O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

La Cuarta Dimensión, por David Yonggi Cho

1.072 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
 • Login to see the comments

La Cuarta Dimensión, por David Yonggi Cho

 1. 1. G g U z J U X fr'! J (/) U
 2. 2. o)FtsRBE 't' -.e.ictj.+dd 'Ee LV €;a 3ERE P t- o - O J b a O FIT v Fi A li 2- s's,Ep;ii.)':<zv *:€S:E; $=Frs3t?€5#* s!essEgp!E5; hF€E!€€t;sE; HE.cg=iijlgasFE
 3. 3. - a ..i: JA d oPA tv a -^r JV 4€ F- ,9a) x: o3=r A! ;o1 ;ox :=::E: 6.?s'Eiie)i::c Jq6HUd E;:E{cj 9VL9tv pFEr;> €Hf;?*Eo5Y.c.g *^ .9? -i,x.2 ca :ri !'s
 4. 4. tlE€rise€Ei1gg;1Efigaia;tEE EIggEiEftiiiE;i&ra;i€;Eig;:iE€;E Efr;g;*agaEE€HEHIAi€Ei'15JiEIEEHry€EgEEgEEAE;EE!a
 5. 5. EIE€€+;;ErFi+firEhEE gE E;g;E[EeqaEre?iif;aa*:EirgELlEiiE;E[*eg tgEt*riieEEeiltrs5;ae EiggEtEiEigEEHiiii;EE+;*E+;;XZicEiE ;6;;E[:;s;s€r;i;;EfitE. iir+itEi;:igHliii;iE;+gieI;Iia;#5EE;J3E l'vl - H Fl I'r'l - rt- tl Ff 2p 2 rav - v *tE ;) a 2- -l r-1 Zi€:>c!csOOA -=6aE;Ez1 s;*Ei!EiE;;r;E{€Edi=E:tE €3€=Ei+:i;gE€:F€;3Er?r:=C--.;'r-:i^7;P rEz€=ilE?;i ,E:3tE:;Ef!:2a-aijor.tlFc-_ €i;3eigf;E:+E Hr:E;:;:E;El€ iq=Esei?g;E=E E:!E:.e*P'2==-,=c.,66c-s(J==u.aDot 'L
 6. 6. +:i;EiEi€iEt:F:P33Ei-*igggq iff[Ei; igtliiigaiiggEigigaiisqi:iags *gEEAEgiaiEEiggtiEgBEgEFE*EEeeBHFiEi€ifit€EE=Er:€sEIEiE;EvE3i ;iiEE;EEEEEt4$#tiEiigEEiEBEiI;-s;EB iE?EEqEig€EgEg,EErE$EiEEr3E;is;iE €'['iEiu*EaEsi€EEEi:i;EiEEiii.$*u ilti?El[aiEEiiiiiiiEiigiaffiiIiEHrs{EiriiiEEtcl;i$;!;slf,eiif"ilE;E€Eil !cEIEtiE{EEE$E;E;EI;rEalEtiruFF
 7. 7. iigEE!iiiigglaEiliiigEiiiiIEgE I:i€iEiEIiiiiEiErrier*rs;ai;E ris;$i+ie:iigiiIii:iiiE:€ggiiEi*iiffigIEffE;iiEiEI:ig:EIglEsEr *E;€€Ef;fjpEiicti[Et:t:FEiag;FEE€ If,iEEiEiiligEEge;€iEla+tEfa;fflgiflilggg!5!gflfi EgiaEigiiEgsgii,iiEs Ifiie;eii'gggEIiarititEBEgfiiii*E
 8. 8. iaEsEElEE;EggiiHEegi$;srEEs ifgEEiElifiigaEi,EEEI=Biat3[EEeE liiiEgilEiigE:1EEafiEE?i??1E EtggiiiiiiiIl€iAgilgltiigiEigiiiga ;ItEe1EEigitiE 1!BIBi9€gEE?iii3liEglEr Eili:eE!El;I;iiiggiil11 IilligEiiigiEiEl?a'atEEeiei:EEt:+E{q
 9. 9. qilgtiaIil. ggiiigqiEifii,3ig,gl iiiiig cliEat?.1€iEi;€;tg:11tEEg,{EB iii!i?i*i;;?raiiigplgs:s*€' E;E*:?iiilleliii:ligEEiii?Ei E1iir1l?iiEiiilii!€iA:litiif*ilF ii;ililisigilEiiiii,;iggiE
 10. 10. i'-q*"'1{!ii€EE,EfiEE!EEEFEE€E ifi!}ti;la;iEruig!!i[{;,[Ei*gI'EE iii{eEfi!!€liifilr€;'i*sE5Eig iiEi!EigtiEiiEglEEEE[EaiiIEi?iiEi [EFEtEgg?F!iE[Etst:tEEaFEE;iE#E{FIE lggitqtielgllllggi l,fEE;Eii:i+!*Etl:iii iilEliEsilliiili;ftggl;gl;1g Iii+EEE[lqEEqEiEliid!;*r;E+EiE
 11. 11. t€g=lEils[iEEEsi:gigEg!i€11" EEEBc:;ililEEgli'*iiiiiiiigiE iggll:ilqg:liligiiE,iigiiii*lia Eggi€E,*uEEiEriaEEEEiEiiiE; ;ga':EiEEEF{iBi=!$gH{E{;Fi!EI3;g:EiA iElTgglgiellii€€iiiigtEgri En aEaiailssiigEisl€;*iiiiiiEiEi Egggillgtlatl?iEli€Eg:EliiElga !iiEg!iii;iiiEE;uEi!';'iiitIEiEEur
 12. 12. igEEi:g?iiEgg?€ EiiigiiiifiEliiEiiliii- g;Ieig'EgEgiiiirgE1IEEiii*Eui++i !g;€fiEfE;lIA!iirnc€;€irft+rE,;fE iEgEigi*'*€u'iii;iigg;t$giEii;iEarE$E:tggEf!e€;gitEIEErE€lI $giiEFigiEEE!Bi$EggiEgtgEgig Iiglggili!IgigiEAEgE:teiiEF[f
 13. 13. ll.iiii:iiii;iliiigsirituIli:iifisiii EgiiiiiiEi€llFiiiiiff::E*E li :gE;g;dtuigiiillIi,gIiEiliiiiigEglii I:Eifi:illigii*;gliiEi:Eli;iiiig;iig
 14. 14. t;liEi€;=?EiEfcrIfi='*i'iTiiu*gE Hi;E riEi€:aE?uiiiIE,EiEE{ili* i3iil?iEiiiiiliiiiiiEigEilE*;!sEeiEiHi+=tig;irii;;tH5E€rIt€ EAtieiEt€liBiiEi'tgEgglii?lgiiitiEEa iEgEEE€ig:EiiF:;--EEiE[fgiIl?iiE EaIEiEgffigiEiiEii$EgifiEgEBli iiifii:illi.iEqliiiiii3g?gEli'i*'E iiiligiiiaiiiEEili!iisiili}€33Eii
 15. 15. iaaisgiIgiaigii,iiiaElia[a:;si;Ei'.irit{€Ej E!!,s:Eie:i;i:E{tigieigii:3ii!!ii=Ee:i!ei;Ili;ili;e+i{E'=I;*ifti*Egi iA;E;giiiaiteiti!g1i5!}i;;;ig1!;iiEXTb€;€;EiI;E!Ei:rC:€: €E€€iE;?IiiEff;qF€EEEEEE$*E;F;i;F iiilii,alsiii:giiiiiga;,aiiir Eiitilggtllffgiilil;g:gg+g;g siaasatEeEsgt;si,i!IffggigeIEfiFii
 16. 16. iltgeg,iaflEEgEagiigligEE:i;BEisu;EEEE::gEiEs $EiEE:altlgaliEE:eEc:=E nIttiE:EtEEEEiEiliE[uE '1€g[EEEEEAE5:iEEEiiEEIE 2a - a 2 - = t- ,t tst Fp H p v - -t !crt t4 r-l
 17. 17. tiilEtiiiiigigillillIge i*i?::il1:i;l!;1,EglgiiEgi!!iIl: iligiatuBili:i:ili:iiatasi,i:ilgEa EIgFiiE:EEiEtiI iigEigiiiiIEiig
 18. 18. tsEIlga€lagEftiBE:EnETsi:i$iir=Eq*:a;iiirai_u EEgigtEi lEEiBEAiIiEliiiE'i*'Eiurr;,Eu*rFe",EE Ei€g€ lAit;flE,3E*i'iiifEEa'EiEs'*E $risEEHsa€tEEEa'-+EEg!5i Egggiil;{I;EE,i:E;?EE?;Ei;;IiiiEFgEf,€iiIE,iFiE Ii;iigiaEiiggg*gi;iti!agEa;glig
 19. 19. ti€gEEEiiiiigiiigiliisiliiiiiliiils EifEiii;*'!;giEi*=qHui:,si'iEEeii:;iIE!E;tiE*EEiuliI:iiitieEliEaiEEs EEEgEgEiEEiEaIjEgiIi;iggiEIElEia !+Ffl;EtEggEiFiFE$f;Eg:EiiEA€IE i{€iiiiE'E'ErtEi:€iE-E*i!*EEiitF;c,EiEHEira;si€fi;ii$5;igFu:; Eggl;gIig!s$ilglHe;EaiE!tggnEEEs*EiEilt;';egi5€;Eii$[;:Ei!EEIF;EFrti ;EE€EgsEE;iFE€EiFiFiHfEEF$EFE?g
 20. 20. sE3F€EEiEg;:Fgp;sE$EEEg;;Egr3Et:3 €9iaEEiiiE?EBSIEEiEi+aiiiI!Esirir€tei€gsiEiE;EEtEiiE+;E€;IEsi+*:€EztEtisl:::3E;€Ii;€ib;sFs !EgEIlflgiI€EiigAaa{E{[EEEEi3g EiilEiEEa-iiBEEigiEEAFiaEigEEEEiEgE giiiiiiiElIlliligii[iIlislIlgigi giIiEEii€E3:figFEiIEiii!iigi iiaiiiigiiiEiigggliiffitiiiiigi,Brlll
 21. 21. taiaEiiEiiiii3i?iigiigiiiiii gi?A!iiFiEigfui1!iIEEi EEEiEEiiiiiEl1iiiiiiBgiiiiggE iuliiiiiIE,Eiiiliiig!ffi;-$giIiiF gigi!Ei=*;e:iEi ,iiE::iiiliilltlrEEiiiiilIilg;gl $aFiirg;illiEiiiislEFiiiiiilig
 22. 22. tgBEEliiiEi?iiigii iiEElillslililIiliiiil!Eiaiiil3?gEEEiaisE:;;raEgElEii€iEita'i!€IEi €i*sl*f.*E;.,Eg6€5:sEfr;eitttr€H;;:.gsi rs;€{EEf;€itAE€f'i;iu:rFEgEt:i;i sHEri:E;i€;r+;tiii;i:iEE€tiiiifFigE:;!!gtH;sEE:;:iqitfiEE;s:Ii;!qEF €ritEtqi!Ii;3Ei{EEEliE:lItE,iEi!EF€Aii;Eir€iEiEE?Ens€EEFiEEssEEsEEi:gE IIgEFitF!eFE!iiig;fFiiEIiEII
 23. 23. !ggi[igi,lIilatiliB: I!|giif!;=;i!!$i!EiEgi5 igi,Eliiii,iitugiiiiiiiiiiiigiilila€ei€saeEEiTiE:i*i;ii€[tfaEtE;F;s €;;,irEui!efi;lEi53g{ggigi;iEggi5g€i;ti;EEi!liiiii!lfFgl'tif9i;f';r€
 24. 24. tilaiatltuiiiliiriEliiiiili I{A! [i$3i!!liailii;illl{}t:Eiii giiiiagiii;li fusEFBsi,liiiElaigt
 25. 25. iriiii,iIiariiii!,E!ilgiiiiiilil! ilcgsnsi?€IiIiElEEii,ig iiEiltiiiisiiiiEiilEigsi iiliii!I!l;iiil;ggiEi glliiia ;!Eii:Eii!481!E,iEili!iiIEiilii t*Eizi,';==s2:zg;:i!i:i't;+i=;aFEi;;+Eiiiii',!Eiirea;EEi+it
 26. 26. EEitsF!EllEiEFE ti-tE*qEg$iligiiiiEggEE?iaEllE! AgilElliEiiEEI':i:?E€{E{EiBgiiEEEgi?EEEEI€IEiiiEIEiEIE:;€ iEiE:E:a1EEE+'iEEA:EEiEFEaE?EiE;Ei; iEBiiiEi{iiiiii:EiIE $iEEig{ilEigEiEEgEiEe':€;rFEE Iglgagiiiii.iii:Eg+iiiEli;aiEiiiigi*
 27. 27. E;iiEEri!i!l!EiEis[E1}${!!!ii![g Ei?lBEliglEa€EEiiiillllBaitEE;g;iEI1s!;iiiE?ilac ;itiliEIg;Ea*-ii$iBiii€aiigEi3igi ElqiigIEiE$iig$Ei$iliEgBaEEIEiEEEBia iiiii;liiiiffiiitiiii$iiFiigiiii EelgEiEiEi,!!iiggiiilIltEitsE IIg*iggi;glgiiiigriigiiigglg;lgggii
 28. 28. *EEE:EEl€iEgetg$itgiii*iE!IE;:cHEgIE; <r+EgeieE:;EEIiE€;triE--r<B,ia:€tF€fEE:'Fq'!€E*o :EFEcgH;l!cItE€?lilEi;E e-eEI€iqiEFt;pqi{Ei3A:;*3JEEqrisiFEiEi-E€gEd1EiB!teEEE+Eitiicr*:eEHEE.i€;EE=;EiEA€:€ *;tieiisEEiEgqEB€5ctEE i;r:3.€[iE;iH;E:sE.*ig EteEtEi+EetiI3:tIsEsEstr*:d-liEFE'ilrIlriEfg-t5rE EE$$Egifi:,rdrases3;E€EiEiI H.3gIEleiE€t?i!Fi:!€s3€! ;s"EsiY:E;9t=iEEE:EiE{;! €{a-€,5Hit;;EsEif;:FE3,!E.o EiE;EiE?r;i:i!i;i:;:e!€ii IgEg:EgiiEiiEgiEiiEi!3ifI
 29. 29. iBgiiiliiEililiiiEiiiiiiiiiliiii, i;ii!ilii::gigiiiggi:i i:fiistlii;;sfiiiiiiilili iIiiliisiiirigiiiiiligigtislgiilgi
 30. 30. ::eF+icEneEEEEE:;#iEBi€li:€9:i€E r1;;[Ei;Ee!1=;!5E€i;EE?1'5li-fEsE:B !iEiEEiEAEEEEEBE{E3IEIg!EFEEEiIEIiEE:€E;EiiiEiEiiE}:$EEeEiggEiiEiiBtiEEAil'EiEtiEi[giEuEigIiEF€!*BEEFs aglEiti€EFgaii!gltEE[E€EigEiE!g EtE;fi€:;i5E**EFflEi$:1nriti€E€iH gliiiigilI iiiiii;i;gi,iiggiiiig $i;$fl;!if:Eiig;*€;+i;r:Fi€E;$ig;;jiEgisig;9E*lggiEgiiliiiiiii$Fig
 31. 31. EiE;;rEEE:rxi:3EBiErI;8xf;.l*t EE IFEfiliEIE3EEI;IEi€iEE;f iEEilEBEiigiiiiiiiigEiiilE iiiilii*:iiEE!siiEgiiiig!tigiIlEEii€€€gFiEEFIggggEg€EC$g riiEri;iirtssiiiiiiiisiiigiiiiiffiEIi
 32. 32. ;EE':iti€EEE.ii€:*Elgfi[?;lu?i=liiiEiiiillii'gi;'i,,,,+€siEs+i tgs3gaaif,iEEEIiiEriEig!EgtiE3 $Egi1!iIiI;!E$i!E!flfii;Ei;:itEi sEiE;+iatlEiEteaqii;€ilEEB,-$i+iq9g ?EiBiiEgE9iEgIEIiftfllig-iE E!gg!!El€:tir;;€EEE;iEr,ii€EgEEgliEliEIilili,;E iEiiiEisEEilgiEggitE!i,!i3
 33. 33. iigE!i:;EIl9gIigilEti€xiEEEH5€i3g;;ci{iEimg;ii++F,+!;3si:Ei€iFlt:Ei+*Egi;ns*E,:l;FaIf$;rf !ii€iii3;gEgg€fig1:EEse,E[i$ali+tiau+ iffiFiEtEggiEEatE:eaiftgiiiEi iEBEEggiiiEEi!giEE€iE+E
 34. 34. !EEFiEiiiIBEFEEiiElEitiFEsE iE'IiEEaiaAEiEess:ia;'€ii iigllgt*iiia?!iiiglsllEaii€itillli - AiEagiiiglgtigllg;iggaggaiiiil iiEfi€EBBEEEiE€EigEEfiE€3EeEEEi$iEfi; lgggilgilgtiagiiit'giiaiiiiiltia€iE;tiiiiiii*E;EteiEEE,EEEsiig sqiEE;EI;E;€g-aeEsFEigE$[E
 35. 35. fi,?iigllria;=;E!ieii9EEiE;gliE iiilg t:zlztiligiiii:iigiiirIia!ggi IEi:,*i*;iF+;r;eiEIItE;giI;EiariEI-gFEliiiiaFiiiliEi[iiiEFiii;i gIiEEfiFg!g;[EEEEg$EEEIEEg :IEIgI;iiE,gi::eei;:€'u'EF1g;igEi3ffEiEffE:FiilEF€i+?-:! EE;lt$zli€E:'=il=iEffEasEigEgiEiuiE IffIEEeEiiailiiigiFaiifgtiglEEi[:iEigEB * EBg9.5 -
 36. 36. ri..OCJ..:. ;€qE€ **Esa{vrF .i;EqE FA650S xHctr2 *;EIE:38;tJE iettrr *AEE;EB - iFis rB[;:€ EiE.EHE+X,---r E;e3E; ;H;i-.Y (D-':>.n J'-A^-. gE?E5S-c:':YE 'A $fiI3gffie+€i1if€;i;ig{3€iiggi ,EgggggiiiEigiaei,6giiii€giiiiEgit EiEiiiEgiigiiiiiiiiiiiEgaiiEiE i$uEee€t*gtiEr*;:;fifr;siarsirEEaEsE.E
 37. 37. iEie*Eri5tg!ri=-sitFaEE*;i:,i73-V;!e!E!Ei -l; ;'r1E',a=IuEE-l*€!;lir,;€+E EEI;;?il;iE;glqe;Ei,i;i i;E;Ei2i*;€Et€;F;ErriEEiiq58lIIIiiilFgiEEEEE.ii+E:€ iilrligeiiistiasii:iE€;ir:+iI-?;E;€Es:iIg:!e€E3Ef, €iEuEIrrti3:€i:i:iiiE;!f:ii,b€E;ET,EB5iEiEE:[EEEEF1=',!lii€3Ei!;F,Es+5irt"8ztrl lw.l - |'r f-l p H rl r"1
 38. 38. -iE;iaaEEg;g1i!li!ig{fl,lisrl!illii$[!!!!'Eu€s'iiusiEriF ig,tliiailglltuggli€talgqigiEag Elaqi!AagiEerE€cAssi€Ht'sg!aigE€EB€ E3E$gEqgH5?E€::fiiE EEEEEiEEH "giEtEEAEg€iEIiEEE;rigFF;ii;;g;i$t1+rt!iii;iEsE $4E;ilEliiEgt;eEEi€ir,FEEfr€*FE rFir;,iEi;tggijiiiEE! s+:Eg'i+iEiEif5lFEif;EgE5ifEsIgEEErFi
 39. 39. !ig;:i+EtEEEiFEEEB=;t?EEE!EEE i!19gqq3lilEtlgg{!!El:?llEllala l1t1lilill:,i€llisEE;E;sEEEiiEiiEiEilEAi:I;:ii;iE='.v! EE€ti,iliEtllt{!iiEHiiA!iiigiii? fflliilelelElrE-EEti€ ;g''*i'' EsElsEeiiglililiigiiliEEEiisEi;5E*E*iiit:i=iig|;iiigg IiiiiiEi:EiEuEBIl*E*F*EE,EEFiFFu*
 40. 40. !EifiE:qaErE;sEEEiEEE?ii?caEEEEi 11iill?giili?l,ilig:ltEglltgg' €g:illili!;ae€rg:tlig1ggEEffEllgii €a,E?iaElEi?:giA:EAglElEt€lEEEaEEB giE;ll:gi;$gglgiE Iagiglqigglgigg lIEiIEEiIgEE{;tri;e;giE;Iegl IglfliifEEiEI*EEEiiIflI[eEEE3gIi
 41. 41. ?illtiii?iiilllliiilgg!ilral :ililEiigiiiil*iEiiigtlegiiE*agEl:t iit1siiitlillfisllitggEligliiEgg$gg EiEFi'?;iEEi€ifEE=iEFE-E ll!siigi!riigElgigigigggI Eizu?=r?itti;;:iij+;Eii;c!s+$BE'*R'd sii*i:siia:ii,ggiggiisg;iiiigfiggii
 42. 42. !HEEiEifaEEtEtEEiiE*$E;3r[tE.:i6 1gBiiEll[i{11EigiElggiigi1aeEEtElti!;fuEl;gi6qgra{tEiEiEEE! t!;E?1;!*ase*BeHi:assEEEail;::; iagtEtigcE[EilauEiiB[tEiHE$*Bgt1E fjt!!!@'4:!l,at: EEfEEtiggig$gga;EItEt€tlu'-if,cE;€j IgEEgigiigBFgEii$Biij,giiiBEf$afE:ig
 43. 43. iiTiIEigEilIi EigEEiiFiai;EiBiE# glitgglt;;g:,iligi;itg;i iiiiigg ii;gIgIiilisi:ggiliitIiF*liiI iiiFgigliii,llggiiigsiigti EEiii;giii:i!iiig;5!EillEi;aiE IiiriE:istggEaggi=EEigi.aFEiiiHEj$;5;E;gE€€;!5EigI'€g:ggrEEfliE!E;ss
 44. 44. !iErEEiEEiEEEfE33EEiEEfilig€iF:ig?* !ifE1E€F;iE;tr*:'E5.q'E rEErss€t5:E*sil€EEg€*€HiE*;';i;H EEEi€1retiasIEiEEEii!iEME€$EE.$E EEtIIiEFEIiiEgiIiffEigBEPEEiii€ i€tltatEEEtg"ltitEEti*EEtFsfs!E;E ;g€EfEgfl;EiitSgi€€iEE;5F€€EEilTg Egf;g:EEEEi!E[EI1AEEE F.ii[E$35giE$Et;flEErAT!iiE€l€;gfig,EEszlie€*FE :n;tain;ie:tuiEigi$g;Ei$E:lsEni?ga3!5Fl+ii$€liE;ETEntEEei:EE€i;*g# IEIEi1EiiffiAiaiIBiEiiEgiiiiEEf$;gsE31$s.;s{i+;rs!€:g[gE
 45. 45. igiiffiiiillii*iigIigiE Es$,$E+igIsi;IiiftiligiiigsEEfiFifii |!;iiiE*Efia'='=;*iHtlFir;*E Eig}i3iF3,IiiiFiiiiiEEiilgslF Eg!ggiiiiiiiil!ti3$i!iigigliiili Eg€IiE:J ;:€€;sraii!EiisIgifiFEf:g$ggis
 46. 46. iiEEEiIIEiEEE#i€HiiiEEEEiT iiiFiiiEEiE!iE iiiEiFEEEiE 3iEEEEi-Eg!€liigEE{Agg:EI EltggcEi;giiFi$€ggEEFEl;IEEiiEF liitei,ii;Iiiiliggigl ii:gliliiligill;gEgEgI Ii+gggigiiglilg'IlgliggEgIigltii;lg
 47. 47. Il$F5iE:ssEal ;+ii:iiirilEl's:?EEctEiE?FEH iEgEfi'iiEFi!i;ifi;geiEggEiE; ;E:gigtgig;!gi''e iiiiiiiiiliii:iitlltsiigslla iFiiiigiissig:iiiiIgEiFiiE
 48. 48. ;:€Ect$trFSEEE'nrss ;FrlEasirit;Aiieiif* ;E€{€iIE[€![EEEIIFiE !'igIE€Ef$EEEIfrEiiiE;E:rEil,FiE!itE6;3;;fiii;FHIiE€iE;E,6;gl;gEFEssi;3;E5$#f'u;EEsRH;;EEE;Eg.g s[Ef[FlEEfig€i[13EEiEgET al'-''t - ?F, I ar- 2 trl ar- F1 FTp v al'rl E FI :iro (J
 49. 49. t;$1iBl3giliglilEi Ia:=aiiiii#iisi;Iltiig EFEiBr,iiigi!giiiiliEFrliEEEIaF*
 50. 50. iiIgiEiiiit,aiiigiE1,EtuggiE:*,i;iIil*ieEilii;;[iEEEliEg !igEtrigagiigiiiaEiiiiiiiElltlgitiiisgEgE'tgggEfig:Eg€E;a;'iAEEIIgIFEEFf! I,?iggi$lililEi;B!EEE, EeiirEfgg!!i;gIil}!;EmE;!a;aeiti=1;;gEE,?E[ IE,EfiEiigai?:giiiiaEIlilu-iEsHe''€
 51. 51. Iiilgi iilgEi giEiigirggE iiil *s $;€*t;,=gtgiE-E€Eiii€+EtEEiq$ iiEEEE!iiEEggEiFlgiiEI[iIiiEE BfisiEig'iEl€Egiiii,Eiii€ifril*EBI IFggEii;IEiEiigBiEgiEiI$li
 52. 52. gE*eifliEEE,siEEtEiiI[Fa?1i{1;B iEE-f;-=lEi?IgEiEEEaEEiiElBEaiEEEEEgiiiEEiIgEEgEEiggiEig;E'*iE,a€t€iiEgtEIiieirrin;r:E [EgiEiHegii3*tgEEA,gg1u*s$HEErE€Qb;€ itieEEEEF;gigsu$$rEaE;a€$E[EE;EEIH€g :.3*nl1.J]:..1.-:-]:]1j:.::/:9:5=.1$.-+'sr+j@'+".:.:.€:::...:r'/:*'-.:.'r*]*;+q&3a*'ts*4ls4 EEgiEEEiBgigEBgagi*gF*gEE€EgIgiffF€gEEEEg€;flEPEIEEE!IiEF€€€l iE*Ear:irsEE**iEl;FEEgaF,i€*i €gfiiilrFi-'EE+isFfiE;BEFaiFFgl€iEE if!EaiiEEg[IiIaEEgEE3F€g6EEE!BBII I
 53. 53. Iiii,iigigilltiiiiilggl,gi? ig!?iilli,iliiEitiE:liiiEi 1,4Ei;+E!lgii$l+IIa1ge!l:ggF€E+iE ffiif€iigllilgl!!,gfliflg}ilasg€*lr I
 54. 54. iiga?ligiigEgsIiiigiiiiig,iii- ?fl1fi!liEiil:Eiiui?iq1igiigg''.'ugIaEiEiEs,ilail;iilIIsiglrailigt+i EEiEf;;tEsgE€r€Ee;gg,*Fe3;#{i -r,;iff',;i€tEillFi+int;etifgr!iiEtE*:1E::€Ei;€;ig?*usE€bsE-5EE i;i:iEE+lEEeiiE*!gEifliIq'*iI;'e:!Fs.FEigEii;;fi;l;flAi;iiIEgfieFiEE t;:l:i;ii*::iiaiEE:l€ciEiil* iIrfi55rf:g=E;g;€a€i€HiEEE$*EBEf[[fIe
 55. 55. EIg:g[EEEIEE;sE'e€rE€;E=** rEFEEi'riiii;i=rsEi'*Ec_ifl+ isg;a€;€Ei;E1E;glg|giEalFfi+-ilc [E*iEEEiiliEFiililffsgiai$iitgF gEIsEfi!gga:gEii++i4EFIFiEEe$gF fgq=iEiiiEliiEFEigi;::€''*€iE sggg*igiliiiiggigigiff';g;igigg;,r'ss
 56. 56. !g$6!!F;;;iiE?;g1g;5gggfiE Igggi;giaigitIIiglig,giigigiEiii iEggi?iig;IiEiEiEEgiEgEiBltgE$tiU iHlEE:?ffiEiAEiEBiBEEEEiEEIEgEFgEE+ iiliiEiElEissiiiEglBiiiiiiig e!,EilraiiililElilaiaii;giil-ggg Eggiis:iigiaItiigii,gi*Egssq+glgg
 57. 57. IiigliiiigliistgliiiEiEgiEieiaiiii!iEiq:3tiii!E;?||aeE:i-i€ig;:l:iEi:li;g€iI;i;I;:igi;:E;Er EEsiiiiigEi;IIllEiliEig?iiir'EE{:rs8,,i.'EEi€+iEcu, "n+risiiiE$ligEEEg :ggEiE iiii9iigii=ll,EEE;iii;rEEi=*igii EgiEI!ie€EI:;;iilgFEigiilglig €iiEi1ziiiieiiirsilt;j€giEFE€Hs IiI:glEE!gl*;gFiilgEigaiEIg
 58. 58. ttaiiealir?1Eiii!ilitE;eiEi?r1 1gg1gEg3gElEgi{ii:e€E;liig iiliieilia:EaiIi!1{il{ggglggii3 IgtiEtit!iia!EEiltIggr:erseEFa'egsi!u€i€EEEE:EEE€srE3ti;;Ef,E;E€$*g ii-$ffi,ifiI*riEEs'-I'l*;EiEii:; EgiiaEqigi:,1;i!igfgEiuEEF1IFEF tIEi*ii;iiia:ilqggg;;iiggi''i**'*ii*'EriEE$E$ii!ffgiri:iiEiETrEi#diH: rTisFa;E:s$E;,'tii€Eai+EEe
 59. 59. *n:tHii:?1EEiilaEf,iE:,tetuEi€teis;*Ereiii€Ej i3E?iqiiiliiiiiiil?,fi?igE iiEfliiii1ig9!E"a,'i;+ligEEis+Eg'i;Eg€B5sE€Eg$li;i:gqeFi+?;;E1eE$r;EEE€ glITEg!EtglilI;s;g,fiiiiElgiAiiil iiligFii!gi€giEEBE[iEiEggEiigE IgiEiiigi*giiaiigiggi;
 60. 60. FEa;sEiiiiii,gigiiiiiggisgli issgg sit;isPg€:'iEfiiE i$i giFigEigE,lg$$EigFiFii tii€siigiiFisiliEEiEiiFiFfE ig€aa+iE;EEa;iAiiigI5iaieE,[FigEEilE
 61. 61. liI;ltilltli'eiia:'1' Eli:i?'?* iliiiii,iligEiiiiiiiiiiliiiiiiiii iiiiBi*giiIE+EiigEga,EiIEgiEEfilitg 'F L
 62. 62. iE;E;ti iiigliiliiaggftglgiitaiEiiis ',qFd"lPU6E= E;8.5It:!:FE; E;EE€E;!;*g c:.5f:;E;i;fi.?eg35€!inE; boiEae, 1EEt E.:TEg;EO==- a+!;:iE€siEssssEsq!Ha;g;Ee>EiggngE E!E€g[EHEifII *Ef;:;e!tr€E€t:8_35b€:.+'n;*:€I*,=vIv.n 3l?EiEeIE;Efit :iE3;tF€:;:sx:5;a=E=i:5!sE-ia #5;iipoeE6i ;E€IgH;EEgIE!sE -'d FdEF=-'EqqE iE;Hg+FFT.i=a''.i-rE 12'E;bEEE-o--.; EHileE*sr; .9obnkJii.g'6 ==t,-:XxLoC iEseF;::E8 :tr'9d.;E: '5q Xr!trhC- X6.9h-or-^;ox i=)'1AEi'E"5 6EF;'E.9!"'" =E-c-*r'Eo'i o:fr*'9r{'9-r iI3;E3r-iEE gor,l€s2e3"a2 g:E:EEEixi? ;EPEA=5.9Hfr: TSBBEE-33-E q) r- 't N N v-c6LJ; P6.:;edi.-vAJ- r!i:.'rrd- a,)o;r"ac{) >6cd.6*
 63. 63. iilliiii{iiiiiaig EE€IEgigEtEE:lE iEiE€sfliiEegEiE?B aav - n- l-r'l - rt- zA --t l-r'l - F H - l. - Fl k* lEIE!:E^lE;E€E$Eg gEil;Iial:;ig€Ilg ?i!riii€igtil!lii'!gEi[rii ttEgil1::i!i:lli!Es,iHite:5Z;ziEii2zLE)iI --Eti="g-a-f)Li:€:*;E
 64. 64. i1lliitga€ElEl:lliil fuEilEliiii,liiiiiigillaiiiiiEi,iil ia:iiggiiisliiis,iBEEEltEIiiiitai;E iFigiET3rElgFlggEFFtig3$Ei€fl€E iFiiiieg9ijig,FiiiigiiiFEiiiiig r€iFEiiijEEEiifjIIg!EigE*s
 65. 65. tiqEEElElgliiEigE*=:'E'ii;E!iiE;EiEsriPa{?: it!liiE?iE1illqiili3rEl:EgBgEiiii!:iBigu+i,gEgBgEEEEEE ai€E;i+igiqE,EEEfiiiEEgEggEEEiiEEE€E&Ee==*o"*.*'..tj';;:.i--::'-..--.:l'.:!:;]'.!|i]..!:.:.i;.:i:6..39;l**1..;11;i.o@ jiiiii:i3i, ggiifu EE!iisrnrEr
 66. 66. s!stuEii iE?EAf4ifEEEi:: EEEBg;iE:iEiiI1EiEgiillE;FE FStge'c{*+.*rr-,"... ggiiiliIgiigggiEIgE!Biil A=iE*'fiEE!fBiII;iEiigtiE Egiilili,,E:iFiEEii:-iEEEiE€HEfu*;i;E jiiiiiii:EsiEEi,iFii
 67. 67. !€EEE€gi3€E;EEFi*H,EeEs€ei;;HE €s$re+i;EEa:iir;;{[icaFqg6gpEie;fIg:i[!EEiirEiEEEfEE[f[EEH:gE}E[€:E;€EE€Ei€;ig;iEiHtifEE€:I e*;*laEEaE*Eteq$g:g$[Efifig}€ t?rEtir$i;=:Egi:d€€;Hsde==E€g i;;tuiFilgigggiigig;;ig;iggggis !fEEi€fFiFEf,il;EFfgEiiEi5iiE;+stE sigiiiiiiiiFifgi$ii,FgFiFiiFfiiiigjE
 68. 68. liiigglgiiiiiggillliilgiiiiliIg iii;ii!g;ffi;1g$l;gilgiilE iE!a Eia;iiil'F:Ei$Eiiiiiiigffi;Ei,iiilgry $EiggiiiiisiEigFigilffiigiE EigiiigiiiiiIiiiEisliiiiiiiiiiiisEgEiEff;€EliiErEii-;'iua''i'i$
 69. 69. ]iaigEfuiIgEEgE+iggiE3P8ie+EqE :;rI$tiI igiiigii*igiilsglgtgiiilt*iiElfuir ifiEaE$tiiI,iiigiiEEgigiiFigEig;i
 70. 70. E''IEilgiiiiiEi-IiIiE iBgiiEiIiIEI igiIIEgEiiIgiiligIiEiEBgiiiffiEiiiEi:EIEEEEgiiEiEEFEiggEi:'Ei;r?sE=ujc;gagE=i=*€€E;E€,g o o {) E t ;r;;f€;F;g$a;iIiEiiggiEggiiiig:iEIBE::',lE€ii+eti Egiggi:iiiiil;E!lei;giiigiiiii;t,!i IlgE;i€;E-i€E$llfiiiiiqelslEfiif€
 71. 71. !|:i!|,ii:igEg;fgg}'f;*;;;€;E;;i eiiuEuEi;s€EigstEgliiiiiEiifiiEg;EgiIiilFigigg,iiIiiFEifEIF€IE€;i+;i-np;il+E;EctifiiffBEliEEE5i!;$.i;gE+!{Fii;'gEr*{r,sH€{$E€ .i$ttEEEEigsFEggEis;i€a5$Ere taiEgi;i;EiEg,FiF,Eiig*rif,Eii !IsiEgiiiiiEiiiFgiEiiiiiiEiifigii lii+igEF€EEii*i;iliiE;liIE'iHrEiI'€fi';FE*=i€t'EFIEEE55Ig$FE$;€€E5tiiEflgE;e
 72. 72. i!'E*tE'i$aiIFeEE:E:gliEiEig='I !i5!igiilitfEtsEEiiic€EEEi=EtE iEiEFiEiEiiiiifEiEiiEiEigE3#E3EF*il;:;iEff;igE;i€ 1l$iffi€iE=EIi€Eiii$iE€iE'i;EE;i;E;EsFiEEder:i!t?"J+r"+wf$frr.tr",... ;EiiFEFtiEEi,EFi€;EE€eE *l'iftiiiltggiig;;gi*giiig''i*9RS^ng Iiffig;glsEIilgg;sl;gli+iigsaiig
 73. 73. : laEiEiiiiii: ltEE iligii*,i;l*gi:E El+iiaiEEsEIi!aFsassiseE;iSSE!a iagiiiifiiggglIiiiiilliiiii;iiE EsEirrgggiiig:iiIilli,Et!gii I1igiaciiiiigisiiiirBIiiE!iiiFg kg&qqe+,&!qrra**-F*.-'.
 74. 74. iEAEEiii.EiEiFEAE$BiFE{ElE I{giEfEaEiEEEEa$ii$E!ErEgiiE -tEeiE{-rss*gi!!5gig[;;ru: 'E$.E5iluEEI!t'EEEErE'i,igiiEtEi;*iE Ei4Ef$rggEEE;i:EB$$$aE+ii*EFiIEEg5II lSElHi EisPr IEEFEuti€Eai{ i;igfIififEfif;;E*iF*€eE ETg€$Eigreti;E ${;€i€;HEE;Hrnass; iiglIiii*gigigtggg EiiEiEi,ailigiir'uE,Fe $EEiEFFIg€iii$giiIB
 75. 75. ,:..:.t::.+.+4 IieiEiieigiui:l;igi-g:rcierE 5gEi!I:s*:!iigii€E,33iEgEiglSIIEtgl!ll:l:+l;Igililil'ii!EI;€ gtugEiiliiiigiisiuii';iiir;itEE:E aEEigFEi;iEEi,€siirli€iEiEiF+'+iIEi iEr;tt:rli;ilz;liEi!ir;;;sitEiIi Eiiigiise; ElllltailiiiiigliisiFs:ii EqfEiEfiiEiEsiilEiiEEigsgiiFiiiiiigi$EE;AEEEis:iFi€EiFiiilEEEggi;iE:ijf€ b"*,.,"--',,.--
 76. 76. ;:-t-':.:i::,i:;-.F:i€tr:.ar€+=-:d IauFEiEuIlEE;gEgl;idltgglifflggtliEliF,gi eilesrHi F$[E?E€}EgaEc;f{s3Ft ffir::igEitiEFf;f aiE'fi[u e,ig;;e! F-' Eg-€gPF&qS&L.,ordoo>o'='r ;t*;i;iEEEfi"=* FEoEEE e€gti€EFil;it;E!Ea;*EEli3EEitE€fif*ta=Ift-"u eisiEf3Efr?{i[;€r'EfE;;i il*gEIE!is*_qrn:s*g;EEAel ssa*53eEsfti;*:fi9;i;lsnrr=sei3.;g;€;i;eE;E#E:Hg €;!Fi3-E:EeEEri:3EE:F9,$ E:Ett;eEg:FEFi;eilEF*:i !Egi:;,gt:;!ETA€€f€FEiE;EsEE€€:=r€ecEjE€iguEi*gg
 77. 77. ir€;*-g3€g$ii:i!e i ili,iiiiiliigiiiiagi i,iit;iiiirgigisiii€Ii l

×