Libro receitas eso e infantil

276 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
276
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
30
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Libro receitas eso e infantil

 1. 1. 1313110 @e Recenqqà @e cociñqi gi Traballo dz eolaboraeión zntrz o alumnado dz õâO z dz zducación infantil CPI Virxz da Qzla (Monfzro) Curso académico 2014.2015
 2. 2. / . x ão r 5° 7 - . Oo i . @o K l lngrzdizntzs O -1/4 1. dz lzítz -êal (un píseo) : o -i/4› 1. dz auga -Un anaeo dz toucíño dz porco 5° -4 ovos fRzla da pzl dz i límón °° -500 gr. dz faríña -Un ehorro dz anís -80 gr. dz azucrz : o Przparaeión : o Para przparar os frzíxós, batzrzmos nunha cunea os ovos eun píseo dz sal, logo °°° mzsturamos eo lzítz z a auga. Pouco a pouco vamos zngadíndo a fariña z o azucrz, z 00o ao final poñzmosllz a rzla do límón z zngadímos anís. no Collzmos unha tíxola para przparar os nosos frzíxós. Pínchamos o toucíño @un garfo : o z pasamolo pola tíxola para zngraxalo. o Cando a tixola zstza bzn quzntz, zngadímos unha pouca mzstura, rzpartímos bzn a ; o masa z zspzramos un pouquíño hasta quz zstza dourada. @amosllz a volta, dzíxamos o quz sz dourz uns szgundos z xa tzmos a prímzíra frzíxó. fls¡ ata acabar a nosa masa. o 6 BON PÊOVGITO. .. 3° Zaira @íaz Prímog (IQ da GEàO). °°
 3. 3. lngrzdizntzs -t polo -10 abzlas -2 ezbolas -10 amzndoas -250 g dz eogomzlos -aczítz z o sal ao gusto dz cada un. -mzdío litro dz sídra Przparaeión Frítír o polo zn anaeos, botarllz ezbolas picadas para quz sz abrandzn; logo os eogomzlos picados. Pasamos polo mortziro as abzlas z amzndoas z botamolas na potaíõotar a sídra z o sal ao gusto dz cada un. Fínalmzntz, eoezlo a lumz lznto. “Robzrto Uzal Couto (t9 da GEàO).
 4. 4. lngrzdizntzs -2 lumbrigantzs dz uns 800 gr -i copa dz coñac 3,0 -700 gr dz arroz -i vaso dz vino branco : o -i vaso dz aczitz -21 dz caldo dz pzscado ou marisco 5° -i czbola -Pzrzxil : o -2 dzntzs dz a11o -fizafran -i folia dz lourziro -êal z pzmznta , se przparación §° O primziro dz todo z co11zr unha tixola grandz, ondz hai quz fritir os allos, a czbo1a, o : o lourziro z o pzrzxil moi picados. °°° incorpora o lumbrigantz cortado zn anacos, dallz unhas voltas z flamzxa o coñac. :o Gngadz o vino branco, un pisco dz azafran z dzixao faczr uns minutos. 3° 'H continuación, pasa todo a unha cazola, rzfoga o arroz, sal z pzmznta z zngadz o : o rzsto do caldo dz pzscado ou marisco. °°° lntrodúczo no forno uns 20 minutos a 200 graos procurando quz non sz szquz o : o arroz; zngadzs mais auga sz fosz nzczsario. °°° 'H przparación prztzndz szr zumznta, tirando a caldosa. :o êara Golpz “Rzguziro (i9 da GêO)
 5. 5. lngrzdizntzs (para 6 pzrsoas) o -2503 dz amzixas -2 anacos dz pzixz sapo o ou dz pzscada -üzafran -2503 dz mzxillóns 5° -i czbola -áàal : o -2503 dz gambas eo -2 dzntzs dz a11o -ficzitz -2503 dz cigalas °° 400g dz pan -üuga : o -4› nzcoras 0% -Pirixzl przparación 3° isimpar bzn os mzxillóns z as amzixas dzixandoas zn rzmollo con auga z sal durantz 57° unhas horas para quz soltzn toda a arza. 'fios mzxillóns convzn rasparllzs as cunchas o°° tamzn para quz quzdzn bzn limpos. :O Hunha cazola con auga z sal, poñzr a coczr todo o marisco conxuntamzntz co pzixz 5° i0 minutos. Unha vzz cocido todo, rzszrvar o caldo. 8° êzparar a carnz do marisco da sáa cuncha z as zspiñas do pzixz. Coar o caldo z colocalo todo noutra ola. °° Hunha tixola con aczitz quzntz faczr un rzfrito co a11o z a czbola, quz przviamzntz : o picamos. 6ngadir o rzfrito, toda a carnz do pzixz z o marisco, przviamzntz tallado, z rzfogar 3° todo xunto durantz 5 minutos aproximadamzntz. :o 7zrtzr o contido da tixola na ola do caldo, salgar z zngadir un pouco dz azafran. 5° @zixar coczr uns 25 minutos. “Rztirar a ola do lumz, zngadir os anacos dz pan z botar 5° o pirixzl picado. 6 a comzr. lvan @zivz Martínzz (29 da 6êO) 3°
 6. 6. lngrzdizntzs : o -Gallztas “Orzo” -Mzdio sobrz dz lzitz callado zn po : o 200g. dz lzitz 200g. dz quzixo "Fi1adz1fia” °°° 250g. dz nata líquida 450g. dz azucrz o przparación ; o êobrz un moldz dzsmontablz, coloca gallztas abzrtas pola mztadz z znchz todos os v°° ocos coa propia gallzta moída. Por outra banda, pon nunha pota a nata, o quzixo, o ; o azucrz z o 1zitz(rzszrvando unha mzdia cunca dzl). Pon todo isto a lumz lznto ata quz o todo quzdz homoxznzo (sz z nzczsario pasallz o batzdor), ao mzsmo tzmpo quz ° disolvz o lzitz callado na mzdia cunca dz lzitz. 5° Cando zstza a punto dz fzrvzr, zngadz o lzitz callado na pota z dzixao fzrvzr uns 4 : o minutos rzmovzndo continuamzntz. 7zrtz a mzstura no moldz, con coidado para quz 3° non sz lzvantz a gallzta. :o @zixao arrzfriar unha hora z dzspois, coloca gallzta moída por znriba z sz quzrzs, 8o algunha gallzta zntzira para dzcorar. 5o @zixaa rzpousar unha noitz na nzvzira, quita o moldz z listo para comzrl : o êzrgio García Coira, 29 da 6êO. 3°
 7. 7. lngrzdizntzs -i 1. dz nata líquida -2 vasos dz zumz dz piña -i paquztz dz sobaos grandz -2 vasos dz auga -5 paquztzs dz xzlatina dz piña -Caramzlo -i vaso dz azucrz -Piña przparación Mzsturansz o zumz. a auga z o azucrz z pónznsz a fzrvzr. Cando rompa a fzrvzr, bótansz os dous sobrzs dz xzlatina ata disolvzlos bzn z rztírasz do lumz. Jsogo bótasllz un dos vasos dz auga fria para quz arrzfríz antzs. 'H partz, nun rzcipizntz ponsz o caramzlo, z znriba, a piña. Noutro rzcipizntz, fzrvzsz a nata z cando a xzlatina zsta fria, agrzgaszllz a nata z batzsz todo. Isogo, botamos todo nun moldz z poñzmos os sobaos znriba z quzdan flotando. @zixamolo na nzvzira i2 horas z listo para szrvir! 'fina Gonzalzz Fzrnandzz, 29 6<§O
 8. 8. TORTlTüc-ã ão V* : o lngrzdizntzs : o -i5O gramos dz fariña. -275 mililitros dz lzitz. -iO gramos dz fzrmznto. -25 gramos dz mantziga. :o -20 gramos dz azucrz. -i pisco dz sal. °°° -2 ovos. :o przparación i. Mzsturar a fariña z o fzrmznto. 6ngadir o azucrz z un pisco dz sal. :o 2.Batzr os ovos z mzsturalos co antzrior. 8° õxfigrzgar o lzitz z rzmzxzr. °°° 4.Botar a mantziga przviamzntz dzrrztida na masa. :o 5.®zixar rzpousar uns i5 minutos aprox. õxfintzs dz botar a tortita na tixola, untar con mantziga coa axuda dun pano dz mzsa. ;o Conszllos: °°° -6sta rzczita da aproximadamzntz (dzpzndzndo do grosor) unhas i0 tortitas. -flgrzgar nata ou xaropz dz chocolatz por znriba da tortita unha vzz fzita. se -6ngadzllz a masa labras dz chocolatz (sz zstz z do tzu agrado) 33o 'fina Pzna ? rzirz (29 da 6êO) 3°
 9. 9. lngrzdizntzs 2 kg dz ossobuco (xarrztz con óso) salsa : o 2 czbolas 2 vasos dz vino tinto 3o i pzmznto vzrmzllo aczitz dz oliva °°° 5 cznorias 2 vasos dz caldo dz ósos 5 dzntzs dz allo pzmznto docz ao 2 tomatzs : o przparación DO Hunha cazola con aczitz, douramos a carnz z dzspois rzszrvamola. Picamos as o vzrduras z botamolas no mzsmo aczitz coado con sal ata quz zstzan cociñadas. ° 6ngadimos os tomatzs pzlados z picados. @zixamos quz sz faga todo. lncorporamos °°° o vino tinto, a carnz z o caldo. 'Hntzs dz rztirala. botarzmosllz unha cullzrada dz ; o pzmznto docz. o âuxzstión o Podz ir acompañada dz arroz zn branco ou patacas. DO 'Raquzl âuarzz 'fintón 296êO. ao
 10. 10. ãBlâCOlTO 96 CHOCOJJFIT6 'HO VIÊIO TINTO a su( lngrzdizntzs -4 ovos. -200 gramos dz fariña dz rzpostzría. -200 gramos dz azucrz. -i sobrz dz 'Rogal -fizucrz glas para botar por znriba. ( Non z nzczsario). -200 gramos dz cacao zn po ou "cola- cao . -iiO mililitros dz vino tinto. przparación Primziro hai quz batzr os ovos mailo azucrz. Jsogo, hai quz incorporar a mantziga z montar un pouco. (Dzspois, hai quz botar o cacao z o vino. Jsogo, botar a fariña z o 'Royal z dzspois, acabar dz batzr. “Hai quz tzla no forno durantz trinta z cinco ou corznta minutos. Por ultimo, hai quz szrvilo cando zstza frio. *ângzl 7arzla Cortizas, 29 da 6êO.
 11. 11. "ÃBROWNÉ" CON HOC6ê ingrzdizntzs -250gr dz mantziga -4 ovos -i50gr dz azucrz ~i50gr dz farina -200gr dz chocolatz para sobrzmzsas -Un vaso dz noczs przparación “Ezrrztzmos os 250gr dz mantziga no microondas, nun rzcipizntz grandz, z mzntrzs a mantziga aínda zsta quzntz, partimos a libra dz chocolatz zn anacos z dzrrztzmola tamzn. Cando tzñamos unha crzma dz cor marron clara uniformz, botamos os ovos zntziros, coa clara z a xzma z a fariña. Rzmovzmos todo ata quz sz tornz dznso z uniformz z botamos as noczs. Mztzmos a crzma no noso rzcipizntz favorito z znfornamos por i0-20 minutos. Xa tzmos o noso "browniz" listo. Manuzl âantamarina 'Ruiz dz lszón (49 da 6âO)
 12. 12. lngrzdizntzs -i fzixz dz grzlos -'/2 kg dz patacas -i00 g dz fabas brancas -i óso dz lacón -i bo anaco dz unto duns 40 g -i óso dz cana dz tznrzira przparación O vzrdadziro caldo galzgo z un caldo mzsturado, quz só lzva unha mzstura dz patacas, fabas, vzrduras, unto dz porco rancio z mais nada. Poñzr ao lumz un potz con auga, fabas brancas z os ósos. Poñzr os grzlos lavados z partidos coas mans nun rzcipizntz difzrzntz con auga fzrvzndo para quitarllzs partz do amargor. “Rztíransz z rzszrvansz. Cando comzcz a fzrvzr a auga coas fabas, zngadirllz o unto. 'Ho pasar 45 minutos, incorporar as patacas cortadas zn anacos non dzmasiado grandzs ; z @s grzlos. “Bzixar todo ao lumz ata quz zstza bzn cocido z, para rzmatar, rzctificar dz sal.
 13. 13. 13161190 @e BIMÔH lngrzdizntzs: (para 4 pzrsoas) -4 limóns grandzs z zumzntos -fiuga fria -2 cullzradas sopziras dz azucrz przparación 'Rzlar un pouco da pzl do limón (só a partz amarzla) z zsprzmzr os 4 limóns. 'fi continuación, incorporar o zumz z a rzla, o azucrz z auga fria para obtzr a limoada con sabor intznso, co punto dz docz quz sz przfira. 7zrtzr nunha xzrra. lntroducir no conxzlador ata quz tzña a consistzncia dz picado. 'Rzpartir zn vasos dz rzfrzsco z szrvir. Isaura 'Rio @zibz (29 da 6êO)
 14. 14. Mfmfllsfliflê Cüêaiílüê N , r; .« lngrzdizntzs -2 vasos dz fariña. -Qaspa dunha laranxa. -i/2 vaso dz azucrz. -5 ovos. ~ i vaso dz nata líquida. -i sobrz dz lzvzdo. -Qaspa dun limón. -i unha cullzriña dz aczitz. przparación i. Botar os ovos nun rzcipizntz z batzr. 2. Ho rzcipizntz, botar pouco a pouco o azucrz mzntrzs sz batz. 5. 'fi continuación, zngadir a nata, as raspas (a dz limón z a dz laranxa) z o aczitz. 4. Mzntrzs sz rzmovz, zngadir a fariña z o lzvzdo. 5. Mzsturar todo ata obtzr unha masa homoxznza. 6. @zixar rzpousar 50 minutos. 7. ir quzntando o forno a iSO graos czntígrados.
 15. 15. S. Collzr os papzis das madalznas z vzrtzr a masa (cubríndoos ata a mztadz aproximadamzntz) z zngadir un pouco dz azucrz por zncima. 9. (Dzixar as madalznas no forno i0 minutos aproximadamzntz. i0. “Rztirar as madalznas z dzixar arrzfriar. 'findrza Bragz 'flmado, (29 da 6êO) oo oo
 16. 16. TORTTI 96 C110CO131<1T6, 611131361' '61 6 F131<l1>1 lngrzdizntzs -Unha libra dz chocolatz nzgro dz -2 litros dz lzitz. 500316' -4 paquztzs dz gallztas. -4 sobrzs pzquznos dz flan. _2 mms de auga przparación Primziro, poñzmos un litro dz auga nunha pota a quzntar. Mzntrzs quzncz a auga, rompzmos o chocolatz z botamolo na pota coa auga casz fzrvzndo. “Hai quz rzmzxzr ata quz zstza totalmzntz dzrrztido z non tzña grumos. 13ogo, nun rzcipizntz botasz un litro dz lzitz, os catro sobrzs dz flan z rzmzxzsz tamzn ata quz non tzña grumos. 13ogo, collzmos a fontz na cal vai ir a torta. Primziro ponsz unha capa dz gallztas szn mollar, z vaisz botando o flan z chocolatz altzrnativamzntz z zntrz capa z capa ponsz unha dz gallztas molladas no quz ti quziras: lzitz, êansón, ztc. Carlos Castro 'Rivas (29 6.50.)
 17. 17. ingrzdizntzs para i2 unidadzs p? , ~ iOO gr dz mantziga ~ i chisco dz sal ; o - i6O gr dz azucrz - i50 gr dz chocolatz con lzitz zn ; o - 2 ovos M8605 : o ~ i50 gr dz fariña ' 100 gr de 'Q3111' : o _ Fermento - Moldzs dz papzl para as madalznas 0,0 - '/2 cullzriña dz bicarbonato 5° Cobzrtura 5° ~ iOO gr dz chocolatz amargo - 250 gr dz azucrz glas °°° - 200 gr dz mantziga 5° przparación °°° i- Przquznta o forno a i75 graos. Coloca os moldzs dz papzl nun moldz para varias °° madalznas. íõatz a mantziga co azucrz ata quz quzdz lixzira z postzriormzntz, 5° incorpora os ovos un por un. Mzstura a fariña co fzrmznto, o bicarbonato z o sal z, co, altzrnandoa co iogur, vaina incorporando a masa dz mantziga. 6ngadz tamzn o o chocolatz zn anacos. °° 2- “Rzpartz a masa nos ocos do moldz z cocíñaa no forno uns 20 minutos. 'fi ao continuación, dzixaa arrzfriar sobrz unha rzixa. 5° 5- Mzntrzs tanto, przpara a cobzrtura. 9zrrztz o chocolatz amargo a baño María z 5° dzixao arrzfriar. Batz a mantziga ata quz quzdz zscumosa, zngadz o chocolatz z : o mzsturao ata quz zstza crzmoso. incorpora o azucrz glas. êz non quzda bastantz DO zspzsa, zngadz un pouco mais dz azucrz glas. introducza nunha manga pastzlzira coa boca grandz z distribuza sobrz os cupcakzs. 9zcóraos como mais chz gustz. 5° 'filba Qodríguzz Purriños (29 da 6êO) §°
 18. 18. ingrzdizntzs , pp -200 gramos dz fabas brancas szcas. -i chourizo galzgo. :o -500 gramos dz tznrzira. -Carnz salgada dz porco. °° -500 gramos dz vzrzas. -Costzla co, -i anaco pzquzno dz unto, dz 50 -Touciño DO gramos mais ou mznos. 5° -Un óso dz lacón con carnz. ao, przparación 0° Primziro, poñzmos as fabas nunha cazola dz auga fria a rzmollo durantz i2 horas. O Tamzn sz podzn poñzr a rzmollo as partzs salgadas do porco, cambiando a auga 3° unha vzz. :e Unha vzz fzito isto, zscorrzmos os ingrzdizntzs z poñzmos no lumz unha pota grandz : o ondz zngadimos as fabas quz zstaban a rzmollo, o chourizo, a carnz z o unto. 'Nai quz , pp dzixalo coczr a lumz mzdio durantz unha hora. i3ogo, pzlamos as patacas z cortamolas zn dados, zn lascas ou zn laminas, ao gusto. 6ngadímolas cando faltzn i0 minutos para a cocción do caldo, aproximadamzntz logo °° dz 40 minutos dz cocción. 'H continuación, rztiramos a carnz z o chourizo z : o rzszrvamos. ,o
 19. 19. 'fi szguir lavamos z tallamos as vzrzas, mzllor grzlos ou nabizas, mais tamzn nos szrvz o rzpolo. 6ngadímolas coas patacas z coczmolas durantz vintz minutos mais. Nzstz momznto, dzbzmos rzgular o sal, por sz nzczsita un pouco mais. Normalmzntz, non z nzczsario dado quz a carnz z salgada, por moito quz a puxzszmos a rzmollo. Para rzmatar, picamos zn anacos pzquznos a carnz z o chourizo z introducímolos ao caldo. 'Rzmovzmos para xuntar todo. Podzmos chorrzar con aczitz dz oliva para darllz o toquz final. 'fiínda quz zsta bo dz todas as manziras, normalmzntz z a partir do szgundo día cando mzllor sabz, dado quz llz damos tzmpo para quz sz mzsturzn os saborzs. Para szrvir, o idzal szría nunha cunca dz barro z acompañado dz pan galzgo. 'fidrian Mosquzra 7arzla (29 da 6êO)
 20. 20. íBROWNI6 96 CiiOCObfiT6 ingrzdizntzs (6 pzrsoas) - i50 gr. dz chocolatz nzgro para sobrzmzsas. ~ 80 gr. dz fariña. - 4 ovos. - 200 gr. dz mantziga. ~ i0 noczs. - 200 gr. dz azucrz. ~ "Guga. przparación Pon os ovos nunha cunca, batzos coa variña z incorpora o azucrz pouco a pouco. Talla o chocolatz z a mantziga, ponos nunha cunca z dzixa quz sz fundan ao baño María rzmovzndo con coidado. Unha vzz fundido, zngadz a cunca dos ovos z rzmzxz bzn. Por outro lado, mzstura a farina coas noczs pzladas z talladas. 6ngadza a mzstura dos ovos. 'Rzmzxz bzn z coloca todo nun rzcipizntz apto para o forno, untado con mantziga z fariña. 6nforna a i809C durantz 40 minutos. 9zixa amornar para dzsmoldar. Fundz o rzsto do chocolatz z zngadz uns fíos por zncima do browniz. 6rza Fzrnandzz i3zncz (49 da 6âO)
 21. 21. 6115111311911 11131511191# @e xtimóri 6 PM 116m ingrzdizntzs °° -500 g dz patacas -Unha przsa dz brotzs dz rúcula -i2 talladas grosas dz xamón cocido dz -iOO g dz bonito zn aczitz. :o boa calidadz -25 g dz alcaparras grandzs z co, pzquznas pp przparación , pp i3avansz as patacas z cócznsz aproximadamzntz durantz 50 minutos zn auga : o fzrvzndo con sal. Convzn faczlo a lumz lznto para quz non rompan. Cando zstzan o fzitas, sacansz da cazola, dzixansz arrzfriar z rzszrvansz. 9zspois, córtansz zn talladas dz mzdio czntímztro dz zspzsor. Mzntrzs, sz zsmigallasz bzn o bonito z °°° przparasz para o acabado z a przszntación. :o *ficabado z przszntación: Na basz dz cada prato, colocasz o bonito z, zncima, °°° póñznsz catro talladas dz pataca. O conxunto coróasz coas rzbandas dz xamón , eo cocido. 'fidórnasz o prato agrzgando os dous tipos dz alcaparras z a rucula. p, Tzmpo dz przparación: 50 minutos. ;o Zito Gómzz 'Ramos (i9 da 6êO) 3°
 22. 22. ingrzdizntzs “o” Para a basz dz gallztas ao i50 gr. dz mantziga i paquztz dz gallztas a vosa zlzcción ppp i cullzrada sopzira dz azucrz branco , se Para as crzmas dz chocolatz 5° iOO gr dz chocolatz nzgro 70% 600 ml dz lzitz zntziro (200 ml por no capa) °°° 50 gr dz cacao zn po “Rogal pp _ 5 sobrzs dz lzitz callado “Rogal (i2 gr zn ° i50 gr dz chocolatz con lzitz cada sobre de 1mm callado) po, 150 3T de chocolatz branco Un pouco dz cacao zn po 'Rogal para : o 90 gr dz azucrz branco (50 gr por capa) decora** °°° 600 ml dz nata líquida 55% MG (200 ml ° por capa) °° przparación da basz dz gallzta o Untamos unha capa moi fina dz mantziga no moldz. 9zrrztzmos o rzsto da mantziga op usando o microondas, así z mais rapido. Coa picadora trituramos as gallztas (sz zs czlíaco dzbzn szr szn glutz, podzdzlas zncontrar zn casz todos os supzrmzrcados). °°° âz non tzdzs picadora, nun trapo dz cociña botamos as gallztas, znvolvzmos z : o machucamolas cunha cullzr ou algo pzsado, non quzda tan fino pzro szrvz igual. ,ppp Mzsturamos cunhas varas manuais ou un batzdor a mantziga dzrrztida co azucrz. ão 6ngadimos todo por znriba das gallztas trituradas, mzsturamos z rzpartimos pola pp basz. Przmzmos contra o fondo coa axuda dunha cullzr ou cos dzdos. Mztzmola a nzvzira durantz mzdia hora. 3° przparación da torta aos 5 chocolatzs 0° 9os 200 ml dz lzitz quz imos utilizar para a primzira capa dz chocolatz nzgro, pp szparamos uns iOO ml aproximadamzntz, o quz caiba nun vaso, z nzlzs disolvzmos un ° sobrz dz lzitz callado Rogal ata quz zstza bzn mzsturado. O rzsto do lzitz (iOO ml) z 5° 200 ml dz nata botamolos a un cazo z poñzmolo a fzrvzr con 50 gr dz azucrz. 6sta pg, szra a capa dz chocolatz mznos docz pois o chocolatz 70% lzva pouco azucrz, o pp contrastz zstara moi bo. o
 23. 23. Toramos o chocolatz, canto mais fino quzdz, mzllor sz fundira z zngadímolo coas 0% duas cullzradas dz cacao zn po Royal ao lzitz quz tzmos no cazo. Rzmovzmos coas 5° varas ata quz obtzñamos unha crzma homoxznza z suavz, zngadimos o lzitz callado go diluído no lzitz z rzmovzmos ata quz fzrva durantz 4 ou 5 minutos. Non dzbzmos ppp dzixalo mais tzmpo quz o indicado pois sz non, a crzma dz chocolatz sz nos O quzimara. “Rztiramos do lumz z dzixamos quz sz tzmpzrz, vzrtzmos con suavidadz °°° sobrz a capa dz gallztas szmprz axudados dunha cullzr para quz non caia zn go fzrvznza dirzctamzntz sobrz as gallztas z nos formz un burato. pppppp Para as szguintzs capas, o proczso z similar, vzrzdzs quz o chocolatz con lzitz z o ão branco sz disolvz antzs pois tzn unha maior cantidadz dz mantziga dz cacao z outros ppp compoñzntzs allzos. Mzntrzs przparamos a 29 z 59 capa dz chocolatz pasaran uns 7 O minutos aproximadamzntz, o tzmpo pzrfzcto para quz o lzitz callado quzdz 5° consistzntz z a capa dz abaixo sz solidifiquz lixziramzntz, dz forma quz non patinz a : o szguintz capa. 'Hsí podzmos solapar as capas da torta szn tzr quz zspzrar a quz , pp arrzfríz como adoita pasar cando utilizamos xzlatinas. 9z fzito, sz dzixadzs quz o arrzfríz dzmasiado, as capas non chzgaran a solaparsz bzn z pódzsz zscorrzr a 11° mzstura dz chocolatz. “Rzcordadz usar unha cullzr ao vzrtzr para zvitar rompzr a : o capa dz abaixo quz tzn quz zstar callada, pzro aínda pzgañznta. :o Para quz as difzrzntzs capas sz agarrzn bzn, o truco z raspar coa axuda dun garfo a : o capa antzrior antzs dz zngadir a szguintz. *fisí quzdaranvos as capas coma sz foszn : o unha soa, os ocos quz dzixa o garfo znchzransz dz chocolatz quz fara dz pzgamznto. pp Unha vzz quz tzmos as capas listas mztzmos na nzvzira con coidado durantz 5 horas , ppp ata quz os chocolatzs zstzan totalmzntz aszntados, rzcordadz quz zsta torta zsta O moito mzllor dun día para outro. Cando chzguzn os vosos convidados, sacamos a 5° torta da nzvzira z dzsmoldamos coa axuda dun coitzlo. :o 9zixovos un ultimo conszllo: para zvitar lavar o cazo na przparación da crzma, sz vos °°° da igual, podzdzs zmpzzar polo chocolatz branco, szguir co chocolatz con lzitz z : o rzmatar co nzgro. ppp Cintia Gruziro : Bujan (49 da 6êO) ão
 24. 24. êGTüc-ã RÊÍBOZfÊÚc-Ê CON PüTüCüc-ã *FRlTflê Ingredientes -êetas (tamaño medio) -Ovos -Patacas -âal -Pan ralado con pirixel Jâceite para fritir Preparación t. Pelas, lavas e cortas as patacas. 12avas as setas sz sáêalas. 2. Pasas as setas polo ovo cun pouco de sal e despois polo pan ralado e pirixel. 5. Frites as setas sz finalmente as patacas. Consello : ücompanar con 661210121 “B6 '612120 HGGRO. 'flntía Gómez 'Ramos (49 da @(50)
 25. 25. cusqqww @c 76111414 Ingredientes (Todas as cantidades dependen do gusto da persoa e do nQ de comensais) -12eituga (calquera tipo: mesturada, do -14ceite virxe extra país. ..) -Crema balsamica -Maínzo Freita: -Cenoria relada -Piña -Remolacha relada -Maza -ÃBonito -Pera -êal -Melocotón Preparación t. Cortas e lavas a leituga. 2. Nunha fonte, botas a leituga. Gngadelle a cenoria e a remolacha ao gusto. 5. êen cortarte, abre a lata de bonito e engadeo a ensalada. 4». 12ava, pela e corta a froita que elixiches antes para botala. 5.14líñaa cunhas areas de sal, un pouco de aceite virxe extra e crema balsamica. 6. Finalmente, mestura todo ben. 14ntía Gómez “Ramos (49 da 6â0)
 26. 26. M14C1<IRRÕI>Iâ com Qucixo 611111114111190 Ingredientes (cantidades ao gusto) -Macarróns (preferible as helices de -Queixo relado (varios queixos nunha cores) bolsiña; 4 preferible) “W195 -Queixosz coller todos os tipos de queixos que teñas na casa (non serve o -âal fresco) -âalsa de tomate Preparación t. Hunha pota, botas auga e unhas areas de sal. 2. Cando ferva, botas os macarróns e deixalos cocer. 5. Unha vez feitos, escorrelos 4». Hunha fonte, bótalos. Non esquezas acender o forno para que no momento xusto estea quente. 5. : Botas a salsa de tomate 6. Por riba, botas o queix. 14segúrate de espallalo ben. 7. Introdúcelos no forno e os deixas uns t5 min. a 2259C 14ntía Gómez 'Ramos (49 da @(50)
 27. 27. Ingredientes -150 gr. de fabas. -50 gr. de unto. -500 gr. de patacas. -êal -Verdura (grelos, repolo, nabizas. ..) -14ceite de 0liva. -i óso de porco da parte do espiñazo. Preparación 0 primeiro que debemos facer e deixar a remollo as fabas a noite anterior. Poñemos nunha ola con auga as fabas, o queixo, o unto, a sal e deixamolo cocer lentamente durante hora e media. 6ngadimos as patacas talladas e continuamos a cocción. Cando as patacas estean case feitas, engadirase a verdura tallada coa man. êacamos o unto e machucamolo sobre unha culler para que solte a esencia e devolvemolo a ola. Por ultimo, deixamos cocer ata que as patacas estean listas. @eixamos repousar un anaco e servimos. Rico rico! Pablo Medín Roibas (49 da 6ê0)
 28. 28. KGIKG “B6 IOGUTZ Ingredientes -2 iogures -6 de fariña -6 ovos -Raspa de limón -t vaso de aceite (vasos onde veñen os iogures) -4 vasos de azucre (vasos onde veñen os iogures) -2 de Rogal -i copa de coñac Preparación íõatense as claras a punto de neve; logo, bótase o azucre e os iogures e mesturanse; despois, o aceite e o coñac. 12ogo, bótase a xema dos ovos e a raspa de limón e remóvese. 14 seguir, engadeselle a fariña e o Rogal e deixase aproximadamente media hora ao forno. Tania Grueiro Bujan (29 da 6ê0)

×