O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 100 Anúncio

"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود

Baixar para ler offline

توضیح عبارت کارو کسب
مهارتهایی که در دانشگاه به ما یاد نمیدهند
رد پای دیجیتالی
Digital footprint
بازاریابی شخصی
Self marketing
پانزده پیشنهاد برای ورود به بازار کار
معرفی شغلهای پردرآمد


توضیح عبارت کارو کسب
مهارتهایی که در دانشگاه به ما یاد نمیدهند
رد پای دیجیتالی
Digital footprint
بازاریابی شخصی
Self marketing
پانزده پیشنهاد برای ورود به بازار کار
معرفی شغلهای پردرآمد


Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (18)

Semelhante a "کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود (20)

Anúncio

"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود

 1. 1. ‫شود‬‫ل‬‫ناز‬ ‫برایتان‬ ‫آسمان‬ ‫از‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫تا‬‫نباشید‬‫منتظر‬
 2. 2. ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬
 3. 3. : ‫الف‬)‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫یاد‬ ‫ما‬‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تهایی‬‫ر‬‫مها‬
 4. 4. 1-‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ Everybody in this country should learn how to program a computer... ...because it teaches you how to think. -Steve Jobs
 5. 5. ،‫اطالعات‬ ‫از‬‫حجم‬ ‫این‬‫وجود‬ ‫با‬ ‫ز‬‫و‬‫امر‬‫دنیای‬‫در‬‫جملۀ‬ «‫نمیدانم‬‫ی‬ ‫انگلیس‬ ‫بان‬‫ز‬» ‫نیست‬ ‫ل‬‫قبو‬ ‫قابل‬‫فرمایی‬‫کار‬‫هیچ‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ 2-‫ی‬ ‫انگلیس‬ ‫بان‬‫ز‬
 6. 6. 3-‫مطالعه‬ ‫صحیح‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬
 7. 7. 4-‫مالی‬ ‫تهای‬‫ر‬‫مها‬ ‫و‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫مدیریت‬
 8. 8. ‫جنس‬ ‫از‬‫توانستن‬‫است‬ ،‫نیست‬ ‫دانستن‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ 5-‫تخصص‬‫و‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬
 9. 9. 6-‫مان‬‫ز‬ ‫مدیریت‬
 10. 10. 7-‫کالمی‬ ‫تسلط‬‫و‬ ‫مذاکره‬‫ن‬‫فنو‬ ‫و‬ ‫ل‬‫اصو‬
 11. 11. ‫بین‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬ ‫سطح‬‫در‬ ‫مذاکره‬‫امللل‬
 12. 12. ‫خانواده‬ ‫اعضاء‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬‫نحوه‬
 13. 13. ‫پارک‬ ‫دقیقه‬ ‫یک‬ ‫هر‬=‫الستیک‬ ‫یک‬‫ی‬‫پنچر‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬ ‫پنج‬=‫بدنه‬ ‫و‬ ‫شیشه‬ ‫ندان‬‫و‬‫شهر‬ ‫سایر‬ ‫با‬‫مذاکره‬‫نحوه‬
 14. 14. ‫همسر‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬
 15. 15. ‫فرما‬‫ر‬‫کا‬‫با‬ ‫استخدامی‬ ‫مصاحبه‬‫در‬ ‫که‬ ‫تهایی‬‫ر‬‫مها‬ ‫تمام‬ ‫سر‬ ‫بر‬16‫ایم‬‫کشیده‬ ‫حمت‬‫ز‬ ‫ایشان‬‫ر‬‫ب‬‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬
 16. 16. ‫ی‬‫کار‬‫جلسات‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬ ‫با‬‫مذاکره‬‫نحوه‬
 17. 17. ‫نیست‬ ‫مایی‬‫ز‬‫آ‬‫ر‬‫و‬‫ز‬،‫مذاکره‬ ‫از‬‫ر‬‫منظو‬
 18. 18. Win-Win ‫برد‬ ‫معامله‬ ‫یک‬ ،‫بیشتر‬ ‫بلکه‬-‫است‬ ‫برد‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ضایت‬‫ر‬ ‫احساس‬ ،‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬‫به‬
 19. 19. ‫کالمی‬ ‫تسلط‬
 20. 20. ‫ی‬‫مجاز‬ ‫های‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ز‬‫آمو‬‫خود‬ ‫اهمیت‬
 21. 21. ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫در‬‫ق‬‫فو‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫اهمیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬‫به‬ ‫تقریبا‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پرداخته‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مجاز‬ ‫های‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ز‬‫آمو‬ ‫خود‬ ‫م‬‫و‬‫لز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫خوبی‬ ‫به‬
 22. 22. (Digital footprint) ‫ب‬)‫دیجیتالی‬ ‫دپای‬‫ر‬
 23. 23. ‫اجتماعی‬‫های‬ ‫شبکه‬‫در‬ ‫فرد‬‫حرکت‬ ‫هر‬ ‫ها‬‫الیک‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫اینستاگ‬،‫فیسبوک‬‫های‬ ‫کامنت‬ ‫و‬... ‫تواند‬ ‫می‬‫که‬‫د‬‫ر‬‫گذا‬ ‫می‬ ‫جا‬‫به‬ ‫فرد‬‫از‬ ‫پایی‬‫د‬‫ر‬ ‫آینده‬‫در‬ ‫او‬‫اجتماعی‬‫و‬ ‫خانوادگی‬‫ندگی‬‫ز‬‫در‬ ‫باشد‬‫داشته‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫مثبت‬‫تاثیر‬
 24. 24. ‫برند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫شیشه‬ ‫اتاق‬‫در‬ ‫ندگی‬‫ز‬‫تعبیر‬‫ی‬‫بسیار‬ ‫است‬‫یادی‬‫ز‬‫اقبت‬‫ر‬‫م‬‫مستلزم‬ ‫اتاقی‬‫چنین‬ ‫در‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫ی‬‫اختیار‬‫ی‬‫دیوار‬‫چهار‬‫تعبیر‬ ‫از‬‫ی‬‫مجاز‬ ‫فضاهای‬‫در‬ ‫که‬‫کسانی‬ ‫اشتباهند‬ ‫در‬‫سخت‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫حتی‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬‫واقعیت‬ ‫تمام‬ ‫هم‬‫هستند‬ ‫ای‬‫شیشه‬‫های‬ ‫اتاق‬‫مانند‬ ،‫ها‬ ‫فضا‬‫این‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬
 25. 25. Like – Comment – Endorse ‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫شیشه‬ ‫اتاق‬ ‫حکم‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫واقع‬‫در‬ ‫ها‬‫فضا‬ ‫این‬ ‫اند‬‫داده‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اعضا‬ ‫همه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫قالب‬‫در‬ ‫سنگهایی‬ ‫قلوه‬‫شان‬ ‫گردانندگان‬ ‫بلکه‬
 26. 26. Digital Footprint ‫نمود‬‫فرصت‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫ا‬‫ر‬ ‫دیجیتال‬ ‫پاهای‬‫د‬‫ر‬ ‫همین‬ ‫توان‬‫می‬ ‫هوشمندی‬ ‫کمی‬ ‫با‬
 27. 27. ‫جاسوسی‬ ‫ابزار‬!! ‫بیشتر‬‫های‬‫ر‬‫موتو‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬‫ا‬‫ر‬‫شما‬ ‫جستجوهای‬ ‫تمام‬ ‫گوگل‬ ‫جمله‬‫از‬ ،‫جستجو‬
 28. 28. ‫شود‬ ‫می‬ ‫صد‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫جستجوهای‬ ‫تمامی‬
 29. 29. (Self Marketing) ‫ج‬)‫ی‬ ‫شخص‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬
 30. 30. ‫مدیریتی‬ ‫هوش‬ MQ(IQ+EQ+PQ+PQ+SQ)
 31. 31. ‫شود‬‫می‬ ‫ر‬‫یادآو‬ ‫ما‬‫به‬ ‫مدیریتی‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫بتوانیم‬ ‫باید‬ ‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ی‬‫قو‬ ‫مدیریت‬ ‫خودمان‬ ‫بر‬ ،‫مهم‬ ‫این‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬5‫گیریم‬‫کار‬‫به‬ ‫جامع‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫هوش‬ ‫مؤلفه‬
 32. 32. • MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQ • MQ: (Managerial Quotient) • IQ: (Intellectual Quotient) • EQ: (Emotional Quotient ) • PQ: (Political Quotient) • PQ: (Physical Quotient ) • SQ: (Spiritual Quotient )
 33. 33. ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫تفاوت‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫نیاز‬ ‫درک‬ ‫سنتی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫نیاز‬ ‫درک‬ ‫تولید‬‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬‫یک‬‫به‬‫شخصیت‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬
 34. 34. Quite marketing ‫صدا‬ ‫بی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫كه‬ ‫ی‬‫ر‬‫طو‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫مره‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫در‬‫حاال‬ ‫همین‬ ،‫كنید‬‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ‫هم‬ ‫خودتان‬ ‫هستید‬ ‫انجامش‬
 35. 35. ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫مینه‬‫ز‬‫در‬‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬ ‫دادن‬‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫تبلیغ‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫مو‬ ‫و‬‫پوست‬ ‫یبايی‬‫ز‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫ایشگر‬‫ر‬‫آ‬ ‫يك‬ ‫و‬‫خودر‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫اتومبیل‬ ‫تعمیرکار‬ ‫یک‬ ‫و‬‫قوانین‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫وكيل‬ ‫يك‬ ‫نمود‬ ‫یس‬‫ر‬‫تد‬ ‫به‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬ ‫محلی‬ ‫کالج‬‫یا‬ ‫شگاه‬‫ز‬‫آمو‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫یا‬ ‫نوشت‬ ‫محلی‬‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫مجالت‬‫یا‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
 36. 36. ‫شت‬‫ر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫باید‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫ه‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫تحصیلی‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫کند‬ ‫می‬‫ندگی‬‫ز‬ ‫آن‬‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬‫جامعه‬
 37. 37. ‫و‬ ‫مخاطبین‬‫طیف‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫ی‬‫کار‬‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ا‬‫ر‬‫سانه‬‫ر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تان‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬
 38. 38. ‫سنتی‬ ‫های‬‫سانه‬‫ر‬
 39. 39. Feedback ‫سنتی‬ ‫های‬‫سانه‬‫ر‬ ‫سریع‬ ‫د‬‫ر‬‫خو‬‫ز‬‫با‬ ‫گرفتن‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫هم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اد‬‫ر‬‫ای‬ ‫این‬ ،‫بودن‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫دهند‬‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مخاطب‬ ‫طرف‬ ‫از‬
 40. 40. ‫طبیعتا‬‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫ن‬‫مدر‬‫های‬ ‫سانه‬‫ر‬‫ترند‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سهولت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ها‬ ‫سانه‬‫ر‬‫این‬‫در‬،‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬‫مردم‬‫عموم‬‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫بیابید‬ ‫افیایی‬‫ر‬‫جغ‬ ‫های‬‫محدودیت‬‫از‬ ‫فارغ‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫مخاطب‬
 41. 41. ‫باشد‬‫مفید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬
 42. 42. ‫مطالب‬ ‫نشر‬ ‫باز‬ ‫مطالب‬ ‫نشر‬‫باز‬ ‫جهت‬‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫های‬‫آیکن‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬‫در‬ ‫مفید‬ ‫مطالب‬‫یر‬‫ز‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مخاطب‬ ‫توسط‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬
 43. 43. ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 44. 44. Dark side ‫باشید‬ ‫تبلیغات‬ ‫یک‬‫ر‬‫تا‬ ‫سمت‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫باشد‬ ‫دهنده‬ ‫ار‬‫ز‬‫آ‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫تبلیغ‬ ‫د‬‫ر‬‫بیاو‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫عکس‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬
 45. 45. Google yourself ‫دهید‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫فرما‬‫ر‬‫کا‬‫یا‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫جای‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫و‬: ‫کنند؟‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
 46. 46. ‫اگر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ر‬‫آو‬ ‫کسالت‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫همه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫هم‬ ‫خودش‬ ‫که‬ ‫نکند‬ ‫احساس‬
 47. 47. ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫هایتان‬‫ر‬‫کا‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫هر‬
 48. 48. Elevator Pitch
 49. 49. Elevator pitch ‫کوتاه‬‫تایم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫بماند‬ ‫مخاطب‬ ‫خاطر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫این‬،‫است‬ ‫تمثیل‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫ر‬‫آسانسو‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫هم‬ ‫مهمانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫مکامله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫هستید‬‫ی‬ ‫تاکس‬
 50. 50. ‫هشتگ‬‫ز‬‫ا‬ ‫استفاده‬ #
 51. 51. ‫یا‬ ‫و‬ ‫ل‬‫محصو‬،‫موضوع‬ ،‫شخص‬ ‫ی‬‫جستجو‬ ‫ها‬ ‫هشتگ‬ ‫بخشند‬ ‫می‬‫سهولت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫کمپینی‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
 52. 52. ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫کمپینی‬ ‫سالمتی‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫در‬ ‫عضو‬ ‫اهدا‬ ‫فرم‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫تشویق‬ ‫جهت‬ ‫در‬
 53. 53. ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکمیلی‬ ‫مطالب‬ •‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬‫منظم‬‫استفاده‬ •‫شده‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬‫مفید‬ ‫های‬ ‫توصیه‬‫داشتن‬ •‫پ‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬‫اشیای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫از‬‫استفاده‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫برند‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫تعیین‬‫های‬ ‫ست‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ •‫دادن‬ ‫و‬‫ی‬‫مجاز‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫صفحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬‫در‬ ‫ی‬‫گذار‬ ‫کامنت‬Link back •Pro bono •‫کد‬‫از‬‫استفاده‬QR
 54. 54. ‫از‬ ‫موفقی‬ ‫های‬‫نمونه‬ Self Marketing
 55. 55. ‫شعبانعلی‬‫ضا‬‫ر‬‫محمد‬
 56. 56. ‫ضایی‬‫ر‬ ‫ش‬‫و‬‫سر‬ ‫های‬ ‫ویدئو‬ ‫لند‬ ‫ی‬‫ر‬‫سو‬ ‫نام‬ ‫با‬
 57. 57. ‫یثربی‬ ‫چیستا‬ ‫پستچی‬ ‫داستان‬
 58. 58. ‫م‬‫ر‬‫نسپا‬‫کس‬ ‫به‬‫دل‬ ‫که‬ ‫ل‬‫او‬‫از‬ ‫بودم‬ ‫هوش‬ ‫به‬ ‫هوشم‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫عقل‬ ‫نه‬ ‫بدیدم‬ ‫تو‬‫شمایل‬ ‫انجم‬‫و‬‫خسر‬ ‫مجید‬
 59. 59. ‫باشیم‬ ‫خود‬ ‫اعتبار‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫ما‬ ‫سابقه‬‫مردم‬ ‫ماست‬‫فردای‬‫اعتبار‬‫ضامن‬ ‫میدهیم‬‫انجام‬‫ز‬‫و‬‫امر‬ ‫که‬‫ای‬‫صادقانه‬‫های‬‫ر‬‫کا‬
 60. 60. Be a people hub ‫جدید‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫ایجاد‬ + ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫حفظ‬ ‫و‬ ‫مداوم‬‫تماس‬
 61. 61. ‫ایی‬‫ز‬‫اف‬ ‫هم‬ ‫یا‬ Synergy ‫هستند‬‫تان‬ ‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫در‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫ی‬‫نفر‬ ‫پنج‬ ‫میانگین‬ ‫شما‬
 62. 62. ‫د‬)‫آمد‬‫ر‬‫د‬ ‫پر‬ ‫های‬‫شغل‬‫معرفی‬
 63. 63. ‫تعمیرکار‬
 64. 64. ‫صنعتی‬ ‫مشاغل‬
 65. 65. ‫ی‬‫هنر‬‫مشاغل‬
 66. 66. www.parscoders.com www.freelancer.com ‫ی‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫وب‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬
 67. 67. ‫شبکه‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ • Network Technician • Network administrator • System administrator • Network engineer (cisco) • Network architecture
 68. 68. ‫ای‬‫حرفه‬‫س‬‫ر‬‫مد‬
 69. 69. ‫ی‬‫حسابدار‬ ‫و‬‫مالی‬ ‫ر‬‫امو‬
 70. 70. ‫طراح‬ ‫گرافیست‬ ‫عکاس‬
 71. 71. ‫ه‬)15‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬‫ود‬‫ر‬‫و‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پیشنهاد‬
 72. 72. 1-‫بودن‬ ‫متفاوت‬ ‫حد‬ ‫این‬‫در‬ ‫نه‬‫البته‬
 73. 73. 2-‫فردی‬‫جذابیت‬ ‫خلق‬(‫یزما‬‫ر‬‫کا‬)
 74. 74. 3-‫نباشیم‬ ‫تی‬‫ر‬‫پا‬‫دنبال‬‫به‬ ‫می‬‫کار‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫افیان‬‫ر‬‫اط‬ ،‫نفوذ‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ند‬‫ر‬‫گما‬‫نهایتا‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ر‬‫مزبو‬ ‫نهاد‬‫یا‬ ‫ارگان‬ ‫در‬ ‫محدودی‬ ‫عمر‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫هم‬‫ما‬ ،‫مدیریتی‬‫سطوح‬ ‫در‬‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫اولین‬ ‫با‬ ،‫شویم‬ ‫محیطی‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫محیط‬ ‫ترک‬ ‫به‬ ‫ر‬‫مجبو‬
 75. 75. 4-‫تخصص‬‫و‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫داشتن‬
 76. 76. 5-‫وند‬‫ر‬‫ابر‬‫بینی‬ ‫پیش‬
 77. 77. ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬: ‫یا‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬ ‫ابر‬ ‫تشخیص‬ ‫آن‬‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مهم‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫در‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬ ‫تشخیص‬ ‫مگاترندهاست‬.‫و‬‫بگیریم‬ ‫ی‬ ‫پیش‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دهیم‬ ‫تشخیص‬‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ر‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬ ‫اگر‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫موفقی‬ ‫شرکت‬‫مدتی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬.‫ا‬‫ر‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬ ‫ابر‬ ‫یا‬ ‫گتر‬‫ر‬‫بز‬‫ندهای‬‫و‬‫ر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫محو‬‫ا‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫و‬‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫سونامی‬ ‫مثل‬‫آنها‬‫ی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ،‫ندهیم‬ ‫تشخیص‬.‫ایانش‬‫ر‬ ‫و‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫خیلی‬ ‫دیتاهای‬ ،‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ،‫ی‬‫ابر‬...‫به‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬‫ندها‬‫و‬‫ر‬ ‫ابر‬ ‫و‬‫جز‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫شمار‬
 78. 78. ‫یست‬‫ز‬‫در‬‫ی‬ ‫شناس‬:‫ها‬‫ن‬‫ژ‬‫خواندن‬ ‫اجتماع‬ ‫در‬:‫گذاشت‬‫خواهد‬‫تاثیر‬‫هم‬‫آینده‬‫نسل‬ ‫کار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫که‬‫جمعیت‬‫شدن‬‫پیر‬‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫محیطی‬‫یست‬‫ز‬‫مسائل‬‫در‬:‫مین‬‫ز‬‫کره‬‫شدن‬‫گرم‬ ‫و‬ . .
 79. 79. 6-‫نکنیم‬ ‫اق‬‫ر‬‫اغ‬‫خود‬ ‫های‬ ‫توانمندی‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬
 80. 80. 7-‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫و‬‫دقیق‬ ‫ی‬‫کار‬‫ومه‬‫ز‬‫ر‬ ‫داشتن‬
 81. 81. 8-‫مناسب‬‫بدن‬‫بان‬‫ز‬‫و‬ ‫ظاهر‬ ،‫مو‬ ‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫از‬‫استفاده‬ ‫استخدامی‬‫های‬ ‫مصاحبه‬‫در‬
 82. 82. 9-‫یسک‬‫ر‬ ‫مدیریت‬
 83. 83. 10-‫آد‬‫است‬ ‫مهم‬‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫وبالگ‬‫و‬ ‫سایت‬‫وب‬ ،‫ایمیل‬‫س‬‫ر‬
 84. 84. 11-‫استعداد‬ ‫و‬ ‫عالقه‬‫از‬‫تبعیت‬
 85. 85. 12-‫خالقیت‬
 86. 86. 13-‫دانشگاهی‬‫شته‬‫ر‬ ‫آگاهانه‬‫انتخاب‬
 87. 87. 14-‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫و‬ ‫ق‬‫حقو‬‫تعیین‬‫در‬‫باید‬‫یم‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫و‬ ‫تخصص‬‫اگر‬ ‫بیاییم‬ ‫کوتاه‬‫ل‬‫او‬ ‫شغل‬
 88. 88. 15-‫باشیم‬‫انگیزه‬ ‫با‬‫و‬ ‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ‫پر‬ ‫نکنیم‬‫ی‬‫پرداز‬‫خیال‬‫آل‬‫ایده‬ ‫شغل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ولی‬
 89. 89. Telegram.me/mftabriz Telegram.me/ghafouri20 ghafourisaeed mftabriz www.mftabriz.com www.estemrar.com mftabriz@yahoo.com
 90. 90. ‫نشوند‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫تک‬ ‫تا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫این‬ ‫همۀ‬‫که‬ ‫نکنیم‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫نتیجۀ‬ ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬
 91. 91. ‫کنم‬‫می‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬ ،‫شنوم‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنچه‬ ‫م‬‫ر‬‫سپا‬‫می‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ،‫بینم‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنچه‬ ‫کنم‬‫می‬ ‫درک‬ ،‫دهم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬‫آنچه‬ ‫کنفسیوس‬
 92. 92. ‫س‬‫ر‬‫مد‬:‫ر‬‫غفو‬‫ی‬‫ر‬‫غفو‬(‫سعید‬‫ی‬‫ر‬‫غفو‬) ‫تبریز‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬

Notas do Editor

 • ... از جنس دانایی
  و
  مهارت از جنس تواناییست
 • ویدئو های سروش رضایی رو تقریبا همه دیدن
  اوایل یک سری انیمیشن طنز منتشر کرد با نقاشی های خیییلی ساده که صدای همه شخصیت ها رو هم یک نفر در می آورد، هم آقاها رو و هم خانم ها رو و روی یوتیوب به صورت مجانی منتشرشون کرد
  اما الان که کاملا شناخته شده با مبالغ مناسبی تبلیغات انجام میده

×