O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vloer Technisch Magazine: Duurzaamheid van onderop

69 visualizações

Publicada em

Innovaties in keldervloeren maken ondergronds bouwen goedkoper en duurzamer.

Publicada em: Engenharia
  • Entre para ver os comentários

Vloer Technisch Magazine: Duurzaamheid van onderop

  1. 1. 7 O n t w e r p s t u d i e k e l d e r v l o e r e n Duurzaamheid van onderop Als het gaat om de milieu-impact van een gebouw, ligt de focus vaak op die gebouwdelen die in het oog springen. Maar vergeet de kelder niet. ABT stelde in een ontwerpstudie een vergelijking op van de milieu-impact van verschillende kelder- vloeren. Per vloervariant is een globale vergelijking gemaakt voor zowel de carbon footprint als de kosten. Tekst: Ruud Arkesteijn - Foto’s en illustraties: Nico Alsemgeest en ABT tot twee varianten met staalvezelver- sterkt onderwaterbeton (svowb). In totaal zijn er dus, naast de traditionele keldervloer, drie varianten met onder- waterbeton: – Een owb-vloer met een tijdelijke functie waarop een zandlaag ligt en een constructievloer; – Een svowb-vloer die geïntegreerd is met de constructievloer; – Een svowb-vloer waarop een zand- laag en klinkers liggen (de construc- tievloer wordt achterwege gelaten). Vergelijking In tabel 1 (pagina 8) zijn de uitgangs- punten voor de vergelijking van de diverse keldervloerprincipes weerge- geven. De diktes en parameters zijn afgeleid van de genoemde voorbeeld- projecten waar ABT recent bij betrok- ken is geweest. De voorbeeldprojecten zijn goed ver- gelijkbaar, omdat ze alledrie in Am- sterdam-Zuid gelegen zijn, met onge- veer zeven meter waterdruk belast worden en er in de eindfase op de kel- dervloer geparkeerd wordt met auto’s. De ‘definitieve svowb-vloer’ is nog niet eerder toegepast, maar deze variant wordt door ABT onderzocht. Dit ge- beurt onder andere in commissiever- Een ondiepe keldervloer bestaat uit een constructievloer met trekankers. Als een kelder te diep in het grond- water komt, is deze oplossing niet mogelijk. Dan moet onderwaterbeton (owb) worden toegepast. In de tradi- tionele bouwwijze heeft de door- gaans ongewapende owb-vloer al- leen een functie in de bouwfase. De afgelopen jaren werkte ABT aan de optimalisatie van de onderwaterbe- tonvloer en de integratie daarvan in de definitieve constructie. Dit leidde 1 ABT stelde in een ontwerpstudie een vergelijking op van de milieu-impact van verschillende keldervloeren. 1 NR 1 2018 Blogs Naast kosten en duurzaamheid spelen ook uitvoeringstechnische aspecten en risico’s een rol bij de keuze voor een bepaald kelder- vloerprincipe. Voor keldervloeren is de waterdichtheid een belangrijk aspect. Meer over de innovatieve keldervloerprincipes, de water- dichtheid en andere achtergron- den kunt u lezen op de website van ABT (www.abt.eu) in een vierluik aan blogs die geschreven zijn door Ruud Arkesteijn, specialist op het gebied van ondergronds bouwen.
  2. 2. 8 band ten behoeve van een nieuwe CUR-aanbeveling voor deze variant. Carbon footprint Voor de verschillende vloervarianten is de carbon footprint bepaald. In de studie voor de milieu-impact is alleen de vloerdoorsnede beschouwd. De in- vloed van de palen en de poeren is sterk afhankelijk van het specifieke project; voor een algemene vergelij- king worden deze bijdragen daarom buiten beschouwing gelaten. In de vergelijking is gekeken naar de CO2 -uitstoot vanuit: – Grondverzet (verwaarloosbaar); – Onderwaterbeton met/zonder staal- vezels; – Eventueel aanvulzand en klinkerver- harding; – Beton en wapening constructievloer op basis van waterdichtheidsklasse TC1. De milieu-impact van de diverse be- tonmengsels is bepaald met de ABT Groen Beton-tool. De uitkomsten zijn vermenigvuldigd met de benodigde hoeveelheden materiaal per variant. Deze hoeveelheden zijn bepaald met behulp van referentieprojecten. De uit- eindelijke scores geven hierdoor een zuivere vergelijking in CO2 -uitstoot per oppervlakte keldervloer. Slanke constructies De analyse die in tabel 2 (pagina 9) wordt weergegeven, laat zien dat de 2 2 De afgelopen jaren is gewerkt aan de optimalisatie van de onderwaterbetonvloer en de integratie daarvan in de definitieve constructie. 3 Tabel 1: Uitgangspunten voor de vergelijking van de diverse keldervloerprincipes. 4 De hoeveelheid cement, de cementsoort en de hoeveelheid wapening hebben veel invloed op de milieu-impact van een betonmengsel. 3 NR 1 2018 4
  3. 3. 9 opties ‘Alleen constructievloer’ en ‘De- finitieve svowb-vloer’ de meest gunsti- ge resultaten opleveren. Dit komt voor- namelijk doordat deze constructies slanker zijn; de toegepaste mengsels zijn vergelijkbaar. Dat de 400 mm con- structievloer ongeveer evenveel CO2 -uitstoot heeft als de 900 mm svowb-vloer, komt door de veel hoge- re hoeveelheden wapening (kg/m3 aan betonstaal) die nodig zijn in de eerst- genoemde vloer. Uit gevoeligheidsanalyses per variant volgt verder dat de hoeveelheid ce- ment, de cementsoort en de hoeveel- heid wapening veel invloed hebben op de milieu-impact van een betonmeng- sel. Zo is portlandcement gunstiger dan hoogovencement en hebben mengsels met minder cement ook minder milieu-impact. Het toepassen van ‘groene beton- mengsels’ kan in alle varianten nog tot verdere optimalisatie leiden. Een goed voorbeeld daarvan is het project NU. VU/P-Campusplein, waar de footprint van de traditionele bouwwijze circa 15 procent lager werd door de toepas- sing van zo’n groen betonmengsel. Kosten In de regel is de duurzamere construc- tievariant ook een goedkopere variant; dat geldt ook hier. Het verschil in kos- ten tussen een principe zonder en met (sv)owb is zelfs nog groter dan voor CO2. Het verschil wordt nog eens ver- groot doordat in een ‘natte bouwkuip’ het graafwerk duurder is dan in een ‘droge bouwkuip’. Wanneer het gaat om stempeling/verankering van bouwkuipen, dan is een (SV)OWB- vloer echter weer gunstiger. Dat komt doordat deze ook als stijf stempel fun- geert. Ruud Arkesteijn is projectleider on- dergronds bouwen bij ABT in Velp. 5 Wanneer het gaat om stempeling/veranke- ring van bouwkuipen, dan is een (sv)owb- vloer gunstiger. 6 Tabel 2: Resultaten vergelijking milieu-im- pact keldervloeren.6 NR 1 2018 5 ABT’s Milieu-Impact Monitor De analyse die in dit artikel wordt beschreven, betreft de milieu-im- pact van de keldervloer, een be- langrijk onderdeel van een kelder- constructie. Om in de ontwerpfase te kunnen sturen op het verlagen van de milieu-impact van het totale gebouw, is het belangrijk om zicht te hebben op de invloed van alle afzonderlijke bouwdelen. ABT heeft de milieu-impact-analyse daarom ook voor kolommen uitgevoerd en is bezig met andere constructieon- derdelen. Deze kennis komt samen in ABT’s Milieu-Impact Monitor.

×