บุคลากร

rorsuelee
rorsueleerorsuelee

บุคลากร

ขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครูขอมูลเกี่ยวกับครู//// บุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนประจําปการศึกษา 2552
รายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายนามผูบริหารโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
1. นายยานายยานายยานายยา บูโยะบูโยะบูโยะบูโยะ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
2.นายซําซูดินนายซําซูดินนายซําซูดินนายซําซูดิน บาเห็งบาเห็งบาเห็งบาเห็ง ผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาผูจัดการโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
3.นายศุภกิจนายศุภกิจนายศุภกิจนายศุภกิจ บินลาเซ็งบินลาเซ็งบินลาเซ็งบินลาเซ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิผูอํานวยการโรงเรียนอิบตีดาวิทยาทยาทยาทยา
รายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
/ ก
- ก
ก
1. ก .6 . ( ) ก ก 10
2. F .6 . ( ) F F 7
3. .6 . ( ) ก ʽ ก F 7
4. F .6 . ( ) F 7
5. .6 . ( . ) ก ก 7
6. ʾ .6 . ( . ) F ก F 7
7. F .6 . ( . ) 5
8. F .6 . ( ) 7
9. ก .6 . ( . .) ก F 7
10. ก .6 . ( . ) F -
11. F .6 . ( . ) ก 3
12. .6 . ( ) ก 7
13. F ก .6 . ( ) ก 7
14. .6 . ( ) ก ʽ ก F 7
15. .6 . ( ) ก 7
16. .6 . ( ) ก F 3
17. ก F .6 . ( ) ก F 3
18. ก .6 . ( . ) -
19. .6 . ( ) F 7
20. .6 . ก 10
21 ก F F .6 . ( ) ก 3
22. .6 . ( ) ก 7
/
- ก
ก
23 ก F .6 . ( ) 7
24. .6 . ( . ) ก 7
25 F .6 . ( . ) 7
26 .6 . ( ) ก ก 7
27 ก .6 . ( . ) 3
28 ก F F .6 . ( . .) ก 10
29 F .6 . ( . . ) 7
30 F F .6 . ( . ) ʽ ก F 7
31 ก .6 . ( . ) ก 7
32 F .6 . ( . . . ) ก ก F 7
33 .6 . ( .) ก 7
34 .6 . ( .) ก 7
35 ก .6 . ( .) ก -
36 .6 . ( . .) 7
37 F .6 . ( .) 7
38 F .6 . ( .) ก 10
รายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยารายชื่อครูสอนศาสนาโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
- ก / ก
1. F .6 .6/
2. ,7 .3
3. ก .3 .3 / 10
4. .3 .6 / 10
5. .3 .3 / 10
6. .3 /
7. . . .3 .6 / 10
8. กF F .3 .3 / 10
9. .3 .3 / 10
10. .3 6 / 10
11. .3 . 3 / 10
12. กF F .3 .3/ 10
13. ,4 .4/ 10
14. .3 .6/ 10
15. .3 .3/ 10
- ก / ก
16. ก .3 /
17. .3 .3/ 10
18. ก .3 . 3 / 10
19. ก .3 . / ก
20. .3 .6/ 10
21 .6 . / ก
22 .3 4
23 .6 10
24 .3 10
25 .3 10
26 .3 . / 10
27 F .3 . / ก
28 .3 .6/ 10

Recomendados

แฟ้มประวัติ por
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides
โครงการพระราชดำริ por
โครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริrorsuelee
833 visualizações7 slides
แผนกลยุทธ์ por
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์rorsuelee
651 visualizações28 slides
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู por
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครูชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครูChanti Choolkonghor
605 visualizações71 slides
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ por
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ประพันธ์ เวารัมย์
2.7K visualizações122 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a บุคลากร

ปฎิทิน por
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทินrorsuelee
469 visualizações10 slides
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study... por
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration  and Case Study...The Development of Blended Learning Model Using Demonstration  and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...kulachai
483 visualizações8 slides
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้... por
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
991 visualizações265 slides
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้... por
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
923 visualizações265 slides
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้... por
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
1K visualizações265 slides
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา por
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
923 visualizações301 slides

Similar a บุคลากร(20)

ปฎิทิน por rorsuelee
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทิน
rorsuelee469 visualizações
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study... por kulachai
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration  and Case Study...The Development of Blended Learning Model Using Demonstration  and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
kulachai483 visualizações
แบบประเมิน3 สายสอน por Benji Vongpad
แบบประเมิน3 สายสอนแบบประเมิน3 สายสอน
แบบประเมิน3 สายสอน
Benji Vongpad300 visualizações
Math p1 por rabbei07
Math p1Math p1
Math p1
rabbei07218 visualizações
1.1 por usanee302
1.11.1
1.1
usanee3027 visualizações
ศิลปการเจรจา por abdulkorday
ศิลปการเจรจาศิลปการเจรจา
ศิลปการเจรจา
abdulkorday640 visualizações
โครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม 531223 ok por Sitthiroj Lerdananpipat
โครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม 531223 okโครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม 531223 ok
โครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม 531223 ok
Sitthiroj Lerdananpipat360 visualizações
ชีวะ por Mint Minny
ชีวะชีวะ
ชีวะ
Mint Minny425 visualizações
ew por Fluofern
ewew
ew
Fluofern326 visualizações
9702 por jitima
97029702
9702
jitima598 visualizações

Mais de rorsuelee

ใบความรู้ที่ 9 por
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9rorsuelee
313 visualizações2 slides
ใบความรู้ที่ 8 por
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8rorsuelee
497 visualizações18 slides
ใบความรู้ที่ 7 por
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7rorsuelee
392 visualizações6 slides
ใบความรู้ที่ 6 por
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6rorsuelee
436 visualizações8 slides
ใบความรู้ที่ 5 por
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5rorsuelee
473 visualizações12 slides
ใบความรู้ที่ 4 por
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4rorsuelee
501 visualizações5 slides

Mais de rorsuelee(20)

ใบความรู้ที่ 9 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ใบความรู้ที่ 8 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
ใบความรู้ที่ 7 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7
rorsuelee392 visualizações
ใบความรู้ที่ 6 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6
rorsuelee436 visualizações
ใบความรู้ที่ 5 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
ใบความรู้ที่ 4 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
ใบความรู้ที่3 por rorsuelee
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่2 por rorsuelee
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
ใบความรู้ที่1 por rorsuelee
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1
rorsuelee1.7K visualizações
lucksud por rorsuelee
lucksudlucksud
lucksud
rorsuelee439 visualizações
data1 por rorsuelee
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
data por rorsuelee
datadata
data
rorsuelee1K visualizações
การจัการข้อมูล por rorsuelee
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูล
rorsuelee484 visualizações
องค์ประกอบคอมฯ por rorsuelee
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
สารสนเทศ por rorsuelee
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศ
rorsuelee380 visualizações
คอมพิวเตอร์ por rorsuelee
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por rorsuelee
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
rorsuelee774 visualizações
สื่อคอมฯ por rorsuelee
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
วิจัย por rorsuelee
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações
pankanson por rorsuelee
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações

บุคลากร