last cost eng.

‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬
(proposal)
:‫موضوع‬
‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬
‫تیموری‬ ‫سعید‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬
‫زمستان‬3131
1
‫عناوین‬ ‫فهرست‬‫صفحه‬
1)‫مقدمه‬..........................................................................................................................2
2)‫تعاریف‬.........................................................................................................................3
3)‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬.................4
4)‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫قبال‬ ‫در‬...........................‫سازمان‬ ‫های‬ ‫پروژه‬5
5)‫واحد‬ ‫ماموریت‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬..................................................................................5
6)‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬............................................................................6
7)‫هزینه‬ ‫انواع‬..................................................................................................................6
8)........................................................................‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫جزییات‬7
9)‫موجود‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬....................................................33
11)‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬............................................................12
11)‫طرح‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬................................................................13
12)‫ج‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫مع‬...................................................................................14
2
‫مقدمه‬
‫بنگاه‬ ‫بین‬ ‫رقابت‬ ‫امروزه‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫رقابتی‬ ‫در‬ ‫موسسات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫های‬‫ک‬‫یفیت‬،
‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫قیمت‬.‫های‬ ‫هزینه‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ،‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫راهکارهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬‫اساسی‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬‫است‬‫ه‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫که‬‫سازمان‬ ‫ای‬،‫و‬ ‫است‬ ‫هزینه‬ ‫بهترین‬‫منفی‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫بهبود‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫جواب‬ ‫بودن‬.‫داد‬‫هدف‬‫نهایی‬‫ط‬ ‫این‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫رح‬‫سواال‬‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ت‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫طی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫اولیه‬ ‫ماده‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابعی‬ ‫همواره‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ ‫هر‬
‫محصول‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ،‫فرآیندی‬‫فرآیند‬ ‫همواره‬ ‫اما‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫سود‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫ازاء‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬
‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫یکسری‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلکه‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تولید‬
‫ب‬ ‫نقش‬ ‫سود‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫فرآیندی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫سطوح‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬.‫دارد‬ ‫سزایی‬
‫هزینه‬ ‫مهندسی‬(Cost Engineering)‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫حوزه‬ ‫در‬ )... ‫و‬ ‫خدماتی‬ ،‫(تولیدی‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫های‬
‫پروژه‬‫و‬ ‫ای‬‫فرآیند‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫پذیر‬ ‫رقابت‬ ‫به‬‫می‬ ‫ها‬‫پرداز‬.‫د‬‫خونریزی‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫اتالف‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬
.‫گویند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫با‬ ‫همواره‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫این‬‫اتفاق‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزیهای‬ ‫این‬
.‫کرد‬ ‫مهار‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ،‫آن‬ ‫محل‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افتاده‬‫در‬‫آ‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫این‬‫نجایی‬‫ب‬ ‫فعالیتها‬ ‫تمام‬ ‫که‬‫ا‬
‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫دید‬‫ا‬‫از‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫صرف‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ین‬‫مفه‬ ‫اینرو‬‫وم‬
‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫یکسان‬ ‫هزینه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬.‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬‫س‬‫ازمان‬
‫می‬ ‫خارج‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫ندارد‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬
.‫باشد‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫اساس‬،‫فعالی‬ ‫به‬ ‫فعالیتها‬ ‫ریزکردن‬‫مستقل‬ ‫تهای‬‫و‬‫کارآمدی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫محاسبه‬‫ه‬‫فعالیت‬ ‫ر‬
.‫گردند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫ارزش‬ ‫فاقد‬ ‫فعالیتهای‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫گانه‬ ‫جدا‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ه‬‫دف‬
‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫خونریزی‬‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خونریزیها‬ ‫این‬ ‫عوامل‬ ‫خونریزها‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬
.‫بکشد‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫رفع‬
‫طرح‬‫ا‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫افراد‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشریح‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫گ‬ ‫به‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ونه‬‫هزینه‬‫های‬‫بهینه‬‫مسئولی‬‫ت‬
‫همه‬‫سازمان‬‫شود‬ ‫می‬،‫نه‬‫یک‬.‫خاص‬ ‫واحد‬‫همچنین‬‫مالی‬ ‫خرد‬،‫کردن‬ ‫هزینه‬ ‫درست‬ ‫و‬‫جوهره‬ ‫تبلور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ارزش‬‫آفرینی‬‫سازمان‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫تفکر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تفکر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ،
‫باید‬ ‫مالی‬ ‫مهارتهای‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫اعضای‬‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مهارتهای‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬‫تحلیل‬ ‫کار‬ ‫تا‬‫بهبود‬ ‫و‬
.‫سازند‬ ‫مرتفع‬ ‫فرآیندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کارآمد‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫بیشتر‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬ ‫خواستگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫واح‬.‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫واحدهای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دهای‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫همچنین‬
.‫را‬ ‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫محور‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫هم‬ ‫که‬
3
‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫روشهای‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬‫ر‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬ ‫روش‬‫مانند‬ ‫وشهایی‬
Lean mamagement,SPC,Kaizen , Six Sigma, PDCA‫روش‬ ‫این‬‫مفصل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬
‫بطور‬ ‫بهبود‬ ‫امکان‬ ‫دیتیل‬ ‫و‬‫جامعتری‬‫حتی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫اورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫روشها‬‫فوق‬ ‫ی‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫مستق‬ ‫آنکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫مانیتور‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫نیز‬ ‫را‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫بهبود‬ ‫متدهای‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫آورد‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫که‬ ‫جامعی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫با‬ ‫پردازد‬ ‫می‬‫د‬‫ر‬
‫کارشن‬ ‫بکار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مراحلی‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫واقع‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫متدهای‬ ‫اسان‬
‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استوار‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫آنچه‬
‫دارند‬ ‫محصول‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محقق‬ ‫فعالیتها‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫اهداف‬
‫از‬ ‫ناچار‬ ‫فعالیتها‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫و‬‫این‬ ‫تحقق‬ ‫بدلیل‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫منشاء‬ ‫پس‬ .‫باشیم‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫هزینه‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تحلیل‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫بتوانیم‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعالیتها‬
‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کنیم‬‫ر‬ ‫فعالیتها‬ ‫بتوانیم‬ ‫آنکه‬ ‫مگر‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ممکن‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫یابیم‬ ‫دست‬ ‫هزینه‬ ‫بهترین‬‫ا‬‫کنیم‬ ‫ریز‬ ‫چنان‬
‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نسبت‬ ‫بدان‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫بتوان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پذیرفته‬ ‫فعالیت‬ ‫المان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫که‬
.‫دید‬ ‫بوضوح‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نقش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫راه‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬‫طراحی‬
‫شده‬‫انجام‬‫خواهد‬‫د‬‫ا‬.‫د‬
‫نام‬‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫نام‬ ‫با‬ ‫ه‬MESH‫نامهای‬ ‫مخفف‬ ‫که‬aterialMnergy,E,erviceSumanH,
resource‫نماد‬ ،‫باشد‬ ‫می‬‫هزینه‬ ‫اصلی‬ ‫طبقه‬ ‫چهار‬‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آنجاییکه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫نظیر‬ ‫تحلیلی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫مشابهتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫مش‬ ‫با‬Ansys.‫دارد‬
‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬‫مذکور‬‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آزمایشی‬ ‫بطور‬ ،
‫تولید‬‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬05‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫نفر‬105‫است‬ ‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬ ‫تن‬
‫و‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬‫ای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫گیریها‬ ‫نتیجه‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫ن‬
‫تعاریف‬
‫تشریح‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫و‬ ‫طرح‬‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫اصطالحات‬ ‫از‬ ‫تعاریفی‬ ،‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مباحث‬‫گزارش‬ ‫این‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ،.
:‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
‫به‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫معنی‬‫هزینه‬‫کل‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫فعالیتهای‬‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫هر‬ ‫یا‬‫آن‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫می‬.‫باشد‬
:Lean management
‫متد‬‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫فاقد‬ ‫فعالیتهای‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫بررسی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫سیستماتیک‬
.‫است‬
‫پروژه‬:
4
‫زمان‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫آغاز‬ ‫ی‬‫چرخه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫سازمان‬ ‫فعالیتهای‬.
:‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬
‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫پیوسته‬ ‫خود‬ ‫ماموریت‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫همواره‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫مجموعه‬
.‫تولیدی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برای‬
‫هزینه‬:
‫هزینه‬،‫مخارج‬‫فعالیتهای‬‫ماموریت‬ ‫تحقق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫ش‬.‫باشد‬ ‫می‬
:‫بهینه‬ ‫هزینه‬
‫بهترین‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫داریم‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انتظاراتی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫یا‬ ‫راندمان‬ ‫باالترین‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬
.‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ‫هزینه‬
:‫کاال‬
‫از‬ ‫اعم‬ ‫فیزیکی‬ ‫ماده‬ ‫هر‬‫یا‬ ‫خام‬ ‫ماده‬‫فرآیند‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محصول‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫شده‬
‫مس‬ ‫غیر‬ ‫یا‬‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫تقیم‬‫فرآیند‬‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫فیزیکی‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫کلیه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،
.‫نامیم‬ ‫می‬ ‫کاال‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫تکوین‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬
:‫محصول‬
‫هر‬ ‫خروجی‬‫فرآیند‬‫خاص‬‫نامیم‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫را‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫کاال‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫که‬‫بس‬ .‫به‬ ‫ته‬
‫نوع‬‫فرآیند‬.‫باشد‬ ‫خدمت‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ‫کاالی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫محصول‬
:‫ارزش‬
.‫کند‬ ‫افزوده‬ ‫ارزشی‬ ‫نهایی‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫یا‬ ‫کنش‬ ‫گونه‬ ‫هر‬
:‫اتالف‬
.‫دارد‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫افزوده‬ ‫ارزشی‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫یا‬ ‫کنش‬ ‫هرگونه‬
‫تأمین‬ ‫زنجیره‬:
‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬‫جریان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاى‬‫تامین‬‫تبدیل‬ ‫و‬‫مصرف‬ ‫و‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫تحویل‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫ماده‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫کاال‬
‫جریان‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نهایى‬ ‫کننده‬‫است‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتى‬ ‫هاى‬‫هم‬ ‫به‬ ‫اجزاء‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫.یک‬
‫تو‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫درگیر‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫پیوسته‬‫فروشان‬ ‫خرده‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫توزیع‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫لید‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫محصول‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫و‬
‫چارچوب‬‫فعالیتهای‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬
‫طرح‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬،‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬‫کلیات‬‫به‬ ‫راجع‬ ‫ی‬‫عهده‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫است‬‫مطرح‬‫گردد‬
‫طرح‬ ‫عملکرد‬ ً‫ا‬‫متعاقب‬ ‫تا‬،.‫گردد‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬‫اصلی‬ ‫ماموریت‬‫مدیریت‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫شامل‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫کلیات‬
1.‫هزینه‬ ‫توجیه‬
0
‫بررسی‬‫نیاز‬‫سازمان‬‫این‬ ‫به‬‫کرد‬ ‫هزینه‬
‫بررسی‬‫جایگزینی‬ ‫قابلیت‬‫این‬‫هزینه‬‫با‬‫هزینه‬‫دیگر‬ ‫های‬
‫بررسی‬‫جایگزین‬‫های‬‫بهتر‬)‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫فعالیت‬ ‫سپاری‬ ‫بیرون‬ ً‫ال‬‫(مث‬
‫جایگزین‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫ارائه‬
2.‫هزینه‬ ‫کنترل‬
‫فعالیتها‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫الگوی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫ثبت‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫دائمی‬ ‫کنترل‬‫تولیدی‬ ‫شاخصهای‬ ‫با‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬
1.‫بهبود‬‫هزینه‬
‫ناکارامد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬
‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫واحد‬ ‫از‬ ‫درخواست‬
‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫پروژهای‬ ‫مدیریت‬
‫شرکتها‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬
‫باال‬ ‫مندرجات‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫وظیقه‬ ‫همین‬‫به‬‫روشنی‬‫تفاوت‬‫واحدها‬ ‫این‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫را‬
‫می‬ ‫نشان‬.‫دهد‬‫اصلی‬ ‫وظیفه‬‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬‫مالی‬‫سازمانها‬ً‫ا‬‫عمدت‬‫استخراج‬ ‫و‬ ‫درامدها‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ثبت‬
‫گزارشات‬‫مالی‬ ‫تراز‬‫واحد‬ ‫باشد.این‬ ‫می‬‫ها‬‫و‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫غلط‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫کمتر‬
‫عاجز‬ ‫هم‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫طبع‬ ‫ندارند‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫باشند‬ ‫می‬.‫ام‬‫ا‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬،‫نه‬‫فقط‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫و‬‫روی‬ ‫تمرکزی‬
‫شرکت‬ ‫سودهای‬ ‫و‬ ‫درآمد‬‫ندارد‬‫هزینه‬ ‫چرایی‬ ‫بلکه‬‫و‬‫آ‬ ‫بهبود‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نها‬،‫می‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬
.‫باشد‬‫روشی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫بتوا‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫سیستمات‬ ‫بطور‬ ‫ن‬‫مام‬ ‫سه‬ ‫یک‬‫و‬‫مهندس‬ ‫اصلی‬ ‫ریت‬‫ی‬
‫کر‬ ‫محق‬ ‫را‬.‫د‬‫کردها‬ ‫هزینه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫همچنین‬
‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫می‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫حساس‬‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬
‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫اند‬‫کنترلی‬ ‫خود‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بودجه‬ ‫یا‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دایمی‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫و‬‫ص‬ ‫در‬‫رف‬
.‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫در‬‫قبال‬‫ه‬ ‫پروژه‬‫سازمان‬ ‫ای‬
‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫مدیریت‬ ‫برای‬
.‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬.‫دارد‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫سه‬ ،‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬
‫قبل‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ً‫ا‬‫ثانی‬ .‫برساند‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راهبری‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ‫اوال‬
‫شده‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬‫باشد‬ ‫می‬.‫نماید‬ ‫هدایت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بودجه‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫و‬‫برای‬
6
‫دو‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬،‫باال‬‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مانند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫دستگاههای‬‫گی‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬.‫رد‬‫اما‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫طرح‬‫در‬ ‫پروژه‬
‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫مشابهت‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫بیاید‬ ‫بکار‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬
‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫همواره‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬
‫ای‬ ‫هزینه‬‫هز‬ ‫دائمی‬ ‫کنترل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطلع‬ ‫پروژه‬‫الزم‬ ‫اخطارهای‬ ‫ها‬ ‫ینه‬‫بودجه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬
‫ت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫براحتی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫ابع‬ ‫مام‬‫اد‬
‫پروژه‬‫نماید‬ ‫مانیتور‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬‫از‬ ‫و‬‫گ‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫برای‬ ‫گزارش‬ ‫درخواست‬‫ردد‬‫الب‬ .‫ته‬
‫فعالیتهای‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خاصی‬ ‫الگوی‬ ‫طبق‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیتها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫ن‬ ‫مشابهتی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫ماموریت‬
‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫توضیحات‬ ‫ارایه‬ ‫با‬‫ارایه‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ماموریتی‬ ‫توان‬
:‫داد‬
‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شناسایی‬‫آ‬ ‫نترل‬‫نها‬
‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬
‫سازمان‬ ‫هزینه‬ ‫ترین‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫یافتن‬
‫مهم‬ ‫کارفرما‬‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫نقش‬‫ارزش‬ ‫تحلیل‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫را‬‫هزینه‬ ‫و‬،‫کارفرما‬ ‫فعاالنه‬ ‫پشتیبانی‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫کار‬ ‫شدن‬ ‫واقع‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫ضامن‬‫به‬‫پیدا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تمایل‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫کارفرما‬
‫باید‬ ،‫کند‬‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫هزینه‬ ‫کاهشهای‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫روشنی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
‫سازمان‬،.‫باشد‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تصویر‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫دورنمای‬
‫کا‬‫که‬ ‫شوند‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬ ‫رفرمایان‬‫کمترین‬ ‫با‬ ‫طرحها‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مؤثر‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
.‫است‬ ،‫هزینه‬‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫چون‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
‫ای‬ ‫جداگانه‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫کارفرمایان‬ ‫رو‬ ‫این‬‫ارزش‬ ‫گران‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬‫هزینه‬ ‫و‬‫از‬ ‫همواره‬ ،
‫فعالیت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫حضور‬‫این‬‫گر‬ ‫تحلیل‬ ‫گروه‬،‫مند‬ ‫بهره‬ ،‫خود‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫ش‬‫و‬.‫ند‬
‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬
‫مسایل‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫روی‬ ‫پیش‬‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫اجما‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
‫کرد‬:
1)‫طبقه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬ ‫بندی‬
2)‫شناسایی‬‫تهیه‬ ‫و‬‫شاخص‬‫عملکردی‬ ‫های‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
3)‫تحلیل‬‫های‬ ‫هزینه‬‫سازمان‬‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫در‬.
7
4)‫دائمی‬ ‫مطالعه‬‫آنها‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬
5).‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫پیشنهادات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
6)‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫بهبود‬ ‫های‬‫هزینه‬
7)‫ایجاد‬‫اس‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بسترهای‬‫سایر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫سیستم‬ ‫تقرار‬‫سازمان‬ ‫بخشهای‬
8)‫در‬ ‫همکاری‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬
9)‫دستورا‬ ‫تدوین‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫گردش‬ ‫نحوه‬ ‫لعملهای‬‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬‫واحد‬‫مهندس‬‫ی‬
‫سازمان‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫هزینه‬
11)‫آن‬ ‫تحلیلهای‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کردها‬ ‫هزینه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫گزارشات‬ ‫ارایه‬
11)‫مستندات‬ ‫و‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ثبت‬‫مربوطه‬
12)‫سازمان‬ ‫بدنه‬ ‫قسمتهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫پذیر‬ ‫رقابت‬
‫هزینه‬ ‫انواع‬
‫اصلی‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫مهندسی‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫آیتمهای‬ ‫همان‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مهمترین‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫برای‬
‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫نشوند‬ ‫هزینه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫محقق‬... ‫و‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫مانند‬ ‫نمیگردد‬.‫هزینه‬‫هزین‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ه‬
.‫ندارد‬ ‫تاثیری‬ ،‫باشد‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫ارتقای‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فقدان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬
‫دنبا‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬‫و‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫اول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ل‬
‫ور‬ ‫بهره‬ ‫دوم‬‫ک‬‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ردن‬.
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫کمابیش‬ ‫که‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬
‫هزینه‬ ‫گروه‬‫هزینه‬ ‫مورد‬‫نوع‬‫هزینه‬
1-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫انواع‬ ‫انرژی‬
‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫انرژی‬ ‫اتالف‬
2-‫در‬ ‫موثر‬ ‫اعضای‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬‫مولد‬ ‫سازمان‬
‫تاث‬ ‫بی‬ ‫اعضای‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫ی‬‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ر‬
8
3-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫کاال‬
‫کاال‬ ‫اتالفات‬‫شده‬ ‫انبار‬ ‫مصرف‬ ‫بی‬ ‫کاالهای‬ ‫و‬‫مولد‬ ‫غیر‬
4-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫خدمات‬
‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تاثیر‬ ‫بی‬ ‫خدمات‬
5-‫اطال‬‫مولد‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫عات‬
‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫اطالعات‬
‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫جزییات‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
‫و‬ ‫فوق‬ ‫مطالب‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫وظایف‬ ‫دانستن‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫ذی‬ .‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫در‬.‫اج‬ ‫روش‬‫رایی‬
‫طرح‬ ‫این‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫مذکور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫به‬‫گ‬ ‫می‬.‫ردد‬
‫کل‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬‫مستقل‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫ا‬ ‫تحلیل‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫و‬‫رزش‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫تحمیل‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫شرح‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ‫تشریح‬‫ز‬‫می‬ ‫یر‬
:‫باشد‬
1-‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
‫محور‬ ‫فعالیت‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫معنی‬ ‫فعالیتی‬ ‫یک‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫ک‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬‫هزینه‬ ‫ه‬
‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬.‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫مستقل‬‫ت‬ ‫این‬ ‫با‬‫وضیح‬
‫مثال‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫از‬‫برای‬ ‫دادن‬ ‫پول‬‫کاال‬ ‫خرید‬‫مشخص‬ ‫یی‬‫وق‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫هزینه‬‫به‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫تی‬
‫فعالیتی‬ ‫مصرف‬‫هزینه‬ ‫ماهیت‬ ‫نرسد‬‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جزء‬ ‫خاص‬ ‫فعالیتی‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫محسوب‬ ‫فعالیت‬.. ‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫هزینه‬ ‫خرید‬ ‫عملیات‬ ‫خود‬ ‫اما‬‫در‬‫یک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬
‫جمع‬ ‫سازمان‬‫آوری‬‫ریز‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬‫ن‬.‫د‬‫فعالیتها‬‫جایی‬ ‫تا‬ ‫بایستی‬‫کام‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ریز‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫مستقل‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫ال‬
‫آ‬‫ب‬ ‫می‬ ‫وابسته‬ ‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫البته‬ .‫یند‬‫اسی‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اشد‬‫د‬
،‫سازان‬‫هزینه‬ ‫کارفرما‬‫شد‬ ‫خواستار‬ ‫افراد‬ ‫تفکیک‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫بداند‬ ‫خواست‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬
‫ساال‬ ‫خود‬ ‫پرسنل‬‫نه‬‫هزینه‬ ‫چقدر‬.‫کند‬ ‫می‬‫آیتم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫هزینه‬ ‫عادی‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬
‫بخواهیم‬ ‫وقتی‬ ‫بخصوص‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دشوار‬ ‫کاری‬ ‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬
‫کا‬ ‫نماییم‬ ‫تقسیم‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ،‫آموزش‬ ،‫دستمزد‬ ‫هزینه‬ ‫نظیر‬ ‫اقسامی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫خود‬‫اطالعات‬ ‫اوری‬ ‫جمع‬ ‫ر‬
9
‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشکلتر‬
.‫نماید‬ ‫مدیریت‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬
2-‫در‬‫مرحله‬ ‫این‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫درختواره‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫این‬ .
‫هر‬ ‫فعالیت‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫قبل‬
‫البته‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬‫تنوع‬‫بندی‬ ‫طبقه‬‫هزینه‬ ‫این‬‫یا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ریز‬ ‫قابل‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫باز‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫کلی‬
‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخواهد‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫التحریر‬ ‫لوازم‬ ‫مصرف‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫هزینه‬ ‫فقط‬ ‫کارفرما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬
‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫پروژ‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫مطالبه‬ .... ‫و‬ ‫جوهر‬ ،‫خودکار‬ ،‫کاغذ‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫همین‬ ‫است‬‫سازان‬ ‫اسید‬ ‫شرکت‬
‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تعداد‬ ‫این‬205‫اجاره‬ ‫هزینه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫رسید‬ ‫آیتم‬‫تخصیص‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مکانهایی‬ ‫و‬ ‫فضاها‬
‫د‬ ‫بها‬ ‫اجاره‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫شد‬ ‫مطالبه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ر‬
3-‫طراحی‬ ‫درختی‬ ‫ساختار‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫المانهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫توانستیم‬ ‫فوق‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬
‫فعالیتها‬ ‫این‬ .‫نماییم‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ‫شده‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ماتریسی‬ ‫ستونهای‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫انواع‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫سطر‬
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫جاری‬‫متعاقبا‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫آرایه‬
‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آرایه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استقرار‬ ‫قابل‬ ‫هستند‬ ‫هزینه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ورودی‬ ‫دیتاهای‬‫ماتریس‬
‫ماتریس‬ ‫یک‬ ‫پروژه‬355*205‫با‬7055‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫فضاهای‬ ‫تمام‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫عنایت‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫بود‬ ‫آرایه‬
‫معنی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫فضاها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫چون‬ ‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫پر‬.‫نیستند‬‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫تخصیص‬ ‫قابلیت‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬
‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫و‬ ‫فراموش‬ ‫فعالیتی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫ندارد‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫شود‬
4-‫ماتریس‬ ‫همزمان‬ ‫ساخت‬ ‫با‬،‫افزار‬ ‫نرم‬‫های‬ ‫آرایه‬‫ماتریس‬‫با‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫می‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ ‫شد‬‫و‬ ‫کند‬
‫آ‬ ‫تمام‬ ‫شرح‬‫اعالم‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شرح‬ ‫همین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫یتمهای‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫گزارش‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دیتا‬ ‫پذیرش‬ ‫آماده‬
‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫دیتاهای‬‫روزانه‬‫ک‬ ‫فاکتور‬ ‫یا‬ ‫گزارش‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫آیتم‬ ‫شامل‬ ‫ه‬‫ای‬ ‫هزینه‬،‫هزینه‬ ‫مبلغ‬‫و‬‫فعالیت‬‫مصرف‬‫ک‬‫ننده‬
‫است؛‬‫ذیر‬ ‫مرجع‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ،‫تدارکات‬ ،‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫از‬‫بط‬،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اپراتور‬ ‫به‬‫این‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫گزارش‬
‫قابلی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫دیتاها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫فعالیتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫شوند‬ ‫گزارش‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫ت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬
0-‫نماید‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫هرگونه‬ ‫یا‬ ‫فرمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫آنرا‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫با‬ ‫گراف‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬‫آ‬ ‫بصورت‬ ‫مشابه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ا‬‫گزار‬ ‫نالین‬‫ش‬
15
‫امکان‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫مقایسه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشریح‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫متعاقبا‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫توضیح‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫نیز‬ ‫اخطاری‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کارایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬‫این‬ .‫شوند‬
‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شناسایی‬ ‫اول‬ ‫دارد‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫طرح‬
‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫هزینه‬‫مرغوب‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫نداش‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬‫کل‬ ‫در‬ ‫تاثیری‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کردنشان‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫ته‬‫ر‬‫وند‬
‫بلکه‬ ‫ندارد‬ ‫شرکت‬ ‫فعالیتهای‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫موجب‬ ‫کردنشان‬ ‫حذف‬ ً‫ا‬‫اکثر‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫نمونه‬
‫اجرایی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬‫سازان‬ ‫اسید‬ ‫شرکت‬‫بسیاری‬ ‫انبارش‬ ‫هزینه‬ ‫شد‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫بود‬ ‫انبار‬ ‫در‬ ‫قطعات‬ ‫از‬
‫مشخص‬‫هرگ‬ ‫شد‬‫شر‬ ‫بکار‬ ‫ز‬‫آ‬ ‫نخواهد‬ ‫کت‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ‫وجود‬ ‫مثل‬ ‫مد‬‫شرکت‬ ‫که‬ ‫لندروی‬ ‫خودرو‬
‫آ‬ ‫پیش‬ ‫مدتها‬‫ژنرا‬ ‫دیزل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫فروخته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مستهلک‬ ‫نرا‬‫اجراء‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تور‬
‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫پروژه‬‫های‬ ‫نمونه‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫راکد‬ ‫اقالم‬ ‫توسط‬ ‫فضا‬ ‫اشغال‬ .‫نبود‬ ‫موجود‬ ‫شرکت‬ ‫در‬‫این‬‫نوع‬‫هزینه‬
.‫هستند‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬‫محرز‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بودنشان‬ ‫مصرف‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫اقالمی‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫انبارش‬ ‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫مصادیق‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫شناسایی‬ ‫نوبت‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫دیگ‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ر‬
6-‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫تحلیل‬ ‫به‬‫وری‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬‫های‬ ‫هزینه‬‫پرداز‬ ‫می‬ ‫مرغوب‬.‫د‬‫ور‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬
‫و‬ ‫معقول‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬ ‫بودن‬
‫و‬ ‫علمی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استانداردی‬‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫هرکسب‬ ‫در‬ ‫تجربی‬‫هزینه‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫رقابتی‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫روی‬ ‫شمش‬ ‫تن‬ ‫هر‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫پتاسیم‬ ‫پرمنگنات‬ ‫مصرف‬ ‫شاخص‬ ‫مثال‬ .
‫معدنی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬05.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫مصرف‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گرم‬ ‫کیلو‬
‫تم‬ ‫یافتن‬ ‫اما‬‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫سادگی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫ام‬
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترسی‬
‫سازمان‬ ‫موجود‬ ‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مشابه‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫سازمانها‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫تدوین‬‫جدید‬ ‫شاخصهای‬ ‫قرارداد‬
‫به‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫تدوین‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫معنی‬ ‫با‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باالتر‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫دقت‬ ‫باشد‬ ‫نزدیکتر‬ ‫حقیقی‬ ‫شاخصهای‬
.‫نمایند‬‫تکن‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫تولیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫هر‬‫دارد‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫اطالعات‬ ‫یکسری‬ ‫خود‬ ‫تولید‬ ‫ولوژی‬
‫رود‬ ‫بکار‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬.‫یک‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫صنعت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫یافت‬ ‫دسترسی‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫مصرف‬ ‫استانداردهای‬ ‫سری‬
11
‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مصرف‬ ‫شاخصهای‬‫شاخصهای‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موفق‬ ‫مشابه‬
‫سازان‬ ‫خودرو‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫الگوی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنز‬ ‫مرسدس‬ ‫کارخانه‬ ‫نظیر‬ ‫خودرو‬ ‫تولید‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫مصرف‬
.‫باشد‬ ‫تر‬ ‫دست‬ ‫پایین‬‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫شاخصهای‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫روش‬ ‫توضیح‬ ‫در‬‫ا‬‫ین‬
‫این‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫کارکرد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بخش‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫فعالیتی‬ ‫برای‬ ‫را‬ )‫دهد‬ ‫می‬ ‫بودجه‬ ‫معنی‬ ‫حالت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫این‬
‫کمی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫ریال‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫تولیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫مصرفی‬ ‫صنعتی‬ ‫آب‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫مثال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫قابل‬
‫می‬ ‫بهتر‬ ‫کمی‬ ‫بصورت‬ ‫شاخص‬ ‫(تعریف‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مکعب‬ ‫متر‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫و‬‫تغییر‬ ‫دستخوش‬ ‫چون‬ ‫باشد‬‫ات‬
)‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫قیمتی‬ ‫تورم‬ ‫که‬ ‫ایران‬ ‫مثل‬ ‫کشورهایی‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمتها‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫ا‬ ‫پس‬‫ورود‬ ‫ز‬
‫شاخص‬ ‫دیتاهای‬‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫آنرا‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫شاخصها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،
‫ی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اخطار‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫ابزار‬ ‫ک‬
‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫سبز‬ ‫برنگ‬ ‫را‬ ‫شاخص‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫آنالین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫بگونه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حتی‬
‫کنت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫قرمز‬ ‫برنگ‬ ‫را‬ ‫شاخص‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫برنگ‬ ‫را‬.‫کرد‬ ‫رل‬
‫فعالیتهایی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فیلتر‬ ‫را‬ ‫ناکارآمد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بخوبی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫گزارشات‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫آیتمها‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫تیمی‬ ‫توسط‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزی‬ ‫برایمان‬ ‫که‬
‫ذیر‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫از‬ .‫داشت‬ ‫اصالح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیح‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ارسال‬ ‫بط‬
‫ب‬ ‫این‬ ‫مزایای‬‫آ‬ ‫کننده‬ ‫هزینه‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫خش‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مطلع‬ ‫کردشان‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫نالین‬
‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫بصورت‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫هم‬
‫سرمای‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬‫اصالح‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫انحراف‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫انحراف‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫گذار‬ ‫ه‬
‫گرد‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫اصالحی‬ ‫طرحهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫گزارشات‬ ‫بطن‬ ‫از‬ ‫طور‬ ‫همین‬ .‫نمایند‬‫ن‬‫(به‬ .‫د‬
‫تولید‬ ‫برای‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫صنعتی‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫مذکور‬ ‫اجرایی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫کیلوگرم‬ ‫یک‬
‫مطرح‬ ‫تولید‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مقایسه‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬
‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اتالف‬ ‫تبخیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫آب‬ ‫فرایند‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫پیگیری‬ ‫درخواست‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اثبات‬‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫نهایتا‬ ‫شد‬ ‫محول‬ ‫فنی‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫تالف‬
‫هدر‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تقطیر‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫آب‬ ‫بخارات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خنک‬ ‫برج‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫طرح‬
‫روزانه‬ ‫رفتن‬45‫ماهانه‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫این‬ ‫مالی‬ ‫ارزش‬ ‫کردند‬ ‫جلوگیری‬ ‫آب‬ ‫مترمکعب‬136‫محاسبه‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫برای‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫شد‬‫تنها‬ ‫کن‬ ‫خنک‬ ‫برج‬ ‫ساخت‬70).‫شد‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫کاهش‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬‫موجود‬ ‫هزینه‬
12
‫و‬ ‫دارد‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫مزیتهای‬ ‫یا‬ ‫تفاوت‬ ‫چه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫توجه‬ ‫که‬ ‫باشد.البته‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫مقوله‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫مگر‬‫آنها‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫به‬
‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫است.در‬ ‫بوده‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همواره‬
‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫بدلیل‬ ‫اوال‬ ‫دارد‬ ‫موجود‬ ‫طرحهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مزیتی‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫باالتری‬ ‫جامعیت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫دیت‬ ‫با‬ ‫چنان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬‫تحلیل‬ ‫کار‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یل‬
‫آ‬‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مزیت‬ ‫گردد.دیگر‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫با‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سان‬
‫ر‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ا‬
‫بوض‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫در‬‫آ‬ ،‫مصارف‬ ‫همچنین‬ .‫ببیند‬ ‫میتواند‬ ‫وح‬‫کرد‬ ‫ردیابی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مانیتور‬ ‫نالین‬
‫واحدهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫سازمان‬ ‫کجاهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫که‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مربوطه‬‫به‬ ‫هزینه‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫لحظه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫ببیند‬ ‫د‬
‫روانی‬ ‫بطور‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫تخصیص‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحمیل‬ ‫سازمان‬
‫روش‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مشخصی‬ ‫واحد‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫احتمالی‬ ‫رویه‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیری‬
‫ای‬ ‫را‬ ‫کنترلی‬ ‫سلف‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫در‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جاد‬
‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬
‫بدین‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬‫و‬ ‫شیوه‬‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جزییات‬‫آنال‬ ‫و‬‫ین‬
‫مانیتور‬‫نماید‬‫بازار‬ ‫در‬‫نام‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫نوع‬ ‫که‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬Software Cost
Reduction (SCR)‫با‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫تکنیکهای‬ ‫روی‬ ‫غالبا‬ ‫هستند‬ ‫موجود‬
‫فرایند‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫موردی‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬‫آ‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ،‫هزی‬ ‫بهبود‬ ‫درصدد‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ن‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫نه‬
.‫هستند‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫مانند‬ ‫هم‬ ‫مشابهی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬Clopatra‫کار‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬MESH.‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫جامعیت‬ ‫از‬
‫متفاو‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫همچنین‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫منطق‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ت‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫مهندسی‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫محدود‬ ‫المان‬‫در‬‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫روش‬،‫بهبود‬‫طری‬ ‫از‬ ‫هزینه‬‫ق‬
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬‫همچنین‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫جامعیت‬ ‫از‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫سازمان‬
‫رو‬ ‫این‬‫ها‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫پیوسته‬ ‫کنترل‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ش‬
.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬ ‫فعلی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزی‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اخطارهای‬
‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫در‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫شاید‬‫ما‬‫و‬ ‫سر‬ ‫لی‬‫شباهتهای‬ ‫دارد‬ ‫کار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫ی‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫حسابداری‬‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬. ‫گردد‬ ‫احساس‬‫ذیال‬‫تفاوتهای‬ ‫به‬‫کار‬ ‫روش‬‫سیستمه‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫ای‬
‫حسابداری‬‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫میرود‬ ‫اشاراتی‬ ‫رایج‬‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫خروجی‬،‫نرم‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬
‫قاب‬ ‫نیز‬ ‫حسابداری‬ ‫افزارهای‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مقایسه‬ ‫ل‬‫نیت‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫باال‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫.چنانچه‬
13
‫طرح‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ‫مالی‬ ‫گزارشات‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫زیان‬ ‫سود‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫کردن‬ ‫حسابداری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشهود‬ ‫رایج‬ ‫مالی‬ ‫سیستمهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬‫قبیل‬ ‫از‬:
1.‫ها‬ ‫هزینه‬ ،‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جزییات‬ ‫آن‬ ‫به‬‫وجود‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ،
‫ندارد‬‫در‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫قابل‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫هزینه‬ ‫حسابداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫اعالم‬ ‫خاص‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫هزینه‬ ‫بخواهیم‬ ‫صورتیکه‬
‫حسابدا‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬‫ا‬ .‫آید‬ ‫برنمی‬ ‫ری‬‫انتظاری‬ ‫لبته‬‫رود‬ ‫نمی‬ ‫حسابداری‬ ‫واحد‬ ‫از‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬.
2.‫کاری‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫طرح‬‫ه‬ ‫روی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫آنها‬ ‫برآوردهای‬ ‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫و‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫با‬‫ها‬ ‫زینه‬
‫اما‬ .‫است‬ ‫متمرکز‬‫حسابداری‬‫درگیر‬ ‫مسائل‬ ‫این‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫اساس‬.‫است‬
3.‫ا‬ ‫آنی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫بطور‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گزارشاتی‬‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫رایه‬
‫و‬ ‫دهی‬ ‫فرمت‬ ،‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫استخراج‬ ‫حسابداری‬ ‫گزارشات‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬
.‫شوند‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬
4.‫شاخصها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مقایسه‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫اعالم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬
.‫ندارند‬
0.‫واحد‬.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫توانایی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬
‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬‫طرح‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬
‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارزش‬ ‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫آنجاییکه‬ ‫از‬
‫قائل‬ ‫ضعفی‬ ‫یا‬ ‫عیبی‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فعالیتهایی‬ .‫شد‬
‫فقط‬ ‫بود‬ ‫متصور‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫وایرادی‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بسترهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫چون‬
‫باش‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ‫بسترها‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫آماده‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫قبل‬ ‫از‬‫د‬.‫اما‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫مزایایی‬ ‫از‬ ‫برخی‬
1..‫کند‬ ‫می‬ ‫ساماندهی‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬
2.‫وری‬ ‫بهره‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫محقق‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫و‬.
3.‫های‬ ‫پروژه‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫را‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬
4.‫ریسک‬.‫رسد‬ ‫می‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬
0.‫های‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫موثری‬
6.‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موثری‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫همواره‬ ‫که‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ،‫بگیرند‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیمات‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
7.‫هزین‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫را‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫طی‬ ‫جامع‬ ‫آرشیو‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫شرکت‬ ‫آتی‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫گیریهای‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬
8.‫قبلی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫بازنگری‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬ ‫کل‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬
‫عرض‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫دید‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬.‫نماید‬ ‫می‬ ‫ه‬
9..‫کشد‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫بخشهای‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫کل‬
14
15.‫ارزش‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ،‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫بحرانی‬ ‫اقتصادی‬
‫فعالیتها‬‫ای‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کمتری‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫یی‬‫ب‬ ‫بنا‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫تولید‬‫ه‬
.‫نماید‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هستند‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مصالحی‬
11.‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬‫اجرای‬Lean management.‫کند‬ ‫می‬ ‫هموار‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬
‫دنیای‬‫رقابتی‬‫مشتری‬ ‫و‬‫گرایی‬،‫امروز‬‫جستجو‬ ‫در‬‫ی‬‫خلق‬‫ارزش‬‫حذف‬ ‫و‬‫اتالف‬‫است‬‫انرژی‬ ‫تامین‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ .
‫است‬ ‫بشر‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬ ‫منابع‬ ‫و‬‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫چه‬ ‫تا‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫مصرف‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫توان‬ ‫می‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫برای‬ ‫اندازه‬‫بتواند‬ ‫که‬ ‫تکنیکهایی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعاالن‬ ‫شدن‬ ‫مجهز‬ ‫لذا‬
‫بهینه‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬‫سرمایه‬ ‫هیچ‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫چنان‬ ‫کند‬
‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫توانایی‬ ،‫مصالح‬ ‫این‬ ‫احراز‬ ‫بدون‬ ‫گذاری‬.‫عرصه‬ ‫این‬ ‫در‬‫دید‬ ‫باید‬‫گاه‬‫راهبردی‬
‫داشت‬.‫باید‬‫ا‬ ‫فکر‬ ‫به‬‫رتقاء‬‫که‬ ‫باشیم‬ ‫سازمانی‬‫اتالف‬ ‫از‬ ‫سبکبار‬‫است‬‫و‬‫فعالیتهای‬‫کاهش‬‫هزی‬‫نه‬‫از‬‫مرحله‬‫طراحی‬‫تا‬
‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫دوره‬ ‫اتمام‬‫آن‬ ‫در‬‫پیش‬‫بینی‬‫شده‬‫است‬.‫بهینه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫کرد‬ ‫اذعان‬ ‫باید‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫ناگزیر‬ ‫باشد‬ ‫اهمیت‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مصارف‬ ‫کردن‬
‫فناوریه‬ ‫آخرین‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫در‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫علوم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجهز‬ ‫روز‬ ‫ای‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫راستا‬ ‫این‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫غایی‬ ‫هدف‬‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫بهینه‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬‫و‬ ‫طرح‬‫اجرای‬‫راهکار‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هایی‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬
‫تضمین‬.‫نماید‬
‫پایان‬
10

Recomendados

factory Identificationfactory Identification
factory Identificationsaeid teymoori
442 visualizações29 slides
Parts BankParts Bank
Parts Banksaeid teymoori
91 visualizações303 slides
LibélulasLibélulas
LibélulasNhemyJuc
204 visualizações3 slides
LAW 598 - HR & Employment Law W4BLAW 598 - HR & Employment Law W4B
LAW 598 - HR & Employment Law W4BAndrea Bevier
224 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

پیوستهای جزوهپیوستهای جزوه
پیوستهای جزوهsaeid teymoori
54 visualizações40 slides
پیوستهای جزوهپیوستهای جزوه
پیوستهای جزوهsaeid teymoori
68 visualizações40 slides
CertificatesCertificates
CertificatesMabuse David Masemola
139 visualizações5 slides
AmarJadhav_UpdateAmarJadhav_Update
AmarJadhav_UpdateAmar Jadhav
437 visualizações5 slides

Destaque(9)

پیوستهای جزوهپیوستهای جزوه
پیوستهای جزوه
saeid teymoori54 visualizações
پیوستهای جزوهپیوستهای جزوه
پیوستهای جزوه
saeid teymoori68 visualizações
contaminacion de el agua y del airecontaminacion de el agua y del aire
contaminacion de el agua y del aire
luis_troset89 visualizações
CertificatesCertificates
Certificates
Mabuse David Masemola139 visualizações
AmarJadhav_UpdateAmarJadhav_Update
AmarJadhav_Update
Amar Jadhav437 visualizações
CV., Till nowCV., Till now
CV., Till now
reda samir571 visualizações
coding samplecoding sample
coding sample
saeid teymoori140 visualizações
parts treeparts tree
parts tree
saeid teymoori141 visualizações

Similar a last cost eng.(20)

Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Mohammad Kadkhodaei20 visualizações
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)
Damoon Nozari147 visualizações
Business modelBusiness model
Business model
Alireza Masjedian علیرضا مسجدیان872 visualizações
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj661 visualizações
OEE LnOEE Ln
OEE Ln
Aminima12108 visualizações
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 visualizações
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solution
Paniz Fazlali324 visualizações
Time-Cost Trade off (Project Management)Time-Cost Trade off (Project Management)
Time-Cost Trade off (Project Management)
S. Ali Hasheminejad2.6K visualizações
Benchmark technique Benchmark technique
Benchmark technique
Dr Peshevar1.1K visualizações
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
Shahram Honarmayeh3.4K visualizações
Management system projectManagement system project
Management system project
Seyedbahira Farzadkish64 visualizações
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtime
Reihan Rabiei21 visualizações
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 visualizações
Brochure3 - BehtimeBrochure3 - Behtime
Brochure3 - Behtime
Reihan Rabiei51 visualizações
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
ali seyedi zadeh359 visualizações
مدیریت جامع کیفیتمدیریت جامع کیفیت
مدیریت جامع کیفیت
Setareh Majidi4.1K visualizações
6 sigma6 sigma
6 sigma
mina11181463 visualizações

Mais de saeid teymoori

ST-CV01ST-CV01
ST-CV01saeid teymoori
88 visualizações1 slide
ST lebenslauf01ST lebenslauf01
ST lebenslauf01saeid teymoori
171 visualizações1 slide
Educate 006Educate 006
Educate 006saeid teymoori
51 visualizações1 slide
Educate 003Educate 003
Educate 003saeid teymoori
44 visualizações1 slide
Educate 002Educate 002
Educate 002saeid teymoori
74 visualizações1 slide
Educate 008Educate 008
Educate 008saeid teymoori
18 visualizações1 slide

Mais de saeid teymoori(16)

ST-CV01ST-CV01
ST-CV01
saeid teymoori88 visualizações
ST lebenslauf01ST lebenslauf01
ST lebenslauf01
saeid teymoori171 visualizações
Educate 006Educate 006
Educate 006
saeid teymoori51 visualizações
Educate 003Educate 003
Educate 003
saeid teymoori44 visualizações
Educate 002Educate 002
Educate 002
saeid teymoori74 visualizações
Educate 008Educate 008
Educate 008
saeid teymoori18 visualizações
Educate 009Educate 009
Educate 009
saeid teymoori48 visualizações
Educate 009Educate 009
Educate 009
saeid teymoori28 visualizações
Educate 008Educate 008
Educate 008
saeid teymoori52 visualizações
Educate 007Educate 007
Educate 007
saeid teymoori57 visualizações
plant managementplant management
plant management
saeid teymoori45 visualizações
Bimetal anode mold - 3view  .PDFBimetal anode mold - 3view  .PDF
Bimetal anode mold - 3view .PDF
saeid teymoori64 visualizações
Cathode casting machine - 3view  .PDFCathode casting machine - 3view  .PDF
Cathode casting machine - 3view .PDF
saeid teymoori44 visualizações
punch machine - 3view  .PDFpunch machine - 3view  .PDF
punch machine - 3view .PDF
saeid teymoori35 visualizações
Navard machine - 3view  .PDFNavard machine - 3view  .PDF
Navard machine - 3view .PDF
saeid teymoori76 visualizações
Aluminium kiln - 3D  .PDFAluminium kiln - 3D  .PDF
Aluminium kiln - 3D .PDF
saeid teymoori441 visualizações

last cost eng.

 • 1. ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬ (proposal) :‫موضوع‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫تیموری‬ ‫سعید‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫زمستان‬3131
 • 2. 1 ‫عناوین‬ ‫فهرست‬‫صفحه‬ 1)‫مقدمه‬..........................................................................................................................2 2)‫تعاریف‬.........................................................................................................................3 3)‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬.................4 4)‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫قبال‬ ‫در‬...........................‫سازمان‬ ‫های‬ ‫پروژه‬5 5)‫واحد‬ ‫ماموریت‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬..................................................................................5 6)‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬............................................................................6 7)‫هزینه‬ ‫انواع‬..................................................................................................................6 8)........................................................................‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫جزییات‬7 9)‫موجود‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬....................................................33 11)‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬............................................................12 11)‫طرح‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬................................................................13 12)‫ج‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫مع‬...................................................................................14
 • 3. 2 ‫مقدمه‬ ‫بنگاه‬ ‫بین‬ ‫رقابت‬ ‫امروزه‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫رقابتی‬ ‫در‬ ‫موسسات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫های‬‫ک‬‫یفیت‬، ‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫قیمت‬.‫های‬ ‫هزینه‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ،‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫راهکارهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬‫اساسی‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬‫است‬‫ه‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫که‬‫سازمان‬ ‫ای‬،‫و‬ ‫است‬ ‫هزینه‬ ‫بهترین‬‫منفی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بهبود‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫جواب‬ ‫بودن‬.‫داد‬‫هدف‬‫نهایی‬‫ط‬ ‫این‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫رح‬‫سواال‬‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫طی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫اولیه‬ ‫ماده‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منابعی‬ ‫همواره‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ،‫فرآیندی‬‫فرآیند‬ ‫همواره‬ ‫اما‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫سود‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫ازاء‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫یکسری‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬ ‫بلکه‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تولید‬ ‫ب‬ ‫نقش‬ ‫سود‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫فرآیندی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫سطوح‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬.‫دارد‬ ‫سزایی‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬(Cost Engineering)‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫حوزه‬ ‫در‬ )... ‫و‬ ‫خدماتی‬ ،‫(تولیدی‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫های‬ ‫پروژه‬‫و‬ ‫ای‬‫فرآیند‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫پذیر‬ ‫رقابت‬ ‫به‬‫می‬ ‫ها‬‫پرداز‬.‫د‬‫خونریزی‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫اتالف‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ .‫گویند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫با‬ ‫همواره‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫این‬‫اتفاق‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزیهای‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫مهار‬ ‫آنرا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ،‫آن‬ ‫محل‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افتاده‬‫در‬‫آ‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫این‬‫نجایی‬‫ب‬ ‫فعالیتها‬ ‫تمام‬ ‫که‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫دید‬‫ا‬‫از‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫صرف‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ین‬‫مفه‬ ‫اینرو‬‫وم‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫یکسان‬ ‫هزینه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬.‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬‫س‬‫ازمان‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫ندارد‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ .‫باشد‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫اساس‬،‫فعالی‬ ‫به‬ ‫فعالیتها‬ ‫ریزکردن‬‫مستقل‬ ‫تهای‬‫و‬‫کارآمدی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫محاسبه‬‫ه‬‫فعالیت‬ ‫ر‬ .‫گردند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫ارزش‬ ‫فاقد‬ ‫فعالیتهای‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫گانه‬ ‫جدا‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ه‬‫دف‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫خونریزی‬‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خونریزیها‬ ‫این‬ ‫عوامل‬ ‫خونریزها‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫ها‬ .‫بکشد‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫رفع‬ ‫طرح‬‫ا‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫افراد‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشریح‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫به‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ونه‬‫هزینه‬‫های‬‫بهینه‬‫مسئولی‬‫ت‬ ‫همه‬‫سازمان‬‫شود‬ ‫می‬،‫نه‬‫یک‬.‫خاص‬ ‫واحد‬‫همچنین‬‫مالی‬ ‫خرد‬،‫کردن‬ ‫هزینه‬ ‫درست‬ ‫و‬‫جوهره‬ ‫تبلور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارزش‬‫آفرینی‬‫سازمان‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫تفکر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تفکر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ، ‫باید‬ ‫مالی‬ ‫مهارتهای‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫اعضای‬‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مهارتهای‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬‫تحلیل‬ ‫کار‬ ‫تا‬‫بهبود‬ ‫و‬ .‫سازند‬ ‫مرتفع‬ ‫فرآیندی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کارآمد‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫بیشتر‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬ ‫خواستگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫واح‬.‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫واحدهای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دهای‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫را‬ ‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫محور‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫هم‬ ‫که‬
 • 4. 3 ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫روشهای‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬‫ر‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬ ‫روش‬‫مانند‬ ‫وشهایی‬ Lean mamagement,SPC,Kaizen , Six Sigma, PDCA‫روش‬ ‫این‬‫مفصل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫بطور‬ ‫بهبود‬ ‫امکان‬ ‫دیتیل‬ ‫و‬‫جامعتری‬‫حتی‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫اورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫روشها‬‫فوق‬ ‫ی‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫مستق‬ ‫آنکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫مانیتور‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫بهبود‬ ‫متدهای‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ،‫آورد‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫که‬ ‫جامعی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫با‬ ‫پردازد‬ ‫می‬‫د‬‫ر‬ ‫کارشن‬ ‫بکار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مراحلی‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫واقع‬.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫متدهای‬ ‫اسان‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استوار‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫آنچه‬ ‫دارند‬ ‫محصول‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محقق‬ ‫فعالیتها‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫ناچار‬ ‫فعالیتها‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫و‬‫این‬ ‫تحقق‬ ‫بدلیل‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫منشاء‬ ‫پس‬ .‫باشیم‬ ‫می‬ ‫کردن‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تحلیل‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫بتوانیم‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعالیتها‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کنیم‬‫ر‬ ‫فعالیتها‬ ‫بتوانیم‬ ‫آنکه‬ ‫مگر‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ممکن‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫یابیم‬ ‫دست‬ ‫هزینه‬ ‫بهترین‬‫ا‬‫کنیم‬ ‫ریز‬ ‫چنان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نسبت‬ ‫بدان‬ ‫را‬ ‫مشخصی‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫بتوان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پذیرفته‬ ‫فعالیت‬ ‫المان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫که‬ .‫دید‬ ‫بوضوح‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نقش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫راه‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬‫طراحی‬ ‫شده‬‫انجام‬‫خواهد‬‫د‬‫ا‬.‫د‬ ‫نام‬‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫نام‬ ‫با‬ ‫ه‬MESH‫نامهای‬ ‫مخفف‬ ‫که‬aterialMnergy,E,erviceSumanH, resource‫نماد‬ ،‫باشد‬ ‫می‬‫هزینه‬ ‫اصلی‬ ‫طبقه‬ ‫چهار‬‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آنجاییکه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نظیر‬ ‫تحلیلی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫مشابهتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انها‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫مش‬ ‫با‬Ansys.‫دارد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫طرح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬‫مذکور‬‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آزمایشی‬ ‫بطور‬ ، ‫تولید‬‫پرسنل‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬05‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫نفر‬105‫است‬ ‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬‫ای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫گیریها‬ ‫نتیجه‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫ن‬ ‫تعاریف‬ ‫تشریح‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫و‬ ‫طرح‬‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫اصطالحات‬ ‫از‬ ‫تعاریفی‬ ،‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مباحث‬‫گزارش‬ ‫این‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ،. :‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫معنی‬‫هزینه‬‫کل‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫فعالیتهای‬‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫هر‬ ‫یا‬‫آن‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫می‬.‫باشد‬ :Lean management ‫متد‬‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫فاقد‬ ‫فعالیتهای‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫بررسی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫سیستماتیک‬ .‫است‬ ‫پروژه‬:
 • 5. 4 ‫زمان‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫آغاز‬ ‫ی‬‫چرخه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫سازمان‬ ‫فعالیتهای‬. :‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫پیوسته‬ ‫خود‬ ‫ماموریت‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫همواره‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫مجموعه‬ .‫تولیدی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬: ‫هزینه‬،‫مخارج‬‫فعالیتهای‬‫ماموریت‬ ‫تحقق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫ش‬.‫باشد‬ ‫می‬ :‫بهینه‬ ‫هزینه‬ ‫بهترین‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫داریم‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انتظاراتی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫یا‬ ‫راندمان‬ ‫باالترین‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ .‫نیست‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ‫هزینه‬ :‫کاال‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫فیزیکی‬ ‫ماده‬ ‫هر‬‫یا‬ ‫خام‬ ‫ماده‬‫فرآیند‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محصول‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫مس‬ ‫غیر‬ ‫یا‬‫دادن‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫تقیم‬‫فرآیند‬‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫فیزیکی‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫کلیه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ، .‫نامیم‬ ‫می‬ ‫کاال‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫تکوین‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ :‫محصول‬ ‫هر‬ ‫خروجی‬‫فرآیند‬‫خاص‬‫نامیم‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫را‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫کاال‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫که‬‫بس‬ .‫به‬ ‫ته‬ ‫نوع‬‫فرآیند‬.‫باشد‬ ‫خدمت‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ‫کاالی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫محصول‬ :‫ارزش‬ .‫کند‬ ‫افزوده‬ ‫ارزشی‬ ‫نهایی‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫یا‬ ‫کنش‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ :‫اتالف‬ .‫دارد‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫افزوده‬ ‫ارزشی‬ ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫یا‬ ‫کنش‬ ‫هرگونه‬ ‫تأمین‬ ‫زنجیره‬: ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬‫جریان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاى‬‫تامین‬‫تبدیل‬ ‫و‬‫مصرف‬ ‫و‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫تحویل‬ ‫تا‬ ‫خام‬ ‫ماده‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫جریان‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نهایى‬ ‫کننده‬‫است‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتى‬ ‫هاى‬‫هم‬ ‫به‬ ‫اجزاء‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫.یک‬ ‫تو‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫درگیر‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫پیوسته‬‫فروشان‬ ‫خرده‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫توزیع‬ ،‫ها‬ ‫کننده‬ ‫لید‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫محصول‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬‫فعالیتهای‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬،‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬‫کلیات‬‫به‬ ‫راجع‬ ‫ی‬‫عهده‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫است‬‫مطرح‬‫گردد‬ ‫طرح‬ ‫عملکرد‬ ً‫ا‬‫متعاقب‬ ‫تا‬،.‫گردد‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬‫اصلی‬ ‫ماموریت‬‫مدیریت‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شامل‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫کلیات‬ 1.‫هزینه‬ ‫توجیه‬
 • 6. 0 ‫بررسی‬‫نیاز‬‫سازمان‬‫این‬ ‫به‬‫کرد‬ ‫هزینه‬ ‫بررسی‬‫جایگزینی‬ ‫قابلیت‬‫این‬‫هزینه‬‫با‬‫هزینه‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بررسی‬‫جایگزین‬‫های‬‫بهتر‬)‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫فعالیت‬ ‫سپاری‬ ‫بیرون‬ ً‫ال‬‫(مث‬ ‫جایگزین‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫ارائه‬ 2.‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫فعالیتها‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫الگوی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫دائمی‬ ‫کنترل‬‫تولیدی‬ ‫شاخصهای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬ 1.‫بهبود‬‫هزینه‬ ‫ناکارامد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫واحد‬ ‫از‬ ‫درخواست‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫پروژهای‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکتها‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ‫باال‬ ‫مندرجات‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫وظیقه‬ ‫همین‬‫به‬‫روشنی‬‫تفاوت‬‫واحدها‬ ‫این‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫نشان‬.‫دهد‬‫اصلی‬ ‫وظیفه‬‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬‫مالی‬‫سازمانها‬ً‫ا‬‫عمدت‬‫استخراج‬ ‫و‬ ‫درامدها‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ثبت‬ ‫گزارشات‬‫مالی‬ ‫تراز‬‫واحد‬ ‫باشد.این‬ ‫می‬‫ها‬‫و‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫غلط‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫عاجز‬ ‫هم‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫طبع‬ ‫ندارند‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشند‬ ‫می‬.‫ام‬‫ا‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬،‫نه‬‫فقط‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫و‬‫روی‬ ‫تمرکزی‬ ‫شرکت‬ ‫سودهای‬ ‫و‬ ‫درآمد‬‫ندارد‬‫هزینه‬ ‫چرایی‬ ‫بلکه‬‫و‬‫آ‬ ‫بهبود‬‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نها‬،‫می‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ .‫باشد‬‫روشی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫بتوا‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬‫سیستمات‬ ‫بطور‬ ‫ن‬‫مام‬ ‫سه‬ ‫یک‬‫و‬‫مهندس‬ ‫اصلی‬ ‫ریت‬‫ی‬ ‫کر‬ ‫محق‬ ‫را‬.‫د‬‫کردها‬ ‫هزینه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫می‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫حساس‬‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫اند‬‫کنترلی‬ ‫خود‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بودجه‬ ‫یا‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دایمی‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫و‬‫ص‬ ‫در‬‫رف‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫چارچوب‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬‫در‬‫قبال‬‫ه‬ ‫پروژه‬‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫مدیریت‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬.‫دارد‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫سه‬ ،‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ً‫ا‬‫ثانی‬ .‫برساند‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫راهبری‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ‫اوال‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬‫باشد‬ ‫می‬.‫نماید‬ ‫هدایت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫بودجه‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫و‬‫برای‬
 • 7. 6 ‫دو‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬،‫باال‬‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مانند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫دستگاههای‬‫گی‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬.‫رد‬‫اما‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫طرح‬‫در‬ ‫پروژه‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫مشابهت‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫بیاید‬ ‫بکار‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫همواره‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬‫هز‬ ‫دائمی‬ ‫کنترل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مطلع‬ ‫پروژه‬‫الزم‬ ‫اخطارهای‬ ‫ها‬ ‫ینه‬‫بودجه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫براحتی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫ابع‬ ‫مام‬‫اد‬ ‫پروژه‬‫نماید‬ ‫مانیتور‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬‫از‬ ‫و‬‫گ‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬ ‫برای‬ ‫گزارش‬ ‫درخواست‬‫ردد‬‫الب‬ .‫ته‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خاصی‬ ‫الگوی‬ ‫طبق‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیتها‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫ن‬ ‫مشابهتی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫ماموریت‬ ‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫توضیحات‬ ‫ارایه‬ ‫با‬‫ارایه‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ماموریتی‬ ‫توان‬ :‫داد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شناسایی‬‫آ‬ ‫نترل‬‫نها‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫سازمان‬ ‫هزینه‬ ‫ترین‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫یافتن‬ ‫مهم‬ ‫کارفرما‬‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫نقش‬‫ارزش‬ ‫تحلیل‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫را‬‫هزینه‬ ‫و‬،‫کارفرما‬ ‫فعاالنه‬ ‫پشتیبانی‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫شدن‬ ‫واقع‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫ضامن‬‫به‬‫پیدا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تمایل‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫کارفرما‬ ‫باید‬ ،‫کند‬‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫هزینه‬ ‫کاهشهای‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫روشنی‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫سازمان‬،.‫باشد‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تصویر‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫دورنمای‬ ‫کا‬‫که‬ ‫شوند‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬ ‫رفرمایان‬‫کمترین‬ ‫با‬ ‫طرحها‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مؤثر‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ .‫است‬ ،‫هزینه‬‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫چون‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫ای‬ ‫جداگانه‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫کارفرمایان‬ ‫رو‬ ‫این‬‫ارزش‬ ‫گران‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬‫هزینه‬ ‫و‬‫از‬ ‫همواره‬ ، ‫فعالیت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫حضور‬‫این‬‫گر‬ ‫تحلیل‬ ‫گروه‬،‫مند‬ ‫بهره‬ ،‫خود‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫ش‬‫و‬.‫ند‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬ ‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫مسایل‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫روی‬ ‫پیش‬‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫اجما‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫کرد‬: 1)‫طبقه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬ ‫بندی‬ 2)‫شناسایی‬‫تهیه‬ ‫و‬‫شاخص‬‫عملکردی‬ ‫های‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ 3)‫تحلیل‬‫های‬ ‫هزینه‬‫سازمان‬‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫در‬.
 • 8. 7 4)‫دائمی‬ ‫مطالعه‬‫آنها‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫جاری‬ ‫فعالیتهای‬ 5).‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫پیشنهادات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ 6)‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫بهبود‬ ‫های‬‫هزینه‬ 7)‫ایجاد‬‫اس‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بسترهای‬‫سایر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫سیستم‬ ‫تقرار‬‫سازمان‬ ‫بخشهای‬ 8)‫در‬ ‫همکاری‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ 9)‫دستورا‬ ‫تدوین‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫گردش‬ ‫نحوه‬ ‫لعملهای‬‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬‫واحد‬‫مهندس‬‫ی‬ ‫سازمان‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ 11)‫آن‬ ‫تحلیلهای‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کردها‬ ‫هزینه‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫گزارشات‬ ‫ارایه‬ 11)‫مستندات‬ ‫و‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ثبت‬‫مربوطه‬ 12)‫سازمان‬ ‫بدنه‬ ‫قسمتهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کردن‬ ‫پذیر‬ ‫رقابت‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬ ‫اصلی‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫مهندسی‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫آیتمهای‬ ‫همان‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مهمترین‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫برای‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫نشوند‬ ‫هزینه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫محقق‬... ‫و‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫مانند‬ ‫نمیگردد‬.‫هزینه‬‫هزین‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ه‬ .‫ندارد‬ ‫تاثیری‬ ،‫باشد‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫ارتقای‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فقدان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫دنبا‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬‫و‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫اول‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ل‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫دوم‬‫ک‬‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ردن‬. :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫کمابیش‬ ‫که‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مولد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬ ‫هزینه‬ ‫گروه‬‫هزینه‬ ‫مورد‬‫نوع‬‫هزینه‬ 1-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫انواع‬ ‫انرژی‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫انرژی‬ ‫اتالف‬ 2-‫در‬ ‫موثر‬ ‫اعضای‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬‫مولد‬ ‫سازمان‬ ‫تاث‬ ‫بی‬ ‫اعضای‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫ی‬‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ر‬
 • 9. 8 3-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫کاال‬ ‫اتالفات‬‫شده‬ ‫انبار‬ ‫مصرف‬ ‫بی‬ ‫کاالهای‬ ‫و‬‫مولد‬ ‫غیر‬ 4-‫مولد‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫خدمات‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تاثیر‬ ‫بی‬ ‫خدمات‬ 5-‫اطال‬‫مولد‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫عات‬ ‫مولد‬ ‫غیر‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫اطالعات‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ ‫جزییات‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فوق‬ ‫مطالب‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫وظایف‬ ‫دانستن‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫ذی‬ .‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫واحد‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫در‬.‫اج‬ ‫روش‬‫رایی‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫مذکور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫به‬‫گ‬ ‫می‬.‫ردد‬ ‫کل‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬‫مستقل‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫ا‬ ‫تحلیل‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫و‬‫رزش‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تحمیل‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫شرح‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ‫تشریح‬‫ز‬‫می‬ ‫یر‬ :‫باشد‬ 1-‫فعالیتها‬ ‫لیست‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫محور‬ ‫فعالیت‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫باشد‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫معنی‬ ‫فعالیتی‬ ‫یک‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫ک‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬‫هزینه‬ ‫ه‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬.‫فعالیتها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫مستقل‬‫ت‬ ‫این‬ ‫با‬‫وضیح‬ ‫مثال‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫از‬‫برای‬ ‫دادن‬ ‫پول‬‫کاال‬ ‫خرید‬‫مشخص‬ ‫یی‬‫وق‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫هزینه‬‫به‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫تی‬ ‫فعالیتی‬ ‫مصرف‬‫هزینه‬ ‫ماهیت‬ ‫نرسد‬‫آن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جزء‬ ‫خاص‬ ‫فعالیتی‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫محسوب‬ ‫فعالیت‬.. ‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫هزینه‬ ‫خرید‬ ‫عملیات‬ ‫خود‬ ‫اما‬‫در‬‫یک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫جمع‬ ‫سازمان‬‫آوری‬‫ریز‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬‫ن‬.‫د‬‫فعالیتها‬‫جایی‬ ‫تا‬ ‫بایستی‬‫کام‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ریز‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫مستقل‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫ال‬ ‫آ‬‫ب‬ ‫می‬ ‫وابسته‬ ‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫البته‬ .‫یند‬‫اسی‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اشد‬‫د‬ ،‫سازان‬‫هزینه‬ ‫کارفرما‬‫شد‬ ‫خواستار‬ ‫افراد‬ ‫تفکیک‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫بداند‬ ‫خواست‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساال‬ ‫خود‬ ‫پرسنل‬‫نه‬‫هزینه‬ ‫چقدر‬.‫کند‬ ‫می‬‫آیتم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫هزینه‬ ‫عادی‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫بخواهیم‬ ‫وقتی‬ ‫بخصوص‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دشوار‬ ‫کاری‬ ‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫کا‬ ‫نماییم‬ ‫تقسیم‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ،‫آموزش‬ ،‫دستمزد‬ ‫هزینه‬ ‫نظیر‬ ‫اقسامی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫خود‬‫اطالعات‬ ‫اوری‬ ‫جمع‬ ‫ر‬
 • 10. 9 ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشکلتر‬ .‫نماید‬ ‫مدیریت‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ 2-‫در‬‫مرحله‬ ‫این‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫درختواره‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫این‬ . ‫هر‬ ‫فعالیت‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫قبل‬ ‫البته‬ .‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬‫تنوع‬‫بندی‬ ‫طبقه‬‫هزینه‬ ‫این‬‫یا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ریز‬ ‫قابل‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫باز‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫کلی‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بخواهد‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫التحریر‬ ‫لوازم‬ ‫مصرف‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫هزینه‬ ‫فقط‬ ‫کارفرما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫پروژ‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫مطالبه‬ .... ‫و‬ ‫جوهر‬ ،‫خودکار‬ ،‫کاغذ‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫همین‬ ‫است‬‫سازان‬ ‫اسید‬ ‫شرکت‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تعداد‬ ‫این‬205‫اجاره‬ ‫هزینه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫رسید‬ ‫آیتم‬‫تخصیص‬ ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مکانهایی‬ ‫و‬ ‫فضاها‬ ‫د‬ ‫بها‬ ‫اجاره‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫شد‬ ‫مطالبه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫ر‬ 3-‫طراحی‬ ‫درختی‬ ‫ساختار‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫المانهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫توانستیم‬ ‫فوق‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فعالیتها‬ ‫این‬ .‫نماییم‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ‫شده‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ماتریسی‬ ‫ستونهای‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫انواع‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫سطر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انواع‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫جاری‬‫متعاقبا‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫آرایه‬ ‫شده‬ ‫اجراء‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آرایه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استقرار‬ ‫قابل‬ ‫هستند‬ ‫هزینه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ورودی‬ ‫دیتاهای‬‫ماتریس‬ ‫ماتریس‬ ‫یک‬ ‫پروژه‬355*205‫با‬7055‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫فضاهای‬ ‫تمام‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫عنایت‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫بود‬ ‫آرایه‬ ‫معنی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫فضاها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫چون‬ ‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫پر‬.‫نیستند‬‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫تخصیص‬ ‫قابلیت‬ ‫ماتریس‬ ‫این‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫و‬ ‫فراموش‬ ‫فعالیتی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫ندارد‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫شود‬ 4-‫ماتریس‬ ‫همزمان‬ ‫ساخت‬ ‫با‬،‫افزار‬ ‫نرم‬‫های‬ ‫آرایه‬‫ماتریس‬‫با‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫می‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ ‫شد‬‫و‬ ‫کند‬ ‫آ‬ ‫تمام‬ ‫شرح‬‫اعالم‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شرح‬ ‫همین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫یتمهای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫گزارش‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دیتا‬ ‫پذیرش‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫دیتاهای‬‫روزانه‬‫ک‬ ‫فاکتور‬ ‫یا‬ ‫گزارش‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫آیتم‬ ‫شامل‬ ‫ه‬‫ای‬ ‫هزینه‬،‫هزینه‬ ‫مبلغ‬‫و‬‫فعالیت‬‫مصرف‬‫ک‬‫ننده‬ ‫است؛‬‫ذیر‬ ‫مرجع‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ،‫تدارکات‬ ،‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫از‬‫بط‬،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اپراتور‬ ‫به‬‫این‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫قابلی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫دیتاها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫هزینه‬ ‫فعالیتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫شوند‬ ‫گزارش‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫ت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬ 0-‫نماید‬ ‫گزارش‬ ‫ارایه‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫هرگونه‬ ‫یا‬ ‫فرمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫آنرا‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫با‬ ‫گراف‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬‫آ‬ ‫بصورت‬ ‫مشابه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ا‬‫گزار‬ ‫نالین‬‫ش‬
 • 11. 15 ‫امکان‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫مقایسه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشریح‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫متعاقبا‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫توضیح‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫نیز‬ ‫اخطاری‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫کارایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬‫این‬ .‫شوند‬ ‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شناسایی‬ ‫اول‬ ‫دارد‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫طرح‬ ‫هستند‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫هزینه‬‫مرغوب‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫نداش‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬‫کل‬ ‫در‬ ‫تاثیری‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کردنشان‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫ته‬‫ر‬‫وند‬ ‫بلکه‬ ‫ندارد‬ ‫شرکت‬ ‫فعالیتهای‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫موجب‬ ‫کردنشان‬ ‫حذف‬ ً‫ا‬‫اکثر‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫نمونه‬ ‫اجرایی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬‫سازان‬ ‫اسید‬ ‫شرکت‬‫بسیاری‬ ‫انبارش‬ ‫هزینه‬ ‫شد‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫بود‬ ‫انبار‬ ‫در‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫مشخص‬‫هرگ‬ ‫شد‬‫شر‬ ‫بکار‬ ‫ز‬‫آ‬ ‫نخواهد‬ ‫کت‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ‫وجود‬ ‫مثل‬ ‫مد‬‫شرکت‬ ‫که‬ ‫لندروی‬ ‫خودرو‬ ‫آ‬ ‫پیش‬ ‫مدتها‬‫ژنرا‬ ‫دیزل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫فروخته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مستهلک‬ ‫نرا‬‫اجراء‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تور‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫پروژه‬‫های‬ ‫نمونه‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫راکد‬ ‫اقالم‬ ‫توسط‬ ‫فضا‬ ‫اشغال‬ .‫نبود‬ ‫موجود‬ ‫شرکت‬ ‫در‬‫این‬‫نوع‬‫هزینه‬ .‫هستند‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬‫محرز‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بودنشان‬ ‫مصرف‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫اقالمی‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫انبارش‬ ‫هزینه‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫مصادیق‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫شناسایی‬ ‫نوبت‬ ‫نامرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دیگ‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ر‬ 6-‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫تحلیل‬ ‫به‬‫وری‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬‫های‬ ‫هزینه‬‫پرداز‬ ‫می‬ ‫مرغوب‬.‫د‬‫ور‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫معقول‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬ ‫بودن‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استانداردی‬‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫هرکسب‬ ‫در‬ ‫تجربی‬‫هزینه‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫رقابتی‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫روی‬ ‫شمش‬ ‫تن‬ ‫هر‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫پتاسیم‬ ‫پرمنگنات‬ ‫مصرف‬ ‫شاخص‬ ‫مثال‬ . ‫معدنی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬05.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫کاال‬ ‫این‬ ‫مصرف‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گرم‬ ‫کیلو‬ ‫تم‬ ‫یافتن‬ ‫اما‬‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫سادگی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫شاخصهای‬ ‫ام‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫موجود‬ ‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشابه‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫سازمانها‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫شاخصهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫جدید‬ ‫شاخصهای‬ ‫قرارداد‬ ‫به‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫معنی‬ ‫با‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باالتر‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫دقت‬ ‫باشد‬ ‫نزدیکتر‬ ‫حقیقی‬ ‫شاخصهای‬ .‫نمایند‬‫تکن‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫تولیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫هر‬‫دارد‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫اطالعات‬ ‫یکسری‬ ‫خود‬ ‫تولید‬ ‫ولوژی‬ ‫رود‬ ‫بکار‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬.‫یک‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫صنعت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫یافت‬ ‫دسترسی‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وضع‬ ‫مصرف‬ ‫استانداردهای‬ ‫سری‬
 • 12. 11 ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مصرف‬ ‫شاخصهای‬‫شاخصهای‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موفق‬ ‫مشابه‬ ‫سازان‬ ‫خودرو‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫الگوی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنز‬ ‫مرسدس‬ ‫کارخانه‬ ‫نظیر‬ ‫خودرو‬ ‫تولید‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫مصرف‬ .‫باشد‬ ‫تر‬ ‫دست‬ ‫پایین‬‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫شاخصهای‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫روش‬ ‫توضیح‬ ‫در‬‫ا‬‫ین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫کارکرد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تخصیص‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫فعالیتی‬ ‫برای‬ ‫را‬ )‫دهد‬ ‫می‬ ‫بودجه‬ ‫معنی‬ ‫حالت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بودجه‬ ‫این‬ ‫کمی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫شاخصها‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫شاخصها‬ ‫این‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ریال‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫تولیدی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫مصرفی‬ ‫صنعتی‬ ‫آب‬ ‫هزینه‬ ‫شاخص‬ ‫مثال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫قابل‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫کمی‬ ‫بصورت‬ ‫شاخص‬ ‫(تعریف‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مکعب‬ ‫متر‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫و‬‫تغییر‬ ‫دستخوش‬ ‫چون‬ ‫باشد‬‫ات‬ )‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫قیمتی‬ ‫تورم‬ ‫که‬ ‫ایران‬ ‫مثل‬ ‫کشورهایی‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫قیمتها‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫ا‬ ‫پس‬‫ورود‬ ‫ز‬ ‫شاخص‬ ‫دیتاهای‬‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫آنرا‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫شاخصها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫هزینه‬ ‫مقایسه‬ ‫قابلیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اخطار‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫ابزار‬ ‫ک‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫سبز‬ ‫برنگ‬ ‫را‬ ‫شاخص‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫آنالین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫بگونه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حتی‬ ‫کنت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫قرمز‬ ‫برنگ‬ ‫را‬ ‫شاخص‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ‫برنگ‬ ‫را‬.‫کرد‬ ‫رل‬ ‫فعالیتهایی‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فیلتر‬ ‫را‬ ‫ناکارآمد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫بخوبی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫آیتمها‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫تیمی‬ ‫توسط‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزی‬ ‫برایمان‬ ‫که‬ ‫ذیر‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫از‬ .‫داشت‬ ‫اصالح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیح‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ارسال‬ ‫بط‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫مزایای‬‫آ‬ ‫کننده‬ ‫هزینه‬ ‫عوامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫خش‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مطلع‬ ‫کردشان‬ ‫هزینه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫نالین‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫بصورت‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫سرمای‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬‫اصالح‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫انحراف‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫انحراف‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫گذار‬ ‫ه‬ ‫گرد‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫اصالحی‬ ‫طرحهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫گزارشات‬ ‫بطن‬ ‫از‬ ‫طور‬ ‫همین‬ .‫نمایند‬‫ن‬‫(به‬ .‫د‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫صنعتی‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫مذکور‬ ‫اجرایی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫کیلوگرم‬ ‫یک‬ ‫مطرح‬ ‫تولید‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مقایسه‬ ‫سولفوریک‬ ‫اسید‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اتالف‬ ‫تبخیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫آب‬ ‫فرایند‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫پیگیری‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اثبات‬‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫نهایتا‬ ‫شد‬ ‫محول‬ ‫فنی‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫تالف‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تقطیر‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫آب‬ ‫بخارات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خنک‬ ‫برج‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫طرح‬ ‫روزانه‬ ‫رفتن‬45‫ماهانه‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫این‬ ‫مالی‬ ‫ارزش‬ ‫کردند‬ ‫جلوگیری‬ ‫آب‬ ‫مترمکعب‬136‫محاسبه‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫برای‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫شد‬‫تنها‬ ‫کن‬ ‫خنک‬ ‫برج‬ ‫ساخت‬70).‫شد‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫کاهش‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬‫موجود‬ ‫هزینه‬
 • 13. 12 ‫و‬ ‫دارد‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫مزیتهای‬ ‫یا‬ ‫تفاوت‬ ‫چه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫باشد.البته‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫مقوله‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫مگر‬‫آنها‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫است.در‬ ‫بوده‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همواره‬ ‫کردن‬ ‫ریز‬ ‫بدلیل‬ ‫اوال‬ ‫دارد‬ ‫موجود‬ ‫طرحهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مزیتی‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫باالتری‬ ‫جامعیت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬‫دیت‬ ‫با‬ ‫چنان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬‫تحلیل‬ ‫کار‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یل‬ ‫آ‬‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مزیت‬ ‫گردد.دیگر‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫با‬ ‫تحلیلهای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سان‬ ‫ر‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫دعوت‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ا‬ ‫بوض‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫در‬‫آ‬ ،‫مصارف‬ ‫همچنین‬ .‫ببیند‬ ‫میتواند‬ ‫وح‬‫کرد‬ ‫ردیابی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مانیتور‬ ‫نالین‬ ‫واحدهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫واحدهای‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫سازمان‬ ‫کجاهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مربوطه‬‫به‬ ‫هزینه‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫لحظه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫ببیند‬ ‫د‬ ‫روانی‬ ‫بطور‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫تخصیص‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحمیل‬ ‫سازمان‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫مشخصی‬ ‫واحد‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫احتمالی‬ ‫رویه‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیری‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫کنترلی‬ ‫سلف‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫در‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جاد‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫مقایسه‬ ‫بدین‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬‫و‬ ‫شیوه‬‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جزییات‬‫آنال‬ ‫و‬‫ین‬ ‫مانیتور‬‫نماید‬‫بازار‬ ‫در‬‫نام‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫نوع‬ ‫که‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬Software Cost Reduction (SCR)‫با‬ ‫که‬ ‫توضیح‬ ‫بدین‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫تکنیکهای‬ ‫روی‬ ‫غالبا‬ ‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫فرایند‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫موردی‬ ‫تحلیلهای‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬‫آ‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ،‫هزی‬ ‫بهبود‬ ‫درصدد‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ن‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫نه‬ .‫هستند‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬‫مانند‬ ‫هم‬ ‫مشابهی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬Clopatra‫کار‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬MESH.‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫جامعیت‬ ‫از‬ ‫متفاو‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫همچنین‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫منطق‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫مهندسی‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫محدود‬ ‫المان‬‫در‬‫شده‬ ‫تشریح‬ ‫روش‬،‫بهبود‬‫طری‬ ‫از‬ ‫هزینه‬‫ق‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬‫همچنین‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالتری‬ ‫جامعیت‬ ‫از‬ ‫اینرو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫سازمان‬ ‫رو‬ ‫این‬‫ها‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫پیوسته‬ ‫کنترل‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ش‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬ ‫فعلی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫هزینه‬ ‫خونریزی‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اخطارهای‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫در‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫شاید‬‫ما‬‫و‬ ‫سر‬ ‫لی‬‫شباهتهای‬ ‫دارد‬ ‫کار‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫حسابداری‬‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬. ‫گردد‬ ‫احساس‬‫ذیال‬‫تفاوتهای‬ ‫به‬‫کار‬ ‫روش‬‫سیستمه‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫ای‬ ‫حسابداری‬‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫میرود‬ ‫اشاراتی‬ ‫رایج‬‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫خروجی‬،‫نرم‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫قاب‬ ‫نیز‬ ‫حسابداری‬ ‫افزارهای‬‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مقایسه‬ ‫ل‬‫نیت‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫باال‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫.چنانچه‬
 • 14. 13 ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ‫مالی‬ ‫گزارشات‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫زیان‬ ‫سود‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫کردن‬ ‫حسابداری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشهود‬ ‫رایج‬ ‫مالی‬ ‫سیستمهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬‫قبیل‬ ‫از‬: 1.‫ها‬ ‫هزینه‬ ،‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جزییات‬ ‫آن‬ ‫به‬‫وجود‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫المان‬ ، ‫ندارد‬‫در‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫قابل‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫هزینه‬ ‫حسابداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫اعالم‬ ‫خاص‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫هزینه‬ ‫بخواهیم‬ ‫صورتیکه‬ ‫حسابدا‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬‫ا‬ .‫آید‬ ‫برنمی‬ ‫ری‬‫انتظاری‬ ‫لبته‬‫رود‬ ‫نمی‬ ‫حسابداری‬ ‫واحد‬ ‫از‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬. 2.‫کاری‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫طرح‬‫ه‬ ‫روی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫آنها‬ ‫برآوردهای‬ ‫و‬ ‫درآمدها‬ ‫و‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫با‬‫ها‬ ‫زینه‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫متمرکز‬‫حسابداری‬‫درگیر‬ ‫مسائل‬ ‫این‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫اساس‬.‫است‬ 3.‫ا‬ ‫آنی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫بطور‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گزارشاتی‬‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫رایه‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫فرمت‬ ،‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫استخراج‬ ‫حسابداری‬ ‫گزارشات‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫گزارشات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ .‫شوند‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ 4.‫شاخصها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مقایسه‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫اعالم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫رایج‬ ‫حسابداریهای‬ ‫سیستم‬ .‫ندارند‬ 0.‫واحد‬.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫راهکار‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫توانایی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬‫طرح‬‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارزش‬ ‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫آنجاییکه‬ ‫از‬ ‫قائل‬ ‫ضعفی‬ ‫یا‬ ‫عیبی‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فعالیتهایی‬ .‫شد‬ ‫فقط‬ ‫بود‬ ‫متصور‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫وایرادی‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بسترهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫چون‬ ‫باش‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ‫بسترها‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫آماده‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بایستی‬ ‫قبل‬ ‫از‬‫د‬.‫اما‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نتایج‬ ‫که‬ ‫مزایایی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ 1..‫کند‬ ‫می‬ ‫ساماندهی‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ 2.‫وری‬ ‫بهره‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫محقق‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫و‬. 3.‫های‬ ‫پروژه‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫را‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ 4.‫ریسک‬.‫رسد‬ ‫می‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ 0.‫های‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫موثری‬ 6.‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موثری‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫همواره‬ ‫که‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ،‫بگیرند‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیمات‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ 7.‫هزین‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫را‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫طی‬ ‫جامع‬ ‫آرشیو‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫شرکت‬ ‫آتی‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫گیریهای‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ 8.‫قبلی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫بازنگری‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬ ‫کل‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫عرض‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫دید‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬.‫نماید‬ ‫می‬ ‫ه‬ 9..‫کشد‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫بخشهای‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫کل‬
 • 15. 14 15.‫ارزش‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ،‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫بحرانی‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتها‬‫ای‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کمتری‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫یی‬‫ب‬ ‫بنا‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫تولید‬‫ه‬ .‫نماید‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هستند‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مصالحی‬ 11.‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬‫اجرای‬Lean management.‫کند‬ ‫می‬ ‫هموار‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫دنیای‬‫رقابتی‬‫مشتری‬ ‫و‬‫گرایی‬،‫امروز‬‫جستجو‬ ‫در‬‫ی‬‫خلق‬‫ارزش‬‫حذف‬ ‫و‬‫اتالف‬‫است‬‫انرژی‬ ‫تامین‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ . ‫است‬ ‫بشر‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬ ‫منابع‬ ‫و‬‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫چه‬ ‫تا‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫مصرف‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫توان‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫برای‬ ‫اندازه‬‫بتواند‬ ‫که‬ ‫تکنیکهایی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعاالن‬ ‫شدن‬ ‫مجهز‬ ‫لذا‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬‫سرمایه‬ ‫هیچ‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫چنان‬ ‫کند‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫توانایی‬ ،‫مصالح‬ ‫این‬ ‫احراز‬ ‫بدون‬ ‫گذاری‬.‫عرصه‬ ‫این‬ ‫در‬‫دید‬ ‫باید‬‫گاه‬‫راهبردی‬ ‫داشت‬.‫باید‬‫ا‬ ‫فکر‬ ‫به‬‫رتقاء‬‫که‬ ‫باشیم‬ ‫سازمانی‬‫اتالف‬ ‫از‬ ‫سبکبار‬‫است‬‫و‬‫فعالیتهای‬‫کاهش‬‫هزی‬‫نه‬‫از‬‫مرحله‬‫طراحی‬‫تا‬ ‫منابع‬ ‫مصرف‬ ‫دوره‬ ‫اتمام‬‫آن‬ ‫در‬‫پیش‬‫بینی‬‫شده‬‫است‬.‫بهینه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫کرد‬ ‫اذعان‬ ‫باید‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫ناگزیر‬ ‫باشد‬ ‫اهمیت‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مصارف‬ ‫کردن‬ ‫فناوریه‬ ‫آخرین‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫رقابت‬ ‫چرخه‬ ‫در‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫علوم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هزینه‬ ‫مهندسی‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجهز‬ ‫روز‬ ‫ای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راستا‬ ‫این‬‫طرح‬ ‫این‬ ‫غایی‬ ‫هدف‬‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫بهینه‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬‫و‬ ‫طرح‬‫اجرای‬‫راهکار‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هایی‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬ ‫تضمین‬.‫نماید‬ ‫پایان‬
 • 16. 10