O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

новые поступления ноябрь

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Diplom Lagan
Diplom Lagan
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 58 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a новые поступления ноябрь (20)

Anúncio

Mais de Library Franko (20)

новые поступления ноябрь

 1. 1. Крымское республиканское учреждение «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» Читальный зал гуманитарной литературы
 2. 2. Анісімова О. М. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного підприємства : монографія / О. М. Анісімова, Н. Є. Вітка. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2011. – 175 с. : іл. Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ визначення ризику та удосконаленню класифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічних підприємств. Викладено існуючу та запропоновано удосконалену методику обґрунтування високотехнологічного підприємства, яка дозволяє розрахувати ступінь високотехнологічності. На базі статистичних даних проведено аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами та виявлено особливість високотехнологічної продукції України; здійснено якісну та кількісну оцінку зовнішньоекономічних ризиків на досліджуваному підприємстві та запропоновано метод оцінки політичного ризику зовнішньоекономічної діяльності України та країн-партнерів високотехнологічного підприємства. Метод оцінки потенційних втрат від реалізації ризиків дозволяє кількісно оцінити ризик у зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного підприємства та прийняти рішення щодо методів впливу на зовнішньоекономічні ризики високотехнологічного підприємства.
 3. 3. Ареф'єва О. В. Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств / О. В. Ареф'єва, М. В. Бодрецький. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 227 с. : табл. У монографії досліджено науково-теоретичні підходи щодо логістичного управління позиковим потенціалом підприємств: розкрито сутність позикового потенціалу та фактори, що його обумовлюють; узагальнено підходи щодо змісту логістичного управління та обґрунтовано його елементи; досліджені особливості логістичного управління в русі комплексу потоків підприємства. Проаналізовано чинники формування позикового потенціалу підприємства галузі, проведено оцінку складу та структури оборотного капіталу при функціонуванні підприємства, також структури позикового капіталу як обумовлюючого чинника забезпечення діяльності підприємств машинобудування. Розроблено механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу, методичний підхід до визначення ключових елементів та рівня позикового потенціалу підприємств машинобудування.
 4. 4. Бакунов О. О. Роздрібні торговельні мережІ: стратегії розвитку : монографія / О. О. Бакунов, В. А. Распопова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 184 с. : табл. Монографія присвячена теоретичним і практичним аспектам функціонування роздрібних торговельних мереж та формування стратегій їх розвитку. У роботі розглянуто та уточнено теоретико-методичні основи розвитку роздрібних торговельних мереж; узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності торговельних мереж та надано класифікацію їх видів; розроблено концепцію розвитку роздрібної торговельної мережі та сформовано її методичне забезпечення. Проведено дослідження розвитку торговельних мереж, виявлення проблем та тенденцій розвитку торговельної торгівлі в Україні, проведено аналіз сучасного стану та ефективності функціонування та торговельних мереж. Розроблено альтернативні стратегії розвитку торговельних мереж на основі визначення напрямів їх стратегічного розвитку; запропоновано модель прогнозування та систему регулювання розвитку торговельних мереж.
 5. 5. Безгін К. С. Управління інноваційними процесами створення цінності на підприємстві: паліатив : монографія / К. С. Безгін. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 186 с. : іл. Роботу присвячено розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління інноваційними процесами створення цінності на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проведено термінологічний аналіз системи категорій і понять, пов'язаних з інноваційними процесами створення цінності на підприємстві, здійснено синтез та доповнення класифікаційних критеріїв інновацій та принципів управління процесами створення цінності на підприємстві. Вивчення існуючих підходів до управління інноваційними процесами створення цінності дозволило поєднати на синергетичних засадах найбільш відповідні меті дослідження та запропонувати процесно-суб'єктний підхід як загальну концепцію менеджменту інноваційних процесів. Проведено аналіз стану інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України. Розроблено методичний підхід до управління інноваційними процесами створення цінності на підприємстві, а також запропоновано науково-практичні рекомендації щодо створення рефлексивно-комуникативного середовища створення цінності на підприємстві.
 6. 6. Бесчастний А. В. Економічна безпека національної економіки: теорія, механізми забезпечення та реалізації : монографія / А. В. Бесчастний. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2012. – 279 с. В монографії досліджено теоретичні засади механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки. Встановлено методологічні підходи до передбачення кризовості та визначення безпеки економічних систем. Визначено ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки. Вдосконалено механізми регулювання економічної безпеки національної економіки. Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.
 7. 7. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 246 с. Повноцінна самореалізація підростаючої особистості можлива за умови виховання у неї почуття гідності як провідної цінності, що допомагає їй несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому у педагогічній практиці непересічну роль для педагога відіграють знання глибинних емоційних процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості, системи особистісних закономірностей, використання яких дає змогу якісно змінити сучасний виховний процес. Зразком такого підходу до побудови процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного умовляння, зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. На таких аспектах виховного процесу акцентує увагу автор навчального посібника. Адресований студентам вищих навчальних закладів, вчителям, класним керівникам, методистам виховної роботи, усім, хто займається виховними проблемами.
 8. 8. Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 413 с. У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ; запропоновано запитання та завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та фразеологічного розборів, наводяться їхні зразки. У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної української літературної мови, укладено „Тлумачний словник іншомовних соціально-економічних запозичень”. Для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.
 9. 9. Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Бойчук, О. М. Музика. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 508 с. : іл. У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності використання веб-сервера підприємства і методи проведення рекламних заходів у Інтернеті. Підручник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників різних сфер бізнесу, де мережа Інтернет може використовуватись для вирішення маркетингових завдань.
 10. 10. Боровський В. Н. Діловодство в банківських установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. – К. : Центр. навч. л-ри, 2006. – 223 с. : іл. У цьому посібнику розкрито питання інформації та документообігу в банківських установах. Дана характеристика основним документам та розглянуто процеси створення і зберігання документів у банківських інституціях. Призначено для студентів економічних та управлінських спеціальностей, фахівців банківської справи.
 11. 11. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці : монографія / О. В. Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 219 с. Монографія присвячена проблемам правового регулювання оплати праці. У ній досліджено особливості правового регулювання оплати праці в окремі періоди розвитку Української держави, а також проаналізовано міжнародно-правові стандарти у сфері оплати праці. Особливу увагу приділено співвідношенню термінів “оплата праці” та “заробітна плата”, особливостям структури, функціям, принципам оплати праці, проблемам державного та договірного регулювання оплати праці. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює відносини з оплати праці, та практики його застосування. Розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, практичних працівників та широкого кола читачів.
 12. 12. Вязовик С. М. Международные кредитно-расчетные и валютные операции / С. М. Вязовик. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 435 с. Учебное пособие содержит информацию о международных расчетах и кредитах, взаимосвязанных с валютными операциями, материал по каждой теме подкреплен ситуационными и тестовыми заданиями, которые способствуют лучшему усвоению пройденного материала у студентов. Он отвечает вариативной части образовательно-профессиональной программы подготовки студентов уровней «специалист» и «магистр» по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», имеет логическую структуру и включает 5 тематических разделов. Рассматриваются основные условия и формы международных расчетов, международные кредитные отношения, а также функционирование валютных систем, валютных рынков и валютных операций. Определены возможные риски, связанные с международным бизнесом, и пути их минимизации. Особое внимание уделено валютному регулированию в Украине, ему посвящен отдельный раздел, в котором рассматриваются основные нормативные акты, регулирующие валютные операции между банками и субъектами ВЭД при осуществлении экспортно- импортных операций.
 13. 13. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" / Д. П. Гавра. – М. : ПИТЕР, 2011. – 284 с. В учебном пособии представлены основополагающие понятия и категории теории коммуникации. Подробно рассмотрены основные модели коммуникативных процессов. Раскрыты два наиболее важных подхода к пониманию коммуникации - процессно-информационный и семиотический. В рамках процессно- информационного подхода описаны наиболее важные теоретические модели Х. Лассвелла, К. Шэннона и У. Уивера, Т. Ньюкомба, Дж. Гербнера, Б. Вестли и М. Маклина, А. Тэна. Особое внимание уделено понятию и типологии коммуникативных шумов. При изложении семиотического подхода к коммуникации рассмотрены подходы Ф. де Соссюра, Ч. Пирса, Г. Фреге, Ч. Морриса и других, описаны свойства, функции и характеристики знаков и знаковых систем. Отдельные главы посвящены теориям информационного общества, структуре коммуникативной личности, понятию и структуре коммуникативного действия.
 14. 14. Гальчинский А. С. Кризис и циклы мирового развития / А. С. Гальчинский. – Изд. 2-е, доп. – К. : АДЕФ-Украина, 2010. – 479 с. Представленный в книге анализ кризиса 2008-2009 гг. осуществляется в контексте современных глобальных цивилизованных трансформаций. С этих позиций обосновываются системные факторы кризиса, раскрывается его информативная функция, конструктивная роль в инновационном обновлении общественных процессов, их интенсификации. Особое внимание уделяется современным тенденциям, характеризующим цикличность мирового развития, перспективам социальных и экономических преобразований. В издании освещается большое количество дискуссионных теоретических проблем, которые еще не получили надлежащего научного обобщения.
 15. 15. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 399 с. : іл. Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст.", варіанти "Робочої програми", перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ - додатково - бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія. Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст. для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ в І - IV рівня акредитації.
 16. 16. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – К. : ЦУЛ, 2007. – 503 с. : табл. Посібник складається з чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій – практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково-бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія. Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.
 17. 17. Енциклопедія Сучасної України. – К. : [б. и.]. Т. 11 : Зор – Как. – 2011. – 710 с. Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. В одинадцятому томі подано 2576 гасел, 2057 чорно-білих та 411 кольорових ілюстрацій, 13 карт, 14 таблиць і 3 схеми. Розрахована на широке коло читачів.
 18. 18. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В. В. Зимовець. – К. : [б. и.], 2010. – 355 с. : табл. Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження капіталу та добробут населення. Досліджуються інституційні чинники формування фінансової системи та розподілу капіталу між інституційними секторами економіки. Державна фінансова політика економічного розвитку розглядається у контексті взаємозв’язку фіскальної і монетарної політики у короткостроковому періоді та її впливу на нагромадження капіталу та рівень добробуту населення у довгостроковому. Визначено концептуальні засади реалізації державної фінансової політики економічного розвитку та її стратегічні цілі.
 19. 19. Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 351 с. : ил. Книга крупного российского профессора Е. П. Ильина включает в себя четыре раздела: "Психология деятельности спортсмена", "Психология тренировочного процесса", "Социально-психологические аспекты спорта" и "Психология деятельности тренеров и спортивных судей". В отличие от предыдущих тематических изданий в данном учебнике рассмотрен и ряд новых вопросов: психологические аспекты "спортивной формы", психология общения в спорте, психология спортивной карьеры, психология зрителей, психология спортивного судейства. Для спортивных психологов, тренеров, педагогов и студентов вузовских факультетов психологического и педагогического профилей.
 20. 20. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / авт. кол.: О. С. Оніщенко [та ін.]. – К. : НБУВ, 2011. – 222 с. : іл. У монографії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформатизації.
 21. 21. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / Е. П. Ильин. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2011. – 224 с. Новая книга мастера психологии профессора Е. П. Ильина охватывает широкий круг актуальных вопросов, среди которых - отношение современных людей к труду, психологические последствия потери работы, особенности личности и выбор вида деятельности, профессиональная деформация личности, психология профессиональных аддикций, трудоголизм, лень и склонность к лени, а также многие другие. В конце пособия приведены полезные методики и подробный библиографический список. Издание предназначено для психологов, педагогов, социологов, представителей смежных специальностей, а также студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.
 22. 22. Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 412 с. У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу. Для студентів вищих навчальних закладів.
 23. 23. Коментар медичного законодавства України : станом на 1 берез. 2011 р. : навч.-практ. посіб. – К. : Професіонал, 2011. – 358 с. У пропонованому навчально-практичному посібнику детально і систематизовано на основі чинного законодавства і практики його застосування розкриваються основні аспекти прав людини у медичній сфері, а також механізми їх реалізації і захисту. Авторами розглядаються загальні положення, які необхідно знати кожному: права пацієнта і обов’язки медичного працівника, права при отриманні окремих видів медичної допомоги, особливості права на інформацію про стан свого здоров’я і поняття лікарської таємниці. В книзі розкриваються особливості організації і перспективи розвитку медицини на селі, засади і санкції юридичної відповідальності медичних працівників і закладів охорони здоров’я за медичну помилку та недбалість, правові аспекти ринку лікарських засобів та відповідальності фармацевтичних компаній, шляхи захисту прав пацієнта у суді, а також перспективи переходу на платну медицину шляхом запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування.
 24. 24. Кудря І. Г. Поняття економіки в європейській філософській думці : монографія / І. Г. Кудря. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від- ня, 2012. – 233 с. У монографії представлена експлікація еволюції методологічних засад дослідження економіки в європейській філософській думці, починаючи від її витоків і завершуючи сучасними підходами. Монографія розрахована на фахівців у сфері практичної і соціальної філософії, філософії права, політології і соціології. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами економіки, особливо в її соціальному аспекті.
 25. 25. Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2008. – 708 с. У книзі викладено основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці. Розглянуто порядок організації охорони праці в Україні, а також відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Наведено зразки документів, необхідних при оформленні відносин між роботодавцем і працівником з питань охорони праці, з поясненнями щодо їх заповнення, а також Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Четверте видання вийшло у 2007 році. Для фахівців у сфері охорони праці, а також керівників підприємств та фізичних осіб – підприємців.
 26. 26. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с. У роботі розглядаються загальні засади педагогіки вищої школи; особливості її розвитку в історичному аспекті; філософія освіти і виховання XXI століття; закономірності, принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; система науково-дослідної і виховної роботи зі студентами. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до викладача вищого навчального закладу. Кожна тема устаткована списком рекомендованої літератури, завданнями для самостійної роботи, завданнями і запитаннями для самоконтролю засвоєння теоретичного матеріалу. Для викладачів вищих навчальних закладів, слухачів магістратури, аспірантів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять проблеми організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах.
 27. 27. Кухарєв О. Є. Спадкове право України : навч.-практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – К. : Прав. єдність, 2011. – 221 с. - Бібліогр.: с. 220- 221. Посібник присвячений основним питанням теорії та практики спадкового права. Подаються науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням судової практики у вигляді конкретних цивільних справ. Вміщуються рекомендації, що стосуються охорони спадкового майна, укладення та змісту договору управління спадщиною, а також зміни черговості одержання права на спадкування. Книга розрахована на широке коло читачів: студентів, аспірантів, викладачів, нотаріусів, практикуючих юристів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями спадкового права.
 28. 28. Изард, Кэррол Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 460 с. : ил. – (Мастера психологии). Имя Кэррола Э. Изарда, одного из создателей теории дифференциальных эмоций, известно каждому психологу. «Психология эмоций» (1991) является расширенной и переработанной версией его книги «Эмоции человека» (1978), которая стала у нас в стране одним из базовых пособий по курсу психологии личности. В «Психологии эмоций» Изард анализирует и обобщает огромное количество новых экспериментальных данных и теоретических концепций, вошедших в научный обиход в последние десятилетия, на протяжении которых наука об эмоциях стремительно эволюционировала. Рекомендуется изучающим психологию личности, социальную, когнитивную, клиническую психологию.
 29. 29. Магочій Павло-Роберт. Україна : історія ії земель та народів / П. - Р. Магочій ; пер. з англ.: Е. Гийдель [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – XXII, 789 с. : карти. Це дослідження є перекладом книги Paul Robert Magocsi: "A History of Ukraine: The Land and Its Peoples", її другого, суттєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.
 30. 30. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / авт.-уклад. О. В. Малихін [та ін.]. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 223 с. У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації процесу науково-дослідної роботи студентів і магістрантів. Посібник розрахований на викладачів, аспірантів і магістрантів вищих навчальних закладів.
 31. 31. Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с. : рис. - Библиогр.: с. 271 – 274. У підручнику проаналізовано історію розвитку туризму в світі, у тому числі в Україні, а також становлення туристичного бізнесу. Розглянуто основні види організації туристичного обслуговування. Значну увагу приділено питанням безпеки туристичної подорожі, інформаційному забезпеченню туристичної діяльності. Висвітлено шляхи вирішення проблеми підвищення ефективної діяльності туристичних підприємств. Запропонована авторами інтерпретація менеджменту і маркетингу в туризмі дасть змогу студентам чіткіше осмислити ці питання та їх значення в організації туристичного обслуговування. Для студентів вищих закладів освіти — майбутніх фахівців у сфері туризму та обслуговування, викладачів, учителів, працівників туристичних фірм, усіх, хто цікавиться питаннями організації туристичного обслуговування.
 32. 32. Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2011. – 815 с. Навчальний посібник складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються фінансове право та держава, а також проблемні питання публічних фінансів. В особливій частині висвітлено бюджетне, податкове, банківське, страхове право та цінні папери як об’єкт правових відносин. До кожної теми наведено запитання і завдання для контролю знань. Для студентів економічних та юридичних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також юристам- практикам, науковцям, працівникам органів державного управління, всім, кого цікавить фінансове право.
 33. 33. Міжнародні фінанси : кредитно-модульний курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Барановської М. І. – 4-те вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 286 с. Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. На підставі висвітлення сутності міжнародних фінансів, закономірностей розвитку світової валютно-фінансової системи розглядаються питання щодо функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації, міжнародного оподаткування, особливостей міжнародного фінансового менеджменту. Посібник містить проблемно-пошукові запитання, теми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів курсу, тестові завдання і контрольні запитання до кожного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні запитання до курсу в цілому. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
 34. 34. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства : пiдруч. для філол. спец. вищ. навч. закл. / М. К. Наєнко. – Вид. 2-ге, зi змiнами й допов. – К. : Академія, 2003. – 359 с. У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників, всіх тих, хто не байдужий до художнього слова та наукової думки про нього.
 35. 35. Організація підприємницької діяльності у туризмі : навч. посіб. для студ. екон. напрямів підготов. ден. та заоч. форм навчання / за ред. С. Ю. Цьохли. – Сімферополь : ДІАЙПИ, 2011. – 243 с. : табл. У навчальному посібнику розкрито сутність підприємницької діяльності у сфері туризму. Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності у туризмі", цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичними знаннями та практичними навичками в організації бізнесу, стратегічного та оперативного планування діяльності субє`ктів туристичної індустрії, а також формування у студентів здатності до самостійного творчого мислення та розв`язання практичних економічних задач.
 36. 36. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 363 с. : іл. У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу. Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців, які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.
 37. 37. Шутаева Е. А. Основы маркетинга : учеб. пособие / Е. А. Шутаева, Э. А. Митина. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 255 с. : ил. В содержании пособия особое внимание отводится теоретическим основам маркетинга, освещаются такие вопросы, как направления маркетинговых исследований, товар в системе маркетинга, маркетинговые коммуникации, стратегия маркетинга, организация маркетинговой деятельности предприятия. По каждой теме предлагается перечень базовых понятий, тестовые задания и вопросы, которые могут быть использованы для самостоятельного контроля студентами процесса освоения курса. Предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов, начинающих предпринимателей и всех, кто интересуется вопросами маркетинга. Пособие также может быть полезным для специалистов-практиков в области маркетинговой деятельности, руководителей и менеджеров фирм. Они найдут в ней способы повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса в сложных условиях рыночного хозяйствования.
 38. 38. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку : наук.-метод. посіб. / за ред.: Литовченко С. В. – К. : Пед. думка, 2011. – 127 с. Начально-методичні матеріали висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку; рекомендації щодо організації навчально-розвивального середовища; методичні прийоми та інноваційні педагогічні технології, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких вихованців в умовах спеціального навчального закладу, закладу з інклюзивним навчанням та вдома. Посібник адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з порушенням слуху.
 39. 39. Парамонова Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2010. – 410 с. Речевая патология на сегодняшний день - широко распространенная проблема. К специалистам обращаются и взрослые, страдающие нарушениями речи, и родители детей, нуждающихся в помощи логопеда. Их многочисленные вопросы обычно сводятся к следующему: каковы причины речевых расстройств и их основные симптомы; что можно сделать для их профилактики и преодоления; какие приемы логопедического воздействия доступны неспециалистам; как родителям помочь ребенку собственными силами; каким образом наладить полноценное взаимодействие с врачом. Книга будет полезна как неспециалистам, так и врачам-логопедам.
 40. 40. Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ю. Парфіненко. – Харків : Бурун Кн., 2009. – 287 с. : табл. Посібник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. Основну увагу зосереджено на висвітленні теоретичних проблем курсу. У книзі проаналізовано особливості впливу глобалізації на національну державу та показано можливу роль туризму країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. З метою опанування основ наукового обґрунтування концепт просторово-територіальної організації країн. Центральною темою видання є проблема створення туристичного іміджу країни, що розглядається як механізм артикуляції і представлення туристичних ресурсів території відповідній цільові аудиторії.
 41. 41. Пасічник М. С. Історія України та її державності : конспект лекцій / М. С. Пасічник, С. М. Пасічник, О. М. Василишин. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 759 с. У конспекті лекцій висвітлено питання становлення і розвитку української державності, політичні й релігійні засади формування нації та ін. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів.
 42. 42. Педагогическая психология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050700 "Педагогика" / под ред. Л. А. Регуш, А. В. Орловой. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2010. – 414 с. : табл. В учебном пособии раскрываются предмет и основное содержание педагогической психологии, рассматриваются важнейшие вопросы психологии обучения и образования. Вы узнаете, с какими психологическими проблемами сталкивается педагог в своей работе, на каких принципах построено развивающее обучение, в чем заключаются психологические детерминанты учебной деятельности. В книге подробно описывается путь становления личности человека под влиянием обучения, воспитания и среды. Теоретический материал в пособии гармонично сочетается с ответами на актуальные практические запросы современной системы образования: авторы уделяют большое внимание технологиям решения профессиональных педагогических задач. Каждая глава пособия включает перечень понятий, которые подлежат усвоению, задания для усвоения представленного материала, списки рекомендуемой литературы и вопросы для самопроверки.
 43. 43. Поспєлова Т. В. Механізми державного управління людським розвитком в Україні : монографія / Т. В. Поспєлова. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2011. – 350 с. : ил. Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем державного управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства. Розглянуті ключові елементи в системі державного управління людським розвитком: людський потенціал, соціальний характер, самоактуалізація особистості, державна політика та державне управління. Проаналізовано інституційне середовище людського розвитку, яке представлено трьома складовими: формальні правила, неформальні правила, самоорганізаційні атрактивні структури. Досліджені передумови і сучасний стан державного управління людським розвитком в Україні. Запропоновано та обґрунтовано концепцію державного управління людським розвитком, що фокусує увагу на ціннісно- мотиваційному підґрунті людського розвитку. Розроблено науково-практичні рекомендації з удосконалення механізмів державного управління людським розвитком в Україні.
 44. 44. Правове письмо : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авткол.: Р. О. Стефанчук [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : Прав. єдність, 2011. – 147 с. Навчальний посібник з "Правового письма“, підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права. У ньому системно викладено положення щодо поняття правового письма, вимог до змісту юридичного документу та його офіційно-ділового стилю, а також проблеми щодо проектування юридичних документів. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
 45. 45. Присяжнюк І. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні : монографія / І. І. Присяжнюк ; за наук. ред. З. А. Тростюк. – К. : Нац. акад. прокуратури України ; Кіровоград : Антураж А, 2011. – 288 с. Монографія присвячена розгляду проблем кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні. У роботі узагальнено зарубіжний досвід встановлення кримінальної відповідальності за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи, а також висвітлено відповідну практику Європейського суду з прав людини. Юридично проаналізовано ознаки складів цього злочину та санкцій, передбачених за їх вчинення, розглянуто питання його кримінально-правової кваліфікації. Запропоноване авторське визначення понять "житло", "інше володіння особи", "незаконне проникнення", а також нова редакція ст. 162 КК України. На підставі отриманих у процесі дослідження результатів розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування.
 46. 46. Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч ; за ред. Г. Л. Вознюка. – К. : Знання, 2010. – 211 с. У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу “Українська мова“ за професійним спрямуванням. До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного слововживання, призначений для самоперевірки у процесі виконання завдань. Система підсумкових контрольних робіт дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, а також може бути використана для самоконтролю. Для студентів технічних спеціальностей, викладачів, а також тих, хто цікавиться питаннями культури української мови.
 47. 47. Симоненко П. Н. Украина и глобальный кризис капитализма : политик о политике / П. Н. Симоненко ; отв. за вып. и ред. И. П. Гаврилишин. – К. : АДЕФ-Украина, 2008. – 191 с. Видный политический, государственный и партийный деятель Петр Симоненко глубоко и всесторонне раскрывает кризисную имманентность капитализма в Украине и в планетарном масштабе показывает подрывную роль в его организации со стороны США и других стран «золотого миллиарда», представляет антикризисную программу коммунистов. Книга адресуется массовому читателю.
 48. 48. Степанова Т. В. Основы страхования в Украине : курс лекций / Т. В. Степанова. – Харьков : Бурун кн., 2010. – 207 с. - Библиогр.: с. 121-123. В курсе лекций рассматриваются в теоретическом и практическом аспекте вопросы становления и развития страхового дела, принципы и формы страхования, а также специфики субъектов страхового рынка. Рассчитано на практикующих юристов, преподавателей, студентов юридических ВУЗов, широкий круг читателей.
 49. 49. Третьяков О. В. Охорона праці : навч. посіб. / О. В. Третьяков, В. В. Зацарний, В. Л. Безсонний ; за ред. К. Н. Ткачука. – К. : Знання, 2010. – 167 с. У навчальному посібнику розкриваються основні теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою нормативної навчальної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і винесених для самостійного опрацювання згідно з навчальним планом. Теоретичний матеріал подано з урахуванням можливості застосування його у практичній діяльності. Для студентів і курсантів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також для слухачів закладів післядипломної освіти, фахівців у галузі охорони праці.
 50. 50. Україна: політичні стратегії модернізації : зб. наук.-аналіт. доп. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.) [та ін .]. – К. : НІСД, 2011. – 322 с. Представлено матеріали науково- аналітичних доповідей відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень з актуальних питань формування української політичної нації, проведення політико-конституційної та адміністративно- територіальної реформи. Значна увага приділяється проблемам феномену неокорпоративізму, еволюції конституційних моделей та політичних партій, оптимізації соціального діалогу, утвердження громадського суспільства у сучасній України.
 51. 51. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с. У словнику вміщено інформацію з історії та теорії міжнародних відносин, минулого і сьогодення дипломатії, ключових проблем світової політики, міжнародних економічних відносин та міжнародного права. Висвітлено особливості дипломатичної служби, структуру і функції закордонних дипломатичних представництв, норми дипломатичного протоколу й етикету, а також вміщено біографії провідних державних діячів і дипломатів з багатьох країн світу. Подано нариси з історії української дипломатії та сучасного стану взаємин з іншими державами. Для студентів, які вивчають міжнародні відносини, початківців-дипломатів, усіх, хто працює у державних і недержавних структурах, причетних до міжнародних контактів України, а також цікавиться проблемами міжнародних відносин.
 52. 52. Фіолевський Д. П. Юридична етика : підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта, 2011. – 287 с. В підручнику "Юридична етика" досліджуються закономірність та ступінь залежності результатів професійної діяльності юриста-практика від його духовності та моральних настанов. Поряд з визнанням кращих вітчизняних морально-професійних традицій, обґрунтовується необхідність сприйняття українськими юристами- професіоналами визнаних Європейським співтовариством етичних принципів. Підручник складається з 10 і 5 додатків. Підручник призначено для викладачів і студентів ВНЗ денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Правознавство".

×