Juego nombres clase de la luna

1.030 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.030
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
630
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Juego nombres clase de la luna

 1. 1. LA CLASE DE LA LUNA RECONOZCO MI NOMBRE. CERRAR
 2. 2. ÁÁLLVVAARROO EEVVAA PPEEDDRROO
 3. 3. AADDRRIIAANNAA DDOOHHAA DDAAVVIIDD BB..
 4. 4. AANNDDRREEAA PPEEDDRROO DDAAMMIIÁÁNN
 5. 5. YYEERRAAYY PPEEDDRROO ÁÁLLVVAARROO
 6. 6. DDIIEEGGOO LLEEYYRREE JJOORRGGEE
 7. 7. YYOOLLAANNDDAA AAAARRÓÓNN DDOOHHAA
 8. 8. RRUUBBÉÉNN LLEEYYRREE DDOOHHAA
 9. 9. JJOORRGGEE DDAAVVIIDD BB.. VVAALLLLEE
 10. 10. DDAAVVIIDD NN.. AALLFFOONNSSOO UUNNAAII
 11. 11. UUNNAAII YYEERRAAYY LLEEYYRREE
 12. 12. AANNDDRREEAA RRUUBBÉÉNN AADDRRIIAANNAA
 13. 13. AADDRRIIAANN SS.. AANNDDRREEAA EELLSSAA
 14. 14. DDAAVVIIDD NN.. DDIIEEGGOO EEVVAA
 15. 15. JJOORRGGEE AAAARRÓÓNN YYOOLLAANNDDAA
 16. 16. LLEEYYRREE EEVVAA AALLFFOONNSSOO
 17. 17. VVAALLLLEE AANNDDRREEAA RRUUBBÉÉNN
 18. 18. DDOOHHAA PPEEDDRROO DDAAMMIIÁÁNN
 19. 19. ÁÁLLVVAARROO YYOOLLAANNDDAA AAAARRÓÓNN

×