Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی (20)

Anúncio

انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی

 1. •‫وظهورتجارت‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫الکترونیکی‬ •‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫کارو‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫الکترونیکی‬   •‫تجارت‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫مطالب‬
 2. ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫انقل ب‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫شکوفایی‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ . ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ، ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطلاعات‬ ‫نیز‬ ‫و ب‬ ‫اقتصاد‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫نام‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ، ‫جدید‬ ‫اقتصاد‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ایجاد‬ ‫جهانی‬ ‫محیطی‬ ، ‫ارتباطی‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشارکت‬ ، ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬
 3. ‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫اقتصاد‬ ‫صطل ح‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫حاصله‬ . ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سازمانی‬ ‫شگرف‬ ‫تغییرات‬ ، ‫صدا‬ ، ‫داده‬ ) ‫اطلاعات‬ ‫انواع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ( ... ‫و‬ ‫تصویر‬ . ‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫شده‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫وقوع‬ ‫بااعث‬ ‫دیجیتال‬ ‫قتصاد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫بازرگانی‬ ‫وزارت‬ ‫ااعلم‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ 1999‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫اعملکرد‬ ‫وقوع‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬
 4. ‫انقل ب‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬ ‫دیجیتال‬ ‫تعریف‬ ‫حوزه‬ . ‫است‬ ‫زمره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫سازی‬ ‫جهانی‬ ‫حوزه‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫سایر‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ . ‫شوند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حوزه‬ . ‫باشیم‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ، ‫اسناد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫بلدرنگ‬ ‫معاملت‬ ‫انجام‬ ‫شاهد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجوی‬ ‫ابزارهای‬ ‫اما‬ ، ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اطلعات‬ ‫حجم‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫اطلعات‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫بیابند‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطلعات‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫توانند‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫فیزیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫جایگزین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫ها‬ ‫بازار‬ . ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نیز‬ ‫رقابت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫بازار‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بازارها‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫دیجیتالی‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ، ‫ها‬ ‫کتاب‬ ، ‫موسیقی‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشماری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ . ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫امروزه‬ . ‫هستند‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فراوان‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکوفا‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫نوآوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫ابتکارات‬ ‫زیاد‬ ‫سرعت‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫حذف‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کهنه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫خطاکاران‬ ‫و‬ ‫مجرمین‬ ‫کلهبرداری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫ها‬ ‫جنگ‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
 5. ‫تجارت‬ ‫وتحقق‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫الکترونیکی‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫هرچند‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تحقق‬ ‫بااعث‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫حاضر‬ . ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ، ‫الکترونیکی‬ •‫تکنولوژیکی‬ ‫و‬ ، ‫اجتمااعی‬ ، ‫حقوقی‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫اعوامل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫رقابتی‬ ‫کامل‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬ ‫محیطی‬ ‫اعوامل‬ ‫این‬ . ‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫قدرت‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫قابل‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫رئیس‬ ‫استرانگ‬ ‫جیمز‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هوایی‬ ‫شرکت‬Qantas‫ما‬ ‫که‬ ‫درسی‬ " : ‫است‬ ‫گفته‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ایم‬ ‫آموخته‬ ‫کرد‬ ‫اقتضا‬ ‫شرایط‬ ‫هرگاه‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫آماده‬ ‫باید‬ . ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫سریعا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ . " ‫کنیم‬ ‫حرکت‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مشکلت‬
 6. ) ‫هوبر‬ ‫نظریه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2004‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫محیط‬ ( ‫سریع‬ ‫و‬ ‫چشمگیر‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫بااعث‬ ‫ها‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اعلوم‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دانشی‬ ‫ایجاد‬ ‫رشد‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پیدایش‬ ‫بااعث‬ ‫فناوری‬ ‫سریع‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬
 7. ‫جدید‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫خصوصیات‬ •‫مشکلت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ، ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محیطی‬ ، ‫بیشتر‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫حال‬ ‫اعین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫شدیدتر‬ ‫رقابت‬ . ‫کنند‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫روند‬ ‫یا‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گیران‬ ‫تصمیم‬ ‫تعداد‬ ‫یا‬ ‫بخشیده‬ ‫سراعت‬ ‫را‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫محدوده‬ . ‫داد‬ ‫افزایش‬ ، ‫رقابت‬ ، ‫بازار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اعواملی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫یابد‬ ‫توسعه‬ ‫جهانی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫اعوامل‬
 8. ‫پشتیبانی‬ - ‫پاسخ‬ - ‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویارویی‬ ‫در‬ ( ‫حیات‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ) ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ، ‫محیطی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫حیاتی‬ ‫تغییرات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫اقدامات‬ ‫مانند‬ ‫مبتکرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ، ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫محصولت‬ ‫ایجاد‬ ، ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫اختصاصی‬ . ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫این‬ ‫درج‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫حقوقی‬ ‫لیست‬ ‫روزانه‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ، ‫سازمانی‬ . ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سفارشات‬ ، ‫باشند‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ضمنا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫درست‬Dell , Mark and Spencer‫می‬ ‫مشکلی‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ . ‫دید‬ ‫توان‬ ‫ابتکاری‬ ‫راهبردی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫خاص‬
 9. ‫محیط‬ ‫ناحیه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫فشارهای‬ ‫امروزه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫بازاری‬ ، ‫اجتمااعی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ، ‫پشتیبانی‬ – ‫پاسخ‬ – ‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫حفظ‬ . ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫مناسبی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫بین‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫رقابت‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫بازاری‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫تغییر‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ . ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫شدن‬ ‫قدرتمند‬ ‫حاصل‬ ‫فشارهای‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫اجتمااعی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫اجتمااعی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫از‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشارهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫قوانین‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫اشباع‬ ، ‫فناوری‬ ‫شدید‬
 10. ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫در‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فشارهای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ . ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫مشکلت‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ، ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ . ‫بینید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫شکل‬ ‫کشیده‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫منطقه‬ . ( ‫هستند‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬ ‫نشان‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ . ( ‫خارج‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هایی‬ ‫فلش‬ ) ‫اند‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫کار‬ ‫و‬
 11. ‫سازمانی‬ ‫العمل‬ ‫اعکس‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعمل‬ ‫چگونه‬ ‫محیطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫؟‬ ‫کنند‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫بیشتر‬ ، ‫کار‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫چون‬ ‫البته‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫امروزی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫امروزی‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سنتی‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫کرده‬ ‫اصل ح‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫باید‬ ، ‫نباشند‬ ‫روش‬ . ‫گذاشت‬ ‫کنار‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫.در‬ ‫شود‬ ‫ابداع‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬
 12. ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استراتژیک‬ ‫مزیت‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫سهام‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ، ‫آورده‬ ‫ارمغان‬ ‫کال‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫بهتری‬ ‫ارتباط‬ ، ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫وجود‬ ‫متنواعی‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ . ‫شوند‬ ‫خود‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫پیگیری‬ ‫سیستم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ .FedEx‫که‬ ‫است‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫شناسایی‬ ‫امکان‬ ‫رقبای‬ ‫بیشتر‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫نقطه‬FedEx‫این‬ ‫اعوض‬ ‫در‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬FedEx‫سیستم‬ . ‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫و ب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫های‬
 13. ‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫چابک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ) ‫را‬ ‫خود‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫سطح‬ ‫همواره‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ . ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ( ‫تحولت‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اطلاعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫قابلیتی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫راه‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ، ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ . ‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫گردآوری‬ ‫سراعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ . ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ . ‫بگیرند‬ ‫بهره‬ ‫شده‬ ‫اصل ح‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
 14. ‫را‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫یشتر‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ، ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫اصل ح‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬Dell , Intel. ‫کرد‬ ‫اشاره‬ Dell‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سفارش‬ ‫نرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بلفاصله‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ERP. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬Intel‫با‬ ‫نیز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫بلدرنگی‬ ‫نظارت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محصولت‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫تقاضای‬ ، ‫است‬ ‫اینترانت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫اصلحات‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 15. •‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیجیتال‬ ‫انقل ب‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫بالیی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫درآن‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫قدرت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫افزوده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پادشاهی‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تل ش‬ ‫تمام‬ ‫موظفند‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫آنان‬ ‫رضایت‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫رو ش‬ ‫از‬ •‫از‬ ‫پشتیبانی‬CRM‫تجاارت‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
 16. •‫اتحاد‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫اعقیده‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫رقبا‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ، ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ، ‫موتورز‬ ‫جنرال‬ ‫مثال‬ ‫یرای‬ . ‫باشد‬ ‫سودآور‬ ‫اتومبیل‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫فورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ، ‫سازی‬B2B‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ . ‫اند‬ ‫داده‬ ، ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اقتصادی‬ ‫تل ش‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ . ‫تحقیقاتی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬
 17. •‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫چه‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫تجارت‬ ‫اوضاع‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ، ‫خصوصی‬ ‫چه‬ ‫امکان‬ ‫ااعضا‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ . ‫بدهند‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫بصورت‬ ‫رقابت‬ ‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫گاهی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫رقبا‬ ‫مشارکت‬ ‫نیازمند‬ ‫اوقات‬ .‫باشد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬
 18. •‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫کارآمد‬ ‫فعالیتی‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫مفید‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ، ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اعرضه‬ ‫زمان‬ ) ‫اعمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫تا‬ ‫محصولی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زیرا‬ . ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ( ‫بازار‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫رقابت‬ ‫اعرصه‬ ‫در‬ ، ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ . ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکسترانت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫زمان‬ ‫چرخه‬ ‫کاهش‬
 19. •‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫اعمل‬ ‫قدرت‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ، ‫بدهید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫دست‬ ‫کارآمدتری‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫باید‬ ‫مدیریت‬ . ‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫کند‬ ‫ااعطا‬ ‫خاص‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اختیارات‬ ‫از‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫تاخیر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بخشی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارکنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهند‬ ‫کارکنان‬ . ‫باشد‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫رضایت‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ . ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫وفاداری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫کارکنان‬ ‫توانمندی‬
 20. •‫تاخیر‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارداری‬ ، ‫شده‬ ‫کال‬ ‫تامین‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫نقایص‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کارخانه‬ ‫زمانبندی‬ . ‫داد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫انبارها‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫بهبود‬
 21. •‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫مشکل‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫متنواعی‬ ‫محصولت‬ ‫توان‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫باید‬ ‫بین‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ . ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫متنوع‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫طراحان‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫صحیح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصولت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سفارشات‬ ‫ضمنا‬ . ‫کنند‬ ‫پیکربندی‬ ‫توجه‬ . ‫رسد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫ظرف‬ ‫آنلین‬ ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫چندان‬ ‫متنوع‬ ‫محصولت‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کمک‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫البته‬ . ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫تقاضا‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬
 22. ‫اتوماسیون‬ •‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫موضواعاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعکس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫کند‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫العمل‬ . ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اتوماسیون‬
 23. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬)KM( •‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫دانش‬ ‫اکتسا ب‬ ‫یا‬ ‫ایجاد‬ ‫فرآیند‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ، ‫رسانی‬ ‫بهنگام‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ . ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫معمول‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫همراه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دانش‬ ‫می‬ ‫آموز ش‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫مانند‬ ‫الکترونیکی‬
 24. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ •‫است‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫بااعث‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫انجام‬ ‫شیوه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫درآمدی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫ضمنا‬ . ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ااعتبار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫رتبه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یعنی‬ . ‫است‬ ‫جایگاهی‬ . ‫است‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬ ‫پی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫ارز ش‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارز ش‬ ‫افزایش‬ ‫انجام‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬
 25. •‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫هستند‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬ Wal-Mart‫ها‬ ‫آن‬ ، ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫کالهایی‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫اعاید‬ ‫سودی‬ ‫و‬ ‫فروشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫تبلیغات‬ ‫تلویزیونی‬ ‫ایستگاه‬ ‫اعوض‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫حیات‬ ‫ادامه‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعرضه‬ ‫بینندگان‬ ‫مسئولین‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغات‬ ‫محتوای‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مانند‬ ‫اینترنت‬ ‫اعمومی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ Yahoo!‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ . ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجمواعه‬ ‫زیر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫اشتباه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫معمول‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ . ‫هستند‬
 26. •‫مدل‬ ‫نوع‬ ‫چندین‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ، ‫شرکت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ . ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬Weill and Vitale‫برای‬ ‫چارچوبی‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫ابتکاری‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مدل‬ ‫هشت‬ ، ‫چارچو ب‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫ترکیب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدل‬ ‫هشت‬ ‫این‬ . ‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫کارآمد‬ ‫های‬ ‫رو ش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تامین‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬ ، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ : ‫از‬ ‫اعبارتند‬ ‫اصلی‬ ، ‫اشتراکی‬ ‫زیرساخت‬ ، ‫کامل‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ، ‫محتوا‬ ‫کننده‬ ‫کننده‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫ارزشی‬ ‫شبکه‬ ‫ساز‬ ‫یکپارچه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬Amazon.com، ‫مستقیم‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫محتوا‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫جامعه‬ ، ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اتمی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساختار‬
 27. ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫ارتباط‬ ‫نوع‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫شود‬ . ‫مشتریان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫ارسال‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تولید‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ . ‫شوند‬ ‫تهیه‬ ‫پیمانکار‬ ‫توسط‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬ . ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اعقیده‬ ‫به‬McKay and Marshall‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جامع‬ ‫مدل‬ ، ‫باشد‬ ‫اعنصر‬ ‫شش‬ ‫از‬ ‫متشکل‬
 28. •‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدلی‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫چگونه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫دهد‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫راهکارهای‬ Godiva‫محل‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫انلین‬ ‫فرو ش‬ ) ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬Revenue Model(
 29. •‫فرو ش‬:‫فرو ش‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و ب‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کال‬ ‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫آورند‬Wal-Mart‫یا‬Godiva . ‫رسانند‬ ‫می‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ •: ‫کمیسیون‬ ‫هزینه‬‫معامله‬ ‫مبلغ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫مالکی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫به‬ ‫کمیسیون‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫باید‬ ‫معمول‬ ، ‫فروشد‬ ‫معامله‬ ‫قیمت‬ ‫هرچه‬ . ‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫فرو ش‬ ‫واسطه‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ، ‫باشد‬ ‫بالتر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کمیسیون‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫رو ش‬ ‫حجم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معاملت‬ ‫تعداد‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬
 30. •: ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬‫را‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغی‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫مثال‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬AOL‫اشاره‬ ‫درآمد‬ ‫مدل‬ . ‫کرد‬AOL‫است‬ ‫نامی‬ ‫ثبت‬ ‫مدل‬ . ( ‫ماهیانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ثابت‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ) •: ‫تبلیغاتی‬ ‫درآمد‬‫دریافت‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫مبالغی‬ . ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغی‬ •: ‫ارجاع‬ ‫هزینه‬‫دریافت‬ ‫کمیسیونی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 31. •: ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برخی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬.‫دریافت‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫مجوز‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ . ‫شود‬ ‫دریافت‬ ‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫سالیانه‬ ‫ایستگاه‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫چنین‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫کاری‬ ‫های‬Windows NT .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
 32. ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫نیز‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫دل‬ ‫منافع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫منافع‬ ، ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫منظور‬ . ‫هستند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کمیتی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ناملموس‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بزای‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عاید‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬B2B‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ . ‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫تواند‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬
 33. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ : ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آنلین‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصولت‬ ‫فروش‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ . ‫است‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫خرید‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫مشتری‬ ‫این‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کارآمدتر‬ ‫توزیع‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ، ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫قابل‬ ‫که‬
 34. : ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫یستم‬‫سازمانی‬ ‫خریداران‬ ‫با‬ ‫اقلمی‬ ‫معمول‬ ، ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ، ‫بزرگ‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫مناقصه‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫برگزار‬ ‫آنلین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫مناقصات‬ . ‫کنند‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روز‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ‫شرکت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بیشتری‬ ‫شهرت‬ ‫روز‬ ‫به‬ : ‫مشتری‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫علم‬‫از‬ ‫قیمت‬ ‫اعلم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫سوی‬priceline.com‫معرفی‬ ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫قیمتی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫خریدار‬ ‫به‬ ‫شد‬
 35. : ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫افتن‬‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مشتری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫مدل‬ ‫مانند‬ ‫واسطه‬ ‫شرکت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ hotwire.com‫جستجو‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شصت‬ ‫تا‬ ‫سی‬ ‫فقط‬ ‫خریدار‬ ‫سپس‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫فرصت‬ ‫دقیقه‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫گونه‬ . ‫کند‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫تقاضای‬ ‫مشتری‬ ‫مثل‬ : ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیمه‬ Insweb.com‫پیشنهاد‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬
 36. : ‫وابسته‬ ‫ازاریابی‬‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توافق‬ ‫نوعی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫)تاجر،سازمان‬ ‫بازاریاب‬ ‫شریک‬ ‫ارجاع‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی(مشتریان‬ ‫آرم‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنر‬ ‫نمایش‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارجاع‬ ‫دهد.این‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫وابسته‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫گیرد.هنگامی‬ ‫وابسته‬ ‫کند،شریک‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫فروشنده‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫درصد(از‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫)معمول‬ ‫کمیسیونی‬ ‫با‬ ‫فروشنده‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫.به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مجازی‬ ‫فروش‬ ‫نیروی‬ ‫نوعی‬ ‫وابسته‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫مفهوم‬ ‫داشت.این‬ ‫خواهد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬CD NOW‫توسط‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫شد،در‬ ‫(معرفی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫)رجوع‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫هزاران‬
 37. :‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ازاریابی‬‫مدل‬ ‫طبق‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بازاریابی‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫تبلیغ‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫وبرای‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫حتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫سایرین‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫ملحق‬ ‫به‬
 38. :‫گروهی‬ ‫خرید‬‫تجارت‬ ‫دردنیای‬off-line‫در‬ ‫معمول‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫بال‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اقلمی‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫نیز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫تخفیف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گروهی‬ ‫تقاضای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫کوچک‬ ‫موسسات‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫گردآوری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫،سفارشات‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫متوسطی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫سفارشات‬ ‫تعداد‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مناقصه(معامله‬ ‫برگزاری‬ ‫)یا‬ ‫مذاکره‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫خرید‬ ‫برخوردار‬ ‫تخفیفی‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫حتی‬ ‫تاجریا‬
 39. ‫های‬ ‫زایده‬Online:‫نام‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬eBay‫شنیده‬ ‫را‬ ‫مزایده‬ ‫سایت‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫اند‬online‫است‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫شرکت‬ ‫صدها‬Amazon.com‫و‬ Yahoo!‫های‬ ‫مزایده‬ ‫نیز‬Online.‫کنند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫را‬ ‫مزایده،خریداران‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫مرسوم‬ ‫در‬Online‫قیمت‬ ‫می‬ ‫اظهار‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادی‬ ‫بال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫کسی‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫قلم‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫های‬ ‫مزایده‬ .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫ترین‬Oline ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫ازمدل‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫اشکال‬ ‫دارای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬eBay‫کارمند‬ ‫هزار‬ ‫ازچهل‬ ‫سفارشات‬ ‫کارمندان‬ ‫گیردکه‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
 40. :‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫فارشی‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫مشخص‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫مدل‬ ‫روش‬ ‫کنیم.این‬ ‫تولید‬ ‫خریدار‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫سریع‬ ‫ارائه‬ ‫توانایی‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نکته‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫محصولت‬Online‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫مشابه‬ ‫اقلم‬ ‫زیادتراز‬ ‫که‬ ‫اسن‬ ‫قیمتی‬ ‫با‬ . ‫نیست‬Dell‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬PC‫را‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬Dell‫می‬ ‫پیروی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصولت‬ ‫سازی‬ ‫اتومیل‬ ‫صنعت‬ .‫کنند‬ ‫با‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫دهدو‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬
 41. :‫الکترونیکی‬ ‫ازارهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهه‬ ‫چندین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازارهای‬ ‫می‬ ‫کارگرفته‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ (‫سهام‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫شود)برای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫اما‬1999‫الکترونیکی‬ ‫بازار‬ ‫صدها‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫قابلیت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫مزایای‬ ‫شوند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬
 42. : ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫اسطه‬‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫امنیت،اعتماد،تطابق،جستجو،محتوا‬ ‫مانند‬ ‫خدماتی‬ ‫کنند)مانند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ Bizrate.com‫یا‬google.com( :‫پایاپای‬ ‫مبادله‬‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫ندارند‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫مبادله‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫بازار)مانند‬ ‫صاحب‬Web-barter.com‫یا‬ ،Tradeaway.com‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫را‬ ‫مبادلت‬ ‫(این‬
 43. :‫ضویت‬‫مدل‬ ‫همان‬Off-line‫درآن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عضویت‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعضای‬ ‫فقط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬Online ‫گردد‬ ‫اجرا‬ ‫نیز‬. :‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫کنندگان‬ ‫امل‬‫ارائه‬ ‫خدماتی‬ ‫مدل‬ ‫دراین‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اطلعاتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫هستند.در‬ ‫وابسته‬ .‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫تر‬ ‫مفید‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬Carpoint.com‫خرید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مانند‬ ‫اتومبیل‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
 44. :‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫زنجیره‬ ‫میدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ونمونه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫تامین‬ ‫آن‬Orbis‫تبدیل‬ ‫تر‬ ‫جالب‬ ‫.نکته‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫،گران‬ ‫آهسته‬ ‫که‬ ‫خطی‬ ‫تولید‬ ‫فعالیت‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫منوط‬ )Hub.‫باشد‬ ‫می‬ (
 45. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ :‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫زایای‬ ‫جهانی‬ ‫سترسی‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬ ‫محصولت‬ ‫نوع‬
 46. :‫جهانی‬ ‫سترسی‬‫بازارهای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اللملی‬ ‫بین‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تل ش‬ ‫می‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کند.شرکت‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫بهترین‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫،مشتریان‬ ‫به‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫افزایش‬ ،‫بیابند‬ ‫جهانی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ .‫برسانند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ :‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اهش‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
 47. : ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫هبود‬‫مانند‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫معایب‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫انبارداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫رساند‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اتومبیل‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫خودروسازی‬ ‫صنعت‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫سالنه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سفارشی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫دلر‬ ‫میلیارد‬ . ‫کرد‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫انبارداری‬ :‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫فزایش‬‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫همیشه‬ ‫وب‬ ‫در‬ )24‫سیصدوشصت‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫،هفت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫ساعات‬ ‫به‬ ‫ونیازی‬ ‫است‬ (‫سال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫وپنج‬ .‫نیست‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬
 48. •:‫بسیارویژه‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬‫امکان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫محصولت‬ ‫ارائه‬ ‫مثال‬ ‫نیست.برای‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫می‬ ‫سگ‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫فروشگاهی‬ )‫فروشد‬Dogtoys.com‫عجیب‬ ‫زیاد‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ( ‫مشتری‬ ‫فروشگاهی‬ ‫چنین‬ ‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نیست،اما‬ .‫ندارد‬ ‫کافی‬ •:‫بازار‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫سرعت‬‫یک‬ ‫پیدایش‬ ‫زمان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫مختلف‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ •:‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
 49. •:‫کارآمد‬ ‫خرید‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫الکترونیکی‬ ‫خرید‬ ‫قیمت‬ ‫بیشتر،کاهش‬ ‫یا‬ ‫درصد‬ ‫هشتاد‬ ‫تا‬ ‫مدیریتی‬ ‫چرخه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫بین‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫زمانی‬ •: ‫مشتریان‬ ‫روابط‬ ‫بهبود‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫نزدیک‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تری‬ ‫امر‬ ‫گیرد.این‬ ‫صورت‬ ‫واسطه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫،محصولت‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫به‬ ‫منجر‬
 50. ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬ ‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬ ‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬
 51. :‫جا‬ ‫همه‬ ‫ضوردر‬‫مصرف‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کنندگان‬ ‫یاسایر‬ ‫خرید‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫روزهای‬ ‫تمام‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫معاملت‬ :‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫حق‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مارک‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دهد‬ .‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫بیشتری‬ ‫محصولت‬ :‫سفارشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫حصولت‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 52. :‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫باقیمت‬ ‫وخدمات‬ ‫حصولت‬‫تجارت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫معمول‬ ‫الکترونیکی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫قیمت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محصولت‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ :‫بلدرنگ‬ ‫رسال‬‫محصولت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارسال‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دیجیتال،تجارت‬
 53. :‫ها‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫مزایده‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کند.مزایده‬ ‫اجازه‬ ‫خریداران‬ ‫وبه‬ ‫بفروشند‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اجناس‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وحتی‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫کلکسیونی‬ ‫اقلم‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ .‫کنند‬ ‫معاوضه‬ ‫خود‬ ‫اقلم‬ ‫با‬ :‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫مشتریان‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫متقابل‬ ‫ارتباط‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫،عقاید‬ .‫شوند‬ ‫اطلع‬
 54. ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مزایای‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫افزایش‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
 55. : ‫اجتماعی‬ ‫فاه‬‫منزل‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫کمتر‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫وسفرهای‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫جاده‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫ترافیک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هوا‬ ‫آلودگی‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫شده‬ :‫زندگی‬ ‫بالتر‬ ‫های‬ ‫ستاندارد‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کال‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫رساند‬ ‫فرو ش‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫نازل‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫مالی‬ ‫استطاعت‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بالتری‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بیشترخرید‬ ‫توانند‬ .‫برسانند‬ ‫فقر‬ ‫خط‬ ‫از‬
 56. :‫فقرا‬ ‫برای‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫فزایش‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫نشین‬ ‫فقیر‬ ‫ومناطق‬ ‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصولت‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫نداشتند‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬ ‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫شغلی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ .‫رابگیرند‬ ‫دانشکاهی‬ ‫مدرک‬ ‫یا‬ ‫فراگرفته‬ :‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫سترسی‬‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫وپرور ش‬ ‫،آموز ش‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫مانند‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫توزیع‬ .‫کرد‬ ‫ارائه‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
 57. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫وغیر‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫های‬ ‫محدویت‬ ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬CommerceNet‫سال‬ ‫در‬2000‫مانع‬ ‫ده‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اهمیت‬ ‫کاهش‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫اصلی‬ ‫امنیت‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫پرسنل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫مناسب‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫فرهنگ‬ ‫مناسب‬ ‫عمومی‬ ‫زیرساخت‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫کاربران‬ ‫مجوز‬ ‫تعیین‬ ‫سازماندهی‬ ‫کلهبرداری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیمایش‬ ‫فرهنگ‬ ‫همچون‬ ‫موانعی‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫،رابط‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬B2B
 58. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫،امنیت‬ ‫کیفیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫جهانی‬ ‫استانداردهای‬ ‫قدان‬ ‫واعتماد‬ ‫برای‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫سیار‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫باند‬ ‫نهای‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫سیار‬ ‫تجارت‬ ‫وتکامل‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫بزارهای‬ .‫هستند‬ ‫بیشتر‬ ‫با‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫کپارچه‬
 59. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫مشتریان‬ ‫شودتا‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫محرمانه‬ ‫اطلعات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫گرانی‬ .‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ناآشنا‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫دم‬ .‫شود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫سائل‬ . ‫است‬ ‫نشده‬ ‫حا‬ ‫کامل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تداخل‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫دولتی‬ ‫وانین‬ ‫شناخته‬ ‫هنوز‬ ‫تبلیغات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مثل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫رخی‬ .‫است‬ ‫نشده‬
 60. ‫ها‬ ‫وسازمان‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫مناسب‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مرحله‬ ‫ولین‬ ‫تجارت‬ ‫اعظم‬ ‫.قسمت‬ ‫است‬ ‫اتصالی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫سازمانی‬ ‫اینترانت‬ ‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫مدخل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫پورتال‬ ‫برای‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫،کارمندان‬ ‫مشتریان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرای‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫اطلعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫است‬
 61. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬ ‫فر‬ ‫پورزاده‬ ‫صادق‬ ‫خسروی‬ ‫رضا‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫خسروی‬ ‫مهندس‬ ‫سال‬ ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92
Anúncio