O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Santosh Takale Article on Dr Homi Bhabha (30-10-2016)

Santosh Takale Article on Dr Homi Bhabha (30-10-2016)

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Santosh Takale Article on Dr Homi Bhabha (30-10-2016)

  1. 1. Da^. haomaI BaaBaa ¹ Baartacyaa vaO&ainak p`gatIcao iXalpkar saMtaoYa Tklao vairYz Saas~& ¹ baI.e.Aar.saI. Aaja 30 Aa^@Taobar Da^. haomaI jahaMgaIr BaaBaa yaaMcaa janmaidvasa. Baartacyaa ANauuu}jaa- ivakasa kaya-k`maacaa payaa rcaNyaacao ekmaovaaivdtIya kama yaa BaaOitkXaas~&anao kolao. mhNaUnaca %yaaMnaa Aadranao BaartIya ANauuu}jaa- kaya-k`maacao p`Naoto maanalao jaato. ANautM~&anaacaa vaapr XaatMtocyaa maagaa-naoca vhavaa Asao zama mat saMyau@t raYT/aMcyaa saBaot maaMDNaaro Da^. haomaI BaaBaa ho pihlao vaO&ainak haoto. Da^. haomaI BaaBaa yaaMcaa janma 30 Aa^@Taobar 1909 raojaI eka saQana parXaI kuTuMbaat Jaalaa. GaratIla pUrk vaatavarNaamauLo vaacana¸ klaa va %yaaMcyaa AByaasaU vaR%tIcaa ivakasa haoNyaasa farca madt JaalaI. AiBayaaMi~kI iXaxaNa Gao}na TaTa yaa AaPtoYTaMcyaa paolaad karKanyaacaI QaUra haomaI BaaBaaMnaI saaMBaaLavaI Asaa %yaaMcyaa kuTMuivayaaMcaa maanasa haota. prMtu XaOxaiNak AayauYyaacyaa ]%traQaa-t BaaBaaMnaa gaiNat va BaaOitkXaas~ yaaivaYayaaMt AiQak $ica vaaTu laagalaI. SaovaTI AavaD AaiNa kiryar yaaMmaQaIla inavaDImaQyao %yaaMnaa %yaaMcyaa vaiDlaaMcaI [cCa saaMBaaLavaI laagalaI. vaiDlaaMcyaa [cCoKatr %yaaMnaI maok^inakla saayansacaI T/ayapaoja (Tripos) pirxaa 1930 maQyao p`qamaEaoNaIt ]%tI-Na kolaI. 1932 maQyao pa^la iDr^k yaa gaiNat t&asaaobat kama krt Asatanaa gaiNat yaa ivaYayaacaI T/ayapaoja pirxaa sauwa ]%tI-Na kolaI. drmyaana k^vhonDIXa p`yaaogaXaaLot (Cavendish Laboratory) BaaOitkXaas~atIla (Theoretical physics) Da^@TroTsaazIcao AQyayana sau$ kolao. lavakrca mhNajao 1933 maQaIla vaOiXvak ikrNaaMvairla p`baMQaasaazI nyaUi@laAr ifija@sa (Nuclear Physics) yaa ivaYayaacaI Da^@TroT %yaaMnaa p`dana krNyaat AalaI. 1936 maQyao yaa ivaYayaaXaI saMbaMiQat %yaaMcao AjaUna daona p`baMQa ra^yala saaosaayaTIcyaa p`aoisaDIMgjamaQyao p`isaQd Jaalao. qaaoD@yaat 1939 laa Baartat prtNyaapUvaI- BaaBaaMnaa Anaok AaMtraYT/Iya djaa-cyaa iXaYyavaR%%yaa imaLalyaa hao%yaa. jaagaitk patLIvar ek kuXala BaaOitkt& mhNauna zsaa ]maTvaNyaat to yaXasvaI Jaalao haoto. 1939 cyaa %yaaMcyaa BaartBaoTI drmyaana dUsaro jaagatIk mahayaudQa sau$ Jaalao haoto¸ %yaamauLo BaaBaaMnaI [MglaDlaa lagaoca prt na jaaNyaacaa inaNa-ya Gaotlaa. %yaaMcyaa Baart vaastvyaacaa pirNaama mhNauna BaartamaQyao AaQauinak iva&ana va tM~&anaacaa [tka majabaUt payaa svaatMHyap`aPtInaMtr lagaocaca rcalaa gaolaa. BaartatIla vaastvyaat %yaaMnaI kahI kaL [MiDyana [insTTyaUT Aa^f saayansa ,baMgalaaor yaoqao naaobala pairtaoiYak ivajaoto Da^. saI.vhI.ramana yaaMcyaasaaobat kama kolao. yaaca drmyaana BaaBaaMnaI pMiDt javaahrlaala naoh$ yaaMcyaasaaobat svatM~ Baartacyaa vaO&ainak ivacaarsarNaIcaa va tM~&ana baaMQaNaIcaa AaraKDa tyaar kolaa. saaobatca sar daorabajaI TaTa T/sTcyaa maaQyamaatUna “ vaOiSvak ikrNa saMSaaoQana koMd`” sqaapna kolao. yaanaMtr jao. Aar. DI. TaTa yaaMcyaa madtInao
  2. 2. %yaaMnaI TaTa [insTTyaUT Aa^f fMDamaoMTla irsaca- ih saMsqaa sauwa sqaapna kolaI. 1948 maQyao raYT/ ]BaarNaI va saMrxaNaasaazI ANau ]jaa- AaiNa ANautM~&anaacao mah%va AaoLKUna BaaBaaMcyaa p`BaavaI naotR<vaaKalaI A^Taoimak enajaI- kimaSanacaI sau$vaat JaalaI. 1954 maQyao BaaBaa yaaMnaa PadmaBauYaNa purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao. saMyau@t raYT/saMGaanao 1955 maQyao SaaMttosaazI ANauSa@tIvar ijanaIvha yaoqao pirsaMvaad Aayaaoijat kolaa haota. haomaI BaaBaa hyaa pirsaMvaadacao AQyaxa haoto. 1956 saalaI BaaBaaMcyaa maaga-dSa-naaKalaI pihlaI ANauBaTTI Baartat sau$ JaalaI. Da^. haomaI BaaBaa yaaMnaa pa^la iDr^k ¸ eina`kao fmaI-¸ jaomsa SyaaDivak¸ Anao-sT $drfaoD-¸ inalsa baaohr ASaa idggaja SaasHaa&aMbaraobar saMSaaoQana krNyaacaI sMaQaI imaLalaI. %yaacaa puropur fayada %yaaMnaI iva&ana jagatalaa va svatMHa Baartalaa k$na idlaa. maulaBaut BaaOitkSaas~atUna sau$ Jaalaolao Da^. haomaI BaaBaa yaaMcao saMSaaoQana Baartalaa sava- xaoHaatIla maulaBaut va laaokaopyaaogaI saMSaaoQana va tMHa&ana yaaMcaa ivakasa krNyaasaazI Aaja p`orNaasHaaot zrlao Aaho. ek ]%kRYT SaasHa&asaaobatca BaaBaa ho ]%tma kvaI¸ icaHakar¸ pyaa-varNap`omaI va vhayaaoilanavaadk haoto. Da^. haomaI BaaBaa hyaaMnaI rcalaolyaa majabaUtpayaamauLoca Aaja Baart doSa ANautMHa&ana va AvakaSatM~&anaa baabat saxama Aaho. 24 jaanaovaarI 1966 raojaI saMyau@t raYT/acyaa saBaolaa jaatanaa f`ansa (France) maQaIla maaoMT bla^k yaoqao Jaalaolyaa ivamaana ApGaatat BaaBaa yaaMcaa saMSayaaspd maR%yau Jaalaa. %yaaMcyaa maR%yaunaMtr mauMba[- yaoqaIla ANausMaSaaoQana koMd`acao naava badlauna ‘BaaBaa ANau saMSaaoQana koMd`’ (BARC) Asao zovaNyaat Aalao Aaho. naaobaola pairtaoiYak ivajaoto Da^. saI.vhI.ramana yaaMnaI Da^. haomaI BaaBaa yaaMnaa AaQauinakyaugaacao ilaAao naadao- d ivaMcaI (Leonardo da Vinci) Asao saMbaaoQalao haoto. Da^. BaaBaa yaaMnaI AaKlaolao BaartIya ANau ]jao-cao QaaorNa va ekUNa iva&ana¸ tM~&ana ivakasaacaa AaraKDa va %yaacaI Aa<aapya-MtcaI yaSasvaIta vairla ivaQaanaacaI sa%yata dSa-ivato. Aaja jaovha AapNa ANaucaacaNaI¸ ANau]jaa- p`klp¸ caaMd`yaana¸ maMgaLyaana¸ kRi~ma ]pg`ah¸ xaopNaas~ va AaiNvak yauwsaamauga`Icaa ivakasa haotanaa pahtao¸ tovha Baartacao raYT/ptI¸ pMtp`Qaana yaaMsamavaot p`%yaok BaartIyaalaa Kup AiBamaana vaaTtao. karNa hI sagaLI AaQauinak tMHa&anaacaI JagamagatI ]dahrNao BaartIya banaavaTIcao tM~&ana va Aa%mainaBa-r ASaa sqaainak p`ya%naaMcaI flaEautI Aaho. yaa AnauYaMgaanao jao.Aar.DI. TaTa yaaMcao Da^.haomaI BaaBaaMba_lacao mat farca baaolako Aaho. to mhNaalao haoto kI “ BaaBaa ho ek AlaaOkIk bauwIma<aa Asalaolao Saas~&¸ ]<kRYT AiBayaMta¸ ]<ama vaastuivaSaard AaiNa maaNausakInao AaoqaMbalaolao kuSala p`Saasak Aahot - jaNaU ek pirpUNa- vya@tIma<va.” Da^. haomaI BaaBaa yaaMcyaa jayaMtI inaima<aanao p`%yaok BaartIyaanao %yaaMcyaa saarKoca ek vya@tIma%va saakarNyaacaa p`ya%na kravaa¸ BaaBaaMsaar#yaa pirpUNa- vya@tIma<vaasaazI hIca KrIKurI AadraMjalaI Asaola. jaya ihMd. ------------------------------------------------------------------------------------------- About the Author : Santosh Takale is senior Scientific Officer (Scientist – G) at Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. To inculcate Scientific Temper among masses, with his personal initiative, he has delivered more than 1590 lectures addressing 5, 90,000+ students, teachers & general people. He has done B. Tech in Mechanical Engineering & advance studies in Nuclear Engineering at BARC, Mumbai. He has also obtained many certification in the field of Welding, Non Destructive Testing, which includes IWE (International Welding Engineer), ISNT Level III in Ultrasonic Testing & ASNT-II in Eddy Current Testing, Dye Penetrant testing, Visual Inspection & Magnetic Particle Testing. He is Founder & Advisor of TAKALE CHARITABLE TRUST, TAKALE’s SKILL DEVELOPMENT CENTER, ICIT & Sky Watcher’s Association of Raigad (SWAR). He is also honorary member of many oraganisations in technical & social field. He has been honoured with many prestigious awards for his outstanding contribution in the field of science & technology as well as social field. [ Ph – 9967584554 /7738984852 / santoshatbarc@gmail.com] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

×