План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf

5

fiодаток 2
до наказу Nl t,ц, гi
вiдt t . г,' 2022 6{
зА
ПЛАН ЗАХОДIВ
епряlчIованих на запобiгання та протидiю булiнгу
в Криворiзькiй загаJIьноосвiтнiй школi I-ПI ступенiв ЛЬ72
на 2022-2а23 н.р.
мiськоТрАди
lдентифiхацiйний
ькоi
код ЗЗ4l6402
ль
з/п
Заходи TepMiH
виконання
Вiдповiдальний
Нормативно-правове та iнформацiйне забезпечення поrrередження
насильства та булiнry
1
Органiзацiя н€tJIежних заходiв
безпеки вiдповiдцrо до
законодавства (гrост охорони,
вйеоспостереження за мiсцями
загаJIъЕого користуваннrI тощо)
Вересень
Засryпник
директсра з АГЧ
Горук T.fi.
2
Органiзувати
користуванIUI
IrrTepHeT пiд
процесу
безпечне
мережею
час освiтнього Вересень
Протягом року
Застуглlик
директора з АГЧ
Горук Т.ý.
Iнженер-електронiк
Сафронов О.В.
1
J
Контролювати
засобiв
комунiкацiй
використання
елекц)онних
малолiтнiми чи
неIIовноJIiтнiми здобувачами
освiти пiд час освiтнього
процесу
Постiйно
Вчителi
iнформатики
Вчителi-
предметники
4 Органiзацiя
зверненшI та
iнформацiйних
механlзмlв
встановленIUI
скриЕьок дýя
Вересенъ Пр. псlтхолог
Гаренко К.В.
Педагог-
i
повlдоN{лень про випадкI{
булiнгу (шькування)
органlзатор
5 Створення (або оновлення)
роздiлу про профiлактику
булiнry (цькування) i
розмiщення нормативних
документiв на сайтi закладу
Вересень Iнженер*
електоронiк
Сафронов О.В.
6 Пiдготовка методичних
рекомендацiй для uедагогiв:
о з вивченнlI у{нlвсъкого
колективу;
. з розпiзнаваншI ознак
насиIIъства рiзнrж видiв
Щодо дiтей.
Хtовтенъ Пр. психолог
Гаренко К.В.
,7
ОформленнrI тематичного
стенду
хtовтень ГIедагог-
органiзатор
8 Пiдготовка тематичн}гх
буклетiв за )лIастю
старшоюIасникiв
Листопад Пр. психолог
Гаренко К.В.
Педагог-
органiзатор
9 Виступ на
батькiвських
профiлактики
(цькування)
колективi
загаJIьношкlльних
зборах з
булiнry
в учнiвському
Березень Засryгшик
директора з НВР
Луценко Л.I.
Робота з вчителями та iцшими працiвниками закладу освiти
10. Створювати в закладi освiти
культури, що rруЕтуетъся на
нетерпимостi до будь-яких
фор* HaclrilbcTBa та
дисщримiнацii, у тому числi
булiнry (цъкування).
Постiйно Засцrпник
директора з НВР
Луценко Л.I.
Bci працiвники
заюIаду
11 Iнструктивнi наради при
заступнику директора з ВР на
яких розгJUIдi}ютъся питання
профiлактики булiнгу
Вiдгrовiдно
рiчного плану з
виховноi роботи
Заступник
директора з НВР
Лученко Л.I.
I
(шькування)
середовищi.
в ocBlTнboll},
|2. Сприяння проходженню курсу
<Протидiя та поперелження
булiнгу (uькуванню) в закладах
освiти>> вчителями закладу,
через платформу масових
вiдкритих онлайн-курсiв
prometheus
Протшом року Заступник
директора з НВР
Луценко Л.I.
13. Спiвбесiда з кJIасними
керiвниками за результатами
дiагностики кJIасного кOлективу
IЩоквартапъно Пр. психолог
Гаренко К.В.
т4. Консулътування KJIacHIiD(
керiвникiв lrсихологом,
соцiалъним педагогом з
проблемнкх ситуацiй.
Впродовж
навчalпьного року
Пр. uсихолог
Гаренко К.В.
Соц.педагог
Кривич С.В.
Робота з учпями
15 ГIроведеттrrя заходiв
сщ)ямованих на пйвищення
рiвrrя обiзнаностi 1пrасникiв
освiтнъого процесу шро булiнг
(цькуважля), його причиЕи та
наслiдки, порядок pearyBaнIul
на випадки булiнгу (цъкування).
Впродовж
навчальногс року
Застулник
директора з НВР
Луценко Л.I.
Класнi керiвники,
Bci працiвники
закладу освiти
16. Решriзацiя
небайдужi!>
t{роекту <<Ми хtовтень-
листопад 2022
Пр. психолог
Гаренко К.В.
1,7, Проведення ypoKiB <<Стоп
булiнш за сщ)иffIня Мiського
центру безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги
Протягом року Класнi керiвники
1-9 класiв
18. Реалiзацiя цроекту для дiвчат 8
класiв <<#Я не Боюсь ск€}зати
про це}}
Протягом року Заступник
директора з НВР
Луценко Л.I.
вчитель з основ
здоров'я
19. Органiзацiя проведення
Всеукраiнського урок} протидiТ
булiнгу
Третiй тиждень
BepecHrl
Пр. психолог
Гаренко К.В.
2а, Участь
I рекламно-
IIросвlтЕицъкlи кампан11
<<Житгя яскраве без агIкоголю,
тютюну, наркотикiв>>
XtoBTeHb 2а22 Педагог-
органiзатор
2l. Проведентrя Тижня медiаосвiти
та медiа грамотнOстi <<Медiйно
та iнформацiйно-грамотне
MicTo>>
07.11.2a22-
11.11 .2а22
Педагог-
органiзатор
Класнi керiвники
22. Участъ в районному етапi
просвiтницъко-Irро фiлактичноi
акцiТ <<16 днiв прOти геЕдерýого
насильствa)}
21.tt.2а22-
t0.|2.2022
Пр. uсихолог
Гаренко К.В.
1,)
zэ Конкурс агlток проти
насиJIьства
Березень Педагог-
органiзатор
24. ПродовжеI*{lI шкiльноi слryжби
медiацii
KBiTeHb Пр. психолог
Гаренко К.В.
25. Участъ в MicbKoMy
просвiтницъкому марафонi <Ти
маеш знати...)
10.05.2023-
в.а5.zа2з
Педагог-
органiзатор
робота з батьками
26. Робота батькiвського кJIубу
<<Школа батькiвськоi
пiдтримкп>
Протягом року Пр. психолог
Гаренко К.В.
Соц. педагог
Кривич С.В.
27 Органiзацiя
Батькiвського
профiлактики
проявiв в
середовищi
роботи
всеобучу з
негативних
}"lHiBcbKol![y
Протягом рску Застушlик
директора з НВР
Луценко Л.I.
Класнi керiвники 1-
9 класiв
I
28. Розгля.l питання попередження
та профiлактики булiнгу.
насильства на
загальношкiльних батькiвських
зборах
Грудень Засryгпrик
директора з НВР
Лученко Л.I.
29, Проведення консультацiй
психолога з пуIтанъ
взаемовiдносиЕ батъкiв з дiтьми
Протягом року Пр. пскхолог
Гаренко К.В.
30 КонсультуваннlI батькiв щодо
захисту IIрав та iHTepeciB дiтей
1 раз на мiсцъ Засryпrrик
директора з НВР
Лущешко Л.I.

Recomendados

План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf por
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfAleksSaf
146 visualizações5 slides
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf por
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfПлан заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf
План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdfschool_inform72
131 visualizações5 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
23 visualizações4 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfschool_inform72
8 visualizações4 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf por
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfAleksSaf
401 visualizações4 slides
Nakaz por
NakazNakaz
Nakazschool_inform72
368 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf

103 por
103103
103kzsh22
88 visualizações4 slides
рада профілактики 2021 2022 por
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022ssuser6fc40e
142 visualizações3 slides
рада профілактики 2021 2022 (1) por
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)ssuser6fc40e
131 visualizações3 slides
plan.pptx por
plan.pptxplan.pptx
plan.pptxAleksandrWas
11 visualizações4 slides
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx por
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docxНина Ибрагимова
21 visualizações5 slides
Nakaz preventuvne por
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvneЮля Яловая
118 visualizações6 slides

Similar a План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf(20)

103 por kzsh22
103103
103
kzsh2288 visualizações
рада профілактики 2021 2022 por ssuser6fc40e
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022
ssuser6fc40e142 visualizações
рада профілактики 2021 2022 (1) por ssuser6fc40e
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
ssuser6fc40e131 visualizações
plan.pptx por AleksandrWas
plan.pptxplan.pptx
plan.pptx
AleksandrWas11 visualizações
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx por Нина Ибрагимова
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
Нина Ибрагимова21 visualizações
наказ про безпечне освітнє середовище por olha1koval
наказ про безпечне освітнє середовищенаказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовище
olha1koval516 visualizações
20 por VladimirKasim
2020
20
VladimirKasim24 visualizações
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx por Наталия Коваленко
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptxПлан заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf por AleksandrWas
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
AleksandrWas6 visualizações
Nakaz preventuvniy por ssusercf85c1
Nakaz preventuvniyNakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniy
ssusercf85c1121 visualizações
8 por VladimirKasim
88
8
VladimirKasim150 visualizações
Plan zaxodiv 2020 2021 por andrijbug
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
andrijbug66 visualizações
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році por AntonioWinn
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
AntonioWinn139 visualizações
Tb por Darina Koroleh
TbTb
Tb
Darina Koroleh111 visualizações
Tb por Darina Koroleh
TbTb
Tb
Darina Koroleh112 visualizações
Протокол педради №4.docx por ssuserc0ed1f
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
ssuserc0ed1f617 visualizações
наказ про булынг por ssuserde192b2
наказ про булынгнаказ про булынг
наказ про булынг
ssuserde192b260 visualizações
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу) por sofija01112012
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
наказ № 319 (про затвердження заходів щодо запобігання булінгу)
sofija0111201276 visualizações

Mais de school_inform72

vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Положення про дистанційне навчання.pdf por
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfschool_inform72
8 visualizações9 slides
cpecfond 3 kvartal.pdf por
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdfschool_inform72
6 visualizações1 slide
vidatki 1-3 kvart.pdf por
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdfschool_inform72
6 visualizações3 slides
blag_vneski_09_2023.pdf por
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdfschool_inform72
7 visualizações1 slide

Mais de school_inform72(20)

vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Положення про дистанційне навчання.pdf por school_inform72
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform728 visualizações
cpecfond 3 kvartal.pdf por school_inform72
cpecfond 3 kvartal.pdfcpecfond 3 kvartal.pdf
cpecfond 3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
zagal fond 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
zagal fond 1-3 kvartal.pdfzagal fond 1-3 kvartal.pdf
zagal fond 1-3 kvartal.pdf
school_inform726 visualizações
vidatki 1-3 kvart.pdf por school_inform72
vidatki 1-3 kvart.pdfvidatki 1-3 kvart.pdf
vidatki 1-3 kvart.pdf
school_inform726 visualizações
blag_vneski_09_2023.pdf por school_inform72
blag_vneski_09_2023.pdfblag_vneski_09_2023.pdf
blag_vneski_09_2023.pdf
school_inform727 visualizações
blag_vneski_07_2023_removed.pdf por school_inform72
blag_vneski_07_2023_removed.pdfblag_vneski_07_2023_removed.pdf
blag_vneski_07_2023_removed.pdf
school_inform727 visualizações
vidatki 01-08.pdf por school_inform72
vidatki 01-08.pdfvidatki 01-08.pdf
vidatki 01-08.pdf
school_inform7211 visualizações
vidarki 1-3 kvartal.pdf por school_inform72
vidarki 1-3 kvartal.pdfvidarki 1-3 kvartal.pdf
vidarki 1-3 kvartal.pdf
school_inform7213 visualizações
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond_2 kvartal 2023.pdfzagalfond_2 kvartal 2023.pdf
zagalfond_2 kvartal 2023.pdf
school_inform7215 visualizações
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf por school_inform72
vidatki_1-2 kvart 2023.pdfvidatki_1-2 kvart 2023.pdf
vidatki_1-2 kvart 2023.pdf
school_inform7230 visualizações
Koshtoris 2023.pdf por school_inform72
Koshtoris 2023.pdfKoshtoris 2023.pdf
Koshtoris 2023.pdf
school_inform7213 visualizações
blag_vneski traven.pdf por school_inform72
blag_vneski traven.pdfblag_vneski traven.pdf
blag_vneski traven.pdf
school_inform7232 visualizações
blag_vneski kviten.pdf por school_inform72
blag_vneski kviten.pdfblag_vneski kviten.pdf
blag_vneski kviten.pdf
school_inform7234 visualizações
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdfzagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
zagalfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7231 visualizações
zagalfond 72_2022.pdf por school_inform72
zagalfond 72_2022.pdfzagalfond 72_2022.pdf
zagalfond 72_2022.pdf
school_inform7235 visualizações
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf por school_inform72
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdfcpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
cpecfond 72_1 kvartal 2023.pdf
school_inform7239 visualizações
cpecfond 72_2.pdf por school_inform72
cpecfond 72_2.pdfcpecfond 72_2.pdf
cpecfond 72_2.pdf
school_inform7242 visualizações
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин... por school_inform72
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
Порядок дій у разі вчинення здобувачами освіти закладу правопорушень і злочин...
school_inform72116 visualizações
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf por school_inform72
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdfПорядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
Порядок реагування на доведені випадки булінгу.pdf
school_inform72113 visualizações

Último

11 компетентностей НУШ.pdf por
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
34 visualizações3 slides
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 visualizações73 slides
Фіз-ра.pdf por
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 visualizações15 slides
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
54 visualizações15 slides
Методичний річний 23-24.doc por
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.dochome
14 visualizações12 slides
111.pptx por
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
26 visualizações15 slides

Último(18)

11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval12 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1412 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações

План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf

 • 1. fiодаток 2 до наказу Nl t,ц, гi вiдt t . г,' 2022 6{ зА ПЛАН ЗАХОДIВ епряlчIованих на запобiгання та протидiю булiнгу в Криворiзькiй загаJIьноосвiтнiй школi I-ПI ступенiв ЛЬ72 на 2022-2а23 н.р. мiськоТрАди lдентифiхацiйний ькоi код ЗЗ4l6402 ль з/п Заходи TepMiH виконання Вiдповiдальний Нормативно-правове та iнформацiйне забезпечення поrrередження насильства та булiнry 1 Органiзацiя н€tJIежних заходiв безпеки вiдповiдцrо до законодавства (гrост охорони, вйеоспостереження за мiсцями загаJIъЕого користуваннrI тощо) Вересень Засryпник директсра з АГЧ Горук T.fi. 2 Органiзувати користуванIUI IrrTepHeT пiд процесу безпечне мережею час освiтнього Вересень Протягом року Застуглlик директора з АГЧ Горук Т.ý. Iнженер-електронiк Сафронов О.В. 1 J Контролювати засобiв комунiкацiй використання елекц)онних малолiтнiми чи неIIовноJIiтнiми здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу Постiйно Вчителi iнформатики Вчителi- предметники 4 Органiзацiя зверненшI та iнформацiйних механlзмlв встановленIUI скриЕьок дýя Вересенъ Пр. псlтхолог Гаренко К.В. Педагог-
 • 2. i повlдоN{лень про випадкI{ булiнгу (шькування) органlзатор 5 Створення (або оновлення) роздiлу про профiлактику булiнry (цькування) i розмiщення нормативних документiв на сайтi закладу Вересень Iнженер* електоронiк Сафронов О.В. 6 Пiдготовка методичних рекомендацiй для uедагогiв: о з вивченнlI у{нlвсъкого колективу; . з розпiзнаваншI ознак насиIIъства рiзнrж видiв Щодо дiтей. Хtовтенъ Пр. психолог Гаренко К.В. ,7 ОформленнrI тематичного стенду хtовтень ГIедагог- органiзатор 8 Пiдготовка тематичн}гх буклетiв за )лIастю старшоюIасникiв Листопад Пр. психолог Гаренко К.В. Педагог- органiзатор 9 Виступ на батькiвських профiлактики (цькування) колективi загаJIьношкlльних зборах з булiнry в учнiвському Березень Засryгшик директора з НВР Луценко Л.I. Робота з вчителями та iцшими працiвниками закладу освiти 10. Створювати в закладi освiти культури, що rруЕтуетъся на нетерпимостi до будь-яких фор* HaclrilbcTBa та дисщримiнацii, у тому числi булiнry (цъкування). Постiйно Засцrпник директора з НВР Луценко Л.I. Bci працiвники заюIаду 11 Iнструктивнi наради при заступнику директора з ВР на яких розгJUIдi}ютъся питання профiлактики булiнгу Вiдгrовiдно рiчного плану з виховноi роботи Заступник директора з НВР Лученко Л.I.
 • 3. I (шькування) середовищi. в ocBlTнboll}, |2. Сприяння проходженню курсу <Протидiя та поперелження булiнгу (uькуванню) в закладах освiти>> вчителями закладу, через платформу масових вiдкритих онлайн-курсiв prometheus Протшом року Заступник директора з НВР Луценко Л.I. 13. Спiвбесiда з кJIасними керiвниками за результатами дiагностики кJIасного кOлективу IЩоквартапъно Пр. психолог Гаренко К.В. т4. Консулътування KJIacHIiD( керiвникiв lrсихологом, соцiалъним педагогом з проблемнкх ситуацiй. Впродовж навчalпьного року Пр. uсихолог Гаренко К.В. Соц.педагог Кривич С.В. Робота з учпями 15 ГIроведеттrrя заходiв сщ)ямованих на пйвищення рiвrrя обiзнаностi 1пrасникiв освiтнъого процесу шро булiнг (цькуважля), його причиЕи та наслiдки, порядок pearyBaнIul на випадки булiнгу (цъкування). Впродовж навчальногс року Застулник директора з НВР Луценко Л.I. Класнi керiвники, Bci працiвники закладу освiти 16. Решriзацiя небайдужi!> t{роекту <<Ми хtовтень- листопад 2022 Пр. психолог Гаренко К.В. 1,7, Проведення ypoKiB <<Стоп булiнш за сщ)иffIня Мiського центру безоплатноi вторинноi правовоi допомоги Протягом року Класнi керiвники 1-9 класiв 18. Реалiзацiя цроекту для дiвчат 8 класiв <<#Я не Боюсь ск€}зати про це}} Протягом року Заступник директора з НВР Луценко Л.I. вчитель з основ
 • 4. здоров'я 19. Органiзацiя проведення Всеукраiнського урок} протидiТ булiнгу Третiй тиждень BepecHrl Пр. психолог Гаренко К.В. 2а, Участь I рекламно- IIросвlтЕицъкlи кампан11 <<Житгя яскраве без агIкоголю, тютюну, наркотикiв>> XtoBTeHb 2а22 Педагог- органiзатор 2l. Проведентrя Тижня медiаосвiти та медiа грамотнOстi <<Медiйно та iнформацiйно-грамотне MicTo>> 07.11.2a22- 11.11 .2а22 Педагог- органiзатор Класнi керiвники 22. Участъ в районному етапi просвiтницъко-Irро фiлактичноi акцiТ <<16 днiв прOти геЕдерýого насильствa)} 21.tt.2а22- t0.|2.2022 Пр. uсихолог Гаренко К.В. 1,) zэ Конкурс агlток проти насиJIьства Березень Педагог- органiзатор 24. ПродовжеI*{lI шкiльноi слryжби медiацii KBiTeHb Пр. психолог Гаренко К.В. 25. Участъ в MicbKoMy просвiтницъкому марафонi <Ти маеш знати...) 10.05.2023- в.а5.zа2з Педагог- органiзатор робота з батьками 26. Робота батькiвського кJIубу <<Школа батькiвськоi пiдтримкп> Протягом року Пр. психолог Гаренко К.В. Соц. педагог Кривич С.В. 27 Органiзацiя Батькiвського профiлактики проявiв в середовищi роботи всеобучу з негативних }"lHiBcbKol![y Протягом рску Застушlик директора з НВР Луценко Л.I. Класнi керiвники 1- 9 класiв
 • 5. I 28. Розгля.l питання попередження та профiлактики булiнгу. насильства на загальношкiльних батькiвських зборах Грудень Засryгпrик директора з НВР Лученко Л.I. 29, Проведення консультацiй психолога з пуIтанъ взаемовiдносиЕ батъкiв з дiтьми Протягом року Пр. пскхолог Гаренко К.В. 30 КонсультуваннlI батькiв щодо захисту IIрав та iHTepeciB дiтей 1 раз на мiсцъ Засryпrrик директора з НВР Лущешко Л.I.