаlдiйно-
роз'яснюв€uIьну роботу з батькiвською
цромадсъкiстю щодо вiдповiдальностi
за ЕеналежЕе виконанЕя батъкiвських
обов'язкiв щодо навчаЕIuI, вID(оваIIня та
уIриманшI неповнолiтнiх; свосчасно
iнiцiювати прагненшI батъкiв до
вiдповiдалъностi за ухипеЕIrя вiд
нчtлежного виконаЕЕrt батькiвських
обов'язкiв.
Заоryпник з
нвр
Лученко Л.I.
Соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Постiйно
7
Формування здорового сгlособу жI,Iтгя,
попередженнr[
"ютюнокп}iння,
вживаннrI наркотичних речовин та
апкогольних напоiв
Педагог-
органiзатор
Класнi
керiвники
Постiйно
8
Проводити iнформацiйно-
консультативнi занrIття з батьками iз
неблагопоJI}цнI,D( сiмей :
- Профiлактика безпритулъностi та
бездоглядноотi;
- Попередження шкiдливlж звиIIок;
- Загrобiгання Еасидьства у ciM'i;
- Попередженнrtнегативних
проявiв серед дiтей у
неблагогrоJryчнlu( ciM' ях.
Соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Протягом
року
9 Оформити та постiйЕо погIовнювати
матерiалами iнформацйнi стенди
(буклети, пдакати, пам'ятки), виставки
ГIедагог-
органiзатор
Протягом
року
7
Y
лiтератури щодо формування здорового
способу життя у дiтей та учнiвсъкоi
молодi
10.
ГIровести в школi:
- мiсячник анти€шIкOгольноi,
антинаркотичноi, антитютюновоi
пропаганди;
- тиждень "За здоровий спосiб життя";
- Урок здоров'я з нагоди вiдзначення
Всесвiтнього дня здоров'я;
- Заходи до Всесвiтнього дня шрOти
тютюнокурiння
- виставки-коЕк)фси соцiального
пlrакату, peKJIaMи, фоторобiт та
дитячого малюнка з питань
формування здорового способу
життя серед дiтей та yrHiBcbKoi
молодi;
- акцiю до Всесвiтнього дrя боротъби
з BIJUCHIffоM "Це стосуетъся
кожного";
спортивнi змаганrrя,творчi та
iнтелектуа-шьнi конкж)си для школярiв.
ГIедагог*
органiзатор
Практичний
психолOг
Гаренко К.В.
соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Протягом
року
l1
Сприяти заJýдIенню |ромадсъких
органiзацiй, вищюl навч€шъних закладiв
та iнших ЕекOмерцiйних органiзацiй до
проведення профiлактичнлDt заходiв для
учасникiв освiтнього процесу.
Застулник з
нвр
Луценко Л.I.
Протягом
року
12.
Зал5.чення дiтей (цругrи рI4зику> до
1"racTi у гуртках та спортивЕю( секцi-шr
Класнi
керiвники Протягом
року
13. Здiйснювати заходи щодо
шопередженIUI проникнення у
свiдомiсть дiтей культу насЕльства,
жорстокостi, екстремiзму, ксенофобii та
расистсъких гrроявiв
Педагог-
органiзатор
Практичний
психOлог
Гаренко К.В
Класнi
керiвники
Постiйно
I
|4.
Розглядати KoHKpeTHi проблеми
вихованнrI дiтей -у неблагопоJýсtних
сiм'ях на шеш)адах, нарадах
Засryпник з
нвр
Луценко Л.I.
Раз в
семестр
15.
ГIровести профiлактичнi заходи щодо
запобiгання формуваннrI та розвитку
серед дiтей заJIежностi вiд азартних}
комп'ютерних iгор та iHTepHeT
залежностi
Г{едагог-
органiзатор
Пракгичний
ПСИХОJIОГ
Гаренко К.В
Класнi
керiвники
Постiйно
16
Прогrагшrда медичних заIuIть серед
учнiв та батькiв:
Бвсiдл гrро шкiдливiсть алкоголю,
тютюну, наркотикiв;
Про небезпеку венеричних
захворювань, CHIffy
Медсестра
Раз в
семесц)
17.
З метою пощрапIенrrя успiшностi та
дисциплiни учнiв проводити операцiТ-
рейди:
О'Урок", "Щiти Вулицъ",
"Перерва", "Запiзнення".
соцiаьний
педагоr
Кривич С.В.
Постiйно
18.
Сприяти реалiзацii про|рами <<Школа i
uолiцiлl iз гrредставниками патрульноi
полiцii MicTa дJuI здобувачiв освiти
закJIаду.
Засцлпник з
нвр
Луценко Л.I.
Соцiаrrьний
педагOг
Кривич С.В.
Протягом
року
19
Тримати пiд постiйним контролем
НебЛагОпо.гrlпrнi ciM' i та пiдтримувати
зв'язок з родинами, дG вихов}ються
учнi ВШО
Соцiалъний
педагог
Кривич С.В.
Класнi
керiвники
Постiйно
2а забезпечити системне вивчення та Класнi Постiйно
дотримання школярами Правил для
здобувачiв освiти
керlвники
2.
Проводити тематичнi вюrовнi години,
бесiди, дисгý/ти, тренiнги з форrчryванIuI
толерантних вiдносин мiж }цнrtми.
Педагог-
органiзатор
Класнi
керiвники
Щомiсяця

Recomendados

Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
23 visualizações4 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
8 visualizações4 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfAleksSaf
413 visualizações4 slides
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf por
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfAleksSaf
140 visualizações5 slides
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf por
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfschool_inform72
9 visualizações5 slides
Nakaz por
NakazNakaz
Nakazschool_inform72
368 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf

Сергієнко О. por
Сергієнко О.Сергієнко О.
Сергієнко О.Sergey Plyaka
749 visualizações15 slides
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016 por
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016Tamara Emec
312 visualizações18 slides
нво № 79 концепція та програма por
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програмаAlexandr Miroshnik
405 visualizações24 slides
Nakaz preventuvne por
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvneЮля Яловая
119 visualizações6 slides
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22 por
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Unbib Mk
204 visualizações20 slides
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. por
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. Сергій Якуба
2.8K visualizações47 slides

Similar a План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf(20)

Сергієнко О. por Sergey Plyaka
Сергієнко О.Сергієнко О.
Сергієнко О.
Sergey Plyaka749 visualizações
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016 por Tamara Emec
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
Tamara Emec312 visualizações
нво № 79 концепція та програма por Alexandr Miroshnik
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програма
Alexandr Miroshnik405 visualizações
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22 por Unbib Mk
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Unbib Mk204 visualizações
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. por Сергій Якуба
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
Сергій Якуба2.8K visualizações
Zvit 20 21 por Olga Saulchak
Zvit 20 21Zvit 20 21
Zvit 20 21
Olga Saulchak50 visualizações
Zvit 2018 2019 por Olga Saulchak
Zvit 2018 2019Zvit 2018 2019
Zvit 2018 2019
Olga Saulchak195 visualizações
103 por kzsh22
103103
103
kzsh2288 visualizações
Місячник por Rebbit2015
МісячникМісячник
Місячник
Rebbit2015188 visualizações
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників por Марина Гурець
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників
Марина Гурець13.5K visualizações
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptx por lybasha
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptxЗвіт директора за 2021-2022 н. р..pptx
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptx
lybasha64 visualizações
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptx por lybasha
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptxЗвіт директора за 2021-2022 н. р..pptx
Звіт директора за 2021-2022 н. р..pptx
lybasha24 visualizações
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx por juliy55
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxзвіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
juliy551.9K visualizações
Zvit 2019 2020 por Olga Saulchak
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
Olga Saulchak95 visualizações
8 por VladimirKasim
88
8
VladimirKasim150 visualizações
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf por ssuser09eb931
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdfОсвітня програма на 2023-2024 н.р.pdf
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf
ssuser09eb931409 visualizações
Nakaz preventuvniy por ssusercf85c1
Nakaz preventuvniyNakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniy
ssusercf85c1121 visualizações

Mais de school_inform72

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
11 visualizações3 slides
Положення про дистанційне навчання.pdf por
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
9 visualizações9 slides
cpecfond 3 kvartal.pdf por
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
vidatki 1-3 kvart.pdf por
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfschool_inform72
6 visualizações3 slides
blag_vneski_09_2023.pdf por
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfschool_inform72
7 visualizações1 slide

Mais de school_inform72(20)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform7211 visualizações
Положення про дистанційне навчання.pdf por school_inform72
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform729 visualizações
cpecfond 3 kvartal.pdf por school_inform72
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
vidatki 1-3 kvart.pdf por school_inform72
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform726 visualizações
blag_vneski_09_2023.pdf por school_inform72
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform727 visualizações
blag_vneski_07_2023_removed.pdf por school_inform72
blag_vneski_07_2023_removed.pdfblag_vneski_07_2023_removed.pdf
blag_vneski_07_2023_removed.pdf
school_inform727 visualizações
vidatki 01-08.pdf por school_inform72
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
school_inform7211 visualizações
vidarki 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform7213 visualizações
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform7215 visualizações
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf por school_inform72
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform7230 visualizações
Koshtoris 2023.pdf por school_inform72
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
school_inform7213 visualizações
blag_vneski traven.pdf por school_inform72
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform7232 visualizações
blag_vneski kviten.pdf por school_inform72
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform7234 visualizações
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7231 visualizações
zagalfond 72_2022.pdf por school_inform72
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform7235 visualizações
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7239 visualizações
cpecfond 72_2.pdf por school_inform72
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
school_inform7242 visualizações
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин... por school_inform72
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72122 visualizações
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf por school_inform72
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72118 visualizações

Último

ІКТ .pptx por
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
8 visualizações6 slides
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
228 visualizações24 slides
шляга о.а..pptx por
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 visualizações19 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
227 visualizações14 slides
ІКТ Захарчун.pdf por
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 visualizações6 slides
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
228 visualizações38 slides

Último(20)

ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun8 visualizações
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891228 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd12 visualizações
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891227 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891228 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt por znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan6 visualizações
Іде, іде святий Миколай.pptx por ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 visualizações
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... por GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA21 visualizações
chitannya.pptx por OlgaGorbenko1
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptx
OlgaGorbenko117 visualizações
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf por ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89132 visualizações
Презентація Наукової школи Войтова В.А. por tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195834 visualizações
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf por ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 visualizações
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf por ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova29 visualizações
Літературні дати 2024 року por ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891188 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 visualizações

План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf

 • 1. lодаток 1 до наказу tlb "z7z вlд ПЛАН ЗАХОДIВ з оргАнrзАцIi РОБОТИ З ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ В Криворiзькiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв NЬ72 на 202212023 н.р. код з341м02 Jю п/п Змiст роботи Вiдповiдальн l TepMiH виконанн я 1 Забезпечувати ефективну консультацiйно-методичну робоry з кJIасЕими керЬникашrи з питань профiлактики бродяжництва, злочинностi, HapKoMaHiT, тютюнопалiння, iнших асоцiальнrдr гlроявiв. Засryгrник з нвр Луценко Л.I. Соцiалъний педагог Кривич С.В. Постiйно 2 Органiзувати rrроведеннrl iнформацiйних зустрiчей дJuI юIасних керiвникiв з питань cTBopeHHrI безпечного освiтнього середовища Засryпник з нвр Луценко Л.I. Практичний психолог Гаренко К.В. Протягом рOку а J Виявляти та ставити на вЕуц)iшкiлънlй профiлактичний облiк неблагополуrнi ciM'i з метою недOIцццеЕшI порушеннr{ прав дiтей. ГIроводити обстеження умов tIрожив€}ння дiтсй в даних сiм'ях iз заIýценшIм rrредставникiв соцiальних сrтужб Засryпник з нвр Луценко Л,I. Вересень 4 Органiзувати консультацii для yrHiB - ГIрактичний Постiйно
 • 2. (|рупи ризику> з метою попередження правопорушенъ та корекцiТ Тх поведiнки психолог Гаренко К.В. 5 Органiзувати i здiйснювати конц)олъ за IIроведенн;Iм iнформацiйно- роз'яснювальноi роботи серед учасникiв освiтнього цроцесу щодо trорядку реагуваннrI на випадки булiнry та вiдповiдальностi за булiнг. Bci працlвцики закладу Постiйно 6 Проводити iнформаlдiйно- роз'яснюв€uIьну роботу з батькiвською цромадсъкiстю щодо вiдповiдальностi за ЕеналежЕе виконанЕя батъкiвських обов'язкiв щодо навчаЕIuI, вID(оваIIня та уIриманшI неповнолiтнiх; свосчасно iнiцiювати прагненшI батъкiв до вiдповiдалъностi за ухипеЕIrя вiд нчtлежного виконаЕЕrt батькiвських обов'язкiв. Заоryпник з нвр Лученко Л.I. Соцiальний педагог Кривич С.В. Постiйно 7 Формування здорового сгlособу жI,Iтгя, попередженнr[ "ютюнокп}iння, вживаннrI наркотичних речовин та апкогольних напоiв Педагог- органiзатор Класнi керiвники Постiйно 8 Проводити iнформацiйно- консультативнi занrIття з батьками iз неблагопоJI}цнI,D( сiмей : - Профiлактика безпритулъностi та бездоглядноотi; - Попередження шкiдливlж звиIIок; - Загrобiгання Еасидьства у ciM'i; - Попередженнrtнегативних проявiв серед дiтей у неблагогrоJryчнlu( ciM' ях. Соцiальний педагог Кривич С.В. Протягом року 9 Оформити та постiйЕо погIовнювати матерiалами iнформацйнi стенди (буклети, пдакати, пам'ятки), виставки ГIедагог- органiзатор Протягом року 7
 • 3. Y лiтератури щодо формування здорового способу життя у дiтей та учнiвсъкоi молодi 10. ГIровести в школi: - мiсячник анти€шIкOгольноi, антинаркотичноi, антитютюновоi пропаганди; - тиждень "За здоровий спосiб життя"; - Урок здоров'я з нагоди вiдзначення Всесвiтнього дня здоров'я; - Заходи до Всесвiтнього дня шрOти тютюнокурiння - виставки-коЕк)фси соцiального пlrакату, peKJIaMи, фоторобiт та дитячого малюнка з питань формування здорового способу життя серед дiтей та yrHiBcbKoi молодi; - акцiю до Всесвiтнього дrя боротъби з BIJUCHIffоM "Це стосуетъся кожного"; спортивнi змаганrrя,творчi та iнтелектуа-шьнi конкж)си для школярiв. ГIедагог* органiзатор Практичний психолOг Гаренко К.В. соцiальний педагог Кривич С.В. Протягом року l1 Сприяти заJýдIенню |ромадсъких органiзацiй, вищюl навч€шъних закладiв та iнших ЕекOмерцiйних органiзацiй до проведення профiлактичнлDt заходiв для учасникiв освiтнього процесу. Застулник з нвр Луценко Л.I. Протягом року 12. Зал5.чення дiтей (цругrи рI4зику> до 1"racTi у гуртках та спортивЕю( секцi-шr Класнi керiвники Протягом року 13. Здiйснювати заходи щодо шопередженIUI проникнення у свiдомiсть дiтей культу насЕльства, жорстокостi, екстремiзму, ксенофобii та расистсъких гrроявiв Педагог- органiзатор Практичний психOлог Гаренко К.В Класнi керiвники Постiйно
 • 4. I |4. Розглядати KoHKpeTHi проблеми вихованнrI дiтей -у неблагопоJýсtних сiм'ях на шеш)адах, нарадах Засryпник з нвр Луценко Л.I. Раз в семестр 15. ГIровести профiлактичнi заходи щодо запобiгання формуваннrI та розвитку серед дiтей заJIежностi вiд азартних} комп'ютерних iгор та iHTepHeT залежностi Г{едагог- органiзатор Пракгичний ПСИХОJIОГ Гаренко К.В Класнi керiвники Постiйно 16 Прогrагшrда медичних заIuIть серед учнiв та батькiв: Бвсiдл гrро шкiдливiсть алкоголю, тютюну, наркотикiв; Про небезпеку венеричних захворювань, CHIffy Медсестра Раз в семесц) 17. З метою пощрапIенrrя успiшностi та дисциплiни учнiв проводити операцiТ- рейди: О'Урок", "Щiти Вулицъ", "Перерва", "Запiзнення". соцiаьний педагоr Кривич С.В. Постiйно 18. Сприяти реалiзацii про|рами <<Школа i uолiцiлl iз гrредставниками патрульноi полiцii MicTa дJuI здобувачiв освiти закJIаду. Засцлпник з нвр Луценко Л.I. Соцiаrrьний педагOг Кривич С.В. Протягом року 19 Тримати пiд постiйним контролем НебЛагОпо.гrlпrнi ciM' i та пiдтримувати зв'язок з родинами, дG вихов}ються учнi ВШО Соцiалъний педагог Кривич С.В. Класнi керiвники Постiйно 2а забезпечити системне вивчення та Класнi Постiйно
 • 5. дотримання школярами Правил для здобувачiв освiти керlвники 2. Проводити тематичнi вюrовнi години, бесiди, дисгý/ти, тренiнги з форrчryванIuI толерантних вiдносин мiж }цнrtми. Педагог- органiзатор Класнi керiвники Щомiсяця