O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
‫طرح کسب و کار‬


  ‫نام طرح‬

  ‫ارائه دهنده طرح‬


    ‫تاریخ‬
     ‫1‬
‫١- بخش معرفي‬


                   ‫الف- نام و نشاني نويسنده طرح :‬
                 ...
‫ج – عنوان محصول يا محصولت )کال/خدمات( و ظرفيت توليد:‬

 ‫قيمت فروش‬         ‫واحد‬        ‫ظرفيت توليد‬ ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Management functions
Management functions
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 39 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Bp+handout (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Bp+handout

 1. 1. ‫طرح کسب و کار‬ ‫نام طرح‬ ‫ارائه دهنده طرح‬ ‫تاریخ‬ ‫1‬
 2. 2. ‫١- بخش معرفي‬ ‫الف- نام و نشاني نويسنده طرح :‬ ‫نام و نام خانوادگي:‬ ‫تحصيلت:‬ ‫تجربه شغلي يا کارآفريني )رزومه کاري پيوست شود(:‬ ‫شماره تماس:‬ ‫آدرس محل سکونت:‬ ‫آدرس پست الکترونيک:‬ ‫ب- مشخصات شرکت:‬ ‫نام شرکت:‬ ‫نوع شرکت:‬ ‫تعداد و نوع سهام:‬ ‫شماره ثبت:‬ ‫تاريخ ثبت:‬ ‫آدرس شرکت:‬ ‫موضوع فعاليت شرکت:‬ ‫سرمايه شرکت:‬ ‫‪‬نام و مشخصات سهامداران:‬ ‫درصد سهام تعداد سهام مبلغ سهام‬ ‫سمت‬ ‫نام و نام‬ ‫رديف‬ ‫خانوادگي‬ ‫2‬
 3. 3. ‫ج – عنوان محصول يا محصولت )کال/خدمات( و ظرفيت توليد:‬ ‫قيمت فروش‬ ‫واحد‬ ‫ظرفيت توليد‬ ‫نام محصول‬ ‫ردي‬ ‫کنوني هر‬ ‫ساليانه‬ ‫ف‬ ‫واحد در بازار‬ ‫١‬ ‫٢‬ ‫٣‬ ‫د- ميزان سرمايه گذاري:‬ ‫تسهيلت‬ ‫آورده سهامداران‬ ‫آورده کارآفرين‬ ‫سرمايه کل‬ ‫و- ميزان اشتغالزايي طرح )پيش بيني(:‬ ‫................................................................................................................‬ ‫................................‬ ‫ه- اعلم محرمانه بودن طرح )در صورت لزوم (‬ ‫................................................................................................................‬ ‫................................‬ ‫3‬
 4. 4. ‫٢- خلصه مدیریتي/اجرایي‬ ‫}اين قسمت پس از نوشته شدن طرح کسب و کار نوشته مي شود و در واقع خلصه‬ ‫اي است از بخشهاي مختلف طرح{‬ ‫زمينه و موضوع اصلي کسب وکار خود را توصيف نماييد. ماموريت و اهداف اصلي‬ ‫شرکت شما چيست؟ فرصتهاي موجود در اين کسب وکار و راهبردهاي دستيابي به‬ ‫آنها کدامند؟ بازار هدف خود را به طور خلصه تشريح نماييد.‬ ‫موقعيت و جايگاه شما در آينده اين کسب وکار در ميان رقبا چگونه خواهد بود؟ تيم‬ ‫کاري خود را معرفي نماييد. نوع کسب وکار)توليدي،خدماتي،تجاري و...( خود را‬ ‫مشخص نماييد. نوع مالکيت حقوقي آن را مشخص نماييد. سرمايه مورد نياز کسب‬ ‫وکار خود را از چه منابعي تامين مي کنيد؟ اطلعات مالي مهم از وضعيت گذشته و‬ ‫برنامه ريزي براي آينده از قبيل درآمد، سود خالص، دارايي ها و تعداد و نوع سهام را‬ ‫مشخص نماييد.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫٢- تجزيه و تحليل صنعت‬ ‫تجزيه و تحليل محيطي‬ ‫محيط كسب و كار‬ ‫آيا خدمات لزم به منظور پشتيباني عمليات توليد در منطقه وجود دارد؟‬ ‫)دفاتر حقوقي، عرضهكنندگان، مواد مصرفي و ...(‬ ‫آيا خدمات و زير بناي مناسب براي كاركنان و خانواده هاي آنها وجود‬ ‫دارد؟ )محل اسكان، فروشگاه، مدرسه و بيمارستان( چه روشهاي‬ ‫حمل و نقلي در دسترس است؟آيا محل استقرار كسب وكار شما از‬ ‫نظر زيست محيطي مناسب است؟‬ ‫•فرهنگ)اعتقادات مذهبي، فرهنگ مصرف، آداب و رسوم(‬ ‫آيا با فرهنگ)ارزشها، باورها، اعتقادات مذهبي، فرهنگ مصرف(‬ ‫منطقهاي كه كسب وكار شما در آن قرار داد آشنايي داريد؟ آيا فرهنگ‬ ‫منطقه، كالهاي توليد شده/ خدمات ارائه شده شما را ميپذيرد؟ آيا‬ ‫فرهنگ منطقه مانع ايجاد توسعه و ترويج بخشهايي از كسب و كار‬ ‫شما ميشود؟ برسي نماييد. آيا ميتوانيد بدون در نظر گرفتن موانع‬ ‫فرهنگي موجود، كسب وكار خود را راه اندازي نماييد؟‬ ‫•اقتصاد‬ ‫در راه اندازي كسب و كار خود تا چه حد به عواملي از قبيل علقه‬ ‫مندي مشتريان، سطح درآمد آنها و نحوه دسترسي شان به محصولت‬ ‫خود توجه كردهايد؟ آيا توان خريد مشتريان خود را در نظر گرفتهايد؟‬ ‫آيا محصولت شما با توان خريد مشتريانتان متناسب ميباشد؟ تأثير‬ ‫5‬
 6. 6. ‫تغييرات اقتصادي مانند توان خريد، ماليات، نرخ ارز و ... را در كسب و‬ ‫كار خود مشخص نماييد.‬ ‫•تغييرات جمعيتي‬ ‫تغييرات جمعيتي مانند اندازه جمعيت، توزيع، تركيب، اشتغال، سطح‬ ‫تحصيلت و درآمد آحاد جمعيتي چه تأثيري بر كسب و كار شما دارد؟‬ ‫آيا تأثير چالش هاي جمعيتي ايران مانند تراكم زياد جمعيت در سنين‬ ‫جواني، مهاجرت و اشتغال را بررسي نمودهايد؟ تغييرات جمعيتي چه‬ ‫فرصتها و مخاطراتي را براي كسب وكار شما به همراه خواهد داشت؟‬ ‫تجزیه و تحليل بازار‬ ‫•اندازه بازار و نرخ رشد‬ ‫اندازه بازار و نرخ رشد بازار را مشخص نماييد. تخمين ها و براوردهاي‬ ‫رشد را با استفاده از عواملي همچون روند صنعت، تأثير فناوري هاي‬ ‫جديد، روندهاي اقتصادي، اجتماعي، سياستهاي دولت و نيازهاي‬ ‫مشتريان انجام دهيد.‬ ‫•بررسي روندهاي بازار‬ ‫بازار محصولت خود را بررسي نماييد. آيا بازار در حال رشد است يا رو‬ ‫به تغييرات ميرود؟ آيا بازار شما در پتانسيل رشد و توسعه را دارد/‬ ‫شاخصهاي فناوري مؤثر در بازار كدامند؟ قوانين و مقررات مؤثر بر‬ ‫بازار كدامند؟‬ ‫•ساختار بازار‬ ‫نوع بازار محصولت خود را )انحصاري، رقابتي،بين المللي و ... (‬ ‫مشخص نماييد.‬ ‫6‬
 7. 7. ‫فعالن موجود در بازار )واحدهاي صنعتي، وارد كنندگان، توليد‬ ‫كنندگان( را شناسايي نماييد. عوامل كليدي موفقيت در بازار كدامند؟ آيا‬ ‫تجزيه و تحليل ‪ SWOT‬را براي ورود به بازار انجام دادهايد؟‬ ‫•بررسي رقبا‬ ‫رقباي مستقيم و غير مستقيم شما چه كساني هستند؟ تهديدات‬ ‫احتمالي را كه ممكن است از جانب آنها به شما برسد، كدامند؟ برتري-‬ ‫هاي و كاستيهاي رقباي شما در زمينههايي مانند مديريت، شبكه توزيع ،‬ ‫منابع مالي، مزاياي قيمت و مواردي از اين قبيل چيست؟ وضعيت‬ ‫رقباي خود را در آينده مشخص نماييد. آيا مي توانيد بازار رقباي خود را‬ ‫تصاحب كنيد؟ در مورد نحوه انجام اين كار توضيح دهيد.‬ ‫تجزیه و تحليل عرضه و تقاضا‬ ‫ميزان واردات محصول را به تفکيک اقلم و طي سالهاي گذشته بررسي نماييد.‬ ‫عرضه کنندگان را بر حسب پارامتر هايي مناسب) ظرفيت توليد، حجم فروش، نوع‬ ‫محصول، کيفيت محصول، فاصله جغرافيايي، نوع توليد ميزان تبليغات( تقسيم بندي‬ ‫کنيد. عرضه را بر حسب طرحهاي در دست اجرا، پيشبيني زمان بهرهبرداري، ظرفيت‬ ‫هر کدام مواردي از اين قبيل پيشبيني زمان بهرهبرداري، ظرفيت هر کدام و مواردي‬ ‫از اين قبيل پيشبيني نماييد. روند تقاضا را در گذشته بررسي و تحليل نماييد. ميزان‬ ‫.تقاضا را پيش بيني کنيد‬ ‫•بررسي فرصت صادرات و واردات محصول‬ ‫ميزان واردات و قيمت متوسط محصول وارداتي و نام محصول داخلي را در‬ ‫.صورتي که در کشور موجود باشد، ) در ٣ سال گذشته( مشخص نماييد‬ ‫7‬
 8. 8. ‫سال ........٨٣١‬ ‫سال ...... ٨٣١‬ ‫سال .......٨٣١‬ ‫واحد‬ ‫نام‬ ‫قي‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫قي‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫اندازه‬ ‫محص‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫م ت‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫گيري‬ ‫ول‬ ‫م ت‬ ‫م ت‬ ‫م ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫لي‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا ت‬ ‫ا ت‬ ‫لي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ا ت‬ ‫ر‬ ‫لي‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا ت‬ ‫ا ت‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫آيا به بازار جهاني و صادارت فکر ميکنيد؟ برنامه شما براي ورود به بازار جهاني‬ ‫چيست؟‬ ‫•بررسي قيمت‬ ‫آيا قيمت محصولت با ارزش مورد انتظار مشتري يکسان است؟ قيمت‬ ‫محصولت خود را با توجه به مواردي از قبيل کيفيت، محل و منطقه کسب و‬ ‫کار و ... در سالهاي گذشته مقايسه و تحليل کنيد. قيمت محصولت خود را بر‬ ‫اساس توليد کنندگان و يا ارائه کنندگان خدمات مقايسه و تحليل کنيد. روند‬ ‫تغييرات قيمت محصول را بررسي و تحليل نماييد.‬ ‫ج- تجزیه و تحليل فني‬ ‫8‬
 9. 9. ‫•رویه هاي توليد )وضع موجود(‬ ‫رويه هاي توليد خود را مشخص نماييد . آيا شرکت/ سازمان شما با رويه هاي‬ ‫برتر موجود در صنعت آشنايي دارد ؟ رقباي شما از چه روشهايي براي توليد‬ ‫محصولت خود استفاده مي نمايند؟ آيا روشهاي موجود براي توليد محصولت‬ ‫شما مناسب مي باشند؟ آيا شرکت/ سازمان شما روش توليد يا روش هاي‬ ‫توليد منحصر به فرد و رقابتي براي توليد محصولت خود دارد؟‬ ‫•تکنولوژي توليد‬ ‫آيا تکنولوژي مورد نياز شما در دسترس است؟ آيا هزينه تهيه آن‬ ‫بالست؟ آيا برنامه مشخصي براي تهيه تکنولوژي مورد نياز خود داريد؟‬ ‫مشخصات تکنولوژي مورد نظر شما) داخلي/خارجي ، ظرفيت ، تأمين‬ ‫قطعات و مواد اوليه( چيست؟ عمر تکنولوژي فعلي خود را چگونه‬ ‫پيش بيني مي کنيد ؟ عمر آن در مقايسه با تکنولوژي موجود چگونه‬ ‫است ؟ فرآيند توليد محصول خود را در اين تکنولوژي شرح دهيد. آيا‬ ‫مي توان تکنولوژي ديگري را به راحتي جايگزين تکنولوژي موجود‬ ‫کرد؟ دانش فني و پتانسيل نيروي انساني موجود را در بکارگيري‬ ‫تکنولوژي مورد نظر خود بررسي نماييد .‬ ‫٣- شرح کسب و کار‬ ‫•معرفي شرکت‬ ‫مالکيت کسب و کار شما به چه صورتي است؟ )شخصي ،مشارکتي و ...( نوع‬ ‫کسب و کار شما ) توليدي ، خدماتي و ...( چيست؟ توليدات يا خدمات شما‬ ‫چيست؟‬ ‫•سرمایه گذاران و سهامداران اصلي:‬ ‫سرمايه گذاران و سهامداران اصلي در کسب و کار شما چه کساني هستند ؟‬ ‫•چشم انداز )‪(Vision‬‬ ‫9‬
 10. 10. ‫وضعيت و موقعيت شرکت/سازمان خود را در محيط آينده به چه صورتي مي‬ ‫بينيد ؟ در مورد موقعيت مورد انتظار خود و آن چيزي که شرکت /سازمان شما در‬ ‫آينده مي خواهد به آن برسد ،توضيح دهيد.‬ ‫•مأموریت )‪(Mission‬‬ ‫شرکت/ سازمان شما به چه نيازي پاسخ مي دهد؟ به چه روشي به نيازهاي‬ ‫مشتريان پاسخ مي دهيد ؟ چه چيزي شما را منحصر به فرد يا متمايز مي‬ ‫سازد؟‬ ‫•اهداف اصلي‬ ‫کسب و کار شما براي موفقيت به چه اهدافي بايد برسد ؟ تعريف موفقيت در‬ ‫کسب و کار شما چيست ؟‬ ‫•راهبردها )توليد / فروش/ خدمات(‬ ‫کسب و کار شما چگونه راه اندازي و اداره خواهد شد ؟ کسب و کار شما چگونه‬ ‫رشد خواهد کرد ؟ راهبردهاي دسترسي به اهداف اصلي چيست؟‬ ‫•برنامه ها‬ ‫برنامه هاي خود را براي تحقق راهبرد شرکت / سازمان شرح دهيد.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫٤- معرفي محصولت )کال / خدمات(‬ ‫معرفي محصول‬ ‫نام محصولت خود را ذکر نمائيد. محصولت شما چه خصوصيات و ويژگي‌هايي دارند؟ موارد‬ ‫مصرف محصولت شما چيست؟ براي معرفي محصولت خود به مشتريان از چه روش‌هايي‬ ‫استفاده مي‌کنيد؟‬ ‫مزیت‌هاي رقابتي محصولت‬ ‫خصوصيات و ويژگي‌هاي بارز و نوآوري محصولت قابل ارائه شما چيست؟ محصولت سازمان شما نسبت‬ ‫به محصولت مشابه چه برتري‌ها و يا کاستي‌هايي دارند؟ براي کسب مزيت رقابتي در توليد کالها يا ارئه‬ ‫خدمات چه تدبيري انديشيده‌ايد؟ )قيمت پائين، کيفيت محصول، انحصار محصول( براي کسب شايستگي‬ ‫محوري در توليد محصولت يا ارائه خدمات چه تدبيري انديشيده‌ايد؟‬ ‫معرفي آميخته بازاریابي محصولت‬ ‫آيا براي توليد کال يا ارائه خدماتي جديد به مشتريان برنامه‌اي داريد؟ براي توزيع کالها يا ارئه‬ ‫خدمات خود چه شيوه‌‌هايي را به کار مي‌گيريد؟ آيا برنامه‌اي براي تبليغ محصول خود داريد؟ براي‬ ‫تبليغ محصولت خود از چه روش‌ها و کانال‌هايي استفاده مي‌کنيد؟ قيمت محصول خود را به چه‬ ‫شيوه‌اي تعيين مي‌کنيد؟‬ ‫11‬
 12. 12. ‫٥- برنامه عملياتي و توليد‬ ‫•فناوري و روش توليد مناسب‬ ‫تکنولوژي مورد نياز براي توليد محصول خود را مشخص نماييد . روش توليد خود‬ ‫را شرح دهيد . آيا تکنولوژي و روش توليدي را که برگزيده ايد با توان مالي ،‬ ‫شرايط محيطي ، تغييرات آينده تکنولوژي ، سياست هاي دولت ، محيط زيست‬ ‫و شرايط اقتصادي مطابقت دارد؟ آيا درجه وابستگي تکنولوژي مورد نياز خود‬ ‫را به منابع خارجي در نظر گرفته ايد ؟‬ ‫•مراحل و فرآیند توليد‬ ‫فرآيند توليد خود را بر اساس روش توليد مورد نظر ، شرح دهيد .‬ ‫مراحل توليد و ساخت محصولت و جريان ورود مواد اوليه اصلي تا مرحله بسته‬ ‫بندي محصولت را تشريح نماييد. در مورد عواملي مانند نيروي انساني ، مواد‬ ‫اوليه و تکنولوژي در دسترس که بر فرآيند توليد شما تأثير گذارند، توضيح دهيد‬ ‫.‬ ‫•نمودار فرآیند توليد‬ ‫فرآيند توليد محصولت خود را در قالب نمودار يا جدول ) همراه با نام دستگاه ،‬ ‫مواد اوليه مورد استفاده ، نيروي انساني مورد نياز و زمان هر مرحله از توليد(‬ ‫رسم نماييد .‬ ‫21‬
 13. 13. ‫•برآورد منابع توليد مورد نياز براي یک سال‬ ‫در جدول زير پس از فهرست کردن منابع ، مقدار لزم براي هر محصول را در‬ ‫جدول بنويسيد .‬ ‫عنوان‬ ‫محصول‬ ‫منابع توليد‬ ‫مواد اوليه مستقيم‬ ‫مواد اوليه غير‬ ‫مستقيم‬ ‫نيروي کار مستقيم‬ ‫نيروي کار غير‬ ‫مستقيم‬ ‫خدمات فني‬ ‫ساختمان‬ ‫ماشين آلت‬ ‫تأسيسات‬ ‫وسايط نقليه‬ ‫امکانات ارتباطي‬ ‫انرژي‬ ‫ساير موارد‬ ‫31‬
 14. 14. ‫•روش و محل تأمين منابع توليد‬ ‫ساير طلعات‬ ‫خريد و تملک/‬ ‫تأمين از‬ ‫روش و‬ ‫اجاره‬ ‫خارج‬ ‫داخل‬ ‫محل تأمين‬ ‫منابع توليد‬ ‫•مواد اوليه و بسته بندي‬ ‫مواد اوليه مورد استفاده شما در توليد چه مشخصات و ويژگي هايي دارند؟ نحوه‬ ‫تحويل مواد اوليه به چه صورتي است؟ ميزان دسترسي به مواد اوليه به چه‬ ‫ميزان است؟ نحوه انبار شدن مواد اوليه و مواد بسته بندي به چه صورتي است؟‬ ‫•برآورد نيروي انساني مورد نياز‬ ‫هريک از بخش هاي عملياتي و توليدي شرکت / سازمان به چند نفر پرسنل نياز‬ ‫دارد ؟ مهارت و تحصيلت پرسنل بايد در چه سطحي باشد ؟ هزينه هاي پرسنل‬ ‫به تفکيک گروههاي کاري چقدر است؟‬ ‫متوسط حقوق و‬ ‫متوسط حقوق‬ ‫تعداد‬ ‫تخصص یا‬ ‫عنوان پست‬ ‫ردیف‬ ‫مزایاي پرداختي‬ ‫و مزایاي‬ ‫نفر‬ ‫تحصيلت‬ ‫سازماني‬ ‫ساليانه‬ ‫ماهيانه‬ ‫١‬ ‫٢‬ ‫٣‬ ‫٤‬ ‫٥‬ ‫جمع کل‬ ‫41‬
 15. 15. ‫•پلن چيدمان پرسنل را در کنار ماشين آلت رسم نمایيد .‬ ‫•برنامه کنترل کيفيت‬ ‫کيفيت محصول خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ چه روشهايي را براي کنترل‬ ‫کيفي محصول خود در نظر مي گيريد؟ مراحلي را که براي کنترل کيفيت محصول‬ ‫خود طي خواهيد کرد ، توضيح دهيد. آيا استانداردهاي کيفيت جهاني را در توليد‬ ‫محصول خود در نظر مي گيريد ؟‬ ‫•برآورد فضاي مورد نياز طرح‬ ‫به چه ميزان فضا براي بخش هاي توليد و عمليات نياز داريد ؟ فضاي مورد‬ ‫نياز براي بخش هاي اداري ،رفاهي و کارگري را مشخص نماييد .‬ ‫51‬
 16. 16. ‫•برآورد امکانات و تأسيسات مورد نياز طرح‬ ‫زمين‬ ‫مبلغ کل‬ ‫متراژ‬ ‫تاریخ‬ ‫ردیف‬ ‫مورد نياز‬ ‫باقيمانده‬ ‫پرداخت شده‬ ‫تسطيح و محوطه سازي‬ ‫قيمت کل‬ ‫قيمت هر متر یا متر مربع‬ ‫متراژ مورد نياز‬ ‫شرح عمليات‬ ‫تسطيح و‬ ‫خاکبرداري‬ ‫ديوارکشي‬ ‫خيابان کشي‬ ‫جدول بندي‬ ‫فضاي سبز‬ ‫پارکينگ‬ ‫روشنايي محوطه‬ ‫جمع‬ ‫61‬
 17. 17. ‫ساختمانها‬ ‫ملحظات‬ ‫هزینه کل‬ ‫هزینه هر‬ ‫مصالح‬ ‫متراژ‬ ‫تعداد‬ ‫نوع ساختمان‬ ‫ردیف‬ ‫متر مربع‬ ‫مورد‬ ‫نياز‬ ‫ساختمان‬ ‫١‬ ‫2‬ ‫ساير ...‬ ‫جمع کل‬ ‫ابزار آلت و وسایل فني و آزمایشگاهي‬ ‫)هزینه کل)ریال‬ ‫)هزینه واحد )ریال‬ ‫تعداد‬ ‫اقلم مورد نياز‬ ‫ردیف‬ ‫تأسيسات‬ ‫ملحظات‬ ‫جمع کل‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه‬ ‫هزینه یک‬ ‫تعداد/مقدار‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫))ریال‬ ‫حمل‬ ‫کل‬ ‫واحد‬ ‫))واحد‬ ‫تأسيسات‬ ‫و‬ ‫))ریال‬ ‫نصب‬ ‫١ حق‬ ‫انشعاب‬ ‫٢ ترانسفورما‬ ‫71‬
 18. 18. ‫تور‬ ‫٣ کابل کشي‬ ‫٤ تابلوها‬ ‫٥ ساير‬ ‫تجهيزات‬ ‫برق رساني‬ ‫٦ سيستم‬ ‫تهويه‬ ‫٧ ژنراتور‬ ‫٨ حق‬ ‫انشعاب آب‬ ‫٩ حفر چاه و‬ ‫تجهيزات‬ ‫لزم‬ ‫٠١ احداث منبع‬ ‫هوايي‬ ‫١١ دستگاه‬ ‫تصفيه و‬ ‫مخزن ها‬ ‫٢١ تانکرها‬ ‫٣١ کمپرسورها‬ ‫٤١ ديگ هاي‬ ‫بخار‬ ‫٥١ سيستم‬ ‫فاضلب‬ ‫٦١ سيستم‬ ‫اطفاي‬ ‫حريق‬ ‫٧١ ساير‬ ‫81‬
 19. 19. ‫ماشين آلت و تجهيزات‬ ‫قيمت کل‬ ‫قيمت هر واحد‬ ‫تعداد‬ ‫نام ماشين آلت‬ ‫ردیف‬ ‫و تجهيزات‬ ‫جمع‬ ‫وسایط نقليه‬ ‫)قيمت کل ) ریال‬ ‫تعداد‬ ‫نام وسایط نقليه‬ ‫ردیف‬ ‫جمع‬ ‫اداري و کارگاهي‬ ‫جمع کل‬ ‫هزینه حمل و‬ ‫قيمت کل‬ ‫قيمت یک‬ ‫تعداد‬ ‫شرح وسایل‬ ‫ردیف‬ ‫نصب‬ ‫91‬
 20. 20. ‫))ریال‬ ‫)واحد )ریال‬ ‫مواد اوليه و بسته بندي‬ ‫قيمت کل‬ ‫قيمت یک‬ ‫مصرف کل‬ ‫مواد مورد نياز‬ ‫ردیف‬ ‫واحد‬ ‫))واحد‬ ‫حقوق و دستمزد مستقيم و غير مستقيم‬ ‫ملحظات‬ ‫حقوق و مزایاي ماهانه‬ ‫تعداد‬ ‫عنوان شغلي‬ ‫ردیف‬ ‫02‬
 21. 21. ‫آب و برق و سوخت و تلفن‬ ‫ملحظات‬ ‫)هزینه کل )ریال‬ ‫هزینه هر‬ ‫مصرف‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫واحد‬ ‫ساليانه‬ ‫١‬ ‫برق‬ ‫مصرفي‬ ‫٢‬ ‫آب‬ ‫مصرفي‬ ‫٣‬ ‫گاز‬ ‫٤‬ ‫گازوئيل‬ ‫٥‬ ‫بنزين‬ ‫٦‬ ‫نفت‬ ‫٧‬ ‫تلفن‬ ‫حجم کل‬ ‫تعميرات و نگهداري‬ ‫مبلغ کل هزینه‬ ‫درصد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫ساختمان ها‬ ‫١‬ ‫ماشين آلت و تجهيزات‬ ‫٢‬ ‫تأسيسات‬ ‫٣‬ ‫وسايط نقليه‬ ‫٤‬ ‫وسايل فني و آزمايشگاهي‬ ‫٥‬ ‫وسايل اداري و کارگاهي‬ ‫٦‬ ‫جمع‬ ‫12‬
 22. 22. ‫•طرح جانمايي‬ ‫فضاي قابل دسترس را در مقياس کوچک ترسيم و محل استقرار توليد،‬ ‫فروش، انبار، اداري و ... را مشخص کنيد.‬ ‫22‬
 23. 23. ‫٦- برنامه بازاريابي‬ ‫تحقيق و تحليل بازار‬ ‫مشتریان‬ ‫مشتريان شما چه کساني هستند؟‬ ‫چرا بازار به محصولت شما احتياج دارد؟‬ ‫اين بازار تا چه مدت به اين محصولت نياز دارد؟‬ ‫رابطه ميان مصرف‌کننده و خريدار اصلي به چه صورتي است؟‬ ‫مشتريان شما چه ويژگيهايي )سن، جنس، سبک زندگي مستقل( دارند؟‬ ‫اندازه بازار‬ ‫اندازه بازار را مشخص کنيد و نشان دهيد در برآورد اندازه بازار تا چه حد به عواملي‬ ‫از قبيل علقه‌مندي به مشتريان به محصولت، سطح درآمد آن‌ها و نحوه‬ ‫دسترسي‌شان به محصولت خود توجه کرده‌ايد؟‬ ‫تخمين سهم بازار و فروش‬ ‫براي محصول شما در بازار چه مقدار تقاضا وجود دارد؟ از کداميک از روش‌هاي‬ ‫برآورد بازار استفاده کرده‌ايد؟ از چه منابعي براي تعيين تقاضاي بازار استفاده‬ ‫کرده‌ايد؟ روند تغيير تقاضا به چه صورتي است؟ عواملي را که ممکن است بر ميزان‬ ‫تقاضاي بازار تاثيرگذار باشند، مشخص نمائيد. ميزان فروش خود را چقدر برآورد‬ ‫مي‌کنيد؟‬ ‫ارزیابي آینده بازار‬ ‫در آينده چه سهمي از بازار را به دست خواهيد آورد؟ بنگاه شما، با توجه به تعداد‬ ‫مشتريان بالقوه، واکنش رقباي موجود، امکان ورود رقباي جديد، الگوي هزينه ها و‬ ‫32‬
 24. 24. ‫قيمت‌ها و روندهاي گذشته و روندهاي مورد انتظار آينده فن‌آوري‌هاي در حال‬ ‫شکل‌گيري، ميزان نوآوري بنگاه در عرصه‌هاي فن‌آوري، مديريت، بازاريابي و ... چه‬ ‫حجمي از محصولت را خواهد توانست در سال‌هاي آتي بفروشد و يا ارائه نمايد؟‬ ‫رقابت، حساسيت‌ها و تهدیدات‬ ‫رقابت بنگاه و کسب وکا رشما چه کساني هستند؟ نقاط قوت و ضعف رقباي شما‬ ‫کدامند؟ رقبايتان در چه سطحي هستند؟ اگر فکر مي‌کنيد رقبايي وجود دارند که شما‬ ‫مي‌توانيد بخشي از بازار آن‌ها را تصاحب کنيد، در مورد نحوه انجام اين کار توضيح‬ ‫دهيد.‬ ‫راهبردهاي بازاریابي‬ ‫•قيمت‌گذاري‬ ‫چگونه براي محصولت توليد شده خود، قيمت تعيين خواهيد کرد؟ هنگام تعيين‬ ‫قيمت براي محصول خود چه مسائلي را در نظر مي‌گيريد؟ کدام‌يک از روش‌هاي‬ ‫مديريت قيمت‌ها را به کار خواهيد گرفت؟ درمقابل تغيير قيمتها به چه صورتي‬ ‫واکنش نشان مي‌دهيد؟ عمده‌ترين عاملي که در قيمت‌گذاري محصولت شما تاثير‬ ‫دارد، چيست؟‬ ‫•تبليغات‬ ‫رسانه‌هايي را که براي آگهي و تبليغات محصولت خود به کار مي‌گيريد، کدامند؟‬ ‫کانال‌هايي را که به منظور جذب مشتري به کار گرفته‌ايد، کدامند؟ آيا براي تبليغات‬ ‫محصولت خود از متخصصين خارج از شرکت استفاده کرده‌ايد؟ در مورد توانايي‌ها و‬ ‫شايستگي‌هاي آن‌ها توضيح دهيد؟‬ ‫•شيوه فروش‬ ‫42‬
 25. 25. ‫چه کساني محصولت شما را خواهند فروخت؟ چه روش‌هايي را براي فروش‬ ‫محصولت خود به کار خواهيد گرفت؟ آموزش فروشنده‌ها را چگونه برنامه‌ريزي‬ ‫مي‌کنيد؟ چه روش‌هايي را براي پرداخت به مشتريان پيشنهاد مي‌کنيد؟ چگونه به‬ ‫شکايت مشتريان رسيدگي مي‌کنيد؟‬ ‫•توزيع‬ ‫آيا زنجيره کامل توزيع متعلق به شماست و يا عوامل واسطه‌اي ديگر، عوامل توزيع‬ ‫را به کار مي‌گيرند؟ آيا کانال‌هاي توزيع با تصويري که از شرکت و محصولت شما در‬ ‫جامعه وجود دارد سازگار است؟ آيا بسته‌بندي محصولت شما براي کانال‌هاي‬ ‫توزيعي که در نظر گرفتيد مناسب است؟ آيا کانال‌هاي توزيع انتخابي شما زا نظر‬ ‫هزينه مقرون به صرفه هستند؟‬ ‫•خدمات پس از فروش و گارانتي‬ ‫چه خدماتي را پس از فروش محصولت خود به مشتري ارائه خواهيد کرد؟ مهمترين‬ ‫ويژگي‌ خدمات پس از فروش شما چيست؟ نحوه اطلع‌رساني در مورد اين خدمات‬ ‫چگونه است؟ آيا ارائه‌کردن اين خدمات براي شما مقرون به صرفه است؟‬ ‫52‬
 26. 26. ‫٧- ساختار سازماني‬ ‫•تيم مديريت و منابع انساني‬ ‫مدير کليدي شرکت چه کسي است؟در مورد سابقه او توضيح دهيد.‬ ‫هيئت مديره و گروه مشاوران شامل چه کساني هستند؟‬ ‫مشاوران حرفه اي شما چه کسي/کساني هستند؟)حقوقدان،مالي و ...(‬ ‫کارکنان،عنوان پست سازماني،تعداد نفرات و شرح وظايف آنها چيست؟‬ ‫شرح وظايف‬ ‫تعداد نفرات‬ ‫عنوان پست‬ ‫رديف‬ ‫سازماني‬ ‫62‬
 27. 27. ‫•چارت سازماني شرکت خود را با توجه به تقسيم فعاليت،وظايف وکارها‬ ‫رسم کنيد.‬ ‫72‬
 28. 28. ‫٨- برنامه زمان بندي و عمليات‬ ‫براي کليه مراحل پياده سازي طرح کسب وکار و عمليات و فعاليتهايي نظير عمليات‬ ‫ساختماني، محوطه سازي، انتقال فن آوري، خريد ماشين آلت و دستگاهها، راه‬ ‫اندازي آزمايشي، راه اندازي تجاري و تهيه مواد اوليه تا ساخت، پيش بيني زماني را‬ ‫انجام دهيد.‬ ‫زمان‬ ‫ديرترين‬ ‫ديرترين‬ ‫زودترين‬ ‫زودترين‬ ‫مراحل‬ ‫رديف‬ ‫شناوري‬ ‫زمان‬ ‫زمان‬ ‫زمان‬ ‫زمان‬ ‫اجراي‬ ‫خاتمه‬ ‫شروع‬ ‫خاتمه‬ ‫شروع‬ ‫طرح‬ ‫کسب‬ ‫وکار‬ ‫82‬
 29. 29. ‫٩- برنامه مالي‬ ‫صورت جريان وجوه نقد‬ ‫٢١‬ ‫١١‬ ‫٠١‬ ‫٩‬ ‫٨‬ ‫٧‬ ‫٦‬ ‫٥‬ ‫٤‬ ‫٣‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫عنوان/ماه‬ ‫درآمد‬ ‫هزينه ها:‬ ‫اجاره‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫هزينه مجوزها‬ ‫و...‬ ‫آب،برق،تلفن،‬ ‫گازو..‬ ‫خريد مواد اوليه‬ ‫و بسته بندي‬ ‫آموزش‬ ‫ساير هزينه ها‬ ‫هزينه هاي پيش‬ ‫بيني نشده )‬ ‫٠١% اقلم بال(‬ ‫جمع کل هزينه‬ ‫ها‬ ‫خالص جريان‬ ‫نقد‬ ‫جمع خالص‬ ‫جريان نقد‬ ‫برآورد سرمایه ثابت‬ ‫مبلغ )هزار ریال(‬ ‫شرح‬ ‫زمين‬ ‫محوطه سازي‬ ‫92‬
 30. 30. ‫ساختمان سازي‬ ‫ماشين آلت و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي‬ ‫تأسيسات‬ ‫وسايل حمل و نقل‬ ‫وسايل دفتري‬ ‫اقلم پيش بيني نشده )01درصد اقلم بال(‬ ‫0‬ ‫جمع کل‬ ‫برآورد سرمایه در گردش:‬ ‫مبلغ )هزار ریال(‬ ‫شرح‬ ‫جمع خالص جريان نقد‬ ‫موجودي کال‬ ‫0‬ ‫جمع کل‬ ‫نحوه سرمایه‬ ‫گذاري:‬ ‫تسهيلت بانکي‬ ‫سهم متقاضي‬ ‫شرح‬ ‫درصد‬ ‫مبلغ‬ ‫درصد‬ ‫مبلغ‬ ‫07‬ ‫03‬ ‫سرمايه ثابت‬ ‫سرمايه در‬ ‫07‬ ‫03‬ ‫گردش‬ ‫کل سرمايه‬ ‫07‬ ‫0‬ ‫03‬ ‫0‬ ‫گذاري‬ ‫03‬
 31. 31. ‫برآورد هزینه استهلک‬ ‫)مبلغ به هزار ریال(:‬ ‫هزينه استهلک‬ ‫ساليانه‬ ‫درصد‬ ‫ارزش دارایي‬ ‫شرح‬ ‫محوطه سازي‬ ‫ساختمان‬ ‫ماشين آلت و تجهيزات و‬ ‫وسايل آزمايشگاهي‬ ‫تأسيسات‬ ‫وسايل حمل و نقل‬ ‫وسايل دفتري‬ ‫اقلم پيش بيني نشده‬ ‫0‬ ‫جمع کل‬ ‫هزینه توليد سالنه:‬ ‫مبلغ )هزار ریال(‬ ‫شرح‬ ‫هزينه مواد و بسته بندي‬ ‫هزينه حقوق و دستمزد‬ ‫هزينه انرژي )آب، برق و سوخت(‬ ‫هزينه تعميرات و نگهداري‬ ‫هزينه پيش بيني نشده )5% اقلم بال(‬ ‫هزينه تسهيلت مالي )سود يک سال تسهيلت بانکي(‬ ‫13‬
 32. 32. ‫هزينه استهلک‬ ‫0‬ ‫جمع کل‬ ‫برآورد قيمت تمام شده محصول: )جمع هزينه هاي توليد ساليانه‬ ‫تقسيم بر ميزان توليد ساليانه(‬ ‫ميزان توليد ساليانه‬ ‫قيمت تمام شده‬ ‫قيمت فروش محصول: ) بر اساس متوسط قيمت کالهاي‬ ‫مشابه در بازار در نظر گرفته مي شود(‬ ‫قيمت فروش محصول‬ ‫23‬
 33. 33. ‫محاسبه هزینه هاي ثابت و متغير:‬ ‫هزينه کل‬ ‫شرح‬ ‫)ريال(‬ ‫هزينه هاي ثابت :‬ ‫حقوق‬ ‫هزينه انرژي )آب، برق و‬ ‫سوخت(‬ ‫تعميرات و نگهداري‬ ‫پيش بيني نشده‬ ‫هزينه تسهيلت مالي‬ ‫هزينه استهلک‬ ‫هزينه هاي اداري‬ ‫)ساختمان و...(‬ ‫جمع هزينه هاي ثابت‬ ‫هزينه هاي متغير:‬ ‫مواد اوليه و بسته بندي‬ ‫دستمزد‬ ‫جمع هزينه هاي متغير‬ ‫جمع کل هزینه هاي ثابت و‬ ‫متغير‬ ‫فروش کل )قيمت فروش*ميزان توليد ساليانه(‬ ‫0‬ ‫فروش کل‬ ‫33‬
 34. 34. ‫تعيين نقطه سر به سر:‬ ‫توليد در نقطه سر به سر)جمع هزينه هاي ثابت‬ ‫تقسيم بر" کسر هزينه متغير واحد توليد از قيمت‬ ‫فروش"(‬ ‫تعيين درصد فروش در نقطه سر به سر:‬ ‫درصد فروش در نقطه سر به سر )جمع هزينه‬ ‫هاي ثابت تقسيم بر کسر جمع هزينه هاي متغير‬ ‫از فروش کل(‬ ‫ترازنامه‬ ‫شرکت .........‬ ‫٦٨/٢١/٩٢‬ ‫بدهي ها:‬ ‫دارایي ها :‬ ‫بدهي هاي‬ ‫دارایي هاي‬ ‫جاري:‬ ‫جاري:‬ ‫اسناد پرداختني‬ ‫صندوق‬ ‫حسابهاي پرداختني‬ ‫بانک‬ ‫پيش دريافتها‬ ‫موجودي مواد و کال‬ ‫بدهيهاي‬ ‫اسناد دريافتني‬ ‫بلندمدت :‬ ‫وامهاي بانکي :‬ ‫حسابهاي دريافتني‬ ‫پيش پرداختها‬ ‫دارایي هاي‬ ‫سرمایه :‬ ‫ثابت :‬ ‫زمين‬ ‫ساختمان‬ ‫ماشين آلت و‬ ‫تجهيزات‬ ‫43‬
 35. 35. ‫وسليط نقليه‬ ‫اثاثيه اداري‬ ‫دارایيهاي‬ ‫نامشهود:‬ ‫سرقفلي‬ ‫حق امتيازها‬ ‫جمع بدهيها‬ ‫جمع کل‬ ‫و سرمایه‬ ‫دارایيها‬ ‫53‬
 36. 36. ‫صورتحساب سود و زيان‬ ‫شرکت ....................‬ ‫سال مالي منتهي به ٧٨٣١/٢١/٩٢‬ ‫درآمد حاصل از‬ ‫فروش:‬ ‫کسر مي شود: بهاي‬ ‫تمام شده کالي‬ ‫فروش رفته‬ ‫سود )زيان ناويژه(‬ ‫عملياتي‬ ‫هزينه هاي اداري و‬ ‫فروش‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬ ‫و فروش‬ ‫استهلک‬ ‫ساير هزينه هاي غير‬ ‫عملياتي‬ ‫اضافه ميشود : ساير‬ ‫درآمدهاي غير‬ ‫عملياتي‬ ‫هزينه هاي مالي‬ ‫سود قبل از کسر‬ ‫ماليات‬ ‫ماليات‬ ‫سود پس از کسر‬ ‫ماليات )خالص(‬ ‫) ويژه(‬ ‫سود و زیان نا ویژه )به هزار ریال(:‬ ‫63‬
 37. 37. ‫سود و زيان نا ويژه ) کسر هزينه هاي توليد از فروش‬ ‫0‬ ‫کل(‬ ‫بازده فروش:‬ ‫بازده فروش )نسبت سود ويژه به فروش کل(‬ ‫سرانه کل سرمایه گذاري:‬ ‫سرانه کل سرمايه گذاري )نسبت کل سرمايه گذاري به‬ ‫تعداد پرسنل(‬ ‫نرخ بازدهي سرمایه:‬ ‫نرخ بازدهي سرمايه )جمع سود ويژه و هزينه‬ ‫تسهيلت مالي تقسيم بر کل سرمايه گذاري(‬ ‫73‬
 38. 38. ‫١١- طرح توسعه آتي:‬ ‫83‬
 39. 39. ‫٢١- پيوستها و ضمائم:‬ ‫93‬

×