O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Molecular biology/M.Haleem

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
تاریخچه 
قرار شواهد تاریخی بیولوژی منحیث یک علم مستقل در زمان یونانی ها  
عرض اندام نمود چنانچه یونانی ها و رومی ها اقسام...
ادامه... 
پروتوزوا را کشف نموده ، 9 سال Leeuwenhoek درسال 1674  
بعد بکتریا را مشاهده کرد. 
یک ( Orchid هسته حجرات Robert...

Vídeos do YouTube não são mais aceitos pelo SlideShare

Visualizar original no YouTube

Próximos SlideShares
Aging
Aging
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 55 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Molecular biology/M.Haleem (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Molecular biology/M.Haleem

 1. 1. تاریخچه قرار شواهد تاریخی بیولوژی منحیث یک علم مستقل در زمان یونانی ها  عرض اندام نمود چنانچه یونانی ها و رومی ها اقسام محتلف حیوانات را برای بار اول مورد مطالعه قرار دادند. برای اولین بار مایکروسکوب مرکب اش را به Jansen در سال 1965  تجربه گرفت. رابرت هوک در سال 1665 ساختمان های سوراخ مانند را در کارک  نامید. Cell مشاهده و
 2. 2. ادامه... پروتوزوا را کشف نموده ، 9 سال Leeuwenhoek درسال 1674  بعد بکتریا را مشاهده کرد. یک ( Orchid هسته حجرات Robert Brown در سال 1833  نوع نبات( را توضیح داد. در سال 1838 شوان و شلایدن تیوری حجروی را پیشنهاد کرد.  اظهار نمود که سپرم و تخمه حجرات Albrecht von در سال 1840  جنسی میباشند.
 3. 3. ادامه... نفوذ سپرم را بداخل تخمه مشاهده N.Pringsheim در سال 1856  نمود. فزیولوژست و پتالوژست اظهار Rudolf Virchow در سال 1858  نمود که حجرات موجود از حجرات زنده قبلی انکشاف مینماید. مایتو کاندریا را توضیح نمود. Kolliker در سال 1857  کروموزوم هارا در جریان انقسام مایتوزس Flemming در سال 1879  مورد مطالعه قرار داد.
 4. 4. ادامه... در سال 1883 تیوری ارثیت کروموزومی تشریح و فهمیده شد که  حجرات جنسی هپلوئید میباشد. ارگانیل سایتوپلازمی گلجی را Golgi در سال 1898 دانشمند ایتالیائی  توضیح کرد. در سال 1838 ذریعه عملیه سنتریفیوژهسته را از سایتوپلازم Behrens  جدا نمود. اولین ترانسمیشن الکترونمایکروسکوپ را Siemens در سال 1939  کشف نمود.
 5. 5. ادامه... بعداً ضروریات غذائی حجرات حیوانی در یک کلچر بوسیله هیگل  در سال 1955 تثبیت گردید. )Eagle( میزان غلظت Vinograd و Stahl ، Meselson در سال 1957  محلول های سیزیم کلوراید را جهت جدا نمودن اسید های هستوی انکشاف داد.
 6. 6. قرن بیستم با بمیان آمدن بیولوژی مالیکولی در ساحات ذیل معلومات های مفید بدست آمد 1) تحلیل و تجزیه ساختمان جین ، طرزالعمل آن، کنترول نمودن ترکیب انزایم ها و دیگر پروتین ها. 2) مطالعه ساختمان های داخلی حجره و اهمیت آن. 3) میخانیکیت تفکیک حجرات مختلف هنگام انقسام زایگوت. 4) تحلیل و تجزیه پروتین های مختلف )هیموگلوبین، انزایمها و هارمون ها( در انواع مختلف اجسام زنده.
 7. 7. فصل اول Structure of Cell ساختمان حجره حجره عنصر اساسی حیات است تقسیمات حًجره بًه مًیتود کًلاسیک Animals حیوانات Plants نباتات
 8. 8. ادامه... ) تقسیمات حًجره بًه مًیتودجدید) 1971 Animals حیونات Plants نباتات Monera مونیرا موجودات اًولیه زًنده کًه سًاده تًرین سًیستم سًاختمانی رًا دًارد
 9. 9. Examples of Cells Amoeba Proteus Plant Stem Red Blood Cell Nerve Cell Bacteria
 10. 10. تقسیم حجرات از نگاه طبقه بندی تدریجی Eukaryotes Prokaryotes
 11. 11. Prokaryotic cells حجرات پروکاریوتس و نوع Prokaryota آنهائی که هسته شان فاقد غشای هستوی اند بنام یاد میشوند. Procyte سلول شان بنام حجره پروکاریوتس دارای ناحیه ای بنام ساحه هستوی بوده که فاقد غشأ میباشد. درین حجرات ارگانیل های حجروی قابل مشاهده نبوده سایز کوچک دارند. غشای حجروی بطرف داخل چین خوردگی دارد. اند. Cell wall بسیاری از آنها دارای دیوار حجروی یا میباشند. Flagellum اکثرحجرات پروکاریوتس دارای
 12. 12. ادامه... است که مواد داخل حجره Bacteria یک مثال حجره پروکاریوتس و پروتین میباشد. RNA بکتریا دارای رایبوزوم اند که مرکب از این حجرات حاوی دانه های گلایکوجن، شحمیات ومشتقات فاسفیت میباشند. حجرات پروکاریوتس قابلیت تشکیل نسج را نداشته ، فاقد انقسام اند. Mitosis درین حجرات برهنه بوده با پروتین هستوی مخلوط DNA رشته های نمیباشند که ظاهراً دایروی اند.
 13. 13. Eukaryotes cells حجرات ایوکاریوتس صفت عمده این حجرات هسته ای میباشد که توسط یک غشا احاطه شده نام دارد. Eucyte یاد میگردد که نوع سلول شان Eukaryota وبنام حجرات ایوکاریوتیک از لحاظ اندازه نسبت به حجرات پروکاریوتیک بشکل قابل ملاحظه بزرگتر میباشد. مطالعات الکترون مایکرسکوپ از حجره ایوکاریوتس نشان داد که این حجرات دارای یک نظم بسیار عالی اند. حجره ایوکاریوتیک دارای مرکز کنترول، سیستم انتقال داخلی، دستگاه تولید مواد مورد ضرورت شان و سیستم تخریب خودی را دارا میباشد.
 14. 14. Eucaryotic Cells: Typical Plant Cell
 15. 15. Cell Membrane غشای حجروی Cell Wall دیوار حجروی تشکیلً Lipidً و proteinً غشای حًجروی یًک غًشای دًولایه اًست کًه اًز گردیده است. Semipermiabilityً غشای حًجروی دًارای خًاصیت نًیمه قًابل نًفوذ یًا را نًشان مًیدهد. Selective permiabilityً بوده کًه قًابلیت نًفوذ اًنتخابی Cell membrane بصورت عًموم حًجرات نًباتی وً بًاکتریها علاوه بًر هستند. Cell Wall دارای دًیوار حًجروی یا Middle حجروی اًز سًه قًسمت تًشکیل گًردیده اًست کًه عًبارت اًز میباشد. Secondary wallً و Primary wallً ، lamella دیوار حًجروی اًز سًلولوز وًلیً Secondary wallً و Primary wall ساخته شًده اًست Pectinً ازمواد Middle lamella
 16. 16. Nucleus هسته هسته محل ذخیره اطلاعات جنتیکی و مرکز کنترول حجره ایوکاریوتیک است. شیره ،Nucleo membrane یک هسته شامل غشای هستهًای اسکلیت هستهًای ، ،karyolymph یا Nucleiplasm هسته میًباشد. Nucleoluse و بالاخره هستچه Chromatin کروماتین )RNA و DNA ( Nucleic acids جایگاه یا محل اسید های هستوی در سایتوپلازم RNA در هسته و DNA در هسته و سیاتوپلازم است که بیشتر است. است. هرنوکلئیوتاید از سه قسمت ذیل Nucleotid اساس اسید هستوی ساخته شده: یک مالیکول فاسفوریک اسید ، یک مالیکول قند 5 کاربنه و یک مالیکول القلی نایتروجنًدار.
 17. 17. ادامه... ، Adenin (A) : چهارنوع قاعده نایتروجنی است DNA در ساختمان به عوض RNA در . Guanin (G) و Cytosin (C) ، Thymin(T) موجود میباشد. Uracil (U) یوراسیل ،DNA در (T) تایمین .rRNA و tRNA ، mRNA : را میتوان تشخیصداد RNA سه نوع است. Ribose قند RNA واز Deoxyribose حاوی DNA قند اند که دور Spiral متشکل از دو سلسله یا زنجیر مارپیچ DNA مالیکول یک زنجیر یک لایه است. RNA یکدیگر پیچ خورده اند، در حالیکه از DNA آن است که مالیکول )DNA Replication( DNA دو چند شدن یکطرف باز شده و از جانب دیگرقسمت باز شده دوباره با نوکلیوتایدها رابطه برقرار نموده و زنجیر دو لایه را بوجود میاورد. در سنتیز RNA در انتقال خواص ارثی به نسل آینده و DNA مالیکول پروتین در حجره رول دارد.
 18. 18. Cytoplasm سایتوپلازم خوانند. Cytoplasm فاصله میان غشای هستوی و غشای حجروی را تعداد زیاد ارگانیل ها در میان محتویات مایع سایتوپلازم بشکل معلق یاد میگردد. Cytosol وجود دارد که این مایع بنام ترکیب اصلی سایتوپلازم، آب و پروتئینهای منحل در آب میًباشند که بسیاری از فعالیتهای کیمیاوی حیاتی در سایتوپلاسم بوسیله عضوچه ها صورت میًگیرد. شبکهًای از رشتهًها و لولهًهای پروتئینی در سرتاسر سایتوپلاسم وجود دارد که به یکدیگر متصل میًشوند واسکلیت حجروی را میًسازند. سیستم غشائی در سایتوپلازم ارگانیل های غشائی را قادر ساخته است تا وظایف متعدد را انجام دهد.
 19. 19. Cytoplasmic Organells ارگانیل های سایتوپلازمی :Ribosomes و پروتین ترکیب شده اند. RNA دانه های کوچکی اند که از Poly ، Free ribosome رایبوزوم در سایتوپلازم به اشکال دیده میشود. RER و چسپیده بالای ribosome Guanin Tri یا )A( در مقطع رایبوزوم فعالدو نقطه مهم بنام محل یاد میگردد. Peptidyl Transferase یا )P( و محل phosphate در اخذ )A( در تشکیل رابطه پپتایدی و محل Peptidyl Transferase امینواسید ها رول دارد. است که هریک در Sub unit یک رایبوزوم دارای دو واحد فرعی یا حالات مختلف در ترکیب پروتین سهیم اند.
 20. 20. ادامه... دو واحد فرعی رایبوزوم درن فعالیت کیمیاوی با هم یکجا بوده و در ختم ترکیب پروتین به دو یونت کوچک و بزرگ تقسیم گردیده به سطح سایتوپلازم رها میگردد و به تنهائی عمل نموده نمیتوانند. 70 ( بوده ولی بطور جداگانه S( در حجرات پروکاریوتس Ribosomes 30 ( میباشد. S( 50 ( و واحد کوچک S( واحد بزرگ 60 ( و S( 80 ( میباشد که بطور جداگانه S( ولی در حجرات ایوکاریوتس 40 ( وجود دارد. S(
 21. 21. :Endoplasmic Reticulum یک ارگانیل )endoplasmic reticulum( اندوپلازمیک ریتیکولم سلول های ایوکاریوتی است که از شبکه ای از لوله ها و کیسه هایی که از داخل به هم متصل هستند تشکیل شده است . (Lumen) به نام لومن endoplasmic reticulum فضای داخلی شبکه یاد میگردد . و جوف آن دارای تعداد زیاد انزایم endoplasmic reticulum غشای ها بوده که باعث تسریع تعاملات کیمیاوی میگردد. به اساس نوع سلول و فعالیت حجره به دو گروپ مختلف E.R. شبکه تقسیم می شود: Rough Endoplasmic الف: شبکه اندوپلازمیک ریتیکولم دانه دار Reticulum (RER) Smooth ب: شبکه اندوپلازمیک ریتیکولم صاف یا بدون دانه Reticulum (SER) Endoplasmic
 22. 22. ادامه ... مسئوولیت سنتیز،ذخیره و انتقال پروتین ها را برعهده دارد. RER واسید Lipids محل اولی میتابولیزم فاسفولیپید بوده در ساخت E.R های شحمی وهم میتابولیزم کاربوهایدریت ها و تنظیم غلظت کلسیم درحجره رول دارد. وصل است. Translocon از طریق E R رایبوزوم با غشای موجود است Molecular Chaperones در شبکه اندوپلازمیک ریتیکولم که باعث تسریع قاط شدن ساختمان پروتین بشکل خاصآن میگردد. مواد ( Carcinogens حجرات جگر در دفع زهریات مانند SER انزایم های سرطان زأ ( نقش اساسی دارد.
 23. 23. :Golgi apparatus یا گلجی کمپلکس متشکل از بسته های هموار ویا Golgi apparatus ساختمان های موازی شکل بوده که درپهلوی غشای هستوی موقعیت دارد. واحد ساختمانی یا بخش اصلی تشکیل دهنده دستگاه گلجی است.هر دیکتیوزوم بطور معمول از اجتماع Dictosome دیکتیوزوم یا جمعاً Cisterna 3 تا 8 ساختمان کیسهًای که هر کدام را یک نیز میًنامند تشکیل شده است. Cisternae ، )Cis face( هربسته گلجی دارای سه ساحه میباشد که بنام های و ناحیه وسطی یاد میگردد. )Trans face( وظایف: وظیفه عمده گلجی کمپلکس عبارت از پراسس، دسته بندی و تعدیل پروتین ها میباشد.
 24. 24. Synthesis ،Cell secretionً ،Membrane Transformation Packing of protein ،Glycoprotein
 25. 25. :Lysosome درحجرات حیوانی گلجی کمپلکس منشأ تشکیل لایزوزوم بشمار میرود. کیسه های کوچک حاوی انزایم های هاضموی در اکثر حجرات عالی بشکل متفرق بنظر میرسد. دارای 40 نوع انزایم های هاضموی است.اکثر انزایم ها تحت شرایط اسیدی فعال میگردند. )PH=5( پائین بوسیله لایزوزومها محافظت و نگهداری PH انزایم های قوی با میگردد. این انزایم ها سبب تخریب لیپید ها ، پروتین ها، کاربوهایدریت ها و نوکلئیک اسید ها میگردد. لایزوزوم ها باکتریا و بقایای هاضموی را توسط حجرات تخریب نموده و مواد هاضموی توسط یک کیسه Scavenger لاشخوار محاط میگردد که لایزوزوم اولی را میسازد.عده ای از لایزوزوم های اولی با کیسه های حاوی مواد هاضموی یکجا شده و لایزوزوم دومی را میسازد.
 26. 26. سبب امراض لایزوزومی Hexosaminidase عدم موجودیت انزایم میگردد. در نتیجه میتابولیزم، شحمیات نورمال در Tay-sachs diseases مثال حجرات دماغ تخریب و تجزیه نشده و تراکم مینمایدکه سبب تأخر یا عقب مانی دماغی و مرگ میگردد.
 27. 27. :Peroxisome از جمله ارگانیل های غشائی حجره بوده و دارای انزایم های مختلف جهت تسریع تعاملات میتابولیکی میباشد. در نتیجه تعاملات مذکور هایدروجن از مرکبات مختلف به اکسیجن انتقال میگردد منحیث محصول فرعی تولید و با معامله با انزایم کتالیز )H2O که بالاخره ) 2 تخریب میگردد. در تعداد زیاد حجرات در اعمال ترکیب، ذخیره وتجزیه شحمیات Peroxisome نقش مهم دارد یاد شده دارای انزایم هایست که Glyoxysome تخم نباتات بنام Peroxisome سبب تبدیل شحم به قند میگردد و در نباتات جوان بحیث منبع انرژی استفاده میشود. اند که قادر به تبدیل اسید شحمی به قند Glyoxysome حجرات حیوانی فاقد نیستند. در حجرات جگر و گرده انسان ایتانول و الکول را در نوشابه Peroxisome های الکولی دفع زهریات مینماید.
 28. 28. Peroxisomeً شکل 
 29. 29. :Vacuole واکیول ها اکثراً در حجرات نباتی و فنجی ها وجو دارد و در حقیقت خالیگاه های مملو ازمایع اند که درداخل سایتوپلازم حجرات به مشاهده میرسد. یاد میشود. Tonoplast غشای واکیول بنام وظایف لایزوزوم حجرات حیوانی توسط واکیول در حجرات نباتی عملی میگردد. واکیول های نباتی در توانمندی و استعدا د تخریب ارگانیل های غیر ضروری وسایر اجزای حجروی عمل میکند. با واکیول قابل تعویض است اما واکیول دارای Vesicle بعضاً اصطلاح حجم بزرگتر میباشد. واکیول نباتی در نمو و انکشاف آن رول داشته که نباتات جوان دارای واکیول های کوچک اند که با تجمع شان واکیول مرکزی تشکیل میگردد. محتویات واکیول را آب، مواد ذخیروی غذائی، نمکیات، پگمنت ها و بقایای میتابولیک احتوا میکند و هم منحیث پراسس کننده مواد بیکاره نیزمیباشد.
 30. 30. ادامه... مرکبات که برای حیوانات علف خوا ر مضر است در واکیول ذخیره شده که خود مبین یک سیستم دفاعی میباشد. واکیول در حفظ و نگهداشت فشار هایدروستاتیک و تورگور در حجرات نباتی خیلی اهمیت دارد. بسیاری پروتوزوا ها دارای واکیول های غذائی اند که با لایزوزوم ترکیب وسبب هضم میشود. واکیول انقباضی در پروتوزوا ها جهت دور ساختن مواد اضافی عمل میکند.
 31. 31. تبدیل انرژی در میتوکاندریا و کلوروپلاست حجره انرژی را از محیط بشکل انرژی کیمیاوی ویا بشکل انرژی نوری بدست میاورد ولی باید بشکل انرژی قابل استفاده و مناسب برای حجرات تبدیل گردد. Chloroplast و Mitochondria ویا در Cytosol تبدیل انرژی یا در صورت میگیرد. ذخیره میشود. ATP انرژی کیمیاوی بشکل کلوروپلاست ها صرف در الجی ها و حجرات نباتی خاص قابل مشاهده بوده و نقش عمده در تهیه انرژی ومیتابولیزم دارد. اند که بنام جینوم مایتوکاندریا DNA مایتوکاندریا و کلوروپلاست نیز دارای و کلوروپلاست یاد میگردد. برای سنتیز پروتین های مخصوص درین ارگانیل ها رمز ارثی تهیه DNA میدارد.
 32. 32. :Mitichondria )Aerobic( در حجره ، ارگانیلی است که وظیفه آن تنفس سلولی ،Mitichondria و نوعی دستگاه انتقال انرژی است. این عضوچه در تمام حجرات دارای تنفس هوازی به جز در باکتریًها که انزایمًهای تنفسی آنها در غشای سایتوپلازمی جایگزین شدهًاند وجود دارد. در حجراتی که دارای فعالیت های متعدد بوده و به انرژی نیاز Mitichondria بیشتر دارند به مقدار زیاد وجود داشت. های دیگر را در نتیجه Mitichondria توانائی آنرا دارند تا Mitichondria عملیه انقسام بوجود آورند. هر مالیکول مایتوکاندریا توسط غشای دو لایه احاطه شده که سبب تشکیل دو بخش یاد Matrix جداگانه درساختمان این ارگانیل گردیده که بنام خلای داخل غشائی و میگردد. خلای بین الغشائی بین غشای داخلی و خارجی مایتوکاندریا قرار دارد.
 33. 33. عبارت از محلی است که توسط غشای داخلی احاطه شده که حاوی انزایم Matrix ها جهت شکستاندن مالیکول های مواد غذائی و تغییر انرژی میباشد. غشای خارجی مایتوکاندریا لشم بوده در حالیکه غشای داخلی دارای تعداد زیاد چین خوردگی ها میباشد. یادشده و بداخل مترکس توسعه یافته سطح غشای )Cristae ) چین خوردگیها بنام داخلی مایتوکاندریا را زیاد نموده که برای تعاملات کیمیاوی زمینه سازی شده است. غشأ دارای سلسل پیچیده انزایم ها و دیگر پروتین های ضروری برای تعاملات داخل مایتوکاندریا میباشد. دایروی DNA 10 مالیکول های – در حجرات فقاریه ها هر مایتوکاندریا دارای 5 و مشابه میباشد. میتوکاندریا ارتباط مستقیم به امراض ارثی مشخص بشمول شب DNA میوتیشن در کوری کاهلان و یکنوع خاص تخریب عضلات دارد. هسته به مراتب در معرض میوتیشن DNA مایتوکاندریا به مقایسه DNA قراردارد.
 34. 34. مایتوکاندریا نقش مهم را در مرگ پروگرام شده حجره ذریعه عوامل جنیتیکی بازی نموده که نسبت به مرگ که در اثر عوامل محیطی )Apoptosis( بوجود میاید غیر قابل کنترول میباشد. )Necrosis( یک بخش نورمال انکشاف و محافظت بوده و در بروز امراض مانند Apoptosis نقش اساسی دارد. Alzheimer سرطان، ایدز و زمانیکه مایتوکاندریا زخمی و یا تخریب گردد یک مجرا در غشای آن باز شده و Apoptosis در سایتوپلازم آزاد میگردد که سبب Cytochrome C پروتین گردیده و سبب قطع شدن مرکبات Caspases توسط فعال ساختن گروپ انزایم های حیاتی در حجره میشود.
 35. 35. :Cytoskleton سایتوسکلیتون یک شبکه غلیظ از فایبر های پروتینی اند که قویاً متحرک و قابل تغییر میباشند. این شبکه جهت تهیه حمایت تخنیکی، در حرکت حجره، انتقال مواد در داخل حجره ودر تنظیم حجروی رول دارد. سایتوسکلیتون از سه نوع رشته های پروتینی ذیل ساخته شده اند: Microtubules )1 Microfilaments)2 Intermediate filament)3
 36. 36. :Microtubules میکروتیوبول ها ضخیم ترین رشته های سایتوسکلیتون است که رول ساختمانی را در شبکه سایتوسکلیتون دارد. میکروتیوبول ها در تحرک کروموزوم ها در اثنای انقسام حجروی و هم به مثابه مسیر انتقال حرکت داخل الحجروی اجرای وظیفه مینماید. را تشکیل میدهد. Flagellum وCilia میکروتیوبول اجزای ساختمانی β- و α-Tubulin میکروتیوبول ها دارای دو نوع پروتین مشابه بنام های با هم یکجا میگردند. (Dimer) اند که برای تشکیل Tubulin یک میکروتیوبول بوسیله تیوبولین دایمر ها طویل و یا کش میگردد و هم اینها بوسیله برداشتن و بیجا نمودن دایمر ها پراگنده میگردد. هر میکروتیوبول قطبی و دارای دو انجام های )+( و )-( بوده که انجام )+( آن بسرعت طویل میگردد. در حجراتی که در معرض انقسام قرار نمیگیرند، انجام های منفی میکروتیوبول ها )Microtubul-Organizing Center( در نواحی مرکز تنظیم میکروتیوبول ها محکم میگردد. )MTOCs( یا است. Centrosome عبارت از مرکز حجره یا MTOC در حجرات حیوانی
 37. 37. سنتروزوم ها دارای سنتریول ها اند و این ساختمان در داخل سنتروزوم در زاویه 9) مشهور اند. x راست یکدیگر هدایت داده شده اند و بنام ساختمان های ( 3 های sub unit زمانیکه تعداد زیاد سایتوسکلیتون ها ظاهر گردیده و غده از تیوبولین در ساختمان سپندل تنظیم میگردند که این سپندل ها به مثابه اسکلیت جهت تقسیم منظم کروموزوم ها در اثنای انقسام حجروی اجرای وظیفه مینمایند. به دو Microtubule Associated Protein(MAPs) پروتین های ضمیموی شکل اند: که در انتطام و تجمع مایکروتیوبول کمک میکند. :Structural MAPs (1 جهت تولید حرکت استفاده مینماید. ATP از انرژی :MotorMAPs (2 ارگانیل ها را بطرف انجام مثبت میکروتیوبول و پروتین )Kinesin) پروتین آنها را بجانب مخالف بطرف انجام منفی میکروتیوبول حرکت )Dynein) میدهد. نیز نیاز است. )Dynactin) برای ترانسپورت برگشت کننده پروتین
 38. 38. :Cilia And Flagellum برآمدگی های حجرات هرگاه بزرگ و دارای ساختمان های محرک باشد بنام فلاجیل یاد میگردد. برآمدگی های حجرات هرگاه کوچک و یا کوتاه باشد و تعداد شان زیاد باشد بنام سیلیا یاد میگردد. قابل )Protozoa ) هردو ارگانیل جهت حرکت حجره ایفای وطیفه میکنند و در مشاهده میباشند. مثال فلاجیل در حجرات میتازوا حجره سپرم است که دارای فلاجیل بوده بواسطه آن حرکت میکند، و مثال سیلیا موجودیت آن در طرق تنفسی میباشد. ساختمان سیلیا و فلاجیل در حجرات ایوکاریوتیک یکسان اما ازبکتریا فرق دارد. ساختمان آن بشکل یک سلندر استوانه ئی است که توسط امتداد غشای حجروی )2+ پوش و در داخل دارای گروپی از میکروتیوبول ها اند که بطور ( 9 تنطیم شده اند. حرکت میکروتیوبول ها بطور لغزیدن است که بوسیله پروتین داینین تنطیم استفاده بعمل میاید. )ATP) گردیده و برای لغزش از انرژی
 39. 39. که دارای 9 سیت از 3 )body Basal( هرسیلیا و یا فلاجیل توسط میکروتیوبولهای ضمیموی بوده که ساختمان تشکیلاتی برای آنها میباشد. و سنتریول ها از لحاظ وظیفوی وهم از لحاظ ساختمان )body Basal( مشابهت دارند.
 40. 40. :Micro filament = Actin Filament هر میکروفیلامنت متشکل از دو زنجیر پولیمیر بهم پیچ خورده مالیکول های اکتین میباشد. رشته های اکتین دارای اتصال عرضی بین هم بوده و با دیگر پروتین ها توسط وصل میگردند. )Linker Protein) یکجا تشکیل فایبر را نموده که در )Myosin ) در حجرات عضلاتی اکتین با پروتین انقباض عضلات سهیم اند.و در حجرات غیر عضلاتی در تشکیل ساختمان انقباضی رول دارد. اکتین با مایوسین در انقسام حجروی نیز اجرای وظیفه مینماید. یک حلقه انقباضی اکتین پیوست به مایوسین سبب تولید فشار انقباضی در حجره ایکه در حال انقسام قرار دارد، گردیده و باعث تولید دو حجره دختری جدید میگردد. اند که اینها دارای بندل های مایکروفیلامنت )Microvili) بعضی حجرات دارای بوده که انقباضو انبساط نموده سبب ساختن و شکستن میکروفیلامنت ها میگردند.
 41. 41. :Intermediate filament انترمیدیت فیلامنت دارای رشته های محکم بوده که در استحکام سایتوسکلیتون و ثبات حجره نقش اساسی دارد. اند. )Nuclear lamina) انترمیدیت فیلامنت مسوول ساختمان در انسان ها اضافه تر از ) 50 ( جین شناخته شده که برای پروتین های انترمیدیت فیلامنت کود ارثی میدهند. Cell ( ویا پوش حجروی )Glycocalyx) بسیاری از حجرات ایوکاریوتیک توسط که از پولی سکراید ، زنجیر جانبی پروتین ها و لیپید ها ساخته شده اند. coat) بعضی مالیکول های غشای حجروی سبب بوجود آمدن ارتباطات حجروی از طریق میگردد. )Adhesive) پیوند های متشکل ازمواد کاربوهایدریتی و پروتین های )ECM) مترکس خارج الحجروی میباشند. ) Fibrous Protein) رشتوی بوده که از فایبر های مستحکم تشکیل شده و Collagen )ECM) پروتین اساسی های )Receptor) یاد میگردد که با )Fibronetins) گلایکوپروتین های آن بنام پروتینی وصل اند.
 42. 42. عبارت از پروتین های )ECM) های اساسی غشأ برای )Receptor) بوده و این پروتین ها باعث فعال شدن مجرای سگتال حجروی شده و )Integrins) بدین ترتیب وظایف حجره را تنظیم میکند. به )ECM) در قسمت خارجی )Integrins) در بسیاری حجرات پروتین میکروفیلامنت داخلی محکم میشود، هرگاه بطور مناسب محکم نگردد باعث میگردد. )Apoptosis) دارای طبقات متعدد پولی سکراید سلولوزی میباشد که لایه فایبر Cell Wall سلولوز در جهت مختلف از لایه مجاور خود ادامه یافته و برای دیوار حجروی استحکام میخانیکی بیشتر میبخشد. وجود دارد که نازک و قابل تغییر است، در )Primary wall) در نباتات جوان تنها حالیکه دیوار دومی ضخیم و بشکل جامد است که در بین هردو دیوار صفحه وسطی قرار دارد. صفحه وسطی یک لایه سرشناک بوده که از )Middle Lamella) ساخته شده است. )Pectin) مواد
 43. 43. Muhammad Haleem M.D. Student Afghan Swiss Medical University

×