O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-32)

221 visualizações

Publicada em

Life is Special. Article on World Suicide Prevention Day.

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-32)

  1. 1. laoK Á 32 (Date : 13-09-2013) (News Paper : RamPrahar) “ laa[-f [ja spoSala ” drvaYaI- 10 saPToMbarlaa ‘jaagaitk Aa%mah%yaa ivaraoQa idna’ paLlaa jaatao. hotU haca kIÊ jagaBarat yaa kR%yaapasaUna laaokaMnaa raoKNao va %yaabaabat jaaga$kta inamaa-Na krNao. 2011 cyaa jaagaitk Ahvaalaanausaar drvaYaI- 10 laaK laaok Aa%mah%yaa krtatÊ mhNajao tasaalaa 115 vya>I. ha AakDa kuzlyaahI KUnaÊ maaramaaáyaaÊ dMgalaI va laZayaa yaaMpoxaa baraca jaast Aaho. maanavaI maR%yaUcao jaagaitk stravarIla ho p`mauK 13 vao karNa Aaho. Sa@yatao vaya vaYao- 15 to 24 yaa vayaaogaTat Aa%mah%yaocao p`maaNa far idsaUna yaoto. vaYa- 2020 pya-Mt ha AakDa drvaYaI- 15 laaKa pya-Mt paohaocaNyaacaI Sa@yata Aaho. Aaplyaa Baartatca maagaIla vaYaI- Aa%mah%yaaMcaa AakDa dID laaK haota. Aa%mah%yaolaa p`vaR<a haoNyaacaI karNao vya>IgatÊ saamaaijak va maanaisak ASaa Anaok sva$pacaI AsalaI trI yaa samasyaolaa taoMD doNyaasaazI maanavaI AayauYyaacaa ]_oSa va %yaat laplaolao AsaIma saaOMdya- samajaUna GaoNao far garjaocao Aaho. jaIvana ho KrMca sauMdr Aaho. ivaSaoYatÁ maanavaI jaIvana. (acaI jaaNaIva haoNyaasaazI ivaSvaacyaa [ithasaat ekda trI DaokavaNyaacaI garja Aaho. AapNa rahtao to ivaSva maagaIla 13.7 Abja vaYaa-MpasaUnaÊ tr pRqvaI ­ saUya-maalaa 4.5 Abja vaYaa-MpasaUna Aist<vaat Aaho. AajaimatIsa pRqvaIvar 87 laaK p`karcao jaIva Aahot. %yaaMtIla 65 laK jaimanaIvar tr 22 laaK p`kar samaud`at saapDtat. yaaMpOkI AMdajao 90 T@ko jaIva AjaUnahI SaaoQaayacao Aqavaa naaoMdNaIkRt vhayacao Aahot. tsaoca ]plabQa jaIvaaMpOkI 90 T@@yaaMhUnahI AiQak jaIva kaLacyaa AaoGaat pRqvaItlaava$na naahIsao Jaalao Aahot. ASaaMpOkI bauwIÊ Aa%maivaSvaasaÊ maohnat va svabaLavar svatÁcao Aist<va iTkivaNaara ek jaIva mhNajao AapNa ­ manauYya p`aNaI. tsaoca (a Aitp`aicana ivaSvaatIla &at Asaa ekmaova ]%ËaMt jaIva mhNajao pNa maanavaca. hIca AsaaQaarNa baaba ho mhNaNyaasa puroSaI Aaho kIÊ “Our Life is Special.” - p`%yaok maanavaI jaIvana Kasa Aaho. AbjaavaQaI vaYaa-Mcyaa ivaSvaacyaaÊ pRqvaIcyaa va %yaavarIla inasaga- va jaIvaaMcyaa p`vaasaatÊ maanavaacaa ]gama f@t 20 to 25 laaK vaYaa-MpUvaI- Jaalaa Aaho. maagaIla kahI hjaar vaYao- tao baáyaapOkI saByaÊ sausaMskRt AayauYya jagat Aaho. tr maagaIla f@t daona to tIna Satko tao Káyaa Aqaa-nao iva&ana yauga AnauBavat Aaho. yaa iva&ana­tM~&anaacyaa AaQaaro maanava saurixatÊ samaRw va ivalaasaI AayauYya ]pBaaogat Aaho. varIla saMpnnatosaaobat Aalaolyaa tIva` spQao-mauLo maanava Anaok saamaaijakÊ maanaisak va Baavainak tDjaaoDIMnaa saamaaora jaat Aaho. yaa savaa-MmaQaUna AalaolaI Agaitkta Aa%mah%yaosaar#yaa Taokacyaa inaNa-yaalaa jaaNyaasa p`vaR<a krt Aaho. ASaa vaoLI ho samajaUna GaoNao garjaocao Aaho kIÊ “Life is not matter of milestones, but moments you have lived .” – qaaoD@yaat saaMgaayacao trÊ “ yaa mayaa-dIt AayauYyaatÊ vyaavasaaiyak patLIvar imaLivalaolyaa yaSaapoxaa Baavainak À maanaisak patLIvar imaLivalaolao samaaQaana AiQak mah<vaacao Aaho. HAVE BEAUTIFUL LIFE. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×