Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Formativ bedömning för gymnasiet(20)

Anúncio
Anúncio

Formativ bedömning för gymnasiet

 1. BFL studiedag Nösnäsgymnasiet Onsdag 29/10 2014 sandra.svensson@grkom.se
 2. Dagens upplägg: Ökad måluppfyllelse och utvärdering av undervisningen som en del av kvalitetsarbetet Fortsatt arbete med uppgift: kartläggning av elevers behov
 3. En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800)
 4. Varför BFL? Undervisning - BFL - elevaktivt arbetssätt - ökad elevdelaktighet - högre måluppfyllelse Att titta på undervisningen som en del av kvalitetsarbetet.
 5. Sammanställningar Skolinspektionens granskning betyg och bedömning Dialog lärare emellan Sambedömning Information om mål och kunskapskrav och återkoppling En organisation som stödjer, rektors ansvar = det systematiska kvalitetsarbetet
 6. Kartläggning Samtal/intervjuer med eleverna Enkät Dokumentanalys Observationer
 7. Tillvägagångssätt Material/dokument - vilken kartläggning - utvärdera - analysera/bedöma (var är vi och vart ska vi?) - planera/genomföra (elevperspektivet) - beprövad erfarenhet Glöm inte att dokumentera nuläget
 8. Utvärdera undervisningen Skuldparagrafen Lärarbesök i klassrummet Reflektera i: https://todaysmeet.com/Nösnäs
 9. Bearbeta mål och kunskapskrav Fundera kring innebörden av mål och kunskapskrav och hur de kan ta sig uttryck i praktiken. Gör ett urval av vilka mål och krav som kvalitetsarbetet ska fokusera på. Gör en planering för hur ett underlag ska tas fram, vilka resultat som förväntas samt när och hur utvärdering ska ske.
 10. Genomförande och dokumentation För att underbygga kvalitetsbedömningar behövs någon form av datainsamling, till exempel i form av enkäter, intervjuer, observationer, samtal med elever, åtgärdsprogram, betyg, provresultat, närvarolistor, portfolios eller loggböcker.
 11. Uppföljning och utvärdering Uppföljningen innebär att fortlöpande samla in information som kan skapa ett underlag, exempelvis genom att sammanställa enkäter eller betyg och resultat från nationella prov för olika årskurser och ämnen. Utvärderingen är en bedömning som görs av de resultat som framkommer.
 12. Analys Målet med analysen är att förstå och förklara vad som kan ha inverkat på måluppfyllelsen och vad som kan vara lämpligt att göra för att bättre nå de nationella målen. Ju rikare underlag som finns desto mer fördjupad kan analysen bli. Analysen kan till exempel innehålla jämförelser av resultat från olika år eller jämförelser mellan två arbetslags sätt att arbeta förebyggande mot mobbning. Analysen kan också innehålla tolkningar, förklaringar och problematiseringar. Att knyta analysen till aktuell forskning kan vara ett sätt att finna förklaringar och skapa åtgärder.
 13. Åtgärder Det systematiska kvalitetsarbetet får inte enbart bli en pappersprodukt. Det är viktigt att den kunskap som kommer fram används till åtgärder som kan förbättra verksamheten och förutsättningarna för elevers lärande
 14. Uppgiften Observation av elevernas behov Stämde det? Samplanering kunskapskrav, förmågor, elevaktivt, återkoppling, kamratrespons Genomförande och observera varandra Observationsschema? Sambedömning
 15. Kollegialt lärande Tvärgrupper, ämnesgrupper? Börja i det stora och diskutera och dela sedan upp er två och två eller fyra och fyra? Praktiskt genomförbart.
 16. Återsamling Reflektion Nästa gång 4/12 - klar med genomförande och observation. Sambedömning och redovisning

Notas do Editor

 1. Vilka möjligheter. Hattie. Makten över undervisningen. Påverka. Vad kan vi förändra? Vi har det elevunderlag vi har.
 2. Målsättningen för det systematiska kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa dialog om måluppfyllelser och om orsaker till brister. Jan Håkansson. Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder. Studentlitteratur 2013
Anúncio