O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lectures by Santosh Takale and Takale Charitable Trust Marathi

354 visualizações

Publicada em

Sessions on Science Communication & Youth Empowerment.

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

Lectures by Santosh Takale and Takale Charitable Trust Marathi

  1. 1. Tklao ca^irTobala T/sTTklao ca^irTobala T/sTTklao ca^irTobala T/sTTklao ca^irTobala T/sT Regd. No. E-592 (Shirdhon, Panvel, Raigad, Maharahstra-410206). Address for Correspondence : House no -470, Shirdhon,Tal-Panvel, Dist-Raigad,MH-410206. Ph – 9967584554/ 7738984852/9920388928/9423741903/9004278526. Emails : santoshatbarc@gmail.com / s_tacs@rediffmail.com / vaishali2582@gmail.com / takalesantosh@yahoo.com Ref.: No. TCT/SC&YEP/2015 maananaIya mahaodya À mahaodyaa¸ ‘Tklao ca^irTobala T/sT¸ pnavaola’ tfo- ‘iva&ana p`saa‘iva&ana p`saa‘iva&ana p`saa‘iva&ana p`saar AaiNa yauvaa saxamaIkrNa’r AaiNa yauvaa saxamaIkrNa’r AaiNa yauvaa saxamaIkrNa’r AaiNa yauvaa saxamaIkrNa’ yaa ]pk`maa AMtga-t KalaIla ivaYayaaMvar slaa[-D Saao AaiNa vyaa#yaanaaMcao Aayaaojana krNyaacao zrivalao Aaho. vaO&ainak dRiYTkaona $jaivaNyaasaazI hI saMsqaa ivaivaQa ivaYayaaMvar kRitSaIla ]pËma rabaivat Asato. pUNapUNapUNapUNa----t:t:t:t: maaoftmaaoftmaaoftmaaoft vavavava SaOxaiNakSaOxaiNakSaOxaiNakSaOxaiNak Asalaolaa ha kaya-Ëma Aaplyaa pirsaratIla sava- ivadyaaqaI-¸ iSaxak¸ palak va [tr naagairkaMsaazI Kulaa Asataoo. yaa kaya-ËmaacaI saivastr maaihtI KalaIlap`maaNao : p`mauK va@top`mauK va@top`mauK va@top`mauK va@to :::: saMtaoYa Tklao ³vairYz Saas~&¸ BARC, mauMba[-´ kakakakayayayaya----k`maacaI vaoL¸ idnaaMk AaiNa izkaNak`maacaI vaoL¸ idnaaMk AaiNa izkaNak`maacaI vaoL¸ idnaaMk AaiNa izkaNak`maacaI vaoL¸ idnaaMk AaiNa izkaNa :::: va@to AaiNa SaaLaÀÀÀÀ saMsqaa yaaMcyaa saaoyaInausaar. ivaVaqaIivaVaqaIivaVaqaIivaVaqaI---- ÀÀÀÀ dXadXadXadXa----k saM#yaak saM#yaak saM#yaak saM#yaa :::: kmaIt kmaI 200 dXa-k ]pisqatI AavaXyak. kayakayakayakaya----ËËËËmaacao ivaYayamaacao ivaYayamaacao ivaYayamaacao ivaYaya :::: 1.1.1.1. ivaSvaacao AMtrMgaivaSvaacao AMtrMgaivaSvaacao AMtrMgaivaSvaacao AMtrMga va vaO&ainak dRYTIkaonava vaO&ainak dRYTIkaonava vaO&ainak dRYTIkaonava vaO&ainak dRYTIkaona (Understanding the Universe with Scientific Temperament). 2. saap : samajasaap : samajasaap : samajasaap : samajaÀÀÀÀgaOrsamajagaOrsamajagaOrsamajagaOrsamaja (Snakes- Myths & Facts). 3. kiryar maagakiryar maagakiryar maagakiryar maaga----dSadSadSadSa----nananana (Career Guidance). 4. ANau tM~&ana (Atom for Peace). 5. ]%k`aMtI (Evolution of life & Minds). 6. P`aaicana BaartIya KgaaolaSaas~ ( Ancient Indian Astronomy). 7. AakaSa inairxaNaAakaSa inairxaNaAakaSa inairxaNaAakaSa inairxaNa (Sky Observation with & w/o Telescope ). 8. maanavaI samaajamaanavaI samaajamaanavaI samaajamaanavaI samaaja : samaja: samaja: samaja: samajaÀÀÀÀgaOrsamajagaOrsamajagaOrsamajagaOrsamaja (Human Society : Myths & Facts). 9. gau$ikllaI AadSa- naagairk%vaacaI (Being True Citizen of world with vast Diversity). 10. iva&ana¸ vaO&ainak AaiNa mah%vaacao SaaoQa (Science, Scientists & Great Inventions) 11. vyavasqaapna kaOSalya va vaoLocao inayaaojanavyavasqaapna kaOSalya va vaoLocao inayaaojanavyavasqaapna kaOSalya va vaoLocao inayaaojanavyavasqaapna kaOSalya va vaoLocao inayaaojana ( Mgt Skill, Time Mgt & Goal Setting ) 12. saMBaaYaNa klaa va vyai@tma<va ivakasasaMBaaYaNa klaa va vyai@tma<va ivakasasaMBaaYaNa klaa va vyai@tma<va ivakasasaMBaaYaNa klaa va vyai@tma<va ivakasa (Communication Skills & Personality Development) 13. Manufacturing / Fabrication technology & Non Destructive Testing for Professionals & Students. kayakayakayakaya----Ëmaasa AavaSyak baabaI :Ëmaasa AavaSyak baabaI :Ëmaasa AavaSyak baabaI :Ëmaasa AavaSyak baabaI : ivadyaaqaI-¸ dXa-kaMsaazI basaNyaasaazI saurixat jaagaa¸ Aiqa-Mga (Earthing) AsaNaaro daona [lao@T/Ik saPlaaya pa^[-MTsa¸ slaa[-D Saao saazI kmaIt kmaI p`kaSa AsalaolaI jaagaa. sadr kaya-k`maasaazI AaplaI prvaanagaI va sahkaya- Apoixat Aaho. kaya-k`maacyaa AayaaojanaasaazI va AiQak maaihtIsaazI T/sT kayaa-layaaXaI saMpk- saaQaavaa¸ hI ivanaMtI. Trustee, Takale Charitable Trust ****************************************************************************************************** va@%yaacaa pircayava@%yaacaa pircayava@%yaacaa pircayava@%yaacaa pircaya :::: “ I Dream to address every district of India on Scientific Temperament “ saMtaoYasaMtaoYasaMtaoYasaMtaoYa TklaoTklaoTklaoTklao ho BaaBaa ANausaMSaaoQana koMd`Ê T/a^mbaoÊ maMuba[- (B.A.R.C.) yaoqao vairYz Saas~& (Scientific Officer – G) mhNaUna kaya-rt Aahot. iva&ana p`saar va vaO&ainak dRiYTkaona $jaivaNyaasaazIiva&ana p`saar va vaO&ainak dRiYTkaona $jaivaNyaasaazIiva&ana p`saar va vaO&ainak dRiYTkaona $jaivaNyaasaazIiva&ana p`saar va vaO&ainak dRiYTkaona $jaivaNyaasaazI daona hjaardaona hjaardaona hjaardaona hjaar (2222,000000000000) hUna AiQak vyaa#yaanaohUna AiQak vyaa#yaanaohUna AiQak vyaa#yaanaohUna AiQak vyaa#yaanao svaKcaasvaKcaasvaKcaasvaKcaa----naonaonaonao doo}nadoo}nadoo}nadoo}na, %yaaMnaI%yaaMnaI%yaaMnaI%yaaMnaI saat laaKsaat laaKsaat laaKsaat laaK (7777,00000000,000000000000) hUna AiQak ivaVaqaIhUna AiQak ivaVaqaIhUna AiQak ivaVaqaIhUna AiQak ivaVaqaI----, iSaxakiSaxakiSaxakiSaxak vavavava laaokaMnaa saMbaaoQalao Aaho.laaokaMnaa saMbaaoQalao Aaho.laaokaMnaa saMbaaoQalao Aaho.laaokaMnaa saMbaaoQalao Aaho. maharaYT va gaaovyaatIla p`%yaok ijalhyaat %yaaMcao vyaa#yaana Jaalao Aaho.tsaoca gaujarat, maQyap`doSa, Aaoirsaa, piScama baMgaala, rajasqaana AaiNa knaa-Tk yaa rajyaaMt %yaaMcaI Anaok vyaa#yaanao JaalaI Aahot. ‘Tklao ca^irTobala T/sT’, ‘Tklao iva&ana gau$kula’, Free competitive exam study & residential facility, ICIT Computer Institute AaiNa Sky Watcher’s Association of Raigad yaa saMsqaaMcao to saMsqaapk va sallaagaar Aahot. to Anaok vaO&ainak AaiNa saamaaijak saMsqaaMcao ik`yaaSaIla sadsya Aahot. iva&ana−tM~&ana AaiNa saamaaijak xao~atIla %yaaMcyaa (a yaSaasaazI %yaaMnaa Anaok purskaraMnaI sanmaainat krNyaat Aalao Aaho. saMtaoYa Tklao yaaMnaI maok^inakla [MijainayarIMga maQaUna baI.Tok.kolao AsaUna pdvyaU<ar iSaxaNa nyaUi@laAr [MijainayarIMga maQaUna pUNa- kolao Aaho. %yaaMnaI NDT yaa xao~atIla “ RT, DPT, VT, LT, MPT, ECT-II AaiNa UT Level III tsaoca International Welding Engineer [.pdvyaa p`aPt kolyaa Aahot.

×