O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Štruktúrovanie rodinného majetku

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Štruktúrovanie rodinného majetku

 1. 1. ŠTRUKTÚROVANIE RODINNÉHO MAJETKU Stretnutie rodín, 16. jún 2017, Chateau Gbeľany Ing. Michal Šubín, Head of RSM TACOMA Family Office, s.r.o.
 2. 2. Štruktúrovanie rodinného majetku • Vychodiská • Budúca štruktúra rodiny • Budúca korporátna štruktúra • Vlastniť, či nevlastniť
 3. 3. Základnou úlohou rodinného majetku je pomôcť rodine k jej budúcemu pozitívnemu vývoju a prínosu pre každého člena rodiny Predpokladom pre rozvoj rodinného majetku je jeho nedeliteľnosť a zachovanie schopnosti rodiny ho reálne spravovať Zachovanie jeho potenciálu predpokladá vzájomný rešpekt a úctu jednotlivých členov k rodine ako aj voči sebe navzájom
 4. 4. Cieľom tejto prezentácie je Rodinný holding • Predstaviť Vám možnosti ako pripraviť majetok na medzigeneračný prechod • Ako sa pozerať na rôznu formu aktív z pohľadu ich neskoršej správy • Rozdeliť či spojiť rodinný majetok • Aké máte možnosti pri budúcej správe rodinného majetku
 5. 5. Firma a podnikanie v rodine • Firma/Podnikanie predstavuje kľúčového člena rodiny, veľmi často sa život rodiny tomuto členovi v maximálnej možnej miere prispôsoboval a prispôsobuje, • Prirodzene, rodina si uvedomuje vplyv, ktorý firma na ňu a jej každodenný život má, • Firma má svojho šéfa, ktorý dennodenne ovplyvňuje jej život, pozná všetky zákutia, riziká a možnosti, nepísané dohody, vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi, veriteľmi, dlžníkmi a podobne... • V jednej chvíli sa však pozícia rodinnej firmy v rodine zmení... • V istej chvíli dôjde k zásadnému rozhodnutiu na úrovni vedenia rodinnej firmy a jej zakladateľ a dlhoročný šéf sa rozhodne k odchodu na dôchodok • V procese tejto zásadnej zmeny musí zakladateľ urobiť jedno z kľúčových rozhodnutí, ktoré kedy v rámci života urobil. Musí sa rozhodnúť, ako v budúcnosti naloží s rodinnou firmou
 6. 6. Týmto problémom prechádza väčšina rodín... 70% 60% 60%70% rodín sa nepodarilo úspešne previesť majetok v rámci tretej generácie. Podľa dostupných štúdií, viac ako 60% ľudí je znepokojených ohľadom budúcej hodnoty svojho majetku. 60% majiteľov rodinných firiem vo vyspelej Európe nedisponuje potrebným know-how, bojí sa, respektíve nemajú čas s tým niečo robiť. • Zlé riadenie celého majetku, nevhodná organizácia, prípadne narušená komunikácia v rámci rodiny, majú veľmi negatívny dopad na majetok a výrazne znižujú schopnosť rodiny tento majetok efektívne spravovať • V konečnom dôsledku, klesá hodnota majetku rodiny, vplyv jej členov ako aj schopnosť sa brániť negatívnym externým vplyvom
 7. 7. Aké má rodina možnosti naloženia s rodinnou firmou? • Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že primárne len dve, t.j. rodinnú spoločnosť odpredá, alebo si ju nechá pod kontrolou • Obe riešenia majú svoje kladné ako aj negatívne stránky
 8. 8. Predaj rodinnej firmy • Úspech predaja rodinnej firmy nie je len o predaji ako takom. Je ovplyvnený celkovou situáciou na trhu (viď kríza 2008-2009), aktuálnym stavom spoločnosti, prostredia v danom segmente • Rodina uzatvorí jednu etapu života, realizuje zisk a inkasuje významný hotovostný príjem
 9. 9. Hotovosť na účte • Predstavuje zásadný stupeň istoty • V prípade, ak firma nemá prirodzeného nástupcu v rodine, prípadne rodina nemá k danému predmetu podnikania špecifický vzťah, môže zlikvidnenie pomôcť k zachovaniu rodinného pokoja – Firma by v opačnom prípade mohla predstavovať zdroj napätia, nedorozumení a konfliktov
 10. 10. Hotovosť na účte • Hotovosť v rodine môže spôsobiť problém z pohľadu ochrany celkového majetku a schopnosti jeho ovplyvňovania – Ak bola rodina naučená primárne žiť z výnosov, ktoré firma generovala, bola spotreba rodiny do istej miery obmedzená a mala isté limity – Potom ako na účet príde veľká hotovosť, môžu náklady rodiny výrazne vzrásť • Môže dôjsť k tendencii rozdeliť prijatú hotovosť medzi členov rodiny – Na prvý pohľad „spravodlivé“ riešenie však spôsobí rozdrobenie majetku a s tým spojený pokles jeho významu a vplyvu – Reálne hrozí rýchle „vysprejovanie“ majetku
 11. 11. Hotovosť ako riziko • Súčasne, a nielen v súčasnej dobe, predstavuje aj pomerne zásadný problém s ďalšou alokáciou týchto voľných zdrojov – Určite bude rodina musieť spolupracovať s bankou a pre veľa rodín je táto spolupráca extrémnou výzvou ..... • Otváranie nových podnikateľských aktivít môže priniesť nečakané investičné riziká, ktoré môžu byť spojené primárne z neznalosťou týchto nových trhových segmentov – Klasickým je neuvážený vstup do biznisu s nehnuteľnosťami – Veľmi negatívnym potom napríklad požičiavanie peňazí
 12. 12. Zachovanie podnikania v majetku rodiny • Predstavuje možnosť zachovania kontinuity z pohľadu rodinných zvykov a príjmov • Na druhej strane však predstavuje zásadnú výzvu v oblasti vnútornej komunikácie a organizácii rodiny, t.j. identifikácii osoby, ktorá bude za vedenie spoločnosti zodpovedná – V rodine môže byť viacero „povolaných“ avšak len jeden bude „vyvolený“ • V prípade, ak sa rodinnej firme bude dariť, môže byť napätie spojené s vyššie uvedeným pod kontrolou • V prípade krízy bude toto napätie úmerne k problémom narastať
 13. 13. Základná výzva • Bez ohľadu na konečnú štruktúru majetku chceme nájsť také riešenie, aby – z dlhodobého pohľadu majetok nezabil prirodzenú cieľavedomosť a ambície nasledujúcich generácií rodiny – aktívne pomáhal k rozvoju talentu dnešných a budúcich generácií rodiny a to bez ohľadu na oblasť – dlhodobo pomáhal zachovať harmóniu a komunikáciu v rodine – bol efektívne spravovaný • Dlhodobo majetok ochrániť tak, aby – bola zachovaná schopnosť rodiny tento majetok efektívne ovládať – bola zachovaná schopnosť rodiny tento majetok rozvíjať a zveľaďovať v mene a v prospech budúcich generácií
 14. 14. Možnosti • Primárne má rodina viacero možností, ako s majetkom, ktorého sa medzigeneračný prechod dotýka naložiť – Spravodlivo položkovite rozdeliť majetok medzi nastupujúcu generáciu za života „rodičov zakladateľov“ – Neriešiť situáciu a počkať na dedičské konanie – Zachovať majetok v jednom celku a spravovať ho ako celok
 15. 15. Rozdelenie majetku za života .... • Rozdelenie môže prebehnúť vo forme daru, ktorý dnes nie je zaťažený žiadnou daňou. • Prebehne jednorázovo podľa želania dnešného majiteľa • Následne si každý obdarovaný bude svoj majetok spravovať individuálne • Výhoda – Jednoznačné riešenie – Daňovo neutrálne riešenie • Nevýhoda – Dôjde k rozdeleniu pôvodného majetku na menšie časti, čo spôsobí pokles jeho hodnoty a vplyvu – Rozdelený majetok môže negatívne ovplyvniť budúcu komunikáciu vo vnútri rodiny
 16. 16. Ponechanie majetku v dnešnej podobe bez zásahu • Majetok bude spravovaný jeho dnešným majiteľom bez zmeny • Po smrti prebehne tradičné dedičské konanie a dôjde k rozdeleniu majetku podľa zákona • Výhoda – Bez potreby akejkoľvek aktivity • Nevýhoda – Dôjde k rozdeleniu majetku – Existuje riziko, že sa môže zaseknúť dedičské konanie – Riziko notára – Možné zavedenie dedičskej dane
 17. 17. Zachovanie majetku v jednom celku • Majetok bude spravovaný ako jeden celok prostredníctvom tzv. Rodinného holdingu • Dnešný majiteľ daruje akcie Rodinného holdingu podľa svojho uváženia • Výhoda – Majetok zostane v jednom celku – Definovaný spôsob nástupníctva aj pre ďalšie generácie – Sú definované pravidlá spojené s jeho nakladaním, povinnosti a práva budúcich akcionárov • Nevýhoda – Potreba založenie korporátnej štruktúry – Rodinný holding
 18. 18. Rodinný holding • Primárnym zmyslom je ochrana nadobudnutého rodinného majetku pred internými a externými faktormi, zachovanie jeho hodnoty a vplyvu a možností jeho ďalšieho zveľadenia • Do istej miery sa dá povedať, že je to nástroj ochrany pred rodinou ako takou... • Súčasne je to príprava resp. priamo realizácia presunu kapitálu na nasledujúce generácie, pričom transferuje sa nie konkrétna položka v majetku, ale len podiel na celkovom majetku a podiel na budúcich výnosoch z neho
 19. 19. Východiská pre založenie rodinného holdingu • Pre správne naplánovanie komplexnej štruktúry rodinného holdingu je potrebné zohľadniť – Rodinu • Vzájomné vzťahy jednotlivých členov rodiny • Vzťah členov rodiny k rodinnému majetku • Vzdelanie jednotlivých členov • Schopnosť členov rodiny tento majetok prevziať a v budúcnosti riadiť – Rodinný majetok • Aktívne vlastnený majetok (obchodné podiely) – Rozsah, štruktúra a podobne • Pasívne vlastnený majetok (finančný majetok)
 20. 20. Budúca štruktúra rodiny Členovia rodiny Aktívni členovia rodiny Budúci beneficienti Hlava rodiny
 21. 21. Budúca štruktúra rodinného majetku Rodinný holding Peňažný majetokPodnik Nehnuteľnosti Rodina Výplata benefitov Nevyvíja vlastnú podnikateľskú činnosť Vlastní obchodné podiely v spoločnostiach Realizuje dividendové, kapitálové a úrokové výnosy
 22. 22. Rodinný holding - ciele • Základnou úlohou rodinného holdingu, nech už má akúkoľvek podobu, je konsolidácia rodinného majetku na jedno miesto • Táto konsolidácia ponúka rodine – možnosť majetok efektívne spravovať – mať pod lepšou kontrolou jednotlivé podnikateľské riziká – ochrániť majetok pri každom budúcom medzigeneračnom prechode • Ochrana rodinného majetku predstavuje jeden zo základných predpokladov pre zachovanie pokoja a harmónie v rodine. Rodina je povinná pristupovať k majetku zodpovedne v mene jeho zachovanie pre budúce generácie – Jeho znehodnotenie môže mať priamy vplyv na degeneráciu budúcich generácii rodiny
 23. 23. Postup pri vytvorení rodinného holdingu • Proces plánovania budúcej štruktúry rodinného holdingu – Komplexná analýza jednotlivých častí rodinného majetku – Analýza prípadného vzájomného prepojenia jednotlivých zložiek majetku • Majetkové prepojenia, vzájomné pohľadávky a záväzky – Daňové posúdenie presunu jednotlivých častí majetku do rodinného holdingu – Daňové posúdenie fungovania rodinného holdingu a naplánovanie daňových dopadov na výplatu benefitov v budúcnosti – Analýza nákladov fungovania plánovanej štruktúry rodinného holdingu • Implementácia naplánovanej štruktúry rodinného holdingu – Ocenenie predmetného majetku (nie vždy je potrebné, avšak odporúča sa) – Realizácia jednotlivých naplánovaných krokov, daňový a účtovný dohľad nad ich realizáciou – Zmluvné podklady, akcionárska dohoda/dohoda beneficientov, korporátne dokumenty
 24. 24. Vlastniť alebo nevlastniť ?
 25. 25. Štruktúra rodinného majetku pred presunom $ portfolio Rodinný biznis
 26. 26. Rodina majetok vlastní Rodinný holding Akcionári $ portfolio Rodinný biznis
 27. 27. Rodina majetok spravuje Rodinný holding Trust $ portfolio Rodinný biznis Beneficienti Správca Trustu
 28. 28. Zhrnutie na záver Majetok vie byť výborný sluha, ale rovnako nepríjemný pán Z dlhodobého pohľadu, to čo sa dnes javí ako absolútna priorita, môže byť detail, akých budú v budúcnosti stovky Neviete, či ste nestáli pri založení nového Miele alebo IKEA-u, dajte Vášmu biznisu šancu Vás prežiť Je dôležité vlastniť? Nestačí ovládať?
 29. 29. Ďakujeme za pozornosť T: +420 226 219 000 M: +420 731 192 464 E: michal.subin@rsm.cz Michal Šubín Head of Family Office Monika Marečková Managing Partner RSM TACOMA T: +420 226 219 000 M: +420 602 480 018 E: monika.mareckova@rsm.cz

×