Email- karmonnati@gmail.com
Mob- 9595351242,9689250410
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò
www.karmonnati.blo...
{X.21 ‘o 2015 2
E‘Amanr nojm OmñV
qH$‘V AmH$maUmè¶m XþH$mZXmam§da
AmVm Vwåhmbm haH$V KoVm ¶oUma
Amho.Am{U XþH$mZXmambm ¶mg...
½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉäl...
{X.21 ‘o 2015 4
3
eoJm§d - g§JUrH$aUmÀmm à^md
gd©M joÌmda {XgwZ ¶oV Amho.
g‘mOgwajVogmR>r ¶moJXmZ
XoUmè¶m J¥hajH$m§Mr ‘m{h...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

21may2015

211 visualizações

Publicada em

123

Publicada em: Indústria automotiva
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
211
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
12
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

21may2015

  1. 1. Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/15-17 postal date 22/5/2015 ´É¹ÉÇ 7 ´Éääú +ÆEò-33 ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú {X.21 ‘o 2015 {ÉÉxÉä -4 g§nmXH$ - g§Vmof ‘YwH$a qnJio & ghg§nmXH$- aqdÐ Vm¶S>o & ì¶dñWmnH$ -nr.Q>r. nm§S>o (E‘.Oo) ·AmË‘h˶mJ«ñV Hw$Qw>§~mMo ‘w»¶‘§Í¶m§H$Sw>Z gmËdZ· Ob¶wº$ {edma H$m¶©H«$‘mÀ¶m H$m‘mMr nmhUr · nwZd©grV ZmJ[aH$m§Zm nmg~wH$ d à‘mUnÌ {dVaU ~wbT>mUm - ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr ~wbT>mUm {Oëh¶mVrb g§J«m‘nwa Vmbw³¶mV ¶oV Agboë¶m bmS>Umnwa ¶oWrb AmZ§Xamd XþY‘b ¶m AmË‘h˶mJ«ñV eoVH$è¶mÀ¶m Hw$Qw>§{~¶m§Mr gm§ËdZna ^oQ> KoVbr. ¶mdoir ˶m§Zr Hw$Qw>§~mVrb gXñ¶m§gmo~V AmpË‘¶VoMm g§dmX gmYbm. KamVrb H$Vm©nwwéf Joë¶mZ§Va Yra Z gmoS>Vm I§~ranUo n[añWrVrMm gm‘Zm H$am, emgZ Vw‘À¶m nmR>rer Amho.Aem eãXmV Hw$Qw>§{~¶m§Zm ˶m§Zr {Ya {Xbm. emgZmÀ¶m {d{dY ¶moOZm§‘ܶo AmË‘h˶mJ«ñV Hw$Qw>§~mZm àmYmݶ XoʶmV ¶oV Agë¶mMo ˶m§Zr ¶mdoir ~mobVm§Zm gm§{JVbo. bmS>Umnwa ¶oWrb AmZ§Xamd gmoZmOr XþY‘b ¶m eoVH$è¶m§Zr Am°Jï> 2014 ‘ܶo AmË‘h˶m Ho$br hmoVr.AmO ¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zm ^oQ> XodwZ ‘w»¶‘§Ìr ’$S>Udrg ¶m§Zr ˶m§Mo gm§ËdZ Ho$bo. ¶mdoir Im.àVmnamd OmYd, Am.^mD$gmho~ ’w§$S>H$a,Am.S>m°.g§O¶ Hw$Q>o, Am. AmH$me ’w§$S>H$a, ‘w»¶‘§Í¶m§Mo àYmZ g{Md à{dU naXoer, OiJm§d Om‘moXMo ZJamܶj am‘Xmg ~m|~Q>H$a {d^mJr¶ Am¶wº$ kmZoída amOwaH$a, {Oëhm{YH$mar {H$aU Hw$é§XH$a ‘w»¶ dZg§ajH$ VWm ì¶mK« àH$ënmMo joÌ g§MmbH$ S>r.Ho$ ˶mJr, ‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar {Xnm ‘wYmoi, nmobrg A{YjH$ em‘ {XKmdH$a, OiJm§d Om. Cn{d^mJr¶ A{YH$mar YZ§O¶ JmoJQ>o AmXr CnpñWV hmoVo. eoVH$ar AmZ§Xamd XþY‘b ¶m§Mr nËZr ZbrZr, ‘wbJo gwZrb, Jmonmb, {XZoe VgoM ‘wbJr nwînm ¶m§À¶mgmo~V ‘w»¶‘§Í¶m§Zr AYm© Vmg g§dmX gmYbm. ¶m Hw$Qw>§~mg qgMZ {dhrargmo~VM emgZmÀ¶m gmoba n§n ¶moOZoMm bm^ XoʶmÀ¶m gwMZm ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ¶mdoir A{YH$mè¶m§Zm Ho$br. AmË‘h˶mJ«ñV Hw$Qw>§~mZm àmYmݶmZo {d{dY emgH$s¶ ¶moOZm§Mm bm^ XoʶmMo ¶mdoir ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gwM{dbo. bmS>Umnwa ¶oWo JmdmVrb eoVH$è¶m§erhr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr g§dmX gmYbm. ˶§mÀ¶m g‘ñ¶m g‘OwZ KoVë¶m. JmdmV ‘w~bH$ nmUr Amho. na§Vw {Z¶‘rV {dO nwadR>m Zgë¶mZo ˶mMm Amo{bVmda n[aUm‘ hmoV Agë¶mMo JmdH$è¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo.n[agamV qR>~H$mMo joÌ dmT>{dUo JaOoMo Agë¶mMo eoVH$ar åhUmbo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ˶m§À¶m g‘ñ¶m EoHw$Z KoVë¶mZ§Va Amdí¶H$ ˶m gwYmaUm VmVS>rZo Ho$ë¶m OmVrb. Ago gm§{JVbo.eoVH$ar Hw$Qw>§~mg ^oQ> Xoʶmnwdu Qw>ZH$s ¶oWrb hobrn°S>da AmJ‘Z Pmë¶mZ§Va VoWoM ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§À¶m hñV ì¶mK« àH$ënm‘wio nwZ©dgrV Pmboë¶m MwZIS>r ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zm ~±H$nmg~wH$ d à‘mUnÌmMo {dVaU H$aʶmV Ambo. ˶mZ§Va ‘w»¶‘§Í¶m§Zr H$ma‘moS>m ¶oWrb Ob¶wº$ {edma ¶moOZoA§VJ©V ~m§YʶmV Amboë¶m eoVVi¶mMr nmhUr Ho$br. JVr‘mZ nmUbmoQ> {dH$mg ¶moOZoA§VJ©V {‘Zm~mB© {Xbrn dJ} ¶m§Zm eoVVio ‘§Owa Pmbo hmoVo H¥$fr {d^mJmZo Ob¶wº$ {edma d AmXe© J«m‘ A{^¶mZmVwZ ho eoVVio Ho$bo Amho. VrZ ho³Q>a joÌmda ¶m eoVVi¶mVwZ g§a{jV AmobrV hmoUma Amho. gXa H$m‘o A{YH$ XO}Xma ìhmdrV Aem gwMZm H¥$fr {d^mJmg ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr Ho$ë¶m. · · · · Im‘Jm§d- ¶oWrb H¥${f CËnÞ ~mOma g{‘VrÀ¶m {ZdS>UwH$sgmR>r 21 ‘o À¶m eodQ>À¶m {Xder EHw$U C‘oXdmar AOm©Mr g§»¶m 144 da nmohMbobr Amho. Xaå¶mZ AO© ^aʶmÀ¶m eodQ>À¶m {Xder H$m±J«og d ^m[an ~‘gMr ¶wVr Pmë¶mZo amOH$s¶ g‘rH$aUo ~Xbbr AmhoV. Im‘Jm§d ¶oWrb H¥${f CËnÞ ~mOma g{‘Vr hr {Oëh¶mV gdm©V ‘moR>r Amho. {ZdS>UwH$ Omhra Pmë¶mZ§Va eodQ>À¶m {Xder åhUOo 21 ‘o amoOr AO© XmIb H$aʶmgmR>r EH$M JXu Pmbr hmoVr. ‘VXma g§K{Zhm¶ AS>Vo ì¶mnmar ‘VXmag§KmVwZ ghmOUm§Mo AmR> C‘oXdmar AO©, h‘mb ì¶mnmar ‘VXmag§KmÀ¶m EH$m OmJogmR>r 10 C‘oXdmam§Mo 11 AO©, ghH$mar gmogm¶Q>rÀ¶m ‘VXma g§KmV gd©gmYmaU gmV OmJm§gmR>r 61 C‘oXdmar AO©, ‘{hbm amIrd ghH$mar g§ñWm ‘VXma g§KmV XmoZ OmJ§mgmR>r gmV AO©. BVa ‘mJmgdJu¶m§À¶m EH$m OmJogmR>r 9 AO©, ^Q>³¶m {d‘wº$ O‘mVr EH$m OmJogmR>r 6 AO©, J«m‘n§Mm¶V gd©gmYmaU‘ܶo 2 OmJm§gmR>r 30 AO©, J«m‘n§Mm¶V AZwgw{MV OmVr ‘VXmag§KmÀ¶m EH$m OmJogmR>r 6 AO©, J«m‘n§Mm¶V Am{W©H$ Xþ~©b KQ>H$ ‘VXmag§KmÀ¶m EH$m OmJogmR>r 6 AO© Ago eodQ>À¶m {Xdgmn¶©V EHw$U 144 C‘oXdmar AO© XmIb H$aʶmV (nm.3da)
  2. 2. {X.21 ‘o 2015 2 E‘Amanr nojm OmñV qH$‘V AmH$maUmè¶m XþH$mZXmam§da AmVm Vwåhmbm haH$V KoVm ¶oUma Amho.Am{U XþH$mZXmambm ¶mgmR>r VrZ df© Vwé§JmMr {ejm {‘iʶmMr VaVwX H$aʶmV Ambr Amho. {nedr ~§X XþY, ~mQ>br~§X erVno¶o, ~mQ>br~§X nmUr ¶m§À¶m {dH«$sV J«mhH$m§H$Sw>Z OmñV n¡go dgwb Ho$bo OmVmV. Hw$btJ MmO©À¶m ZmdmImbr ho n¡go dgwb hmoV AgVmV.E‘Amanr OmñV n¡go dgwb H$aUè¶m H§$ßmݶm, {dVaH$ qH$dm godm ¶m H$m¶ÚmMr A§‘b~OmdUr hr ’$º$ n±H$s¨J dñVw H$arVmM Amho. H$Q>bar, ~ZmdQ> Ádobar, JmoëS> ßboQ>oS> Ádobar ¶m§À¶m ~m~VrV AdmOdr E‘Amanr AgVm§Zmhr {VM ~§YZH$maH$ amhrb H$m? ’w$bo, JOao, hma, hñVH$boÀ¶m dñVw, Vm§ã¶m {nVi À¶m H$bmH¥$VrÀ¶m dñVwH$arVm gwÜXm E‘Amanr AmH$aʶmV ¶oB©b H$m? ‘ÚàemZmH$arVm Agboë¶m {~Aa~ma ‘ܶo godmewëH$mÀ¶m ZmdmImbr AmH$maʶmV ¶oUma {~bm‘ܶo gwÜXm ~mQ>br~§X n±H$sJ ho E‘Amanr XamVM CnbãY hmoB©b H$m? ‘ÚàmeZ Ho$ë¶mZ§Va ˶m J«mhH$m§Mr VH«$ma àemgZ J«mø Yaob H$m? AݶWm {~Aa~ma H$arVm {dH«$sÀ¶m ~mQ>br~§X Mr E‘Amanr ho doJir Agob H$m? VgoM d¡Y ‘mnZ {d^mJmMo H$m‘ ho ’$º$ {Oëh¶mnwaVoM Amho. VmbwH$m d J«m‘rU ^mJmH$arVm JwÝho XmIb H$aʶmH$arVm Zo‘H$s VH«$ma Hw$UmH$S>o H$amdr Ago Ag§»¶ àíZ J«mhH$m§er MMm© H$aVm§Zm MM}V a§JV Amho. Var àemgZ ¶mMr A§‘b~mOmdUr {H$VnV ¶eñdr H$é eH$Vo ¶mH$S>o ZmJ[aH$m§Mo bj bmJbobo Amho. nwadR>mXmam§da Z’o$Imoar~Ôb Xhm hOma én¶o X§S> d ghm ‘{hZo Vo VrZ dfm©ßm¶ªV Vwé§JdmgmÀ¶m {ejoMr VaVwX AgUmam Z’o$Imoar à{V~§Y H$m¶Xm H$aʶmgmR>r amÁ¶mV àW‘ hmbMmbr gwé AmhoV. AbrH$S>oM E‘Amanr nojm OmñV XamZo XþY{dH«$s hmoV Agë¶mMo {ZX©eZmg Amë¶mZ§Va d¡Y‘mnZ emó {d^mJmZo ˶m{déÜX H$madmB© gwé Ho$br Amho.XþY {dVaH$m§Zr ˶m{déÜX Am§XmobZmMm n{dÌm KoVbm hmoVm. XþY W§S> amIʶmÀ¶m ZmdmImbr J«mhH$m§H$Sw>Z E‘Amanrnojm OmñV n¡go dgwb Ho$bo OmV hmoVo. ˶mgmR>r OmXm n¡go AmH$mabo OmV hmoVo.¶mMr d¡Y‘mnZ {d^mJmZo XþY {dVaH$m§Zm OmUrd H$éZ {Xë¶mZ§Va Am{U H$m¶Xoera H$madmB©Mm Bemam {Xë¶mZ§Va Am§XmobZ ‘mJo KoʶmV Ambo. d¡Y‘mnZ {d^mJmbm H$m¶ÚmMm ‘gwXm V¶ma H$aʶmMo AmXoe hm àH$ma Ho$di XþYmÀ¶mM Zìho Va n°H$~§X, {nedr~§X dñVw ¶m ImÚnXmW©hr E‘Amanrnojm OmñV XamZo {dH$bo OmVm ¶m Z’o$Imoarbm nm¶~§X KmbʶmgmR>r d J«mhH$m§Zm {Xbmgm XoʶmgmR>r Zì¶m H$m¶ÚmMm àñVmd d¡Y‘mnZ emó {d^mJmMo {Z¶§ÌH$ Am{U Aßna nmobrg ‘hmg§MmbH$ g§O¶ n§mS>o ¶§mZr AÞ ZmJar nwadR>m Am{U J«mhH$ g§ajU {d^mJmbm H$m¶ÚmÀ¶m ‘gwXm H$aʶmg gm§{JVbo. dñVwÀ¶m n±H$s¨Jda ñWm{ZH$ ^mfoV dOZ A{U qH$‘V R>iH$nUo {bhUo ~§YZH$maH$ amhUma Amho. E‘Amanr qH$‘Vrnojm OmñV {H$‘VrZo Aem dñVw qH$dm ‘mnmV H$‘VaVm AmT>ibr Va, Aem H§$nݶm, {dVaH$ ¶m godm nwadR>mXmam§Zm {ejm ^moJmdr bmJUma Amho. ¶m H$m¶ÚmÀ¶m A§‘b~OmdUrgmR>r d¡Y‘mnZ {d^mJmbm H$mhr à‘mUmV nmobrgm§Mo A{YH$ma XoʶmMrhr V a V w X A g ë ¶ m M h r A.nmo.‘hmg§MmbH$ g§O¶ nm§S>o ¶m§Zr åhQ>b§ Amho. bdH$aM ¶oV Amho ...... à{V{ZYr {Z¶wº$ H$aUo Amho. g§nH©$ … 9595351242 XaamoOÀ¶m X¡Z§{XZ KS>m‘moS>r H$arVm Amnë¶m godoV.. gm§O X¡{ZH$ OZg‘wh eoJm§d - {X. 17 ‘o 2015 amoOr AOwZ ZmJo,Im‘Jm§d amoS>,eoJm§d ¶m§À¶m amh˶m Kar gm¶§H$mir 6Vo 9 ¶m H$mbmdYrV AH$mobm, ~wbT>mUm, dm{e‘, ¶dV‘mi, A‘amdVr ¶m {Oëh¶mVrb YZJa g‘mO H$‘©Mmè¶m§À¶m CnpñWVrV gXa g^m g§nÞ Pmbr. ¶mdoir {ejU joÌ, EgQ>r ‘hm‘§S>i, nmobrg, Amamo½¶ {d^mJ, d BVa emgH$s¶ {d^mJmVrb YZJa g‘mOmMo H$‘©Mmar CnpñWV hmoVo. ˶m‘ܶo g§O¶ XodH$Vo, AOw©Z ZmJo, JOmZZ ^magmH$io, A{Zb ~[a¨Jo, a‘mH$m§V ZdbH$ma, ~m~wamd nw§S>o, {XnH$ Xm‘moYa, Eg.Eg.{nbmÌo, E‘.S>r.Kwbo, eÌw¿Z AmìhmS>, {dZmoX ^magmH$io, ^mZwXmg ~moago, {H$gZ {VVwa, g§Vmof {XdZmbo, àXrn {XdZmbo,kmZoída XodH$Vo, ‘mamoVr ZmJo, àem§V ZmJo, {ZVoe nw§S>o, ‘mVªS> ~moago, em§Vmam‘ {^dQ>o, lrH¥$îU dmK, H¡$bmg OQ>mio, AmZ§X dmK‘mao, A{Zb Ho$gH$a, JUoe ZmJo, a‘mH$m§V dmK, ‘YwH$a bmIo, lrH$m§V H$i§~o, ê$noe ~mo~S>o, g§O¶ hmHo$, lrH$m§V haUJwio, aUOrV hQ>H$a, gm¡. H$m§MZ Jwad, à{dU H$mÌo, amOoe H$moJXo, gw¶©^mZ aoZJS>o, àem§V nmMnmoa, a{d OZmX©Z nmMnmoa ,CnpñWV hmoVo gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} JOmZZ dgVH$ma, ^moZJm§d, g§Vmof qnJio, AmXr ‘mݶdam§À¶m à‘wI CnpñWVrV gmYH$ ~mYH$ MMm© H$aʶmV Ambr d gXa gm‘m{OH$ g§KQ>Z ho gm‘m{OH$ d H$‘©Mmè¶m§À¶m AS>rAS>MUr gmo~V g‘mOmVrb Xþ~©b K Q > H $ m § H $ a r V m ‘ X V H $ m ¶ © H $ a Ê ¶ m H $ ar V m H$m¶©VËna amhUma Agë¶mMo R>ab. gdm©Zw‘Vo ¶m g§KQ>ZoMo H$m¶©joÌ ho ‘hmamï´>mnwaVo ‘¶m©{XV amhUma AgwZ gdm©Zw‘Vo ¶m g§KQ>Zobm amOo ‘ëhmaamd hmoiH$a H$‘©Mmar g§KQ>Zm Ago Zm§d gdm©Zw‘Vo ‘§Owa Pmbo AgwZ ¶mdfuMr H$m¶©H$maUr ‘§Owa Pmbr AgwZ Aܶj-{XnH$ VwH$mam‘ Xm‘moYa, Cnmܶj-g§Vmof {H$gZ {XdZmbo, g{Md-‘YwH$a ghXod bmIo, ghg{Md- ^mZwXmg bú‘U ~moago, H$mofmܶj- àem§V àëhmX ZmJo,à{gÜXrà‘wI -àem§V E.‘moao, H$m¶m©Ü¶j - AOw©Z nm§Sw>a§J ZmJo, gXñ¶ nXr kmZoída amOmam‘ XodH$Vo, H¡$bmg {H$gZ dmK‘mao, {H$gZ lrhar {VVwa, a‘mH$m§V {MVm§‘U ZdbH$ma, ~m~wamd ~iram‘ nw§S>o, JOmZZ am. ^magmH$io,gm¡. ñdmVr àdrU H$mÌo, Hw$.¶emoXm XÎmm̶ XodH$Vo ¶§mMr {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr Amho. gXa H$m¶©H$maUr hr dm{f©H$ H$m¶©H$maUr AgwZ ¶m g§ñWoMr Zm|XUrH$¥V H$aʶmMr dmQ>Mmb gwé Agë¶mMo Zd{Zdm©{MV Aܶj Xm‘moYa ¶m§Zr gm§{JVbo. VgoM gd© g^mgXm§Zr ¶m g§ñWoMo g^mgXËd dmT>{dʶmH$arVmM nwT>mH$ma ¿¶mdm. Var YZJa g‘mOmVrb emgH$s¶ , {Z‘emgH$s¶, {d{dY joÌmV H$m¶©aV H$‘©Mmè¶m§Zr ¶m g§ñWoMo g^mgXËd pñdH$maʶmMo AmdmhZ Ho$bo Amho. g^mgXËd g§»¶oV dmT> Pmë¶mg VmbwH$m{Zhm¶ {Oëhm{Zhm¶ g§ñWoMr nX^ma {Z¶wº$s XoʶmV ¶oB©b Var A{YH$ ‘m{hVrgmR>r d g^mgXËd pñdH$maʶmH$arVm Aܶj Xm‘moYa -9923311161, g{Md- 9404486467 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
  3. 3. ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!!VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ ga na B©ëOm‘ H$moB© ~S>m {XOrE A~ hdmAm| H$mo AnZr Owë’$m| go Nw>S>m {XOrE& J¡a H$s Iwe~w§ AnZo ~XZ go CS>m {XOrE& ObZ gr hmoVr h¡ O~ H$moB© YwVm h¡ Vwåho, J¡amo Ho$ gm‘Zo Am§Imo go nbH|$ OwS>m {XOrE& Vw‘ VH$ nhþMZo dmbr amh ‘oar hr aho,~g Xþgar J{b¶m| H$s {XemE§ ^r ‘wS>m {XOrE ‘wPna ^r PwR>r Vmoh‘V| H$B© bJm¶r h¡ Vw‘Zo, A~ ‘oao ga no B©ëOm‘ H$moB© ~S>m {XOrE& ’¡$gbm H$aZo go nhbo hmoR>m| H$s JwOm[ae gwZ bmo, JwZmhJma gm{~V hmoZona hr gOm {XOrE& A{^¶§Vm.{H$emoaHw$‘ma {‘lm, gm.~m.{d.Im‘Jm§d gmIanwS>m, b¾, ñdmJV g‘mamoh,dmT>{Xdg d BVa ew^àg§Jr pìhS>rAmo ewQ>tJ d moQ>moJ«m rÀ¶m AmS>©ar pñdH$maë¶m OmVrb. !!lr JOmZZ àgÞ!! S>rOrQ>b ñQw>{S>Amo HD pìhS>rAmo ewqQ>J, H$[aÁ‘m Aë~‘ {S>OrQ>b moQ>moJ«m r AaqdX Jm¶H$dmS> 9922012187, 9623598090 g§nH©$ … {edmOr ZJa,eoJm§d -444203 {X.21 ‘o 2015 3 (nmZ 1 déZ)Ambo AmhoV. amO|ÐH$w‘ma gmZ§Xm ¶m§Mm ‘wbJm A^o¶ gmZ§Xm ¶m§Zr ‘VXma ì¶mnmar g§KmVwZ Va ‘mOr g^mnVr amOmam‘ H$miUo, àemgH$ n§Om~amd Xoe‘wI ¶m§Zr ghH$mar gmogm¶Q>r ‘VXma g§KmVwZ C‘oXdmar AO© XmIb Ho$bo. ~mOma g{‘Vr {ZdS>UwH$s‘ܶo ^m[an ~‘g d H$m±J«ogMr ¶wVr AIoaÀ¶m {Xder Omhra Pmbr. ¶m XmoZ njm§Mr ¶wVr Pmë¶mZo amOH$s¶ g‘rH$aUo ~XbUma Agë¶mMr MMm© amOH$s¶ dVw©imV hmoD$ bmJbr Amho. ghmnojm OmñV OmJm Amåhr bT>dy. ¶m‘ܶo h‘mb EH$, J«m‘n§Mm¶V XmoZ, ghH$mar g§ñWm Mma Aem gmV OmJm Amåhmbm Úmì¶m Aer ~mobUr Pmbr Agë¶mMr ‘m{hVr ^m[an~‘gMo eaX dgVH$ma ¶m§Zr {Xbr Va ghH$mar g§ñWm VrZ, J«m‘n§Mm¶V XmoZ d h‘mb EH$ Aem ghm OmJm ^m[anbm Xoʶmg H$m±J«og V¶ma Pmë¶mMo g‘OVo. 25 ‘o amoOr AOm©Mr N>mZZr hmoUma Amho. Anrb Zgboë¶m‘VXmag§KmV 6 OwZ Va Anrb Agboë¶m g§KmV 9 OwZn¶ªV C‘oXdmar AO© ‘mJo KoVm ¶oVrb. 28 OwZbm ‘VXmZ hmoB©V Va 29 OwZbm {ZH$mb Kmo{fV hmoB©b. nmobrg A{YjH$ g§O¶ ~m{dñH$a ¶m§Zr pñdH$mabm nX^ma eoJm§d- nmobrg A{YjH$ g§O¶ ~m{dñH$a ¶m§Zr 21 ‘o amoOr Xþnmar lr JOmZZ ‘hmamO ‘§Xram‘ ¶oD$Z lr JOmZZ ‘hmamOm§Mo Xe©Z KoVbo d ˶mZ§Va ~wbT>mUm ¶oWo OmD$Z nmobrg A{YjH$mMm nX^ma pñdH$mabm. ~wbT>mUm {Oëh¶mMo nmobrg A{YjH$ í¶m‘ {XKmdH$a ¶m§Mr ~Xbr Pmë¶mZo ˶m§À¶m OmJoda g§O¶ ~m{dñH$a nmobrg A{YjH$ åhUwZ éOw Pmbo AmhoV. Jwédmar Xþ.1 dmOVm ˶m§Zr lr g§V JOmZZ ‘hmamOm§Mo Xe©Z KoVbo. d nX^ma pñdH$mabm. JwÝhoJmarbm Amim KmbʶmgmR>r H$Q>r~ÜX Agë¶mMr ½dmhr ¶mdoir {Xbr. gnH©$ …-07265-251069,9422183201 28 ‘o Mm A§H$ A{hë¶m O¶§Vr {deofm§H$ gmám{hH$ H$‘m}ÞVrÀ¶m dVrZo 28 ‘o 2015 amoOr àH$m{eV homUmam A§H$ hm nwʶíbmoH$ A{hë¶m Xodr hmoiH$a ¶m§À¶m O¶§Vr{Z{‘˶ àH$m{eV H$aʶmV ¶oUma Amho. Var gm{h˶ d H$mì¶, ˶m§Mm B{Vhmg, H$V©ì¶XjVm d BVa ‘m{hVr Agë¶mg ËdarV g§nH©$ gmYmdm -9595351242 ‘hmamï´> {OåZm°pñQ>H$Agmo.Mr {ZdS>UwH$ 31 ‘o bm ~wbT>mUm- ‘hmamï´> hm¡er {OåZm°pñQ>H$ Agmo{eEZeMr n§Mdm{f©H$ {ZdS>UwH$ hr 31 ‘o bm M|~wa ¶oWo Odmha {dÚm ^dZ, ¶oWo g§nÞ hmoUma Amho. Var ¶m {ZdS>UwH$s‘ܶo amÁ¶^amVrb g§nwU© {Oëh¶mÀ¶m g§KQ>Zm§Àmo g^mgXËd Amho. gXa H$m¶©H$maUr hr {ZdS>UwH$ nÜXVrZo hmoUma Amho. ¶m {ZdS>UwH$sH$arVm à˶oH$ {Oëh¶mZo Amnbo à{V{ZYr H$amdo VgoM {ZdS>UwH$sH$arVm C^o amhmd¶mMo Agë¶mg Vgm AO© gmXa H$aʶm~m~V g§KQ>ZoMo dVrZo AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho. Var gd© {Oëhm g§KQ>Zm§Zr Zm§d Zm|XUr H$amdr.
  4. 4. {X.21 ‘o 2015 4 3 eoJm§d - g§JUrH$aUmÀmm à^md gd©M joÌmda {XgwZ ¶oV Amho. g‘mOgwajVogmR>r ¶moJXmZ XoUmè¶m J¥hajH$m§Mr ‘m{hVr ‘mJ{dʶmV Ambr AgwZ ˶m‘ܶo n°ZH$mS>©, AmYmaH$mS>©,~±H$oMo nmg~wH$, B©‘ob nËVm, B˶mXr ‘m{hVr {Ámëhm H$mofmJma H$m¶m©b¶mH$Sw>Z ‘mJ{dʶmV Ambr Amho. ¶m à{H«$¶o‘wio J¥hajH$m§Zm ˶m§À¶m H$m‘mMo {‘iUmao ‘mZYZ WoQ> Q´>oPar‘YwZ ˶m§À¶m Im˶m‘ܶo hñVm§VarV hmoUma Amho.J¥hajH$m§Zr darb ‘m{hVr g§~{YV H$mJXnÌm§À¶m Poam°³gàVr ’$m‘© ^éZ g§~YrV nWH$ à‘wImH$S>o XmIb H$amdrV OoUoH$éZ {Oëhm H$m¶m©b¶ nwT>rb gw{dYm J¥hajH$m§Zm CnbãY H$éZ Xoʶmg gmoB©Mo hmoB©b. eoJm§d-‘hmAm°ZbmB©Z À¶m ‘mܶ‘mVwZ emgZmH$Sw>Z J«m‘n§Mm¶VtZm g§JUH$rH$aU godm nwa{dʶmV Ambr. J « m ‘ n m V i r d a g§JUH$sH$aUmMr à{H«$¶m nwU© Pmbr.‘mÌ ¶mV H§$nZrMo {hV gmܶ Pmbo. Am°naoQ>am§Mo 4 ‘{hݶmMo ‘mZYZ noS>tJ R>odwZ nwT>rb {ZU©¶ ‘hmAm°ZbmB©ZZo AYm§Var R>odbm Amho. ¶m~m~V Ago H$s, 2010 ‘ܶo ‘hmAm°ZbmB©Z H§$nZrÀ¶m ‘mܶ‘mVwZ J«m‘n§Mm¶Vr ‘§Ìmb¶mer OmoS>ʶmMm àH$ën hmVr KoVbm hmoVm. ¶mgmR>r amÁ¶mVrb {Oëhm, VmbwH$m, J«m‘ñVa {Zhm¶ H$m‘mH$arVm gj‘ ‘Zwî¶~imMr {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr VgoM g§JUH$ nwadR>m H$aʶmnmgwZ ˶mMr XþéñVr H$aʶmgh d J«m‘nmVirda S>mQ>m B§Q´>r H$aʶmH$arVm Zo‘ʶmV Amboë¶m Am°naoQ>am§Mr ^aVr hr Vmbw³¶mVrb à˶oH$ J«m‘n§Mm¶Vrda H$aʶmV Ambr. J«m‘g{Md ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma JmdmVrb à˶oH$ Zm|Xr Ahdmb, XmIbo d Amdí¶H$ Vr ‘m{hVr ^aʶmH$arVm Am°naooQ>aMo nX ^aʶmV Ambo. à˶oH$ J«m‘n§Mm¶VrH$arVm g§JUH$ g§M, qàQ>g©, ñH°$Za, {Z¶‘rV dmnamH$arVm bmJUmam H$mJX gwÜXm nwadʶmMm H$ama gXa H§$nZrZo Ho$bm hmoVm. ‘mÌ J«m‘rU ñVamda B§Q>aZoQ>Mr gw{dYoMm A^md, a|O ZgUo, H$mJX, Q>moZa ¶m§Mm nwadR>m doioda Z hmoUo, Am°naoQ>g© VgoM g§JUH$mH$arVm ñdV§Ì Imobr Mr ì¶dñWm ZgUo, H$mhr {RH$mUr J«m‘n§Mm¶V ^dZ ZmhrV, {dOoMm A^md AgUo Aemhr n[añWrVrV {H$aH$moi ‘mZYZmda Am°naoQ>am§Zr H$m‘ Ho$bo. àg§Jr OdiÀ¶m ehamV OmdwZ B§Q>aZoQ> H°$’o$déZ J«m‘ñWm§Zm XmIë¶m§À¶m qàQ> AmD$Q> H$mTw>Z XoUo, O‘m- IM©, OÝ‘- ‘¥Ë¶wÀ¶m Zom§Xr H$aUo Aer VmaodaMr H$gaV H$aVm§Zm Am°naoQ>g© ho ehamVrb B§Q>aZoQ> H°$’o$ H$arV Agë¶mMo {ZX©eZmg ¶oV hmoVo.˶m‘ܶoM H§$nZrZo Xa‘hm 450 Zm|XrMo Q>maJoQ> A{Zdm¶© Ho$bo. ~è¶mM J«m‘n§Mm¶VtZm O‘m-IM©, OÝ‘-‘¥Ë¶w, IaoXr, g^m B˶mXr Iè¶m Zm|XrMr g§»¶m Q>maJoQ>n¶ªV nmohMV ZìhVr. Aem n[añWrVrV H$mhr MbmI Am°naoQ>am§Zr ImoQ>¶m Zm|Xr nwa{dʶmMm gwÜXm à¶mg Ho$bobm Amho. 4 ‘{hݶmnmgwZ Am°naoQ>am§Zr OdiÀ¶m n¡í¶mZo Ho$boë¶m g§JUH$mdaÀ¶m H$m‘o nwU© Ho$br ‘mÌ Joë¶m 4 ‘{hݶmnmgwZ ‘mZYZ AS>H${dbo AmhoV. {S>g|~a 2011 À¶m gw‘mamg ^maVr¶ gm‘m{OH$, Am{WH$, OmV[{Zhm¶ gìh}jUmH$arVm ¶m A°naoQ>am§H$Sw>Z H$m‘o H$aʶmV Ambr. na§Vw ˶mMo gwÜXm ‘mZYZ ho Am°naoQ>am§Zm {‘imbobo Zmhr. na§Vw ˶m§Mr {~bo emgZmH$Sw>Z H$mT>ʶmV Ambr Amho. OZJUZoÀ¶m doir H$mhr MbmI J«m‘godH$m§Zr Am°naoQ>aÀ¶m ^amoí¶mda H$mhr Jmdm§Mo gìh} Ho$bo. VgoM Am{W©H$ ñmìh}jU 2013 ‘ܶo gwÜXm H$mhr J«m‘godH$m§Zr Am°naoQ>aÀ¶m narl‘mda Ho$boë¶m gìh}Mo 10 Vo 15 hOma ‘mZYZ JS>n Ho$bo. Á¶m J«m‘godH$m§Zr gìh}jUmMo ‘mZYZ {Xbo Zmhr. ˶m§À¶m VH«$mar gd© ñVamda Ho$ë¶m OmVrb Ago H$iVo. eoJm§d- àJVr Am{Xdmgr J«m‘ {dH$mg g§ñWm, amoH$S>r¶m ZJa, eoJm§d ìXmam g§Mm{bV g§V JOmZZ ‘hmamO H$bm, dm{UÁ¶ {dkmZ H${Zð> ‘hm{dÚmb¶mbm Cƒ ݶm¶mb¶mMo AmXoembm AZwgéZ ßbg-2 ñVamdarb ìXrbjr ì¶dgm¶ Aä¶mgH«$‘mÀ¶m ZdrZ A{YH$À¶m VwH$S>çm§Zm H$m¶‘ñdénr {dZmAZwXmZ VËdmda emgZmZo ‘mݶVm {Xbr Amho. ¶m~m~V Cƒ d V§Ì {ejU {d^mJm‘m’©$V emgZ {ZU©¶ H«$.ݶm¶ H«$.2014/ à.H«$.159/ì¶{e4, 27 E{àb2015 ¶m AmXoem‘ܶo Z‘yX Amho H$s, àJVr Am{Xdmgr J«m‘ {dH$mg g§ñWm eoJm§dZo Cƒ ݶm¶mb¶m‘ܶo XmIb Ho$boë¶m [aQ> {nQ>reZ H«$.3759/2014 ~m~V ݶm¶mb¶mZo 5 gßQ>§o~a 2014 ‘ܶo nmarV Ho$boë¶m AmXoembm AZwgéZ {dÚwV^mamMr ÌwQ>rnwV©Vm H$aʶmÀ¶m AmYrZ amhþZ g§ñWoZo ‘mJUr Ho$ë¶mZwgma gZ 2014-15 ¶m e¡j{UH$ dfm©V ßbg2 ñVamdarb pìXbjr ì¶dgm¶ Aä¶mgH«$‘mÀ¶m ZdrZ d A{YH$À¶m VwH$S>çm§Zm AQ>r d eVuÀ¶m AYrZ amhþZ emgZmMr ‘mݶVm XoʶmV ¶oV Amho. ݶm¶mb¶rZ AmXoemMr A§‘b~OmdUr H$aUo Amdí¶H$ Agë¶mZo gXa emgZ {ZU©¶ {ZJ©‘rV H$aʶmV ¶oV Agë¶mMohr ¶m AmXoemÝd¶o Z‘wX H$aʶmV Ambo Amho. gXa emgZ {ZU©¶mda Cƒ d V§Ì{ejU {d^mJ ghg{Md am.Jmo. OmYd ¶m§Mr ñdmjar Amho. ¶m emgZ {ZU©¶mÀ¶m àVr g§~YrV gd© g§MmbH$ ì¶dgm¶ {ejU {d^mJ d BVa g§~{YVm§Zm nmR>{dʶmV Amë¶m AmhoV. gXa emgZ {ZU©¶m‘wio AmVm g§V JOmZZ ‘hmamO H$bm, d m { U Á ¶ , { d k m Z ‘hm{dÚmb¶m‘ܶo [’$earO ¶m Aä¶mgH«$‘mMr VwH$S>r gwé H$aʶmV Ambr Amho. o Amho.‘hm{dÚmb¶mÀ¶m dVrZo ¶§XmÀ¶m e¡j{UH$ gÌmH$arVm Cƒ {e{jV d Vk à{ejH$ dJ© CnbãY AgwZ AmOÀ¶m ñnY}À¶m ¶wJmV {dÚm϶mªMm gdmª{JU {dH$mg gmYʶmH$arVm {d{dY Cnm¶¶moOZm am~{dʶmV ¶oUma AmhoV. AmVm ‘hm{dÚmb¶mMo àeñV d ^ì¶ XmbZ CnbãY H$aʶmV Ambo Amho. ì¶m¶m‘emim, àeñV hm°b,‘m§S>Urnwd© Aä¶mgdJ©,Cƒ {d^w{fV S´>og AmhoV.~mhoaJm§dÀ¶m {dÚm϶m§§Zm {ZdmgmMr ì¶dñWm Amho. d ^moOZì¶dñWm gwÜXm CnbãY H$aʶmV Ambr Amho.{dÚm϶mªZr àdoemH$arVm ‘ h m { d Ú m b ¶ m ‘ Ü ¶ o qH$dm07276711954,9860938645 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm. Ago AmdmhZ g§ñWoMo Aܶj àH$me H$igH$ma ¶m§Zr Ho$b VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ

×