Anúncio

บทที่5

นักเรียนดีเด่น em Thai-Austrian Technical College
27 de Sep de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a บทที่5(20)

Anúncio

บทที่5

  1. เครือข่ายใยแมงมุง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก และการใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เป็นการ ใช้งานที่ทำาได้ง่าย สะดวก และ มีการให้บริการที่หลากหลายรูป แบบ และสามารถเชื่อมโยม ข้อมูลต่างๆ ถึงกันได้
  2. หมายเลขประจำา เครื่อง(IP Address) เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะ ต้องมีหมายเลขประจำาตัว เพื่อ จะได้สามารถอ้างอิงหมายเลข ในการเรียกใช้งาน ซึ่ง หมายเลขที่ใช้อ้างอิงจะใช้เป็น ตัวเลขที่เรียกว่า IP Address (Internet Protocol Address)
  3. โดเมนเนม(Domain Name) เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียก หมายเลข IP Address เวลา ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จึงได้นำา อักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็น ชื่อที่สื่อความหมายถึงหน่วย งาย หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ
  4. รหัสสืบค้นแหล่งข้อมูล การท่องเที่ยวในระบบ อินเทอร์เน็ตนั้น จะมีเมนูหรือ ตำาแหน่งของการเชื่อมโยงไป ยังเว็บไซต์ต่างๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ที่เป็นส่วน ย่อยของเว็บไซต์นี้ หรือเป็น เว็บไซต์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่ม ข้อมูลต่างๆ
  5. การเชื่อมโยง ข้อมูล(Link) การเชื่อมโยงข้อมูล(Link)สามารถ เชื่อมโยงได้ ดังนี้ 1 การเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน้า เว็บเพจเดียวกัน 2 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจ หน้าอื่นๆ ซึ่งภายในเว็บไซต์ เดียวกัน 3 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
  6. การเชื่อมโยง ข้อมูล(Link) การเชื่อมโยงข้อมูล(Link)สามารถ เชื่อมโยงได้ ดังนี้ 1 การเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน้า เว็บเพจเดียวกัน 2 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจ หน้าอื่นๆ ซึ่งภายในเว็บไซต์ เดียวกัน 3 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
Anúncio