O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

7may2015.

474 visualizações

Publicada em

123

Publicada em: Indústria automotiva
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

7may2015.

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMÉ³ä ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-31 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú {X.7 ‘o 2015 {ÉÉxÉä -4 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä)www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/15-17 postal date 8/5/2015 {dH$mg AmamIS>¶mÀ¶m ZmdmImbr àemgZmMr ‘Z‘mZr.. ^w‘r A{YJ«hU H$m¶ÚmMo C„§KZ, àemgZ A{YH$mè¶m§Mr ‘Z‘mZr, eoJm§dH$è¶m§Zm ghZ H$amdm bmJVmo ZmhH$ Ìmg, bmoH$à{V{ZYtMo Xþb©j Agë¶mMr eoJm§ddm{g¶§mMr VH«$ma, ^wg§nmXZmÀ¶m {Z¶‘mV ‘Z‘mZr Agë¶m~m~V eoJm§dH$am§À¶m VH«$mar. eoJm§d - eoJm§d {dH$mg AmamIS>¶m A§VJ©V añ˶mÀ¶m {dH$mg H$m‘mbm gwédmV Pmbr AgwZ H$m¶Xm 2013 Zwgma O‘rZrMm ‘mo~Xbm AXm Ho$ë¶m {edm¶ O‘rZ Vmã¶mV KoVm ¶oV Zmhr. Agm AmXoe AgVm§Zmhr Hw$R>brhr nwU©ËdmMr A§‘b~mOmdUr Z ^wg§nmXZmMr à{H«$¶m 1.‘mo~Xë¶mMo n¡go ‘mb‘Îmm YmaH$mg {‘imbo ZmhrVa n¡go Q´>oParV AWdm ݶm¶mb¶mV O‘m Pmbo nmhrOo 2. ‘mb‘Îmm YmaH$mg ^wg§nmXZ H$m¶ÚmA§VJ©V Vmã¶mMr ZmoQ>rg {Xë¶mda 15 {Xdgm§Zr Vm~m H$madmB© gwé H$amdr. ~Om{dV Zgë¶mMr JmdH$è¶m§Mr AmoaS> Amho. eoJm§d ehamMm {dH$mg hm Z¸$sM Pmbm nm{hOo ¶mV Xþ‘V Zmhr. na§Vw emgH$s¶ H $ m ¶ Ú m À ¶ m A§‘b~OmdUrgwÜXm hr ìhmdr Aer ‘mJUr JmdH$è¶m§Mr Amho. ˶mH$arVm Ama.S>r-6 À¶m añ˶m~m~V JmoajU g§ñWmZZogwÜXm åmw»¶m{YH$mar ¶m§Zm {Xboë¶m {ZdoXZmV åhQ>bo Amho H$s, O¡Z ‘§Xra Vo H$~«ñVmZ añVm {dH$mg H$aʶmH$arVm ImOJr O‘rZ ZJa n[afXoH$Sw>Z hmoV Amho. Var ^wg§nmXZ H$m¶ÚmZwgma O‘rZrMm ‘mo~Xbm AXm Ho$ë¶m{edm¶ O‘rZ Vmã¶mV KoVm ¶oV Zmhr. ‘mo~Xë¶mH$arVm Amnë¶m H$m¶m©b¶mV d ^wg§nmXZ A{YH$mar Im‘Jm§d ¶m§À¶mH$S>o MH$am ‘méZgwÜXm ‘mo~Xbm AmOn¶ªV {‘imbobm Zmhr. hr dmñV{dH$VmAgVm Z.n. Xd§S>r XodwZ ~iO~arZo O‘rZ Vmã¶mV KoV Amho. d Y‘H${dʶmMm àH$ma A{YH$mar dJ© H$arV AmhoV. hr ~m~ J§^ra ñdénmMr AgwZ ¶mo½¶ H$madmB© H$amdr. Aer ‘mJUr Ho$br Amho Va ~mbmOr ‘§Xra Vo aoëdo JoQ> ‘mJm©darb Ya‘ ì¶mg ¶m§Zr nmobrg ñQ>oeZbm {Xboë¶m {ZdoXZmV åhQ>bo Amho H$s, ^wg§nmXZ A§VJ©V A{YJ«hU hmoUma Amho. ¶m~m~V H$m¶Xoera H$madmB© AOwZ AnwU© Amho. Ago AgVm§Zm ‘w»¶m{YH$mar Z.n.eoJm§d ho nmobrg ~imMm dmna H$éZ A{VH«$‘U Amho Ago XmIdwZ ‘mb‘ÎmoMr ZmgYwg d J¡aH$m¶Xoera Vm~m KoV AmhoV. ^wgm§nXZ H$madmB© nwU©Ëdmg Joë¶mda d gXahþ OmJoMm ‘mo~Xbm {‘imë¶mda g§nm{XV joÌ Amåhr ñdIMm©Zo d ñdIwerZo emgZmÀ¶m Vmã¶mV Xoʶmg H$Q>r~ÜX AmhmoV. Aer hH$sH$V AgVm§Zm Z.n. àemgZmMm hm ½m¡aàH$ma Wm§~dwZ Amåhmbm ݶm¶ X¶mdm. AemM dmJUwH$s‘wio ^obdmbo Zmam¶U ‘wJirar¶m ¶m§Zm öX¶ {dH$mamMm {Vd« PQ>H$m Ambm d ˶m§À¶m {OdmMm ~ir Jobm hr IoXOZH$ ~m~V Amho. H$aVm ZJa n[afX àemgZ ho X§dS>r XodwZ gXa O‘rZr g§nm{XV H$aʶmMo YmS>g H$arV Agë¶mÀ¶m VH«$mar eoJm§d H$am§Zr Ho$ë¶m AmhoV. Var ¶mda àemgZ ¶mo½¶ ^w{‘H$m g§J«m‘nwa … g§J«m‘nwa H¥$fr CËnÞ ~mOma g‘rVrÀ¶m 26 E{àb amoOr nma nS>boë¶m {ZdS>UwH$sMm {ZH$mb Xþgè¶m {Xder 27 E{àb amoOr bmJbm. àM§S> AQ>rVQ>rMr dmQ>Umè¶m h¶m {ZdS>UwH$sV Am‘Xma Hw$Q>o g‘WuV eoVH$ar {dH$mg n°ZbMo 18 n¡H$s 6 C‘oXdma {ZdSw>U Ambo Va {edgoZm VmbwH$m à‘wI à{UV g§¶wº$ eoVH$ar {dH$mg AmKmS>rMo 18 n¡H$s 12 (S>PZ^a)C‘oXdma {ZdSw>Z Ambo AmhoV. ˶m‘wio {d‘mZ CS>mbo nV§JmZo JmoVm Im„m Aer pñWVr Pmbr Amho. Va XþgarH$S>o n{hë¶m§XmM ghH$majoÌmV hñVjon H$aUmè¶m ñdm^r‘mZr ~iramOm n°ZbMm EH$hr C‘oXdma {ZdSy>Z Z Amë¶mZo ñdm^r‘mZrMr H$n~er H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘VrÀ¶m EHw$U 18 OmJogmR>r 46 C‘oXdma [a¨JUmV hmoVo. Joë¶m ‘{hZm^amnmgwZ n°ZbMo ghH$ma joÌmVrb ZoVo Amnbo n°Zb H$go {ZdSy>Z ¶oB©b h¶mgmR>r {OdmMo amU H$arV hmoVo. ñdm^r‘mZrMo ZoVo a{dH$m§V VwnH$a ¶m§Zr Va gmoZmim, nmVwS>m© h¶m JmdmV Omhra g^m KoVë¶m hmo˶m na§Vw h¶m joÌmV Vo à^md XmIdw eH$bo ZmhrV. g§¶wº$ eoVH$ar {dH$mg AmKmS>r ‘Yrb 18 n¡H$s {dO¶r C‘oXdmam§‘ܶo AZwH«$‘o em§Vmam‘ XmUo (181), a‘oe mS>Ho$ (142) har^mD$ amOZH$a -144, lrH$m§V ‘mamoS>o - 138, lrH¥$îU Zamio -139, OZmY©Z JmiH$a- 154, lrH¥$îU ~moago - 153, gm¡.g§{JVm Aa~Q>-145, {edhar Im|S> - 197, àXrn dS>moXo - 159, YZí¶m‘ amR>r - 137, hare amR>r- 116 ¶m§Mm g‘mdoe Amho. Va eoVH$ar {dH$mg n°Zb‘ܶo JOmZZ XmUo -137, amOw ‘w¶m§S>o-139, gm¡.{Z‘©bm AdMma -145, Jmonmi AT>md-194, amOw amR>moS>- 185, {Za§OZ B§Jio -78 h¶m ghm C‘oXdmam§Mm g‘mdoe Amho. ¶m‘ܶo Am‘Xma Hw$Q>o à{UV n°ZbÀ¶m {X½JOm§Zm hma ‘mZmdr bmJbr AgwZ em§Vmam‘ XmUo ¶m§À¶m JQ>mMm {dO¶ Pmbm Amho.
  2. 2. {X.7 ‘o 2015 2 nwéf àYmZ g§ñH¥$VrMm nJS>m Agboë¶m ¶m XoemV {ó¶m§Zm dfm©Zwdf} CnojoMr dmJUwH$ {‘iV am{hbr. ¶m {damoYmV g‘mOgwYmaH$m§Zr bT>m {Xbm. {ó¶m§Zm {ejU {‘imdo, ˶m Mwb Am{U ‘wb ¶m Mm¡H$Q>rVwZ ~mhoa ¶mì¶mV ñdmdb§~r ~Zmì¶mV ¶mgmR>r à¶ËZ Ho$bo. Aem à¶ËZm§Zmhr gwédmVrg g‘mOmVwZ {damoYM Pmbm. na§Vw ˶mbm Z Ow‘mZVm à¶ËZ gwé R>odë¶mZo pñ̶§m‘ܶo AmË‘gÝ‘mZmMr OmUrd {Vd« hmoV Jobr. ˶m {ZYm©amZo ~mhoa nS>w bmJë¶m. ˶mVyZ EH$m ‘moR>¶m gm‘m{OH$ ~Xbmbm doJ Ambm. AmO XoemV 10 bmImhþZ A{YH$ ‘{hbm doJdoJi¶m A{YH$manXm§da AmhoV. amÁ¶mV hr g§»¶m XrS> bmImÀ¶m KamV Amho. Ago Agbo Var amOH$maUmV {ó¶m§Mm gh^mJ AgwZ åhUmdm Vgm dmT>bobm Zmhr.ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo ‘{hbm§Zm 1/ 3 åhUOo 33 Q>¸o$ AmajU XoUmar 73 ~r KQ>ZmXþéñVr 1992 ‘ܶo Pmbr. 2001 bm amÁ¶mVrb 7000 {R>H$mUr ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo {ZdS>UwH$m Pmë¶m. ‘moR>¶m ñVamda Pmbobr n{hbrM {ZdS>UwH$ hmoVr. ˶mdoir 400 {R>H$mUr ‘{hbm {ZdSw>U Amë¶m. 2008 ‘ܶo amÁ¶mVrb ‘{hbm gan§MmMo à‘mU 9500 n¶ªV Jobo hmoVo ¶m ‘{hbm gXñ¶m§Zr ˶m ˶m ^mJmVrb {ó¶m§Mo àíZ ‘mJu bmJʶm~amo~a {dH$mgmbmhr JVr XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm na§Vw gwédmVrnmgwZM ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo {ó¶m§Zm nwéf àYmZ g§ñH¥$VrMm nJS>m ghZ H$amdm bmJV Amho. ‘{hb§mMo J«m‘n§Mm¶VrVrb ~i Ho$di 1/3 Agë¶mZo AZoH$m§À¶m nXm§da JS>m§Va ¶oD$ bmJbo. ¶mVwZM ‘J nwamdr g‘mOgÎmoZo nwÝhm EH$Xm órbm Amnë¶m H$ømV R>odʶmgmR>r H§$~a H$gbr. AmO Xoe^amVrb {MÌ nm{hbo Va ~hþVm§e {R>H$mUr ñÌr gan§M AgVo na§Vw à˶j H$ma^ma {VMm nVrM nmhV AgVmo. AmVm IwÔ n§VàYmZm§Zrhr hm ‘wÔm g‘moa AmUbm Amho. AZoH$ J«m‘n§Mm¶Vr‘ܶo nËZr gan§M Agboë¶m nËZrÀ¶m ZmdmZo nVrM H$ma^ma MmbdVmV. Agm AZw^d Amho.Agm AZw^d Amho. nU ˶m§Zr AemàH$mao H$m‘H$mOmda à^md Q>mH$Uo ¶mo½¶ Zmhr. Ago gm§JV n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr gan§M nVr g§ñH¥$Vr g§ndʶmMo AmdmhZ ZwH$VoM Ho$bo. {deof åhUOo n§VàYmZ EH$m 춺$sZo ñdV…Mr AmoiI Egnr AWm©V gan§M nVr g§ñH¥$Vr g§ndʶmMo AmdmhZ Ho$bo. na§Vw ¶mMm H$mhrhr n[aUm‘ g§~{YV nVramO§mda Pmë¶mMo {XgwZ Ambo Zmhr. ˶m‘wio ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo {d{dY nXm§gmR>r ‘{hbm§Zm AmajU {‘imbo Iao, na§Vw ˶m nXmdéZ ‘{hbm ñdV§ÌnUo H$ma^ma H$é eH$V ZmhrV ho dmñVdhr g‘moa Ambo. AmOhr J«m‘rU ^mJmV ~hþV§me {R>H$mUr amOH$maUmV R>am{dH$ Kamʶm§Mo àm~ë¶ {XgwZ ¶oVo. ˶m‘wio ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWmda AmnbmM à^md Agmdm, Agm ¶m Kamʶm§Mm à¶ËZ AgVmo. AemM n[añWrVrV ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo ‘{hbm AmajU bmJw Pmë¶mZ§Va Amnë¶mM KamʶmVrb H$moUm ‘{hbobm C‘oXdmar Úm¶Mr Am{U {ZdSy>U AmUyZ ‘hËdmÀ¶m nXr dUu bmdm¶Mr, Ago àH$ma gwé Pmbo. ¶mV Vr ‘{hbm gan§M qH$dm n§Mm¶V g{‘Vr g^mnVr qH$dm {Oëhm n[afX Aܶjm ¶mn¡H$s H$moUVohr EH$ nX gm§^miV AgVo. nU Vo ZmdmnwaVoM H$maU à˶jmV gJim H$ma^ma ˶m ‘{hbooMo nVrM nmhVmV. Vohr H$m¶m©b¶mV ~gwZ {ó¶m§Zm amOH$maUmVrb H$mhr H$iV Zmhr hm ‘moR>m J¡ag‘O g‘mOmV AOwZhr ~è¶mM à‘mUmV H$m¶‘ Amho. gan§MnX Agmo, VmbwH$m n§Mm¶V g^mnVrnX Agmo. dm {Oëhm n[afX AܶjnX Agmo. ho gm§^miUo hr ‘moR>r H$R>rU Jmoï> AgVo ho Iao na§Vw ˶mgmR>r {ó¶m gj‘ ZmhrV. Ago åhUVm ¶oUma Zmhr. CbQ> ¶m nXmdarb H$mhr {ó¶m§Zr CÎm‘ H$m‘ Ho$ë¶mMrhr CXmhaUo AmhoV. AmajU ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘Yo 50 Q>³³¶mn¶ªV ZoʶmMm {ZU©¶ Pmë¶mZ§Va {~hmaÀ¶m H$ma^mamV bjUr¶ ~Xb Pmë¶mMo doJdoJi¶m nmhʶmVwZ ñnï> Pmbo. ˶mZ§Va bJoMM N>ÎmrgJS>, ‘ܶàXoe, ¶m qhXr ^m{fH$ nÅ>¶mVrb amÁ¶m§Zrhr 50 Q>¸o$ AmajU bmJw H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm. {dX^m©Vrb ¶dV‘mi {Oëh¶mVë¶m ‘oQ>rIoS>¶mV Va eoVH$ar g§KQ>ZoÀ¶m ‘mܶ‘mVwZ JmdmV bmoH$à~moYZmMo H$m‘ H$aUmè¶m ‘m¶m dmZIoS>o ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr g§nwU© JmdmMm H$ma^maM ‘{hbm§À¶m hmVr Ambm. gd© gXñ¶ ‘{hbm Agboë¶m J«m‘n§Mm¶VrMo ~mQ>br~§X Am§XmobZ Ad¿¶m ‘hmamï´>mÀ¶m H$m¡VwH$mMm {df¶ R>abo. ‘{hbm§À¶m amOH$maUmVrb dmT>˶m gh^mJm‘wio H$mhr gH$mamË‘H$ ~Xb Pmë¶m‘wioM ho ˶m‘wio ‘r ho nX H$er g§^miUma, Aer e§H$m nX^ma hmVr KoVm§Zm ˶m ñÌrZo ‘ZmV e§H$m AmUy Z¶o. H$maU ¶mM e§Ho$À¶m AmYmao ˶m órMo nVr {VÀ¶m H$ma^mamV A{YH$ bj XoD$ bmJVmV Am{U H$ma^mamMr gwÌo AmnomAmn nVrH$S>o OmVmV. ¶m‘mJohr nwéfr dM©ñdmMr ‘Zmo^w{‘H$m H$maUr^wV AgVo. Xþgè¶m ~mOwg Amnë¶m nËZrMm H$ma^ma CÎm‘ am{hbm, {VZo AZoH$ àíZ ‘mJu bmdbo Va VrMr bmoH${à¶Vm dmT>ob hr Amgy¶mhr H$mhr nVtÀ¶m ‘ZmV {XgwZ ¶oVo. ˶m‘wio Vo nËZrÀ¶m H$ma^mamV dm§adma hñVjon H$aV AgmdoV.dmñV{dH$ J«m‘rU {dH$mgmV {ó¶m§Mm gh^mJ dmT>mdm, J«m‘rU ^mJmVrb {ó¶m§Mo àíZ ‘mJu bmJmdoV VgoM {ó¶m§À¶m g~brH$aUmÀ¶m à¶ËZm§Zm doJ ¶mdm hm {ó¶m§Zm ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo AmajU Xoʶm‘mJrb ‘w»¶ CÔoe Amho. ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm‘ܶo ‘hËdmÀ¶m nXmda {ó¶m H$m¶©aV AgVrb Va ˶m ^mJmVrb {ó¶m§Zm Amnë¶m g‘ñ¶m, ‘mJʶm ‘moH$ionUmZo ‘m§S>Vm ¶oVrb. ˶m gmoS>{dʶmg ‘XV hmoB©b.na§Vw Vohr Amdí¶H$ ˶m à‘mUmV ~mñVdmV ¶oVm§Zm {XgV Zmhr. AmVm g‘mOmVrb A{e{jV VgoM Aën{e{jV ‘{hbm§Mo à‘mU ~è¶mM A§er H$‘r Pmbo Amho. ghm{OH$ Cƒ{e{jV ‘{hbm§Mr g§»¶m bjUr¶ Amho. Aem ‘{hbm§‘ܶo gm‘m{OH$ ~Xbm§Mo ^mZ {XgwZ ¶oVo ˶m§Zm Xoemg‘mo[ab, g‘mOmg‘moarb g‘ñ¶m AdJV AgVmV. ˶m~m~V ˶m§Mr ñdV… Mr Aer ‘Vo AgVmV ˶mM~amo~a hr n[añWrVr ~XbʶmgmR>r H$m¶ H$aVm ¶oB©b ¶mMmhr ˶m {dMma H$aVmV. Aem {ó¶m bmoH$à{V{ZYr åhUyZ {ZdSw>Z Amë¶mZ§Va Amnbr O~m~Xmar g‘W©nUo nma nmSy> eH$VmV ¶m gmè¶m ~m~tMm Jm§^r¶m©Zo {dMma hmoB©b. Am{U n§VàYmZmÀ¶m AmdmhZmbm gH$mamË‘H$ à{VgmX {‘iob Aer Amem Amho. g§nmXH$s¶...! ‘hmË‘m Jm§Yr V§Q>m‘wº$ Jm§d ¶moOZoA§VJ©V Á¶m Jmdm§Zm amoI aH$‘oMo nwañH$ma {‘imbo AmhoV. ˶m aH$‘oMm {dZr¶moJ VgoM {d{dY CnH«$‘mgmR>r IM© H$aʶmMm A{YH$ma J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m ‘m{gH$ g^obm ZgwZ hm A{YH$ma JmdÀ¶m J«m‘ g^obm Amho. h¶m~m~V n[a{eï> 7 Zwgma emgZmZo nwañH$ma aH$‘oÀ¶m {dZr¶moJm~m~V ‘mJ©Xe©H$ gwMZm Ho$ë¶m AmhoV. nwañH$mamÀ¶m aH$‘on¡H$s H$‘mb 2 Q>¸o$ n¶ªV a¸$‘ nwañH$ma g‘ma§^mgmR>r IM© H$aVm ¶oB©b. EHw$U nwañH$ma aH$‘oÀ¶m 15 Q>¸o$ n¶ªV a¸$‘ J«m‘g^oÀ¶m {ZU©¶mZwgma V§Q>m‘wº$ Jm§d ‘mohr‘oÀ¶ m àMma d à{ñmÜXr gmR>r IM© H$aVm ¶oB©b. EHw$U aH$‘oÀ¶m 5 Q>³Ho$ IM© A§‘b~OmdUrÀ¶m Ñï>rZo àemgH$s¶ d H$m¶m©b¶rZ ~m~tgmR>r J«m‘g^oÀ¶m {ZU©¶mZwgma H$aVm ¶oB©b. nwañH$ma aH$‘oÀ¶m H$‘mb 15 Q>¸o$ n¶ªV IM© J«m‘joÌmVrb a{hdmgr Agboë¶m ¶wdH$ ‘{hbm, {dÚmWu, VgoM V§Q>m‘wº$ J«m‘ ¶omOZoV CËH¥$ï> H$m‘ H$aUmao J«m‘ñW B˶mXrgmR>r d¡¶{º$H$ bm^mÀ¶m Imbrb ¶moOZm§da H$aʶmMm {ZU©¶ J«m‘g^mM Kodw eHo$b. nwT>rb ¶moOZm§‘ܶo à˶oH$s XoʶmV ¶oUmè¶m aH$‘oMr CƒV‘ ‘¶m©Xm {dhrV Ho$br Amho. ~jrg aH$‘oÀ¶m d bm^mWu g§IoÀ¶m AZwf§JmZo {dhrV ‘¶m©Xonojm H$‘r aH$‘m§Mr nm[aVmo{fHo$ XoVm ¶oVrb. Ago H$aVm§Zm EHw$U ~jrg aH$‘oÀ¶m 15 Q>¸o$Mr ‘¶m©Xm Amobm§S>Ëmm ¶oUma Zmhr. JmdmVrb B¶Îmm 10 dr n¶ªV {eH$Umè¶m {dÚm϶m©§ n¡H$s Xm[aÐ aofoVrb Hw$Qw>§~mVrb CÎmrU© Pmboë¶m {dÚm϶mªZm {ejUm{df¶r àmoËgmhZ {‘imdo åhUwZ à˶oH$s 500 én¶o n¶ªV ghmZwJ«h AZwXmZ XoʶmV ¶oB©b. ‘mo{h‘ A§‘b~OmdUr dfm©V JmdmVrb Á¶m ‘mVm§Zr ‘wbtZm OÝ‘ {Xbm Amho. ˶m§Zm H$ݶmaËZ OÝ‘mZ§X ^oQ> åhUwZ Am{U JmdmVrb Á¶m ‘wbr gmgar Joë¶m AgVrb d ˶m§Zr ‘wbtZm OÝ‘ {Xbm Agob Aí¶m gd© ‘mVm§Zm ‘mhoa ^oQ> åhUwZ à˶oH$s 500 én¶m§n¶ªV a¸$‘ àXmZ H$aʶmV ¶oB©b. VgoM JmdmVrb Á¶m 춺$s Zo ñdV…bm ì¶gZ‘wº$ Ho$bo Amho Am{U ì¶gZ‘wº$ hmodwZ 6 ‘{hZo nwU© Ho$bobo Amho Aí¶m 춺$s¨Zm à˶oH$s 300/- én¶o àmoËgmhmÝmmË‘H$ AZwXmZ XoʶmV ¶mdo. JmdmVrb Oo {dÚmWu, ¶wdH$ VmbwH$mñVa, {OëhmñVa, amÁ¶ñVamdarb {H«$S>m, H$bm, g§JrV d gm{h˶ ¶m joÌmV Z¡nwʶ àmá H$aVrb d ¶m {d{dY ñVamda hmoUmè¶m ñnY}‘ܶo gh^mJr hmoVrb. ˶m§Zm à˶oH$s 500 én¶o n¶ªV nm[aVmo{fH$ XoʶmV ¶oB©b. VgoM JmdmVrb ‘{hbm ~MV JQ>mV Á¶m ‘{hbm gdm}H¥$ï> H$m¶© H$aVrb Aem 3 ‘{hbm§Mr {ZdS> J«m‘g^oVwZ H$éZ ˶m§Zm à˶oH$s 500 én¶o n¶ªV nm[aVmo{fH$ XoʶmV ¶oB©b. JmdmV V§Q>o {Z‘m©U hmoUma ZmhrV d XmIb V§Q>o gm‘wnMmamZo {‘Q>{dʶmgmR>r CËH¥$ï> H$m¶© H$aUmè¶m {H$‘mZ 5 춺$sMr {ZdS> J«m‘g^oVwZ H$éZ ˶m§Zm à˶oH$s 500 én¶o n¶ªV nm[aVmo{fH$ XoʶmV ¶oB©b.nm[aVmo{fH$mMr Cd©[aV a¸$‘ J«m‘g^oÀ¶m ‘mݶVoZo Imbrb à¶moOZmW© IM© H$aVm ¶oB©b. h¶mV JmdmÀ¶m narjoÌmV Jm¶amZ d gaH$mar O‘rZrda d¥jmamonU H$aUo, ˶mV àm‘w»¶mZo qnni, dT>, qMM, C§~a, qb~, qnnar, Om§~wi, Am§~m, H$dR>, gmJ, B˶mXr {XKm©¶wfr d Aën nO©Ý¶ ‘mZmVhr dmT>Umè¶m PmS>m§Mr àm‘w»¶mZo bmJdS> d ˶m§Mo g§JmonZ H$aUo, JmdmÀ¶m narjoÌmVrb n¶m©daU ajU H$aUo. ObñVmoÌm§Mo g§ajU, ewÜXrH$aU d A{^dX©Z H$aUo, nmUrnwadR>m H$aUmè¶m {dhar, JmdVir ¶mVrb Jmi CngwZ ObgmR>çmV dmT> H$aUo. JmdmVrb añ˶mda gm¡a CO}À¶m ‘mܶ‘mVwZ àH$me ì¶dñWm {Z‘m©U H$aUo. JmdmVrb gd© newYZm§Mo bgrH$aU, Amamo½¶ VnmgUr d amoJà{V~§YH$ Cnm¶¶moOZm H$aUo. O¡d {d{dYVoZwgma AÞYmݶmÀ¶m {~- {~¶mʶm§Mr {Z‘uVr H$aUo. JmdmÀ¶m àmH¥${VH$ gm¢X¶mªMo OVZ d g§dY©Z H$aUo, JmdmÀ¶m n[agamVwZ OmUmè¶m AmoT>o, ZXrnmÌmeoOmar Agbobo A{VH«$‘U hQ>dwZ AmoT>o Am{U ZXrMo ewÜXrH$aU H$aUo. JmdmVrb gd© ZmJ[aH$m§Mo Amamo½¶ VnmgUr {e~ra Am¶mo{OV H$aUo. JmdmVrb ñWmnrV J«m‘gwajm XbmgmR>r JUdoe nwa{dUo. JmdmVrb emioVrb VgoM dmMZmb¶mgmR>r 500 én¶o n¶ªVMr Cn¶wº$ nwñVHo$ IaoXr H$aUo. JmdmVrb Ob{ZH$mg, (‘moè¶m) añ˶mÀ¶m ~mOwbm H$Mam Hw§$S>çm, gmd©O{ZH$ em¡Mmb¶o, emim Imoë¶m VgoM J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m B©‘maVtMr XoI^mb d XþéñVr H$aUo AmXr H$m‘m§gmR>r nwañH$ma aH$‘oMm {dZr¶moJ H$aVm ¶oB©b. J«m‘g^oZo KoVboë¶m {ZU©¶mZwgma A§‘b~OmdUr H$aʶmMr Am{U J«m‘g^oÀ¶m {ZU©¶mZwgmaM IM© H$éZ ˶mMo {hemo~ J«m‘g^obm gmXa H$aʶmMr VgoM g§~{YV emgH$s¶ ¶§ÌUm§Zm Amdí¶H$ Vr ‘m{hVr nwa{dʶmMr O~m~Xmar J«m‘godH$ d V§Q>m‘wº$ g{‘VrMr am{hb. VmbwH$mñVamdarb Vh{gbXma, JQ>{dH$mg A{YH$mar,R>mUoXma ¶m A{YH$mè¶m§Mm ¶m gd© ~m§~rda {Z¶§ÌU Agob darb gwÌm§Mo C„§KZ Pmë¶mg g§~{YVm§da Amdí¶H$ Vr H$madmB© VmbwH$m ñVar¶ g{‘VrÀ¶m {e maer Zwgma {Oëhm ñVar¶ g{‘Vr H$aob Ago n[anÌH$ emgZmÀ¶m dVrZo à{gÜX H$aʶmV Ambo Amho. gmdYmZ :V§Q>m‘w³V Jm§d nwañH$ma V§~mIw ì¶gZ åhUOo Ajae… H$H©$amoJmbm Am‘§ÌU
  3. 3. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 gnH©$ …-07265-251069,9422183201 {X.7 ‘o 2015 3 ÊEò¶ÉÉä®EÖò¨ÉÉ®ú ®úÉ. ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶hm ~m[aeo AmJ ~agmVr h¡ X~r »dm{he| ^r AnZo nmd§ ¡ bmVr h¡ | ^wbr ¶mX| ^r H^r H$^r {gV‘ T>mVr h¡ | {OZ nbH$m| no ‘oam Zm‘ {bIm ¶m H$^r, AmO CÝhr Am§Imo H$s ~w§Xo Cgo {‘Q>mVr h¡ | Cg eha H$s ~o~mH$ A§mYr¶m A~ ³¶m| ‘oao Ka H$s Mm¡IQ>§ go AmH$a Q>H$amVr h¡ | MwHo$ H$^r Zhr XñVwa {Z^mZo go H$^r h‘, ‘Ja ~g VhOr~ hr ~ma ~ma e‘m©Vr h¡ | ~VmAm| ~XZ§ H$s Vnrg H$mo W§S>m H¡$go H$é, A~ Vmo ¶hm° ~m[aeo AmJ ~agmVr h¡ | ~wbT>mUm -emgZmMo gm‘m{OH$ ݶm¶ d {deof ghmæ¶ {d^mJmZo {Oëh¶mVrb AZwgw{MV OmVr ‘wbtMr emgH$s¶ {Zdmgr emim, eoJm§d, {O. ~wbT>mUm ¶oWo g‘mO H$ë¶mU {d^mJmA§VJ©V gwé Ho$bobr Amho. e¡j{UH$ gÌ 2015- 16 H$arVm dJ© 6 gmR>r g§nwU© ZdrZ àdoe Úmd¶mMm Amho. VgoM dJ© 7 Vo 10 dr H$arVm H$mhr [aº$ OmJm§gmR>r àdoe Zm|XUr gwé Amho. AZw. OmVr, AZw. O‘mVr, {d‘wº$ OmVr, ^Q>³¶m O‘mVr, {deof ‘mJmg àdJ© d An§J àdJm©Vrb {dÚm϶mªgmR>r àdoe gwé hmoV Amho. àdoe AO© pñdH$maʶmMr A§{V‘ ‘wXV 10 ‘o 2015 n¶ªV Amho. àdoe AO© emioV H$m¶m©b¶rZ doioV VWm gwQ>rMo {Xdg dJiwZ {dZm‘wë¶ XoʶmV ¶oV Amho.g X a M o àdoe gm‘m{OH$ AmajUmÀ¶m R>a{dboë¶m Q>¸o$dmarZwgma {Xbo OmUma Amho. Var B©ÀNw>H$ {dÚm϶mªZr AZwgw{MV OmVr ‘wbm§Mr emgH$s¶ {Zdmgr emim, eoJm§d,{O. ~wbT>mUm ¶oWo ‘w»¶mܶmnH$ E.Eg. amHo$e 9923503099, E.ìhr ZmJnwao 9860139781 Am{U {bnrH$ Hw$. {O.nr. Jm¶H$dmS> 7875968223 ¶m ‘mo~mB©b H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm. Ago AmìmmhZ ‘w»¶mܶmnH$ E.Eg.ndma AZwgw{MV OmVr ‘wbm§Mr emgH$s¶ {Zdmgr emim, eoJm§d,{O.~wbT>mUm ¶m§Zr Ho$bo Amho. Am‘Mo Ooð> ‘mJ©Xe©H$ Z§XþgoR> ‘wamaH$m ¶m§À¶m Am¶wî¶mVrb d¡dm{hH$ {OdmZmÀ¶m 44 df} nwU©Ëdmg Jobr ˶m{Z{‘˶ hm{X©H$ ew^oÀN>m! ^mdr dmQ>Mmbrg hm{X©H$ ew^oÀN>m 2975 ‘VXmam§VwZ {ZdS>bo OmVrb 18 g§MmbH$ H$m±J«og, ^mOnm Mr à{Vð>oMr {ZdS>UwH$ Im‘Jm§d - AmOpñWVrbm VmbwH$m H¥$fr CËnÞ g{‘Vrda ‘mOr Am‘Xma {XbrnHw$‘ma gmZ§Xm ¶m§Mo dM©ñd Amho. {dYmZg^m { Z d S > U w H $ s V ¶ e {‘i{dë¶mZ§Va ^mOnZo ~mOma g{‘Vrda P|S>m ’$S>H${dʶmgmR>r ‘moMm© ~m§YUr Ho$br Amho. Im‘Jm§d H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘VrÀ¶m C‘oXdmar AO© ^aʶmMr VmarI 7 ‘o Vo 21 ‘o 2015 Aer amhrb. gXa AOm©Mr N>mZZr H$aʶmMr VmarI 25 ‘o 2015 amhUma AgwZ C‘oXdmam§Mr ¶mXr 26 ‘o 2015 bm bmJob.. A{nb Zgboë¶m ‘VXma g§KmVwZ Zm‘{ZX}{eV nÌo ‘mJo KoʶmMr A§{V‘ {X. 6 OwZ 2015 amhrb Va A{nb Agboë¶m ‘VXma g§KmVwZ Zm‘{ZX}{eV nÌo ‘mJo KoʶmMr A§{V‘ {X. 9 OwZ 2015 amhrb.{ZdS>UwH$ bT>{dUmè¶m C‘oXdmam§Mr ¶mXr 10 OwZ 2015 bm à{gÜX hmoB©b. ‘VXmZ {X.28 OwZ 2015, ‘V‘moOUr, 29 OwZ 2015 Agm amhrb. ¶m {ZdS>UwH$sÀmm H$m¶©H«$‘ Om{ha hmoVmM amOH$s¶ dmVmdaU Vmnʶmg gwédmV Pmbr Amho. ‘VXmamMr A§{V‘ ¶mXr hr 20 E{àb amoOrM Omhra H$aʶmV Ambr AgwZ J«m.n. ‘VXma g§KmV 789 ‘VXma Va ghH$mar gmogm¶Q>r ‘VXma g§KmVwZ 699 ‘VXmam§Mr Zm|X Pmbr Amho. Va ì¶mnmar ‘VXma g§KmVwZ 676 d h‘mb ‘mnmar ‘VXma g§KmVwZ733 ‘VXmam§Mr Zm|X H$aʶmV Ambobr Amho. J«m‘n§Mm¶V ‘YwZ-4, ghH$ma gmogm¶Q>r ‘VXma g§KmVwZ-11 Ago 15 g§MmbH$ {ZdS>bo OmVrb Va ì¶mnmar ‘VXma g§KmVwZ 2, h‘mb ‘mnmar ‘VXma g§KmVwZ1Ago EHw$U 18 g§MmbH$ {ZdS>bo OmVrb. n«^mJ 6 À¶m nmoQ>{ZdS>UwH$sMm {~Jwb dmObm ‘VXma ¶mXrMm H$m¶©H«$‘ Om{ha,nwT>rb ‘{hݶmV {ZdS>UwH$m eoJm§d - ehamVrb à^mJ 6 -S> À¶m nmoQ>{ZdS>UwH$sMm {~Jwb dmObm AgwZ ¶m {ZdS>UwH$sÀ¶m ‘VXma ¶mXrMm H$m¶©H«$‘ amÁ¶ {ZdS>UwH$ Am¶wº$m§À¶m AmXoemZwgma Om{ha H$aʶmV Ambm Amho. Va {ZìmS>UwH$ nwT>rb ‘{hݶmV hmoʶmMr e³¶Vm Amho.à^mJ H«$.6 S> ho ZJagodH$ VWm ZJamܶj ñd.~§Sw>~mnw Xoe‘wI ¶m§À¶m {ZYZm‘wio [aº$ Pmboë¶m OmJogmR>r hr nmoQ>{ZdS>UwH$ hmoUma Amho. ¶m nmoQ>{ZdS>UwH$sÀ¶m ‘VXma ¶mXrMm H$m¶©H«$‘ Om{ha Pmbm AgwZ ¶m {ZdS>UwH$sgmR>r 30 E{àb2015 n¶ªVMr ‘VXma ¶mXr J«mø YaʶmV ¶oUma Amho. gXa A{Ygw{MV VmaIog ApñVËdmV Agboë¶m {dYmZg^m ‘VXma ¶mXr déZ nmoQ>{ZdS>UwH$s H$arVm V¶ma Ho$bobr ‘VXma ¶mXr haH$Vr d gwMZm ‘mJ{dʶmH$arVm 21 ‘o 2015 amoOr à{gÜX H$aʶmV ¶oUma AmhoV. VgoM ‘VXma ¶mXr g§X^m©V haH$Vr d gwMZm 28 ‘o 2015 n¶ªV XmIb H$aVm ¶oUma AmhoV.Va A§{V‘ A{Yà‘m{UV ‘VXma ¶mXr VgoM ‘VXma ¶mÚm bmoH$m§À¶m ‘m{hVrgmR>r 1 OwZ 2015 amoOr R>odʶmV ¶oUma Amho. H$‘m}ÞVr n[adma,eoJm§d ^a CÝhmVM bJrZKmB© eoJm§d - CÝhmMm nmam hm Omo‘mV Agbm Var ¶m CÝhi¶mV b¾ g‘ma§^mMo ‘whþV© ho Omo‘mV AgwZ {Oëh¶mV b¾ {ËmWr h¶mbmJmonmR> Agë¶m‘wio gd©Xþa ^a CÝhmMr ndm© Z H$aVm ho gmohio ‘moR>o WmQ>m‘mQ>mV gmOao hmoVm§Zm {XgVmV. ˶m‘wio ^a CÝhmVhr S>r.Oo Vmbmda dèhmS>r ‘§S>ir ZmMVm§Zm AmZ§X KoV AmhoV. àdmer dmhVwH$sbm gwÜXm M§mJbo {Xdg AmhoV.
  4. 4. bdH$aM ¶oV Amho ...... XaamoOÀ¶m X¡Z§{XZ KS>m‘moS>r H$arVm Amnë¶m godoV.. à{V{ZYr {Z¶wº$ H$aUo Amho. g§nH©$ … 9595351242 {X.7 ‘o 2015 4 eha H$m amoZm...... AÀN>o {XZ? N>Þr, hVmoS>o,KZ,H$Q>a H$s AmdmO& S>amdZm ‘mhmob, H$b Am¶oJm JOamO& {VVa,{~Va hmo J¶m gm‘mZ, {Jar JmO& Z OmZo ³¶mo VH${b’|$, ³¶m B©gH$m amO& Hw$XaV ^r AnZm H$ha ~agm ahr& ‘§hJmB© ^r {H$VZr, VwAa H$s Xmb 110 ‘o Im ahr && ha ‘moS>no, ha hmoS>no g§VZJar dº$ Zo VmoS>m& ahr ghr hÈ>r¶m|H$mo bmo å¶w{Zgrnb H$mD$Ýgrb Zo ‘amoS>m&& AnZo hr ‘wëH$‘o Omo XoVo Wo Iw{e¶mo H$s XþhmB©& H$hm h¡ dmo,? VH${b’$m|‘o ¶o em‘V AmB© && VmoS> Ho$ {bE hr {Z¶‘ ~Zo OmoS>Zo H$m ³¶m& {H$grHo$ {Jbm {eH$dm Zhr h‘ AnZo hmb H$a aho h¡ ~¶m§&& ݶm¶ Ho$ {bEo em§VVm{චZmJ[aH$ {M„m aho h¡& ^bm AnZr {~Vr {H$ggo OmHo$ bmo H$ho ? Oam ‘mZdVmH$s Ñï>r H$mo Imobmo bJm aho Jwhma& ’w$bm|H$s Amg Wr h‘o, ³¶m| H$mQ>o {~N>m¶o ~oew‘ma&& Ya‘Hw$‘ma ì¶mg,eoJm§d gXmZ§X hm°Q>ob {edmOr Mm¡H$,eoJm§d eoJm§dH$am§Zm g§JUH$ gmja H$aUmar ehamVrb n{hbr g§ñWm gmYZm {ejU ‘§S>i ìXmam g§Mm{bV S>mQ>m nmBªQ> Mr 25 dfm©Mr A{daV dmQ>Mmb OJ ho A˶mYw{ZH$VoH$S>o dmQ>Mmb H$aUma ¶mMr OmU Agboë¶m g§ñWoMo Aܶj eaX qeXo d g{Md gmYZm qeXo ¶m§Zr 1990 nmgwZ eoJm§ddm{g¶m§Zm g§JUH$ gmja H$aUmÀ¶m CÔmV hoVwZo S>mQ>m nmBªQ>Mr ñWmnZm Ho$br Amho. S>m°g ~og Vo qdS>mo ~og Agm AO~ JO~ àdmgmVhr g§ñWoMo à{ejU H|$Ð g§JUH$ à{ejUmMo YS>o XoʶmÀ¶m H$m‘ A{daV gwé Amho. ¶m S>mQ>m nmBªQ> ‘YwZ Ag§»¶ {dÚmWu ho AmOÀ¶m Vm§{ÌH$ ¶wJmV g§JUH$ joÌmV Amnbo ApñVËd {Z‘m©U H$éZ AmhoV ho {deof. ehamVM Zìho Va ~wbT>mUm {Oëh¶mV àW‘ g§JUH$ à{ejUmMm nm¶m^aUr H$aʶmMo H$m‘ gmYZm {ejU ‘§S>imZo S>mQ>m nmBªQ>À¶m ‘mܶ‘mVwZ 1990 nmgwZ gwé Ho$bo AgwZ AmOhr Vo A{daV Amho. hOmamo {dÚmWu g§JUH$ gmja Pmbo AgwZ Vo d¡¶{º$H$ nmVirda Zmd bm¡H$sH$ {‘idwZ AmhoV ho {deof eoJm§d ehamV g§JUH$mMo YS>o XoUmè¶m ¶m g§ñWo‘wio AZoH$m§Zm amoOJma gwÜXm bm^bm AgwZ ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVwZ 2009 gmbr gañdVr ‘hm{dÚmb¶mMr ñWmnZm H$aʶmV Ambr Amho Am{U AmO Vo hr ‘hm{dÚmb¶ e¡j{UH$ joÌmV H$m¶©aV AmhoV. gmYZm {ejU ‘§S>imÀ¶m ^mdr dmQ>Mmbrg hm{X©H$ ew^oÀN>m.. gmIanwS>m, b¾, ñdmJV g‘mamoh,dmT>{Xdg d BVa ew^àg§Jr pìhS>rAmo ewQ>tJ d moQ>moJ«m rÀ¶m AmS>©ar pñdH$maë¶m OmVrb. !!lr JOmZZ àgÞ!! S>rOrQ>b ñQw>{S>Amo HD pìhS>rAmo ewqQ>J, H$[aÁ‘m Aë~‘ {S>OrQ>b moQ>moJ«m r AaqdX Jm¶H$dmS> 9922012187, 9623598090 g§nH©$ … {edmOr ZJa,eoJm§d -444203 gwb^ hß˶mMr gmo¶ b¾g‘ma§^,ew^àg§Jr,bmJUmè¶m ^oQ> dñVw§Mo XmbZ ñQ>rb hmo‘ JmoajU amoS>À¶m ~mOwbm B©XJmh amoS>,eoJm§d KaJwVr ^m§S>r, ì¶dgm¶mH$arVm bmJUmar ^m§S>r, b¾g‘ma§^mg bmJUmar ^m§S>r ‘mnH$ XamV {‘iʶmMo EH$‘od {R>H$mU {dH$mg AmamIS>çmVrb ^wg§nmXZmÀ¶m H$madmB© ‘wio Jobm ~ir eoJm§d- ^maVr¶ {MH$sËgm H | $ Ð r ¶ n[afX(CCIM){ZdS>UwH$sMo dmVmdaU Mm§JboM Vmnm¶bm bmJbo AgwZ ~r.E.E‘.Eg S>m°³Q>am§Mr g§KQ>Zm H$m¶©aV AgwZ h¶m g§KQ>ZoMo ~hþVm§e S>m°³Q>a gXñ¶ AmhoV Am{Um ¶mg§~Yr àW‘M ^maVr¶ OZVm nmQ>uMo dVrZo d¡ÚH$s¶ {dH$mg ‘§M ìXmao C‘oXdma C^o H$éZ {ZdS>UwH$sV Mm§JbmM a§J ^abm Amho. Voìhm {Z‘m g§KQ>Zm {déÜX d¡ÚH$s¶ {dH$mg ‘§M Aer gai bT>V hmoUma Amho. h¶m à{Vð>oÀ¶m {ZdS>UwH$sgmR>r H$m±J«ogÀ¶m d¡ÚH$s¶ {d^mJmMo àXoe à{VZrYr ¶m§Zm amÁ¶mVrb Ooð> ‘§Í¶§mÀ¶m H$m¶m©b¶mVwZ moZ H$éZ d¡ÚH$s¶ {dH$mg ‘§Mbm ghH$m¶© H$aʶmMr Ji KmVbrAmho. Ago Ago A{YH¥$V gwÌm§H$Sw>Z H$imbo Amho. Voìhm ^mOnmMo Am‘Xma g§O¶ Hw$Q>o ehamܶj S>m°.‘mohZ ~mZmobo ¶m§Mr gwÜXm ¶mdoir ehamVwZ d¡ÚH$s¶ {dH$mg ‘§Mbm OmñVrV OmñV ‘Vo {‘idwZ XoʶmH$arVm X‘N>mH$ hmoB©b. Voìhm ¶mdoir AmOnmdVmo {Z{ddm©X dM©ñd Agbobo {Z‘m g§KQ>ZoMo C‘oXdma {dO¶r hmoVrb qH$dm d¡ÚH$s¶ {dH$mg ‘§M Amnbm P|S>m amodob ho nmhUo Am¡gwH$˶mMo R>aob. ~hþg§»¶ S>m°³Q>a ho {Z‘mMo gXñ¶ AmhoV Va H$mhr S>m°³Q>a ^mOn AmKmS>rMo gXñ¶ AmhoV Voìhm gXa {ZdS>UwH$ hr Hw$VwhbmMr hmodw bmJbr Amho. AmVm ¶m {ZdS>UwH$sMo ~°boQ> nona gwÜXm gd© S>m°³Q>am§H$S>o nmoï>m§À¶m ‘mܶ‘mVwZ {‘imbo AgwZ Iar a§JV ^abr Amho. eoJm§d- eoJm§d ehamV AmVm {dH$mg AmamIS>¶m§Mo H$m‘ gwé AgwZ emgH$s¶ nmVirda ^wg§nmXZmMr dmQ>Mmb hr gwé Amho. nmobrg ¶§ÌUoÀ¶m CnpñWVr‘ܶo gXa à{H«$¶m gwé Amho. gXa eoJm§d ehamVrb ^wg§nmXZ H$aUmè¶m ^obdmbo Zmam¶U ‘§Jéir¶m ¶m§Zr ZmJnwa ¶oWo Cƒ ݶm¶mb¶mH$Sw>Z ñW{JVr AmXoe AmUbm AgVm§Zmhr Vmo Z nmhVmhr gai H$madmB© gwé Ho$ë¶mZo ¶m{MH$mH$Vm© Zmam¶U ‘§Jéir¶m h¶mg öX¶{dH$mamMm PQ>H$m ¶odwZ ~ir Jobm Agë¶mMo g‘OVo. ˶m‘wio {dH$mg AmamIS>çm‘wio eoJ§md ehamV ~ir Joë¶mZo gd©Ì hihi 춺$ hmoV Amho. Var àemgZmZo ¶mo½¶ ˶m {Z¶‘mZwgma A§‘b~OmdUr H$amdr OoUoH$éZ ZmJ[aH$m§Zm gmo¶rMo am{hb Aer ‘mJUr eoJm§dH$am§Mr Amho. gm§O X¡{ZH$ OZg‘wh CXZm n°go§Oa {Z¶‘rV H$Yr gwéhmoUma eoJm§d aoëdo àdmí¶mMr ‘mJUr eoJm§d- eoJm§d g§V ZJar Agë¶m‘wio aoëdo àdmí¶m§À¶m dVrZo aoëdo àemgZmg Mm§Jbm ‘hgwb {‘iV AgwZ ¶m {R>H$mUr ¶oUmè¶m ^m{dH$mÀ¶m d n¶m©Q>H$m§À¶m gmo¶r H$arVm aoëdo àemgZmZo gw{dYm nwadmì¶mV ¶mH$arVm {Oëh¶mMo ImgXma àVmnamd OmYd ¶m§Zr aoëdo ‘§Ìr gwaoe à^w ¶m§À¶mH$S>o eooJm§d aoëdo ñWmZH$m§da gwna’$mñQ> JmS>¶m§Zm Wm§~m {‘imdm VgoM gwajm ajH$m§‘Yo dmT> H$am.VgoM CÝhmi¶mV gwé Agbobr gmám{hH$ CXZm n°g|Oa {Z¶‘rV H$amdr Aer ‘mJUr Ho$bro hmoVr. na§Vw aoëdo àemgZmZo CÝhmi¶mV gwé Agbobr gmám{hH$ CXZm n°g|Oa gwÜXm ¶§XmÀ¶m CÝhmi¶mV gwé Ho$bobr Zmhr Var ¶m ‘mJUrbm aoëdoZo Ho$amMr Q>monbr XmIdë¶mMr MMm© eoJm§ddmqg¶mMr Amho. Var CXZm n°goOa {Z¶‘rV gwé H$amdr Aer àdmer g§KmMr {dZVr Amho. Var ¶m~m~V {ZdoXZ XoUma Agë¶mMo g‘OVo.

×