O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Blood System کرویات خون

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Blood System کرویات خون

 1. 1. CCiirrccuullaattoorryy ssyysstteemm سسییسستتمم ددوورراانن خخوونن PPrreeppaarreedd BByy::-- MMuuhhaammmmaadd HHaalleeeemm تتههییهه ککننننددهه::-- ممححممدد ححللییمم
 2. 2. 1. سیستم گردش خون وسال کشف آن.  ( What is Blood ) ؟ 2. خون چیست  ( kinds of Blood ). 3. اجزایی خون  4. مشخصات کرویات خون.  ( Blood Groups ). 5. گروپ های خون  ( What is heart ) ؟ 6. قلب چیست  چیست؟ ( Hypertension ) 7. فشاربلند خون  8. رگ ها و تقسیم بندی آن .  9. پرابلم های دوران خون و راه حل آن .  10 . نمایش فلم سیستم دوران خون. 
 3. 3. ببنناام م خخددااوونند د ببخخششاایینندده ه و و ممههرربباانن
 4. 4. سال کشف: 1628 . توسط ویلیام هاروی دانشمندی انگلیسی .  چرا این کشف یکی از 100 کشف برترتاریخ علم است؟  سیستم گردش خون انسان به نوعی همان حیات انسان است.  وجود هیچ سیستم دیگری برای حیات ما تا به این حد ضروری نیست. با این همه  400 سال قبل هیج کس ازسیستم گردش خون اطلع نداشت. ویلیام هاروی عملکرد واقعی اجزای اصلی سیستم گردش خون یعنی قلب/ شش ها / سرخرگ ها وسیاهرگ ها را کشف کرد. اولین تصویرکامل دقیق را ازگردش خون آدم ترسیم نمود.
 5. 5. CCiirrccuullaattoorryy ssyysstteemm خون چیست؟ خون نوعی ازبافت است.در واقع میتوان گفت خون اولین بافتی است که بشرآن را مورد برسی و تحقیق قرار داده است. حجم خون درزن ها 4 تا 5لیتر ودرمرد از 5 تا 6 لیتر میباشد
 6. 6. پلزمای خون: مایع زرد کاهی رنگ است که 55 فیصد حجم خون را میسازد ودارای مواد منحله غذایی مانند: قند ها . پروتین ها . ویتامین ها و هورمونها و گازات میباشد. وحصه جامد که . درپلزما شناور اند بنام حجرات ( کرویات ) خون یاد میشود اند. کرویات خون : کرویات خون فیصد حجم خون را تشکیل میدهند. کرویات خون 45 سفید( _ Leucocytes )) _Erythrocytes 1 ) 2 کرویات سرخ خون ( Thrombocytes ) صفحات دمویه اجزای خون
 7. 7. مشخصات عمده کرویات تع دا خد ودر ن در وجظی دفوهل سایر مشخصات هر فی لیتر خون محل تولید نوع حجره حجره رسیده یا پخته هسته ندارد . عمرآنها 120 روز میباشد هرثانیه ملیون ها کرویات سرخ تخریب میگردد وپس .دوباره ساخته میشود و O انتقال 2 مواد غذایی مغز میلیون 5 استخوان کرویات سرخ دارای هسته بوده وبا میکروبها با روش های مختلف مبارزه میکنند ونسبت به کرویات سرخ .بزرگتر اند دفاع بدن درمقابل میکروبهای بیماریزا الی 7000 10000 اکثرآ درمغز استخوان کرویات سفید بدون هسته اند و عمرآنها خیلی کوتاه میباشد. دارای . اشکال غیرمنظم اند لخته شدن خون وجلوگیری از 150000 الی 500000 درمغز استخوان صفحات دمویه
 8. 8. بعضآ شخص مریض به خون شخص دیگری ضرورت دارد تا به آن زرق  شود.دراین صورت خیلی مهم است تا گروپ های خون شخص خون A . دهنده وخون گیرنده با هم توافق نماید. خون انسان به گروپ های دسته بندی میشود. هرگاه خون شخص گیرنده با شخص O و B.AB دهنده توافق نداشته باشد باعث ترسب یالخته شدن خون شخص گیرنده گردیده درنتیجه تب شدید وبندش شرایین را بوجود میآورد ومنجربه مرگ میشود. ماده دیگری درخون برخی افراد وجود دارد که اولین . RH فکتور یاد Rh کشف شد وبنام فکتور Rhesus باردرخون یک نوع شادی بنام و آنهای که +Rh میشود.اشخاص که خون شان این ماده را دارد بنام -Rh یا +Rh اند. هریک ازاین چهارگروپ میتواند - RH ندارد باشد. هیچ خون + را به _ نمیتوان انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــال داد.
 9. 9. توافق نمودن گروپ های خون .درشکل زیراند OO گگررووپپ AABB گگررووپپ BB گگررووپپ AA گگررووپپ توافق نموده با توافق نموده با گروپ O توافق نموده توافق نموده با با گروپ AB AB توافق نموده توافق نموده با با گروپ B توافق نموده توافق نموده با با گروپ A
 10. 10. دستگاه گردشی خون شامل قلب و رگها اند.  قلب چیست؟ قلب مانند یک پمپ خون راداخل رگها به جریان می  اندازد.قلب به وسیله یک دیوارتقریبآ عمودی به دونیمه راست وچپ تقسیم شده است. دارایی چهارجوف است.دوجوف فوقانی قلب را دهلیز و دوجوف تحتانی قلب را بطن می نامند.دهلیزراست با بطن راست ودهلیزچپ با بطن چپ توسط دریچه ارتباط دارد.قسمت راست قلب دارایی خون سیاهرگی وقسمت چپ آن دارایی خون سرخرگی است.
 11. 11. از اثربندش شرایین قلبی که منتج به نرسیدن خون وآکسیجن به حجرات قلب  میگردد حمله قلبی بـــــــــــــوجــــــود میآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. وقتی واقع میشود که کلسترول در ( Atherosclerosis ) بندش شرایین قلبی  جدارداخلی رگ های خون به قسم یک قشر یا لیه تشکیل شود. این تجمع کلسترول سبب تنگ شدن وکم شدن الستیک رگ های خون میگردد. بدون آکسیجن حجرات قلبی به سرعت می میرند. زمانیکه حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیرند ممکن است که قلب ایستاده شــــــود.
 12. 12. قلب وقتی منقبض یا بی نظمی قلب بوجود میاید. خون را به شدت  به داخل شریان ها میفرستد که موجب وارد شدن فشاربردیواررگ ها میگردد. این فشار را فشار خون می نامند. فشار خون بزرگترین احتمال خطربرای ایجاد حمله قلبی و سکته قلبی و سکته مغزی بشمار میرود.
 13. 13. رگها لوله های هستند که خون را به قسمت های مختلف بدن انتقال میدهد. رگ به سه نـوع  تقسیم گــــــــــــــــــــــــــردیده است . رگ های که خون را ازقلب خارج میکنند شریان یا سرخرگ نام : Artery -1 سرخرگ  دارند. دیوارسرخرگ ها سخت وماهیچه ای اســـت. رگ های که خون را به قلب میاورند ورید یا سیاهرگ نام دارند. :veins -2 سیاهرگ  دیوارسیاهرگ ها نازک اند واین رگ ها در همه قسمت های بدن وجود دارد وخون درآن جـــــریــــــــــان دارد. وقیتی سرخکرگ وارد اندامی میشود مانند ریشه گیاه شاخه : capillaries -3 مویرگ  شاخه میشود ودرآخربه رگهای بسیارباریکی که دیوارآنها بسیارنازک است تبدیل میشود. به این رگها کوچک مویرگ میگویند. مویرگ ها خون را بین سلول ها توزیع میکنند غذا و اکسیژن را به ان میدهد.ودرعوض مواد زاید ودای اکسیدکربن را از انها میگـــــــــرند.
 14. 14. سالنه صدها هزار نفر در جهان از اثر چاقی وفشارخون  میمرند. پرابلم های دوران خون از سبب کشیدن سگرت . بلند بردن اندازه کلسترول (چربی) درخون . فشارهای روحی وکمی ورزش به وجود میآید. گرفتن رژیم غذایی صحی و ورزش منظم میتواند احتمال خطرپرابلم های دوران خون را کاهش دهد.
 15. 15. .شفا دهنده اصلی خداوند“ج“ است .داکتر و ادویه وسیله میباشد Arranged. By .Muhammad Haleem”

×