O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

تفاوت ازن و لامپ UV

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

تفاوت ازن و لامپ UV

  1. 1. ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ‫در‬ ‫باند‬ UV-C (200-280 ‫نانومتر‬ ) ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫اشعه‬ ‫میکروب‬ ‫کش‬ ‫فرابنفش‬ ‫نیز‬ ‫شناخته‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫گسترده‬ ‫برای‬ ‫استریل‬ ‫کردن‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫غیرفعال‬ ‫کردن‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫ها‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫اشعه‬ UV-C ‫از‬ ‫سال‬ 1909 ‫برای‬ ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫فرآیند‬ ‫ضد‬ ‫عفونی‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫برای‬ ‫آب‬ ‫آشامیدنی‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫پاتوژن‬ ‫های‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫آشامیدنی‬ ‫حساسیت‬ ‫های‬ ‫متفاوتی‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ،‫دارند‬ ‫بیشترین‬ ‫حساسیت‬ ‫را‬ ‫در‬
  2. 2. ‫المپ‬ UV ‫برای‬ ‫آمالگام‬ ‫ضدعفونی‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ • ‫المپ‬ ‫های‬ UVC ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫آمالگام‬ Heraeus Longlife ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫المپ‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬ . • • ‫های‬ ‫المپ‬ UVC ‫توان‬ ‫چگالی‬ ‫معمولی‬ ‫فشار‬ ‫کم‬ ‫ای‬ ‫جیوه‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ‫برابر‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫آمالگام‬ UV ‫را‬ ‫تا‬ ‫محیط‬ ‫باالی‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ 90 ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ . • • ‫نیستند‬ ‫دما‬ ‫نوسانات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ . • • ‫المپ‬ UV ‫آمالگام‬ • ‫تکنولوژی‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫پوشش‬ Longlife
  3. 3. ‫المپ‬ UV ‫برای‬ ‫آمالگام‬ ‫ضدعفونی‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫و‬ • ‫المپ‬ ‫های‬ UVC ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫آمالگام‬ Heraeus Longlife ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫المپ‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬ . • • ‫های‬ ‫المپ‬ UVC ‫توان‬ ‫چگالی‬ ‫معمولی‬ ‫فشار‬ ‫کم‬ ‫ای‬ ‫جیوه‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ‫برابر‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫آمالگام‬ UV ‫را‬ ‫تا‬ ‫محیط‬ ‫باالی‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ 90 ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ . • • ‫نیستند‬ ‫دما‬ ‫نوسانات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ . • • ‫المپ‬ UV ‫آمالگام‬ • ‫تکنولوژی‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫پوشش‬ Longlife
  4. 4. • ‫پرتوهای‬ UVA ‫های‬ ‫اشعه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫بیشترین‬ UVB ‫و‬ UVC ‫دارند‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫که‬ . ‫اشعه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫های‬ UVA ‫و‬ UVB ‫های‬ ‫اشعه‬ ‫تمام‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫جو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ UVC ‫های‬ ‫اشعه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ UVB ‫می‬ ‫جذب‬ ‫زمین‬ ‫ازن‬ ‫الیه‬ ‫توسط‬ ‫شوند‬ . ‫های‬ ‫اشعه‬ ‫بیشتر‬ ،‫بنابراین‬ UV ‫گیرید‬ ‫می‬ ‫تماس‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ UVA ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ UVB ‫هستند‬ . •
  5. 5. ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫خطرات‬ ‫اشعه‬ UVC ‫چیست؟‬ • ‫پاسخ‬ : ‫اشعه‬ UVC ‫می‬ ‫تواند‬ ‫باعث‬ ‫سوختگی‬ ‫شدید‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫آسیب‬ ‫چشم‬ ( ‫فتوکراتی‬ ‫ت‬ ) ‫شود‬ . ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫مستقیم‬ ‫پوست‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ UVC ‫خودداری‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫هرگز‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫نور‬ UVC ‫نگاه‬ ،‫نکنید‬ ‫حتی‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ . ‫سوختگی‬ ‫های‬ ‫پوستی‬ ‫و‬ ‫آسیب‬ ‫های‬ ‫چشمی‬ ‫ناشی‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫اشعه‬ ‫ماوراء‬ ‫بنفش‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫در‬ ‫عرض‬ ‫یک‬ ‫هف‬ ‫ته‬ ‫بدون‬ ‫آسیب‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برطرف‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ‫از‬ ‫آنجایی‬ ‫که‬ ‫عمق‬ ‫نفوذ‬ ‫اشعه‬ UVC ‫بسیار‬ ‫کم‬ ،‫است‬ ‫احتمال‬ ‫ابتال‬ ‫به‬ ‫سرطان‬ ،‫پوست‬ ‫آب‬ ‫مروارید‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫دادن‬ ‫دائمی‬ ‫بینای‬ ‫ی‬ ‫نیز‬ ‫بسیار‬ ‫کم‬ ‫است‬ . ‫نوع‬ ‫آسیب‬ ‫چشم‬ ‫همراه‬ ‫با‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ UVC ‫باعث‬ ‫درد‬ ‫شدید‬ ‫و‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫شن‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫گاهی‬ ‫اوقات‬ ‫افراد‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫روز‬ ‫نمی‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫چشم‬ ‫خود‬ ‫استفاده‬ ‫کنند‬ . ‫این‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫معرض‬ ‫بسیار‬ ‫کو‬ ‫تاه‬ ( ‫ثانیه‬ ‫تا‬ ‫دقیقه‬ ) ‫در‬ ‫برابر‬ ‫اشعه‬ UVC ‫رخ‬ ‫دهد‬ .
  6. 6. ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫ازن‬ ‫چیست؟‬ • ‫تصفیه‬ ‫آب‬ ‫ازن‬ ‫اکسیداتی‬ ‫قدرت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آالینده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ازن‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ . ‫ازن‬ ‫می‬ ‫واکنش‬ ‫دیگر‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫اکسیدان‬ ‫یک‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫الکترون‬ ‫و‬ ‫دهد‬ . ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اکسید‬ ‫آهن‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زنگ‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ . ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫ازن‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫ازن‬ ‫مولد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ازن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ . ‫سپس‬ ‫ازن‬ ‫آالیند‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تزریق‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫ه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فلزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫ها‬ ‫باکتری‬ ‫مانند‬ .
  7. 7. ‫سلفون‬ ‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫متاالیز‬ ‫چاپ‬ • 25 ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫لمینت‬ ، ‫چاپ‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ - ‫پن‬ ‫متاالیز‬ ‫اختصاصی‬ ‫چاپ‬ ‫جره‬ ‫براق‬ ‫و‬ ‫مات‬ ‫دار‬ - ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫دوخت‬ - ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ 4 ‫کیپ‬ ‫زیپ‬ ‫و‬ ‫دوخت‬ ‫طرف‬ ‫دار‬ - ‫چاپ‬ 8 ‫رنگ‬ - ‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫و‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫چاپ‬ ‫انواع‬ • ‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫درخاورمیانه‬ ‫انحصارا‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫خاص‬ ‫کارهای‬ : • ‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫کاغذ‬ ،‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫مات‬ ،‫دار‬‫پنجره‬ ‫صدفی‬ ،‫ترامه‬ ‫متاالیز‬ ،‫دار‬‫پنجره‬ ‫متاالیز‬ ‫چاپ‬ ‫انواع‬ ، ‫چاپ‬ ،‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ،‫فانتزی‬ ‫های‬‫جعبه‬ ‫کمانی‬ ‫رنگین‬ ‫و‬ ‫هلوگرافیک‬ ‫متاالیز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ، ‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ • ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫چاپخانه‬ ‫این‬ 88 ‫و‬ 89 ‫جشنو‬ ‫در‬ ‫چاپحانه‬ ‫بهترین‬ ‫بلورین‬ ‫سیمرغ‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اره‬ ‫شد‬ ‫ایران‬ ‫چاپ‬ ‫مسابقات‬ . •
  8. 8. ‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ • ‫پاریلون‬ ‫کارخانه‬ ( ‫ایران‬ ‫ساخت‬ ) • ‫تولد‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ • ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫تولد‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ، ‫پاریلون‬ ‫برند‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫الفبا‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫هلیومی‬ ‫بادکنک‬ ‫و‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫وجو‬ ‫سفارشی‬ ‫قالب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫طراحی‬ ‫دارد‬ ‫د‬ . ‫کاربرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متفاوت‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ‫بالون‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫همچنین‬ ( ،‫هلیومی‬ ‫باال‬ ‫فشار‬ ، ‫دایمی‬ ) ‫و‬ ‫جود‬ ‫دارد‬ . ‫دارای‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫سوپاپ‬ . ‫محصوال‬ ‫تم‬ ‫ت‬ ‫تولد‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مهمانی‬ ‫ابزارهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫میزی‬ ‫دور‬ ،‫متاالیز‬ ‫های‬ ‫پرده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تولیدات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫باشند‬‫می‬ . • • ‫متاالیز‬ ‫پرده‬،‫متالیک‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ، ‫روبان‬ • ‫متاالیز‬ ‫روبان‬ ‫و‬ ‫متالیک‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫ب‬ ‫چاپ‬ ‫قابلیت‬ ، ‫اختصاصی‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ، ‫لوگو‬ ،‫رند‬ ‫براق‬ ،‫مات‬ ،‫رو‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لوکس‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ‫چاپ‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ - ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ‫کمال‬ ‫رنگین‬ ‫طرح‬ - ‫ت‬ ‫متاالیز‬ ‫پرده‬ ‫انواع‬ ،‫متنوع‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فویلی‬ ‫متالیک‬ ‫لوکس‬ ‫روبان‬ ‫در‬ ‫زیینی‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫طرح‬

×