gmYZm : 26 Owc¡ 201418 /
AmOÀ¶m ¶m nwñVH$ àH$meZ g‘ma§^mMo Aܶj AmXaUr¶ AW©VÁk S>m°.ZriH§$R> aW,
{‘Ìd¶© A^¶ {Q>iH$, gmYZm ...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 19
cmoH$g^m {ZdS>UwH$sZ§Va Oo H$mhr AZw^dc§ Amho, ˶mVco
H$mhr ‘hÎdmMo ‘wÔo Vw‘À¶mg‘moa ‘m§S>m¶Mo A...
gmYZm : 26 Owc¡ 201420 /
~XcmÀ¶m à˶oH$ Jmoï>rMo g§X^© OmJ{VH$ AgVmV. OmJ{VH$
~Xcm§Mm g§X^© KoD$Z nwÝhm Zì¶mZo ~Xc hmoVmV,...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 21
Midi BVH$s ¶eñdr Pmcr AgVr H$m, ¶m~m~V ‘m¶m
‘ZmV e§H$m Amho.
Am¶~rEZ-cmoH$‘V M°Zoc H$mT>ʶmM§ H...
gmYZm : 26 Owc¡ 201422 /
g§nmXH$ AOyZ Var nwamoJm‘r {dMmam§Mo AmhoV. COì¶m
{dMmagaUrMo qH$dm à{VJm‘r {dMmam§Mo g§nmXH$ AOy...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 23
gܶm gmYZm CÎm‘ nÕVrZo gwê$ Amho. {dZmoX Jocr 10
df} gmYZmV Amho. Xm^mocH$am§À¶m ‘werV Vmo V¶ma ...
gmYZm : 26 Owc¡ 201424 /
åhUdyZ KoUmao cmoH$ hr nmoH$ir H$m R>odV ZmhrV, ho
H$im¶cm ‘mJ© Zmhr. AmOhr "cmo{h¶m {H$Vr J«oQ> ...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 25
Amåhm H$mhr nÌH$mam§da ‘w§~B©V {edgoZoZo h„o Ho$co, ˶m§n¡H$s
Hw$UmdaM H$m±J«og nj gÎmoV AgVmZmh...
gmYZm : 26 Owc¡ 201426 /
Am{U ˶mcm AmnUM H$maUr^yV AmhmoV. H$maU Amnë¶m
g‘mOmcm gd© Jmoï>r 춺$s¨À¶m ‘mܶ‘mVyZM H$am¶À¶m
...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 27
^m§S>dcXma XoemVrc ‘hÎdmMr ‘mܶ‘o nyU©nUo Q>oH$Amoìha
H$aUma AgVrc, Va ¶mMm AW© ‘mܶ‘m§Vrc {dMma...
gmYZm : 26 Owc¡ 201428 /
1952 Z§VaMr gdmªV I{M©H$ {ZdS>UyH$ ¶mdoiMr Amho
Am{U ¶mda {Z¶§ÌU AmUʶmgmR>r {ZdS>UyH$ Am¶moJ
H$m...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 29
åhUyZ ‘cm Ag§ dmQ>V§ H$s, cmoH$m§ZrM ¶mMr XIc
KoVcr nm{hOo. ¶m~m~V gܶm cmoH$ åhUV AmhoV H$s,
"A...
gmYZm : 26 Owc¡ 201430 /
‘mhrV Zmhr. ‘m¶mgmR>r "‘hmZJa' ho EH$ ì¶mgnrR> hmoV§.
Am¶~rEZhr EH$ ì¶mgnrR> Amho. ho ì¶mgnrR> J...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 31
EH$ {Xdg ‘wHw$c Ho$gdZ ¶m§Mm ’$moZ Amcm. ˶m§Zr ‘cm
‘ocda EH$ qcH$ nmR>dcr hmoVr. ˶m‘ܶo nwʶmV...
gmYZm : 26 Owc¡ 201432 /
‘o Z§Va WmoS>çm H$mimV Iyn KQ>Zm KS>V AmhoV, ¶mMm Vwåhr
ZrQ>nUo {dMma H$am.
¶m XoemV EH$ Zd§ gaH$...
gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 33
qhXÿ amï´> goZm Agmo, qH$dm qhXÿ OZOmJaU g{‘Vr Agoc
qH$dm gZmVZ à^mV ¶mgmaIr BVa Hw$R>cr g§ñWm A...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

निखिल वागळे यांचे भाषण (साधना २६ जुलै १४)

1.412 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

निखिल वागळे यांचे भाषण (साधना २६ जुलै १४)

 1. 1. gmYZm : 26 Owc¡ 201418 / AmOÀ¶m ¶m nwñVH$ àH$meZ g‘ma§^mMo Aܶj AmXaUr¶ AW©VÁk S>m°.ZriH§$R> aW, {‘Ìd¶© A^¶ {Q>iH$, gmYZm gmám{hH$mMo g§nmXH$ {dZmoX {eagmR>, gmYZmMo {dídñV h‘rX Xm^mocH$a, g‘moa ~gcoco Á¶oð> {dMmad§V gXmZ§X ‘moao Am{U CnpñWV gd© {‘Ìhmo, gào‘ Z‘ñH$ma. nmM-ghm {Xdgm§nyduM ‘r hm°pñnQ>c‘YyZ ~mhoa Amcmo¶. hm°pñnQ>c‘YyZ ~mhoa ¶oVmZm S>m°³Q>am§Zr "H$m¶©H«$‘m§Zm OmD$ ZH$m,' Agm g„m {Xcm hmoVm. S>m°³Q>am§M§ Ag§hr åhUU§ Amho H$s, ‘r H$mhr Jmoï>tMm OmñV {dMma H$aVmo Am{U ˶m ‘Zmcm cmdyZ KoVmo. ˶m§À¶m åhUʶmV V϶ Amho, na§Vw ˶mda ˶m§Zr gm§{JVcocm Cnm¶ ‘cm A‘cmV AmUVm ¶oV Zmhr¶o. Vo åhUVmV, "Vwåhr {dMma H$‘r H$am Am{U H$‘r ~mocm.' na§Vw ‘r S>m°³Q>am§Zm gm§{JVc§ H$s, "{dMma H$‘r H$aU§ qH$dm H$‘r ~mocU§ ho A{O~mV e³¶ Zmhr, H$maU ~mocU§ Am{U {dMma H$aU§ hm Am‘À¶m amoOÀ¶m Q´>oqZJMm ~§YZH$maH$ ^mJ Amho; Am{U ‘r ~moccmo Zmhr, Va A{YH$ àm°ãcoåg hmoVrc.' Aem àH$mao S>m°³Q>am§Zm nQ>dʶmV ¶eñdr Pmcmo Am{U nwʶmVrc XmoÝhr H$m¶©H«$‘m§Zm ¶oʶmgmR>r S>m°³Q>am§Zr ‘cm nadmZJr {Xcr. AmOÀ¶m H$m¶©H«$‘mV ‘r ’$ma ~mocUma Zmhr; H$mhr ‘hÎdmMo ‘wÔo ‘m§S>Uma Amho. nU g‘moa Iyn ‘moR>‘moR>r {dMmad§V ‘§S>ir ~gcr AmhoV. Am{U ¶m ‘mݶda {X½JO {dMmad§Vm§g‘moa ‘r ‘mP§ åhUU§ ‘m§S>Uma Amho. ˶m‘wio gd©àW‘ hr Jmoï> gm§{JVcr nm{hOo H$s, ‘hmamï´>mVrc BVa g§nmXH$m§à‘mUo ‘r ñdV:cm {dMmad§V-nÌH$ma ‘mZV Zmhr. am‘M§Ð Jwhm§nmgyZ gXmZ§X ‘moao, gwhmg nierH$a Ago AZoH$ {dMmad§V Amnë¶m AdVr-^modVr AgVmZm ñdV:cm {dMmad§Vm§À¶m Mm¡H$Q>rV ~gdyZ ¿¶m¶cm ‘cm AmdS>Uma Zmhr... ‘r ñdV:cm gm‘mݶ OZVm Am{U emgZ ¶m§Zm OmoS>Umam g§dmXXmVm (H$å¶w{ZHo$Q>a) ‘mZVmo. VgoM {dMmad§V, gaH$ma Am{U gm‘mݶ OZVm ¶m§À¶mVrc Xar H$‘r H$ê$Z ˶m§À¶mV nyc ~m§YʶmM§ H$m‘ ‘r H$aVmo. {edm¶, Zm°‘ Mm°åñH$sgmaIo {dMmad§V ¶m OJmV AgVmZm ñdV:cm {dMmad§V dJ¡ao ‘mZʶmMm qH$dm åhUdyZ KoʶmMm ‘yI©nUm ‘r H$aUma Zmhr. ‘r ñdV:cm Ho$di EH$ CXma‘VdmXr nÌH$ma ‘mZVmo. nÌH$ma åhUyZ g‘mOmV {’$aVmZm ‘cm Oo H$mhr {XgV§¶, VoM AmO ‘r Vw‘À¶mg‘moa ‘m§S>Uma Amho. {deofV:, ‘mJÀ¶m nmM-ghm ‘{hݶm§V ‘r Oo H$mhr nm{hc§ Vo Am{U {Z{Ic dmJio WoQ> g^mJ¥hmVyZ gÚpñWVrV ‘mܶ‘m§Mr ^y{‘H$m H$m¶ Agmdr? S>m°. Za|Ð Xm^mocH$a ¶m§À¶m {ZdS>H$ g§nmXH$s¶ coImMo nwñVH$ "g‘Vm g§Ja' ¶m ZmdmZo Va {dZmoX {eagmR> ¶m§À¶m {ZdS>H$ g§nmXH$s¶ coImMo nwñVH$ "gå¶H$ gH$mamË‘H$' ¶m ZmdmZo Amco Amho. ¶m XmoZhr nwñVH$m§Mo àH$meZ H$aʶmgmR>r 28 OyZ 2014 amoOr nwUo ¶oWrc cmoH$‘mݶ {Q>iH$ g^mJ¥hmV (Ho$gardmS>m), S>m°.ZriH§$R> aW ¶m§À¶m AܶjVoImcr EH$ g‘ma§^ Am¶mo{OV Ho$cm hmoVm. ˶m g‘ma§^mV à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo, "Am¶~rEZ-cmoH$‘V' ¶m d¥Îmdm{hZrMo g§nmXH$ {Z{Ic dmJio ¶m§Zr Ho$coco g§nyU© ^mfU eãXm§H$Z H$ê$Z XoV AmhmoV. - g§nmXH$
 2. 2. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 19 cmoH$g^m {ZdS>UwH$sZ§Va Oo H$mhr AZw^dc§ Amho, ˶mVco H$mhr ‘hÎdmMo ‘wÔo Vw‘À¶mg‘moa ‘m§S>m¶Mo AmhoV. cmoH$g^m {ZdS>UwH$sÀ¶m AmYr Am{U Z§Va {X„rVrc grEgS>rEg ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Am{U gwhmg nierH$a ¶m§À¶m nwT>mH$mamZo (XoemÀ¶m amOH$s¶ pñWVr~m~V cmoH$m§À¶m ‘V‘Vm§VamÀ¶m ~m~VrV) Oo amï´>r¶ gd}jU Pmco, VoìhmnmgyZ XoemÀ¶m amOH$maUmVrc ~Xcm§Mm A§XmO Amåhmcm Amcm hmoVm. ˶m§VrcM H$mhr Jmoï>r ‘cm ñnï>nUo gm§Jm¶À¶m AmhoV. ˶mda AmnU gdmªZr {dMma H$amdm, hr ‘mPr H$iH$irMr {dZ§Vr Amho. H$maU Vwåhr gd© cmoH$ gmYZm n[admamVrc AmhmV. AWm©V, AmO ‘r Oo H$mhr ~mocUma Amho, Vo gmYZm n[admamcm nMUma§ qH$dm nQ>Uma§M ~mocoZ, Aer ImÌr ‘r XoD$ eH$V Zmhr Am{U Vg§ ‘r H$Yrhr Ho$coc§ Zmhr. g‘mOdmÚm§~Ôc ‘mPm EH$ Amjon Amho. ˶m AmjonmÀ¶m ~m~VrVrc amdgmho~ H$g~|Mm EH$ "H$moQ>' XoVmo. amdgmho~ H$g~o åhUVmV, ""¶m XoemVco n[adV©ZdmXr cmoH$M gdm©{YH$ An[adV©Zr¶ AmhoV.'' ho cmoH$ ~Xcmcm ZH$ma XoVmV, Zì¶m OJmcm ZH$ma XoVmV, Zì¶m ^mfocm ZH$ma XoVmV Am{U Zì¶m e¡crcmhr ZH$ma XoVmV. VéU {nT>r H$m¶ {dMma H$aVo¶ Am{U H$m¶ åhUVo¶ ho EoH$m¶Mo Zmhr Am{U ˶m§À¶mda nyd©nma MmcV Amcoë¶m nR>S>rVrc Jmoï>r cmXm¶À¶m, hm àH$ma ‘r Jocr 40 df} nmhVmo¶... Am{U Vmo ‘cm ‘mݶ Zmhr¶o; åhUyZ H$Xm{MV ‘r g‘mOdmXr n[admamMm ^mJ ‘mZcm OmV Zmhr¶o. AWm©V, Vg§hr ‘r ñdV:cm gmå¶dmXr, g‘mOdmXr ‘mZV Zmhr. ‘r ñdV:cm CXma‘VdmXr àdmhmMm à{V{ZYr (nÌH$ma) ‘mZVmo. AmO Xoe àM§S> PnmQ>çmZo ~XcVmo¶. ¶m ~Xcm§‘ܶo hñVjon Ho$cm Zmhr Va hm ~Xc Zo‘H$m H$moU˶m {XeoZo OmB©c, ¶m~m~V ‘m¶m ‘ZmV e§H$m Amho. Xoe COdrH$S>o OmVmo¶ H$s S>mdrH$S>o, Aer R>moH$io~mO {dYmZ§ ‘r H$aUma Zmhr. H$maU ~Xc hmoV AgVmo, Voìhm Vmo àM§S> Jw§VmJw§VrMm AgVmo. ˶m ~XcmV AZoH$ KQ>H$m§Mm EH$‘oH$m§er g§~§Y AgVmo. ~Xcm§Vrc H$mhr Jmoï>r COdrH$S>o PwH$Umè¶m AgVmV, H$mhr S>mdrH$S>o PwH$Umè¶m AgVmV Va H$mhr ‘ܶ‘ ‘mJm©Zo KoD$Z OmUmè¶m AgVmV. nU gdmªV ‘hÎdmMr Jmoï> åhUOo- hm ~Xc EH$Q>çm ^maV ZmdmÀ¶m XoemV hmoV ZgVmo, Vmo A»»¶m OJm‘ܶo hmoV AgVmo.
 3. 3. gmYZm : 26 Owc¡ 201420 / ~XcmÀ¶m à˶oH$ Jmoï>rMo g§X^© OmJ{VH$ AgVmV. OmJ{VH$ ~Xcm§Mm g§X^© KoD$Z nwÝhm Zì¶mZo ~Xc hmoVmV, Voìhm ˶m§Mo à{Vq~~ amï´>r¶ nmVirdarc doJdoJù¶m KQ>H$m§V C‘Q>V AgVmV. ImgH$ê$Z ¶m ~Xcm§Mo à{Vq~~ amOH$s¶ n[apñWVrda C‘Q>V AgVo Am{U ¶m ~Xcm§À¶m Jw§VmJw§VrÀ¶m à{H«$¶oVyZ Zdo OJ AmH$mamcm ¶oV AgVo. ˶m Zì¶m OJmH$S>o AmnU CKS>çm S>moù¶m§Zr nmhUma AmhmoV H$s Zmhr, Agm ‘mPm Amnë¶m gdmªZm àíZ Amho. AmO ¶m H$m¶©H«$‘mV Á¶m XmoZ nwñVH$m§Mo àH$meZ Pmco, ˶m XmoZ nwñVH$m§À¶m coIH$m§Vrc AmO ‘r EH$Q>çm {dZmoX {eagmR> ¶m§M§M A{^Z§XZ H$ê$ eH$Vmo. H$maU AmO S>m°.Za|Ð Xm^mocH$a Amnë¶mV ZmhrV. Am{U S>m°.Xm^mocH$a Joë¶mZo ‘hmamï´>mÀ¶m gm‘m{OH$ dVw©imV {H$Vr ‘moR>r Xar {Z‘m©U Pmcr Amho, ho AmnU ‘mJrc 10 ‘{hZo AZw^dV AmhmoV. XþX£dmMr Jmoï> åhUOo- 17 Am°JñQ> 2013 amoOr gwhmg nierH$a ¶m§À¶m "amOH$maUmMm Vmio~§X' ¶m nwñVH$ àH$meZmMm H$m¶©H«$‘ gmYZm àH$meZmZo R>odcm hmoVm, ˶mcm ‘r CnpñWV hmoVmo. gmYZmÀ¶m 65 dfmªÀ¶m dmQ>Mmcrda ˶m doir ‘r ^mfU Ho$c§ hmoV§ Am{U S>m°.Xm^mocH$am§Mm VmoM eodQ>Mm gmd©O{ZH$ H$m¶©H«$‘ R>acm. AmOÀ¶m H$m¶©H«$‘mcm ‘r AmJ«hmZo ¶oʶmMo H$maU åhUOo, Joë¶m 10 ‘{hݶm§V H$m°‘«oS> {‘Ìmcm EH$ jUhr {dgaVm Amcoco Zmhr. S>m°.Xm^mocH$am§M§ EHy$U H$m¶© IynM ‘moR>§ hmoV§. ˶m§Mo {dMma d H$m¶m©Mo nS>gmX ˶m§À¶m ‘¥Ë¶yZ§Va amï´>r¶ nmVirda C‘Q>V AmhoV. Á¶m ^y{‘Ho$VyZ d Á¶m Ame¶mM§ OmXÿQ>moUm{damoYr {dYo¶H$ ‘hmamï´> emgZmZo g§‘V Ho$c§, ˶mM ^y{‘Ho$VyZ d ˶mM Ame¶mM§ {dYo¶H$ XoemVrc ‘hÎdmÀ¶m Mma amÁ¶m§V ‘§Oya hmoʶmgmR>r ˶m-˶m amÁ¶m§Vrc nwamoJm‘r {dMmam§Mo H$m¶©H$V} OmoaXma à¶ËZ H$arV AmhoV Am{U cdH$aM ˶m§Zm ¶e ¶oB©c, Aer ImÌrcm¶H$ Amem Amho. nU S>m°.Xm^mocH$a ¶m ~w[ÕdmXr, g{hîUw, nwamoJm‘r H$m¶©H$˶m©Mm IyZ hmoVmo, ¶mM§ Xþ:I ‘hmamï´>mcm Amho H$m, hm ‘m¶m ‘ZmVcm àíZ Amho. ¶mM§ H$maU Ag§ Amho H$s, Joë¶m 10 ‘{hݶm§V ‘maoH$è¶m§Mm {ZfoY H$aUmao d VnmgmVrc {Xa§JmB©À¶m {damoYmVrc {ZXe©Zo, ‘moM} ho gd© àH$ma A§YlÕm {Z‘y©cZ g{‘VrÀ¶m H$m¶©H$˶mªZr Ho$co AmhoV. nU ho gd© nR>S>r~Õ Pmc§¶ H$m, hm ‘m¶m ‘ZmVrc àíZ Amho. Vwåhr gd© H$m¶©H$V} YaUo YaVm, CnmofU§ H$aVm; ¶mMm n[aUm‘ gÎmmYmè¶m§da hmoVmo H$m? A§YlÕm {Z‘y©cZ g{‘VrÀ¶m H$m¶©H$˶mªZmo, ‘cm ‘m’$ H$am; ¶m gdmªMm gÎmmYmè¶m§À¶m H$mVS>rdahr n[aUm‘ hmoV Zmhr, Agm gܶmMm AZw^d gm§JVmo Amho. ‘mÌ S>m°.Xm^mocH$a ZmdmÀ¶m ‘mUgmcm "gÎmmYmar' ZmdmMm hÎmr hm H$m¶ àH$ma Amho, ho ’$ma Mm§Jc§ H$ic§ hmoV§. S>m°.Xm^mocH$a {ddoH$mÀ¶mM ‘mJm©Zo OmD$Z gÎmmYmè¶m§Mr Zg nH$S>V hmoVo. ‘r h‘rX Am{U ‘wº$mer ~mocVmZm Zoh‘r EoH$Vmo H$s, Amåhr S>m°.Xm^mocH$am§Mr Midi {ddoH$mÀ¶m ‘mJm©ZoM nwT>o ZoUma AmhmoV. nU ‘cm Vwåhmcm gm§Jm¶M§¶ H$s, {ddoH$dmX åhUOo Zo^iQ>nUm Agm AW© H$moUr KoVm H$m‘m Z¶o. AmnU Oo H$mhr H$aV AmhmoV, ˶mMm gaH$mada n[aUm‘ Pmcm nm{hOo. Am{U Vmo Vgm hmoV Zgoc; Va H$m¶ H$am¶M§, H$moUV§ em§VVm‘¶ h˶ma dmnam¶M§- hm amOH$s¶ aUZrVrMm ^mJ AgVmo. Oo H$m¶©H$V} ñdV:cm {ddoH$dmXr ‘mZVmV, ˶m§Zm Midir Am{U Am§XmocZmgmR>r Amdí¶H$ Agcoë¶m amOH$s¶ aUZrVrMm ^mJ H$iVmo¶ H$m, hm ‘m¶m ‘ZmVrc AmUIr EH$ àíZ Amho. {‘Ìhmo, A§YlÕm {Z‘y©cZ g{‘Vr hr ‘m¶m A˶§V OdiMr- qH$~hþZm, öX¶mVrc g§KQ>Zm Amho, ˶m‘wio ‘r A˶§V ‘moH$ionUmZo ~mocV Amho. S>m°³Q>a Xm^mocH$a hmoVo Vmoda ¶m MidirVrc Xþgè¶m {nT>rer ‘mPm WoQ> g§~§Y ’$magm Amcm Zmhr. S>m°³Q>a Xm^mocH$am§Zm ‘r "Vwåhr g§KmÀ¶m {eñVrZo H$m‘ H$aUmao g‘mOdmXr AmhmV' Ag§ Zoh‘r åhUm¶Mmo. H$maU Vo Oo H$mhr H$m‘ H$am¶Mo, Vo A˶§V {‘eZar d¥ÎmrZ§ H$am¶Mo. à˶j ^oQ>rV d ’$moZdahr Vo H$m‘mÀ¶m {df¶mda A˶§V ‘moOHo$, nU n[aUm‘H$maH$ ~mocm¶Mo Am{U Amncm {df¶ nQ>dyZ Úm¶Mo. ˶m‘wio S>m°³Q>a {OWo ~mocdm¶Mo {VWo ‘r Om¶Mmo Am{U Vo Oo gm§JV, Vo H$am¶Mmo. S>m°³Q>a Xm^mocH$am§Mm Am{U ‘mPm g§~§Y gmYmaUnUo 1985 nmgyZ Amcm. VoìhmnmgyZ ˶m§À¶m{df¶r EH$ Jmoï> A{Ve¶ ñnï>nUo ‘m¶m ‘Zmda q~~dcr Jocr. Vr åhUOo, hm amOH$maU OmUUmam A˶§V MmUmj ‘Zwî¶ Amho. Xm^mocH$am§Mr nmo{c{Q>H$c Z°H$ Amnë¶mn¡H$s {H$Vr OUm§Zm Zo‘Ho$nUmZo H$icr, ho ‘cm ‘mhrV Zmhr. na§Vw Midir- Am§XmocZmgmR>r Amdí¶H$ Agcoë¶m AZoH$ Jmoï>r Xm^mocH$am§Zm ’$maM ì¶dpñWV H$icoë¶m hmo˶m. ‘mܶ‘m§M§ ‘hÎd Va ˶m§Zr ’$maM cdH$a hoacoc§ hmoV§. A§YlÕm {Z‘y©cZ MidirMo ¶e ho Xm^mocH$am§À¶m ‘mܶ‘m§À¶m Om{UdoV Amho. Xm^mocH$am§Zm ‘mܶ‘m§Mr OmUrd ZgVr, Va
 4. 4. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 21 Midi BVH$s ¶eñdr Pmcr AgVr H$m, ¶m~m~V ‘m¶m ‘ZmV e§H$m Amho. Am¶~rEZ-cmoH$‘V M°Zoc H$mT>ʶmM§ H$m‘ Am‘À¶m H§$nZrH$Sy>Z gwê$ hmoV§, Voìhm ¶m Zì¶m ‘mܶ‘mH$S>o nwamoJm‘r {dMmam§Mo cmoH$ hoQ>miUrÀ¶m ^y{‘Ho$VyZ ~KVmV, Ag§ ‘r Xm^mocH$am§Zm åhUmcmo hmoVmo. ‘mP§ Ag§ ‘V Amho H$s, Hw$R>c§M ‘mܶ‘ dmB©Q> ZgV§. ‘r Odinmg 20 df} qàQ> ‘r{S>¶mV H$m‘ Ho$c§¶. ˶m‘wio à˶oH$ ‘mܶ‘ EH$ ßc°Q>’$m°‘© AgVmo, ho ‘cm nQ>c§¶. Am{U à˶oH$ ßc°Q>’$m°‘© H$gm dmnam¶Mm Vo H$ic§ nm{hOo, VaM {dMma nwT>o OmD$ eH$Vmo, Ag§ ‘cm dmQ>V§. ‘r Zoh‘r Xm^mocH$am§Zm gm§Jm¶Mmo H$s, Vwåhr Oa hm ßc°Q>’$m°‘© dmnacm ZmhrV, Va Á¶m§Zm g‘mO nwT>o Omdm Ag§ dmQ>V Zmhr Vo cmoH$ hr ‘mܶ‘§ dmnaVrc Am{U nwT>o OmVrc. H$å߶wQ>a EH$M AgVmo; Omo EH$rH$S>o O¶§V ZmairH$a dmnaVmV qH$dm nwamoJm‘r {dMmam§Mm H$m¶©H$Vm© dmnaVmo, VmoM H$å߶wQ>a amï´>r¶ ñd¶§godH$ g§KmMo AemoH$ qgKcXoIrc dmnaVmV, ho cjmV ¿¶m. åhUOo V§ÌkmZmZo Am{U {dkmZmZo {Z‘m©U Ho$cocr hr gd© ì¶mgnrR>§ AmnU H$er dmnaVmo, hr ‘hÎdmMr ~m~ Amho. ˶m‘wio ‘r Xm^mocH$am§Zm Zoh‘r åhUm¶Mmo, ""Vwåhr H¥$n¶m g‘mOdmÚm§gmaI§ H$ê$ ZH$m. ‘mo~mB©c ’$moZ Amcm, ˶mcm {damoY; H$å߶wQ>a Amcm, ˶mcm {damoY; H$moUV§hr V§ÌkmZ Amc§ H$s, ˶mcm {damoY... Ag§ H$ê$ ZH$m. V§ÌkmZ gm‘mݶ ‘mUgmÀ¶m ‘wimda CR>Uma§ Amho Ag§ ‘mZU§ Am{U ˶mcm Am§YionUmZo {damoY H$aU§ ¶mcm g‘mOdmX qH$dm S>mdonUm åhUVm ¶oUma Zmhr.'' AmO Xm^mocH$a Amnë¶mV ZmhrV; na§Vw ‘cm AmR>dV§ H$s, ‘mܶ‘m§À¶m dmnamg§~§Yr Am‘Mr MMm© Pmcr hmoVr. ao{S>Amo, Q>rìhr Am{U dV©‘mZnÌm§~amo~a gmoec ZoQ>d{H$ªJMmXoIrc Cn¶moJ AmnU Ho$cm nm{hOo, ¶m ‘m¶m ‘Vmer S>m°.Xm^mocH$a gh‘V hmoVo. ~Xc˶m H$mimVrc ~XcVr ‘mܶ‘o AmnU cjmV KoVcrM nm{hOoV. H$maU d¥ÎmnÌ AmVm ~«oqH$J ݶyO XoV ZmhrV. d¥ÎmnÌm§À¶m ~m~VrVrc EH$ gìh} Ag§ gm§JVmo H$s- cmoH$ d¥ÎmnÌ KoVmV, nU dmMVmVM Ag§ Zmhr. (Á¶m§Zm dmMm¶Mo, Vo AJ«coI dmMVmV.) hm {S>{OQ>c ‘mܶ‘m§Mm H$mi Amho. VéU {nT>r Va ݶyOnona do~gmB©Q>daM dmMVo. Q>o{cpìhOZgwÕm A‘o[aHo$gma»¶m XoemV H$mc~mø ìhm¶cm cmJco AmhoV. gܶm d¥ÎmnÌm§À¶m do~gmB©Q> McZm‘ܶo ¶oV AmhoV; d¥ÎmnÌ Zmhr. "Jm{S>©¶Z' ¶m OJà{gÕ d¥ÎmnÌmcmgwÕm Amncr do~gmB©Q> H$mT>mdr cmJcr Amho. H$maU ˶m§Mm IngwÕm gw‘ma Pmcm Amho. Inmda n[aUm‘ hmoʶmMr dmB©Q> doi "c§S>Z Q>mBåg'da Amcr Amho, ^maVmVrc "B©nrS>ãë¶y'daXoIrc Amcr Amho. ˶m§ZmgwÕm Amnmnco A§H$ do~gmB©Q>da CncãY H$ê$Z Úmdo cmJV AmhoV. AJmoXa åhQ>ë¶mà‘mUo ‘mPr Am{U Xm^mocH$am§Mr ‘mܶ‘m§À¶m g§X^m©Vrc MMm© gmYmaU 1998-99 À¶m Xaå¶mZ Pmcocr Agmdr. ˶mZ§Va åhUOo gmYmaU 2000 ‘ܶo ^maVmV Q>o{cpìhOZ M°Zoëg ‘moR>çm à‘mUmV Amco. Am‘À¶m ˶m doiÀ¶m MM}Vco H$mhr ‘wÔo gm§JVmo... d¥ÎmnÌo amhVrc, na§Vw ˶m§M§ ñdê$n ~Xccoc§ Agoc. Q>o{cpìhOZ M°Zoc amhVrc, na§Vw ˶m§M§hr ñdê$n ~Xcoc. nwT>Mr {nT>r hr do~gmB©Q> Am{U gmoec ‘r{S>¶mMm dmna H$aUmar Agoc Va ‘J hr gd© ‘mܶ‘§ AmnU H$er dmnaUma AmhmoV, ho Am‘À¶m MM}M§ ‘yi hmoV§. Am{U ˶m‘wioM ¶m{Z{‘ÎmmZo gm§Jmd§ dmQ>V§ H$s, S>m°.Za|Ð Xm^mocH$a ZmdmÀ¶m ‘mUgmcm hr ‘mܶ‘§ H$er dmnacr nm{hOo, ho Zo‘H§$ H$icoc§ hmoV§. åhUyZM g‘mOmVrc ~hþg§»¶mH$m§Mm {damoY AgVmZm ‘mܶ‘m§M§ ì¶mgnrR> A˶§V à^mdrnUo dmnê$Z ‘moO³¶m H$m¶©H$˶mªÀ¶m {Zð>oÀ¶m ~imda d Omoamda ˶m§Zr A§YlÕm {Z‘y©cZmMr Midi ¶eñdr Ho$cocr Amho. AWm©VM, Xm^mocH$am§À¶m Midircm Odinmg gJù¶mM g§nmXH$m§Zr nmqR>~m {Xcocm hmoVm. gwX¡dmZo ‘hmamï´>mVrc S>m°³Q>a Xm^mocH$am§Mm Am{U ‘mPm g§~§Y gmYmaUnUo 1985 nmgyZ Amcm. VoìhmnmgyZ ˶m§À¶m{df¶r EH$ Jmoï> A{Ve¶ ñnï>nUo ‘m¶m ‘Zmda q~~dcr Jocr. Vr åhUOo, hm amOH$maU OmUUmam A˶§V MmUmj ‘Zwî¶ Amho. Xm^mocH$am§Mr nmo{c{Q>H$c Z°H$ Amnë¶mn¡H$s {H$Vr OUm§Zm Zo‘Ho$nUmZo H$icr, ho ‘cm ‘mhrV Zmhr. na§Vw Midir- Am§XmocZmgmR>r Amdí¶H$ Agcoë¶m AZoH$ Jmoï>r Xm^mocH$am§Zm ’$maM ì¶dpñWV H$icoë¶m hmo˶m. ‘mܶ‘m§M§ ‘hÎd Va ˶m§Zr ’$maM cdH$a hoacoc§ hmoV§.
 5. 5. gmYZm : 26 Owc¡ 201422 / g§nmXH$ AOyZ Var nwamoJm‘r {dMmam§Mo AmhoV. COì¶m {dMmagaUrMo qH$dm à{VJm‘r {dMmam§Mo g§nmXH$ AOyZ Var ‘hmamï´>mV ’$mago ¶eñdr Pmcoco ZmhrV. (^{dî¶mV H$m¶ hmoB©c, ‘mhrV Zmhr.) ˶m‘wio Xm^mocH$am§À¶m ¶emV ˶m§Mr ‘mܶ‘m§Mr OmU hm ^mJ Va AmhoM, nU ˶m§Mr amOH$maUmMr CÎm‘ OmUrdXoIrc VodT>çmM C§MrMr hmoVr. ‘cm AOyZhr AmR>dV§¶, 17 Am°JñQ>cm (2013) Omo H$m¶©H«$‘ Pmcm, ˶m doir ‘r hoM ~moccmo hmoVmo. (gwhmg nierH$a ¶m§À¶m nwñVH$mMo àH$meZ) gmYZm Joë¶m n§Yam dfmªV Xm^mocH$am§Zr {dH${gV Ho$cr, g§nmXH$ qH$dm nÌH$ma ZgVmZm ˶m§Zr gmYZm ‘O~yV Ho$cr; ¶mM§ H$maU AI§S> MMm© Vo Am‘À¶mer H$aV hmoVo. Xm^mocH$a ‘m¶mer VgoM Hw$‘ma Ho$VH$am§er Am{U Aem AZoH$m§er ~mocV hmoVo. Xm^mocH$a hm A˶§V CËgmhdmXr ‘mUyg hmoVm. ˶m§Zm ~KyZ gVV àíZ nS>m¶Mm H$s, EdT>r EZOu Vo H$moRy>Z AmUV AgVrc? na§Vw ‘cm dmQ>V§, ˶m§À¶m H$m‘mVyZM ˶m§Zm EdT>r EZOu {‘iV AgUma. H$maU ˶m§Zm AdVr- ^modVrÀ¶m OJmVë¶m ~marH$-gmarH$ Jmoï>r ‘mhrV Agm¶À¶m. EH$Xm ‘r ˶m§Zm åhUmcmo H$s, "AmnU Vw‘Mm A§YlÕm {Z‘y©cZmMm H$m¶©H«$‘ Am¶~rEZ-cmoH$‘Vdê$Z H$ê$ ¶m.' ˶mda Vo åhUmco, "nU H$gm H$m¶©H«$‘?' ‘r åhUmcmo, "H$m¶©H«$‘ àMmaH$s AgVm H$m‘m Z¶o. cmoH$m§Zm àíZ {dMmaʶmMr g§Yr Úm...' ˶m§Zr hmoH$ma {Xcm Am{U Amåhr ’$moZ-BZ H$m¶©H«$‘ Ho$cm. EImÚm cmoH${චS>m°³Q>aÀ¶m H$m¶©H«$‘mnojm H¡$H$ nQ>rZo A{YH$Mm à{VgmX Xm^mocH$am§À¶m ˶m H$m¶©H«$‘mcm {‘imcm. ˶m A§YlÕm {Z‘y©cZmÀ¶m H$m¶©H«$‘mVrc Xm^mocH$am§À¶m àíZ-CÎmam§Zm hm à{VgmX hmoVm, ho cjmV ¿¶m. ¶mMm AW©, cmoH$m§À¶m ‘ZmV CËgwH$Vm Amho; cmoH$m§Zm g‘OyZ ¿¶m¶M§ Amho, Vwåhr H$m¶ åhUVm¶ Vo! ‘hmamï´>mVrc Zì¶m (VéU) {nT>rÀ¶m ‘ZmV àM§S> CËgwH$Vm Amho. Vr Zì¶m Jmoï>r ImocmV OmD$Z OmUyZ ¿¶m¶cm àM§S> CËgwH$ Amho. AJXr JmdmVë¶m VéUmcmgwÕm hr CËgwH$Vm ‘moR>çm à‘mUmV Amho. Ooìhm Am‘À¶m H§$nZrH$Sy>Z Am¶~rEZ- cmoH$‘V M°Zoc H$mT>ʶmMr à{H«$¶m gwê$ hmoVr, Voìhm Amåhr H§$nZrÀ¶m dVrZo g§nyU© ‘hmamï´> {’$acmo hmoVmo. Odinmg 2000 VéUm§À¶m ‘wcmIVr KoVë¶m hmo˶m. ˶m doirM ‘m¶m cjmV Amc§ H$s, JmdmVë¶m VéUm§Zm Iyn Jmoï>r g‘OyZ ¿¶m¶À¶m AmhoV. ˶m§À¶m nmoQ>mVM CËgwH$Vm Amho Am{U Vr ¶mo½¶ ‘mJm©Zo nyU© Pmcr nm{hOo. ¶m ~hþOZ g‘mOmVë¶m, Am{Xdmgr g‘mOmVë¶m, X{cV g‘mOmVë¶m VéUmcm Ho$di ‘w§~B©V amhm¶M§ Zmhr; Va ˶mcm OJmVc§ gdm}ËH¥$ï>> kmZ {‘idyZ Amncr hþHy$‘V {gÕ H$am¶Mr Amho. Am§~oS>H$am§Mm {dMma ˶mcm H$V¥©ËdmVyZ gmH$ma H$am¶Mm Amho. CXmarH$aUmZ§Va V¶ma Pmcocr hr Zdr {nT>r ‘hÎdmH$m§jr Amho. ˶m§À¶m‘ܶo ‘hÎdmH$m§joMo {d{^Þ Am¶m‘ AmhoV. ˶m‘wio ¶m Zì¶m {nT>rÀ¶m ‘hÎdmH$m§jm ZmH$mê$Z Amnë¶mcm nwT>o OmVm ¶oUma Zmhr. Joë¶m Xhm dfmªnmgyZ, nwamoJmå¶m§À¶m doJdoJù¶m H$m¶©H«$‘m§VyZ ‘r ho gm§JʶmMm à¶ËZ H$aVmo¶ H$s, Amnë¶mcm e¡cr ~Xcmdr cmJoc, Amncr ^mfm ~Xcmdr cmJoc, Amncm Ñ{ï>H$moZ ~Xcmdm cmJoc; nU Amnë¶mcm AmË‘m VmoM R>odm¶Mm Amho. ^maVr¶ amÁ¶KQ>ZoZo {Xcocr Mm¡H$Q> d g‘VoMm {dMma H$m¶‘ R>odyZ Amnë¶mcm (^y{‘H$m ~XcyZ Zìho Va H$m¶©nÕVr ~XcyZ) ~Xc KS>dmdm cmJoc. Amnë¶mcm VÎd VoM R>odyZ n°Ho$qOJ ~Xcm¶M§¶. ‘r "‘hmZJa'À¶m ‘mܶ‘mVyZ Vo H$ê$Z XmIdc§ hmoV§. ‘wimV nwamoJmå¶m§Zm cmoH${à¶VoMr H$m¶ A°cOu Amho, VoM ‘cm H$icoc§ Zmhr. g§nmXH$ åhUyZ {dZmoX ({eagmR>), Vy Vr A°cOu R>ody ZH$mog. "‘hmZJa'Mm In Odinmg gìdm cmI hmoVm. AmO Am¶~rEZ-cmoH$‘V cmoH${චAmho. ‘Kmer àmñVm{dH$mV ~mocVmZm {dZmoX åhUmcm H$s, ‘m¶m ({Z{Ic dmJi|À¶m) H$m¶©H«$‘mcm eoH$S>mo VéU Jmoim hmoVmV. ¶mMm ‘cm A{Ve¶ AmZ§X dmQ>Vmo. H$maU ‘r cmoH${à¶VoMm Agm AW© KoVmo H$s, ‘mPm {dMma ˶m§À¶mn¶ªV nmohmoMVmo¶. ˶m‘wio cmoH${à¶Vm åhQ>ë¶mda Moham H$mid§S>ʶmMr JaO Zmhr, ho nwamoJmå¶m§Zr cjmV KoVc§ nm{hOo. ‘mP§ ¶m~m~V Ag§hr ‘V Amho H$s, ¶m cmoH${à¶VoV {VVH$mM Vmocm‘mocmMm ‘OHy$a Jocm nm{hOo. nU ¶m XoemVrc ~hþg§»¶ {dMmad§V Ago AmhoV H$s, ˶m§Mr ^mfm gm‘mݶ ‘mUgm§Zm H$iV Zmhr. ˶m‘wio ‘cm ^mfm A˶§V ‘hÎdmMr dmQ>Vo. am‘M§Ð Jwhm§gmaIo AndmX {daimM AmhoV. Jwhm§M§ "B§{S>¶m AâQ>a Jm§Yr' Agoc qH$dm "Jm§Yr {~’$moa B§{S>¶m' Agoc, hr nwñVH§$ gm‘mݶ ‘mUgm§Zm H$iUmè¶m ^mfoV AmhoV. XþgarH$S>o amo{‘cm Wmna ¶m§gma»¶mMr na§nam KoVcr, Va ˶m§À¶m nwñVH$m§Mr nwZ:nwÝhm nmam¶U§ H$amdr cmJVmV Am{U AmOÀ¶m gd©gm‘mݶ ¶wdH$m§H$S>o EdT>m doi Zmhr. ˶m‘wio gdmªZmM ¶wdH$m§gmR>rÀ¶m ^mfo~m~V Jm§^r¶m©Zo {dMma H$amdm cmJUma Amho.
 6. 6. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 23 gܶm gmYZm CÎm‘ nÕVrZo gwê$ Amho. {dZmoX Jocr 10 df} gmYZmV Amho. Xm^mocH$am§À¶m ‘werV Vmo V¶ma Pmcocm Agë¶mZo ‘cm ImÌr Amho H$s, gmYZm A{YH$ ¶eñdr H$aʶmM§ AmìhmZ Vmo CÎm‘ nÕVrZo nocy eH$Vmo. {dZmoX N>Îmrgmì¶m dfu g§nmXH$ Pmcm. hoo d¶ nydu Iyn VéU ‘mZc§ Om¶M§. gܶmÀ¶m Ymd˶m OJmÀ¶m VwcZoV ho d¶ H$‘r Zmhr. ‘r ñdV: Vodrgmì¶m dfu g§nmXH$ Pmcmo. ˶m‘wio AmVm g§nmXH$ hmoʶmgmR>r gmR>rMr dmQ> nmhʶmMr JaO Zmhr. ‘r VéU d¶mV g§nmXH$ hmoD$Z {gÕ H$ê$Z XmIdc§¶. {dZmoXXoIrc {gÕ H$aVmo¶, nU ‘mP§ Ag§ ‘V Amho H$s, gmYZmM§ ì¶mgnrR> AOyZ ì¶mnH$ ìhm¶cm nm{hOo. ˶m‘ܶo AOyZ Amdí¶H$ VodT>m IwconUm Amcocm Zmhr. ‘mÌ gmYZmÀ¶m EH$m VmÁ¶m {ZdS>UyH$ {deofm§H$mV g§KmÀ¶m dVw©imVrc {dZ¶ ghò~wÕo ¶m {dMmad§VmMm coI nm{hcm, Voìhm ‘cm A{Ve¶ AmZ§X Pmcm. hr Jmoï> ‘cm ñdmJVmh© dmQ>Vo. H$maU {dZ¶ ghò~wÕo ho ^mOnÀ¶m "npãcH$ nm°{cgr goc'Mo à‘wI AmhoV Am{U EH$m amï´>r¶ njmÀ¶m "npãcH$ nm°{cgr goc'Mm à‘wI H$m¶ {dMma H$aVmo, ho {dZmoXZo gmYZmÀ¶m dmMH$m§n¶ªV nmohmoMdc§ Amho. dwB© ewS> ~r AmonZ ’$m°a {S>~oQ>... {S>~oQ> Oa IwconUmZ§ Ho$cm Zmhr, Va {dMma nwT>o H$gm OmUma? gmYZm åhUOo ’$º$ g‘mOdmÚm§Mo Am{U gmå¶dmÚm§MoM coI N>mnm¶Mo? Ago {Xdg AmVm JocoV! Aem àH$mao Mm¡H$Q>~Õ amhU§ H$mc~mø Pmcoc§ Amho Am{U Ag§ Mm¡H$Q>~Õ amhU§, hm d¡Mm[aH$ A{VaoH$ Amho. ¶mVyZ Amnë¶mcm ‘mJ© H$mT>mdm cmJoc Am{U Amnë¶m {dMmam§Mm {damoYH$ Agcm Var ˶mÀ¶m {dMmañdmV§Í¶mMm AmXa H$ê$Z ˶mH$S>o ~Kmd§ cmJoc. Amnë¶m {dMmam§À¶m {damoYH$m§Zm H$m¶ dmQ>V§ ho g‘OyZ KoVc§ Zmhr, Va Amncm {dMma nwT>o H$gm OmUma? ‘r "‘hmZJa'‘ܶo AéU em¡ar ¶m§Mm H$m°c‘ Mmcdcm. AéU em¡arÀ¶m {dMmam§er ‘r H$YrM gh‘V ZìhVmo. em¡atZr S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§~Ôc Q>rH$m H$aUmao coI {c{hco, ˶m doir X{cV MidirVrc VéUm§Zr "‘hmZJa'Mo A§H$ Omico. {ZfoY Ho$cm. ˶m§n¡H$s H$mhr cmoH$ ‘m¶mH$S>o Amco Am{U ˶m~m~V dmX KmVcm. ‘r ˶m§Zm gm§{JVc§, "‘r em¡atÀ¶m {dMmam§er gh‘V Zmhr, na§Vw coIH$ åhUyZ ˶m§M§ ñdmV§Í¶ ‘cm ZmH$maVm ¶oV Zmhr. Am{U g§nmXH$ åhUyZ ‘r ˶m§À¶mer gh‘V Zgcmo Var ˶m§Zm ˶m§Mm {dMma ‘m§S>Vm Amcm nm{hOo. ˶m‘wio Vwåhr {ZfoY H$am; ‘r ‘mÌ Vmo H$m°c‘ MmcyM R>odUma Amho.' Am{U ‘r ˶mV ~Xc Ho$cm Zmhr. cmoH$emhrV ‘mPmM {dMma ‘r cmXUma, ho H$å¶w{ZñQ>m§Zr H$m¶‘ Ho$c§ Am{U g‘mOdmÚm§ZrXoIrc Ho$c§. dñVwV: nwamoJmå¶m§Zr {dMmam§À¶m ~m~VrV gVV EH$ nmoH$ir R>odcr nm{hOo, MM}cm V¶ma am{hc§ nm{hOo. ‘mÌ ñdV:cm nwamoJm‘r
 7. 7. gmYZm : 26 Owc¡ 201424 / åhUdyZ KoUmao cmoH$ hr nmoH$ir H$m R>odV ZmhrV, ho H$im¶cm ‘mJ© Zmhr. AmOhr "cmo{h¶m {H$Vr J«oQ> hmoVo,' hoM gm§JUmao cmoH$ ^oQ>VmV. cmo{h¶m§Mo H$mhr {dMma Mm§Jco hmoVo, na§Vw AmOhr VoM cmo{h¶m nwZ:nwÝhm CJmiʶmV H$m¶ AW© Amho? ‘m³g©XoIrc AmVm OgmÀ¶m Vgm KoVm ¶oUma Zmhr. hr ‘mUg§ gJù¶m ~mOyZ§ J«oQ> hmoVr; na§Vw ~Xc˶m H$mimV ˶m§Mo AZoH$ {dMma H$mc~mø hmoV AmhoV, hoXoIrc cjmV ¿¶m¶cm hd§. AJXr Zohê$gwÕm {H$Vr MyH$ d ~amo~a, ho VnmgyZ ¿¶m¶cm hd§; H$maU AmVmMo g§X^© nyU©nUo doJio AmhoV. Zohê§$Mo H$mhr {dMma Xoemcm nwT>o KoD$Z OmʶmgmR>r {H$Vr ¶mo½¶ AmhoV, ho VnmgʶmMr hr doi Amho. Am{U ho gd© AmnU IwconUmZ§ VnmgUma Zgcmo, Va Za|Ð ‘moXr H$m {ZdSy>Z Amco ho Amnë¶mcm dñVw{Zð>nUo H$iUma Zmhr. Za|Ð ‘moXr {ZdSy>Z H$m Amco, ho g‘OyZ ¿¶m¶M§ Agoc, Va AmOn¶ªVMo ^maVmVrc amOH$s¶ àdmh H$gH$go nwT>o Amco, ho g‘Oco nm{hOo. VgoM amOH$maUmM§ V§Ì H$g§ ~XcV Joc§ ho g‘Oc§ nm{hOo. Am{U AOyZ nwT>o OmD$Z, ‘moXr {ZdSy>Z H$m Amco ho g‘OyZ ¿¶m¶M§ Pmc§; Va ‘mܶ‘m§Mm amoc ¶m {ZdS>UwH$sÀ¶m amOH$maUmV H$gm hmoVm- ho Aä¶mgmd§ cmJoc, g‘OyZ ¿¶md§ cmJoc. 2014 À¶m {ZdS>UwH$sV EH$ A˶§V ‘hÎdmMr Jmoï> KS>cr Amho, Or 1952 nmgyZ AmOn¶ªV H$Yrhr KS>cr ZìhVr. ¶m doiMr {ZdS>UyH$ ‘mܶ‘H|${ÐV Pmcocr hmoVr. ¶m {ZdS>UwH$sÀ¶m ‘ܶ^mJr XoemVrc ‘r{S>¶m hmoVm. ¶m ‘r{S>¶mMm ‘r ^mJ Amho. Ia§ Va ‘cm ˶mMm ^mJ Agë¶mMr cmO dmQ>Vo. na§Vw Am¶~rEZ-cmoH$‘V ˶mcm AndmX Amho, åhUyZ ‘r ho ~mocy eH$Vmo. nr.gmB©ZmW, amOXrn gaXogmB© AndmX AmhoV; Ago AndmX ’$maM H$‘r AmhoV. ‘moXr gÎmoda Amë¶mZ§Va Zo‘³¶mM ¶mM cmoH$m§À¶m ZmoH$è¶m Ymo³¶mV AmhoV. AWm©V, Am‘À¶m ZmoH$è¶m§Zm Amåhr ’$ma ‘hÎd XoV Zmhr. Amåhr Xþga§ H$mhr Var H$ê$. nU gm§Jm¶Mo H$m¶ Va, ‘moXtZr hr {ZdS>UyH$ ‘mܶ‘m§À¶m AmYmao cT>dcr. AWm©V, ’$º$ VodT>§M Zmhr Ho$c§... ˶m‘wio ‘r ‘moXtZm Xmof Zmhr XoUma. ‘moXr d ^mOn {ZdSy>Z ¶oʶmM§ n{hc§ H$maU Joë¶m 10 dfmªVrc gÎmmYmar Á¶m nÕVrZo gÎmm dmnaV hmoVo, ˶m‘wio Vo cmoH$m§Zm nyU©nUo ZH$mogo Pmcoco hmoVo. cjmV ¿¶m, Za|Ð ‘moXr AMmZH$nUo OÝ‘mcm Amcoco ZmhrV. H$m±J«og ZmdmMm nj A˶§V ZmH$V}nUmZo dmdacm Am{U A˶§V ‘wOmoanUo dmJcm åhUyZ ‘moXr gÎmoda Amco AmhoV. H$m±J«ogMm nam^d 2011 ‘ܶoM gwê$ Pmcm hmoVm. AÊUm hOma|M§ Am§XmocZ {X„rV am‘crcm ‘¡XmZmda gwê$ hmoV§, Voìhm ‘r ñdV: {VWo hmoVmo. ˶m doir {VWo ¶moJ|Ð ¶mXd ho hmoVo. (¶moJ|Ð ¶mXd ho ‘mݶda amOH$s¶ {dícofH$ ‘mZco OmVmV.) ‘r ¶moJ|Ð ¶mXdm§Zm {dMmac§ hmoV§ H$s, "EdT>m OZg‘wXm¶ añ˶mda Amcm Amho, Va nwT>o H$m¶ hmoUma...?' ˶m doir ¶moJ|Ð ¶mXd åhUmco hmoVo- "H$mhr Zmhr, 2014 À¶m {ZdS>UwH$sV H$m±J«og nj nam^yV hmoUma.' (EdT>m OZg‘wXm¶ AgʶmM§ H$maUM cmoH$m§Mm Ag§Vmof ho Amho, hm Ag§VmofmMm Hw§$^‘oim Amho) 2011 ‘ܶo ZmXmZ H$m±J«og njmÀ¶m ho cjmV Amc§ Zmhr. Ia§ Va cjmV Amc§ Zmhr Ag§hr åhUVm ¶oUma Zmhr; gÎmoMr ‘wOmoar EdT>r hmoVr H$s, g‘OyZ KoʶmMr gJir H$dmS>§M H$m±J«og njmZo ~§X H$ê$Z KoVcr hmoVr, Ag§ åhUU§ A{YH$ ¶mo½¶ R>aoc. ¶m H$mimV ¶ynrEÀ¶m gd© Zo˶m§Zr VrZM Jmoï>r Ho$ë¶m. ˶m§Mr H$mZCKmS>Ur H$ê$ nmhUmè¶m Am‘À¶mgma»¶m Ag§»¶ nÌH$mam§H$S>o Xþc©j Ho$c§, Amnc§ åhUU§ aoQy>Z gm§Jm¶M§ YmoaU gd©Ì ñdrH$mac§ Am{U Aem H$mimVhr OZVoMm A‘mn n¡gm Im„m. ˶m‘wio AmnU gdmªZr EH$ JmoîQ> cjmV KoVcr nm{hOo H$s, H$m±J«ogÀ¶m nmnm‘wio Za|Ð ‘moXr hm n¶m©¶ g‘moa Amcocm Amho. ¶m~m~V H$mhr cmoH$m§Zm Ag§ dmQ>V§ H$s, ‘moXt‘wio OmVr¶dmX ’$mo’$mdoc; na§Vw ‘r Za|Ð ‘moXtMm g‘W©H$ ZgyZhr ‘cm Vg§ dmQ>V Zmhr. "‘moXt‘wio OmVr¶dmXmcm ~T>mdm {‘ioc' ho A°cQ>©Zognojm na§namdmXr R>moH$Vmim ‘m§S>ʶmgmaI§ R>aoc, Ag§ ‘cm dmQ>V§. JwOamV‘ܶo 2002 ‘ܶo Oo Pmc§ ˶mMm ‘moR>m {damoY AmnU gdmªZr Ho$cm Amho. Vo cm§ÀN>ZmñnX hmoV§ Am{U Za|Ð ‘moXtZr {H$‘mZ ˶m~m~V ‘m’$s ‘mJm¶cm hdr hmoVr, Agm coIhr ‘r ñdV: {ZdS>UwH$snydr© {c{hcocm Amho. na§Vw 2014 À¶m {ZdS>UyH$ {ZH$mcm§Z§Va ho nwaog§ ñnï> Pmc§¶ H$s, ""H$m±J«og "VodT>r' go³¶wca Amho Am{U Za|Ð ‘moXr Y‘mªY qH$dm OmVr¶VmdmXr AmhoV,'' hm {dMma OZVoZo gneoc ZmH$macm Amho. H$m±J«og, amï´>dmXr, Zr{VeHw$‘ma qH$dm cmcyàgmX ¶mXd ¶m§Zm cmoH$ go³¶wca ‘mZm¶cm V¶ma ZmhrV. Amnë¶mgmR>r VÎd AgUma§ go³¶wc°[aP‘ ho ¶m amOH$maʶm§gmR>r Y§Xm Amho, ho OZVocm H$iyZ MwH$c§¶. H$maU go³¶wc°[aP‘ ho Oa ˶m§À¶mgmR>r VÎd Agoc, Va ˶mM§ AmMaU Vo X¡Z§{XZ OrdZmV H$aVmZm {Xgm¶cm hdoV. na§Vw 1985 À¶m n§Om~ X§JcrV, 1993 À¶m ‘w§~B© X§JcrV H$m±J«ogZ§ Hw$R>§ go³¶wc°[aP‘M§ VÎd AmMaUmV AmUc§? EdT>§M H$m¶,
 8. 8. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 25 Amåhm H$mhr nÌH$mam§da ‘w§~B©V {edgoZoZo h„o Ho$co, ˶m§n¡H$s Hw$UmdaM H$m±J«og nj gÎmoV AgVmZmhr H$madmB© H$m Zmhr hmoD$ eH$cr, hm ‘mPm àíZ Amho. ¶m nmíd©^y‘rda, ~m~ar ‘erX nmS>ë¶mZ§Va EH$Q>çm H$m±J«ogcm go³¶wca AgʶmM§ g{Q>©{’$Ho$Q> XoD$Z AmnUM ‘moR>§ nmn Ho$c§¶ H$s H$m¶, Ag§ ‘cm dmQ>V§. åhUyZM H$m±J«og ewS> ~r [aOo³Q>oS>. nU AmnU ¶m§Zm Vã~c 10 dfmªZr gÎmo~mhoa KmcdVmo¶. ¶m njmMr AdñWm H$å¶w{ZHo$eZ hadë¶mZo A˶§V dmB©Q> Pmcocr Amho. H$m±J«ogÀ¶mM EH$m ~S>çm ‘§Í¶mZo njmMr gm§{JVcocr AdñWm ‘r ˶m§À¶mM eãXm§V gm§JVmo. "H$m±J«og 2014 ‘ܶo haUma,' Ag§ ‘r åhQ>ë¶mda Vo åhUmco hmoVo H$s, ""Am‘À¶m njmV H$å¶w{ZHo$eZM Zmhr. amhþc Jm§Yr Am{U gmo{Z¶m Jm§Yr Var EH$‘oH$m§er ~mocVmV H$s Zmhr, ¶m{df¶r Amåhr gme§H$ AmhmoV. gܶm njmV H$m¶ KS>V§¶, ho Amåhmcm ‘r{S>¶mH$Sy>ZM H$iV§.'' Aer Á¶m njmMr AdñWm Amho, Vmo nj 2014 n¶ªV gÎmoV {Q>H$cm hoM AmíM¶© Amho. Am{U åhUyZ Aem njmMm ~Mmd H$aʶmM§ H$mhrhr H$maU Zmhr. H$m±J«og g§noc Ag§ ‘cm d¡¶{º$H$ar˶m dmQ>V Zmhr, na§Vw Oar Vr g§ncr Var dmB©Q> dmQy>Z KoʶmM§ H$maU Zmhr. H$maU H$m±J«og hr AmO Aem ñdmWu Zo˶m§Mr Q>moir ~Zcr Amho, Á¶m§Zm H$moUV§hr VÎd Zmhr! ¶m njm~m~V gwhmg nierH$a Zoh‘r åhUVmV H$s- ""AmVm H$m±J«ogM§ nwZé‚mrdZ H$am¶M§ Agoc, Va ˶m§Zm ˶m§À¶m (H$m±J«ogÀ¶m) AmXe©dmXmÀ¶m H$mim‘ܶo nwÝhm Omd§ cmJoc.'' nU H$m±J«og Á¶m àH$maMr Q>moir ~Zcr¶, ˶mVyZ Vo nwÝhm AmXe©dmXmH$S>o OmD$ eH$Vrc H$m? Ag§ [aìhm¶ìhc hmoʶmgmR>rM§ gj‘ ZoV¥Ëd amhþc qH$dm gmo{Z¶m Jm§Yr XoD$ eH$Vrc H$m? ho ‘m¶m ‘ZmV àíZ AmhoV. Vgo à˶jmV Pmco, Va Vmo EH$ M‘ËH$maM R>aoc. AWm©V, M‘ËH$mam§À¶m OmoamdaM H$m±J«og nj 2014 n¶ªV {Q>H$cm Amho. 2004 ‘ܶo OZVoZo dmOno¶tZm ZmH$mac§, Voìhm OZVog‘moa Xþgam n¶m©¶ ZìhVm åhUyZ Ho$di H$m±J«og gÎmoda Amcm; ˶m§À¶m H$m¶©j‘Vo‘wio Zmhr. Amnë¶mcm ‘mhrV Amho, nydu ^mOn hm ~«m÷U d ~{Z¶m ¶m§Mm nj åhUyZ AmoiIcm Om¶Mm. AmVm Vg§ am{hcoc§ Zmhr. ^mOn‘ܶo ~hþOZ ZoV¥Ëdhr ‘moR>çm à‘mUmV Amcoc§ Amho. na§Vw ~{Z¶m§à‘mUo H$moU˶m ‘mog‘mV H$moUVm ‘mc Hw$R>o Iny eHo$c, ho g‘OʶmMr Hw$ecVm ^mOn‘ܶo Amho. AÊUm d Ho$Oardmcm§À¶m 2011 ‘ܶo Pmcoë¶m Am§XmocZmMm ’$m¶Xm {damoYr njmcmM hmoUma Amho, ho ^mOnZo AmoiIc§ hmoV§ Am{U åhUyZM OZVoMm gd©Ì ’$magm nmqR>~m ZgUmam hm nj 2013 ‘ܶo Za|Ð ‘moXtZm n§VàYmZnXmMm C‘oXdma Kmo{fV H$ê$Z ¶mo½¶ (MmUmj) aUZrVrÀ¶m AmYmao cmoH$g^oV ñnï> ~hþ‘V KoD$Z gÎmoda ¶oD$ eH$cm. ^mOnMr hr McmI aUZrVr Va EH$ nÌH$ma åhUyZ ‘cm Aä¶mgmMmM {df¶ dmQ>Vo. 2013 À¶m gwédmVrcm grEZEZ-Am¶~rEZZo gìh} Ho$cm hmoVm; ˶m‘ܶo Za|Ð ‘moXtZm n§VàYmZnXmÀ¶m C‘oXdmargmR>r 24 Q>¸o$ ‘Vo hmoVr, Va amhþc Jm§YtZm 20 Q>¸o$ ‘Vo hmoVr. df©AIoa ‘moXtMr ‘Vo 50 Q>³³¶m§da Jocr, Va amhþc Jm§YtMr ‘Vo 20 Q>³³¶m§À¶m Imcr Amcr. ¶mMm Aä¶mg H$m±J«ogZo Ho$cm Zmhr. ‘mÌ ho hmoʶmgmR>r ^mOnZ§ Aä¶mg Ho$cm hmoVm, ho AmnU cjmV KoVc§ nm{hOo. nj Am{U cmoH$ ¶m§‘ܶo g§dmX KS>U§ JaOoM§ Amho. H$m±J«og Am{U BVa nwamoJmå¶m§Zr H$mZ Am{U S>moio ~§X H$ê$Z Á¶m àH$mao OZVoer g§dmX VmoS>cm, ˶mMoM n[aUm‘ 2014 À¶m {ZdS>UwH$m§‘ܶo {XgyZ Amco. n.~§Jmc, Amo[agm, H$Zm©Q>H$ qH$dm V{‘iZmSy> ¶m§gma»¶m amÁ¶m§‘ܶo ({OWo H$m±J«og qH$dm ^mOnì¶{V[aº$ àmXo{eH$ nj ~iH$Q> hmoVo) ^mOncm OmñV ‘Vo {‘i{dVm Amcocr ZmhrV. ^mOnZo Za|Ð ‘moXtZm n§VàYmZnXmMm C‘oXdma åhUyZ Kmo{fV Ho$c§, Voìhm Amnco {dMmad§V åhUV hmoVo H$s- ho "ào{gS>|{eAcQ>mB©n Bco³eZ' hmoV§¶ Am{U Vg§ ìhm¶cm ZH$mo. na§Vw Vg§M KS>c§, Joë¶m Xhm dfmªnmgyZ, nwamoJmå¶m§À¶m doJdoJù¶m H$m¶©H«$‘m§VyZ ‘r ho gm§JʶmMm à¶ËZ H$aVmo¶ H$s, Amnë¶mcm e¡cr ~Xcmdr cmJoc, Amncr ^mfm ~Xcmdr cmJoc, Amncm Ñ{ï>H$moZ ~Xcmdm cmJoc; nU Amnë¶mcm AmË‘m VmoM R>odm¶Mm Amho. ^maVr¶ amÁ¶KQ>ZoZo {Xcocr Mm¡H$Q> d g‘VoMm {dMma H$m¶‘ R>odyZ Amnë¶mcm (^y{‘H$m ~XcyZ Zìho Va H$m¶©nÕVr ~XcyZ) ~Xc KS>dmdm cmJoc. Amnë¶mcm VÎd VoM R>odyZ n°Ho$qOJ ~Xcm¶M§¶. ‘r "‘hmZJa'À¶m ‘mܶ‘mVyZ Vo H$ê$Z XmIdc§ hmoV§.
 9. 9. gmYZm : 26 Owc¡ 201426 / Am{U ˶mcm AmnUM H$maUr^yV AmhmoV. H$maU Amnë¶m g‘mOmcm gd© Jmoï>r 춺$s¨À¶m ‘mܶ‘mVyZM H$am¶À¶m AgVmV. ì¶{º$H|${ÐV Ñ{ï>H$moZ Amnë¶m g‘mOmVM Amho, ˶m‘wio hr {ZdS>UyH$ g§gXr¶ nÕVrMr Z hmoVm Aܶjr¶ {ZdS>UwH$sà‘mUo Pmcr. AWm©V, ¶mM§ {gåßcrHo$eZ H$ê$Z hr {ZdS>UyH$ Za|Ð ‘moXr {déÕ amhþc Jm§Yr Aer KS>{dʶmMo H$m¶© Amåhr/àgma‘mܶ‘m§Zr Ho$co. Am{U Za|Ð ‘moXr hm AmemXm¶H$ n¶m©¶ dmQ>ë¶m‘wio cmoH$m§Zr ˶m§Zm nmqR>~m {Xcm. nU AmOhr ˶m§Zm 39 Q>¸o$ ‘Vo AmhoV Am{U AOyZhr 61 Q>¸o$ ‘Vo hr ^mOn{damoYmVrc AmhoV; Vr {d^mJcr Jococr AmhoV. H$m±J«ogcm 2009 À¶m {ZdS>UwH$s‘ܶo Ho$di 28 Q>¸o$ ‘Vo {‘imcr hmoVr. ^mOncm 2009 ‘ܶo 20 Q>¸o$ Am{U AmVm 31 Q>¸o$ ‘Vo {‘imcr AmhoV- AmVm Or 11 Q>¸o$ dmT> ^mOnÀ¶m ‘Vm§‘ܶo {XgVo Amho, Vr ^mOnMr ‘Vo ZmhrV; Vr ‘Vo Za|Ð ‘moXtda {dídmg d ˶m§À¶m {dH$mgmÀ¶m g§H$ënZoda {dídmg R>odUmè¶m cmoH$m§Mr AmhoV. AWm©V, Aem cmoH$m§Zm H$pÝìhÝg H$aʶmM§ H$m‘ Amåhr ‘mܶ‘m§Zr Ho$c§. ¶mÀ¶mer g§~§{YVM Vwåhmcm EH$ CXmhaU XoVmo. ^aV Xm^mocH$am§À¶m nwñVH$mV "‘oqH$J Am°’$ A ào{gS>|Q>' ZmdmÀ¶m EH$m nwñVH$mMm g§X^© Amho, ˶m‘ܶo [aMS>© {Z³gZ ¶m A‘o[aH$Z amï´>mܶjmÀ¶m {ZdS>UwH$sM§ ‘§WZ Ho$coc§ Amho. {Z³gZ ¶m§Mr à{V‘m A{Ve¶ dmB©Q> hmoVr, ˶m§Zm "S>moAa-‘°Q>' åhQ>c§ Om¶M§- åhUOo Kamg‘moaM§ nm¶nwgU§ KamV Amë¶mg Og§ dmQ>oc Vg§ {Z³gZ amï´>mܶj Pmë¶mg A‘o[aH$Zm§Zm dmQ>oc, Aer n[apñWVr hmoVr. Varhr ‘mܶ‘§ Am{U nrAma EOÝgr ¶m§Zr {Z³gZ ¶m§Zm amï´>mܶj åhUyZ {ZdSy>Z AmUʶmV ¶e {‘idc§. Za|Ð ‘moXtZrhr ¶m doir hmM à¶moJ Ho$cm. "A°ßH$mo' ZmdmMr EH$ Am§Vaamï´>r¶ nrAma EOÝgr ¶m {ZdS>UwH$sgmR>r ^mOnZo Zo‘cr hmoVr. hr nrAma EOÝgr JÔm’$sM§hr H$m‘ H$aVo, Q>moZr ãcoAaM§hr H$m‘ H$aVo; Zìho, OJmVë¶m AZoH$ hþHy$‘ehm§M§ H$m‘ H$aVo. Vr EOÝgr BWo Amcr Am{U ˶m§Zr gd© à{g{Õ‘mܶ‘m§Mm Vm~m KoVcm. AerM EH$ OnmZMr nrAma EOÝgr H$m±J«ogZo Zo‘cr hmoVr. na§Vw, Za|Ð ‘moXtZr Á¶mà‘mUo nrAma EOÝgrM§ gd© EoH$c§ Am{U Amnë¶m doe^yfonmgyZ ì¶{º$‘ÎdmV AZoH$ ~Xc Ho$co, Vg§ H$m±J«ogZo ˶m§À¶m EOÝgrM§ {H$VnV EoH$c§, ¶m~m~V ‘cm e§H$m Amho. na§Vw ^mOnMm {dO¶ hm ‘moXtMm EH$Q>çmMm {dO¶ ZgyZ, hm {dO¶ ~X‘me ^m§S>dcXma Am{U ~X‘me ‘mܶ‘H$V} ¶m§À¶m ¶wVrMmhr Amho, ho AmnU cjmV KoVc§ nm{hOo. ‘mܶ‘dVw©imV H$m¶ Mmcc§¶, ho ‘cm OdiyZ ‘mhrV Amho; H$maU XoemVë¶m A˶§V ‘hÎdmÀ¶m ZoQ>dH©$~amo~a ‘r H$m‘ H$aVmo¶. Am‘À¶m ZoQ>dH©$ H§$nZrcm AcrH$S>oM XoemVë¶m EH$m ‘hÎdmÀ¶m CÚmoJnVtZr Q>oH$Amoìha Ho$c§ Amho. hr Q>oH$AmoìhaMr à{H«$¶m AMmZH$ KS>cocr Zmhr. hr à{H«$¶m Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ Q>ß߶mQ>ß߶mZo gwê$ Amho. ¶m Q>oH$AmoìhaÀ¶m à{H«$¶oÀ¶m H$mimV Amåhr H$m¶ H$m¶ gmogc§ Amho, Vo Am‘M§ Amåhmcm ‘mhrV. Am‘Mm {H$„m Amåhr H$gm cT>dcm, hm AmO BWo ~mocm¶Mm {df¶ Zmhr; H$maU ‘r AOyZhr g§nmXH$nXmMm amOrZm‘m {Xcocm Zmhr. nU nwT>o H$Yr Var amOrZm‘m {Xcm Va ¶m~m~V gd©M Jmoï>r cmoH$m§Zm gm§{JVë¶m nm{hOoV, Ag§ Am‘M§ gdmªM§M ‘V Amho. H$maU ¶mV ‘r EH$Q>mM Zmhr, ¶mV (d¡Mm[aH$ H$m§oS>r/Ìmg ghZ H$aUmao) AZoH$ nÌH$ma AmhoV. Za|Ð ‘moXtMm n§VàYmZnXmMo C‘oXdma åhUyZ àMma gwê$ Pmë¶mnmgyZ XoemVrc H$moU˶m {dMmam§À¶m Am{U {H$Vr ‘hÎdmÀ¶m nÌH$mam§À¶m/ g§nmXH$m§À¶m ZmoH$è¶m Joë¶m... ~mc ¶m§Mr ZmoH$ar Jocr. ~mc ho "AmonZ' ‘°JoPrZMo g§nmXH$ hmoVo. "X qhXÿ'Mo ‘w»¶ g§nmXH$ {gÕmW© daXamOZ ¶m§Mr ZmoH$ar Ho$cr. Am{U Vwåhmcm ‘mhrV Zgoc... gdmªV ‘hÎdmMr Jmoï> åhUOo, "X qhXÿ'Mo ghg§nmXH$ nr.gmB©ZmW nwT>À¶m VrZ ‘{hݶm§V "[aQ>m¶a' hmoV AmhoV. nr.gmB©ZmW Joë¶m VrZ ‘{hݶm§V qhXÿ‘ܶo H$mhrhr {chrV ZmhrV Am{U nwT>À¶m VrZ ‘{hݶm§Zr Vo [aQ>m¶a hmoV AmhoV. (~maH$mB©Zo "X qhXÿ' dmMUmè¶m§À¶m ho cjmV Amcoc§ Agoc) nr.gmB©ZmW ¶m§À¶m [aQ>m¶a hmoʶmM§ H$maU ‘mhrV Zmhr; Vwåhr emoYyZ H$mT>m. Za|Ð ‘moXtMm CX¶ hmoU§ Am{U XoemVrc nwamoJm‘r {dMmam§À¶m g§nmXH$m§À¶m ZmoH$è¶m OmU§ ¶mMm AW© H$m¶ H$mT>m¶Mm, ¶mMm AmnU gdmªZr {dMma H$amdm. na§O¶ Jwhm-R>mHy$aVm ¶m§Zr Joë¶m B©nrS>ãë¶yÀ¶m A§H$mV EH$ g{dñVa coI {c{hcm Amho. ˶m coImV ˶m§Zr ñnï>nUo {c{hc§¶ H$s, EImXm CÚmoJg‘yh (‘mܶ‘g‘yh!) VrZ-Mma hOma H$moQ>r én¶o IM© H$ê$Z ݶyO M°Zoc Q>oH$Amoìha H$aVmo, Voìhm H$m¶ hmoV Agoc? åhUOo ¶m XoemVrc Oo ‘moR>o CÚmoJnVr AmhoV, ˶m§Zr H$m¶ Ho$coc§ Amho, ho ZrQ>nUo cjmV ¿¶m. qhXþñWmZ Q>mBåg‘ܶo {~cmªMo n¡go AmhoV. ˶mM {~cmªMo n¡go B§{S>¶m Qw>S>o‘ܶo AmhoV. A§~mZtMo n¡go EZS>r Q>rìhr‘ܶo AmhoV. ˶mM A§~mZtZr Am‘Mo ZoQ>dH©$ Q>oH$Amoìha Ho$co Amho. ‘J Aem àH$mao XoemVrc Mma
 10. 10. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 27 ^m§S>dcXma XoemVrc ‘hÎdmMr ‘mܶ‘o nyU©nUo Q>oH$Amoìha H$aUma AgVrc, Va ¶mMm AW© ‘mܶ‘m§Vrc {dMmamÀ¶m gÎmoda VoM (^m§S>dcXma) gÎmm JmOdUma AmhoV. Vo ^m§S>dcXma Vr gÎmm gÎmmYmè¶m§À¶m {hVmgmR>r JmOdUma AmhoV, Ag§ na§O¶-Jwhm R>mHy$aVm ¶m§M§ ‘V Amho. Vo ˶m§Zr ˶m§À¶m coImVyZ ‘m§S>co Amho. ‘r AmOda {dMmañdmV§Í¶mcm ’$maM ‘hÎd {Xcoc§ Amho. ‘r "‘hmZJa'Mm g§nmXH$ hmoVmo, Voìhm ‘r nyU© ñdV§Ì hmoVmo. ‘r Am¶~rEZ-cmoH$‘VMm 2007 nmgyZ g§nmXH$ Amho. Joë¶m gmV dfmªV EH$hr {Xdg ‘m¶m ñdmV§Í¶mda JXm Amcr Zmhr. ‘r nyU© ñdV§Ì hmoVmo. ¶mM§ H$maU ‘r Am{U amOXrn gaXogmB© EH$Ì hmoVmo. Am‘À¶m ZmoH$arMr AQ> hrM hmoVr H$s, Amåhmcm 100 Q>¸o$ ñdmV§Í¶ hdo Amho Am{U amOXrn gaXogmBªZr ‘cm 100 Q>¸o$ ñdmV§Í¶ {Xco. na§Vw amOXrn gaXogmB© ZoQ>dH©$Mo g§nmXH$ AmhoV Am{U AmVm (A§~mZtÀ¶m Q>oH$AmoìhaÀ¶m à{H«$¶o‘wio) Oa ZoQ>dH©$À¶m g§nmXH$m§MoM ñdmV§Í¶ A~m{YV amhUma Zgoc, Va ~mH$sÀ¶m§M§ Var H$g§ amhrc? nU ‘cm Vwåhmcm Ho$di Am‘À¶m ñdmV§Í¶mMm ‘wÔm gm§Jm¶Mm Zmhr, hm ‘wÔm Ho$di Am¶~rEZ ZoQ>dH©$ qH$dm B§{S>¶m Qw>S>oMm Zmhr. ‘wÔm hm Amho H$s, XoemVrc ~X‘me ^m§S>dcXma EH$m amOH$s¶ njmÀ¶m ‘XVrZo XoemVrc ‘mܶ‘m§À¶m ñdmV§Í¶mda H$m~y H$ê$ nmhV AgVrc, Va XoemÀ¶m cmoH$emhrÀ¶m Ñï>rZo, {dMma- ñdmV§Í¶mÀ¶m Ñï>rZo Am{U ‘mܶ‘m§À¶m ñdmV§Í¶mÀ¶m Ñï>rZo hr A˶§V ^¶gyMH$ KQ>Zm Amho. A˶§V {d{MÌ n[apñWVr {Z‘m©U hmoʶmMr hr gwédmV Amho. Am{U ho AMmZH$nUo hmoV Zmhr, H«$‘mH«$‘mZo hmoV Amho. hr à{H«$¶m doJdoJù¶m nÕVrZo Joë¶m Vrg-Mmirg dfmªnmgyZ gwê$ Amho. H$mhr d¥Îmņ ñdV§Ì AmhoV, nU H$mhtMr ‘mÌ H$m|S>r dmT>V Amho. B§{S>¶Z E³ñàogMo (eoIa Jwám) g§nmXH$gwÕm B§{S>¶Z E³ñàog gmoSy>Z B§{S>¶m Qw>S>oH$S>o Joco AmhoV. ˶m‘wio CÚm B§{S>¶Z E³ñàogM§ ñdmV§Í¶ {Q>H$Uma H$s Zmhr; ‘mhrV Zmhr. "X qhXÿ'À¶m ñdmV§Í¶mM§ H$m¶ Pmc§ ho AmnU nmhV AmhmoV, ~mH$sÀ¶m§M§ H$m¶ hmoB©c ¶mMm {dMma AmnU H$ê$ eH$Vm. AmO ¶m {Z{‘ÎmmZo ‘cm ho gm§Jm¶M§¶ H$s, Á¶m gd©gm‘mݶ ‘mUgm§gmR>r Amåhr Am¶wî¶^a H$m‘ H$aV AmhmoV, VmU-VUmd ghZ H$aV AmhmoV; Vr gd©gm‘mݶ ‘mUg§ øm Jmoï>r Jm§^r¶m©Zo KoUma AmhoV H$m, ho ‘mP§ (Am‘M§) Xþ:I Amho. gd©gm‘mݶm§À¶m Ñï>rZo Ho$di EH$m g§nmXH$mMr ZmoH$ar OmU§ EdT>çmnwaV§M ‘¶m©{XV AgV§; na§Vw {‘Ìhmo, hr Jmoï> EdT>r ‘¶m©{XV Zmhr¶o. Ooìhm d¥ÎmnÌ ñdñVmV {‘iy cmJco (EH$ én¶mcm EH$) VoìhmM ‘r {c{hc§ hmoV§ H$s, ho Ymo³¶mM§ {MÝh Amho. H$maU d¥ÎmnÌmMm ‘mcH$ Ooìhm A˶§V ñdñVmV d¥ÎmnÌ XoVmo, Voìhm Vmo Oo N>mnoc Vo Vwåhr ñdrH$maVm, Agm ˶mMm AW© hmoVmo. ^maVmVrc d¥ÎmnÌ Agmo H$s Q>o{cpìhOZ; ˶mMm ¶mo½¶ ‘mo~Xcm Vwåhr ˶m§Zm {XcmM nm{hOo, VaM ‘mܶ‘m§M§ ñdmV§Í¶ A~m{YV amhrc. ^maVmVrc 99 Q>¸o$ Q>o{cpìhOZ M°Zoëg VmoQ>çmV AmhoV Am{U ˶m§Zm VmoQ>m ^ê$Z H$mT>ʶmgmR>r amOH$maʶm§À¶m H$mù¶m qH$dm nm§T>è¶m n¡em§Mm dmna H$amdm cmJVmo. Vwåhmcm ‘mhrV Amho H$m, ¶m (cmoH$g^m 2014) {ZdS>UwH$sV gd© {‘iyZ (A{YH¥$V) {H$Vr IM© Pmcm Amho...? Odinmg 30 hOma H$moQ>r én¶o! ¶mVcm ZwgVm à{gÕrda {H$Vr IM© Pmcm Amho, ho AOyZ {ZpíMV ‘mhrV Zmhr¶o. ˶mMm A§XmO H$mT>ʶmMo H$m‘ gwê$ Amho. H$m±J«og Am{U ^maVr¶ OZVm njmZo AOyZ IMm©Mo {heo~ {Xcoco ZmhrV. H$m±J«og Am{U ^mOn (A{YH¥$V!) IMm©Mo {heo~ {ZpíMVM XoVrc. H$Xm{MV ˶mZ§Va {ZpíMVVoÀ¶m Odi OmUmao A§XmO ~m§YVm ¶oVrc. Am{U hmo, gdmªV ‘hÎdmMr ~m~ åhUOo, ‘r nm§T>è¶m n¡em§Mm {heo~ gm§JVmo¶; H$mù¶m n¡em§Mm {heo~ gm§JV Zmhr¶o! Am{U ‘m¶m ‘Vo, ¶m {ZdS>UwH$sV Odinmg 8 Vo 10 hOma H$moQ>r én¶o Zwg˶m à{gÕrda IM© Pmcoco AgmdoV. åhUOo 2014 À¶m {ZdS>UwH$sV EH$ A˶§V ‘hÎdmMr Jmoï> KS>cr Amho, Or 1952 nmgyZ AmOn¶ªV H$Yrhr KS>cr ZìhVr. ¶m doiMr {ZdS>UyH$ ‘mܶ‘H|${ÐV Pmcocr hmoVr. ¶m {ZdS>UwH$sÀ¶m ‘ܶ^mJr XoemVrc ‘r{S>¶m hmoVm. ¶m ‘r{S>¶mMm ‘r ^mJ Amho. Ia§ Va ‘cm ˶mMm ^mJ Agë¶mMr cmO dmQ>Vo. na§Vw Am¶~rEZ- cmoH$‘V ˶mcm AndmX Amho, åhUyZ ‘r ho ~mocy eH$Vmo. nr.gmB©ZmW, amOXrn gaXogmB© AndmX AmhoV; Ago AndmX ’$maM H$‘r AmhoV. ‘moXr gÎmoda Amë¶mZ§Va Zo‘³¶mM ¶mM cmoH$m§À¶m ZmoH$è¶m Ymo³¶mV AmhoV.
 11. 11. gmYZm : 26 Owc¡ 201428 / 1952 Z§VaMr gdmªV I{M©H$ {ZdS>UyH$ ¶mdoiMr Amho Am{U ¶mda {Z¶§ÌU AmUʶmgmR>r {ZdS>UyH$ Am¶moJ H$mhrM H$ê$ eH$V Zmhr. gܶm Q>mBåg Am°’$ B§{S>¶mÀ¶m gd© Amd¥Î¶m§‘ܶo EH$ ’w$c noO Om{hamV Úm¶Mr Agoc, Va gmYmaU XrS> H$moQ>r én¶o IM© ¶oVmo. Za|Ð ‘moXtÀ¶m d amhþc Jm§YtÀ¶m {H$Vr Om{hamVr Amë¶m, Vo emoYyZ H$mT>m. ‘VXmZmÀ¶m {Xder Va n{hë¶m nmZmda Za|Ð ‘moXrM hmoVo. Q>o{cpìhOZ M°Zoëgda H$moQ>çdYr én¶o IM© H$aʶmV Amco. Am{U B§{S>¶m Q>rìhrgma»¶m M°Zoccm Va Za|Ð ‘moXrM Am{W©H$ nwadR>m H$aV AmhoV. ho Ag§ MmcV amhUma Agoc, Va H$m¶ H$am¶M§? Am‘Mm AmdmO AmÎmmn¶ªV {Q>Hy$Z am{hcm, H$maU Am‘À¶m M°Zoc‘ܶo Jw§VdUyH$ H$aUmao ^m§S>dcXma amOH$s¶ ZoVo AmhoV. ˶m§Zm AmOda Amåhr EH$Xmhr (ñdmV§Í¶mÀ¶m ~m~VrV) T>dimT>di H$ê$ {Xcr Zmhr. ‘mÌ Ë¶mgmR>r Amåhmcm H$m¶ Ìmg ghZ H$amdm cmJcm, hr EH$ doJir H$hmUr Amho. Ooìhm Am‘MmM ‘mcH$ EImÚm KmoQ>mù¶mV gmnS>Vmo; Voìhm ˶mÀ¶mda H$m¶©H«$‘ H$aʶmgmR>r {H$Vr AmQ>m{nQ>m H$amdm cmJVmo, Vo Am‘M§ AmåhmcmM ‘mhrV... Am{U gmV dfmªV {H$Vr doim amOrZmå¶mMr Y‘H$s Úmdr cmJVo, ¶mcm H$mhr AW©M Zmhr. nU Varhr Amåhr H$m {Q>H$cmo, Va... Amåhr {Q>H$cmo Vw‘À¶m‘wio! Vw‘À¶m‘wio, åhUOo ‘mH}$Q> ’$mog}g‘wio! H$maU à˶oH$ M°Zoccm EH$ (Mm§Jcm) Moham cmJVmo. (Á¶m Mohè¶mMr g‘mOmV d¡Mm[aH$ Am{U Z¡{VH$ C§Mr Amho) Vmo Moham Zgoc, Va M°ZocMm Q>rAmanr H$‘r hmoVmo Am{U Q>rAmanr Imcr Amcm H$s Om{hamVr H$‘r hmoVmV. ˶m‘wio ZmBcmOmZo H$m hmoB©Zm, ¶m ^m§S>dcXmam§Zr Amåhmcm ñdrH$macoc§ Amho. AWm©V, ho ‘mH}$Q> ’$mog}g‘wio hmoV Amho. ‘mH}$Q>‘ܶo Oo cmoH${චAgV§ ˶mM§ ~mOma‘yë¶ dmT>coc§ AgV§. Vwåhr ho cjmV ¿¶m H$s- ¶m XoemV AU©d Jmoñdm‘r, àUd am°¶, ~aIm XÎm, amOXrn gaXogmB© ¶m§Mr ~«±ÝS> ìh°ë¶y V¶ma Pmcocr Amho. ˶m§À¶m ~«±S> ìh°ë¶y‘wio ˶m§Zm R>odUo Amdí¶H$ Amho, Ag§ ‘mcH$m§Zm AmOn¶ªV dmQ>V hmoV§; ¶mnwT>o ‘mcH$m§Zm Ag§M dmQ>oc H$s Zmhr, ho ‘mhrV Zmhr. Vwåhmcm ‘mhrV Amho... {~cm© ¶m§À¶mda ImU KmoQ>mù¶mÀ¶m g§~§YmV gr~rAm¶Zo JwÝhm XmIc Ho$cm hmoVm. Voìhm qhXþñWmZ Q>mBåg‘ܶo A˶§V N>moQ>r ~mV‘r Amcr hmoVr. ¶mM§ H$maU, qhXþñWmZ Q>mBåg hm nona {~cmªMmM Amho. ~mH$s d¥ÎmnÌm§V ˶mM KmoQ>mù¶mÀ¶m ~mV‘rÀ¶m hoS>cmBÝg hmo˶m. H$moigm KmoQ>mù¶mV AmncmM ‘mcH$ AS>H$cm Va ˶m ~mV‘rM§ H$m¶ H$am¶M§, hm g§nmXH$mgmR>r ’$maM AS>MUrMm {df¶ AgVmo. ˶mgmR>r H$m¶ H$m¶ H$amd§ cmJV§, ¶mMm AZw^d ‘r ñdV: KoVcocm Amho. AmO ‘r BWo Oo H$mhr ~mocV Amho, ˶mMo H$m¶ n[aUm‘ hmoUma AmhoV Vo ‘cm ‘mhrV AmhoV. (n[aUm‘m§Mm {dMma AOyZ {H$Vr {Xdg H$am¶Mm?) na§Vw AmVm ho ~mocë¶m{edm¶ amhdV Zmhr. ‘mP§ ‘mܶ‘m§Vë¶m gd© ghH$mè¶m§Zm gm§JU§ Amho H$s, Amnë¶mcm ~mhoa Om¶M§ Amho, Va AmnU cTy>Z OmD$ ¶m. AmnU ¶m ^m§S>dcXmam§Zm A§Jmda KoD$ ¶m (Q>mù¶m). H$maU hr ‘mܶ‘m§Vrc nwamoJm‘r {dMmam§À¶m nÌH$ma-g§nmXH$m§gmR>rMr ¶m XoemVrc AKmo{fV AmUr~mUr Amho. ¶m XoemV AmVm H$moUVohr gaH$ma Kmo{fV AmUr~mUr AmUUma Zmhr; na§Vw H$mhr ^m§S>dcXma Am{U {d{eï> g‘mOKQ>H$m§À¶m ~imda ¶m XoemV ‘mܶ‘m§Mm d EHy$U Am{dîH$mañdmV§Í¶mMm H$m¶‘ ({H$‘mZ ‘moXr gaH$ma Agon¶ªV) Jim Xm~cm OmB©c, ho cjmV ¿¶m. ho gd© ~mocë¶mda H$m¶ hmoB©c, ‘cm ‘m{hVr Amho. ˶m‘wio ‘r ñdV: gm‘mZ ~m§YyZ V¶ma Amho (hem.) Am{U AmMm¶© OmdS>oH$a åhUm¶Mo H$s, Omo Mm§Jcm g§nmXH$ AgVmo Vmo Amncm amOrZm‘m H$m¶‘ {IemV R>odV AgVmo. H$maU Mm§Jë¶m g§nmXH$mM§ ZmV§ {ddoH$mer AgV§. ì¶mnH$ {hVmÀ¶m H$m‘mgmR>r nÌH$m[aVm H$aU§ ˶mV Ano{jV AgV§. Oa ì¶mnH$ OZ{hVmM§ H$m‘ H$am¶M§ Agoc, Va ˶mgmR>r ‘r ‘mcH$mM§ {S>³Q>oeZ Zmhr KoUma. ‘r ‘mcH$mM§ ‘V cjmV KoB©Z, na§Vw ‘m¶m åhUʶmV ˶mM§ ‘V ¶oD$ XoUma Zmhr. ‘r ‘mcH$mcm åhUoZ H$s- Vwåhr coI {chm, Vmo N>mnm¶cm ‘r haH$V KoUma Zmhr. ({VWo ‘r ˶mÀ¶m {dMmañdmV§Í¶mMm AmXa H$arZ.) Am{U ‘mcH$mÀ¶m {damoYmVgwÕm coI N>mnrZ. EHo$ H$mir am‘ZmW JmoE§H$m§Zr (B§{S>¶Z E³ñàogMo ‘mcH$) ho Ho$c§ hmoV§. Vg§ JmoE§H$m§{df¶r ‘mP§ ’$ma Mm§Jc§ ‘V Zmhr¶o, nU AmOÀ¶m ‘mcH$m§nojm Vo IynM Mm§Jco hmoVo, Ag§ åhUm¶Mr doi Amcr Amho. am‘ZmW JmoE§H$m ‘wiJmdH$am§Zm AmXa XoV hmoVo. ˶m§Zr AéU em¡atZm Z§Va H$mT>c§; na§Vw Ooìhm hmoVo, Voìhm JmoE§H$m ˶m§Zm AmXa XoV hmoVo. AmOMo ‘mcH$ Amnë¶m g§nmXH$m§Zm Hw$S>çm- H$Mè¶mgmaI§ dmJdVmV, hr dñVwpñWVr Amho. na§Vw ¶mcmhr AndmX AmhoV. ho AndmX ‘mcH$m§‘ܶo AmhoV, Vgo g§nmXH$m§‘ܶohr AmhoV. na§Vw ¶m AndmXm§M§ à‘mU A˶ën Amho Am{U hrM A˶§V YmoH$mXm¶H$ n[apñWVr Amho.
 12. 12. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 29 åhUyZ ‘cm Ag§ dmQ>V§ H$s, cmoH$m§ZrM ¶mMr XIc KoVcr nm{hOo. ¶m~m~V gܶm cmoH$ åhUV AmhoV H$s, "Amåhr Vw‘À¶m nmR>rer AmhmoV.' nU Vwåhr nmR>rer AmhmV, åhUOo H$m¶? AmO EH$ (Am¶~rEZgmaI§) M°Zoc Mmcdm¶cm 50 H$moQ>r én¶o cmJVmV. ‘r Vgm ñdßZ ~KUmam ‘mUyg Amho. ˶m‘wio H$Yr H$Yr Ag§ dmQ>V§ H$s- ‘hmamï´>mMr EHy$U cmoH$g§»¶m 10 H$moQ>r Amho, à˶oH$mZo 5 én¶o {Xco Var 50 H$moQ>r O‘Vrc. nU ‘cm ‘mhrV Amho, cmoH$ XoUma ZmhrV. H$maU ‘hmZJa H$O©~mOmar hmoD$Z ~§X nS>cm, hm ‘m¶mg‘moaMm AZw^d Amho. na§Vw ‘mP§ BVH§$M åhUU§ Amho H$s, Amåhr Vw‘À¶mH$S>o dmS>Jm KoD$Z ^rH$ ‘mJV Zmhr¶o; nU Joë¶m 30-35 dfmªV Oa Amåhr H$mhr Mm§Jc§ H$m‘ Ho$c§ Agoc, Va Mm§Jë¶m Jmoï>r {Q>H$mì¶mV åhUyZ cmoH$m§MrgwÕm H$mhrEH$ O~m~Xmar Amho H$s Zmhr? Amåhmcm Am‘À¶m ZmoH$arMr qMVm Zmhr, OJm¶Mr qMVm Zmhr. Amåhr OJy H$go Var. nU ¶m XoemVrc gm‘mݶ ‘mUyg (‘VXma) ¶m n[apñWVrMm {dMma H$aUma Amho H$s Zmhr? amOH$s¶ nj dmB©Q> Pmco, Va ‘VXma ˶m§Zm ZmH$maVmo; nU ‘mܶ‘o dmB©Q> Pmcr, Va gm‘mݶ ‘mUg§ ˶m§Zm H$m ZmH$maV ZmhrV? Omo nona amoO ImoQ>§ ~mocVmo Vmo AmnU H$m KoVmo? qH$dm Omo nona noS>ݶyO XoVmo, Vmo AmnU H$m KoVmo? noS> ݶyO hm Amnë¶m (cmoH$emhr) XoemgmR>r ’$ma ‘moR>m H°$Ýga Amho. ¶m XoemVrc ~hþg§»¶ d¥ÎmnÌo noS> ݶyO KoVmV. (Am{U XoVmV.) Am{U noS> ݶyO‘YyZ ‘moR>çm à‘mUmda H$mim n¡gm H$‘mdVmV. ¶m amÁ¶mVrc ~hþg§»¶ d¥Îmņ noS> ݶyO KoVmV, ˶mMà‘mUo ¶m amÁ¶mVrc ~hþg§»¶ Q>o{cpìhOZ M°Zoëg noS> ݶyO KoVmV. (MmcdVmV.) amOXrn gaXogmB© ¶m§Zr nydu gd© g§nmXH$m§Zm nÌ {c{hc§ hmoV§ H$s, "noS> ݶyO ¿¶m¶À¶m ZmhrV, ¶m~m~V h‘rnÌ {chÿZ XoD$ ¶m.' ˶m nÌmcm ~hþVm§e g§nmXH$m§Zr à{VgmX {Xcocm Zmhr. Aܶm© g§nmXH$m§M§ Ag§ åhUU§ hmoV§ H$s, "noS> ݶyO ‘mcH$ KoVmo, Amåhr Zmhr Am{U ˶m ¿¶m¶À¶m ZmH$maë¶m, Va Am‘À¶m ZmoH$è¶m OmVrc.' ‘mP§ Vwåhmcm EdT>§M gm§JU§ Amho H$s, hr A˶§V YmoH$mXm¶H$ n[apñWVr Amho; nU Vr AMmZH$ CX²^dcocr Zmhr. ¶ynrE gaH$maÀ¶m H$mimVhr "Ho$Oardmcm§Zm OmñV XmIdy ZH$m, AÊUm§M§ Am§XmocZ OmñV XmIdy ZH$m'- Ago X~md AmUco OmVM hmoVo. nU Amåhr X~mdmcm ~ir nS>cmo Zmhr, åhUyZ Vr ‘mUgo Jßn ~gV hmoVr; AmVm ‘mÌ Omo X~md ¶oVmo, Vmo ZmoH$ardaM JXm AmUV Amho Am{U hm OmñV KmVH$ X~md Amho. gܶm ¶oUmam X~md hm S>mì¶m {dMmam§À¶m ‘mUgm§Zm ~mOycm H$ê$Z Amncr ‘mUgo ˶m OmJr ~gdm- BVH$m gmYm d gai Amho! g‘mOmV cmMmar Amho, Ver nÌH$m[aVoVhr Amho. g§nmXH$ ìhm¶cm d ~S>çm ^m§S>dcXmam§H$S>o cmMmar H$am¶cm AZoH$ nÌH$ma JwS>¿¶mcm ~mqeJ ~m§YyZ V¶ma AmhoV, H$maU {VWo ‘moR>o nJma {‘iUma AmhoV. Va ‘wÔm Agm Amho H$s, ho gJi§ dmMH$-àojH$ ¶m§À¶m Ordmda MmcV§¶; ¶m{df¶r AmnU {dMma H$aUma AmhmoV H$s Zmhr? Vwåhr EImX§ M°Zoc nm{hc§ ZmhrV, Va ˶mcm Om{hamVr {‘iV ZmhrV. dV©‘mZnÌm§À¶mhr ~m~VrV Ag§M Amho. hr Amncr nrnëg nm°da Amho. hr Amncr cmoH$eº$s AmnU ‘mܶ‘m§À¶m g§X^m©V H$Yr dmnaUma AmhmV, hm ‘mPm àíZ Amho. hm àíZ ‘r AmO CnpñWV H$aʶmM§ H$maU ho Amho H$s, Vmo ¶m {ZdS>UwH$sZ§Va OmñV nwT>o Amcm Amho. AmÎmmMr n[apñWVr Aer Amho H$s, H$m±J«og qH$dm Ho$Oardmcm§da Q>rH$m Ho$ë¶mg H$moUr H$mhr ~mocV Zmhr; nU ‘moXtda qH$dm AmaEgEgda H$mhr ~mocc§ qH$dm {c{hc§, Va cJoMM Vwåhmcm "ho H$m¶ Mmcc§¶?' Agm ‘oc ¶oVmo. hm nÕVeranUo nwamoJm‘r, CXma‘VdmXr nÌH$mam§Zm Q>mJ}Q> H$aʶmMm à¶ËZ Amho Am{U hm àH$ma {ZdS>UwH$snyduM gwê$ Pmcm Amho, Vmo AmVm dmT>cm Amho. ‘mܶ‘m§{df¶r EdT>m ‘wÔm ‘m§Sy>Z gmoS>Vmo; nwT>o H$m¶ hmoB©c Ooìhm d¥ÎmnÌ ñdñVmV {‘iy cmJco (EH$ én¶mcm EH$) VoìhmM ‘r {c{hc§ hmoV§ H$s, ho Ymo³¶mM§ {MÝh Amho. H$maU d¥ÎmnÌmMm ‘mcH$ Ooìhm A˶§V ñdñVmV d¥ÎmnÌ XoVmo, Voìhm Vmo Oo N>mnoc Vo Vwåhr ñdrH$maVm, Agm ˶mMm AW© hmoVmo. ^maVmVrc d¥ÎmnÌ Agmo H$s Q>o{cpìhOZ; ˶mMm ¶mo½¶ ‘mo~Xcm Vwåhr ˶m§Zm {XcmM nm{hOo, VaM ‘mܶ‘m§M§ ñdmV§Í¶ A~m{YV amhrc. ^maVmVrc 99 Q>¸o$ Q>o{cpìhOZ M°Zoëg VmoQ>çmV AmhoV Am{U ˶m§Zm VmoQ>m ^ê$Z H$mT>ʶmgmR>r amOH$maʶm§À¶m H$mù¶m qH$dm nm§T>è¶m n¡em§Mm dmna H$amdm cmJVmo.
 13. 13. gmYZm : 26 Owc¡ 201430 / ‘mhrV Zmhr. ‘m¶mgmR>r "‘hmZJa' ho EH$ ì¶mgnrR> hmoV§. Am¶~rEZhr EH$ ì¶mgnrR> Amho. ho ì¶mgnrR> Joc§ Va Xþga§ ì¶mgnrR> V¶ma H$ê$ (Q>mù¶m); ˶mV H$m¶ EdT>§? nwÝhm H$mhr Zdo ~S>o ^m§S>dcXma C^o amhVrc, 50 H$moQ>r én¶o C^o H$aVrc Am{U EH$ Zdo ì¶mgnrR> gwê$ hmoB©c. Xþgè¶m ~mOycm EH$ gH$mamË‘H$ Jmoï> Aer KS>cr Amho H$s, Joë¶m ‘{hZm^amV M°Zocda ‘r Z {Xgë¶mZo cmoH$m§À¶m Mm¡H$í¶m gwê$ Pmë¶m AmhoV Am{U cmoH$ ‘cm ‘XV H$aʶmMr ^mdZm 춺$ H$arV AmhoV. ‘mP§ åhUU§ Ag§ Amho H$s, Am‘M§ ì¶{º$JV gmoSy>Z Úm; nU hm Omo cmoH$emhrcm KmVH$ àH$ma KS>Vmo¶, ˶mÀ¶m{df¶r AmnU H$m¶ H$aUma AmhmV? gܶmM§ Za|Ð ‘moXtM§ gaH$ma ‘mܶ‘m§À¶m Jù¶mV hmV KmcyZ H$m‘ H$arV Amho. gaH$ma d ‘mܶ‘§ EH$‘oH$m§À¶m Jù¶mV hmV KmcyZ cmoH$emhrMm Jim Xm~ʶmMm à¶ËZ H$aVmV, eoAa~mOma da-Imcr H$aʶmMm à¶ËZ H$aVmV; Voìhm ˶mVyZ H$m¶ YmoH$m CX²^dy eH$Vmo ¶mMm {dMma Vwåhr H$am.... Za|Ð ‘moXtZm AmVm EH$ ‘{hZm hmoVmo¶. Vo ¶eñdr hmoVrc H$s Zmhr, ho ‘mhrV Zmhr; nU EH$ cmoH$emhrdmXr ‘mUyg åhUyZ ‘cm Ag§ dmQ>V§ H$s, Oo EHy$U ‘VXmZ Pmc§¶ ˶mn¡H$s ~hþg§»¶m§Zr Oa ˶m§Zm {ZdSy>Z {Xc§ Agoc Va ˶m ìh{S>©³Q>Mm AmnU gÝ‘mZ amIcm nm{hOo. Za|Ð ‘moXtZmgwÕm Omo gaH$maMm h{Z‘yZ {n[a¶S> AgVmo (6 ‘{hZo / 1 df©), Vmo doi {Xcm nm{hOo. Za|Ð ‘moXtMm B{Vhmg H$mhr Mm§Jcm Zmhr¶o, na§Vw gÎmoV Amë¶mda ‘mUyg ~Xcy eH$Vmo, hr e³¶Vm ZmH$mê$ ZH$m. ‘mPm AZw^d Ag§ gm§JVmo H$s, gÎmoV Amcocm ‘mUyg gd©g‘mdoeH$ hmoVmoM; Zmhr Va Vmo {Q>Hy$ eH$V Zmhr Am{U åhUyZ {H$‘mZ gd©g‘mdoeH$ AgʶmM§ ZmQ>H$ H$aU§ ˶mcm ^mJ AgV§. Vwåhr {ZdS>UwH$sZ§VaM§ ‘moXtM§ dmJU§ ~Km, ~mocU§ ~Km, g§gXoVc§ ^mfU ~Km; Vo nyU©nUo ~Xccoc§ Amho. AmVm Vo Ia§ H$s ImoQ>§, ho XmoZ-VrZ dfmªZr H$ioc. (hem.) nU ‘cm ^rVr ¶mMr dmQ>Vo H$s, Vo WmoS>ogo H$m±J«ogÀ¶m dmQ>oZo OmVmZm {XgVmhoV. H$mhr ~m~VtV {XgV Zmhr¶V. ‘r Vwåhmcm CXmhaU XoVmo. ˶m§Zr gmH©$ Xoem§À¶m à‘wIm§Zm enW{dYrcm ~mocmdyZ nmS>cocm nm¶§S>m ñdmJVmh© Amho. Oo Za|Ð ‘moXr nydu {‘¶m ‘wea©’$ d nm{H$ñVmZcm amoO {eì¶m XoV hmoVo, ˶mM Za|Ð ‘moXtZr n§VàYmZ Pmë¶mda nm{H$ñVmZÀ¶m amï´>mܶjm§Zm enW{dYrcm ~mocmdc§, hr Mm§JcrM Jmoï> Amho. ¶m {damoYm^mgmM§ ‘cm AmíM¶© dmQ>V§, H$maU ¶mV T>m|JrnUmMm dmg AmhoM; nU n§VàYmZ Pmë¶mda nm{H$ñVmZer ^m§S>U R>odyZ MmcUma Zmhr, ˶mMo Am§Vaamï´>r¶ n[aUm‘ hmoVrc ho g‘OʶmMo amOH$s¶ ehmUnU d ñdmW© ˶m§À¶mH$S>o Amho. ¶mMm AmnU gH$mamË‘H$ {dMma Ho$cm nm{hOo. ‘moXr gaH$ma~ÔcMr EH$ dmB©Q> Jmoï> åhUOo, ‘moXr gaH$ma‘ܶo EH$ ‘§Ìr ~cmËH$mamMm Amamon AgUmao AmhoV. VgoM ‘wOâ’$aZJaÀ¶m X§Jcrcm O~m~Xma AgUmaohr EH$ ‘§Ìr ¶m gaH$ma‘ܶo AmhoV. ‘J ^mOn d H$m±J«og ¶mV ’$aH$ H$m¶, hm àíZ Vwåhr-Amåhr {dMmacm nm{hOo. {Vgè¶m ~mOycm, aoëdo ^mddmT>r{damoYmV Omo àjmo^ Ano{jV hmoVm Vmo Pmcm H$m? ‘mP§ Ag§ ì¶{º$JV ‘V Amho H$s, aoëdocm XadmT> H$aU§ Amdí¶H$ hmoV§; H$maU cmcy d ‘‘Vm§Zr aoëdoM§ Ho$coc§ ZwH$gmZ H$moUrVar ^ê$Z H$mT>U§ JaOoM§ hmoV§. nU Vr dmT> {H$Vr Q>³³¶m§Zr H$amd¶mg hdr hmoVr, hm dmXmMm ‘wÔm Amho. {H$‘mZ Vr ’o$OAmD$Q> Var hmoB©c H$m? aoëdoÀ¶m nmg‘ܶo 100 Q>¸o$ Zìho, Va 300 Q>¸o$ dmT> H$er Pmcr? VgoM gr~rAm¶Mm OO² ~Xccm, hr Amjonmh© Jmoï> Amho. åhUyZ ‘cm dmQ>V§, AmnU {df¶mZwê$n gaH$mada Q>rH$m Ho$cr nm{hOo Am{U ¶mo½¶ {VWo nmqR>~mhr {Xcm nm{hOo. Ho$di ho ^mOnMo gaH$ma Amho Am{U Amåhr S>mdo AmhmoV åhUyZ gaH$macm R>moHy$Z H$mT>c§ nm{hOo, hr ^y{‘H$m ¶mo½¶ Zmhr. H$maU ho ^maVr¶ OZVoZo {ZdS>coco gaH$ma Amho. ^mOn MwHy$Z g§KmÀ¶m ‘mJm©Zo Joë¶mg ˶mcm R>moHy$Z H$mT>c§M nm{hOo. CXm- {ZdS>UwH$m§Z§Va nwʶmV ’o$g~wH$daÀ¶m dmXmdê$Z Á¶m KQ>Zm KS>ë¶m, ˶m qhXÿ amï´> g§KQ>ZoZo KS>dcoë¶m Agë¶m Var ¶m‘mJo g§K{dMmam§MmM EH$ JQ> Amho, ¶m{df¶r ‘m¶m ‘ZmV {Vi‘mÌ e§H$m Zmhr. ’o$g~wH$dê$Z ‘moXtda Q>rH$m H$aUmè¶m VéUm§da Jmodm d Ho$ai‘ܶo H$madmB© H$aʶmV Amcr. ˶m‘wio Ho$di qhXÿ amï´> goZm Zìho, Va qhXÿ OZOmJaU g{‘Vr Agmo- ¶m gJù¶m§M§ ‘Zmo~c AmVm dmT>coc§ {Xgoc. gܶm gmoec ‘r{S>¶m‘ܶo ‘r Oo dmMVmo¶, ˶mdê$Z Var Ag§ åhUVm ¶oB©c. ¶mV Za|Ð ‘moXtMm WoQ> g§~§Y Amho, Ag§ ‘r åhUV Zmhr qH$dm ^mOnMm WoQ> g§~§Y ¶m KQ>Zm§er Zgochr; na§Vw Aà˶jnUohr g§~§Y Zmhr, Agm Xmdm ˶m§Zm H$aVm ¶oUma Zmhr. H$maU Á¶m ‘mV¥g§KQ>ZoH$S>yZ àoaUm KoD$Z ho cmoH$ amOH$maUmV CVacoco AmhoV, ˶mM ‘mV¥g§KQ>ZoÀ¶m KmVH$ {dMmam§Mr N>m¶m ˶m§À¶mda Amho... Am{U ‘moXr gaH$ma Amë¶mda ¶m§M§M ~i H$g§ H$m¶ dmT>c§? ’o$g~wH$ àH$aUmdê$Z XrS>eo ~gog VmoS>ë¶m Joë¶m, ho d¥ÎmnÌm§Zr Am{U Amåhr M°Zocdmë¶m§Zr ’$mag§ {Q>nc§ Zmhr. nU ‘cm
 14. 14. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 31 EH$ {Xdg ‘wHw$c Ho$gdZ ¶m§Mm ’$moZ Amcm. ˶m§Zr ‘cm ‘ocda EH$ qcH$ nmR>dcr hmoVr. ˶m‘ܶo nwʶmV VwQ>coë¶m X½¶mªMo, CX²ÜdñV Pmcoë¶m ñ‘emZ^y‘rMo Am{U Omicoë¶m ‘{eXtMo ’$moQ>mo hmoVo. ho ’$moQ>mo nm{hë¶mda ‘cm Y¸$mM ~gcm. ImVaO‘m H$aʶmgmR>r ‘r Am‘À¶m nwʶmÀ¶m Am°{’$gcm ’$moZ Ho$cm Am{U {dMmac§, Va ˶m§Zmhr ˶m doir ’$maer H$ënZm ZìhVr. åhUyZ Amåhr emoY KoVcm, Va ¶m gd© KQ>Zm à˶jmV KS>ë¶m hmo˶m! ¶mM§ Am‘À¶mH$S>§ ’y$Q>oO Amho. (Amåhr Vo Am¶~rEZ-cmoH$‘Vda XmIdUma AmhmoV) ‘{eXrda h„m Pmcm, X½¶m©da h„m Pmcm, hS>nga‘Yrc ñ‘emZ^y‘r CX²ÜdñV H$aʶmV Amcr; ˶mM~amo~a nwʶmVrc EH$m ‘wpñc‘ VéUmMm (‘mohgrZ) IyZ Pmcm. ¶m KQ>Zm AMmZH$ KS>coë¶m ZmhrV. qhXÿ amï´> goZoMm YZ§O¶ XogmB© hm JmoS>ogodmXr {dMmam§À¶m àd¥ÎmtZr nmogcocm Am{U n¡gm nwadcocm ‘mUyg Amho, ho cjmV ¿¶m. Aem KQ>Zm KS>V AgVrc, Va ˶mMm AW© H$m¶ H$mT>m¶Mm? ¶mg§X^m©V ‘r gmoec ‘r{S>¶mda gVV {chrV hmoVmo. Am{U WoQ> ‘moXtZm {Q‰>Q> H$ê$Z {dMmaV hmoVmo H$s, ¶m~m~V Vwåhr H$Yr ~mocUma AmhmV? ‘r gVV ˶mM Jmoï>rda {Q‰>Q> H$aV am{hë¶mZo ‘m¶m ^y{‘Ho$Mo hOma cmoH$ {VWo Amco Am{U Vohr ‘mJUr H$ê$ cmJco. gܶm nrE‘Amo ¶m ZmdmZo ‘moXtM§ {Q‰>Q>a AH$mD§$Q> Amho. ‘m¶m nmR>nwamì¶mMr XIc ˶m nrE‘Amo AH$mD§$Q>cm ¿¶mdr cmJcr Am{U ˶m~m~V ~mocmd§ cmJc§. ˶m‘wio gmoec ‘r{S>¶mMr hr Or eº$s Amho, Vr cjmV ¿¶m. Amnë¶mn¡H$s à˶oH$ OU gmoec ‘r{S>¶mdaVr Agcm nm{hOo. AmO à{VJm‘r {dMmam§Mo cmoH$ gmoec ‘r{S>¶mda OmñV {XgVmV. AmO AmajUmMr JaO Amho Am{U Vo JaOy AOyZhr AmhoV åhUyZ AmajU {Xc§ nm{hOo; na§Vw ˶mV H$mhr ~Xc H$am¶cm hdoV, Ag§ ‘mP§ ‘V Amho. na§Vw Vo EH$Xm {c{hc§ H$s, Vw‘À¶mda gmoec ‘r{S>¶mVrc cmoH$ VwQy>Z nS>VmV... Amåhr Jm§YrZ§VaMm ^maVmVrc gdmªV ‘moR>m Am¶H$m°Z H$moU?' Agm H$m¶©H«$‘ "{hñQ´>r' M°Zocgmo~V Ho$cm hmoVm. ˶m H$m¶©H«$‘mV S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§Mr {ZdS> cmoH$m§Zr Ho$cr. na§Vw Á¶m {Xder hm H$m¶©H«$‘ Amåhr Am¶~rEZ-cmoH$‘Vda Ho$cm, ˶m {Xder gmoec ‘r{S>¶mda Amåhmcm Iyn {eì¶m Imì¶m cmJë¶m. Oa S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§~Ôc g‘mOmVë¶m EH$m ‘moR>çm JQ>mV EdT>r K¥Um Agoc; Va ‘cm Ag§ dmQ>V§ H$s, AmnU ñdV:cm VnmgyZ ¿¶m¶Mr doi Amcr Amho. EH$m ~mOycm ’w$co, emhÿ, Am§~oS>H$am§M§ Zmd ¿¶m¶M§ Am{U Xþgè¶m ~mOycm amOH$maUmgmR>r Aem {d{MÌ KQ>Zm§Zm ~i Úm¶M§, ho ‘cm Ymo³¶mM§ dmQ>V§. nwʶmV {ZdS>UwH$sZ§VaÀ¶m H$mimV Pmcoë¶m X§Jcr H$moUr Ho$ë¶m? EH$ X§Jc qhXÿ amï´>goZoZo Ho$cr, nU BVa X§JctÀ¶m ‘mJo H$moU Amho? BVa X§JcrV gÎmmYmè¶m§À¶m H$mhr g§KQ>Zm hmo˶m H$m? ho gJi§ Vnmgc§ nm{hOo. H$maU npíM‘ ‘hmamï´>mV ‘Vm§M§ Y«wdrH$aU H$m±J«og-amï´>dmXrcm hd§ Amho, Vg§ Vo ^mOn-goZocmXoIrc hd§ Amho. ˶m‘wio g‘mOm‘ܶo {edmOr‘hmamOm§À¶m qH$dm ~mimgmho~ R>mH$a|À¶m Zmdmda X§Jcr ‘mOdyZ ‘Vm§Mo Y«wdrH$aU H$aVm ¶oB©c H$m, ¶mda {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$sÀ¶m Vm|S>mda H$mhr eº$s {ZpíMV H$m‘ H$aUma. gmVmè¶mV gmdaH$mam§À¶m nwVù¶mÀ¶m ~m~VrV H$mhr Var KS>c§, ‘mÌ {VWo g§Kdmë¶m§Zr em§VVm ‘moSy> ZH$m, Ag§ AmdmhZ Ho$c§ Vo Mm§Jc§ Pmc§. gmdaH$am§À¶m g§X^m©V Am‘Mo Q>moH$mMo ‘V^oX AmhoV; na§Vw ˶m§À¶m ñ‘maH$mcm H$moUr H$mhr Ad‘mZH$maH$ H$aV Agoc, Va EH$ cmoH$emhrdmXr ZmJ[aH$ åhUyZ ˶mMm {ZfoY Ho$cmM nm{hOo. AmO ‘cm EdT>§M åhUm¶M§ Amho H$s, 16 nU Varhr Amåhr H$m {Q>H$cmo, Va... Amåhr {Q>H$cmo Vw‘À¶m‘wio! Vw‘À¶m‘wio, åhUOo ‘mH}$Q> ’$mog}g‘wio! H$maU à˶oH$ M°Zoccm EH$ (Mm§Jcm) Moham cmJVmo. (Á¶m Mohè¶mMr g‘mOmV d¡Mm[aH$ Am{U Z¡{VH$ C§Mr Amho) Vmo Moham Zgoc, Va M°ZocMm Q>rAmanr H$‘r hmoVmo Am{U Q>rAmanr Imcr Amcm H$s Om{hamVr H$‘r hmoVmV. ˶m‘wio ZmBcmOmZo H$m hmoB©Zm, ¶m ^m§S>dcXmam§Zr Amåhmcm ñdrH$macoc§ Amho. AWm©V, ho ‘mH}$Q> ’$mog}g‘wio hmoV Amho. ‘mH}$Q>‘ܶo Oo cmoH${චAgV§ ˶mM§ ~mOma‘yë¶ dmT>coc§ AgV§. Vwåhr ho cjmV ¿¶m H$s- ¶m XoemV AU©d Jmoñdm‘r, àUd am°¶, ~aIm XÎm, amOXrn gaXogmB© ¶m§Mr ~«±ÝS> ìh°ë¶y V¶ma Pmcocr Amho.
 15. 15. gmYZm : 26 Owc¡ 201432 / ‘o Z§Va WmoS>çm H$mimV Iyn KQ>Zm KS>V AmhoV, ¶mMm Vwåhr ZrQ>nUo {dMma H$am. ¶m XoemV EH$ Zd§ gaH$ma Amcoc§ Amho, Vo OZ‘VmÀ¶m Omoamda Amcoc§ Amho. ˶m OZ‘VmMm AmXa AmnU amIm¶cm hdm. Varhr AmnU ¶m gd© Jmoï>tÀ¶m ~m~VrV A°cQ>© amhm¶cm hd§. gaH$ma Zo‘H§$ H$g§ H$m‘ H$aV§¶, ho gOJ amhÿZ (S>moù¶m§V Voc KmcyZ) nmhm¶cm hd§. AmO ‘cm H$m±J«og njmM§ gaH$ma Am{U ‘moXtM§ gaH$ma ¶mV H$moUVmhr ’$aH$ {XgV Zmhr. ‘m¶m Ñï>rZo H$m±J«og-amï´>dmXr Am{U ^mOn-goZm EH$mM dJ©Mm[aͶmMo amOH$s¶ nj AmhoV. H$maU H$m±J«og‘ܶo ~mocʶmnwaVm go³¶wc°[aP‘ Amho, ^mOn‘ܶo go³¶wc°[aP‘Mo Zmd KoVco OmV Zmhr. Ia§ Va AmVm ^mOndmco åhUVmV- "AmåhrM Iao go³¶wca; Vwåhr (H$m±J«og) ñ¶wS>mo go³¶wca!' ‘J Aem n[apñWVrV Oo Iao go³¶wca AmhoV, ˶m§Zr {H«$¶merc ìhm¶cm ZH$mo H$m? Am{U Vo {gpìhc gmogm¶Q>rMm ^mJ åhUyZ ìhm¶cm hdo. nwʶmV ~m~m AmT>mdm§Zr ¶m KQ>Zm§À¶m {ZfoYmgmR>r ‘moMm© H$mT>cm, ho Mm§Jc§ Ho$c§. nU 85 dfmªÀ¶m ~m~m AmT>mdm§da ‘moMm© H$mT>ʶmMr H$m doi ¶mdr? ~mH$sMo H$moUrM Zmhr H$m, hm AmdmO CR>dm¶cm? ¶m Y‘©dmÚm§Zm Am{U OmVr¶dmÚm§Zm Amåhr amoIy, Ag§ nwʶmVrc VéU ‘§S>ir H$m åhUV ZmhrV? ‘cm Ag§ {XgV§¶ H$s Za|Ð ‘moXtÀ¶m {dO¶mZo nwamoJm‘r eº$s H$mhrem hVme Pmcoë¶m {XgV AmhoV. nU hVme ìhm¶M§ Ia§ Va H$mhrM H$maU Zmhr. ^maV ZmdmMr g§H$ënZm Or go³¶wc°[aP‘‘YyZ V¶ma Pmcocr Amho, g‘VoÀ¶m VÎdkmZmVyZ V¶ma Pmcocr Amho, ñdmV§Í¶MidirVyZ V¶ma Pmcocr Amho; {Vcm H$moUrhr ‘moS>rV H$mTy> eH$V Zmhr. qH$~hþZm, ˶m à{V‘ocm OI‘rgwÕm Hw$Ur ghO H$ê$ eH$V Zmhr. {VMo ZwH$gmZ H$aUo BVHo$ gmono Zmhr. cjmV ¿¶m- ¶m XoemV dmOno¶tZmgwÕm ~Xcmd§ cmJc§ hmoV§, ˶m‘wio Vo (‘moXr) à¶ËZ H$aVrc Am{U ~XcVrc. ’$aH$ ’$º$ EdT>mM H$s; ˶m§Mo hramoO doJio AmhoV, ZWwam‘ JmoS>go ˶m§Mm Zm¶H$ Amho. na§Vw Vo gd©g‘mdoeH$ Pmco ZmhrV, Va ¶m XoemVrc OZVm ˶m§Zm ~mOycm gmaë¶m{edm¶ amhUma Zmhr. (Q>mù¶m). ^maV ZmdmÀ¶m g§H$ënZocm Hw$Ur VS>m XoUma Agoc, Va ˶mgmR>r amOH$s¶ nj H$m¶ H$aVrc, ‘mhrV Zmhr; nU AmnU gJio OU H$m¶ H$aUma AmhmoV, hm ‘wÔm ‘m¶mgmR>r ‘hÎdmMm Amho. amOH$maUmV H$mhr Mm§Jcr ‘mUg§ AmhoV, ˶m§À¶mer OwidyZ KoD$Z AmnU Xoe{hVmÀ¶m H$m‘mV gh^mJr ìhm¶cm nm{hOo. gaH$ma ~Xcc§¶, nU ˶mH$S>o AmnU nma§n[aH$ Ñ{ï>H$moZmVyZ ~KyZ MmcUma Zmhr. ‘moXr AgoM qH$dm VgoM AmhoV, ho åhUyZ MmcUma Zmhr. Oo åhUm¶Mo Amho, Vo dmñV{dH$ nmVirda OmD$Z emoYco nm{hOo, dñVw{Zð>nUo ‘m§S>>co nm{hOo. Oa ‘moXtZr dmB©Q> H$m‘ Ho$c§, Va OZVm nmM dfmªZr ˶m§Zm ’o$Hy$Z XoB©c. H$maU Á¶m OZVoZo B§{Xam Jm§YtZm ’o$Hy$Z {Xc§, Vr OZVm ‘moXtÀ¶m ~m~VrV doJim {ZH$f cmdUma Zmhr. cmoH$m§À¶m ehmUnUmda Am{U g‘OwVrda ‘mPm àM§S> {dídmg Amho. Varhr ‘r åhUoZ- AmnU gOJ Agc§ nm{hOo. ‘mPm EdT>mM ‘wÔm Amho- {OWo qhXÿ-‘wpñc‘ qH$dm gdU©-X{cV X§Jc hmoB©c, {VWo AmnU añ˶mda CVaco nm{hOo. ¶m XoemVrc Aëng§»¶ cmoH$ gwa{jV am{hco ZmhrV, Va ¶m XoemVrc cmoH$emhr gwa[jV amhUma Zmhr. ˶m‘wio cT>co nm{hOo. cmo{h¶m åhUVmV ˶mà‘mUo "hr cT>mB© OmVr¶dmXr qhXÿ {déÕ OmVr¶dmXr ‘wpñc‘ Aer ZgyZ, Y‘©-OmVdmXr qhXÿ {déÕ CXma‘VdmXr qhXÿ Aer Amho.' ¶mg§X^m©V EH$ Jmoï> ‘mݶ Ho$cr nm{hOo H$s, ¶m XoemV ~hþg§»¶ cmoH$ qhXÿ AmhoV Am{U ~hþg§»¶ qhXÿ g{hîUw AmhoV, åhUyZ hm Xoe {Q>H$cocm Amho. ˶m‘wio amï´>ào‘ 춺$ H$aʶmMr O~m~Xmar ‘wgc‘mZm§Mr Zmhr¶o, AmnU ˶m§À¶m Im§Úmcm Im§Xm cmdyZ C^§ am{hc§ nm{hOo. BWo ~m¡Õ, {¼íMZ ¶m gdmª‘ܶoM Agwa{jVVoMr ^mdZm Amho. AmnU Amnë¶m H$mofmVyZ ~mhoa ¶oD$Z ¶m gdmªZm g‘OyZ KoVc§ nm{hOo Am{U gdmªZm ~amo~a KoD$Z H$m‘ H$aʶmMr V¶mar XmIdcr nm{hOo. ‘r A{O~mV {ZamemdmXr Zmhr. ‘moXr {ZdSy>Z Amco åhUyZ Va ‘r A{O~mVM {Zame Zmhr. ¶mM§ H$maU, Vmo OZVoMm H$m±J«og{damoYmVrc H$m¡c Amho. VgoM ‘moXtÀ¶m {dH$mgZm‘H$ g§H$ënZocm Am{U ˶m§À¶m MVwamB©cm {Xcocm Vmo H$m¡c Amho. ˶m‘wio EH$ ZmJ[aH$ åhUyZ g§{dYmZmda {dídmg R>odyZ, OmJê$H$ amhÿZ ‘moXr gaH$mada cj R>odco nm{hOo. ^maVmMo g§{dYmZ n{dÌ Amho. ˶mM§ nm{dͶ {Q>H${dʶmgmR>r ‘r ZmJ[aH$ åhUyZ H$gm à¶ËZ H$ê$ eH$Vmo, ¶mMm {dMma AmnU gdmªZr H$amdm. Á¶m N>moQ>çm-N>moQ>çm KQ>Zm amOH$maUmnmgyZ ‘mܶ‘m§n¶ªV KS>V AmhoV, ˶m§H$S>o ~maH$mB©Zo cj R>odmd§. Amncm {gpìhc gmogm¶Q>r åhUyZ X~mdJQ> V¶ma Ho$cm nm{hOo. eodQ>Mm ‘wÔm, Xm^mocH$am§À¶m h˶oÀ¶m g§X^m©V ‘m§S>Vmo. Á¶m qhXÿ amï´> goZoMm C„oI Pmcm, ˶m eº$s Xm^mocH$am§À¶m h˶oÀ¶m ‘mJo AmhoV H$m, Agm g§e¶ 춺$ Ho$cm OmVmo¶.
 16. 16. gmYZm : 26 Owc¡ 2014 / 33 qhXÿ amï´> goZm Agmo, qH$dm qhXÿ OZOmJaU g{‘Vr Agoc qH$dm gZmVZ à^mV ¶mgmaIr BVa Hw$R>cr g§ñWm Agoc; Aem AZoH$ g§KQ>Zm AmhoV H$s Á¶m§Mo Aem àH$maMo g§~§Y AgVrc. VgoM ¶m‘mJo Xþgao H$mhr cmoH$ AmhoV H$m, Agmhr g§e¶ Amho. H$maU Xm^mocH$am§Zr OmVn§Mm¶VrMm {df¶XoIrc hmVmicm hmoVm. ¶mg§X^m©V Xm^mocH$am§À¶m IwZmMm Vnmg H$aUmè¶m AZoH$ {g{ZAa A{YH$mè¶m§er ‘r ~moccmo. BWo Vnmg H$aUmao A{YH$marhr hmoVo, Vo Mm§Jco hmoVo, Ag§ gm§{JVc§ OmV§¶. nU ˶m§Zm H$mhr {‘imc§ Zmhr. AmVm gr~rAm¶H$S>o Vnmg OmD$Z H$mhr hmoB©c, Ag§ ‘cm dmQ>V Zmhr. H$maU gr~rAm¶ ñdV§ÌnUo Vnmg H$aV Zmhr, Vo ¶mM amÁ¶mVë¶m nmo{cgm§‘m’©$V Vnmg H$aVmV. ˶m‘wio Vo IwZr {‘iVrc H$s Zmhr, hr ‘m¶m ‘ZmV e§H$m Amho. nU ‘cm EH$ àíZ {dMmam¶Mm Amho H$s, Á¶m eº$s¨Zr Xm^mocH$am§Mm IyZ Ho$cm; ˶m§Zm dmMdUmao cmoH$ gaH$ma‘ܶoM ~gco AmhoV H$m? ˶m§Zm dmMdUmao cmoH$ nmo{cgm§‘ܶo ~gco AmhoV H$m? ¶mMm AmnU {dMma H$am¶cm hdm. H$maU ‘w§~B©À¶m X§JcrV X§JcImoam§Zm ‘XV H$aUmao nmocrg Amåhr CKS>çm S>moù¶m§Zr nm{hco AmhoV. ‘hmamï´>mVrc nmocrg Xc ho OmVr¶VoZo Am{U Y‘mªYVoZo nN>mS>coco Amho. Ago nmocrg Xc Xm^mocH$am§À¶m h˶oMm Vnmg H$aoc, Ag§ H$g§ ‘mZm¶M§? Am{U Xþgè¶m ~mOycm Oo J¥hImV§ MmcdVmV, ˶m§À¶mM njmMr H$mhr ‘mUg§ Jmoì¶m‘ܶo H$moUmer g§~§Y R>odyZ AmhoV, Vohr VnmgyZ nm{hc§ nm{hOo. Am{U ‘J... amoO Jai AmoH$Umè¶m "gZmVZ à^mV' gma»¶m d¥ÎmnÌmda H$m H$madmB© hmoV Zmhr, ¶mM§ CÎma emoYmd§ cmJoc. AOyZhr Jai AmoH$ʶmM§ H$m‘ gZmVZ à^mVZ§ Wm§~dcoc§ Zmhr. Xm^mocH$am§À¶m h¶mVrV ˶m§À¶mda gZmVZ à^mVZ§ ’w$cr ‘macocr hmoVr, AmVm ‘m¶mda ‘macocr Amho. ‘J Oa Aem Jai AmoH$Umè¶m d¥ÎmnÌmda H$madmB© hmoV Zgoc, Va ¶m XoemV H$mhrM hmoD$ eH$V Zmhr. WoQ> X§JcrMr ^mdZm ngadUma§ Ohar coIZ Amnc§ gaH$ma ghZ H$aV Agoc, Va ¶m (‘hmamï´>mÀ¶m) gaH$maH$Sy>Z H$moU˶m Anojm R>odUma? Am{U gZmVZ à^mV ¶m§gma»¶m Jai AmoH$Umè¶m§da Oa ‘hmamï´>mMo (H$m±J«og-amï´>dmXr) gaH$ma H$madmB© H$aV Zgoc Va, Ia§ go³¶wca Hw$Umcm åhUm¶M§? ˶m‘wio ‘cm gÎmmYmè¶m§Zm hm àíZ {dMmam¶Mm Amho H$s, "Vwåhmcm Xm^mocH$am§Mo IwZr IamoIa nH$S>m¶MoV H$m? Vw‘Mm Vgm {H$‘mZ hoVy Amho H$m? Ver Vw‘Mr BÀN>meº$s ‘cm {XgV Zmhr¶o!' Am{U Oa gaH$maÀ¶m ‘ZmV Ver BÀN>m Zgoc; Va AmnU gJio H$m¶ H$aUma AmhmoV? ¶m XoemV {ddoH$mÀ¶mM ‘mJm©Zo Om¶cm hd§, AqhgoÀ¶m ‘mJm©Zo Om¶cm hd§; nU ¶m ‘mJm©dagwÕm H$mhr Q>moH$mMr nmdc§ AgVmV, Or ‘oYm nmQ>H$am§Zr Z‘©Xm Am§XmocZmÀ¶m doir CMccr hmoVr. Ag§ H$mhr nmD$c CMcyZ qH$dm AOyZ doJio ‘mJ© Adc§~yZ H$mhr hmVmcm ¶oB©c H$m? Am{U Vo Oa Vwåhr dmnaUma Agmc Va ‘r Vw‘À¶m~amo~a Amho, Vw‘À¶m Im§Úmcm Im§Xm cmdyZ Amho. ¶mM§ H$maU S>m°.Xm^mocH$a ¶m§Mr h˶m hr EH$m 춺$sMr h˶m ZìhVr, Vr EH$m {dMmamMr h˶m hmoVr. Am{U ˶m h˶oMo ‘maoH$ar gmnS>Uma ZgVrc, Va ¶m ‘hmamï´>mcm H$mhr ^{dVì¶ Amho Ago ‘r ‘mZV Zmhr. YݶdmX. {Z{Ic dmJio nikhil.wagle@network18online.com eãXm§H$Z : {H$emoa aº$mQ>o Mob. : 7720002715 kdraktate@gmail.com nU EH$ cmoH$emhrdmXr ‘mUyg åhUyZ ‘cm Ag§ dmQ>V§ H$s, Oo EHy$U ‘VXmZ Pmc§¶ ˶mn¡H$s ~hþg§»¶m§Zr Oa ˶m§Zm {ZdSy>Z {Xc§ Agoc Va ˶m ìh{S>©³Q>Mm AmnU gÝ‘mZ amIcm nm{hOo. Za|Ð ‘moXtZmgwÕm Omo gaH$maMm h{Z‘yZ {n[a¶S> AgVmo (6 ‘{hZo / 1 df©), Vmo doi {Xcm nm{hOo. Za|Ð ‘moXtMm B{Vhmg H$mhr Mm§Jcm Zmhr¶o, na§Vw gÎmoV Amë¶mda ‘mUyg ~Xcy eH$Vmo, hr e³¶Vm ZmH$mê$ ZH$m. ‘mPm AZw^d Ag§ gm§JVmo H$s, gÎmoV Amcocm ‘mUyg gd©g‘mdoeH$ hmoVmoM; Zmhr Va Vmo {Q>Hy$ eH$V Zmhr Am{U åhUyZ {H$‘mZ gd©g‘mdoeH$ AgʶmM§ ZmQ>H$ H$aU§ ˶mcm ^mJ AgV§.

×