Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Akılcı ilaç kullanımı(20)

Anúncio

Akılcı ilaç kullanımı

 1. Dr. House aoik inlaler https://www.youtube.com/watch?v=zG2DVoRP86g
 2. DSÖ’nün tahminlerine göre; • dünya genelinde ilaçların yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, dağıtılmakta ya da satılmakta, • yaklaşık yarısı akılcı olmayan şekilde kullanılmakta, • hastaların beklenenden azı kılavuzlara uygun tedavi edilmektedir
 3. İlaçlarla ilgili sorunlar • • gereğinden fazla ilacın kullanılması • • gereksiz yere pahalı ilaçların kullanılması • • ilaçların hatalı şekilde kullanılması • • antibiyotiklerin ve enjeksiyon preparatlarının gereksiz yere kullanılması • • özel hasta gruplarına uygunsuz ilaç yazılması/kullanılması
 4. İlaçlarla ilgili sorunlar • • hekimlerin tedavileri konusunda hastalarını doğru ve yeterli • bilgilendirmemesi • • reçete yazımında içeriğin yanı sıra doğru format bilgilerine uygun hareket edilmemesi • • temel ilaç listelerine veya güncel rehberlere uygun olmayan ilaçların • reçetelenmesi
 5. İlaçlarla ilgili sorunlar • • ilaç-dışı tedavinin yeterince önemsenmemesi • • eczacıların reçete karşılama, ilaç verme ve hastayı bilgilendirme konusunda • yetersiz davranış sergilemesi • • hemşire ve diğer sağlık personelinin ilaç uygulama hataları yapması
 6. İlaçlarla ilgili sorunlar • • yanlış ilaç kullanımını kolaylaştıran ilaç üretimi ve dağıtımı kaynaklı çeşitli • alt yapı sorunlarının bulunması • • hastaların AOİK’e neden olan hatalı beklenti, bilgi, tutum ve davranışlarının • bulunması ve bu konudaki baskılara hekim ve diğer sağlık çalışanlarının • maruz kalması • • etik olmayan ilaç endüstrisi kaynaklı promosyonel aktiviteler vb.
 7. Pomadı kullandım ama iyileşmedim !
 8. AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 9. Sunum Planı  Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Kavramı  AİK’te Paydaşlar  AİK Süreç  Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı ve Problemin Boyutu  Türkiye’deki AİK Uygulamalarına Genel Bakış
 10. AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR? - Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde - kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, - yeterli zaman diliminde, - kendilerine ve topluma en düşük maliyette almalarını gerektiren kuralların tamamı Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) olarak adlandırılır. DSÖ *. Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO (25-29.12.1985).
 11. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Doğru kullanıma elverişli ilacın varlığı Doğru tedavi ile ilgili bilgi ve alt yapının varlığı Doğru tanı Doğru Tx/ilaç (etkililik, güvenlilik, uygunluk, maliyet yönleriyle) Yeterli doz, uygun uygulama yolu, yeterli tedavi süresi vb. Tx düzenlerken hastanın doğru bilgilendirilmesi Reçetenin doğru karşılanması ve ilacın doğru şekilde sunumu İlacın doğru şekilde kullanımı Hastanın uyunç başarısını artıracak kaynakların doğru kullanımı İlaç atığının doğru yönetimi Bu kurallara uyulmaması akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) Süreç a. Reçeteleme öncesi b. Tedavi düzenleme ve reçete yazma c. Eczaneden ilacı alma d. İlacı kullanma e. İlaç atığını imha etme
 12. AİK İlkelerine Yeterince Uyulmaması • sağlık otoritelerine duyulan güvenin azalmasına • yanlış ilaç verilmesine/kullanılmasına, • uyuncun azalmasına, • ilaç etkileşimlerine, • ilaçların yanlış doz ve sürelerde kullanımına, • bazı ilaçlara karşı direnç gelişimine, • hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, • karşıt olay görülme sıklığının artmasına ve • tedavi maliyetlerinin artmasına vb. ilaca bağlı pek çok sorunun yaşanmasına zemin hazırlar.
 13. 2011- 2012 YILI TÜRKİYE DURUM TESPİTİ Kaynak: RBS, 2013 ve 2014 2011 Yılı Aile Hekimleri Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi: % 34.94 2012 Yılı Aile Hekimleri Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi: % 33.99 16
 14. AİK’İN YAYGINLAŞTIRILMASI • AİK’TE İŞLEVİ /SORUMLULUĞU OLAN PAYDAŞLAR
 15. AİK PAYDAŞLARI
 16. b.Tedavi düzenleme ve reçete yazma süreci: Tanı ve tedavi sürecini yönetme Süreç a. Reçeteleme öncesi b. Tedavi düzenleme ve reçete yazma c. Eczaneden ilacı alma d. İlacı kullanma e. İlaç atığını imha etme
 17. Hekimin AİK’deki Rolü • Tanı, • tedavi kararı, • uygun ilaç seçimi, • hastanın/yakınının bilgilendirilmesi, • reçete yazımı, • muhataplarla iletişim, • tedavi sonuçlarının değerlendirmesi, • süreçte bilirkişilik.
 18. HEKİMLERDEN KAYNAKLANAN BAŞLICA AOİK NEDENLERİ • Eğitim ve bilgi eksikliği, • aşırı iş yükü, • otorite ve denetleyicilerin etkisi, • sosyokültürel faktörler, • hasta baskısı, • ilaç endüstrisinin etkisi ve baskısı, • yazılı ve görsel basının etkisi ve baskısı, • hekimler arası etkileşimler, • sınırlı deneyimlerin genellenmesi alışkanlığı, • yapısal sorunlar vb.
 19.  Etkililik  Güvenlilik  Uygunluk  Maliyet Tedavi/İlaç Seçimleri Tanı Tedavi Alternatifleri HEKİMİN AİK UYGULAMA SÜRECİ Tedavi Sürecinin Başarılı Yönetimi
 20. TIPTA AKILCI İLAÇ KULLANIMI SÜRECİ • Hastaya doğru tanının konması • probleminin dikkatlice tanımlanması • tedavi amaçlarının belirlenmesi • seçenekler içinden etkili ve güvenli bir tedavi seçilmesi • uygun reçete yazarak (gerekliyse) • hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması • tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşımdır.
 21. İlaç Dışı Tedavi Anlatılmalıdır
 22. İlaç Tedavisi Gereken Hallerde • Uygunluk sorgulaması ve reçete yazımı K-İlaç uygunluğu – İlgili endikasyon için K-İlaç Seçiminde bulunma.
 23. PDAT: Probleme Dayalı Akılcı Tedavi • (OSCE: Objective Structured Clinical Examination) • klinik eğitimlerde öğrenme aracı olarak da oldukça yararlıdır. • PDAT, hekim ve hastanın işbirliği içerisinde sürecin iyi yönetilmesine ve hastaların başarıyla tedavi edilmesine katkı sağlar. • AİK ile ilgili rehberlerde de geçen OSCE örneklerinden esinlenerek hazırlanmış bir OSCE kontrol listesi örneği sunulmuştur
 24. K-İLAÇ SEÇİMİ ETKİLİLİK UYGUNLUK GÜVENLİLİK MALİYET
 25. Reçete Yazımı • Seçilen ilaç, hastaya doğru formatta yazılmış bir reçete ile sunulmalıdır. • Elektronik reçetenin kağıda elle yazılana göre bazı önemli avantajları bulunur. • Kağıda elle yazılan reçete pratiğinin unutulmaması gerekir. • Özel durumlarda halen reçete, kağıda elle yazılamaya devam etmektedir.
 26. “Normal / Kırmızı / Turuncu / Mor / Yeşil
 27. c.Eczaneden ilacın alınma süreci: DSÖ tarafından önerilen ilaç sağlama süreci aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır: 1 Reçeteyi «reçetenin yazıldığı yer, reçetenin geçerliliği, okunaklı ve geçerli talimatlar, hasta hakkında bilgi, terapötik uygunluk vb. yönlerden» değerlendirir 2 Reçeteyi ve talimatları doğru olarak gözden geçirir 3 İlaçların adını, dozunu kontrol ederek ilaçları hazırlar 4 Hastaya ilaçlarının kullanım şeklini anlatır 5 Hasta eczacıdan ilaçlarının kullanma şeklini öğrenir ve anlar 6 Hastayı takip eder Süreç a. Reçeteleme öncesi b. Tedavi düzenleme ve reçete yazma c. Eczaneden ilacı alma d. İlacı kullanma e. İlaç atığını imha etme
 28. d.İlacın kullanım süreci: • İlacın temin edilmesiyle süreç başlar • Hekim/eczacı / hemşire vd sağlık çalışanlarının hastayı doğru bilgilendirme ve yönlendirmesi, • İlaç kullanma talimatının hastayı yeterince ve doğru bilgilendirmesi • Hastaların kendi kendini tedavi etme, • tedavisini yarıda kesme, • kullanım talimatlarına uymama, • farmasötik şekli usulüne uymayan şekilde kullanma, • kontrole gitmeme, • uyunç sorunu yaşama gibi pek çok olumsuz alışkanlık bu süreci olumsuz yönde etkiler Hasta Hasta yakını Hemşire Süreç a. Reçeteleme öncesi b. Tedavi düzenleme ve reçete yazma c. Eczaneden ilacı alma d. İlacı kullanma e. İlaç atığını imha etme
 29. Eczacının Rolü
 30. DSÖ’nün eczacının ilaç sağlaması ile ilgili önerileri • • Eczacı doğru reçeteyi hastadan alır. • • Reçeteyi ve talimatları doğru olarak gözden geçirir. İlaç isimlerini, dozu, uygulama yolunu ve kullanım süresini, ilaçların uygunluğunu kontrol eder. İlacı muhafaza ettiği yerden çıkarır. • • Reçetelenen ilaçlar eczanede mevcutsa, ilacın saklama koşullarını, son kullanma tarihini, ürünün adını, dozunu ve farmasötik dozaj formunu tekrar kontrol eder.
 31. DSÖ’nün eczacının ilaç sağlaması ile ilgili önerileri • • İlaç(lar)ın adını, dozunu ve farmasötik dozaj formunu tekrar kontrol ederek ilaç(lar)ı hazırlar. • • Hastaya doğru kullanım şeklini anlatır. İlaç kutusunun üzerine hastanın adını, kullanım talimatlarını, günün tarihini, hekim ve eczacının adını yazar.
 32. DSÖ’nün eczacının ilaç sağlaması ile ilgili önerileri • • Bazı durumlara bilgilendirme daha özel yapılır (gebelik, fonksiyonel hastalık, görme- işitme engelliler, çocuk ve yaşlılar, birden fazla ilaç kullananlar vb.) • • Tedaviye hasta uyunç gösterir. • • Eczacı düzenli kayıt ve hasta takibi yapar.
 33. e.İlaç atığını imha etme süreci: • Ülkemizde ilaç tüketimi ve reçetesiz ilaç kullanımı yaygın • Artan ilaç • Evde bulundurulan ilaç • “Atık İlaç Geri Dönüşü??? Süreç a. Reçeteleme öncesi b. Tedavi düzenleme ve reçete yazma c. Eczaneden ilacı alma d. İlacı kullanma e. İlaç atığını imha etme
 34. • Koordinasyonu sağlayacak bir kurum • Kanıta dayalı klinik rehberler • Temel ilaç listesi • İlaç ve tedavi komiteleri • Farmakoterapi ve reçeteleme eğitimi • Sürekli tıp eğitimleri • Sağlık çalışanlarına geri bildirim • Kamuoyunun bilgilendirilmesi • Halka yönelik AİK eğitimleri • ----------- 39 AİK’in Yaygınlaştırılmasına Yönelik DSÖ’nün Önerileri Promoting rational use of medicines: Core components. WHO Policy Perspectives on Medicines, No.5. Geneva, World Health Organization, 2002.
 35. TÜRKİYE’DE SB KURUMSAL AİK YAPILANMASI 40 Türkiye’de AİK faaliyetleri 1990’lı yıllarda başladı Ekim 2010 AİK Şube Md. kuruldu Mart 2012 TİTCK AİK ve İTY Daire Başkanlığı kuruldu 81 İlde İl Temsilciliği kuruldu 81 İlde AİK İl Koordinatörlüğü kuruldu
 36. 43 TÜRKİYE’DE AKILCI İLAÇ KULLANIMI ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017  İdari Düzenlemeler ve Planlamalar  Tanıtım  Eğitim  İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
 37. AİK ULUSAL EYLEM PLANI - PAYDAŞLAR HEKİM ECZACI YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HALK İLAÇ SEKTÖRÜ 44
 38. EYLEM PLANI KURUMSAL İŞBİRLİĞİ • SAĞLIK BAKANLIĞI – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü – Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü – Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü – Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Bakanlık Basın Müşavirliği • SGK • YÖK/Üniversiteler • Adalet Bakanlığı • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı • Milli Savunma Bakanlığı • Meslek Örgütleri-Sivil Toplum Kuruluşları • Medya 45
 39. AİK gün geçtikçe yaygınlaşıyor!!!
 40. AİK gün geçtikçe yaygınlaşıyor!!!
 41. Web Tabanlı SGK AİK Bilgi Sayfası http://gss.sgk.gov.tr/aik/ Web Tabanlı TİTCK AİK Bilgi Sayfası http://www.akilciilac.gov.tr/
 42. Akılcı İlaç Kullanımı • İlacın bilinçli kullanımı • İlacın doğru kullanımı
 43. Bu Sunumu Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Akıcı’ya ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne Teşekkür Ederiz. TOPLANTIYA KATILIM VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Anúncio