psmaco rezume

(‫اﺳﺘﻮار)ﺳﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬
SMA
‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫رزوﻣﻪ‬
‫ﺳﻤﺎ‬( )
SMA®ezume
SMA®ezume
Safe water for Safe life
‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫رزوﻣﻪ‬
: ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021
:‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021
WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬
: ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com
:‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬-‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6
c
‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺎ‬
‫زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ، ‫آب‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاح‬ (‫اﺳﺘﻮار)ﺳﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬
‫ﻧﻴ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬‫و‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫روز‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻜﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫و‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫روز‬ ‫ﺎز‬
‫زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﮕﺮش‬‫اﻳﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎده‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬‫دارﻳﻢ‬ ‫ﻗﺼﺪ‬ ‫و‬‫اﺳﺘ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬‫ﻔﺎده‬
‫روز‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻂ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻼش،ﺧﻼق‬ ‫ﭘﺮ‬ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎي‬ ‫از‬،‫ﻣﺮز‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫اي‬ ‫ﭘﺪﻳﺪه‬‫و‬‫ﺑﻮم‬
‫ﻣﺮزﻫﺎي‬ ‫از‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﺣﺘﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﻮده‬ ‫اﻳﺠﺎد‬‫ﻛﺸﻮرﻋﺰﻳﺰﻣﺎن‬‫و‬ ‫ﻧﻬﺎده‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ‬‫وارد‬ ‫اروﭘﺎﻳﻲ‬ ‫رﻗﺒﺎي‬ ‫ﺑﺎ‬
‫رﻗﺎﺑﺖ‬‫ﮔﺮدﻳﻢ‬.
‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﭘﻴﺸﺒﺮد‬ ‫اول‬ ‫درﺟﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻫﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻛﻨﻮن‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫از‬
‫دﺳﺘ‬‫ﻫﺪﻓﻬﺎي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻴﺎﺑﻲ‬‫ﭼﺮا‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﭘﻴﺸﺮوﻳﻤﺎن‬‫ﺷﺮﻛﺖ‬‫ﺳ‬‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺎﻣﺎن‬
‫اﺳﺘﻮار‬‫ﻗ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫رﻗﺒﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﺎﺑﻞ‬.‫ﺑﻮد‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬
SMA®ezumeSafe water for Safe life
RO
SMA®ezume
: ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021
:‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021
WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬
: ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﺷﺮﻛﺖ‬-----------------------3
‫ﻣﺸﻲ‬ ‫ﺧﻂ‬‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬-----------------------4
‫ﻓ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ‬‫ﻌﺎﻟﻴﺖ‬-----------------------6
‫ﺳﺎ‬ ‫ﭼﺎرت‬‫زﻣﺎﻧﻲ‬8 -----------------------
‫ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﻫﻴﺎت‬ ‫اﻋﻀﺎي‬ ‫رزوﻣﻪ‬------------------9
‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫اﻓﺮاد‬-----------------------13
‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎي‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬------------------14
‫ﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‬------------------------
‫ﻫﺎ‬ ‫ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‬------------------------
:‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬-‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6
`
3
1-‫شرکت‬ ‫معرفی‬
(‫سما‬ ‫مخفف‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫استوار‬ ‫منور‬ ‫سامان‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫شرکت‬SMA‫سال‬ ‫از‬ )3131‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫کیفی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫افزار‬ ‫نرم‬CATIA.‫نمود‬ ‫شروع‬
‫نمیرسید،ولی‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫چندان‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫افزار،تمایل‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫ارزش‬ ‫بودن‬ ‫ناشناخته‬ ‫بدلیل‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
‫نی‬ ‫و‬ ‫محاسباتی‬ ،‫اجرایی‬ ‫ظاهری،توان‬ ‫جذابیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫گرافیکی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫پس‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫ز‬
‫عال‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫خطاهای‬‫مشکالت‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫وه‬‫می‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکتها‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫،هزینه‬
.‫رفت‬ ‫باال‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫کشید‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بود،توانایی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫سما‬ ‫مهندسی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬‫ا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫ز‬
‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫یکسال‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لذا‬ . ‫یافت‬ ‫باالتر‬ ،‫میدید‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شرکتهایی‬
.‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫نیز‬ ‫ساخت‬ ‫بخش‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫نمایش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫امر‬ ‫این‬‫اجرا‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫علمی،تکنولوژی‬ ‫های‬،‫قرار‬ ‫شرکت‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫جدید‬ ‫افق‬ ‫یک‬
‫شرکت،شاخص‬ ‫شدن‬ ‫بزرگتر‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫داد‬‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهمتری‬ ‫ی‬ ‫ه‬‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫ظاهر‬
.‫گردند‬ ‫مطلع‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پیمانکار‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬
`
4
2-‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬
( ‫سما‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫شرکت‬SMA)‫تامین‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ،‫فعال‬ ‫کادر‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫نیروهای‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ،
‫رعای‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬‫تحقق‬ ‫جهت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫کیفیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫چارچوبهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫دقیق‬ ‫ت‬
‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تمامی‬ ،‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫فیمابین‬ ‫قراردادهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫این‬
:‫دانند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫به‬
3-‫از‬ ‫ذینفع‬ ‫طرفهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫رضایتمندی‬ ‫افزایش‬‫طریق‬
‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫مداوم‬ ‫ارتقاء‬
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫تعامل‬
2-‫افزای‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫سهم‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫توان‬ ‫ش‬‫طریق‬ ‫از‬
‫توان‬ ‫توسعه‬‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬
‫ارا‬‫کیفیت‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫ئه‬
‫تجاری‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫شبکه‬ ‫توسعه‬
‫منابع‬ ‫بهینه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬
‫توسعه‬‫مداوم‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫توانمندی‬
‫ها‬ ‫طرح‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رویکرد‬ ‫تهیه‬
1-‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارکنان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫مشارکت‬ ‫توسعه‬
‫صمیمیت‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬‫جگ‬
‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬
4-‫ا‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬‫طریق‬ ‫ز‬
`
5
‫آنها‬ ‫اثربخشی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬
‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫بمنظور‬ ‫فرایندها‬ ‫مداوم‬ ‫بازنگری‬
‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫تعیین‬
5-‫آوری‬ ‫فن‬ ‫توسعه‬
( ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫توجه‬MIS)
‫افزایش‬( ‫اطالعات‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫مداوم‬IT‫فرایندها‬ ‫انجام‬ ‫در‬ )
‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫افزایش‬
‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬
`
6
3-‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫زمینه‬
3-1‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬:
‫آب‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫شبکه‬‫آوری‬ ‫جمع‬‫انتقال‬ ‫و‬‫فاضالب‬
‫خانه‬ ‫تصفیه‬‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬

‫سطحی‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬

‫فاضالبها‬ ‫انواع‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬

(‫معکوس‬ ‫اسمز‬ ‫سیستمهای‬RO
)
3-2‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫ارتقاء‬
‫روز‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫جزئیات‬ ‫کلیه‬ ‫مشاهده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫طرحها‬
:‫دنیا‬
1)‫کشی‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
Catia
Epanet
Solid Work
Auto Cad
Telka structuers
Electrical & power supply Eng
PDMS
Auto Pipe
ArcGIS
Fathom
2)‫گیری‬ ‫رندر‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫انیمیشن‬ ‫جهت‬ ‫گرافیکی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
Catia
3D max
3Dvia
Key shot
`
7
3)‫انالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
Catia
Pipe flow Expart
Auto pipe
3-3‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫انواع‬ ‫برگزاری‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬
‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬
‫شده‬ ‫عنوان‬ ‫تخصص‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬
4-‫چارت‬‫شرکت‬ ‫سازمانی‬
‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﭼﺎرت‬‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬(‫)ﺳﻤﺎ‬
:‫وﻳﺮاﻳﺶ‬19/10/94
‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ ‫رﻳﺰي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬
‫ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﻫﻴﺎت‬
‫آرﺷﻴﻮ‬
‫اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻣﻮر‬
‫اداري‬ ‫اﻣﻮر‬
‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎور‬
‫ﻃﺮح‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ‬
‫ﻛﺸﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬
‫ﺑﺮآورد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺘﺮه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬
‫ﺳﺎزه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬
‫ﮔﺰارﺷﺎت‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﻳﭗ‬
‫راﻫﺒﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫راﻫﺒﺮي‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ‬‫ي‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎ‬ ‫اﻣﻮر‬‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﭘﻴﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬
‫ﭘﻴﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت‬ ‫ﮔﺮوه‬
‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫آب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬
‫ﺑﻴﻮﻟﮋﻳﻜﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬
‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬
‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬RO
‫ﻟ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ ‫آﺑﮕﻴﺮي‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه‬‫ﺠﻦ‬
‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬‫ﻣﺘﺪاول‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬
‫ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬
‫ﻣﻌﻤﺎري‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫اﻣﻮر‬‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬
‫ﻣﻌﻤﺎري‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫ﮔﺮوه‬
‫ﺳﺎزه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ‫ﮔﺮوه‬
‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺨﺶ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫آب‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫و‬
‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫و‬ ‫آوري‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬
7
`
9
5-‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫رزومه‬
5-1-:‫عامل‬ ‫مدیر‬
5-3-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬
:‫نام‬‫علی‬
:‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫زاده‬ ‫جلیل‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬Ali.jalilzadeh@gmail.com
‫سمت‬:‫مدیرعامل‬

5-1-2.‫تحصیالت‬
‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬
‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬‫کارشناسی‬3131‫تبریز‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬
‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬3112‫اصفهان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬
‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬( ‫تخصصی‬ ‫دکترای‬PhD)3132‫پزشکی‬ ‫علوم‬‫تهران‬
5-1-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬
‫ارومیه‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫همدان‬
‫تهران‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬

5-1-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬
AutoCADSASSPRO
EPANET 2.0ARTS
Microsoft OfficeGPS-X
Microsoft Office ProjectFlow master
`
01
PhotoshopWater hammer
SPSSWater GEMS
5-1-5.‫پژوهشی‬ ‫سوابق‬
‫فعالیت‬ ‫نوع‬
‫پژوهشی‬
‫شرح‬
‫و‬ ‫کتاب‬
‫نشریات‬
( ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬3115)
( ‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫کلیات‬3115)
‫چاپ‬ ‫مقاالت‬
‫در‬ ‫شده‬
‫مجله‬
(2006) Removal of heavy metals ions from wastewater with conventional activated
sludge process: case study in Isfahan (Iran)
(2006) Evaluation of Chronological Aspects of Collection and Transportation of Municipal
Solid Waste System in Urmia
‫شماره‬ ‫آب‬ ‫عمران‬ ‫(مجله‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫مشکالت‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫نساجی‬ ‫صنایع‬ ‫پساب‬ ‫تصفیه‬ ‫بر‬ ‫مروری‬14
–‫اردیبهشت‬3113)
‫شماره‬ ‫آب‬ ‫عمران‬ ‫مجله‬ ( ‫کوهستانی‬ ‫و‬ ‫سیرد‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هوادهی‬ ‫های‬ ‫الگون‬ ‫تصیفیه‬ ‫راندمان‬ ‫بررسیی‬15–‫خرداد‬
3113)
(2012) Biological Behavior of Anammox Process For Municipal Wastewater Treatment: Effect of
Ammonia Removal and Other Parameters
(2013) Optimization and Modeling of Chemical Oxygen Demand Removal by ANAMMOX Process
Using Response Surface Methodology
‫ارائه‬ ‫مقاالت‬
‫در‬ ‫شده‬
‫همایش‬
‫سنگ‬ ‫فلزات‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬‫ایران‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫جنوب‬ ‫فاضالب‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫پساب‬ ‫ین‬
‫واستاندارد‬BPT(‫آمریکا‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬US-EPA)
‫کوهستانی‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هوادهی‬ ‫های‬ ‫الگون‬ ‫تصفیه‬ ‫راندمان‬ ‫بررسی‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬HPO‫بو‬ ‫کنترل‬ ‫برتر‬ ‫گزینه‬ ‫بعنوان‬‫هیدروژن‬ ‫سولفید‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خوردگی‬ ‫و‬
‫اسموتولرانت‬ ‫مخمرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شور‬ ‫فاضالبهای‬ ‫هوازی‬ ‫تصفیه‬
‫استاندرادهای‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫حومه‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫خوی‬ ‫شهرستان‬ ‫شیرب‬ ‫آب‬ ‫باکتریولوژیک‬ ‫های‬ ‫شیاخص‬ ‫بررسیی‬
‫جهانی‬
Evaluation of Chronological Aspects of Collection and Transportation of Municipal Solid
Waste System in Urmia
)‫ارومیه‬ ‫شهر‬ ‫موردی‬ ‫(مطالعه‬ ‫شهری‬ ‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫مدیریت‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫اثرات‬ ‫ارزیابی‬
`
00
‫ایران‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫صنعتی‬ ‫کشور‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫جامد‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫بهداشتی‬ ‫دفن‬ ‫عملیات‬ ‫بررسی‬
‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سیستم‬ ‫زمانی‬ ‫ارزیابی‬‫ارومیه‬ ‫شهر‬‫مناسب‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫در‬ ‫زباله‬ ‫برداشت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫با‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫رابطه‬ ‫بررسی‬‫ارومیه‬ ‫شهر‬
‫های‬ ‫طرح‬
‫تحقیقاتی‬
‫ارومیه‬ ‫شهر‬ ‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سیستم‬ ‫ارزیابی‬
‫اصفهان‬ ‫جنوب‬ ‫فاضالب‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫پساب‬ ‫سنگین‬ ‫فلزات‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬
‫بررسی‬‫غربی‬ ‫آذربایجان‬ ‫استان‬ ‫درسطح‬ ‫پزشکی‬ ‫پسماندهای‬ ‫اصولی‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مدیریت‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نفت‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫فورفورال‬ ‫حاوی‬ ‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬2O2/H3O
‫شبکه‬ ‫میکروبی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫کیفیت‬ ‫سریع‬ ‫بررسی‬‫تهران‬ ‫آب‬ ‫توزیع‬
( ‫آناموکس‬ ‫فرایند‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬Anammox‫تغییر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ )pH‫نیتروژن‬ ‫حذف‬ ‫در‬
‫اختراعات‬
‫روش‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫فاضالبهای‬ ‫تصفیه‬ ‫شیمیایی‬ ‫پکیج‬AOP
‫نیتروژن‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫تصفیه‬ ‫برای‬ ‫شاروکس‬ ‫فرایند‬
5-2-‫رئیس‬‫مدیره‬ ‫هیات‬
5-2-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬
:‫نام‬‫مرتضی‬ ‫سید‬
:‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫احمدی‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬seyedmortezahmadi@gmail.com
‫سمت‬:‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬
5-2-2.‫تحصیالت‬
‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬
‫ابزار‬ ‫ماشین‬‫کاردانی‬3115‫قزوین‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬
‫در‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬
‫جامدات‬ ‫طراحی‬
‫کارشناسی‬3111‫آزاد‬‫قزوین‬
`
01
5-2-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬
‫دانشگاه‬‫قزوین‬ ‫وفنون‬ ‫علوم‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬
5-2-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬
AutoCADCatia
EPANET 2.0Solid Work
Microsoft OfficePipe flow
Microsoft Office Project3D Max
PhotoshopFludsim(hydraulic &pneumatic)
Mini tabAnsys
HysysMatlab
5-3-‫نائب‬‫رئیس‬‫مدیره‬ ‫هیات‬
5-1-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬
:‫نام‬‫سادات‬ ‫زهره‬
:‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫موسوی‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬zohrehmosavi@yahoo.com
‫سمت‬:‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ ‫نائب‬
5-3-2.‫تحصیالت‬
‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬
‫مدیریت‬‫صنعتی‬‫کارشناسی‬3113‫قزوین‬ ‫الملل‬ ‫بین‬
5-3-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬
‫دانشگاه‬‫قزوین‬ ‫وفنون‬ ‫علوم‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬
`
03
5-3-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬
AutoCADHolo
Microsoft Officevisio
Microsoft Office ProjectArena
Mini tab
6-‫شرکت‬ ‫کلیدی‬ ‫افراد‬
‫ردیف‬‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬)‫کار(سال‬ ‫سابقه‬‫سمت‬
3‫زاده‬ ‫جلیل‬ ‫علی‬‫مهندسی‬ ‫دکترای‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬34‫عامل‬ ‫مدیر‬
2‫احمدی‬ ‫مرتضی‬ ‫سید‬‫مکانیک‬ ‫کارشناس‬35‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬
1‫موسوی‬ ‫سادات‬ ‫زهره‬‫مدیریت‬ ‫کارشناس‬‫صنعتی‬2‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ ‫نائب‬
1‫رحیمی‬ ‫صدیقه‬‫حسابداری‬ ‫دیپلم‬ ‫فوق‬31‫اداری‬ ‫مالی‬ ‫مدیر‬
4‫شهیدی‬ ‫مهدی‬‫برق‬ ‫کارشناس‬34‫ابزاردقیق‬ ‫و‬ ‫برق،کنترل‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬
5‫آهنگ‬ ‫ناهید‬‫عمومی‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫کارشناس‬31‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬
6‫صمدی‬ ‫سمیرا‬‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫کارشناس‬3‫کیفیت‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کارشناس‬
3‫ذرخش‬ ‫مریم‬‫معماری‬ ‫کارشناس‬3‫کشی‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫کارشناس‬
1‫موسوی‬ ‫الهام‬‫عمران‬ ‫کارشناس‬3‫سازه‬ ‫بخش‬ ‫کارشناس‬
3‫آقاپور‬ ‫احمد‬ ‫علی‬‫دکترای‬‫مهندسی‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬31‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫کارشناس‬
31‫محمدی‬ ‫محدثه‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫کارشناس‬6
‫اجرایی‬ ‫مسئول‬
‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬
`
04
7-‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫اجرایی‬ ‫سوابق‬
‫ردیف‬‫طرح‬ ‫عنوان‬‫فرایند‬ ‫نوع‬‫کارفرما‬
‫محل‬
‫اجرا‬
‫توضیحات‬
3
‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬
‫صنعتی‬ ‫فاضالب‬
ABR‫هوادهی‬ ‫و‬
‫گسترده‬
‫صالحی‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬‫همدان‬
‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫تدبیر‬
2
‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬
‫بیمارستان‬
RO‫آریا‬ ‫بیمارستان‬‫رشت‬
‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫تدبیر‬
1
‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬
‫صنعتی‬ ‫فاضالب‬
ABR‫هوادهی‬ ‫و‬
‫گسترده‬
‫بیرجند‬ ‫صنعتی‬ ‫کشتارگاه‬‫بیرجند‬
‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫تدبیر‬
4
‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO21‫مترمکعب‬
‫ساعت‬ ‫در‬
RO‫مپنا‬‫عسلویه‬
‫کیمیاب‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫کویر‬
5
‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO31‫شبانه‬ ‫در‬ ‫مترمکعب‬
‫روز‬
RO‫کویر‬ ‫کیمیاب‬‫تهران‬-
6
‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO31‫در‬ ‫مترمکعب‬
‫ساعت‬
RO‫شهر‬‫شرق‬ ‫آب‬‫تهران‬-
3
‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ‫فاضالب‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اصالح‬
‫سپه‬
‫گسترده‬ ‫هوادهی‬‫سپه‬ ‫بانک‬‫تهران‬
‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫تدبیر‬
1‫پسند‬ ‫چاشت‬ ‫شرکت‬
ABR‫و‬‫هوادهی‬
‫گسترده‬
)‫غذایی(لبنیات‬ ‫مواد‬‫قزوین‬‫مجدد‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اصالح‬
3‫فاز‬ ‫مدلسازی‬2‫یزد‬ ‫شهر‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬
ABR‫و‬‫هوادهی‬
‫گسترده‬‫دو‬
‫مرحله‬‫ای‬
‫یزد‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬‫یزد‬
‫توان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬
‫آب‬ ‫طوس‬ ‫و‬ ‫آزمایان‬
31‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬ ‫پکیج‬ ‫خرید‬
‫نوع‬ ‫از‬ ‫فعال‬ ‫لجن‬
SBR
‫و‬ ‫واکسن‬ ‫تحقیقات‬ ‫موسسه‬
‫رازی‬ ‫سازی‬ ‫سرم‬
‫تهران‬-
33
‫و‬ ‫ساخت‬ ، ‫طراحی‬‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬
‫کشتارگاه‬ ‫فاضالب‬
ABR‫هوادهی‬ ‫و‬
‫دو‬ ‫گسترده‬
‫ای‬ ‫مرحله‬
‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫بندر‬ ‫شهرداری‬‫امام‬ ‫بندر‬-
32
‫سطحی‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫طراحی،ساخت‬
‫تویسرکان‬ ‫سرابی‬ ‫سد‬
+‫انعقاد‬ +‫اختالط‬
+ ‫نشینی‬ ‫ته‬
ABR‫هوادهی‬ ‫و‬
‫گسترده‬
‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرکت‬
‫همدان‬
‫تویسرکان‬-
`
05
‫رازی‬ ‫سازی‬ ‫سرم‬
‫کرمان‬
`
06
‫بیمارستان‬‫فارابی‬
‫تهران‬
`
07
‫شهرکرد‬ ‫ساخت‬ ‫درحال‬ ‫طرح‬
‫های‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫درحال‬‫اجرا‬
`
01
‫یزد‬ ‫شهر‬ ‫فاضالب‬ ‫طرح‬
`
09
‫دستگاه‬RO01‫ساعت‬ ‫در‬ ‫مکعبی‬ ‫متر‬
‫شهراب‬ ‫شرکت‬ : ‫کارفرما‬
`
11
‫طرح‬RO
‫مپنا‬ ‫شرکت‬ :‫کارفرما‬
`
10
20
Reverse Osmosis sma Water Systems
Quality water for quality life....
: ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021
:‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021
WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬
: ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com
SMA®ezume
SMA®ezume
:‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
-
‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6

Recomendados

Queen of water analysis por
Queen of water analysisQueen of water analysis
Queen of water analysisKim Lesh
1.6K visualizações6 slides
моё хобби» por
моё хобби»моё хобби»
моё хобби»Дарья Ананьина
102 visualizações11 slides
EL Fenomeno del Niño por
EL Fenomeno del NiñoEL Fenomeno del Niño
EL Fenomeno del NiñoR CARLOS R N
398 visualizações9 slides
Apuntes montar peluqueria por
Apuntes montar peluqueriaApuntes montar peluqueria
Apuntes montar peluqueriaOlaia Cortijo Miguel
247 visualizações4 slides
“La aplicación de las redes sociales en la educación” por
 “La aplicación de las redes sociales en la educación” “La aplicación de las redes sociales en la educación”
“La aplicación de las redes sociales en la educación” Eve Jimenez
79 visualizações14 slides
CV por
CVCV
CVJahongir Mamayusupov
202 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO” por
“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”
“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”Eve Jimenez
51 visualizações14 slides
El elemento por
El elementoEl elemento
El elementoGabriel Rueda Carrillo
198 visualizações12 slides
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade Mathematics por
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade MathematicsBYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade Mathematics
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade MathematicsDaphene Coleman
81 visualizações4 slides
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende por
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kendeAdvocacyAsia
1.4K visualizações11 slides
Resumen Practicas Seguras y Saludables por
Resumen Practicas Seguras y SaludablesResumen Practicas Seguras y Saludables
Resumen Practicas Seguras y SaludablesR CARLOS R N
3.9K visualizações33 slides
Copasst por
CopasstCopasst
CopasstR CARLOS R N
4.9K visualizações30 slides

Destaque(7)

“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO” por Eve Jimenez
“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”
“CUALIDADES DEL PROFESIONAL DEL FUTURO”
Eve Jimenez51 visualizações
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade Mathematics por Daphene Coleman
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade MathematicsBYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade Mathematics
BYOD/BYOT Implementation Plan for Sixth Grade Mathematics
Daphene Coleman81 visualizações
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende por AdvocacyAsia
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende
10 gekke feitjes over gezichtsbeharing die je niet kende
AdvocacyAsia1.4K visualizações
Resumen Practicas Seguras y Saludables por R CARLOS R N
Resumen Practicas Seguras y SaludablesResumen Practicas Seguras y Saludables
Resumen Practicas Seguras y Saludables
R CARLOS R N3.9K visualizações
Copasst por R CARLOS R N
CopasstCopasst
Copasst
R CARLOS R N4.9K visualizações
Practicas Seguras Sustancias Quimicas por R CARLOS R N
Practicas Seguras Sustancias QuimicasPracticas Seguras Sustancias Quimicas
Practicas Seguras Sustancias Quimicas
R CARLOS R N1.6K visualizações

Similar a psmaco rezume

در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
106 visualizações28 slides
Xrmco por
XrmcoXrmco
XrmcoMJDKhodabakhshi
931 visualizações16 slides
Rezome.Ali.Bagheri por
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.BagheriAli Bagheri
131 visualizações5 slides
resume Ali Valimohammadi(N41) por
resume Ali Valimohammadi(N41)resume Ali Valimohammadi(N41)
resume Ali Valimohammadi(N41)Ali Valimohammadi
216 visualizações4 slides
resumeh aali1 por
resumeh aali1resumeh aali1
resumeh aali1Hossein Nourian, DBA
331 visualizações3 slides
فناوری اطلاعات و تولید نهایی por
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی Babak Sorkhpour
303 visualizações49 slides

Similar a psmaco rezume(20)

در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب por Mohammad Ahmadzadeh
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
Mohammad Ahmadzadeh106 visualizações
Xrmco por MJDKhodabakhshi
XrmcoXrmco
Xrmco
MJDKhodabakhshi931 visualizações
Rezome.Ali.Bagheri por Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 visualizações
resume Ali Valimohammadi(N41) por Ali Valimohammadi
resume Ali Valimohammadi(N41)resume Ali Valimohammadi(N41)
resume Ali Valimohammadi(N41)
Ali Valimohammadi216 visualizações
فناوری اطلاعات و تولید نهایی por Babak Sorkhpour
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
Babak Sorkhpour303 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab114 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab300 visualizações
تدریس نگهداری و تعمیرات por naser jalali
تدریس نگهداری و تعمیراتتدریس نگهداری و تعمیرات
تدریس نگهداری و تعمیرات
naser jalali1.6K visualizações
Najedy resume por Bahram Najedy
Najedy resumeNajedy resume
Najedy resume
Bahram Najedy87 visualizações
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز por Noushin Sazegar Garaei
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهرازآسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز
Noushin Sazegar Garaei100 visualizações
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا por kamal Rajabpour
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
kamal Rajabpour169 visualizações
saeed azizi-limited resume por Saeed Azizi
saeed azizi-limited resumesaeed azizi-limited resume
saeed azizi-limited resume
Saeed Azizi105 visualizações
ISo 2005-2014 por Ehsan Ostad
ISo 2005-2014ISo 2005-2014
ISo 2005-2014
Ehsan Ostad343 visualizações
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت por Ali Ganjizadeh
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامتقوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
Ali Ganjizadeh125 visualizações

psmaco rezume

 • 1. (‫اﺳﺘﻮار)ﺳﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ SMA ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫رزوﻣﻪ‬ ‫ﺳﻤﺎ‬( ) SMA®ezume SMA®ezume Safe water for Safe life ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫رزوﻣﻪ‬ : ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021 :‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021 WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬ : ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com :‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬-‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6
 • 2. c ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ، ‫آب‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاح‬ (‫اﺳﺘﻮار)ﺳﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻧﻴ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬‫و‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫روز‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻜﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫و‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫روز‬ ‫ﺎز‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﮕﺮش‬‫اﻳﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎده‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬‫دارﻳﻢ‬ ‫ﻗﺼﺪ‬ ‫و‬‫اﺳﺘ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬‫ﻔﺎده‬ ‫روز‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻂ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻼش،ﺧﻼق‬ ‫ﭘﺮ‬ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎي‬ ‫از‬،‫ﻣﺮز‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫اي‬ ‫ﭘﺪﻳﺪه‬‫و‬‫ﺑﻮم‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي‬ ‫از‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﺣﺘﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﻮده‬ ‫اﻳﺠﺎد‬‫ﻛﺸﻮرﻋﺰﻳﺰﻣﺎن‬‫و‬ ‫ﻧﻬﺎده‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ‬‫وارد‬ ‫اروﭘﺎﻳﻲ‬ ‫رﻗﺒﺎي‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ‬‫ﮔﺮدﻳﻢ‬. ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﭘﻴﺸﺒﺮد‬ ‫اول‬ ‫درﺟﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻫﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻛﻨﻮن‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫از‬ ‫دﺳﺘ‬‫ﻫﺪﻓﻬﺎي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻴﺎﺑﻲ‬‫ﭼﺮا‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﭘﻴﺸﺮوﻳﻤﺎن‬‫ﺷﺮﻛﺖ‬‫ﺳ‬‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺎﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﻮار‬‫ﻗ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫رﻗﺒﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﺎﺑﻞ‬.‫ﺑﻮد‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ SMA®ezumeSafe water for Safe life
 • 3. RO SMA®ezume : ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021 :‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021 WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬ : ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﺷﺮﻛﺖ‬-----------------------3 ‫ﻣﺸﻲ‬ ‫ﺧﻂ‬‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬-----------------------4 ‫ﻓ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ‬‫ﻌﺎﻟﻴﺖ‬-----------------------6 ‫ﺳﺎ‬ ‫ﭼﺎرت‬‫زﻣﺎﻧﻲ‬8 ----------------------- ‫ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﻫﻴﺎت‬ ‫اﻋﻀﺎي‬ ‫رزوﻣﻪ‬------------------9 ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫اﻓﺮاد‬-----------------------13 ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎي‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬------------------14 ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‬------------------------ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‬------------------------ :‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬-‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6
 • 4. ` 3 1-‫شرکت‬ ‫معرفی‬ (‫سما‬ ‫مخفف‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫استوار‬ ‫منور‬ ‫سامان‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫شرکت‬SMA‫سال‬ ‫از‬ )3131‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫کیفی‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬CATIA.‫نمود‬ ‫شروع‬ ‫نمیرسید،ولی‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫چندان‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫افزار،تمایل‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫ارزش‬ ‫بودن‬ ‫ناشناخته‬ ‫بدلیل‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫نی‬ ‫و‬ ‫محاسباتی‬ ،‫اجرایی‬ ‫ظاهری،توان‬ ‫جذابیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫گرافیکی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫پس‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫ز‬ ‫عال‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫خطاهای‬‫مشکالت‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫وه‬‫می‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرکتها‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫،هزینه‬ .‫رفت‬ ‫باال‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫کشید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بود،توانایی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫سما‬ ‫مهندسی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬‫ا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫ز‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫یکسال‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫لذا‬ . ‫یافت‬ ‫باالتر‬ ،‫میدید‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شرکتهایی‬ .‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫نیز‬ ‫ساخت‬ ‫بخش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫نمایش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫امر‬ ‫این‬‫اجرا‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫علمی،تکنولوژی‬ ‫های‬،‫قرار‬ ‫شرکت‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫جدید‬ ‫افق‬ ‫یک‬ ‫شرکت،شاخص‬ ‫شدن‬ ‫بزرگتر‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫داد‬‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهمتری‬ ‫ی‬ ‫ه‬‫کار‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫ظاهر‬ .‫گردند‬ ‫مطلع‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پیمانکار‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬
 • 5. ` 4 2-‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ( ‫سما‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫شرکت‬SMA)‫تامین‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ،‫فعال‬ ‫کادر‬ ‫و‬ ‫مجرب‬ ‫نیروهای‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ، ‫رعای‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬‫تحقق‬ ‫جهت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫کیفیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫چارچوبهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫دقیق‬ ‫ت‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تمامی‬ ،‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫فیمابین‬ ‫قراردادهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫تعهدات‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫این‬ :‫دانند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ 3-‫از‬ ‫ذینفع‬ ‫طرفهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫رضایتمندی‬ ‫افزایش‬‫طریق‬ ‫مهندسی‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫مداوم‬ ‫ارتقاء‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫تعامل‬ 2-‫افزای‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫سهم‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫توان‬ ‫ش‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫توسعه‬‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫ارا‬‫کیفیت‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫ئه‬ ‫تجاری‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫شبکه‬ ‫توسعه‬ ‫منابع‬ ‫بهینه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫توسعه‬‫مداوم‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫توانمندی‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رویکرد‬ ‫تهیه‬ 1-‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارکنان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫مشارکت‬ ‫توسعه‬ ‫صمیمیت‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬‫جگ‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬ 4-‫ا‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬‫طریق‬ ‫ز‬
 • 6. ` 5 ‫آنها‬ ‫اثربخشی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫بمنظور‬ ‫فرایندها‬ ‫مداوم‬ ‫بازنگری‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ 5-‫آوری‬ ‫فن‬ ‫توسعه‬ ( ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫توجه‬MIS) ‫افزایش‬( ‫اطالعات‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫مداوم‬IT‫فرایندها‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ) ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫افزایش‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬
 • 7. ` 6 3-‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ 3-1‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬: ‫آب‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫شبکه‬‫آوری‬ ‫جمع‬‫انتقال‬ ‫و‬‫فاضالب‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬  ‫سطحی‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬  ‫فاضالبها‬ ‫انواع‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬  (‫معکوس‬ ‫اسمز‬ ‫سیستمهای‬RO ) 3-2‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫ارتقاء‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫جزئیات‬ ‫کلیه‬ ‫مشاهده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫طرحها‬ :‫دنیا‬ 1)‫کشی‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ Catia Epanet Solid Work Auto Cad Telka structuers Electrical & power supply Eng PDMS Auto Pipe ArcGIS Fathom 2)‫گیری‬ ‫رندر‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫انیمیشن‬ ‫جهت‬ ‫گرافیکی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ Catia 3D max 3Dvia Key shot
 • 8. ` 7 3)‫انالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Catia Pipe flow Expart Auto pipe 3-3‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫انواع‬ ‫برگزاری‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫شده‬ ‫عنوان‬ ‫تخصص‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬ 4-‫چارت‬‫شرکت‬ ‫سازمانی‬
 • 9. ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﭼﺎرت‬‫و‬ ‫ﻓﻨﻲ‬‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻣﻨﻮر‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬(‫)ﺳﻤﺎ‬ :‫وﻳﺮاﻳﺶ‬19/10/94 ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫و‬ ‫رﻳﺰي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﻫﻴﺎت‬ ‫آرﺷﻴﻮ‬ ‫اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫اداري‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫ﻃﺮح‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﻛﺸﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﺑﺮآورد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺘﺮه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﺎزه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮔﺰارﺷﺎت‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﻳﭗ‬ ‫راﻫﺒﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫راﻫﺒﺮي‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ‬‫ي‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎ‬ ‫اﻣﻮر‬‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫آب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺑﻴﻮﻟﮋﻳﻜﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬RO ‫ﻟ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ ‫آﺑﮕﻴﺮي‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه‬‫ﺠﻦ‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬‫ﻣﺘﺪاول‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭘﻜﻴﺞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎري‬ ‫اﻣﻮر‬ ‫اﻣﻮر‬‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﻣﻌﻤﺎري‬ ‫و‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﺳﺎزه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آب‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫آب‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ 7
 • 10. ` 9 5-‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫رزومه‬ 5-1-:‫عامل‬ ‫مدیر‬ 5-3-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬ :‫نام‬‫علی‬ :‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫زاده‬ ‫جلیل‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬Ali.jalilzadeh@gmail.com ‫سمت‬:‫مدیرعامل‬  5-1-2.‫تحصیالت‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬ ‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬‫کارشناسی‬3131‫تبریز‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬3112‫اصفهان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫مهندسی‬( ‫تخصصی‬ ‫دکترای‬PhD)3132‫پزشکی‬ ‫علوم‬‫تهران‬ 5-1-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬ ‫ارومیه‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫همدان‬ ‫تهران‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬  5-1-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬ AutoCADSASSPRO EPANET 2.0ARTS Microsoft OfficeGPS-X Microsoft Office ProjectFlow master
 • 11. ` 01 PhotoshopWater hammer SPSSWater GEMS 5-1-5.‫پژوهشی‬ ‫سوابق‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫پژوهشی‬ ‫شرح‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫نشریات‬ ( ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬3115) ( ‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫کلیات‬3115) ‫چاپ‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مجله‬ (2006) Removal of heavy metals ions from wastewater with conventional activated sludge process: case study in Isfahan (Iran) (2006) Evaluation of Chronological Aspects of Collection and Transportation of Municipal Solid Waste System in Urmia ‫شماره‬ ‫آب‬ ‫عمران‬ ‫(مجله‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫مشکالت‬ ‫کاهش‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫نساجی‬ ‫صنایع‬ ‫پساب‬ ‫تصفیه‬ ‫بر‬ ‫مروری‬14 –‫اردیبهشت‬3113) ‫شماره‬ ‫آب‬ ‫عمران‬ ‫مجله‬ ( ‫کوهستانی‬ ‫و‬ ‫سیرد‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هوادهی‬ ‫های‬ ‫الگون‬ ‫تصیفیه‬ ‫راندمان‬ ‫بررسیی‬15–‫خرداد‬ 3113) (2012) Biological Behavior of Anammox Process For Municipal Wastewater Treatment: Effect of Ammonia Removal and Other Parameters (2013) Optimization and Modeling of Chemical Oxygen Demand Removal by ANAMMOX Process Using Response Surface Methodology ‫ارائه‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫همایش‬ ‫سنگ‬ ‫فلزات‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬‫ایران‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫جنوب‬ ‫فاضالب‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫پساب‬ ‫ین‬ ‫واستاندارد‬BPT(‫آمریکا‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬US-EPA) ‫کوهستانی‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫هوادهی‬ ‫های‬ ‫الگون‬ ‫تصفیه‬ ‫راندمان‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬HPO‫بو‬ ‫کنترل‬ ‫برتر‬ ‫گزینه‬ ‫بعنوان‬‫هیدروژن‬ ‫سولفید‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خوردگی‬ ‫و‬ ‫اسموتولرانت‬ ‫مخمرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شور‬ ‫فاضالبهای‬ ‫هوازی‬ ‫تصفیه‬ ‫استاندرادهای‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫حومه‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫خوی‬ ‫شهرستان‬ ‫شیرب‬ ‫آب‬ ‫باکتریولوژیک‬ ‫های‬ ‫شیاخص‬ ‫بررسیی‬ ‫جهانی‬ Evaluation of Chronological Aspects of Collection and Transportation of Municipal Solid Waste System in Urmia )‫ارومیه‬ ‫شهر‬ ‫موردی‬ ‫(مطالعه‬ ‫شهری‬ ‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫مدیریت‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫اثرات‬ ‫ارزیابی‬
 • 12. ` 00 ‫ایران‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫صنعتی‬ ‫کشور‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫جامد‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫بهداشتی‬ ‫دفن‬ ‫عملیات‬ ‫بررسی‬ ‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سیستم‬ ‫زمانی‬ ‫ارزیابی‬‫ارومیه‬ ‫شهر‬‫مناسب‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫برداشت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫با‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫رابطه‬ ‫بررسی‬‫ارومیه‬ ‫شهر‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ارومیه‬ ‫شهر‬ ‫جامد‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سیستم‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصفهان‬ ‫جنوب‬ ‫فاضالب‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫پساب‬ ‫سنگین‬ ‫فلزات‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬ ‫بررسی‬‫غربی‬ ‫آذربایجان‬ ‫استان‬ ‫درسطح‬ ‫پزشکی‬ ‫پسماندهای‬ ‫اصولی‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مدیریت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نفت‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫فورفورال‬ ‫حاوی‬ ‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬2O2/H3O ‫شبکه‬ ‫میکروبی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫کیفیت‬ ‫سریع‬ ‫بررسی‬‫تهران‬ ‫آب‬ ‫توزیع‬ ( ‫آناموکس‬ ‫فرایند‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬Anammox‫تغییر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ )pH‫نیتروژن‬ ‫حذف‬ ‫در‬ ‫اختراعات‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫فاضالبهای‬ ‫تصفیه‬ ‫شیمیایی‬ ‫پکیج‬AOP ‫نیتروژن‬ ‫حذف‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫شهری‬ ‫فاضالب‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫تصفیه‬ ‫برای‬ ‫شاروکس‬ ‫فرایند‬ 5-2-‫رئیس‬‫مدیره‬ ‫هیات‬ 5-2-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬ :‫نام‬‫مرتضی‬ ‫سید‬ :‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫احمدی‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬seyedmortezahmadi@gmail.com ‫سمت‬:‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ 5-2-2.‫تحصیالت‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬ ‫ابزار‬ ‫ماشین‬‫کاردانی‬3115‫قزوین‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫در‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫جامدات‬ ‫طراحی‬ ‫کارشناسی‬3111‫آزاد‬‫قزوین‬
 • 13. ` 01 5-2-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬ ‫دانشگاه‬‫قزوین‬ ‫وفنون‬ ‫علوم‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ 5-2-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬ AutoCADCatia EPANET 2.0Solid Work Microsoft OfficePipe flow Microsoft Office Project3D Max PhotoshopFludsim(hydraulic &pneumatic) Mini tabAnsys HysysMatlab 5-3-‫نائب‬‫رئیس‬‫مدیره‬ ‫هیات‬ 5-1-3.‫فردی‬ ‫مشخصات‬ :‫نام‬‫سادات‬ ‫زهره‬ :‫خانوادگی‬ ‫نام‬‫موسوی‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬zohrehmosavi@yahoo.com ‫سمت‬:‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ ‫نائب‬ 5-3-2.‫تحصیالت‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تارخ‬‫دانشگاه‬ ‫مدیریت‬‫صنعتی‬‫کارشناسی‬3113‫قزوین‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ 5-3-3.‫سوابق‬‫آموزشی‬ ‫دانشگاه‬‫قزوین‬ ‫وفنون‬ ‫علوم‬ ‫کاربردی‬ ‫علمی‬
 • 14. ` 03 5-3-4.‫مهارتهای‬‫فنی‬ AutoCADHolo Microsoft Officevisio Microsoft Office ProjectArena Mini tab 6-‫شرکت‬ ‫کلیدی‬ ‫افراد‬ ‫ردیف‬‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬)‫کار(سال‬ ‫سابقه‬‫سمت‬ 3‫زاده‬ ‫جلیل‬ ‫علی‬‫مهندسی‬ ‫دکترای‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬34‫عامل‬ ‫مدیر‬ 2‫احمدی‬ ‫مرتضی‬ ‫سید‬‫مکانیک‬ ‫کارشناس‬35‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ 1‫موسوی‬ ‫سادات‬ ‫زهره‬‫مدیریت‬ ‫کارشناس‬‫صنعتی‬2‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رئیس‬ ‫نائب‬ 1‫رحیمی‬ ‫صدیقه‬‫حسابداری‬ ‫دیپلم‬ ‫فوق‬31‫اداری‬ ‫مالی‬ ‫مدیر‬ 4‫شهیدی‬ ‫مهدی‬‫برق‬ ‫کارشناس‬34‫ابزاردقیق‬ ‫و‬ ‫برق،کنترل‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬ 5‫آهنگ‬ ‫ناهید‬‫عمومی‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫کارشناس‬31‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬ 6‫صمدی‬ ‫سمیرا‬‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫کارشناس‬3‫کیفیت‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کارشناس‬ 3‫ذرخش‬ ‫مریم‬‫معماری‬ ‫کارشناس‬3‫کشی‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫کارشناس‬ 1‫موسوی‬ ‫الهام‬‫عمران‬ ‫کارشناس‬3‫سازه‬ ‫بخش‬ ‫کارشناس‬ 3‫آقاپور‬ ‫احمد‬ ‫علی‬‫دکترای‬‫مهندسی‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬31‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫کارشناس‬ 31‫محمدی‬ ‫محدثه‬‫محیط‬ ‫بهداشت‬ ‫کارشناس‬6 ‫اجرایی‬ ‫مسئول‬ ‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬ ‫های‬ ‫پکیج‬
 • 15. ` 04 7-‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫اجرایی‬ ‫سوابق‬ ‫ردیف‬‫طرح‬ ‫عنوان‬‫فرایند‬ ‫نوع‬‫کارفرما‬ ‫محل‬ ‫اجرا‬ ‫توضیحات‬ 3 ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬ ‫صنعتی‬ ‫فاضالب‬ ABR‫هوادهی‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫صالحی‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬‫همدان‬ ‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫تدبیر‬ 2 ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬ ‫بیمارستان‬ RO‫آریا‬ ‫بیمارستان‬‫رشت‬ ‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫تدبیر‬ 1 ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫طراحی‬ ‫صنعتی‬ ‫فاضالب‬ ABR‫هوادهی‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫بیرجند‬ ‫صنعتی‬ ‫کشتارگاه‬‫بیرجند‬ ‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫تدبیر‬ 4 ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO21‫مترمکعب‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ RO‫مپنا‬‫عسلویه‬ ‫کیمیاب‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫کویر‬ 5 ‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO31‫شبانه‬ ‫در‬ ‫مترمکعب‬ ‫روز‬ RO‫کویر‬ ‫کیمیاب‬‫تهران‬- 6 ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬RO31‫در‬ ‫مترمکعب‬ ‫ساعت‬ RO‫شهر‬‫شرق‬ ‫آب‬‫تهران‬- 3 ‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ‫فاضالب‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫سپه‬ ‫گسترده‬ ‫هوادهی‬‫سپه‬ ‫بانک‬‫تهران‬ ‫آرمان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫تدبیر‬ 1‫پسند‬ ‫چاشت‬ ‫شرکت‬ ABR‫و‬‫هوادهی‬ ‫گسترده‬ )‫غذایی(لبنیات‬ ‫مواد‬‫قزوین‬‫مجدد‬ ‫سازی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ 3‫فاز‬ ‫مدلسازی‬2‫یزد‬ ‫شهر‬ ‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ABR‫و‬‫هوادهی‬ ‫گسترده‬‫دو‬ ‫مرحله‬‫ای‬ ‫یزد‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬‫یزد‬ ‫توان‬ ‫شرکت‬ ‫همکار‬ ‫آب‬ ‫طوس‬ ‫و‬ ‫آزمایان‬ 31‫فاضالب‬ ‫تصفیه‬ ‫پکیج‬ ‫خرید‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫فعال‬ ‫لجن‬ SBR ‫و‬ ‫واکسن‬ ‫تحقیقات‬ ‫موسسه‬ ‫رازی‬ ‫سازی‬ ‫سرم‬ ‫تهران‬- 33 ‫و‬ ‫ساخت‬ ، ‫طراحی‬‫خانه‬ ‫تصفیه‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫کشتارگاه‬ ‫فاضالب‬ ABR‫هوادهی‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫گسترده‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫بندر‬ ‫شهرداری‬‫امام‬ ‫بندر‬- 32 ‫سطحی‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫طراحی،ساخت‬ ‫تویسرکان‬ ‫سرابی‬ ‫سد‬ +‫انعقاد‬ +‫اختالط‬ + ‫نشینی‬ ‫ته‬ ABR‫هوادهی‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرکت‬ ‫همدان‬ ‫تویسرکان‬-
 • 18. ` 07 ‫شهرکرد‬ ‫ساخت‬ ‫درحال‬ ‫طرح‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫درحال‬‫اجرا‬
 • 20. ` 09 ‫دستگاه‬RO01‫ساعت‬ ‫در‬ ‫مکعبی‬ ‫متر‬ ‫شهراب‬ ‫شرکت‬ : ‫کارفرما‬
 • 22. ` 10
 • 23. 20
 • 24. Reverse Osmosis sma Water Systems Quality water for quality life.... : ‫ﺗﻠﻔﻦ‬47620602-021 :‫ﻓﻜﺲ‬43850763-021 WWW.PSMACO.COM : ‫ﺳﺎﻳﺖ‬ : ‫اﻳﻤﻴﻞ‬INFO@PSMACO.com SMA®ezume SMA®ezume :‫آدرس‬‫ﺗﻬﺮان‬-‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬–‫ﺻﺎدﻗﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻮار‬–‫ﭘﺮوﯾﺰ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ - ‫ﭘﻼك‬4‫واﺣﺪ‬6