Sadhana diwali 2013

997 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
997
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
146
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
5
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Sadhana diwali 2013

 1. 1. gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 1
 2. 2. gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 2
 3. 3. gmYZm nwT>o nwT>M OmV amhrc... o S>m.Za|Ð Xm^mocH$a ¶m§Mr h˶m Pmcr ˶mcm AmVm gÎma {Xdg hmoD$Z Joco AmhoV. AÚmn ˶m§À¶m ‘maoH$è¶m§Mm emoY cmJcocm ° Zmhr. ˶m g§X^m©Vrc Am‘À¶m ^mdZm AmVm {XdmirÀ¶m H$mimV Var 춺$ H$aʶmMo Amåhr Q>miV AmhmoV. nU Varhr Am‘À¶mà‘mUoM ‘hmamï´>mVrc cmImo cmoH$m§Zm ¶m dfuMr {Xdmir gmOar H$aʶmV AmZ§X dmQ>Uma Zmhr. ˶m‘wio "{XdmirÀ¶m ew^ÀN>m' ho eãX o Am¡nMm[aH$Vm åhUyZ Cƒmaʶmcmhr H$mhr AW© Zmhr. Joë¶m n§Yam dfmªVrc gmYZmÀ¶m Zì¶m-Owݶm dmMH$m§Zm S>m.Xm^mocH$am§Mr IynM gd¶ Pmcr hmoVr, ^co Vo gmYZmVyZ {chrV ° AgmoV dm ZgmoV! ¶mMo H$maU ˶m§Mr ^mfUo, ‘wcmIVr, d¥ÎmnÌm§Vrc ~mVå¶m d Xÿa{MÌdm{hݶm§darc N>mQ>-‘moR>o ~mB©Q>g² ¶m§À¶mÛmao oo gmYZmÀ¶m dmMH$m§Zm S>m³Q>am§Mo Xe©Z ¶m Zm ˶m ñdê$nmV hmoV hmoV. ¶m nmíd©^‘rda, Vo Joë¶mZ§Va "gmYZm'Mo Xhmhr A§H$ doida Am{U ° o y o ¶Wm¶mo½¶ nÕVrZo N>mnm¶cm OmD$Z ˶m§Mo {dVaU hmoV AgyZhr EH$ àH$maMo [aH$m‘onU Amåhr AZw^dV hmoVmo. ¶m H$mimV ˶m§Mr H$‘VaVm Amåhmcm R>m¶r-R>m¶r OmUdV hmoVr, ¶mV {deof Ago H$mhr Zmhr. nU ¶m H$mimVrc à˶oH$ N>mQ>çm-‘moR>çm ¶emÀ¶m jUr o ˶m§Mr AmR>dU OmñV hmoV hmoVr Am{U ˶m‘wio ˶m ¶emMm AmZ§Xhr KoVm ¶oV ZìhVm. ~mcHw$‘ma {Xdmir A§H$mMr {dVaU ‘mohr‘ Am{U ‘w»¶ {Xdmir A§H$mMr Om{hamV ‘mohr‘, ¶m XmoZhr ‘mo{h‘m S>m³Q>am§À¶m Ñï>rZo ° "‘moR>o ¶e' åhUmdo Aem AmhoV. Amnë¶m AZwnpñWVrV Amnë¶m cmoH$m§Zr MmoI H$m‘ Ho$co Va ˶mMm hmoUmam AmZ§X S>m³Q>am§Zm gdm}ƒ ° XOm©Mm dmQ>V hmoVm, ho Aem àg§Jr cjmV ¶oVo Am{U ‘J EH$ doJù¶mM àH$maMr CXmgr XmQy>Z ¶oV. åhUOo ˶m§À¶m Zgʶm‘wio ¶oUmao o AS>Wio qH$dm ‘¶m©Xm ¶m§Mr I§V EH$m ~mOycm Am{U {‘imcoë¶m ¶emZ§VaMr CXmgr Xþgè¶m ~mOycm Aer n[apñWVr {Z‘m©U Pmcr Amho. ¶mVyZ ~mhoa nS>m¶cm {H$Vr H$mi cmJoc ho H$imd¶mg ‘mJ© Zmhr. "emoY Am{U ~moY', "doJ Am{U doY', "‘mJmodm Am{U H$mZmogm' Aem VrZ "Wr‘' KoD$Z ‘mJrc VrZ {Xdmir A§H$ gmYZmZo H$mT>co hmoV. ¶m dfu "Jm^m Am{U AmdmH$m' Aer Wr‘ KoD$Z A§H$ H$mT>m¶Mm {dMma hmoVm, ˶mà‘mUo {Z¶moOZmcm gwédmVhr Pmcr hmoVr. o nU S>m³Q>am§Mr h˶m Pmë¶mZ§Va gmarM g‘rH$aUo ~XcyZ Jocr Am{U åhUyZ ¶m dfu Vr "Wr‘' KoD$Z {Xdmir A§H$ H$mT>m¶Mm {dMma ° gmoS>y Z {Xcm. nU Varhr, ¶m {Xdmir A§H$mV XmoZ {d^mJ OwiZ Amco AmhoV. n{hcm {d^mJ Va S>m³Q>am§À¶m g§X^m©Vrc coIZmMm Amho. y ° (åhUyZ A§H$mÀ¶m ‘wIn¥ð>mdahr ˶m§Mm 60 dfmªnduMm ’$moQ>mo KoVcm Amho.) ¶m {d^mJmVrc coIZmVyZ S>m³Q>am§À¶m ì¶{º$‘ÎdmMo ~aoM y ° n¡cy nwT>o Amco AmhoV. AWm©VM AZoH$ n¡cy CKS> hmoUo ~mH$s Amho. Xþgè¶m {d^mJmVrc nmMhr coIm§V EH$ àH$maMo A§VJ©V gyÌ Amho. ¶m nmMhr coIm§Mo {df¶ d ˶mV§rc N>m¶m{MÌo n{hcr Var ˶m§V H$mhr g‘mZ YmJo Agë¶mMo cjmV ¶oBc. © ¶m XmoZ {d^mJm§À¶m ~amo~aM "gmYZm {deof' ¶m {d^mJmVrc {MÌH$ma {Jare ghò~wÕo ¶m§À¶m ‘wcmIVrVyZ hraH$‘hmoËgdmZ§VaÀ¶m gmYZmÀ¶m gdm©{YH$ ¶eñdr ‘mo{h‘oda d gmZo JwéOtZm gdm©{YH$ AJ˶ hmoVo ˶m {df¶mda H$mhr H$dS>go nS>co AmhoV. hr ‘wcmIV à{gÕ H$aʶmMo ‘w»¶ H$maU, gmYZmÀ¶m ~mcHw$‘ma A§H$mMm EH$ Q>ßnm nma Pmcm Amho. n{hë¶m dfu Á¶m nmMdrÀ¶m ‘wcm§Zr hm A§H$ IaoXr Ho$cm hmoVm Vr ‘wco AmVm AH$amdrV OmUma AmhoV... Am{U åhUyZ (nydu R>aë¶mà‘mUo) Amåhr nwT>rc dfu "¶wdm {Xdmir A§H$' gwê$ H$aUma AmhmoV. ~mcHw$‘ma A§H$mÀ¶m Odinmg XþßnQ> nmZm§Mm d g§nU© a§JrV Agm ¶wdm {Xdmir A§H$ y Ad¿¶m 20 én¶m§V CncãY H$ê$Z Úm¶Mm Am{U EH$ cmI àVtMo C{Ôï> R>dZ ˶mMo {dVaU ‘hmamï´>mÀ¶m H$moZmH$monè¶mV H$am¶Mo Agm o y g§H$ën Ho$cm Amho. AWm©VM ˶mcm AZoH$m§Zr gmW-g§JV XoD$ Ho$cr Amho. S>m.Xm^mocH$am§Zr Jocr 15 df} "gmYZm'Mr Ywam gm§^miVmZm, ‘Zwî¶~imMr d gmYZm§Mr Am{U gmܶgmYZ{ddoH$mMr KS>r Aer ° ~gdyZ {Xcr hmoVr H$s, gmYZm gmám{hH$ A‘¥V‘hmoËgdr dfmªn¶ªVMm àdmg ghO H$ê$ eHo$c. S>m³Q>am§nmR>mnmR> AÊUm Ym[a¶m Joë¶m‘wio ° o Am‘Mm AmYma AmUIrM H$‘r Pmcm Amho ho Iao, nU H$m¶©H$mar {dídñV Amßnmgmho~ gm.ao.nmQ>rc d {dídñV g{Md ho‘V ZmB©H$Zdao § Am{U Aݶ {dídñVm§Zr Amdí¶H$ Vr "VmH$X' gmYZmÀ¶m ‘mJo C^r Ho$cr Amho. Xadfu {Xdmir A§H$mgmR>r Aܶm© Om{hamVtMm dmQ>m Amßnmgmho~ CMcV Amco AmhoV, ¶m dfu ˶m§Zr Amncm dmQ>m XmoZV¥Vr¶m§e Ho$cm Amho. AmUIr {H$VrVar {‘Ì, {hVqMVH$ nwT>o Amco AmhoV, ¶oV AmhoV Am{U ghH$m¶m©Mm d ‘XVrMm hmV nwT>o H$arV AmhoV. ˶m‘wio gd© àH$maÀ¶m à{VHy$cVm, Q>rH$m-{Q>ßnUr d AmìhmZm§Mm gm‘Zm H$arV gmYZm gmám{hH$ nwT>o nwT>M OmV amhrc! o - g§nmXH$ gmYZm 9 Zmoììh|~a 2013 {Xdmir 9 Zmo h|~a 2013 3
 4. 4. g§ñWmnH$ : gmZo JwéOr ñWmnÊ`m g_Vm em§Vr R>odwZr ewÕ gmYZm§ & H$[aVr gmYZm Ë`m§Zm R>odmo CËñy$V© gmYZm && gmám{hH$ {d^mJ : 1 {Xdmir : 2013 Za|Ð Jocm... A{Zc AdMQ> & 7 g§nmXH$ {dZmoX {eagmR> _wIn¥ð> aMZm d A§H$ _m§S>Ur {Jare ghò~wÕo Om{hamV _m§S>Ur d A§H$ {Z{_©Vr gwae _mZo o _w{ÐVemoYZ {_qcX ~moaH$a N>nmB© d ~mBªqS>J AmZ§X cmQ>H$a H$m°ån-qàQ> H$ënZm àm. {c., nwUo 30 gmYZm H$m`m©c`rZ ghH$mar gwae _mZo, _Zmoha nmQ>rc, n[aVmof JmoS>~moc, o o Jmonmi Zod, gwdUm© XoR>, {dZm`H$ ndma, o o {demc {Iao, AemoH$ XodioH$a, n§{S>V, gm[aH$m H¥$VkVm Amßnmgmho~ gm. ao. nmQ>rc, ho_V ZmB©H$Zdao, XÎmm dmÝÐo, à_moX ~|Ð, § o Oo. ~r. nmQ>rc Am{U gmYZm {_Ì_§S>i Za|ÐZo "{ddoH$' ¶m eãXmcm AW© {Xcm {ddoH$ gmd§V & 13 Vo Mma {Xdg... XÎmàgmX Xm^mocH$a & 17 ho {‘Ìd¶m© am. J. OmYd & 26 gmYZm gmám{hH$mMm nwT>rc A§H$ 7 {S>g~a 2013 amoOr à{gÕ hmoBc. | © (A§H$mV ì`º$ Pmcoë`m gd©M _Vm§er g§nmXH$ gh_V AgVrcM Ago Zmhr.) ^maVr¶ ñdmV§Í¶mÀ¶m n{hë¶m dYm©nZ{XZr åhUOo 15 Am°JñQ> 1948 amoOr, gmZo JwéOtZr gwê$ Ho$coco gmYZm gmám{hH$ Jocr 65 df} AI§S> àH$m{eV hmoV Amho. gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 4 ...H$maU Amncr dmQ> na’o$³eZMr Amho e¡cm Xm^mocH$a & 31
 5. 5. {d^mJ : 2 ‘mPm (Eo{Vhm{gH$) amOrZm‘m ‘mohZ Ym[a¶m & 59 gwhmg nierH$a ¶m§Mr ‘wcmIV {Z{Ic dmJio & 75 OmoS>m{Z¶m YZ & o MVwa doìhmao... {dZ¶ hS>uH$a & 91 ^mJrXma H$s ì¶mdgm{¶H$? (ñdmV§Í¶nyd© ‘w~B©À¶m B§JOr d¥ÎmnÌm§Mo § « {~«{Q>e g§nmXH$) AéU {Q>H$o H$a & 107 gmYZm {deof nmocS>À¶m öX¶mVrc § XmoZ ^maVr¶ Jmdo cú‘rH$m§V Xoe‘wI & 123 "~mcHw$‘ma a§JdVmZm {Jare ghò~wÕo & 43 gmYZm 99Zmoìh|h|~a2013 {Xdmir Zmoì~a 2013 5
 6. 6. 3 cmI 76 hOmam§da ñdën{dam‘ "gmYZm' gmám{hH$mÀ¶m hraH$‘hmoËgdr dfm©nmgyZ (2008) Xadfu ~mcHw$‘ma {Xdmir A§H$ àH$m{eV hmoV Amho. Xþgè¶m dfu Odinmg XrS> cmI àVtMr {dH«$s Pmë¶m‘wio S>m. Za|Ð Xm^mocH$am§Zr ¶m A§H$mMr {dVaU ‘mohr‘ "dmMZg§ñH¥$VrÀ¶m Midir'à‘mUoM ° am~dm¶cm gwédmV Ho$cr. n[aUm‘r, ‘mJrc VrZ dfmªV AZwH$« ‘o 3 cmI 76 hOma, 4 cmI 40 hOma Am{U 3 cmI 60 hOma BV³¶m àVtMr {dH«$s Pmcr. S>m.Xm^mocH$am§Zr ¶m dfuÀ¶m ‘mo{h‘oMrhr AmIUr H$ê$Z R>dcr hmoVr. ˶m‘wio ˶m§À¶mZ§Va Vr am~{dUo ho EH$ ° o ‘moR>M AmìhmZ hmoV. nU ‘mJrc VrZ df} ˶m§À¶m Vmc‘rV V¶ma Pmcoco (~mcHw$‘ma A§H$mMo àH$ën ì¶dñWmnH$) Jmonmi Zodo ¶m§Zr o o Vo AmìhmZ ì¶dpñWV nocdco. ¶m dfu 20 Zmoìh|~an¶ªV, 3 cmI 70 hOma àVtMo {dVaU nyU© Pmco Amho. AmUIr 45 hOma àVtMr ‘mJUr gmYZmH$S>o Zm|Xdcr Jocr Amho, ˶m§Mo {dVaU {XdmirZ§Va hmoUma Amho. åhUOo 2013 Mm {Xdmir A§H$ gìdmMma cmI àVtnojm A{YH$ Jocm Ago åhUmdo cmJoc. S>m³Q>a Zgë¶m‘wio ¶m dfu cmoH$m§Mr ghmZw^Vr àM§S> hmoVr, na§Vw Zm|XUr ‘mo{h‘oMm "’$m°cmoAn' R>dUo Am{U {dVaUmMr à˶j ° y o H$m¶©dmhr nma nmS>Uo ho ‘moR>çm {O{H$arMo d H$m¡eë¶mMo H$m‘ AgVo, ˶m~m~V Jmonmi Zodo Am{U ˶m§À¶mgmo~V H$m‘ H$aUmè¶m gmYZmÀ¶m gd© ghH$mè¶m§Mo H$m¡VH$ H$amdo VodT>o WmoS>M... w o ¶m dfuhr ~mcHw$‘ma A§H$mÀ¶m ‘mo{h‘oV AZoH$m§Mm gh^mJ am{hcm Amho. a¶V {ejU g§ñWoMo H$m¶m©Ü¶j amdgmho~ qeXo ¶m§Zr Joë¶m dfuà‘mUo ¶m dfuhr 60 hOma àVtMr ‘mJUr Zm|Xdcr Am{U Z§Va "a¶V'Mo g{Md ZmZmgmho~ Jm¶H$dmS> ¶m§Zr AmUIr 20 hOma àVtMr ^a Q>mH$ʶmgmR>r ñdV:hÿZ nwT>mH$ma KoVcm. hS>nga (nwU) ¶oWrc o a¶VÀ¶m {ejU g§H$w cmZo ‘mJrc dfuà‘mUoM ¶m dfuhr 20 hOma àVr KoVë¶m, ˶mgmR>r am‘^mD$ Vwno d H$X‘ JwéOr ¶m§Mm Zoh‘rà‘mUoM CËgmh hmoVm. ¶mMm AW© EH$ cmI àVr EH$Q>çm a¶V {ejU g§ñWoZo KoVë¶m AmhoV. Am¡aJm~mX ¶oWrc gañdVr ^wdZ ¶m {ejU g§ñWoZo 15 hOma àVr KoʶmgmR>r g§ñWoMo g{Md AemoH$ ^mcoamd ¶m§Zr nQ>H$Z g§‘Vr § {Xcr, Va A‘amdVr ¶oWrc lr {edmOr {ejU g§ñWoMo A°S>.AéU eoiHo$, àmMm¶© ^m§~aH$a Am{U A{Zc nmQ>rc ¶m§Zr KaMoM H$m¶© w g‘OyZ 20 hOma àVr ‘mJdë¶m. gm§Jcr ¶oWrc cÇ>o EÁ¶wH$o eZ gmogm¶Q>rZo ZD$ hOma àVr KoVë¶m, ˶mgmR>r gw^mf nmQ>rc ¶m§Mr {deof ‘XV Pmcr. Oo.¶w.ZmZm R>mH$ao ¶m§Zr Ywio {OëømVrc gmH«$s EÁ¶wH$o eZ gmogm¶Q>rÀ¶m emim§gmR>r 15 hOma àVr KoVë¶m. ¶m{edm¶ XmoZ-AS>rM hOma Vo nmM-ghm hOma àVtMr Zm|XUr d {dVaU H$aʶmgmR>r ‘XV H$aUmar hr H$mhr Zmdo : JOmZZ H$moQ>dma (dYm©), H$mo¶Zm {ejU g§ñWm, H$ë¶mU-S>m{~dcr ‘hmZJanm{cH$m, ¶ed§V {dÚmc¶ (Ah‘Xnya), S>r.~r.nmQ>rc d lr {àÝg o | {edmOr ‘amR>m ~moS>vJ hmD$g, ~m~yamd ‘wirH$, Am§Va^maVr {ejU ‘§S>i (H$moëhmnya), AZ§V AmOJmdH$a, Am§Va^maVr {ejU g§ñWm (AmOam), lr.Jmo.g~Zrg, {ejU ‘§S>i H$amS>, à{V^m ^amS>o (gmVmam), Zm‘Xod ‘mir (gm§Jcr), S>m.{Xcrn qeXo (gm§Jcr), gwZrc ° nmQ>rc (ZmJnya), ~m~yamd Jwad (gm§Jcr), gw^mf Hw$cH$Uu (VmgJmd), ~wagnÅ>o JwéOr, {dO¶ H$amS>, a‘oe JmocmdcH$a, S>r.Q>r.~S>, o } B˶mXr... {edm¶, e§^a-XmoZeo Vo hOma-~mameo àVtMr ì¶{º$JV IaoXr qH$dm g§ñWm§gmR>r IaoXr H$aUmao AZoH$ cmoH$ AmhoV. amï´> godm Xc, ‘hmamï´> A§YlÕm {Z‘ycZ g{‘Vr, gmZo JwéOr H$Wm‘mcm ¶m§À¶m H$m¶©H$˶mªMrhr Zm|XUr d {dVaU ‘mo{h‘ocm © doimodir ‘XV Pmcr Amho. doJdoJù¶m {Oëøm§Vrc {ejUm{YH$mar d H$mhr {Oëhm{YH$mar ¶m§Mhr ghH$m¶© ‘mocmMo R>aco. ‘hmamï´>mMo o o {ejU g§MmcH$ (àmW{‘H$ d ‘mܶ{‘H$) Am{U {ejU‘§Ìr amO|Ð XS>m© ¶m§Zrhr ñdV§ÌnUo "gmYZmMm ~mcHw$‘ma A§H$ emim§Zr IaoXr H$amdm' Ago {e’$mag H$aUmao nÌ {Xco hmoV, ˶mMmhr Zm|XUr ‘mo{h‘ocm ’$m¶Xm Pmcm Amho. o ¶m gdmªMo ghH$m¶© Amho åhUyZM Ho$di gmYZmcm BV³¶m ‘moR>çm à‘mUmV A§H$ nmoMdVm Amcm Amho. ¶m dfuMm AmUIr EH$ {deof hm Amho H$s, ‘hmamï´>mVrc gd© 35 {Oëøm§V ¶m A§H$mMo {dVaU Pmco Amho. åhUOo gmYZmMm ~mcHw$‘ma AmVm pñWamdcm Amho, Ago åhUm¶cm haH$V Agy Z¶o. Joë¶m ghm dfmªMm {dMma Ho$cm Va AmVmn¶ªV EHy$U 17 cmI àVr {dV[aV Pmë¶m AmhoV. hr ‘mohr‘ am~dʶmgmR>r ì¶dñWmnZ d {dVaU H$aVmZm H$mhr ÌwQ>r am{hë¶m Agë¶mg, {dVaUmV {Xa§JmB© Pmcr Agë¶mg g§~{YV 춺$s d g§ñWm§Zr Amåhmcm ‘m’$ H$amdo. nwT>rc dfu e³¶ {VV³¶m ÌwQ>r Xÿa H$ê$Z Amåhr Zì¶m X‘mZo AmnUmn¶ªV ¶oD$, Voìhm § AmnUmH$Sy>Z A{YH$ CËgmhmZo ñdmJV ìhmdo hrM Anojm. gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 6
 7. 7. A{Zb AdMQ> Am`wî`mÀ`m EH$m Q>ßß`mda Za|Ð A§YlÕm {Z_ybZmM§ H$m_ © H$ê$ bmJbm Am{U WmoS>çmM H$mimV VoM Ë`mM§ Or{dVH$m`© Pmb§. `m JwÝømV _mPmhr WmoS>m gh^mJ Amho. H$moëhmnyabm Am_M§ H$gb§ Var {e{~a hmoV. amÌr gJio Jßnm _maV ~gbmo hmoVmo. § Hw$Ur Var H$ënZm H$mT>br H$s, AmnU `m H$m_mH$S>o H$go dibmo, Vo àË`oH$mZo gm§Jm`M§. _r Iam H$gm dibmo, Vo AmR>dy bmJbmo... {gZo_mAmYr B§{S>`Z Ý`yO XmIdVmV Ver {~hmaÀ`m XwîH$mimdaVr S>mŠ`w_Q>´ r nm{hbr Am{U OrdZM ~XbyZ Job. Vr {$ë_ gwIXod `m§Zr Ho$ë`mM§ ° | § Z§Va H$ib§. Za|ÐZo H$m` gm§Jmd§? "A{Zb Ë`m doir _Zmoha gmám{hH$mV (Vo Ë`m doiM§ bmoH${à` gmám{hH$) ~wdm~mOr, A§YlÕo{déÕ boI {bhm`Mm. Vo dmMyZ dmQ>b, `m joÌmV H$m_ H$amd§.' _r AJXr _mohê$Z Jobmo. § boIH$mM§ åhUÊ`mnojm, boIZmM§ ho Ho$dT>§ ^m½`! gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 7
 8. 8. Za|Ð Jobm. Ë`mMm YŠH$m Amogabm. AOyZ g§Vmn, Xw:I _ZmV a|JmiV AmhoM. Vohr H$Yr Var OmVrb. Voìhm _bm hm, IamIwam, Amnbm Za|Ð {Xgy bmJob. AmÎmmM nwgQ>gm {Xgy bmJbm`. _bm Vmo ‘wS>mV Agoc Va "A{ZbmoÎm_' åhUm`Mm. AmVm "H$m`, A{ZbmoÎm_@' Aer hmH$ _mabobm Ë`mMm AmdmO Añnï>gm EoH$y `oVmo`. Ë`mMr _bm MT>dm`Mr EH$ arV hmoVr. ""Vy H$m` ~m~m, _amR>rVbm »`mVZm_ boIH$!'' Ag§ Vmo _bm åhUo. Ë`mda EH$Xm _r añË`mVë`m EH$m _mUgmbm Wm§~db§ Am{U {dMmab§, ""Vwåhmbm A{Zb AdMQ> _mhrV AmhoV H$m?'' Vmo _mUyg ~KVM am{hbm. _r _J _wÔm_ Ë`mbm ""qhQ> {Xbr- Vo à{gÕ boIH$?'' Vmo _mUyg ZH$mamWu _mZ hbdV åhUmbm, ""Zmhr ~wdm, _r `m dñVrV Zdm Amho.' Amåhr XmoK§ Z§Va Iyn hgbmo. "»`mVZm_' hm Hw$R>bm OwZmnwamUm eãX Ë`mZo Hw$Ry>Z emoYZ H$mT>bm hmoVm, Hw$Umg R>mD$H$. y Za|Ð hm _mPm Mmirg-n§MMmirg dfmªMm {_Ì; nU o Am_À`mV $aH$ EdT>m H$s, AmíM`© dmQ>md§. Vmo H$mQ>H$moa, o g§KQ>H$, hmVr ¿`mb Vo VS>rg Ý`m Q>mB©nMm. _mP§ gJi§M H$m_ {T>gmi, T>nmibob. _ZmV Amb§ VaM H$aUma, Agm bharnUm. o § Za|Ð åhUOo Q>mñH$ _mñQ>a. Ambm H$s, Ë`mMr _bm MT>dmMT>dr gwê$ ìhm`Mr. H$s _r AmoiIm`Mmo- gmho~ H$mhr Var H$m_ Jù`mV KmbUma. _rhr à{VH$mamÀ`m V`marV. _J Vmo H$m_ gm§J`MmM, "VwPM Vmo EoH$o b, ~mH$s Hw$UmM§ EoH$Uma Zmhr.' § qH$dm "VwbmM Ë`mVb§ H$iV§. Vy ~amoã~a Vo H$m_ H$aerb.' _r Vob bmdboë`m n{hbdmZmà_mUo Ë`mÀ`m nH$S>rVyZ ghrgbm_V gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 8 {ZgQ>V Ago. _J Vmo _mKma Oam KoB. naV Oam doimZ§ åhUm`Mm, © "~a§, Vo H$m_ ZH$mo H$ê$g. Ë`m A_Š`mbm ^oQ>y Z V_H§$ H$m_ H$am`M§. ho Va gmoßn§ H$m_ Amho; ghO H$aerb.' Ag§ XmoZVrZXm Ë`mÀ`m nH$S>rVyZ gwQ>ë`mda EImX§ H$m_ _r H$~yb H$am`Mmo. nU {VW§M Vmo Wm§~m`Mm Zmhr. åhUUma, "_J ho H$m_ H$aUmaM Zm Vy, _J OmVm-OmVm hohr H$m_ H$a.' åhUyZ _J Xwga§ H$m_ Jù`mV Kmbm`Mm. Vmo Om`bm {ZKm`À`m AmV EH$m H$m_MwH$dy _mUgmÀ`m Jù`mV nmM-ghm H$m_§ KmVbobr Agm`Mr Ë`mZo. Ë`mZo ~arM VmpÎdH$ _m§S>Ur Ho$br Agbr, AZoH$ nwñVH§$ {b{hbr Agbr; Var _bm Ë`mM§ Ia§, à_wI ì`pŠV_Îd g§KQ>H$mM§M dmQ>m`M§. ASw>gï> H$s gÎma gmbÀ`m gw_mamg Ë`mÀ`m H$~È>r _§S>img_moa Ë`mZo _bm Jßnm _mam`bm ~mobmdb§ hmoV. Vmo AY©dQ> A§Yma. Ë`mV Vr VéU _wb§ O_V hmoVr. § ^oQ>VmZm, {Zamon KoVmZm "O` {edam`' åhUm`Mr. _bm AmíM`© dmQ>b. Za|ÐMr Vr ZwgVr H$~È>r Q>r_ ZìhVr; Vr g§K{Q>V Q>r_ § (Ia§ Va Q>mir) hmoVr. Ë`m§Zr Ë`m§M§ "O` {edam`' ê$nmZo o d¡{eîQ>ç§ V`ma Ho$bob. _bm _ZmV `oV hmoV- ho H$embm? "O` § § {edam`' Ag§ åhUyZ {edmOr{df`r ào_ WmoS>M ì`ŠV hmoUma § Amho? H$s {edmOr{df`r g_O dmT>Uma Amho? nU Ë`m nmoam§À`m Q>r_Zo _hmamï´>mV Mm§JboM {dO` {_idbo hmoVo Iao. Am{U Amnbm Za|Ð (Ë`mbm gmVmaH$a ghH$mar "Zê$^mD$' åhUm`Mo.) Mm§JbmM IoimSy> hmoVm. Vmo amï´>r` nmVirdaMm IoimSy> "H$~È>r H$~È>r' H$aV Xwgè`m nmQ>uV {eabm Am{U gJù`m§Zr Ë`mbm Koab§, Var Vmo Ë`m§À`m S>mŠ`mdê$Z CS>r _mê$Z gwQ>H$m H$ê$Z o ¿`m`Mm. Ë`m CS>rbm ñQ>mQ>© ¿`m`bm OmJmM Zgm`Mr, H$s bm§~ ídmg KoD$Z N>mVr ^ê$Z ¿`m`Mr gmo` Zgm`Mr. Agob {VWyZ nmM-ghm y$Q> C§M CS>r _mam`Mr- Am{U {VH$S>hr YS>nSy>Z nm` o _moS>y Z ¿`m`Mm Zmhr. b±qS>J ~amo~a XmoZ nm`m§da, _Yë`m nmQ>rda. EH$Xm {dÚmnrR>mÀ`m _¡XmZmV Amåhr {$aV hmoVmo. _r Ë`mbm Ë`m CS>r{df`r {dMmab§ Am{U åhQ>b, "Vr CS>r _mê$Z XmId § Zm.' åhUmbm, "AmVm Zmhr Ver `oUma. Ë`mbm Iyn dfª Pmbr.' _r AmJ«hM Yabm, "WmoS>rer XmId Zm- H$ënZm Var `oBb.' © {VW§ A§XmOo Mma y$Q> C§MrMm AmoQ>m hmoVm. g_moa OmD$Z C^m am{hbm Am{U EH$ nmD$b nwT>§ Q>mHy$Z WoQ> da Jobm Am{U C^m am{hbm. _r WŠH$ Pmbmo. Ia§M, _mPm AmJ«h åhUOo Ho$dT>m AmVVm`rnUm hmoVm. nm`mbm Mm§Jb§M bmJy eH$b§ AgV§. _wH$m _ma Va ZŠH$sM. nU Ë`mZo _mPm hÅ> nwadbm. ˶m§Mr ˶m H$mimV gmVmè¶mV "g¶wX' (g‘mOdmXr ¶wdH$ Xc) hr g§KQ>Zm hmoVr. cú‘U ‘mZo, nmW© nmoiHo$, {H$emoa ~oS>{H$hmi.... Aem AmR>-Xhm H$m¶©H$˶mªMm Mm§Jcm g§M hmoVm. ˶m§À¶m OmoaXma MMm© MmcV. Vo Za|Ð D$’©$ Zé^mD$cm Mm§JcoM Ymaoda YaV. XmoZ àg§J AmR>dVmhoV. EH$Xm Za|ÐZo Kar N>Vmcm cmdVmV Vmo n§Im ~gdyZ KoVcm. ˶m~amo~a ghH$mè¶m§Mr Q>rH$m.
 9. 9. Vy S>r-³cmg (nËH$acocr J[a~r) ìhm¶M§ gmoS>y Z M¡ZrÀ¶m ‘mJo H$m¶ cmJcmg? AmVm ¶m MM}M§ hgy ¶oV. nU Voìhm ¶m§Zm § g‘OmdVm g‘OmdVm Am{U n§»¶mcm nadmZJr H$mT>Vm H$mT>Vm ZmH$s ZD$ Amco hmoV. EH$Xm gmVmè¶mV JUoe {dgO©ZmMr o {‘adUyH$ Mmccr hmoVr. Za|Ð Vr nmhV C^m hmoVm. ˶mMo nyduMo H$~È>rdmco {‘Ì Jwcmc IoiV ZmMV hmoV. Za|Ðcm nmhÿZ ˶m§Zr o ˶mcmhr AmoT>co Am{U JwcmcmZo {^OdyZ Q>mH$co. ¶mda "g¶wX'‘ܶo Ho$dT>r KZKmoa MMm©. Zé^mD§$Zr Ago H$ê$M H$go {Xco dJ¡a... o dmñV{dH$ Za|ÐZo hm gJim CnH«$‘ gwê$ Ho$cocm. VmoM ˶mMm Ia§ Va ‘w»¶, nU ghH$mè¶m§Mr Q>rH$m gJir EoH$y Z ¿¶m¶Mm. CcQ> CÎmao {Xcr ZmhrV H$s ˶m§Zm Jßn H$aV ~gcm Zmhr. Vmo em§VnUo gmogV am{hcm. Vmo H$ënH$ g§KQ>H$ hmoVm. gVV H$mhr Var Zdm H$m`©H$« _ ¿`m`Mm. Ë`m H$mimV ~m~m AmT>mdm§Mr "EH$ Jmd-EH$ nmUdR>m' _mohr_ gwê$ Pmbobr. _r, Za|Ð O_ob Vgo ~m~m§~amo~a Agm`Mmo. Ë`mÀ`m bjmV Amb§- gmVmaOdiÀ`m {ÌnwQ>r BWë`m _§{XamOdiÀ`m Vù`mVb§ nmUr X{bV KoD$ eH$V ZmhrV. AmYr gm_monMma, MMm© Ag§ H$ê$Z `e `oBZm, Vg§ Ë`mZo © Am{U Ë`mÀ`m ghH$mè`m§Zr Ë`m{déÕ gË`mJ«h H$am`M§ R>adb§. gË`mJ«h H$gm Pmbm, Ë`mbm `e H$g§ {_imb§ ho $ma gm§JV Zmhr; nU Za|ÐM§ {Z`moOZH$m¡eë` AmR>dV§`, Vo gm§JVmo. ~mhoê$Z Amboë`m Amåhm gJù`m {_Ìm§Mr amhÊ`mMr ì`dñWm Ë`mÀ`m Kar Vmo H$ê$ eH$bm AgVm. nU Ë`mÀ`m EHo$H$m H$m`©H$Ë`m©À`m Kar Amåhm EHo$H$mMr amhÊ`mMr ì`dñWm Ë`mZo Ho$br. Am_Mm ghdmg Ë`mÀ`m H$m`©H$Ë`mªZm {_imdm, hr Ë`mMr H$ënZm. _mPr ì`dñWm bú_U _mZo `m Voìhm nmoaJobgm AgUmè`m H$m`©H$Ë`m©H$S>. Ë`mMr N>mQ>r eoS>dOm Imobr. OodVmZm _r Ë`mbm o o Ë`mMr bhmZnUmnmgyZMr h{H$JV {dMmaV hmoVmo. amÌ^a g§dmX Mmbbobm. _bm ^Q>Š`m§À`m OJmM§ Zd§M XmbZ Iwb§ hmoV Mmbbob§. gH$mir _r Ë`mbm åhQ>b, "bú_U, ho gJi§ Vy {bhÿZ § H$mT>.' Vmo åhUmbm, "VyM H$mT>. _bm H$m` {bhm`bm `oV`?' § nU _r nwT>§ _{hZm^a amoO EH$ H$mS>© bú_Ubm nmR>dV am{hbmo. _J Vmo {bhm`bm ~gbm. Ë`mVZ§ Ë`mM§ "Cnam' nwñVH$ {bhÿZ Pmb§. Za|ÐZo _mPr gmo` bú_UÀ`m Kar Ho$br ZgVr, Va H$m` Pmb§ AgV§; H$moU OmUo! EH$m H$m`©H$« _mÀ`m doir Ë`mZo _mPr gmo` EH$m Xoe_wI _wbmH$S>o Ho$br. Ë`m_wio _bm n§MHw$ir, ehmÊUd Hw$ir Xoe_wIm§À`m OrdZmM§ à^mdr, AmíM`©H$maH$ {VVH§$M XmhH$ Xe©Z Pmb§. KamoKa Amåhm H$m`©H$Ë`mªZm CVadÊ`mÀ`m CnH«$_m_wio Ogm bú_UMm $m`Xm Pmbm, Vgm `m Xwgè`m _wbmÀ`m ~m~VrV- _bm Xoe_wI g_mOmM§ A§Va§J H$ib§, hm _mPmhr EH$ àH$mao $m`XmM Pmbm, ho {deof. BVŠ`m dfmªÀ`m Am_À`m _¡ÌrV H$Yr Xwamdm Ambm Zmhr. Vmo H$Yr éï> Pmbm Zmhr. _r Ë`mÀ`m AZoH$ ImoS>çm H$mT>V Ago. VéU, J«m_rU H$m`©H$Ë`mª_Ü`o gVV dmdaë`mZo Oer Ë`m§Zr Za|ÐMr ^mfm CMbbr hmoVr, Vg§M Za|ÐZohr H$mhr CMbb§ hmoVM. "À`m`bm, {VÀ`m`bm' ho eãX ghOnUo Ë`mÀ`m Vm|S>r § `oV. Vmo H$mhr Vmo eãX {edr åhUyZ dmnaV Zgo. Amnë`m ~mobÊ`mV Ago {ZaW©H$ eãX AgVmVM. nU _r Ë`mbm åhUm`Mmo, "hr AmB©Mm C„oI Agbobr {edr Amho.' Vmo eodQ>r hVme hmoD$Z åhUm`Mm, "~a§ ~m~m, MwH$b§ _mP§.' _J _r Ë`mZo naV Vgo eãX Vm|S>y Z H$mT>bo H$s, Ë`mÀ`mda Xhm én`o X§S> ~gdbm. EH$Xm Vmo ~mobVmZm Vmo eãX AmbmM. _r Ë`mbm AS>dZ åhQ>b, "H$mT> Xhm én`o.' Vmo hgyZ åhUmbm, y § "{VÀ`m`bm, H$ib§M Zmhr H$g§ Vm|S>mV Amb§ Vo!' _r åhUmbmo, "AmVm drg én`o.' EH$Xm Va Hw$UmÀ`m JmS>rZo Mmbbm hmoVm. JmS>r Wm§~dyZ _mÂ`m hmVmV Ë`mZ§ drg én`o R>dbo. åhUmbm, "Vy o ZgVmZm Vo Vm|S>mV Amb§, Ë`mMo.' nwÊ`mV Vmo Am_À`m KaMm nmhþUm Agm`Mm. nU AmYr H$idU§ Zmhr; Oodm`bm `oVmo`, ho gm§JU§ Zmhr. Ë`m H$mimV amÌrhr Am_M§ Xma ZwgV§ T>H$bbob. Vmo Agm ~°J KoD$Z hOa § ìhm`Mm. Vmo ^wH$o bm Amho, ho H$im`M§M bJoM. _r KamVb§ gJi§ Agob Vo Ë`mÀ`m g_moa R>dm`Mmo. Vmohr {_Q>Š`m _marV o Im`Mm. (Vrhr Ë`mMr EH$ gd`.) gJir ^m§S>r nwgZ ¿`m`Mm. y Z§Va ZimImbr YwD$Zhr Q>mH$m`Mm. _J Vmo _wS>mV `m`Mm. Vmo `oaPmam Kmbm`Mm. diVmZm EH$m nmdbmda Ja©H$Z dim`Mm H$s g_Om`M§ H$s AmO ñdmar Iwe Amho. H$Yr Vmo gwae ^Q>mMr o § JPb JwUJwUm`Mm. Ë`m§À`m AZoH$ H${dVm, JPbm Za|Ðbm nmR> hmoË`m. JmU§ åhUm`bm _mÌ Ë`mbm AmdmO ZìhVm. Ë`mZ§ Ë`mMm Xm^mobH$ar IO© bmdbm, H$s JmÊ`mMm ZmOyH$nUm, VabnUm niyZ OmV Ago. _J _r _Yo nS>V Ago. JmU§ åhUVm `odmo Z `odmo; Ë`mbm Vo AmdS>V Ago, ho {deof. H$Yr Va "_mbdyZ Q>mH$ Xrn'gmaI§ amo_{Q>H$ JmU§hr. gwae ^Q>mMr "H$ê$ ZH$m EdT>çmV ± o § MMm© nam^dmMr. aUmV AmhoV PwOUmao AOyZ H$mhr' hr JPbhr _moR>_moR>çmZ§ åhUm`bm Ë`mbm AmdS>. o nwT>§ Ë`mM§ _mP§ JyinrR> Am_À`m Hw$Qw>~nmVirdahr O_b§, Vo § ~a§M Pmb§. Ë`mMr ~m`H$mo e¡bm Am{U gwZXm EH$_oH$s¨À`m KÅ> § _¡{ÌUr Pmë`m. _wŠVm, `emo, h_rX Am{U _wŠVm `m§Mhr g»` § Ag§M. H$Yr gmVmè`mbm OmD$Z Amåhr gJio _hm~ioídabmhr Joë`mM§ AmR>dV§`. Vg§M H$mg Vbmd, ~m_Umobrn`ªV Ambob§ H$mo`ZoM§ nmUr... Aer H$mhr {R>H$mU§hr AmR>dVmhoV. Vr gJir _§S>ir gmYr hmoVr. e¡bm Am{U gwZXmV EH$ gmå` Ag§ H$s, § XmoKtZr Ë`m§À`m Zdè`m§Zm Am{W©H$ O~m~Xmè`m§VZ _wŠV Ho$b§ y hmoV§ Am{U XmoKtMo Zdao Ë`m ñdmV§Í`mMm "~am' Cn`moJ H$aV hmoV. o Ë`m§Zr _wbmM§ Zmd h_rX R>db§, H$maU Ë`m AmYr _wpñb_ o gwYmaH$ h_rX XbdmB© `m§M§ {ZYZ Pmb§ hmoV. bhmZ½`m h_rXMr § _bm EH$ AmR>dU Amho. {S>{bìhargmR>r Ho$g Ambr H$s AmB© (e¡bm) hm°pñnQ>b_Ü`o Om`Mr. h_rXbm AmB© H$Yr Kar `oV` o `mMr CËgwH$Vm Agm`Mr. Vmo $moZ H$am`Mm. {VH$S>o {gñQ>a $moZ gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 9
 10. 10. ¿`m`Mr. hm {dMmam`Mm. "Am°g (J^m©e`mMo Vm|S>) S>m`boQ> (_moR>m) Pmbm H$m?' Ë`mdê$Z Ë`mbm AOyZ {S>{bìharbm {H$Vr doi Amho, Vo H$im`M§. CÎma "hmo' Agb§ H$s `mMm nwT>Mm àíZ, "{H$Vr q$Jg©?' EH$ ~moQ> OmB©b EdT>r H$s XmoZ, VrZ? Vg§ Agob Va AmB© bdH$a `oUma. AmB©Mr _o{S>H$b n[a^mfm Ë`mbm Ë`m d`mV AdJV Pmbr hmoVr. Ë`m doiMm AdIi h_rX AmVm Ho$dT>m em§V (gm`{H$`m{Q´>ñQ>) Pmbm Amho Am{U ~wOar _wŠVm AmVm Q>rìhrg_moa H$er VS>mVS>m ~mobV hmoVr. Va, Za|Ð{df`r gm§JV hmoVmo. ~mhoa EdT>r ^mfU§ XoUmam Za|Ð Kar em§V Ago. KamVbr H$m_§ H$aV Ago. Ë`mMo H$nS>o nyU© ImXrMo. ImXr Ë`mÀ`mH$S>o ~hþYm XmXm§H$Sy>Z (XodXÎm) Ambr Agmdr. H$Yr N>mZN>mH$s Zmhr, H$Yr {gZo_m-ZmQ>H$ Zmhr. Vmo o gXmgd©H$mi g_{n©V H$m`©H$Vm© hmoVm. Ë`mdê$Z _r Ë`mbm {MS>dm`Mmo, WÅ>m H$am`Mmo. Vmo åhUm`Mm, "_bm {VW§ Pmon `oV.' o IamoIa Vmo Iyn WH$V AgUma. nU Ë`mbm WH$bobm _r H$Yr nm{hbm Zmhr. AmOmarhr nS>bbm nm{hbm Zmhr. Amåhm o ~amo~aÀ`m§Mr (_mPr, bú_UMr) AZoH$ Am°naoeÝg Pmbr, AmOmanU§ Pmbr; nU hm AgmÀ`m Agm. Ë`mMr Vr H$~È>rVbr CS>r _mê$Z naV nm`m§da C^m, Vgm! Hw$Umbm nQ>dm`M§ H$g§, ho Ë`mÀ`mH$S>Z {eH$md§. nw. b. y Xoenm§S>, gwZrVm~mB© gm_m{OH$ g§ñWm§Zm Xa dfu XoU½`m XoV. _bm o {dMmaV, "`m dfu Hw$Umbm Úmdr?' _r ZaoÐM§ Zmd gwMdb§. § H$maU Ë`m gJù`m§Zr EH$ N>mQ>g§ X{bV dg{VJ¥h ~m§Yb§ hmoV. o§ § Ë`mV gwYmaUm H$am`À`m hmoË`m. N>mQ>§ dmMZmb` V`ma H$am`M§ o hmoV. dmMZmb`mMr H$ënZm XmoKm§Zmhr AmdS>br. nwbZr § § gm§{JVb§, "ZaoÐbm ~mobmdyZ Ko.' Za|ÐMr hr Ë`m§Mr n{hbrM ^oQ> § Agmdr. gwZrVm~mBªZr gm§{JVb§, "Am_Mr nmM hOmamMr XoUJr Agob. Ë`mV H$m` ~gob, Vo ~Km.' Za|ÐZo Ë`mÀ`m Kwê$Kwê$ AmdmOmV Ë`m XmoKm§Zm Ag§ H$mhr JwS>mib§ H$s ~ñg! "Xhm hOma § {_imbo Va Ë`mV EH$ Imobr dmT>d. OmñV _wbm§Mr gmo` hmoBb.' y © Ë`mbm Vr XmoK§ V`ma hmoVmhoV Vmoda Za|ÐZo KmoS>§ AmUIr nwT>o Xm_Q>b, ""_J Vwåhr n§Mdrg hOma Úm, Amåhr {VVHo$M AmUIr § O_dVmo. nÞmg hOmam§da Amho Ë`m Imoë`m§da _Obm MT>dy Am{U hm°b H$ê$. Vr Aä`m{gH$m hmoBb.' dJ¡ao dJ¡a. BVŠ`m © o $Q>H$i, VS>H$$S>H$, ì`dhmaMVwa gwZrVm~mB©... Ë`m§Zmhr Za|ÐZo JwS>mib§ H$s! Ë`m V`ma Pmë`m. nmM hOma XoUma, Ë`m n§Mdrg § hOma Úm`bm V`ma Pmë`m. _r AZoH$ H$m`©H$Ë`mªZm `mnydu nwbH$S>o KoD$Z Jobmo hmoVmo. Vo BVHo$ X~yZ Om`Mo H$s, Ë`m§À`m § Vm|S>mVyZ eãX w$Q>V Zgo. nU nwT>Mr _Om Va Am¡aM hmoVr, Vr EoH$m. MoH$ KoD$Z Amåhr Imbr Ambmo, Va Vmo MoH$ MŠH$ n§MmhÎma hOmam§Mm. Za|ÐMm MoH$ Yabobm hmV WaWa H$mnV hmoVm. nwT>o Ë`mZo N>mZ hm°b ~m§Ybm. Ë`mbm "_wŠVm§JU' ho Zmd {Xb§. AmVm gmVmè`mÀ`m gmd©O{ZH$ OrdZmV Vmo {_giyZ Jobm Amho. Ë`mM§ "XoU'hr Vg§M. bú_U _mZo H$moëhmnyahÿZ (niyZM) § Ambm. {VW§ Am§VaOmVr` b¾ H$ê$Z Vmo eerbm KoD$Z Ambm. gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 10 Hw$R>Var am{hbm. Za|ÐH$S>o Ambm. Za|Ðbm g_Ob§ H$s, Ë`mÀ`m o KamV H$mhrM Zmhr; Voìhm EHo$H$ S>~m H$mTy>Z Vm§Xi, Jhÿ, gJir y {nR>, gJi§ gJi§ KamVb§ {neì`m§_Ü`o AmoVV hmoVm Am{U § åhUV hmoVm, "ho amhÿ Xo Vwbm. ho KamV Agb§ H$s ~a§.' dJ¡a. o bú_U _bm gm§JV hmoVm- "Zê$^mD§$Zm Ë`m {Xder H$m` Pmb§ hmoV§ Hw$Umbm R>mD$H$. gJi§ KamVb§ hmoV-ZìhV§ Vo _bm {Xb§. _r § J{hdabmoM.' Voìhm bú_U H$moU hmoVm? gmYm niyZ Ambobm H¡$H$mS>çmMm H$mQ>H$w im nmoa. Ë`m AdñWoV Ë`mMm Amnë`mbm H$mhr $m`Xm, hm {dMmahr `oU§ AeŠ`. Aem doir hr _XV? Vrhr AmVyZ Ambobr? Ë`mÀ`m daH$aUr éjnUmÀ`m AmV hm Amobmdm hmoVm. åhUyZM Vmo EdT>§ g§KQ>Z H$ê$ eH$bm Agob? Ë`mM§ g§KQ>ZH$m¡eë` nUmbm bmJbob§ nm{hb§, Vo "b¾mMr ~oS>r' `m ZmQ>H$mÀ`m Xm¡è`mV. H$m`©H$Ë`mªZm _XV H$aÊ`mgmR>r Amåhr "gm_m{OH$ H¥$VkVm {ZYr' hm Q´>ñQ> H$mT>bm hmoVm. S>m. ° bmJy Ë`mMo AÜ`j. Ë`m§Zr {Ziy w$bo, VZwOm, amo{hUr hÅ>JS>r, § gwYra Omoer dJ¡aZm KoD$Z Vo ZmQ>H$ ~gdb§. _hmamï´>^a Xm¡am | H$ê$Z Ë`mVyZ n¡go C^o H$am`Mo Am{U Q´>ñQ>_m©$V nÞmg H$m`©H$Ë`mªZm _XV H$am`Mr- Aer Vr H$ënZm. Ë`mM§ {Z`moOZ Za|ÐZo Ho$b§ hmoV. AmYr {OW§ à`moJ hmoUma, {VW§ OmD$Z Ë`mZo § ñdmJV g{_Ë`m ñWmnZ Ho$ë`m. hm°bMr ì`dñWm, CVaÊ`mMr ì`dñWm- Ag§ gJi§ Ho$b§. àË`j Xm¡è`mV _r hmoVmo. EH$m {R>H$mUr nmohmoMë`mda {VWyZM $moZ H$ê$Z nwT>À`m à`moJmÀ`m ì`dñWoÀ`m gyMZm XoU, {VWyZM {Vgè`m {R>H$mUMr H$m` H$m` § ì`dñWm Pmbr` Vo nmhU§... ~m...~m...~m...~m... _r Va WŠH$ ìhm`Mmo. ZwgVo à`moJ ZmhrV, Va Ë`m AmYr Xwnmar Mmabm àog H$m°Ý$aÝg. Z§Va XoUJrXmam§~amo~a MhmnmZ. à`moJ doiV gwê$. o ~g_Ü`o _r S>m. bmJ§eOmar ~gm`Mmo. (hmhr Za|ÐÀ`m ì`dñWobm ° y o EH$ ^mJ. S>m. bmJyZm hd§-ZH$mo ~KÊ`mM§ H$m_ _mÂ`mda.) Vo ° § Za|ÐMr hr bJ~J- JS>~S>, Ymdni nmhÿZ åhUm`Mo, "H$m` _mUyg Amho hm!' Ë`mMr {Z`moOZmMr dhr Ë`mÀ`m hmVmV H$m`_ Ago. Vo nmhÿZ S>m. bmJy EH$Xm åhUmbo, "Amåhr gd© ZmQ>ç ° ì`mdgm{`H$m§Zr Xm^mobH$am§À`m `m dhrMm Aä`mg Ho$bm nm{hOo. {Z`moOZ H$g§ H$amd§, ho Ë`m§À`m nm`mer ~gyZ {eH$b§ nm{hOo.' Vmo Agm Q>mñH$ _mñQ>a, g§KQ>H$ hmoVm; Var hoH$Q> ZìhVm. AmnU gm§Jm`M§ Am{U Xwgè`mZ§ EoH$m`M§, Aer gd` Aem VèhoÀ`m _mUgm§Zm hmoD$Z OmVo. nU Za|Ð Vgm ZìhVm. Ë`mMr {eH$Ê`mMrhr V`mar Ago. _r Zoh_r Ë`mÀ`mH$Sy>Z {eH$V Ambobmo. Var Ë`mÀ`m _ZmV (Ia§ Va e¡bmÀ`m) gmVmè`mbm ì`gZ_wŠVr H|$Ð H$mT>m`M§ Amb§. Voìhm Vmo nQ>H$Z Am_Mm ² (_wŠVm§JU n[admamMm) {eî`hr Pmbm. Eadr Z Ho$boë`m H$m_m§_io H$mZ{nirMm A{YH$ma Ë`mÀ`mH$S>. nU AmVm H|$Ð w o gaH$mabm AO© H$go H$am`Mo, ~amo~a Hw$R>bo Hw$R>bo H$mJX OmoS>m`Mo, ho _r gm§{JVb§. Am{U Ë`m {Z_yQ> {dÚmÏ`m©Zo Vo gJi§ {bhÿZ KoVb§. _wŠVm§JU_Yë`m Q´>qZJ g|Q>a_Ü`o Vmo Am{U Ë`mMo o
 11. 11. ghH$mar `oD$Z ~gm`Mo. {VW§ Hw$UmMm ~S>Omd ZìhVm, H$s o ñnoeb °${g{bQ>r ZìhË`m. {dÚmWu åhUOo {dÚmWu. Z§Va Ë`mMo "n[adV©Z' ZmdmMr A{Ve` Aà{V_ g§ñWm C^r Ho$br. e¡bm, gm`{H$`m{Q´>ñQ> nwVÊ`m àgÞ Aer g_{n©V VÁk _mUg§ Agë`mda H$m` hmoUma? Xa doir _bm, Amåhmbm Hw$Ur {dMmab§- Mm§Jb§ H|$Ð ~Km`M§`; Va Amåhr {Z:e§H$nUo "n[adV©Z'H$S>o ~moQ> XmIdVmo. Z§Va Va Vmo `m MidirMm Ogm àdŠVmM Pmbm hmoVm. Vmo Am{U A^` ~§J ho XmoK§ gaH$maÀ`m YmoaUmda Q>rH$m H$aVmV. Xmê$Mm dmT>Vm Iyn Am{U Ë`mVZ§ gaH$mabm {_iUmam H$moQ>çdYr én`m§Mm Q>Šg... dJ¡ao ° AmH$S>dmè`m Ë`m§Zm H$em H$iVmV, Hw$Umg R>mD$H$. _r ì`gZr o _mUgm§Zm ì`gZmVyZ Xya H$mT>m`À`m H|$Ðm§er OmoS>bm Jobbmo. o Ë`mnwT>o OmD$Z g^m KoD$Z bmoH$m§Zm `m ì`gZm§Mo VmoQ>o gm§JU§, dJ¡ao OmUrd-OmJ¥VrM§ H$m_hr H$aVmo. Am_À`m H|$ÐmVbr _wb§ nWZmQ>çhr H$aVmV. Vo ghO O_Uma§, gmon§ dmQ>V. nU § § H$m`ÚmMm, {Z`_m§Mm, YmoaUm§Mm Aä`mg H$aU§ _hmAdKS>. naV Vo gmaIo ~XbV AgVmV. Ë`m§Mm nmR>bmJ H$gm H$am`Mm? Za|ÐÀ`m AJXr {O^oda AmH$S>dmar. _bm Hw$Ur `m~m~V åhUOo o gaH$mar YmoaU dJ¡a- àíZ {dMmabm; Va _r gm§JVmo, `m~m~VrV o Am_Mm brS>a åhUOo Za|Ð Xm^mobH$a. Ë`mbm ^oQ>m. åhUOo ~Km- AmYr "n[adV©Z' H$mT>VmZm Vmo Am_Mm {eî` Pmbm hmoVm Am{U `m~m~VrV ~KVm-~KVm Vmo Amåhm gJù`m§Mm Jwê$ H$Yr Pmbm, Vo g_Ob§M Zmhr. Am`wî`mÀ`m EH$m Q>ßß`mda Za|Ð A§YlÕm {Z_ybZmM§ H$m_ © H$ê$ bmJbm Am{U WmoS>çmM H$mimV VoM Ë`mM§ Or{dVH$m`© Pmb§. `m JwÝømV _mPmhr WmoS>m gh^mJ Amho. H$moëhmnyabm Am_M§ H$gb§ Var {e{~a hmoV. amÌr gJio Jßnm _maV ~gbmo § hmoVmo. Hw$Ur Var H$ënZm H$mT>br H$s, AmnU `m H$m_mH$S>o H$go dibmo, Vo àË`oH$mZo gm§Jm`M§. _r Iam H$gm dibmo, Vo AmR>dy bmJbmo. {gZo_mAmYr B§{S>`Z Ý`yO XmIdVmV Ver {~hmaÀ`m XwîH$mimdaVr S>mŠ`w_Q>´ r nm{hbr Am{U OrdZM ~XbyZ Job. Vr ° | § {$ë_ gwIXod `m§Zr Ho$ë`mM§ Z§Va H$ib§. Za|ÐZo H$m` gm§Jmd§? "A{Zb Ë`m doir _Zmoha gmám{hH$mV (Vo Ë`m doiM§ bmoH${à` gmám{hH$) ~wdm~mOr, A§YlÕo{déÕ boI {bhm`Mm. Vo dmMyZ dmQ>b, `m joÌmV H$m_ H$amd§.' _r AJXr _mohê$Z Jobmo. § boIH$mM§ åhUÊ`mnojm, boIZmM§ ho Ho$dT>§ ^m½`! _r MidirV Ambmo, nU Vo {Z{_ÎmmnwaV§M. Ë`mZ§ _mÌ Vr Midi Aer H$mhr nwT>§ aoQ>br`, H$s Hw$R>ë`m Hw$R>§ OmD$Z nmohmoMbr`. Ë`mbm Ho$aiMo ~r. ào_mZ§X ^oQ>b. (A~«mh_ H$moda ^oQ>bo H$s Zmhr, Vo _mhrV o y Zmhr.) Ë`m§Zr ~wdm~mOrMm nXm©$me H$am`À`m `wŠË`m {eH$dë`m. hmVmVyZ A§Jmam H$gm H$mT>m`Mm, dJ¡a. g^oV H$moUr o ~m~m ~ZyZ `oUma, ho M_ËH$ma H$ê$Z XmIdUma, H$mhr _wb§ {damoYr KmofUm XoUma, _J hm ~m~m ^Jdr dó§ H$mTy>Z Q>mHy$Z Ë`m M_ËH$mam§_mJM§ ahñ` g_OmdyZ gm§JUma... Agm Vmo à`moJ Ago. Ë`mMo H$m`H$V} `m à`moJmV Va~oO Pmbo. JmdmoJmdr à`moJ H$ê$ bmJbo. $gdUmè`m ^m|Xy ~m~m§Mm nXm©$me H$ê$ bmJbo. gJù`m _hmamï´>mV hbH$„moi. gm_m{OH$ à~moYZmÀ`m Midir W§S>mdV Mmbë`m AgVmZm hr Midi $mo$mdbr AJXr IoS>çmnmS>çn`ªV nmohmoMbr. Ë`m MidirV eŠ` hmoBb {VW§ Ë`mZ§ _bm Jmodb§M. _r © Ë`mÀ`mgmaIm VS>mIo~X ^mfU H$aUmè`m§_Ybm ZìhVmo. § AmË_JV, _wi_wirV dmQ>b Ag§ _mP§ ^mfU. Vwåhr H$m` H$amd§, o ho gm§Jm`bm Or^M aoQ>V Zmhr. nU Var Za|ÐZo Vo MmbdyZ KoVb§. EH$Xm "^wVmMm emoY' hr emoY`mÌm H$mT>br. IwÔ H$moH$UmV. {VW§ åhUo- nmamnmamda, $m§Úm$m§Úm§da ^wV§ ~gbobr AgVmV. Iyn bmoH$m§Zr Ë`m§Zm AS>db§, dmX KmVbo. `mMo H$m`©H$V} åhUV, "^yV Hw$R>o Amho Vo XmIdm.' H$s {VH$Sy>Z bmoH$ åhUV. "A_Š`m ZXrÀ`m nwbmda amÌr ~mambm ^yV `oV.' hr _wb§ {VW§ OmD$Z § XmIdV. bmoH$m§À`m ê$T> H$ënZm§er Q>ŠH$a KoU, ho H$m_ § _hmamï´>mV {H$Ë`oH$ dfmªV PmbobM ZìhV§. Ë`m `mÌoÀ`m § g_mamonmbm _bm ~mobmdb§. d|Jbm© BWo amÌr g^m hmoVr. {VW§hr w _mPm, Za|ÐMm qnS> {H$Vr doJim Amho, ho {Xgb§. _mP§ ^mfU gwê$ Pmb§. _r åhUmbmo, "EH$mhr _mUgmZ§ g^oV JS>~S> Ho$br, Va _r Ë`mbm Midi H$am`Mr hmoVr, Jmoï>r KS>dZ AmUm`À`m hmoË`m. y _r Ë`mVbm ZìhVmo. Varhr Am_M§ Iyn g»` hmoV. § Ë`mZ§ _mÂ`m nS>b ^y{_Ho$da H$Yr o Q>rH$m Ho$br Zmhr, H$s H$Yr H$Yr ^mfU~mOr_Ü`o T>m~i hmoÊ`mda o Amjon KoVbm Zmhr. _r _ZmÀ`m bharà_mUo dmJUmam, {b{hUmam; Va Vmo H$V©ì`^mdZoÀ`m {Zð>Zo bT>Umam. Ë`mZ§ Vmo OmXyQ>mUm{damoYr o o H$m`Xm ìhmdm åhUyZ Ü`mg KoVbm, bmdyZ Yab§. amOH$maÊ`m§À`m ApñWa ^y{_Ho$nwT>o Zm_moha_ Pmbm Zmhr. ho gJi§ AMmQ> Amho. Xþgè`m ~mOybm gmYZm gmám{hH$ hmVr KoU§ Am{U Ë`mbm Hw$R>ë`m Hw$R>o ZoD$Z R>dU§... o hohr Vg§M AMmQ> H$m_. gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 11
 12. 12. Imbr ~goZ. Hw$Umdahr _bm _mP§ ^mfU bmXm`M§ Zmhr.' H$mhr doimZ§ EH$ _mUyg H$mhr Var ~S>~S>bm. Pmb§, _r Imbr ~gbmo. Za|ÐZo _J g^m hmVr KoVbr Am{U Ag§ R>UH$mdyZ ^mfU Ho$b§, H$s ~ñg! Hw$R>§ JS>~S> Zmhr, H$s Jm|Yi Zmhr. g^oZVa bmoH$ _mÂ`m^modVr O_bo. åhUmbo, "Vwåhr n{hë`m§XmM § d|Jë`m©V `oVm`. Vw_M§ ^mfU EoH$m`bm Amåhr gJio CËgwH$VoZ§ w Ambmo hmoVmo. Vwåhr H$m Wm§~bmV? ~mobm`Mm Vg§M.' _r åhUmbmo, "Vwåhmbm EoH$m`M§ hmoV§ Zm; _J Ë`m JS>~S> H$aUmè`m _mUgmbm Jßn H$aÊ`mMr O~m~Xmar Vw_Mr Zmhr H$m? _r Ë`mbm Jßnm H$gm ~gdVmo`, hr _Om ~Km`bm Vwåhr O_bm hmoVmV?' hm Za|Ð Am{U _mÂ`mVbm $aH$. Ë`mbm Midi H$am`Mr hmoVr, Jmoï>r KS>dZ AmUm`À`m hmoË`m. _r Ë`mVbm y ZìhVmo. Varhr Am_M§ Iyn g»` hmoV. Ë`mZ§ _mÂ`m nS>b § o ^y{_Ho$da H$Yr Q>rH$m Ho$br Zmhr, H$s H$Yr H$Yr ^mfU~mOr_Ü`o T>m~i hmoÊ`mda _r Amjon KoVbm Zmhr. _r _ZmÀ`m bharà_mUo o dmJUmam, {b{hUmam; Va Vmo H$V©ì`^mdZoÀ`m {Zð>Zo bT>Umam. o Ë`mZ§ Vmo OmXÿQ>mUm{damoYr H$m`Xm ìhmdm åhUyZ Ü`mg KoVbm, o bmdyZ Yab§. amOH$maÊ`m§À`m ApñWa ^y{_Ho$nwT>o Zm_moha_ Pmbm Zmhr. ho gJi§ AMmQ> Amho. Xþgè`m ~mOybm gmYZm gmám{hH$ hmVr KoU§ Am{U Ë`mbm Hw$R>ë`m Hw$R>o ZoD$Z R>dU§... hohr Vg§M o AMmQ> H$m_. VwbZm H$am`bmhr H$mhr gmå` Agmd§ bmJV§. VodT>hr Ë`mÀ`m-_mÂ`mV Zmhr. Varhr Ë`mbm _r {_Ì åhUmd§? § _r Ë`mÀ`m Am`wî`mH$S>, ñd^mdmH$S>o Omo-Omo ~Kmd§, Vmoo Vmo AmíM`m©V ~wS>m`bm hmoV. ñdV:À`m _`m©Xm§Mr I§Vhr dmQ>V. § o `m A§YlÕo{déÕÀ`m H$m_m§_io ~wdm~mOr H$aUmè`m§À`m ^ŠVm§Zr w Ë`mÀ`mda IQ>bo ^abo. Hw$R>§ Var Vmo åhUmë`mM§ AmR>db§, Ë`mÀ`mda XmoZeo IQ>bo Mmby AmhoV. EoH$Ê`mVbr MyH$ Agob, XmoZeoEdOr drg AgVrb. _mÂ`mda XmoZ IQ>bo hmoV, Vohr drg o o dfmªÀ`m A§VamZo; Var _r {H$Vr ~oOma hmoVmo! Za|ÐZo `m IQ>ë`m§Mm C„oIhr H$Yr Ho$bm Zmhr. ^maVmVë`m {Za{Zamù`m eham§V Agbobo IQ>bo H$go bT>dV Agob- {H$Vr em§VnUo! VgmM AmUIr EH$ XwYa àg§J. Ë`mÀ`m {_ÌmZoM Ë`mÀ`mda g§ñWoÀ`m © g§X^m©V IQ>bm ^abm. ho XmoKhr _mPo {_ÌM. nU Za|Ð H$Yr § åhUmbm Zmhr H$s, Vy Oam gm§J Ë`mbm- AmnU ~gyZ {_Q>dZ y Q>mHy$, dJ¡a. Vmo IQ>bm bT>V am{hbm. Vmo Ë`mZo qOH$bmhr. nU o Ë`mMm Ë`mZo O„mof Ho$bm Zmhr, H$s H$er {Oadbr Aer w$emaH$s _mabr Zmhr. Ë`m IQ>ë`m§_Ü`o Ë`mbm _Z:ñVmn Pmbm Zgob H$m? _mUgmbm Agm _Z:ñVmn Hw$R>o Var ~mobZ _moH$i§ y ìhm`bm hd§ AgV§. nU Hw$Umer Vmo ho ~mobë`mM§ Eo{H$dmV Zmhr. H$m Vmo ho gJi§ gmogV am{hbm? hr Ë`mMr H$V©ì`H$R>maVm o åhUmdr H$s `m gJù`mH$S>o g_Ñï>rZo nmhÊ`mMr `mo½`mMr d¥Îmr? Ë`mbm `moJr åhUmd§g§ dmQ>V. H$maU Vmo H$Yrhr, § Hw$Um{df`rhr dmB©Q> ~mobë`mM§ _bm AmR>dV Zmhr. A§YlÕm {Z_ybZ g{_Vr_Ü`o OÝ_ë`m-OÝ_ë`mM y$Q> nS>br Am{U em_ © _mZd doJim Pmbm. `mZ§ Ë`mÀ`mda H$gbo Amamon Ho$bo ZmhrV, gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 12 H$s Q>rH$m. hm g§KQ>ZM§ H$m_ em§VnUo H$aV am{hbm. hr g§KQ>Zm o EH$m {XdgmV $mo$mdbr Zmhr; {dQ>da drQ> R>dmdr, Aem àH$mao o o Vr ~m§Ybr Jobr`. _bm àíZ nS>bm`- BVŠ`m dfmªÀ`m, BVŠ`m {ZH$Q> ghdmgmZ§Va _r Ë`mÀ`mH$Sy>Z H$m` CMbb§? H$m` {eH$bmo? EdT>M {eH$bmo H$s, Vmo Am{U _r doJir ì`pŠV_Îd§ § AmhmoV. doJio ñd^md KoD$Z OÝ_mbm AmbmoV. Varhr Aem§_Ü`o _¡Ìr hmoD$ eH$Vo? _J Vmo Joë`mM§ H$ië`mda, N>mVrV H$i H$m CR>br? S>mH$§ o VrZ-Mma {Xdg H$m XwIb§? am̧{Xdg? Hw$R>ë`mhr Am¡fYmZo Z Wm§~Uma§? Amnë`m {OdmMm Hw$Ur Var bMH$m VmoS>bm`, Ag§ CUonU AOyZ H$m ì`mnyZ am{hb§`? "A{ZbmoÎm_' Aer EoH$y Z `oUmar hmH$ H$mZm§da H$m gmaIr nS>Vo Amho? _mUyg H$Yr OmUma, ho AmYr H$iV Zmhr. _bm Ë`mÀ`m YmdnirH$S>o nmhÿZ AZoH$Xm dmQ>V Ago- Ë`mbm KoD$Z _wierÀ`m O§JbmVë`m EImÚm $m_©hmD$gda Omd§. Ë`mÀ`mH$Sy>Z gwae ^Q>mÀ`m JPbm EoH$mì`mV. Ë`mbm _r o § Xm^mobH$ar IOm©Vbr JmUr _ZgmoŠV åhUy ÚmdrV. O_ë`mg ~mgarMm _ZmV WoQ> CVaUmam gya Var Ë`mbm EoH$dmdm... _r Ë`mÀ`mgmaIm Zgbmo, Oar Ë`m P§PmdVr OrdZmV {dgmdm Var ZŠH$s hmoD$ eH$bmo AgVmo. AmO Vmo Joë`mbm _{hZm CbQy>Z Jobm. nmo{bgm§Zm AOyZ IwZr gmnS>bm Zmhr. Ë`m_wio Ë`m§À`mda Mm¡$o a Q>rH$m hmoVo Amho. `mda nÌH$ma, Q>rìhr M°Zbdmbo hmM àíZ C^m H$ê$Z à{V{H«$`m o {dMmaVmV. nmobrg Ë`m§M§ H$m_ H$aVrb. _bm Ë`mMr $ma CËgwH$Vm Zmhr. Za|Ð Jobm, åhUOo JobmM; Vmo H$mhr naV {XgUma Zmhr. AJXr JwÝhoJmambm nH$Sy>Z Ë`mbm $mer {Xb§, Varhr Za|Ð naV {XgUma Zmhr. _bm "IwZr H$moU'nojm Za|ÐÀ`m g§KQ>ZMo o H$m`©H$V} H$m` H$aVmhoV, `mMr CËgwH$Vm OmñV Amho. H$moU H$moU {Q>H$y Z amhUma Amho? H$moU ^md{ZH$ AmH«$moemZ§Va H$m_mVyZ ~mOybm hmoUma Amho? Y_m©À`m ZmdmImbr gm_mÝ` OZm§Zm Hw$Ur $gdV Agob, Va Ë`m{déÕ X§S> WmonQy>Z {ZYS>çm N>mVrZo H$moU C^m amhUma Amho? H$maU Za|Ð AgVm, Va Ë`mZohr hoM Ho$b§ AgV§! - A{Zb AdMQ> aawachat@gmail.com ph.: 020 25659407
 13. 13. {ddoH$ gmd§V S>mŠQ>am§Zm {ddoH$dmXmMm hm AÝd`mW© d MnIb ~gUmam ° bm±J’$m°‘© BVH$m AmdS>bm H$s, Am^mamÀ¶m ^mfUmV Vo åhUmbo, ""BVH$s dfª {ddoH$dmXmÀ`m àgmamM§ H$m‘ H$aV AgyZhr hm AÝd`mW© Aem ñdê$nmV ‘mÂ`mg‘moa Ambm ZìhVm.'' S>mŠQ>am§gmaIm CXma A§V…H$aUmMm Am{U Iwë`m ‘ZmMm ‘mUygM ° BVH$m Z‘« d nmaXeu Agy eH$Vmo. nwT>o {H$Ë`oH$ ‘{hZo Á`m-Á`m doir Amåhr ^oQ>bmo, Ë`m-˶m doir Ë`m§À`m~amo~aÀ`m H$m`©H$Ë`mªZm {ddoH$dmXmMm hm H$m`©àdU H$aUmam AÝd`mW© ‘mPm C„oI H$ê$Z Vo gm§JV AgV. Am{U Ë`m àË`oH$ doir ‘r åhUV Ago H$s, "‘r ~mobbmo Vo Ho$di eãX. nU S>mŠQ>am§Zr Ë`m§À`m AWH$ H$m`m©VZ ° y {ddoH$ `m eãXmbm AW© {Xbm`.' gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 13
 14. 14. ""H$m Zmhr? O‘ob H$s Vwåhmbm.'' ‘r amI ~mOybm Ho$br. {ZImao ’w$bdbo, WmoS>§ OwO~r à{ejU {Xë`mda H$mhr {‘{ZQ>mVM S>mŠQ>a § ° gamB©VmgmaIo {ZImè`m§dê$Z MnimB©Zo Mmby bmJbo Am{U Am‘À`m `mÌoÀ`m nwT>À`m àdmgmV gm‘rbhr Pmbo. Am‘Mr ‘¡Ìr Aer {ZImè`m§dê$Z MmbVmZm gwê$ Pmbr. ‘bm Ë`m doir H$ënZmhr ZìhVr H$s eodQ>À`m ídmgmn`ªV emídV ‘mZdr ‘yë`o g‘mOmV éOdÊ`mgmR>r Am{U Amnë`m {dkmZ{Zð> {dMmam§À`m ~m§{YbH$snmoQ>r hm {‘Ì "{ZImè`m§da MmbUmam ‘mUyg' Am{U Amnë`m~amo~aÀ`m eoH$S>mo `wdm H$m`©H$Ë`mªZm "{ZImè`m§da Mmbm`bm ñ’y$Vu XoUmam ‘mUyg' `mM ^y{‘Ho$V Amnë`mbm gVV ^oQ>V amhrb... S>m. Za|Ð Xm^mobH$a `m§À`mer ‘mPr OdiOdi 30 df} ‘¡Ìr ° hmoVr. Vr CÎmamoÎma dmT>VM Jobr, A{YH$ JmoS> hmoV Jobr Am{U KÅ>hr. `m H$mimVë`m H$mhr ‘moOŠ`m AmR>dUtZm eãXê$n XoVmZm `m {‘ÌmMo ~mobHo$ S>mio gmaIo ZOaog‘moa `oV AmhoV. o {ZImè`m§da MmbUmam ‘mUyg gZ 1982 Mr Jmoï>. bmoH${dkmZ g¨KQ>Zm Am{U BVa g‘{dMmar {‘Ì g¨KQ>Zm§Zr {‘iyZ ‘hmamï´>mÀ`m 12 {Oëøm§V 46 Jmdm§Zm ^oQ> XoUmar "{dkmZ `mÌm' H$mT>br hmoVr. Wr‘ hmoVr"~wdm~mOrbm {damoY'. g‘mOmVë`m {Za{Zamù`m àH$maÀ`m (AJXr VWmH${WV d¡km{ZH$m§À`mgwÕm!) ~wdm~mOrMm nXm©’$me `m `mÌoVë`m H$m`©H$« ‘m§V hmoV hmoVm. JmdmoJmdr bmoH$m§Mm Am{U {deofV… `wdH$m§Mm Mm§Jbm à{VgmX {‘iV hmoVm. dV©‘mZnÌohr amoO R>iH$ à{gÕr XoV hmoVr. `m `mÌoÀ`m nwÊ`mVë`m H$m`©H$« ‘mbm ZwH$VoM gm‘m{OH$ H$m`m©V nyUdi H$m‘ H$ê$ nmhUmao S>mŠQ>a Za|Ð Xm^mobH$a © o ° CnpñWV hmoV. e{Zdma dmS>çmg‘moa hm H$m`©H$« ‘ a§JmV Ambm o hmoVm. AZoH$ ~wdm Oo M‘ËH$ma H$aVmV. Vo Amåhr H$m`©H$V} H$ê$Z XmIdV hmoVmo d Ë`mÀ`m‘mJrb {dkmZhr ZmQ>ç‘` nÕVrZo bmoH$m§nT>o ‘m§S>V hmoVmo. M‘ËH$mam§À`m ‘°{OH$‘mJMo bm°{OH$ w bmoH$m§Zm g‘Oë`mda ~wdmdmOrMr q~J§ ’w$Q>V hmoVr. `mM H«$m`©H$« ‘mV ‘r Am{U BVa H$m`©H$V} "{ZImè`m§dê$Z MmbÊ`mMm M‘ËH$ma' H$ê$Z XmIdV AgVmZm S>mŠQ>am§Zr ‘bm ° ~mOybm KoVb§, Am‘Mr AmoiI Pmbr Am{U åhUmbo, ""‘bmgwÕm {ZImè`m§dê$Z MmbyZ ~Km`M§`! ‘bm O‘ob?'' JXuVë`m H$moUrhr Amåhmbm Ag¨ {dMmab§ ZìhV§. ‘r åhQ>b, § gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 14 n¥Ïdr ‘mobmMm ‘mUyg AerM EH$Xm S>m. EZ.S>r. nmQ>rb `m§Mr ^oQ> Pmbr. A§YlÕm ° {Z‘ybZ g{‘VrM§ AÜ`jnX Vo gm§^miV Agë`m~Ôb ‘r © ‘ZmnmgyZ H¥$VkVm ì`º$ Ho$br. OmXÿQ>mUm{damoYr {dYo`H$mgmR>r Vo o H$aV Agboë`m Ë`m§À`m à`ËZm§Mrhr ‘r ‘mÂ`m narZo àe§gm Ho$br. Ë`mda EZ.S>r. ga ‘moH$ionUmZo åhUmbo, ""Ia§ Va gd© H$m‘ Za|ÐM H$aVmo Amho. Ë`mÀ`m AmJ«hmImVa ‘r `m nXmda Amho, AÜ`jnXmMm Iam ‘mZ Ë`mMmM Amho.'' g‘mOmà{V g‘{n©V OrdZ OJUmè`m g‘{dMmar Á`oð> ‘mJ©Xe©H$m§~Ôb {H$Vr AmXa ~miJmdm ho S>mŠQ>am§H$Sy>Z {eH$b§ nm{hOo, ho ‘bm Ë`m doir H$ib§. ° S>mŠQ>am§À`m IwZmnümV EZ.S>r. gam§Zm ^oQ>bmo. Ë`m doir ° emoH$mHw$b AdñWoV Vo åhUmbo, ""{ddoH$, "n¥Ïdr ‘mobmMm ‘mUyg' Amnë`mnmgyZ {hamdbm Jobm.'' CÎmam{YH$mar S>mŠQ>am§À`m ‘ZmMm ‘moR>nUm ’$º$ ‘moR>çm§naVmM ‘`m©{XV ° o w ZìhVm. Amnë`m àË`oH$ H$m`m©Vë`m VéU H$m`©H$Ë`mªZm Ë`m§Zr OrdmnmS> ào‘ {Xb§, gVV Amnë`m~amo~a KoVb§, ‘ZmnmgyZ KS>db§. Zoh‘r ^oQ>bmo H$s, Amnbo VéU AZw`m`r d¡Mm[aH$ ^y{‘H$m g‘OmdyZ KoD$Z Amnbr {Za{Zamir H$m`©j̧ H$go o g‘W©nUo nobV AmhoV, Vo S>m³Q>a gm§JV. Ë`m§À`m{df`r ^a^ê$Z ° ~mobV. {dZmoX, A{dZme ...`m§Mo C„oI hmoV AgV. Amnbr nwT>Mr ’$ir V`ma Agë`mM§ ‘Zmo‘Z g‘mYmZ Ë`m§À`m Mohè`mda {Xgm`M§. S>m.A^` ~§J `m§Zr ‘bm EH$Xm gm§{JVb§ hmoV§ H$s, ° "CÎmam{YH$mar ho Amnë`m CÎma{H«$`oMo A{YH$mar ZgmdoV, Amnë`m CÎmaXm{¶ËdmMo A{YH$mar Agm`bm hdoV, Ag¨ XmXm Y‘m©{YH$mar åhUV.' S>mŠQ>am§Zr EH$mnojm EH$ g‘W© Ago CÎmaXm{¶ËdmMo A{YH$mar ° KS>dbo. AbrH$S>M gmYZm ‘r{S>`m g|Q>a‘Ü`o EH$Xm {Zdm§V Jßnm o ‘maVmZm `m~m~VrV {ZYm©ñV Pmë`mM§ S>mŠQ>a ‘bm gm§JV hmoV. ° o nU ‘bm ‘mÌ ho gJi§ BVŠ`m bdH$a H$embm, Ag¨ dmQ>V hmoV§...
 15. 15. Agm‘mÝ` EH$Xm ‘r Am{U ‘mPr nËZr àdmgmV AgVmZm S>mŠQ>am§Mm ° Hw$R>ë`mem H$m`©H$« ‘mV ‘r ~mobmd§ åhUyZ gm§JÊ`mH$aVm ’$moZ Ambm. ‘r åhQ>b, ""AaoÀÀ`m, H$m` `moJm`moJ Amho! ‘r § gmYZoÀ`m AmÚ g¨nmXH$m§M§ (gmZo JwéOtM§ "^maVr` g¨ñH¥$Vr') nwñVH$ dmMVmo` Am{U ‘bm gmYZoÀ`m g¨nmXH$m§Mm ’$moZ!'' Ë`mda S>mŠQ>a åhUmbo H$s, ""Aao, IT joÌmVë`m ° VwÂ`mgma»`m ‘mUgmbm AmO EH${dgmì`m eVH$mV gmZo JwéOr dmMmdogo dmQ>VmV, hoM {H$Vr {dbjU Amho!'' Vo nwT>o åhUmbo, ""S>m.~m~mgmho~ Am§~S>H$a, gmZo JwéOr, JmS>J‘hmamO Am{U ° o o H$‘©dra ^mD$amd nmQ>rb `m§À`mgmaIr ‘mUg¨ AmO ‘hmamï´>mV H$m {XgV ZmhrV? Hw$R>o hadbm` Vmo ‘hmamï´>?'' ...S>mŠQ>am§M§ ° ~mobU§ ‘r ‘YoM VmoS>y Z åhQ>b, ""VemM EH$m ‘mUgmer ‘r § AmÎmm gmjmV ’$moZda ~mobVmo`² H$s!'' Ë`mda Ë`m§À`m {dZ`erb ñd^mdmZwgma nU Img ‘¡ÌrnyU© e¡brV Vo åhUmbo, ""{ddoH$, AmO gH$minmgyZ Vwbm Xþga§ H$moUr ^oQ>b§ Zmhr H$m?...'' ’$moZdaM§ g¨^mfU g¨në`mda ‘r Vo ‘mÂ`m nËZrbm gm§{JVb§ Am{U `m ‘mUgmÀ`m Wmoadr~Ôb Amåhr XmoK§ EH$‘oH$m§er ~mobV am{hbmo. S>m. ~m~mgmho~ Am§~S>H$a, gmZo JwéOr, JmS>J‘hmamO, ° o o H$‘©dra hr gmar Agm‘mÝ` ì`º$s¨À`m {dgmì`m eVH$mVbr Agm‘mÝ` ì`{º$‘Îd§. S>mŠQ>a ho gm‘mÝ` bmoH$m§À`m Agm‘mÝ` ° H¥$VtÀ`m EH${dgmì`m eVH$mVbo H¥$Vrdra. S>mŠQ>a Xm^mobH$a `m ° {eIambm gbm‘ Ho$ë`m{edm` {dkmZ{Zð> nwamoJm‘r ‘hmamï´>mMm B{Vhmg AnyU© amhrb. AIoaMr ‘mZd§XZm "gmYZm'bm 65 dfª ZwH$VrM nyU© Pmbr Am{U 66 ì`m dfm©À`m n{hë`m A§H$mM§ àH$meZ 12 Am°JñQ> 2013 amoOr Eg.E‘.Omoer gmoem{bñQ> ’$mC§S>eZÀ`m g^mJ¥hmV S>mŠQ>am§Zr o ° Am`mo{OV Ho$b§ hmoV. Vmo {gZo‘m {deofm§H$ hmoVm. S>mŠQ>am§Zr § ° A‘mob nmboH$a, gmoZmbr Hw$bH$Uu Am{U ‘bm Ë`mgmR>r {Z‘§{ÌV Ho$b§ hmoV. Vo Q>miÊ`mgmR>r ‘r S>mŠQ>am§Zm åhQ>b§ H$s, § ° ""‘mPm Am{U {gZojÌmMm Vgm WoQ> g¨~Y Zmhr Am{U Amnbm o § Aä`mg Zgboë`m joÌm§{df`r N>mVrR>mH$nUo ^mfU Úm`bm Oo o {ZT>mdbonU bmJV§, Vo ‘mÂ`mV AÚmn nwag¨ Zmhr!'' © o Ë`mda S>mŠQ>a åhUmbo H$s, ""Vwbm AmR>dV§? EH$Xm H$mhr ° dfmªndu g¨Ü`mH$mir VwÂ`m H$m`m©b`mV Jßnm ‘maVmZm Amnbr y MMm© gO©ZerbVm d H¥${Ì‘ ~w{Õ‘Îmm `m {df`mda dibr Am{U Vy {MÌnQ> {X½Xe©ZmgmaI§ Cƒ XOm©M§ gO©Zerb d Img ‘mZdr ~w{Õ‘ÎmoMm {dbjU n[anmof gmYUma§ H$m‘ g¨JUH$m§À`m H¥${Ì‘ ~w{Õ‘Îmobm 35 dfmªÀ`m AWH$ g¨emoYZmZ§Vahr H$aÊ`mV H$g¨ An`e Amb§, Vo gm§JV hmoVmg. ~ñg, H¥${Ì‘ ~w{Õ‘ÎmoÀ`m g¨emoYH$mÀ`m Mîå`mVyZ AH¥${Ì‘ ‘mZdr ~w{Õ‘ÎmoMr namH$mð>m {MÌnQ> {X½Xe©ZmV H$er {XgVo, Ë`mda Vy ~mob. ‘mZdr ~w{Õ‘Îmm Am{U Z-‘mZdr ~w{Õ‘Îmm `m§Mr ^mdr H$mimV {MÌnQ>{Z{‘©VrV hmoD$ KmVbobr ^mJrXmar H$er Agob, Vo gm§J...'' ‘r S>mŠQ>am§À`m ñ‘aUeº$sbm d `moOH$Vobm ‘Zmo‘Z ‘wOam ° Ho$bm Am{U bJoM hmoH$mahr {Xbm. Ë`m g‘ma§^mVë`m ‘mÂ`m ^mfUmÀ¶m AIoarg gmYZogmR>r S>mŠQ>am§Zr Jobr H$mhr dfª Ho$boë`m AWH$ n[al‘mMr AmR>dU ° hmoD$Z ‘bm J{hdê$Z Amb§. ‘r gd© lmoË`m§Zr C^o amhÿZ S>mŠQ>am§Zm ° Am{U {dZmoX d gmYZm Q>r‘bm ‘mZd§XZm Úmdr, Aer {dZ§Vr Ho$br. g^mJ¥hmVbo gd© lmoVo C^o am{hbo d Ë`m§Zr ~amM doi Q>mù`m§Mm CËñ’y$V© H$S>H$S>mQ> Mmby R>dbm Am{U S>mŠQ>am§à{V o ° H¥$VkVm ì`º$ Ho$br. ‘bm Iyn ~a§ dmQ>b. nU Ë`mZ§Va AmR>M § {Xdgm§V S>mŠQ>a Amnë`mVyZ Job. ‘bm Ë`m {Xder H$ënZmhr ° o ZìhVr H$s, AmnU S>mŠQ>am§Zm hr AIoaMr ‘mZd§XZm XoV ° AmhmoV... XmV¥ËdmMr àoaUm Eg.E‘. `m§Mo {Ma§Ord lr. A^` Omoer d Ë`m§À`m nËZr `m§Zr Amnë`m godm{Zd¥ÎmrZ§Va Amnbo EH$ H$moQ>r én`o Eg.E‘. Omoer ’$mC§S>eZbm KdKdrV XoUJrÀ`m ê$nmV {Xbo d Ë`mÀ`m o ì`mOmVyZ JaOy {dÚmÏ`mªZm {eî`d¥Î`m Úmì`mV, Ag¨ gwMdb§. S>mŠQ>a Am{U lr. gw^mf dmao `m§Zr Iyn H$ï> KoD$Z Aer JaOy ° EH$Xm ‘r Am{U ‘mPr nËZr àdmgmV AgVmZm S>mŠQ>am§Mm ° Hw$R>ë`mem H$m`©H$« ‘mV ‘r ~mobmd§ åhUyZ gm§JÊ`mH$aVm ’$moZ Ambm. ‘r åhQ>b, § ""AaoÀÀ`m, H$m` `moJm`moJ Amho! ‘r gmYZoÀ`m AmÚ g¨nmXH$m§M§ (gmZo JwéOtM§ "^maVr` g¨ñH¥$Vr') nwñVH$ dmMVmo` Am{U ‘bm gmYZoÀ`m g¨nmXH$m§Mm ’$moZ!'' Ë`mda S>mŠQ>a åhUmbo H$s, ° ""Aao, IT joÌmVë`m VwÂ`mgma»`m ‘mUgmbm AmO EH${dgmì`m eVH$mV gmZo JwéOr dmMmdogo dmQ>VmV, hoM {H$Vr {dbjU Amho!'' gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 15
 16. 16. ‘wb-‘wbr emoYZ Ë`m§Zm {eî`d¥Îmr XoÊ`mMr ì`dñWm Ho$br. EdT>§ § y H$ê$Z Wm§~Vrb Va Vo S>mŠQ>a Hw$R>b? ° o Ë`m§Zr Am{U gw^mfOtZr Iyn n[al‘ H$ê$Z {eî`d¥Îmr àXmZ H$aÊ`mMm H$m`©H$« ‘ Am`mo{OV Ho$bm. à{gÕ {gZo-H$bmd§V gXm{ed A‘amnyaH$a Am{U ‘bm Ë`mgmR>r {Z‘§{ÌV Ho$b§. lr.A^` Omoer Am{U Ë`m§À`m nËZrbm Amnbr XoUJr Hw$R>brhr à{gÕr Z H$aVm Úm`Mr hmoVr. nU S>mŠQ>am§Zr Omoer nVr-nËZtM§ ° `moJXmZ g‘mOmnwT>o AmXe© åhUyZ g‘moa AmUb§ Am{U ‘mÂ`mgma»`m AZoH$m§Zm g‘mOmVë`m Xþ~b KQ>H$m§{df`r © Amnë`m H$V©ì`mMr OmU H$ê$Z {Xbr. AmVm H$m`Xm hmoUma! `m dfuÀ`m Owb¡ ‘{hÝ`mV ‘r, ‘mPo ghH$mar Am{U S>mŠQ>a d ° Ë`m§Mo ghH$mar d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZ g‘mOm‘Ü`o H$gm éOdmdm `mg¨~Yr ‘mÂ`m H$m`m©b`mV MMm© H$aV hmoVmo. S>mŠQ>a § ° Zoh‘rà‘mUo CËgmhmZo ZdZì`m H$ënZm gJù`m§nT>o ‘m§S>V hmoV. w o BVŠ`mV Ë`m§Zm ‘hÎdmMm ’$moZ Ambm åhUyZ Vo ’$moZ KoV EH$m H$monè`mV OmD$Z ~mobV hmoV. ’$moZdaM§ ~mobU§ Pmb§ Am{U o EImX§ bhmZ ‘yb Ë`mbm hd§ Agbob§ H$mhr Var Iyn à`ËZm§Zr {‘imë`mda Og¨ ‘mohê$Z Omd§, Vgm {ZamJg AmZ§X S>mŠQ>am§À`m ° S>mù`m§V {XgV hmoVm. Vo {Zhm`V Iyf Pmbo hmoV. Vo ‘bm o o åhUmbo, ""{ddoH$, AmVm H$m`Xm hmoUma!! ‘§Í`m§Mm ’$moZ hmoVm. ‘bm VËH$mi ‘w~B©bm ‘§Ìmb`mV ~mobmdb§¶.'' Amåhr gJioM § Ë`m§À`m AmZ§XmV gh^mJr Pmbmo. nU Vo ‘¥JOi Agë`mM§ nwT>À`m H$mhr {Xdgm§V {ZînÞ Pmb§. H$m`Xm nmg Pmë`mM§ nmhm`bm S>mŠQ>a AgUma ZìhVo, ho Hw$Umbm R>mD$H$ hmoV? S>mŠQ>a ° § ° {H$Vrhr Wmoa {dMmad§V Agbo Var {H$Vr {ZamJg hmoV...! o emim^oQ> S>mŠQ>am§À`m àoaUoZo "gmYZm'‘ܶo H«$‘e… à{gÕ Pmboë`m ° Zm‘Xod ‘mir{bpIV gXamM§ nwT>o "emim^oQ>' `m ZmdmZo nwñVH$ê$nmV àH$meZ Pmb§. J«m‘rU ^mJmVë`m {Oëhm n[afXoÀ`m H$mhr emim {H$Vr CnH«$‘erb AmhoV Am{U Ë`m§Vbo H$mhr {ejH$-{e{jH$m {H$Vr g‘{n©V ^mdZoZ§ ‘wbm§Zm {eH$dV AmhoV, ho dmMyZ ‘r Iyn à^m{dV Pmbmo. nwT>o S>m.{dH«$‘ gmam^mB© ° `m§Mo ghH$mar d Á`oð> AdH$me emók S>m.EH$ZmW {MQ>Urg ° `m§À`m ‘mJ©Xe©ZmImbr `m nwñVH$mda MKCL V’}$ EH$ ‘m{hVrnQ> V`ma Ho$bm. S>mŠQ>am§Zm Ë`mMm {deof AmZ§X Pmbm. ° ‘J ‘r S>mŠQ>am§H$S>o Aer BÀN>m ì`º$ Ho$br H$s, `m nwñVH$mÀ`m ° 5000 àVtMr EH$ MKCL Amd¥Îmr N>mnë`mg Am‘À`m ‘hmamï´>mV gd©Xa ngaboë`m 5000 MKCL H|$Ðm§Zm àË`oH$s EH$ ÿ àV ‘bm {Xdmir-^oQ> ê$nmZo nmR>dVm `oBb d "emim^oQ>'Mm © g§Xe amÁ`^a OmB©b. S>mŠQ>am§Zr `m gyMZoM§ ZwgV§ ñdmJVM Ho$b§ o ° Zmhr, Va hr nyU© Amd¥Îmr "Zm Z’$m-Zm VmoQ>m' VÎdmda MKCL bm ’$º$ CËnmXZIM© bmJob EdT>çm gdbVrÀ`m {H$‘VrV gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 16 {Xbr. ""{ddoH$, ‘r VwÂ`mH$Sy>Z Z’$m KoD$ eH$V Zmhr.'' B{V S>m°ŠQ>a. BVH§$M Zìho, Va ‘bm AmJ«h H$ê$Z `m Amd¥Îmrbm ‘mPr àñVmdZm Ë`m§Zr nmR>namdm H$ê$Z {bhÿZ KoVbr. w AmO S>mŠQ>am§Mr Aja^oQ> "emim^oQ>'À`m ê$nmZo 5000 ° MS-CIT H|$Ðm§‘Ü`o hmoV, EdT>M H$m` Vo g‘mYmZ... o § {ddoH$dmXmMm AÝd`mW© A§YlÕm {Z‘ybZ g{‘VrÀ`m am¡ß`‘hmoËgdr H$m`©H$« ‘mV `wdm © H$m`©H$Ë`mªer g¨dmX gmYÊ`mgmR>r S>mŠQ>am§Zr ‘bm ~mobmdb§ ° hmoV. S>mŠQ>am§Zr Amåhm gd© {‘Ìm§À`m g‘moa bmdboë`m `m § ° N>mQ>çmem amonQ>çmMm EìhmZm EH$ {demb d¥j Pmbm hmoVm. o Ë`m H$m`©H$« ‘mV {ddoH$dmXm{df`r ~mobVmZm ‘r "{ddoH$' `m eãXmMr ‘mPr ì`wËnÎmr ‘m§S>br- {d åhUOo {dkmZÑï>r AWm©V d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZ, do åhUOo doXZm-ghdoXZm Am{U H$ åhUOo H$‘©erbVm. d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZmMm A§JrH$ma H$ê$Z g‘mOmà{V ghdoXZm YmaU H$aUmar, g‘mOmMr doXZm Xÿa H$aUmar AWm©V g‘mOmbm gwIr d g‘¥Õ ~ZdUmar H$‘©erbVm. S>mŠQ>am§Zm {ddoH$dmXmMm hm AÝd`mW© d MnIb ~gUmam ° bm±J’$m°‘© BVH$m AmdS>bm H$s, Am^mamÀ¶m ^mfUmV Vo åhUmbo H$s, ""BVH$s dfª {ddoH$dmXmÀ`m àgmamM§ H$m‘ H$aV AgyZhr hm AÝd`mW© Aem ñdê$nmV ‘mÂ`mg‘moa Ambm ZìhVm.'' S>mŠQ>am§gmaIm CXma A§V…H$aUmMm Am{U Iwë`m ‘ZmMm ‘mUygM ° BVH$m Z‘« d nmaXeu Agy eH$Vmo. nwT>o {H$Ë`oH$ ‘{hZo Á`m-Á`m doir Amåhr ^oQ>bmo, Ë`m-˶m doir Ë`m§À`m~amo~aÀ`m H$m`©H$Ë`mªZm {ddoH$dmXmMm hm H$m`©àdU H$aUmam AÝd`mW© ‘mPm C„oI H$ê$Z Vo gm§JV AgV. Am{U Ë`m àË`oH$ doir ‘r åhUV Ago H$s, "‘r ~mobbmo Vo Ho$di eãX. nU S>mŠQ>am§Zr ° Ë`m§À`m AWH$ H$m`m©VZ {ddoH$ `m eãXmbm AW© {Xbm`.' y eãXH$moem§‘Ü`o eãXmW© ZgVmV; {VWo AgVmV à{VeãX. eãXm§Zm AW© àmá hmoVmo S>mŠQ>am§gma»`m g‘{n©V OrdZmVyZ. eãX ° AW©dmhr hmoÊ`mgmR>r H$m`m©Mr AmhþVr Úmdr bmJVo Am{U H$Yr H$Yr Va àmUm§Mrhr.. {ddoH$ gmd§V mdmkcl.org mob.: 98220 52914
 17. 17. JmS>rV ~gbmo Am{U EH$m nmR>mnmR> VrZ ^`mU o {dZmoXr "Eg.E‘.Eg' Ambo. n{hbm gm§JV hmoVmXÎmàgmX "AmVm Var nQ>bo Zm, Amnbo Y‘©JW §« Xm^mocH$a ~amo~a AmhoV? H$moUVohr Mm§Jbo qH$dm dmB©Q> H$m‘ Za~ir {Xbm Va bJoM nma nS>V. o O` {g`mam‘!' hm {S>{cQ> Ho$bm. nwT>Mo {S>{cQ> Ho$bo Zmhr, Vo ~ao Pmbo. Xþgam gm§JV hmoVm, "AmVm Imbrb do~gmB©Q>daMo ho nmZ nmhm. Vw‘À`m Zmdmg‘moa XmoZ ’w$ë`m Q>mH$ë`mV. Ë`mMm AW© g‘OVm Zm?' {Vgam gm§JV hmoVm"Jmoì`mV `oD$Z Y‘©{damoYr ~mobVm`. Vwåhmbm H$m` ^mdmÀ`m ‘mJm©Zo Om`M§`?' ‘r bJoM Vo g§Xe ‘mPm {‘Ì gXmZ§X XmVo o `mbm ’$m°adS>© Ho$bo. Ë`mMm bJoM Eg.E‘.Eg. Ambm- "S>mÝQ> dar.' o (C^o) XodXÎm, MméXÎm, Zaqgh; (IwMuda) A§~y, lrnmX, Am~m, Za|Ð, _mB©, {XZmZmW, doUy; (O{_Zrda) XÎmàgmX, A_aOm... gmVmam : 1952 gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 17
 18. 18. Amåhr gmV ^mD$ Am{U VrZ ~{hUr- AmOÀ`m ‘wbm§Mm {dídmghr ~gUma Zmhr, nU EH$mM AmB©À`m nmoQ>mV OÝ‘bobr! ‘mPr AmB© EHy$UM J«Q> hmoVr. Vr Zoh‘r A{^‘mZmZo gm§Jm`Mro ""‘bm Xhm ‘wbo AmhoV. EH$mgmaIm Xþgam Zmhr- Am{U ‘mUgmgmaIm EH$hr Zmhr!'' ho Oo H$mhr Ago Pmbo Agob, Ë`mbm nyUnUo O~m~Xma ‘mPo © AmB©-dS>rbM. AmO Hw$UmMmhr {dídmg ~gUma Zmhr, Ago Vo {dbjU OmoS>no hmoV. ‘mPo dS>rc H$moH$UmVrb IoS>çmVyZ, o Amnbo H$V¥Ëd XmIdm`bm gmVmabm 1920 À`m gw‘mamg Ambo © AgUma. àM§S> H$ï> CngyZ Vo Ë`m doir EbEb. ~r. Pmbob. o gmVmam ehamV Ë`m§Zr Zm‘m§{H$V ’$m¡OXmar dH$sb åhUyZ Amnbm O‘ ~gdbm. Ë`m doiÀ`m qH$dm Ia§Va AmOÀ`mhr [admOmà‘mUo Vo XÎm^ŠV hmoV. XaamoO ‘mimdaÀ`m XÎmmMo Xe©Z, o Kar ñdV:M Ho$bobr nyOm, dfm©VZ XmoZXm Kar Am{U EH$Xm y JmUJmnyabm OmD$Z H$amd`mMo nmam`U. nU `mV ~gUma Zmhr, Aer Am‘À`m KamV EH$ ½`mZ~mMr ‘oI hmoVr. ‘mPr AmB© H$moëhmnyaMr. Vr ’$º$ ‘amR>r Mm¡Wrn`ªV {eH$bobr. nU Mm¡WrÀ`m narjoV Vr H$moëhmnya amÁ`mV n{hbr Ambobr. {VÀ`mdaMo g§ñH$ma amOfu emhÿ‘hmamOm§M. {VMo KamUo àM§S> o >~{Õ‘mZ. Vmo dmagmnU {Vbm {VÀ`m AmB©H$Sy>Z Ambobm. {VÀ`m w AmB©Mo ^mD$ VmË`mgmho~ ZmB©H$ ho Ë`m doir {Oëhm Ý`m`mYre hmoV. {VMm YmH$Q>m ^mD$ M¸$ B§½b§S>‘Ü`o OmD$Z ~°[añQ>a hmoD$Z o Ambm. ‘w~B© Cƒ Ý`m`mb`mMo ZmdmObobo Ý`m`_yVu em‘amd § V|S>bH$a Vo hoM. Vo Jobo Ë`m doir AmMm`© AÌ|Zr ‘amR>mÀ`m w n{hë`m nmZmda AmR> H$m°b‘Mm ^bm ‘moR>m ‘Wim Q>mH$bm hmoVm- "XþXdr ‘hmamï´>m, VwPm Ý`m`‘yVu am‘emór AmO Jobm ao..' £ gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 18 ‘mÌ ‘mÂ`m AmB©Mm am‘emór ~mUm Oam OmXmM AgUma. Ë`m H$mimV {VZo ‘§JigyÌ KmVbo H$s Zmhr, Hw$H$y bmdbo H$s Zmhr, § H$m`‘ bmdbo H$s AYr‘Yr bmdbo- ho dmXmMo {df` AmhoV. EH$ Jmoï> ‘mÌ Z¸$s Amho- Am‘À`m KamV H$Yr gË`Zmam`U, hiXr-Hw$H$y Agbo H$m`©H$« ‘ Pmbo ZmhrV. Amnë`mbm ZrQ>nUo Z § `oUmar B§JOr hr ~mB© H$m‘mbm Amboë`m ~m`m§Zm {eH$dV ~go! « `m ~mB©Zo A§Jmda H$Yr gmoZo KmVbo Zmhr. Ë`m‘wio ‘mÂ`m ~{hUtÀ`m A§Jmdahr H$Yr gmoZo ZìhVo. KamV gmoZo A{O~mV ZìhVo Am{U ‘wbtÀ`m A§Jmda gmoZo AgVo, ho ‘bm Am{U Za|Ðbm ^mdm§Mr (Am{U Z§Va Am‘Mrhr!) b¾o Pmë`mda H$mhr H$mimnwaVo Var g‘Obo. ho gmao nU g‘OÊ`mgmaIo Amho. d`mÀ`m 94 ì`m dfu `m ~mB©Zo eara XmZ Ho$bobo hmoV. Amåhm o gdmªZm V§~r ^abobr- ""‘¥Ë`yZVa EH$m VmgmV ‘mPo eara § {dÚmÏ`mªZm {eH${dÊ`mgmR>r hm°pñnQ>b‘Ü`o OmUma. CJmM aS>maS> H$aV, YS>nS> H$aV A{O~mV O‘m`Mo Zmhr. eara Jobo H$s, eara g§nbo. Ë`m ‘obë`m earambm ~Km`M§` H$m`? o gJù`m§Zm gmoBMr doi R>adm, EH$Ì O‘m Am{U hgV-IoiV © ‘mÂ`m AmR>dUr H$mT>V ~gm.'' Ia§ Va ho nU g‘OUmao Amho. ‘mÌ, EH$ Jmoï> g‘OmdyZ KoUo Iyn H$R>rU Amho, nU Iyn JaOoMrnU Amho. EdT>o Q>mH$mMo o d¡Mm[aH$ ‘V^oX AgVmZm ‘mÂ`m AmB©- d{S>cm§Mo N>mQ>o dmXo {ddmXgwÕm Amåhr H$Yr nm{hbo ZmhrV. Ë`m§Mo AJXr Jyi-Imo~ao hmoV. d{S>cm§À`m nmam`UmMo AmB© gd© hgV‘wImZo H$am`Mr Am{U o XaamoO g§Ü`mH$mir Amåhm ^md§mMr OodUo Pmë`mda XmoKo Mwbrg‘moa ~gyZ AJXr {Zdm§VnUo hgV-IoiV JwbJby Jmoï>r yw H$am`Mo! AmVm g‘Ob§`- {dkmZ Am{U Y‘© ZrQ>nUo g‘Obobr ‘mUgo g‘moaÀ`m ‘mUgmMo A{O~mV Z nQ>Umao {dMma em§VnUo EoH$y Z Ë`m§Mm AmXa H$arV, Vo g‘OmdyZ KoÊ`mMm à`ËZ H$aVmV. ho gmao g‘Obo, nwT>o {ddoH$mZ§X g‘OmdyZ KoVë`mda. Ë`m§Zr gm§{JVb§`- "Y‘© Am{U {dkmZ ‘mUgmbm Iè`m AWm©Zo g‘Oë`mMr hr EH$‘od IyU Amho.' AmUIr EH$ Amho XÎm^º$ Agë`mZo d{S>bm§Zr Amåhm gd© ^mdm§Mr Zmdo XÎmmMr R>dbr. o XodXÎm, lrnmX, MméXÎm, XrZmZmW, Zaqgh d XÎmàgmX. ‘mÌ Za|ÐÀ`m doir XodXÎmm§Zr åhUOo XmXm§Zr d{S>bm§er dmX-{ddmX Ho$bm. XmXm Ë`m doir {ddoH$mZ§X‘` hmoV. Ë`m§Zr {ddoH$mZ§Xm§Mo Za|Ð o ho Zmd gwMdbo. AmíM`© åhUOo, d{S>bm§Zr Vo ‘mZbo. ‘mÂ`m d{S>bm§Zm kmZoídar nmR> hmoVr. KamV AZoH$ doim Vo a§JmV `oD$Z kmZoídarVrb Amoì`m VmbmV åhUV ’o$è`m ‘mam`Mo. Am{U AmíM`© åhUOo, Za|ÐÀ`m OÝ‘mdoir "‘Z‘mohZ `oUma, AmVm ‘Z‘mohZ `oUma' hr EH$ Amoi Vo nwZ:nwÝhm EH$m V§ÐrV åhUm`Mo. Va, Aem `m KamVbo Amåhr Xhm OU. XodXÎm gdmªV ‘moR>. o Za|Ð gdmªV bhmZ. Za|Ð Am{U XodXÎm `m§À`mV 26 dfmªMo A§Va. ‘mÂ`m Am{U Za|БÜ`o 8&& dfmªMo A§Va. IQ>çminUo ~mobÊ`mMr gd` Agbobm Za|Ð gm§Jm`Mm- ""XodXÎm ‘mPo bm§~Mo g»Io ^mD$ AmhoV Am{U ~§S>çm d ‘r OdiMo g»Io ^mD$ AmhmoV!''
 19. 19. nU Iar n[apñWVr nyU© doJir hmoVr. XodXÎm d Za|Ð `m§Mr d¥Îmr Am{U H$m`©nÕVr AJXr gmaIr hmoVr. XmoKhr ñdV:Mo gmao CYiyZ o g‘mOmgmR>r H$mhr Var H$aV Agm`Mo- qH$dm ‘r Ë`m§Mr Moï>m H$aV Ë`m§Zm åhUm`Mmo, ""AmnU H$aVmo` Vo gmao g‘mOmgmR>r, Ago Vwåhr g‘OV AgVm Am{U Amåhmbm g‘OmdÊ`mMm à`ËZ H$aVm!'' XodXÎm åhUOo XmXm Job, Ë`m doir ‘r "A§VZm©X'‘Ü`o o Ë`m§À`mda EH$ boI {b{hbm hmoVm. Za|Ðbm Vmo Om‘ AmdS>bm. åhUmbm, ""~§S>çm, AmVm IaoM Mm§Jbo {bhmd`mg bmJbm`g!'' ‘r em§VnUo åhQ>b, ""Vy nU AmVm Ago N>mZ o {bhmd`mg bmJ. VwbmnU ‘mÂ`mda H$Yr Var {bhmd`mg bmJUma!'' ‘mÂ`mhÿZ A{YH$ em§VnUo åhUmbm, ""{bhmd`mg IaoM AmdS>b ao. nU H$mhr Var H$m‘ H$am`bm bmJ. ZwgVmM o Amnbm {Q>dë`m-~mdë`m H$arV ^Q>H$V AgVmog.'' Za|Ð åhUmbm, Vo AJXr Iao hmoV. H$moUVrhr Midi, o g§KQ>Zm, {dMmaYmam- EdT>M H$m`, {df` ‘bm H$Yr ~m§YZ R>dy o y o eH$bm Zmhr. ‘r Amnbm Ai‘²Q>i‘² H$arV ^Q>H$V am{hbmoAm{U Ago ^Q>H$Vm-^Q>H$Vm ‘r gmo‘dma, 19 Am°JñQ>bm amÌr Jmoì`mV nmoMbmo hmoVmo. 20 Am°JñQ> hm {Xdg {ddoH$mZ§Xm§À`m Am{U åhUyZ `m XoemÀ`m B{VhmgmV ’$ma ‘hÎdmMm Amho, Ago ‘r ‘mZVmo. {ddoH$mZ§Xm§Zm nUOr~Ôb Agbobo ào‘ nU ‘r OmUVmo. n[ad«mOH$ åhUOo ^Q>H$m g§Ý`mgr, åhUyZ 1890 Vo 93 Aer VrZ df} {ddoH$mZ§Xm§Zr ^maV qnOyZ H$mT>bm. `m XoemMr AmOMr ^`mZH$ n[apñWVr, Ë`m‘mJMr H$maUo, Ë`mdaMr H$m`‘ ñdê$nmMr Cnm``moOZm Amnë`m ‘ZmV n¸$s Ho$br. Ë`m H$mimVrb nÌm§‘YyZ ‘hmË‘m ’w$b|njm A{YH$ àIa eãXm§V qhXÿ o Y‘m©da Am{U ~«m÷Uemhrda AmKmV Ho$bo. nÌmVyZ {b{hbo"AmOMm qhXÿ Y‘© hm Y‘© Zìho, hm Amho g¡VmZmMm ~mOma!' Xþgè`m nÌmV Ab‘~Pma ‘R>mVrb {eî`m§Zm H$i{dbo- "Amnbo Xod AmVm OwZo PmboV. AmnUmbm Zdm Xod, Zdm Y‘© Am{U Zdm doX hdm Amho. H$maU Amnë`mbm Zdm ^maV KS>dm`Mm Amho.' Am{U `m Za|ÐmZo 20 Am°JñQ> 1892 amoOr OwZmJS>À`m Z~m~mbm nÌ nmR>dZ H$i{dbo- "Á`m§À`m nmMeo {nT>çm§Zr doX hr H$m` y MrO Amho, ho nm{hbobo Zmhr; Vo ~«m÷U AmO `m Xoembm doX gm§JVmhoV. Xodm-~«m÷Um§À`m ê$nmZo `m XoemV AmO dmdaUmè`m amjgm§nmgyZ `m XoemMo ajU H$a!' Ë`mZ§Va nwÝhm ~amo~a EH$ df©. {X.20 Am°JñQ> 1893 cm Za|Ð A‘o[aHo$V nmoMbm`. gd©Y‘© n[afXoMo Am‘§ÌU Ë`mÀ`mH$S>o Zmhr. Ë`mMr {I„r CS>{dbr OmV Amho. Ë`mbm Ë`mMr qMVm Zmhr. AmË‘{dídmg EdT>m O~aXñV H$s, Vo Am‘§ÌU ‘r {‘idUmaM Am{U Vr n[afXhr qOH$Uma, `mMr ImÌr. nU 20 Am°JñQ> 1893 À`m nÌmV `mMm H$mhrhr C„oI Zmhr. hm R>m‘nUo gm§JVmo`- "‘mÂ`m Xoembm Pmbobm amoJ Am{U Ë`mdaMo Am¡fY ‘bm VrZ dfmªÀ`m ^Q>H$§ VrV g‘Ob§`'nwT>o {‘Ìm§Zm {b{hboë`m nÌmV {ddoH$mZ§X gm§JVmhoV- "H$mb~mø ê$T>r, na§nam, Ë`mVyZ `oUmar {nidUyH$ Xÿa H$ê$Z AmnUmbm `m Xoembm {dkmZ{Zð> ~Zdm`M§`. Amnë`mbm gwadmV IoS>çmnmgyZ H$amdr bmJob.'- {ddoH$mV AmZ§X KoUmam åhUyZ {ddoH$mZ§X ho Zmd Ë`m§Zr KoVb§`. Ë`mnydu Za|ÐZo Iyn Zmd§ ~XbbrV. damhZJa ‘R>mV Vmo {d{d{XemZ§X hmoVm. n[ad«mOH$ åhUOo ^Q>H$m g§Ý`mgr åhUyZ qhS>VmZm H$mhr H$mi "AZm‘ g§Ý`mgr' d H$mhr H$mi "g{ƒXmZ§X' Aer Zmd§ Ë`mZo ~Xbbr. CÚm 20 Am°JñQ>bm ‘bm nUOr‘Yrb g|Q> Popìh`g©, gmañdV d kmZàgmaH$ `m VrZ ‘hm{dÚmb`m§Vrb {dÚmÏ`mªÀ`m EH${ÌV ‘oimì`mV ho Iao {ddoH$mZ§X g‘OmdyZ Úm`MoV. ho ^mfU kmZàgmaH$ ‘hm{dÚmb`mVrb àmÜ`mnH$ Hw$bXrn H$m‘V `m§Zr R>adbo. ‘r nUOr ‘wÔm‘ {ZdS>b`. ^maV^a qhS>VmZm § {ddoH$mZ§Xm§Zm AmdS>bbo ho EH$‘od eha Amho. Ë`m§Zr nÌmV o naVrÀ`m àdmgmV Za|ÐÀ`m AZoH$ AmR>dUtMo Q´>ba ‘ZmV `oV hmoV. o o "JwéM[aÌmV EdT>çm ^`mZH$ Jmoï>r o AmhoV, {ó`m§Mr {dQ>~Zm Amho; § ‘J Vy nmam`UmMo OodU H$m H$aVog?' åhUyZ AmB©er ^m§S>Umam. AmB© Ë`mbm Ë`m doir CÎma XoV Zgo. ZwgVr hgV Ago. AmVm dmQ>V, o AmB© ‘ZmV åhUV AgUma"Aao aOñdboZo Ho$bobo OodU Ë`m§À`m Xodmbm MmbV Agob, Va ‘bm H$m` AS>MU Amho?' AmUIr EH$ Jmoï>. ^wVo IaoM AgVmV H$m, ho nmhmd`mg Ë`mZo amÌr 12 dmOVm {‘Ìm§À`m~amo~a ‘mhþbrÀ`m ñ‘emZ^y‘rV OmD$Z ~gm`Mo R>adbo. ‘r gm’$ ZH$ma {Xë`mda åhUmbm, ""^wVo ZgVmV, ho Vwbm g‘OmdyZ Úm`bm A‘aOmbm gm§Jy H$m?'' Vr Am‘À`m XmoKm§À`m‘Ybr ~hrU. Om‘ hþema. Am‘À`m XmoKm§À`mVrb Z {‘Q>Umar ^m§S>Uo {‘Q>{dÊ`mMm AmQ>mH$mQ> o à`ËZ H$aUmar. gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 19
 20. 20. {b{hb§`- "nUOr ho EH$ ñdÀN>, gwXa eha Amho. ^maVmVrb § àË`oH$ eha Ago ~Z{dbo nm{hOo. ‘mÌ nUOrVrb ~hþVm§e p¼íMZ gw{e{jV AmhoV Am{U ~hþg»` qhXÿ A{e{jV AmhoV!' § Ë`mZ§Va 21 Am°JñQ>bm nUOrV EH$m doJù`m nwñVH$mMo àH$meZ boIH$ Am{U àH$meH$ `m§Zm ’$º$ ‘mÂ`mM hñVo hdo Amho. naewam‘ ho ~hþOZ g‘mOmbm {hUdUmao EH$ ^`mZH$ àVrH$ Amho. Ë`mMo nwZé‚mrdZ EH$m doJù`m àH$mao AmO Ho$bo OmVo`. S>m. ‘meobH$am§Zr Ë`mÀ`m~Ôb AVrd Jm¡admZo {b{hb§`. ° S>m. ‘mYdamd {MVi|Zr Va "^JdmZ naewam‘- Zd{Z‘m©V' ° o åhUyZ nwñVH$ {b{hb§`. `m gdm©bm CÎma XoUmao "AdVmar naewam‘ qhXÿ Y‘©VmaH$ H$s ‘maH$?' ho AOwZ O`am‘ na~ `m§Mo © ho nwñVH$ Amho. {X. 19 Am°JñQ>bm ‘r AJXr {Zdm§V Amho. ‘hmamï´>mV ^mfUo XoV ‘r gd©Ì qhS>bmo`- Mm§ÚmnmgyZ ~m§Úmn`ªV! ‘mÌ, Jmoì`mV Á`m AmnwbH$sZo, KaMm nmhþUm åhUyZ g§`moOH$ Vw‘Mr Or H$miOr KoVmV; Ë`mbm VmoS> Zmhr. ^«‘UÜdZr OUy Vw‘Mm nmR>bmJ H$aV AgVmo Am{U AmnU nmoMÊ`mÀ`mAmYr Imobr gOdyZ, ZmíVm KoD$Z H$m`©H$V} Vw‘Mr dmQ> nmhV AgVmV. ‘r nmoMbmo Voìhm "bmoH$^y‘r'Mo g§nmXH$ a‘oe H$mobdmbH$a H$m°’$s Am{U ^mObobo H$mOy KoD$Z hm°Q>bÀ`m ImobrV ‘mPr dmQ> nmhV o ~gbob. {X. 19 Am°JñQ>bm EH$m em§V-àgÞ ‘Z:pñWVrV ‘r o Pmonr Jobmo. {X. 20 Am°JñQ>bm ’$moZMr K§Q>m nwZ:nwÝhm dmOV Agë`mZo ‘bm OmJ Ambr. H$moUË`m Var dm{hZrMo bmoH$ O`§Vamd gmiJmdH$a Joë`mMr ~mV‘r XoD$Z ‘mPr "~mB©Q>' ‘mJV hmoV. ‘r o AdmH²$. Y¸$m Ano{jV ZìhVm. ‘mPm ^{dî`mda A{O~mV {dídmg Zmhr. Xod hr g§H$ënZm Amho Ë`m ñdê$nmV ‘bm ‘mÝ` Zmhr. JUnVr à{Vð>mnZm dJ¡aMm ‘J àíZM Zmhr. nU O`§Vamd o ‘mPo OdiMo {‘Ì. Vo ‘bm YmH$Q>m ^mD$ ‘mZm`Mo. Ë`m§À`m Kar JUoe MVwWubm à{Vð>mnZm hmoVmZm ~mhoaMm åhUVm `oBb, Agm © ‘r EH$Q>m Agm`Mmo. Ë`mZ§Va OodUmMr n§JV ~gbr H$s, O`§Vamdm§À`m Z§Va ‘mPm nmQ>. ‘J H«$‘mZo Ë`m§Mr ‘wb. Xa dfu o H$mb{ZU©`bm Ë`m§Zm ‘mPm boI An[ahm`© - Am{U Ë`mV AñdñW H$aUmar Jmoï> åhUOo, H$mhr Var IwgnQ> emoYZ Amåhr y XmoKm§Zr EH$‘oH$m§er h„r H$mhr H$mi nyU© A~mobm Yabobm. `mVyZ ‘r WmoS>m gmdabmo. Vmoda H$m`©H$« ‘mMo Am`moOH$ `oVmV, gm§JVmV- ""ga Vw‘À`m ^mdmMm IyZ Pmbm`. Amåhr ^mfU aÔ H$aVmo`. Vwåhr bJoM naV {ZKm.'' Vo Z¸$s H$m` gm§JVmhoV, ho g‘Omd`mg WmoS>m doi OmVmo. ‘mÌ, Ë`mVyZ gmdam`bm A{O~mV doi bmJV Zmhr. AmB©Zo bhmZnUmnmgyZ ‘Zmda EH$ {dMma n¸$m Ho$bobm- "‘¥Ë`y ho `m OJmVrb EH$‘od gË` Amho, Am{U Vr EH$ gwXa Jmoï> Amho. ‘¥Ë`moËgd gmOam H$amd`mg {eH$m.' åhUOo, ‘r § AJXr {Zdm§V. ‘r åhQ>b, ""Aao, ^mfU PmboM nm{hOo. ‘r o ^mfU aÔ Ho$bo Ago g‘Obo, Va {OWo Agob VoWZ `oD$Z Za|Ð y ‘mPr Moï>m H$aob.'' ‘mPo ~mobUo Ë`m§Zm Jm|YimV Q>mH$Vo. Ë`m§Zm gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 20 dmQ>bo AgUma, ‘r ’$maM KQ>r`m {dZmoX H$aVmo` qH$dm ‘mPo ‘mZ{gH$ g§VbZ nma {~KS>b`. Vo åhUVmV, ""ga, ^mfU ~§X w § H$aUo ~ao. H$maU Jmodm hm gZmVZ à^mVMm ~mbo{H$„m Amho. Vw‘À`m ^mfUmÀ`m doir àIa {ZXe©Zo qH$dm KmofUm XoVrb.'' ‘r Am`wî`mV EdT>m ~XZm‘ qH$dm bmoH${à` Pmbmo`, ho ‘bm Am`wî`mV àW‘M H$ibo. ‘r åhQ>b, ""‘r Am¡aJ~mXbmhr o § ^mfUo XoD$Z Ambmo`. n[admamVrb S>m. ‘mYdamd {MVio AÜ`j ° hmoV. Ë`m§Zr AÜ`jr` ^mfUmV ‘mÂ`m ^mfUmMm A{O~mV o à{VdmX Ho$bm Zmhr- Am{U AmO ‘r ^mfUmV Oo gm§JUma Amho, Vo {ddoH$mZ§Xm§Zr H$m` gm§{JVbo, VodT>M gm§JUma Amho. gZmVZ o à^mVbm {ddoH$mZ§Xm§Mo {dMma Omimd`mMo AgVrb, Va AmnU H$m` H$aUma? AmnU EdT>M åhUy, {ddoH$mZ§X Ë`m§Zr dmMbobo o ZmhrV.'' {ddoH$mZ§X åhUmboV, "{dMma ’$ŠV {dMmamZoM H$moaVm `oVmo Am{U {dMmamZoM nwgVm `oVmo.' ^mfUmbm VwS>w ~ JXu. g^mJ¥h IƒyZ ^abob. Am§XmobZH$V} § o Hw$R>M ZmhrV. Vo ~hþYm AmZ§XmoËgd gmOam H$aV AgUma. ‘mÌ o g^mJ¥hmVrb H$mhr ‘wb-‘wbr M¸$ hþXHo$ XoV hmoVr. Za|Ð o § bmoH$m§À`m EdT>m ‘ZmV nmoMbm`, `mMo ‘bm ZdbM. ‘mPm n[aM` H$ê$Z XoUmam àm. H$m‘Vm§gmaIm ZmdmObobm dŠVm J{hdê$Z ‘YoM Wm§~bobm. ‘mPo EH$-XrS> VmgmMo ^mfU nma nS>b. Vmoda ’$moZ Ambm- "Za|ÐZo earaXmZ Ho$bo hmoV, nU o o nmoñQ>‘mQ>‘ Pmbobo eara VoWo XmZ åhUyZ KoV ZmhrV. Ë`mMm Xoh ©o gmVmabm hbdVmhoV. gmVmabm bmoH$ ‘moR>çm g§»`oZo O‘boV. {H$‘mZ Ë`m§Zm ^oQ>m`bm `m.' Xþgè`m {Xder nwñVH$ àH$meZ g§Ü`mH$mir 5 dmOVm hmoV. AmVm gmVmabm OmD$Z Xþgè`m o {Xder naV `oUo ghO eŠ` hmoV. o naVrÀ`m àdmgmV nwZ:nwÝhm dmOUmam Am{U VoM Vo ~mobUmam ’$moZ ‘r ~§X Ho$bm. Za|Ðer `m~m~V Pmbobr ~mobUr ‘bm AmR>dm`bm bmJbr. Za|Ð bmoH$m§V a‘bobm ‘mUyg hmoVm. Ë`mMm ’$moZ {Xdg^a dmOV Agm`Mm. nU ‘r Ë`mÀ`m ’$moZbm H$Yr hmV bmdbm Zmhr. H$maU {XdgmVbm EH$ Var ’$moZ AmB©~{hUrdê$Z {edr KmbyZ g‚mS> X‘ ^abobm Agm`Mm. ’w$H$Q>mV Agë`m Var AmnU H$embm {eì`m EoH$m`À`m? X‘ ^aUmar {ZZmdr nÌo Va T>rJ^a. gaH$maZo EH$ doi {Xbobr gwajm Ë`mZo ZmH$mabr hmoVr. EH$Xm ‘r Ë`mbm PmnboM. {dMmabo, ""Vy g§ajU H$m KoV Zmhrg?'' Vmo em§VnUo åhUmbm, ""‘r PoS> J«S> o gwajm ¿`mdr åhUyZ Xod nmÊ`mV KmbyZ ~gbobo AZoH$ AmhoV. nU ‘bm g§ndVm Amb§ Zmhr, Va ‘mÂ`m Hw$R>ë`m Var H$m`©H$Ë`m©bm g§ndVrb.'' ‘mÌ Ë`mZ§Va Vmo Oo åhUmbm, Vo {dbjU hmoV. Vmo åhUmbm, ""`m XoemVrb n[adV©Z- gVrnmgyZ o g§‘{Vd`mn`ªV ’$º$ hm Xoe Ë`m doir nmaV§Ì hmoVm åhUyZM Pmbo- ho n[adV©Z ñdV§Ì ^maVmV ìhmdo, Ago dmQ>V Agob, Va H$mhr OUm§Zm ~{bXmZ XoÊ`mg V`ma amhmdo bmJob!'' ""H$mH$m CVam'' Ago S´>m`ìha åhUmbm, Voìhm ‘r ^mZmda Ambmo Am{U Jm|Yibmo. Ka Va Hw$R>M ZìhVo. CVabmo Voìhm o
 21. 21. bjmV Ambo- àM§S> JXu åhUOo H$m` ho nhmV hmoVmo. KamnmgyZ AYm© {H$bmo‘rQ>ada JmS>çm§Mm IM- ‘moQ>mar, ‘moQ>magm`H$br... gm`H$br, bmoH$ ~o^mZ hmoD$Z KmofUm XoV hmoV. H$mhr OU aS>V o hmoV. Za|Ð EdT>çm bmoH$m§n`ªV EdT>çm Odi nmoMbm` `mMr o ‘bm Ia§M H$ënZm ZìhVr. ~hþYm Za|Ðbmhr Zgmdr. `m XoemVrb n[adV©ZmMr Midi EdT>r ngabobr Amho, `mMr `m MidirbmnU H$ënZm Zgmdr.. amÌr 10-11 À`m gw‘mamg X‘yZ Kar nmoMbmo, Va bmoH$gÎmoMo {XZH$a qP~«o ‘mPr dmQ> nmhV VmQ>H$iV hmoV, ho ‘r {dgê$ZM o Jobmo hmoVmo. gH$minmgyZ bmoH$gÎmm ‘mPm VJS>m nmR>bmJ H$arV hmoVr. Za|ÐÀ`m AmR>dUtMm ‘mPm boI dm {Q>nU Ë`m§Zm a{ddmaÀ`m A§H$mgmR>r hdo hmoV. H$m`©H$« ‘mV JwVbmo` åhQ>ë`mda o § eãXm§H$Z H$am`bm Jmoì`mMm à{V{ZYr Ambm hmoVm. ‘r gmVmabm nmoMë`mda eãXm§H$Z XoBZ, Ago gm§{JVë`mda Vmo Kar nmoMbm © hmoVm. ‘r ’$ma X‘bmo`, CÚm gH$mir naV Jmoì`mbm Om`M§`- hr ‘mPr AS>MU Ë`mZo g‘OmdyZ KoVbr. åhUmbm, ""CÚm ~wYdma, åhUOo Vwåhr Jwédmar naV `oUma. Jwédmar Xþnmar XmoZ dmOon`ªV nmoMm. a{ddmaÀ`m A§H$mÀ`m bmoH$m§Zr Jwédmar Xþnmar VrZn`ªV gd© AS>MUr gmogZ Wm§~m`Mo R>adb§.'' åhQ>b, ""nhmQ>M y o o {ZKVmo. 12 dmOon`ªVM nmoMVmo`- Am`wî`mV àW‘M {Xbobm eãX ‘moS>Vmo`. g‘OyZ Ko.'' -{ZKVmZm H$ënZmhr ZìhVr, hm eãXhr ‘moS>mdm bmJUma! Ia§M gm§JVmo`. amÌr ‘bm AJXr em§V-ñdñW Pmon cmJbr. gH$mir AJXr àgÞ dmQ>V hmoV. Mhm KoVm-KoVm ‘ZmV åhQ>b... o o "nabmoH$, ‘¥Ë`yZVaMm àdmg Ago H$mhr Agob Va AmB©, dS>rb, § XmXm, Za|Ð {VH$S>o Mhm KoVm-KoVm ‘mPr {’$aH$s VmUV AgUma. g‘Om Ago Zgoc... {dMma- doìhO² åhUOo bhatÀ`m ê$nmV {dídmV qhS>V AgVrb, Va `mo½` A°ÊQ>Zm {‘iVmo` H$m, ho o emoYV Ë`m bhar qhS>V AgUma. Vmoda Am‘Mm Jwê$ AmB©ÝñQ>mB©Z AmR>dbm. Vmo åhUmbm`- "Xod Amho H$m Zmhr; ‘aUmoÎma ApñVËd Amho H$s Zmhr, `m àíZm§Mr CÎmao XoÊ`mBVnV ‘mZdr ‘|Xÿ AOyZ {dH${gV Pmbobm Zmhr. Y‘©, {dkmZ, VÎdkmZ ’$º$ hdoV B‘bo CR>dVmV qH$dm H${dVm aMVmV. Ë`mnojm `m H$ënZm {dgê$Z, ‘|Xbm à‘mU ‘mZyZ, Amnë`m ^modVmbÀ`m ‘mUgm§Zm ÿ A{YH$ gwIr H$am`bm Am{U ^modVmbMo OJ A{YH$ gwXa § H$amd`mg bmJm...' AmB©ÝñQ>mB©Z ‘ZmVM am{hbm. VodT>çmV g‘moaÀ`m ~§Jë`mVrb Hw$MoH$a KmB©KmB©Zo ‘mÂ`m Kar Ambo. Hw$MoH$a ho B§{O{ZAa. nU A’$mQ> dmMZ Agbob. AéU {Q>H$o H$aMo {‘Ì. H$mb Hw$MoH$am§Zr o 8-10 dfmªndu gm§{JVbobr EH$ Jmoï> ‘bm AmR>dbr hmoVr. Vr y Ë`m§Zm AmVm AmR>dV Agob H$m, hm ‘mÂ`m ‘ZmVrb àíZ hmoVm. nU VrM Jmoï> ‘bm nwÝhm AmR>dU H$ê$Z XoÊ`mgmR>r Vo Ambo hmoV. o hr Jmoï> Amho Za|Ð Am{U Am‘Mm EH$ ^moim^m~S>m, àm‘m{UH$ nU n[admamV Agbobm {‘Ì a‘oe dobUH$a `m§À`m‘Yrb g§dmXmMr. hm g§dmX Hw$MoH$am§g‘moa KS>bm hmoVm. g§dmX Agm. a‘oe Za|Ðbm åhUmbm, ""S>mŠQ>a, Vw‘Mo {‘Ì H$mhr Vw‘Mr gmR>r H$aVrb, Ago ° {XgV Zmhr. Vmo gËH$mag‘ma§^ Amåhr Ho$bm, Va Vwåhmbm Mmbob H$m?'' Za|Ð em§VnUo åhUmbm, ""Aao, gmR> ho ’$ma bhmZ d` Amho. ‘r Jm§YrOtZm ‘mZVmo. ‘mUyg 125 df} OJVmo, Agm Ë`m§Mm nyU© {dídmg hmoVm. ‘r gH$mir VrZ dmOVm CRy>Z Vmg^a `moJmgZo H$aVmo. Z§Va BVa ì`m`m‘, Z§Va MmbUo. H$moUË`mhr {Xder, H$moUË`mhr H$m`©H$« ‘m‘wio `mV I§S> nS>bm Zmhr. Ë`mVyZ ‘r {gJmaoQ> Am{U Xmê$ `m§À`mnmgyZ AZoH$ H$mog Xÿa. ‘r Z¸$s 125 df} OJUmao`- AmVm Vw‘À`m n[admamVrb Hw$Ur, Jm§Ytà‘mUoM ‘bm H$Yr g§ndbm, Va Jmoï> doJir!'' naVrÀ`m àdmgmV Za|ÐÀ`m AZoH$ AmR>dUtMo Q´>ba ‘ZmV `oV o hmoV. "JwéM[aÌmV EdT>çm ^`mZH$ Jmoï>r AmhoV, {ó`m§Mr o o {dQ>~Zm Amho; ‘J Vy nmam`UmMo OodU H$m H$aVog?' åhUyZ § AmB©er ^m§S>Umam. AmB© Ë`mbm Ë`m doir CÎma XoV Zgo. ZwgVr hgV Ago. AmVm dmQ>V, AmB© ‘ZmV åhUV AgUma- "Aao o aOñdboZo Ho$bobo OodU Ë`m§À`m Xodmbm MmbV Agob, Va ‘bm H$m` AS>MU Amho?' AmUIr EH$ Jmoï>. ^wVo IaoM AgVmV H$m, ho nmhmd`mg Ë`mZo amÌr 12 dmOVm {‘Ìm§À`m~amo~a ‘mhþbrÀ`m a‘oe Za|Ðbm åhUmbm, ""S>mŠQ>a, Vw‘Mo ° {‘Ì H$mhr Vw‘Mr gmR>r H$aVrb, Ago {XgV Zmhr. Vmo gËH$mag‘ma§^ Amåhr Ho$bm, Va Vwåhmbm Mmbob H$m?'' Za|Ð em§VnUo åhUmbm, ""Aao, gmR> ho ’$ma bhmZ d` Amho. ‘r Jm§YrOtZm ‘mZVmo. ‘mUyg 125 df} OJVmo, Agm Ë`m§Mm nyU© {dídmg hmoVm. ‘r gH$mir VrZ dmOVm CRy>Z Vmg^a `moJmgZo H$aVmo. Z§Va BVa ì`m`m‘, Z§Va MmbUo. H$moUË`mhr {Xder, H$moUË`mhr H$m`©H$« ‘m‘wio `mV I§S> nS>bm Zmhr. Ë`mVyZ ‘r {gJmaoQ> Am{U Xmê$ `m§À`mnmgyZ AZoH$ H$mog Xÿa. ‘r Z¸$s 125 df} OJUmao`AmVm Vw‘À`m n[admamVrb Hw$Ur, Jm§Ytà‘mUoM ‘bm H$Yr g§ndbm, Va Jmoï> doJir!'' gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 21
 22. 22. ñ‘emZ^y‘rV OmD$Z ~gm`Mo R>adbo. ‘r gm’$ ZH$ma {Xë`mda åhUmbm, ""^wVo ZgVmV, ho Vwbm g‘OmdyZ Úm`bm A‘aOmbm gm§Jy H$m?'' Vr Am‘À`m XmoKm§À`m‘Ybr ~hrU. Om‘ hþema. Am‘À`m XmoKm§À`mVrb Z {‘Q>Umar ^m§S>Uo {‘Q>{dÊ`mMm AmQ>mH$mQ> à`ËZ H$aUmar. o A‘aOm Za|Ðnojm Mma dfmªZr ‘moR>r. ‘mÂ`mnojm Mma dfmªZr bhmZ. Vr àM§S> hþfma. emioV H$m`‘ n{hbm H«$‘m§H$. {OëhmnmVirda dº¥$Ëd Am{U {Z~§YñnY}V H$m`‘ n{hbr. Ë`m doir ‘r Am{U Za|Ð ‘wIXþ~c. ’$º$ H«$sS>mJUmda hþXS>Umao. Ë`m © § § doir dm{f©H$ narjoV "daÀ`m dJm©V Jobm' Am{U "daÀ`m dJm©V KmVbm' Ago XmoZ àH$ma AgV. Am‘À`mda H$Yr daÀ`m dJm©V T>H$bbm, Ago gm§JÊ`mMr doi Ambr Zmhr. Ë`mda Amåhr XmoKo Iye Agm`Mmo. ‘mÌ, Za|Ðbm H${dVm bJoM nmR> hmoV. ‘mPohr VoM. ‘mPr Am{U {Xbrn ‘mOJmdH$am§Mr ’$ma OdiMr ‘¡Ìr Amho, `mMohr H$maU hoM. XmoKm§À`mhr ‘|X‘Yrb H$mhr "Ý`yam°Ýg' MwH$bob. ÿ o H${dVm XmoZ- VrZXm dmMbr H$s nmR>! nU Za|Ð `m~m~VrV Am‘À`m XmoKm§À`m Iyn nwT>o hmoVm. H${dVm EH$Xm ZOaoImbyZ KmVbr H$s, Pmbr nmR>! ~{hUrÀ`m nwñVH$mVrb gd© H${dVm Vmo {Vbm KS>mKS>m åhUyZ XmIdm`Mm. ~hrU åhUm`Mr, ""‘mPr ZOa MwH$dyZ, ‘mPo nwñVH$ KoD$Z Vy H${dVm nmR> H$aV AgUma!'' EH$Xm Ë`mZo ‘Om Ho$br. Zdo embo` df© gwê$ Pmbo hmoV. gd© o {df`m§Mr Zdr H$moar H$aH$arV nwñVHo$ {dH$V KoD$Z gH$mir A‘aOm naV Ambr. nwñVHo$ MmiVmZm {VÀ`m bjmV Ambo, `mV ‘amR>rMo nwñVH$ Zmhr. XþH$mZmV {dgabo, dmQ>V nS>bo H$s KamV o hadbo- `m qMVoV Vr {Xdg^a. Xþnmar Za|Ð {VÀ`mH$S>o Jobm. Vo nwñVH$ {VÀ`m hmVmV {Xbo. åhUmbm, ""’$º$ Mma Vmg ho nwñVH$ ‘mÂ`mH$S>o hmoV. AmVm Vy gm§Jerb Vr `mVrb H${dVm Vwbm o åhUyZ XmIdVmo!'' ‘mYd Á`y{b`Zm§Mr "dm{KUrMo XÿY ß`mbm, dmK ~ƒo ’$mH$S>/^«mV Vwåhm H$m nS>' hr Ë`mMr ’$ma AmdS>Vr o § o H${dVm. ‘mPo d A‘aOmMo H$mZ {H$Q>mdoV Agm Vmo {Xdg^a, AYyZ-‘YyZ OmoaOmoamV hr H${dVm åhUm`Mm. H${dVm åhUm`Mo Ë`mMo ho doS> H$m°bOOrdZmV H${dVm H$aÊ`mBVnV nwT>o Jobo hmoV. o o H$m°bOmV AgVmZm Ë`mZo AZoH$ {dS>>§ ~Z JrVo Am{U JyT> H${dVm o {b{hë`m. Am§Va‘hm{dÚmb`rZ H${dg§‘bZmV Q>mù`m§Mm nmD$g o KoUmar Ë`mMr H${dVm åhUOo qdXm§À`m "XmVmnmgyZ XmVmH$S>' `m o H${dVoMo Ë`mZo Ho$bobo {dS§>~Z. VwPr ‘mPr Ymd Amho narjonmgyZ narjoH$S>o H$mhr {V‘mhr, H$mhr ghm‘mhr H$mhr MwH$y Z nmg ìhm`À`m H$mhr h‘Img "S´>mn' ¿`m`À`m! ° "{dÀN>m ‘mPr nwar H$am' `m gXm~hma dJZmQ>çmà‘mUo, àg§Jmà‘mUo hdr Ver dmT>dVm d ~XbVm `oUmar hr Ë`mMr EH$ ñda{MV AmdS>Vr H${dVm. `m H${dVoMo eodQ>Mo H$S>do Ago- gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 22 narjoÀ`m aWmV ~gyZ kmZ `oWZ niyZ OmVo, y JmB©S> dmMyZ nmg ìhmdo EdT>M `mVyZ H$iyZ OmVo! o H${dVm H$aUmè`m Za|ÐÀ`m Am`wî`mV AeŠ` hm eãX ZìhVm. Vmo EH$Xm H$Wm {bhrV ~gbm. ‘r Ë`mMr Moï>m Ho$br. Ë`mZo ‘mÂ`mer n¡O KoVbr. åhUmbm, ""‘r hr H$Wm nwar H$aoZ Am{U Vr M¸$ gË`H$WoV N>mnyZ `oBb!'' Vmo n¡O qOH$bm!© Ë`mZo Am`wî`mV ’$º$ EH$M H$Wm {b{hbr Am{U Vr gai gË`H$WoV N>mnyZ Ambr! AmUIr EH$ AmR>dU- Am`wî`mV eŠ`Vmo Eg.Q>r.À`m bmb S>ã`mVyZ àdmg H$aÊ`mda H$Q>mj Agboë`m Za|Ðbm àmW{‘H$ emioV AgVmZm ‘moQ>matMo ’$ma doS> hmoV. gmVmaMo añVo Ë`m doir dmhZm§{edm` ‘moH$io. JmdmV EH$o XmoZ ‘moQ>mar, VrZ-Mma ‘moQ>magm`H$br Am{U AmR>-Xhm gm`H$br! Za|Ð d Ë`mMo {‘Ì EH$ ’$bmªJ A§Vamda Agboë`m emioV niV-niV, hmVm§Zr ñQ>A[a¨J MmbdVmo`, ‘YoM EH$ o hmV ‘moH$im gmoS>Z Ë`mZo hm°Z© dmOdVmo`- Agm Am{d^m©d y H$arV, Vm|S>mZo nm±-nm± H$aV nwT>o OmV. Ë`mVyZ emioV nmoMn`ªV o Ë`m doir JmOboco Pm§Ordma- Pm§Ordma ho JmUo åhUUo.. EH$Xm ‘mÌ ‘mPo Am{U Za|ÐMo H$S>mŠ`mMo ^m§S>U hmoUma, Ago gmè`m gmVmam ehambm dmQ>bo hmoV. gmVmabm Voìhm XmoZ ~bmT>ç o Aer H«$sS>m‘§S>io hmoVr. EH$ "lrH¥$îU H«$sS>m ‘§S>i', Xþgao "{edmOr CX` ‘§S>i'. Iao Va XmoÝhr ‘§S>im§V gd© Y‘mªM, gd© o OmVtMo Am{U gd© {dMmaYmam§Mo bmoH$ hmoV. hþVVy d BVa Xoer o w Ioim§Mm àgma `mM H$m‘mV XmoÝhr ‘§S>io gd©eº$sZwgma H$m‘ H$aUmar. nU XmoKm§À`mV {dù`m^monù`mEdT>o d¡a. àM§S> IwÞg. ‘r H¥$îUH«$sS>Mm IoimSy>. ‘w~B© amÁ` H«$sS>m ‘hmoËgdmV {edmOr o § CX` ‘§S>imÀ`m ZmH$mda {Q>ƒZ gmVmam {Oëhm hþVVy g§KmMm y w H$U©Yma åhUyZ {ZdS>bm Jobbmo. Za|ÐZo H¥$îUm H«$sS>m ‘§S>imV o `m`bm nm{hOo H$s Zmhr? nU Zmhr, hm Amnbm gai {edmOr CX` ‘§S>imV Jobm. Kar H$mhr ~mobm`Mr gmo` Zmhr. AmB©d{S>bm§Zr gdmªZm gm§{JVbobo ""Vwåhmbm àË`oH$mbm Oo nQ>Vo d AmdS>V, Vo AJXr Amåhmbm Z {dMmaVm H$am. åhUOo {eH$m`Mo o Va {eH$m, Zgob {eH$m`Mo Va ZH$m {eHy$. b¾ dmQ>bo Va H$am, Zmhr dmQ>bo Va ZH$m H$ê$. {ejU H$moUË`m {df`mMo ¿`m`Mo, b¾ Hw$Umer Am{U Ho$ìhm H$am`Mo, hm ’$º$ Vw‘Mm àíZ Amho.'' Aem `m KamV Za|ÐZo {edmOr CX` ‘§S>imV OmUo MwH$sMo Amho, ho ‘mPo H$moU EoH$Uma? ‘mPr AS>MU doJir hmoVr. VwPm ^mD$ {’$Vya qH$dm JÔma PmbmM H$gm, åhUyZ ‘§S>imVrb {‘Ì ‘bm {hUdm`Mo. ‘mÂ`m ‘ZmV Za|ÐMr H$miOr. hr {edmOr CX` ‘§S>imMr ‘mUgo H$mhr Iar ZmhrV. ‘r Ë`m§À`mV ‘mPm I~è`m noabm`, Ago ‘mZyZ Ë`mbm {~Mmè`mbm YS>m {eH$dUma! Pmbo doJioM! àM§S> H$ï>, àm‘m{UH$ nmaXe©H$ ñd^md, Agm‘mÝ` g§KQ>ZmH$m¡eë` Ë`m‘wio Vmo {edmOr CX` ‘§S>imMm hramo Pmbm. {edmOr CX` ‘§S>imMmM
 23. 23. Zìho, Va {edmOr {dÚmnrR>mÀ`m hþVVy g§KmMm Vmo gbJ VrZ df} w H$U©Yma hmoVm. Ë`mZo Ë`m {dÚmnrR>mbm Am§Va{dÚmnrR>r` MfH$ {‘idyZ {Xbm Am{U ^maVmMm n{hbm H$~È>r g§K Á`m doir {ZdS>bm Jobm, Voìhm Ë`mV Ë`mMr {ZdS> Pmbr!- Pmbo Vo Iao EdT>M. {edmOr CX` ‘§S>i ho ‘hmamï´>mVrb EH$ ~bmT>ç H«$sS>m o ‘§S>i åhUyZ C^o Amho. Za|Ð åhUOo Zê$^mD$ ho Ë`m§Mo Am`H$m°Z AmhoV. H¥$îU H«$sS>m ‘§S>i OdiOdi g§nb§` Am{U ‘r hþVVy w Ioim`Mmo, ho gmVmè`mV AmVm Hw$Umbmhr AmR>dV Zmhr! {edmOr CX` ‘§S>imZo Za|БYrb ZoVËdmMo Am{U ¥ g§KQ>ZH$m¡eë`mMo JwU AmoiIbo Am{U Omonmgbo. Ë`mMo lo` Vmo {edmOr CX` ‘§S>imMo Jwéd`© ~~Zamd CWi|Zm Úm`Mm. Za|Ð AmR> dfmªMm AgVmZmM Am‘Mo dS>rc Job. Ë`m‘wio o AmB©, XmXm Am{U gw‘Zd{hZr hr Ë`mMr VrZ X¡dVo qH$dm lÕmñWmZo hmoVr. XmoZ dmOVmM àdmg g§ndyZ Jmoì`mbm nmoMbmo Am{U EH$ doJioM Ìm§JS>o ‘mÂ`mg‘moa C^o am{hbo. nwñVH$ àH$meZmMm H$m`©H$« ‘ nmM dmOVm. nU Jmoì`mÀ`m "A§{Zg'Zo Xþnmar VrZ dmOVm emoH$g^m R>dbr hmoVr. ‘r VoWo hOa AgoZ, åhUyZ nÌHo$ dmQ>br hmoVr. Vgo o ’$bH$ bmdbo hmoV. ‘bm Va A§{Zg‘Ybo R>mgÕm ‘m{hVr Zmhr. o o w Ë`m§Mm EH$hr H$m`©H$« ‘hr ‘r AOyZ Xþê$Zhr nm{hbobm ZìhVm. ‘bm dmQ>b, AgVrb AmR>-Xhm åhmVmar ‘mUgo. nU g^obm o Jobmo Am{U CS>mbmoM! nUOr `oWrb {dbjU gwXa Agboë`m § "Ý`y AmQ>© A°ÊS> H$ëMa {~pëS>J'Mo àeñV, dmVmZwH$y {cV g^mJ¥h ¨ JXuZo VwS>~ AmogS>y Z dmhV hmoV. ‘r Za|ÐMm ^mD$ åhUyZ ‘bm §w § o ì`mgnrR>mda ~gdbo. EH$mnmR>mnmR> EH$ lmoVo ~mobV hmoV. Ë`mV o o ór, nwéf, åhmVmao gd© hmoV. ‘hÎdmMo åhUOo dºo$ H$moH$Ur, o ‘amR>r, qhXr, B§JOr gd© ^mfm§V ~mobV hmoV. Ë`m§Mo {dMma « o g‘OV hmoV. `m XoemV ^mfm§Mo ^m§S>U IaoM Amho Hw$R>? Z o o g‘OUmar Jmoï> åhUOo, ~mobVmZm dºo$ g§Vá Am{U J{hdabobo hmoV. H$mhr OU Va M¸$ aS>V ~mobV hmoV. Za|Ð EdT>çm o o bmoH$m§n`ªV, BVH$m Ë`m§À`m ‘ZmV Am{U H$miOmV nmoMbm H$gm? g^oV ‘mOr H$m`Xm‘§Ìr a‘mH$m§V Ibn, ImgXma A°S>. A‘¥V H$mgma, Jmodm H$bm AH$mX‘rMo AÜ`j {dîUy gy`m© dmK Ago AZoH$ Zm‘d§V lmoVo åhUyZ CnpñWV hmoV. dºo$ ~moMao, ^oXH$ àíZ o {dMmaV hmoV. `oWo ‘Zmoha n[a©H$a d Ë`m§Mo ‘§Ìr H$m ZmhrV? o H$m‘mV AgVrb. Amåhr g‘Oy eH$Vmo. nU `m gaH$maZo `m IwZmMm AOyZ {ZfoY Ho$bm Zmhr. Xm^mobH$am§Zm lÕm§Obr dm{hbobr Zmhr. ‘mÌ gZmVZ Y‘©gñWoÀ`m H$m`©H$« ‘mbm Ë`m§Mo § JwUJmZ H$arV hr ‘§S>ir H$m C^r AgVmV? Xþgè`m EH$m dŠË`mZo {dMmabo, ""n[admamMm Jm§Yr, Zohê$ `m§À`mda amJ Amho. ‘mÌ n[adma Vgm nQ>bm§Zm ‘mZVmo. nQ>bm§Zr o o JmoidcH$am§Zm nmR>{dboë`m nÌmV {b{hbo hmoV- "g§KmMm `m o IwZmV hmV hmoVm H$s ZìhVm, Vo Z§Va R>ab. ‘mÌ, Vwåhr XoemV Oo o dmVmdaU {Z‘m©U H$aV hmoVm, Ë`m {dfmar dmVmdaUm‘wio hm IyZ Pmbm`, ho AmnUmbm ZmH$maVm `oUma Zmhr.'' ‘J hm IyZ gZmVZ à^mV Á`m {dImar ^mfoV Xm^mocH$am§da {bhrV hmoVm; Y‘©H$¥ Ë` åhUOo H$m` ho AZw`m`m§Zm {eH$dV hmoVm Am{U AmO Xm^mocH$am§Zm lÕm§Obr åhUyZ Ë`m§Zr Omo ~r^Ëg ‘OHy$a {b{hbm Amho... Ë`mMm qhXÿ Y‘© Am{U qhXÿ g§ñH¥$Vr `m§Mo ajU H$amd`mg H${Q>~Õ Agbobm g§K, ^m.O.n., {d.qh.n., {dÚmWu n[afX {H$‘mZ {ZfoY H$m Zmhr H$aV?'' EH$ {e{jH$m ’$ma nmoQ>{VS>H$sZo ~mobbr. {VZo Oo Zo‘Ho$ ^oXH$ {dYmZ Ho$bo, Ë`m‘wio emoH$g^m AgyZhr jU^a hmñ`mMr bHo$a ngabr. Vr åhUmbr, ""‘hmamï´>mVrb ZoVo `oWo Ambo H$s, EH$m X‘mV "emhÿ-’w$bo-Am§~H$a' Ago åhUVmV. Am‘À`m o emioVë`m AZoH$ ‘wbm§Zm ho EH$mM ‘mUgmMo Zmd Amho, Ago dmQ>V. Z§Va ‘mÂ`m bjmV Ambo- `m ZoË`m§Mrhr AerM g‘OyV o Amho! ‘r EH$Xm EH$mbm {dZ§Vr Ho$br. emiogmR>r nwñVHo$ IaoXr EH$ {e{jH$m ’$ma nmoQ>{VS>H$sZo ~mobbr. {VZo Oo Zo‘Ho$ ^oXH$ {dYmZ Ho$bo, Ë`m‘wio emoH$g^m AgyZhr jU^a hmñ`mMr bHo$a ngabr. Vr åhUmbr, ""‘hmamï´>mVrb ZoVo `oWo Ambo H$s, EH$m X‘mV "emhÿ-’w$bo-Am§~H$a' o Ago åhUVmV. Am‘À`m emioVë`m AZoH$ ‘wbm§Zm ho EH$mM ‘mUgmMo Zmd Amho, Ago dmQ>V. Z§Va ‘mÂ`m o bjmV Ambo- `m ZoË`m§Mrhr AerM g‘OyV Amho! ‘r EH$Xm EH$mbm {dZ§Vr Ho$br. emiogmR>r nwñVHo$ IaoXr H$am`MrV; "emhÿ-’w$bo-Am§~S>H$a' o `m§À`m EH$m nwñVH$mMo Zmd gm§Jm. Vmo åhUmbm, "{VH$S>o Joë`mda H$idVmo!' AmO ~Zdbobm "OmXÿQ>mUm{damoYr o H$m`ÚmMm' ‘gwXm `m {VKm§nH$s ¡ EH$mbmhr XmIdbm AgVm, Va Ë`m§Zr Vmo ’$mS>Z hdoV CS>dbm AgVmy EdT>m gm¡å`, nMnMrV H$m`Xm! gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 23
 24. 24. H$am`MrV; "emhÿ-’w$bo-Am§~H$a' `m§À`m EH$m nwñVH$mMo Zmd o gm§Jm. Vmo åhUmbm, "{VH$S>o Joë`mda H$idVmo!' AmO ~Zdbobm "OmXÿQ>mUm{damoYr H$m`ÚmMm' ‘gwXm `m {VKm§nH$s EH$mbmhr o ¡ XmIdbm AgVm, Va Ë`m§Zr Vmo ’$mS>Z hdoV CS>dbm AgVmy EdT>m gm¡å`, nMnMrV H$m`Xm! Am{U H$m`Xm ZrQ> Z ~ZdVm `oUmè`m ‘§Í`mbm Am{U g{Mdmbm bJoM ~S>V’©$ H$am, åhUyZ à~moYZH$ma R>mH$ao `m§Zr emhÿ‘hmamOm§Zm gm§{JVbo AgVo!'' ‘bmbmÀ`m d`mÀ`m EH$m qhXÿ ‘wbrZo gm§{JVbo, ""‘bmbmdarb h„m Am{U Xm^mocH$am§darb h„m hr EH$mM Vm{c~mZr d¥Îmr‘YyZ {Z‘m©U hmoVmV. Amåhr gm§JVmo Vmo Y‘©, Amåhr gm§JVmo Vmo Y‘©JW, Amåhr gm§JVmo Vmo Ë`m Y‘©JWmMm §« §« AW©- Vmo {Z‘yQ>nUo ‘mÝ` H$am, Zmhr Va añË`mdarb Hw$Í`mÀ`m {n„mÀ`m ‘m¡VrZo {MaS>Z ‘amd`mg V`ma ahm. ‘bmbmÀ`m doir y Jim H$mT>Umao ^maVmVbo gmao ZoVo AmO em§V H$m AmhoV? ^maVr` g§gXoZo "A§YlÕm {Z‘ybZ H$m`Xm' g§‘V H$amdm, Ago åhUV nwT>o © H$m `oV ZmhrV?- nm{H$ñVmZ Am{U ^maV `mVrb Vm{c~mZr ‘§S>ir Am{U amÁ`H$V} AJXr gmaIoM H$go?'' Z§VaMm nwñVH$ {d‘moMZmMm H$m`©H$« ‘ A{YH$ ÁdmbmJ«mhr hmoVm. ""naewam‘ åhUOo ~hþOZ g‘mOmbm Ad‘m{ZV H$aUmao EH$ àVrH$. 21 doim Zag§hma H$ê$Z Amåhr Vw‘Mm dU© Zm‘eof Ho$bm, åhUyZ gm§JUmao... Vw‘Mm dU© H$m`‘Mm g§nmdm, åhUyZ Am‘À`m `m àVrH$mZo J^©dVr ‘mVm§Mr nmoQ>o ’$mS>Z Ë`mVrb y OrdgwÕm MoMbo. ‘mV¥gÎmmH$ Hw$Qw>~nÕVr AmVm H$m`‘Mr g§nbr. § AmVm {nV¥gÎmmH$ Hw$Qw>~nÕVr Amho. d{S>bm§Zr gm§{JVbo Va § AmB©Mo S>mH$o CS>dbo OmVo, ho bjmV R>dm...'' åhUyZ gm§{JVbo. o o ""hr Vw‘Mr ‘hm^`mZH$ àVrHo$ Vwåhr ’$ŠV gm{hË` g§‘bZo o Am{U ApIb Am`m©dV© ~«m÷U g§‘bZmV {‘adyZ Wm§~V Zmhr. o S>m. ‘meobH$am§Mo boIZ Am{U S>m. ‘mYdamd {MVi|Mo nwñVH$ ° ° `mVyZ naewam‘mbm nwÝhm àñWm{nV H$aVm`... OmVr` Ûof dmT>dVm`... ‘mYdamd {MVi|À`m nwñVH$mMo Zmd Amho"^JdmZ naewam‘- Zd{Z‘m©V'. S>m. {MVio, ‘meobH$a `m§Mo `m o ° {df`mVrb kmZ H$m`?''- dºo$ ~mobV hmoVo Vo ^`mdh Am{U {dbjU hmoV. nU Ë`mZ§Va AmUIr EH$ {dbjU Jmoï> KS>br. o ‘r AZoH$ nwñVH$ {d‘moMZmÀ`m H$m`©H$« ‘mbm `m Zm Ë`m H$maUmZo CnpñWV am{hbmo`. nU ‘r nm{hbobm hm n{hbm {d‘moMZ g‘ma§^- OmÊ`mnydu lmoË`m§Zr JXu H$ê$Z, nwñVHo$ {dH$V KoD$Z n{hbr Amd¥Îmr g§ndbr hmoVr. nwñVH$ {d‘moMZmZ§Va Mhm KoVmZm Pmbobr MMm© A{YH$ ^oXH$ hmoVr. EH$ OU åhUmbm, ""e§^a ‘wIdQ>çm§Mm amdU åhUyZ AmO n[adma qhS>Vmo Amho, ho AmnU ZrQ>nUo qH$dm A{O~mV bjmV KoVbobo Zmhr. EH$ ‘wIdQ>m "gZmVZ à^mV' hm Amho, Xþgam ‘wIdQ>m "lram‘ goZm' Amho. lram‘ goZZo ‘wbtZm hm°Q>b‘YyZ o o ~mhoa H$mTy>Z ~S>dbo Amho. ho qhXÿ Vm{c~mZr AmhoV. Ia§ Va Vo Ë`m§À`mhr nwT>o JobV. gag§KMmbH$m§Zr "qhXÿ ìhm°Bg'Mo H$m¡VH$ o w H$ê$Z Ë`mbm Amerdm©X {XboV Am{U Ë`m "qhXÿ ìhm°Bg'Zo Ë`mM gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 24 A§H$mV lram‘ ‘wVm{cH$Mr ‘wbmIV N>mnbr Amho. Ë`mZo ‘wbmIVrV gm§{JVb§`, "‘r g§KmMm Amho. hm g§~Y AVyQ> Amho. § hm "AZ²~H$o ~c' Amho. ZWwam‘Zo Jm§YrMm IyZ H$ê$Z `m XoemMr o« ’$ma ‘moR>r godm Ho$br Amho, Ago ‘r ‘mZVmo. ‘r Ë`m doir AgVmo, Va ‘r Ho$di Jm§YtMm IyZ H$ê$Z Wm§~bmo ZgVmo; Zohê$§Mm nU IyZ Ho$bm AgVm...!'' XmoZ H$m`©H$« ‘- ImonS>r AmCQ> H$aUmao. amÌ^a EH$X‘ AñdñW Pmon. Ë`mVyZ gH$mir bdH$a CRy>Z gmVmabm Om`Mo hmoV. {XZH$a qP~«bm 12 dmOVmMm dm`Xm Ho$bobm. nU ^ë`m o o nhmQ>o ‘mOr H|$Ðr` H$m`Xm‘§Ìr Ibnm§Mm ’$moZ- "A§{Zg åhUVo Vgm ^maVr` H$m`Xm hmoD$ eH$Vmo, Pmbm nm{hOo,' Ago gm§JZ Vo y åhUmbo, ""Jmoì`mÀ`m noS>Uo ^mJmV ‘m§Oao ZmdmÀ`m IoS>JmdmV o ‘r H$m°bO MmbdVmo. VoWrb ‘wbm§Zm Vw‘Mo nUOr `oWrb o H$m°bOmVrb ^mfU {‘Ìm§Zr gm§{JVb§`. gH$mir 8 dmOVm gd© o {dÚmWu O‘Uma AmhoV. Vw‘Mo {ddoH$mZ§X Ë`m§Zm g‘OmdyZ ¿`m`Mo AmhoV.'' hm H$m`©H$« ‘ Am`wî`mVrb EH$ gwdU©`moJ. ‘r ^maVmVrb d ^maVm~mhoaÀ`mhr AZoH$ H$m°bOMo n[aga nm{hboV. ‘mÌ, o {ZgJ©gm¢X`m©Zo CYiU Ho$bobm Agbm Xþgam n[aga ‘r nm{hbobm Zmhr. Jmoì`mV OmUmè`m àË`oH$mZo hm n[aga nmhm`bmM hdm. ‘hÎdmMo åhUOo, ‘wbo Am{U ‘wbr gma»`mM g§»`oZo hmoVr. ^mfUmZ§Va ^oQ>y Z ‘wbtZr Ho$di Zo‘Ho$ àíZ {dMmabo ZmhrV; M¸$ ‘mPm "Am`.S>r.' ‘m{JVbm!- Z§Va Ë`m§Zm ZoQ>da ‘mÂ`mer g{dñVa MMm© H$amd`mMr hmoVr. ~XbUmè`m ^maVmMo Vo ‘mohH$, AmídmgH$ Xe©Z hmoV. o ‘mÌ, AmVm naV {ZKm`bm ~mam dmObo hmoV. JmS>rV o ~gm`bm Jobmo Vmoda nmR>mnmR> XmoZ {dZmoXr KQ>Zm KS>ë`m. `m o ^mfUmbm åhUyZ ‘wÔm‘ S>m. Xþ^mfr Ambo hmoV. Vo ‘bm àW‘M ° o ^oQ>V hmoV. Vo AmR>dS>çmVyZ VrZ {Xdg Jmoì`mV Am{U VrZ {Xdg o Xþ~B©V à°ŠQ>rg H$aVmV. Ë`m§Zr ‘bm ~mOybm KoVbo. åhUmbo, ""nQ>V Zmhr. nU ‘mPr ~m`H$mo åhUVo, Za|ÐMr ~m`H$mo ‘wgb‘mZ AgUma. Zmhr Va Am‘À`m "Hw$S>mi XoeH$a AmÚJm¡S> gmañdV ~«m÷U' OmVrVrb nwéf ‘wbmMo Zmd h‘rX R>dUma Zmhr!'' ‘r w o hgbmo. åhQ>b, ""Ë`m§Mm Z§~a Úm. e¡bmd{hZr Jm`Z°H$m°bm°{OñQ> o AmhoV. nU Ë`mgwÕm "Hw$S>mi XoeH$a AmÚ Jm¡S> gmañdV ~«m÷U' `m OJmVrb gd©lð> OmVrV OÝ‘ë`mV! Ë`mM Vw‘À`m ~m`H$mobm o ’$moZ H$aVrb!''- ‘bm XmXm AmR>dbo. Amnë`m ^mdm~{hUtZr Y‘m©~mhoa- {H$‘mZ ^mfo~mhoa b¾ H$amdrV, Ago Ë`m§Zm ‘ZmnmgyZ dmQ>. ’$º$ ‘r Ë`m§Mr BÀN>m WmoS>r’$ma nwar H$ê$ eH$bmo. o ‘mPr ~m`H$mo emók hmoVr, nU ‘amR>r Z `oUmar qgYr d Ë`mVyZhr gaXmarU hmoVr. nU ‘mPm hm AmZ§X nU Za|ÐZo ‘bm Cn^moJm`bm {Xbm ZìhVm. Vmo XmXm§Zm åhUmbm hmoVm, ""~§S>çmg‘moa Xþgam n`m©` ZìhVm. Ë`mÀ`mer b¾ H$aÊ`mMm doS>nUm H$am`bm Hw$R>brhr ‘amR>r ‘wbJr V`ma ZìhVr. ’$ŠV o o qgYr gaXmarU ‘wbJrM ho doS>§ gmhg H$ê$ eH$Vo!'' ‘mÌ, Za|ÐZo o
 25. 25. XmXm§Mr ‘wbJr Apñ‘Vm {hMo b¾ ‘wH$w X ~hmiH$a `m OmV Z § ‘mZUmè`m dmUr OmVrVrb ‘wbmer O‘{dbo. ‘wH$w XMm ^mD$ § amO|Ð ~hmiH$a hm amï´> godmXbmMm nyUdi H$m`©H$Vm© Agë`mZo © o Za|ÐMm {‘Ì hmoVm. EH$ doJio b¾ Va Za|Ðbm H$ënZmhr ZgVmZm ’$º$ Za|Бwio Pmbo. ‘mPm ^mMm em‘ ^mogbo "E‘.S>r.' Pmbm. Ë`mZo _rZmjr Zb~bo `m "E‘.Eg.' Pmboë`m ‘wbrer b¾ R>adbo. AmVm _rZmjr Zb~bo ho Zmd ‘hmamï´>mVrb AZoH$m§Zr EoH$bobo AgUma. hr ‘wbJr bmVyaOdiÀ`m Ah‘XnyaMr. Xhmdr d ~mamdr `m ~moS>mÀ`m XmoÝhr narjoV Vr ‘hmamï´>mVrb © ~moS>mÀ`m gd© H|$Ðm§V n{hbr Ambobr. {VMm hm {dH«$‘ AOyZhr © H$moUr ‘moS>bbm Zmhr. ‘wbrMo dS>rc dmabob. {VÀ`m AmB©Zo d o o BVa ZmVodmBH$m§Zr b¾mbm {damoY Ho$bm. Ë`m§Mo åhUUo gai hmoV- AmnU gbJa (YZJa) g‘mOmVbo. gbJa, YZJa o `m§À`mV b¾o Pmbr, Var ê$T>r-na§nam `m§Mm Zme hmoVmo. ho EH$ doi ~mOybm R>d. Vy EdT>r hþema S>mŠQ>a Pmbobr. ^mogbo åhUOo o y ° ehmÊUd Hw$ir ‘amR>. Ë`m KamV b¾mZ§Va Vwbm d KaÀ`m§ZmnU o Ìmg hmoUma. ‘mÌ Á`m doir H$ibo H$s, em‘ hm Za|ÐMm ^mMm Amho- Ë`m doir {VMr AmB© d KaMo åhUmbo, "‘J H$mhr haH$V Zmhr!'- _rZmjr Amnë`m b¾mMo lo` Za|Ðbm XoV. ‘mÌ Za|ÐMo o AmUIrhr H$mhr ’§$S>o AgV. b¾ AJXr gmYo d Zm|XUr nÕVrZo Pmbo nm{hOo, ho Amnbo ‘V Za|ÐZo _rZmjr d em‘ `m§Zm N>mZ nQ>dZ {Xbo. _rZmjrÀ`m AmB©Mm `mbm ì`mdhm[aH$ H$maUmZo y {damoY hmoVm. H$maU Ago b¾ Pmbo, Va ‘wbrZo niyZ OmD$Z b¾ Ho$bo Ago JmdmVrb bmoH$ g‘OUma. ‘J Amåhr Za|Ðbm Z gm§JVm EH$ ì`mdhm[aH$ VmoS>Jm H$mT>bm. b¾ gmYoM d Zm|XUr nÕVrZo. ‘mÌ, gmIanwS>m Ë`mnydu XmoZ ‘{hZo AmYr Ah‘Xnyabm. AJXr JmdOodU KmbV {VÀ`m AmB©Zo gmIanwS>m Ho$bm. ‘mÌ gmIanwS>çmbm Am‘À`mH$Sy>Z ’$º$ em‘Mo AmB©-dS>rb, ‘mder, d ‘r Am{U XrZmZmW Ago XmoZ ‘m‘m. em‘Mo b¾ Pmbo 2001 ‘Ü`o; Ë`mÀ`m nmM df} AmYr ‘wº$mZo b¾ Ho$bo. {VMm Zdam A{Ze nQ>dY©Z hm A§{ZgMm H$m`©H$Vm©. b¾ A§Yar `oWrb o {ddmh Zm|XUr H$m`m©b`mV Ë`m§Zr AJXr am§JV C^o amhÿZ Ho$bo. o Am‘À`mH$Sy>Z ghr H$am`bm åhUyZ ‘r AZ² Za|Ð Ago XmoKo am§JV o C^o. A{ZeMo AmB©-dS>rc nU AgoM am§JV C^o. åhUOo b¾mbm o dYy-da ‘§S>itÀ`m ZmË`mVrb EHy$U Mma ‘mUgo! XmVo `mbm ’$m°adS>© Ho$bo. Ë`mMm bJoM Eg.E‘.Eg. Ambm"S>mÝQ> dar.' o JmS>rV ~gbmo Am{U bJoM gwae ÛmXerdmam§Mm ’$moZ Ambm. o Vo ^a^ê$Z ~mobV hmoV. Vo åhUV hmoV, ""H$mb, AmO Ago XmoZ o o AJ«bI ‘r Za|Ðda {b{hboV. Z¸$s dmMm. Xm^mocH$a, ‘r o nÌH$ma åhUyZ Mmirg df} ‘hmamï´>mV gd©Ì qhS>bmo`. `m doir àW‘M H$mhr doJi§ KS>b`. Am‘À`m JS>{MamobrnmgyZ gd©Ì § EH$ AñdñW doXZm ~amo~a KoD$Z bmoH$ AmnmoAmn añË`mda `oVmhoV. àË`oH$ JmdmV KamVrbM H$moUr Var Jobm åhUyZ hwXHo$ § XoV qhS>Umao VéU, åhmVmao, {ó`m, nwéf AmhoV. ho IaoM H$m¶ Amho?'' ‘r ‘ZmV åhQ>b- "n[adV©ZmgmR>r AñdñW Am{U o AmVwa, Ë`mgmR>r H$ï> ^moJm`Mr V`mar Agbobr- n[adV©Z Am{U {ddoH$dmXr ‘mUgo Amnë`m^modVr àË`oH$ {R>H$mUr ^a^ê$Z dmhVmhoV. Am{U Amnbo XþXd ho H$s, "emhÿ-’w$bo-Am§~S>H$a', £ o Am{U hmo- {b‘`o, Eg.E‘., S>mJo `m§À`m `m ‘hmamï´>mV, `m § ‘hm‘mZdm§À`m C§MrMo amhÿ Xo, Ë`m§À`m Odinmghr OmD$ eHo$b, Amåhm gdmªZm EH$m gyÌmV Jmodb, Ago ZoVËd Am‘À`mg‘moa o ¥ Hw$R>M Zmhr... o XÎmàgmX Xm^mocH$a dabholkard@dataone.in mob.: 9822503656 JmS>rV ~gbmo Am{U EH$m nmR>mnmR> VrZ ^`mU {dZmoXr o "Eg.E‘.Eg' Ambo. n{hbm gm§JV hmoVm- "AmVm Var nQ>bo Zm, Amnbo Y‘©JW ~amo~a AmhoV? H$moUVohr Mm§Jbo qH$dm dmB©Q> H$m‘ §« Za~ir {Xbm Va bJoM nma nS>V. O` {g`mam‘!' hm {S>{cQ> o Ho$bm. nwT>Mo {S>{cQ> Ho$bo Zmhr, Vo ~ao Pmbo. Xþgam gm§JV hmoVm, "AmVm Imbrb do~gmB©Q>daMo ho nmZ nmhm. Vw‘À`m Zmdmg‘moa XmoZ ’w$ë`m Q>mH$ë`mV. Ë`mMm AW© g‘OVm Zm?' {Vgam gm§JV hmoVm- "Jmoì`mV `oD$Z Y‘©{damoYr ~mobVm`. Vwåhmbm H$m` ^mdmÀ`m ‘mJm©Zo Om`M§`?' ‘r bJoM Vo g§Xe ‘mPm {‘Ì gXmZ§X o gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 25
 26. 26. OÝ__¥Ë`yMo JyT> AgVo _mZdmÀ`m ho Vwcm nQ>V Zgo. {ddoH$m~mhoa H$mhrhr ZgVo _mZdmÀ`m, gVV nQ>drV Jocmg {ZË` Zo_mZo, AdYo {ZgJ©OmV åhUOo d¡km{ZH$ {ddoH$mMr _hmì`dñWm _mZcrg Vy, {dkmZ{Zð> {ddoH$dmXmMr VwPr _emc gVV YJYJV R>dcrg Vy, o Am{U lÕm-A§YlÕm§À`m `wÕmV Vy H$m`_M qOH$cmg, Iam noM VyM OmUcmg {_Ìm eoH$S>mo AS>mUr OZm§À`m {MdQ> ^«_m§Mm AZ² Ë`m ^«_m§Mm $m`Xm KoUmè`m ehmÊ`m§Mm! Y_© VwPm {df` ZìhVm. nU AdKo cmoH$^«_ Va Y_©JñV « hohr Vy OmUco hmoV, {_Ìm! o Vy AmH$pñ_H$nUo Jocmg w$Q>cë`m w$½`mVrc o hdogmaIm, OÝ__¥Ë`yMo {dkmZ OmUco Var VwÂ`m hm¡VmËå`mMm {dkmZ{Zð> {ddoH$dmX C_Joc H$Yr Amåhmcm? {Ìdma j_ñd! gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 26 am. J. OmYd
 27. 27. 2 EH$m A{VXÿaÀ`m g$arMm Vy àdmgr eoH$S>mo ^«_ Am{U ê$T>r `m§Mo AmoPo AhmoamÌ VwÂ`m _mWr! Vy H$_r ~moccmg, A§Va§JmerM VwPo am̧{XZ dmX-g§dmX... VwPr cm§~Mr g$a AH$mcrM g§ncr A{Ve` A_mZwfnUo... H$m` H$m` hmoVo VwÂ`m S>mŠ`mV, o aº$mÀ`m Wmamoù`mV? VwPr AIoaMr gmX Hw$UrM EoH$cr Zmhr... g_moaÀ`m Am|H$maoídamZohr! 1 gmVË` AZ² ~Xc`m§À`m JmR>r d {ZaJmR>r VWmH${WV Y_©àm_mÊ`mÀ`m _wcmå`mImcr OZgm_mÝ`m§V O{Q>c hmoV OmVmV, ho OmUco hmoVo S>mŠQ>a Vwåhr... ° Y_©àm_mÊ`hr ~XcV OmVo ~Xcmg§J, o hohr Vwåhr AmoiIco hmoV, o Vwåhr `wJmMm ÜdO hmVr KoVcm AZ² gmVË`mcm S>mig ~Z{dco, o ~Xcmcm {dkmZ{Zð> {ddoH$mMo A{Yð>mZ {Xco... VwPo ho {Ma§VZ H$m`©, VwÂ`mdarc Jmoù`m amoIy eH$Uma ZmhrV {_Ìm! 3 Ho$gm§À`m OS> OmS>OS> OQ>m, y _mÏ`mda nmR>rda nocUmè`m A^mJr {ó`m... Hw$Ê`m {ZX©` ê$T>rZo cmXcoco Vo Hw$ê$n AmoPo CVadcog Vy {_Ìm... VwPr ór_wº$s {VÀ`m Ho$gm§nmgyZMr, órñdmV§Í`mMr IarIwar dmQ> {_Ìm, VyM emoYcrg...! gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 27
 28. 28. 4 _amR>r órnwéf-VéUmB©Mm VwÂ`m MidirMm Moham... OmVrO_mVr, d`moJQ>, ehar, {e{jV AZ² A{e{jV Aem Ad¿`m ^maVr`VoMm Moham AXå` CËgmhmZo {ZWiUmam; nXm{YH$mar Zm__mÌM, gJioM H$m`©H$V} Ho$diVwÂ`mgH$Q>. VwPr Midi {~ZKamMr dmñVy Amcr H$s Midi Kwg_Q>V, o EH$H$„r hmoV OmVohm VwPm R>m_ {dídmg! dma§dmaMo Aä`mgdJ©, dma§dmaMo H¥${VH$m`©H$« _, OdiOdi à{V{XZ ì`m»`mZ d Q>rìhrda MMm©, Vy `m§V gd©Ì, Am{U Hw$R>hr Zmhrg... o JXuV JXugmR>r amhÿZ Vy {VÀ`mnmgyZ A{cáhm VwPm gdmªV _moR>m M_ËH$ma! - AmVm, `mnwT>o {_Ìm...? gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 28 5 VwPr eoH$S>mo chmZ_moR>r dº$ì`o cjmV am{hcr _wÔgXnUmZo... o y nmM {_{ZQ>mndu H$m_mV ì`J« AgUmam Vy §y ghmì`m {_{ZQ>mcm _§Mmda ~mocy cmJm`Mm... àg§JmMo Am¡{M˶, Ë`mMo Zo_Ho$ à`moOZ, Zo_H$m {dMma d Zo_H$m {dñVma, Zo_H$s ^mfm, WmoS>go {dZmoXr d Zo_H$m doi... o VwPo ^mfU JwS>miyZ Xm{JÝ`mÀ`m _I_cr noQ>rV R>dmdo dmQ>! § o o _m§S>Ur Zo_H$s nU R>merd à^md lmoË`m§Zm qOH$Umam... ~ao Pmco Vy {dkmZmMm S>mŠQ>a hmoVmg, ° AmQ>gMm nrEM².S>r AgVmg Va ZH$mo VodT>çm ²© {deofU-{H«$`m{deofUm§V VwPo ^mfU VwÂ`mgH$Q> dmhÿZ Joco AgVo!
 29. 29. 6 VwÂ`m AmdS>r AZ² CËgwH$Vm ì`mnH$ H$m_Jmam§nmgyZ {dMmad§Vm§n`ªVgJù`mer g§Yr {_iVmM ZmZm àíZ {dMmaV am{hcmg... VÎdo Am{U VÎdkmZ, Y_© AZ² amOH$maU, AW©H$maU {Z g_mOH$maU gJù`m§Mr __} OmUyZ KoV am{hcmgË`m§À`m Am§Vag§~Ym§gh, § VwPo ghO ~mocUohr {dMmamV nmS>Umao, {ddoH$mÀ`m Zì`m {Xem gwM{dUmao; {_Ìm, KoV KoVM Vy XoVhr am{hcmgH$mQ>H$moa {dMmagË` OmUÊ`mMr VwPr Agmoer, o VwÂ`m Midircm à{Vð>m {Z A{YH$ ñdrH$mamh©Vm XoV am{hcr, {VMr ì`mnH$ VÎdVm AYmoa{IV H$arV Jocr...! o 7 eoH$S>mo n¥ð>mMm XñVmdoO § gË` KQ>Zm§Mm, gË`màVr ZoUmam Vy {Z_m©U Ho$cmg {dÚ_mZ `wJmÀ`m n[a^mfoV; eoH$S>mo cmoH$^«_ ^wVmIoVm§M, o OmXÿ-M_ËH$mam§À`m d§MZoM, o ^«m_H$ XodXodVm AZ² c~mS> ~m~m~wdm§M... o OZgm_mÝ` $gV AZ² McmI $gdrV am{hco `wJo`wJo! Vy Oo Oo Ho$cog Vo gm§{JVcogVm|S>r AZ² coIr, amÌrMm {Xdg H$ê$Z am̧{Xdg, Midi nmR>nmoQ> AgVoH$m_mgmR>r nmR> AZ² {dMmaàoaUm§gmR>r nmoQ>... Vy MidirÀ`m nmoQ>mnmÊ`mMr eVH$^amMr {~XmJr R>dZ o y Jocmg, {_ÌmAmoŠgm~moŠer aSy>hr Z XoVm Amåhmcm! 8 S>mŠQ>a, Vwåhr ~moccm; ° ""g_moaÀ`m JXuVcm Hw$UrVar _mÂ`mda Jmoir PmS>m`cm Q>nZ Amho, y nU Ë`mÀ`m ~§XH$sMr XheV _cm dmQ>V Zmhr... þ ~§XH$s_mJMo hmV {^Ìo AgVmV {_Ìm, þ Va Q>mH$ Vr ~§XÿH$AmnU XmoKo {_iyZ àH$memMm añVm emoY!'' y -Vw_Mo ho ~moc S>mŠQ>a, ° Hw$Umcm _hmËå`mMo dmQ>Uma ZmhrV? gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 29
 30. 30. 9 EH$m jUmV àñVwVmer g_ag Vo g§nVmM Xþgè`m jUr nyUV: A{cá... © {_Ìm, VwÂ`m `m AOy~mMo Zdc nocco _r {Z_yQ>nUonU EH$ {Xdg Z amhdyZ {dMmaco, ""S>mŠQ>a, ho H$go O_Vo Vwåhmcm?'' ° `mda _moR>çmZo hgyZ Vo CÎmaco; ""H$mhr Zmhr hmo! Am` OñQ> EÝOm°` ~moW- Qy> ~r Am°a Zm°Q> Qy> ~r'' _r hmXacmoM! S>mŠQ>aM nwT>o _moR>çm J§^ranUo åhUmco, ° ""_mPm ñd^md {dcjU EH$m§V{à` Amho, _mUgm§Zm _r Q>miVmo!'' hm Va Xþgam hmXam! {cáVm d A{cáVm, BVŠ`m PQ>nQ> ~XcUmam hm ~o{_gmc {_Ì hmoVmg_yhmgmR>r OJUmam Am{U Amnë`m EH$m§VdmgmgmR>rhr! gmYZm {Xdmir 9 Zmoìh|~a 2013 30 10 _Xm©Zr Ioi Vwåhmcm {à`, Hw$ñË`m§À`m X§JcrgmR>r H$moëhmnya-~oiJmdn`ªV dma§dma dmè`m! H$~È>r Vwåhmcm AmdS>, o Vw_À`m hZw_mZ CS>rZo {H$VrVar gm_Zo qOH$co d {edN>ÌnVr nwañH$mahr! Vwåhmcm H${dVmhr AmdS>VHo$edgwVm§nmgyZ gwae ^Q>mn`ªV... o Ë`m§Mr gwXa AdVaUo Vm|S>nmR> § "gmYZm'Vrc H$mhr coIm§da Ë`m§Mr h_oem {eamo^fUo! y nwñVH$m§Mr {dcjU AmoT>{d{dY coIH$m§er, ~hþ{dY {df`m§Mr _w»`V: d¡Mm[aH$ nwñVHo$ dma§dma {dH$V KoÊ`mMr gd`! coIZhr Vwåhr Ho$co MidirMm ^ma gm§^miV... Vw_Mo d MidirMo Iao AmË_d¥Îm åhUOo Vw_Mr nwñVHo$, "{V{_am§VZr VoOmH$S>' hm Vw_Mm ~¥hX²JW, w o §« `mnwT>rc MidirÀ`m {dMma-_mJmªMm XrnñV§^! Midi Va AhmoamÌ Vwåhr MmcdcrMn§Mdrg df} AZw`m`m§Mr eoH$S>mo ~m¡{ÕHo$ KoVcr... {ZfoY, {ZXe©Z, g^m, {_adUwH$m Am{U CnmofUhr Ho$cog. o {_Ìm, BVŠ`m N>mQ>çm d`mV AZ² Ho$di n§Mdrg-Vrg dfmªV o _hmË_mOtÀ`m dmQ>dê$Z dmQ>Mmc H$aV o Vr dmQ>M Vy {H$Vr cm§~é§X d AmH$f©H$ ~Z{dcrg!
 31. 31. (C^o) AemoH$ (e¡cmMm ^mD$), Za|Ð, XrZmZmW, XodXÎm, XÎmàgmX, AVre, àgÞ, (IwMuda) crcmdVr, e¡cm, ‘mB© (e¡cmMr AmB©), ‘mB©, h‘rX, cVmd{hZr, gw‘Z, {MÌm, (O{‘Zrda) g‘Vm, ‘wº$m, Apñ‘Vm. (ñWi - gmVmam, ‘mBªMm 75 dm dmT>{Xdg, {X.4 {S>g~a 1978) | ‘m¶mg‘moa ˶m§Zr H$Yrhr ‘m¶mgmR>r ˶m§Zm H$mhr H$am¶cm Z {‘ië¶mMr I§V ~mocyZ XmIdcr Zmhr. nU Amåhm XmoKm§Mr Or eodQ>Mr ‘wcmIV EH$m nonacm {Xcr hmoVr, ˶mV ˶m§Zr ho OmhranUo ‘mݶ Ho$c§ hmoV§ H$s""e¡cmMm ‘r Iyn AnamYr Amho Ag§ ‘cm dmQ>V§. H$maU ‘r {VÀ¶mgmR>r H$mhr H$ê$ eH$cmo Zmhr.'' ‘r åhQ>c§, ""Ahmo, AnamYr H$emcm dmQy>Z KoVm¶? Vwåhr AmhmV H$s ‘m¶m~amo~a! Am{U H$mhr Zgc§ Var AmnU XmoKo AgoM EH$‘oH$m§Zm ^m§S>m¶cm Var AmhmoVM Zm. Amncr ‘V§ Aer Hw$Umhr Xþgè¶mg‘moa ‘m§S>Vm ¶oV ZmhrV. amo‘±{Q>H$ ào‘ H$m¶ Hw$Urhr H$ê$ eH$V§. nU ho Oo EH$‘oH$m§~Ôc dmQ>V§, Vo Ia§ Ia§ gm§JU§ hoM ‘hÎdmM§ AgV§. Ag§ AgyZhr AmnU EdT>§ H$m¶ H$m¶ Mm§Jc§ H$aVmo, {Xdg^a EH$‘oH$m§Zm ^oQ>VgwÕm Zmhr, Varhr Amnë¶mcm EH$‘oH$m§À¶m em°Q>©H$q‘½OM OmñV {XgVmV, H$maU Amncr dmQ> na’o$³eZMr Amho.'' e¡cm Xm^mocH$a gmYZm 9 Zmoìh|~a 2013 {Xdmir 31

×